Faure als premier van Frankrijk aanvaard i R. 4.1. _J Flinke meerderheid in Kamer369 tegen 210 Gezagvoerder V iruly zal niet meer vliegen Angstige ogenblikken voor Gromyko 2SS KABINETSCRISIS TEN EINDE Spoed met Parijse accoorden C pTnLtJf'ffi/S MV.M Felle brand op voor Rusland bestemd koelschip Piloot verstond geen Engels *- fr* Ook hier „Gezamenlijk te hulp komen" Koningin reikt vaandel uit aan regiment Van Heutsz Crisis in regering van Adenauer DONDERDAG 24 EEBRTTArn 19S5 ^•""avenhage Huygensalem 1 Sy 111882 aI? ¥d n«5 ii=, acht€nd!enst abonnementen TeL 362q69 HSSSZJX» 24b - 11#'* m*.U 1>lrM"" c A «amsrog Mr k vajs hoctex TtOUM- DERTIENDE JAARGANG No. 3012 Weerbericht Geldig tot Vrijdagavond OOSTELIJKE WIND Half tot awaar bewolkt met plaatselijk enige sneeuw of ijzel Krachtige tot matige Oostelijke wind Weinig verandering in temperatuur 25 J-«br ZO> E% WAAN p T 36 onder 38 IS maan 8 10 onder 22.25 Hoofd re«la< teur Dr J A H J S BRTjENS SI OT Morgenmiddag om twee uur zal drs J K V v d Kwast, directeur-generaal van San- del en Nyverhetd wt het RAI-gebouw te Amsterdam de 35ste RAI-tentoonsteUing van ryynelen bromfietsen scooter* »v motorryunelen officieel wenen Tei gelegenheid van deze expositie zoals er m Neder land nog nimmer één is ge weest, heeft een oneer ver slaggevers op pag 5 6 en T van dft blad een aantal arti- helen gewijd aan de twee- wbeler, met en tonder motor Nieuwe ambassadeur van Australië Dp minister van Buitenlandse Zaken van Australië heeft meegedeeld dat do heer Hugh MacClure Smith gerant van Australië in Cairo is benoemd tot ambassadeur van Australië m Neder land ter opvolging van de heer Alfred Stirling die volgende maand naar Australië *nl terugkeren, alvorens oen nieuwe post op «oh te nemen. Ivan de Sydney Morning Hei aid Hy wordt in Canberra beschouwd als een van de beste Austra lische diplomaten Hij heeft zioh m het bijzonder beng gehouden met een studie van de Nederlandse vraagstukken, vooral met dat van Nieuw-Guinea Grens inkomstenbelasting; op zes mille? De staatssecretaris van Financiën 1 heeft in de Eerste Kamer medegedeeld jdat hy optrekken van de grens der In I komstenbelastlng van t 5000 tot f 6000 I ernstig wil overwegen F DGAR FAURE is gisteravond door de Franse Nationale Vergadering wet 369 tegen 210 stemmen aanvaard als de nieuwe premier Faure is evenals de aftredende premier Mend es France lid van de radicaal socialistische partij Hij zal de politiek van zu« voorganger in grote lijnen voortzetten De kabinetscrisis heelt negentien dagen geduurd Faure was na Pinay, Pflimlm en Pineau de vierde kabinetsformateur De nieuwe regering is de 21ste sinds het emde van de oorlog Haar optreden betekent dat het machtsevenwicht zich verplaatst van links midden naar rechts midden Voor het eerst sinds lange tijd nemen nu veer de rooms katholieke volksrepublikeinen aan de regering deel Verder behoren tot het kabinet Gaullisten afgescheiden Gaullisten radicalen en eonserva tieven Dezelfde afgevaardigden die onlangs Mendes France ten val brachten leverden nu een grote meerderheid voor zijn Partijgenoot Faure De stem ming kwam aan het eind van een bijkans lusteloos debat, waarbij de Kamer soms grotendeels leeg was De Kamerleden waren de crisis kennelijk moe geworden Mendès France die m het nieuwe kabinet geen zitting zal hebben onthield zich van stemming Faure en zijn ministers w orden vanmiddag door president Coty beedigd Werken Cormglon Mol mier (Gaulbst) Wederopbouw senator Duchet (Cons) Binnenlandse Zaken Bourges Maunourj (rad) Justitie Robert Schuman (MRP) Onderwijs senator Berthoin (radAr beid Bacon (MRP) Oud strijders Tri boulet (Gaullist) Overzeese Rijksdelen Teitgen (MRP) Handel en Industrie André Morice (radLandbouw Sourbet (cons) Gezondheid Lafay (rad) Tune sische en Marokkaanse Zaken July (diss Gaullist) Koopvaardij Antier (cons) Posterijen E Bormefous (rad gezind» B(j de uiteenzetting van zijn program in de Nationale Vergadering verklaarde Faure dat hy zal streven naar ratifica tie van de Faryse accoorden m de kortst mogelijke tijd Wat de binnen landse politiek betreft wil Faure bevor deren dat de Franse Indifstriefe pro ductle die thans het indexcijfer 153 heeft tegen Jnm 1956 het cyter 180 bereikt heeft Tevens heeft Faure een uitgebreid sociaal program opgesteld Over het Saarpact zei de premier dat bb dit wil uitvoeren ,naar de geeat en de Jetter' Faure verklaarde verder dat et zodra de verdragen zijn geratificeerd nieuwe pogingen moeten worden onder nomen om een bijeenkomst der vier grote mogendheden te beleggen Op deze bijeenkomst zouden volgens hem zowel Europese als Aziatische problemen aan de orde- moeten worden gesteld De formateur doet aan geen enkele groep verstrekkende beloften De mmistershjst zieb ar als volgt uit Premier Faure (radminister toege voegd aan het bureau van de premier Palewski (Gaullist) Buitenlandse Zaken Antome Pinay (onafh cons) Landsver dediging generaal Koerug (Gaullist) Financien Pflimlm (MRP) Openbare Een recente foto tan twee der hoofd personen u»i het proces Jungschleger, die er tan beschuldigd wordt een complot te hebben gesmeed tot omver tterpmg van de Indonesische regering Rechts ziet men de getuige Manoch,dte verklaarde dat de. verdediger »«rt Jung schlager mr H Bouman getracht Khad hem om te kopen Achter Manoch (luiks,) ziet men de beschuldigde Junaschlager Kalverendrieling Bij d* landbouwer Thomas van der Meer aan de Langeweg te Rozenburg werd een kaiverendrielmg geboien Moeder en kinderen maken het uitste kend Andere functie bij de KLM President-directeur KLM geeft visie op Triton-rapport eind van het jaar h ibbein worden gesteld Dit deelde de heer I A functie bij de KL M te wet* M* mede naar aanleiding van een ^ïhoLmfovK hcfrapport d»l h«t fcrs* Hof «m ondood, „.inbracht heeft over de ramp met de Triton gedaan heeft ze „Nergens blijkt grove moeten trachten tg Zie verder pagina 9 Burgers Nantsjisjan geëvacueerd Nationalistisch China heeft vandaag meegedeeld dat alle burgers terugga trokken rijn van het eilandje Napttjis- jan, tiat op ongeveer 22? kdometfer uit de kust van Formosa ligt en door de communisten wordt bedreigd Dit lykt een voorspel te zijn van een militaire evacuatie Op het eiland zou een garnizoen liggen van ongeveer 5000 man gere gelde troepen en guerüleros Om ~ich te b tot taak hidde leg n ie i «ntjnig* koude hadden de brandweerlied die meh schip nat I» houden m allerijl een l»>nl/« gebouwd n et alle toch enige bescherming bood Brandiveren in Kinderdijk in actie Twintig slangen in de strijd geworpen EEN felle brand heeft gister avond gewoed m een voor Rusland bestemd koelschip dat bij een scheepswerf te Kinderdijk in aanbouw is De brandweer van Nieuw Lekkerlar d is ge assisteerd door de korpsen van Alblasserdam en Rotterdam en enkele bednjfsbrandweren vele uren m touw geweest om de brand te bedwingen Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld De schade is aanzienlijk Het koelschip, de Chemjakhovsk is gebouwd by J en K Smits scfaeeps werven en machinefabrieken NV te Kinderdijk Men was thans bazig met de afbouw van het schip Het meet on geveer 4000 ton De brand in ruim I werd omstreeks half negen ontdekt De bedrijfsbi and weren van de scheepswerven van J en K Smit en van L Smit te Kinderdijk rukten onmiddellijk uit Inmiddels werd de brandweer van Nieuw Lek kerland gealarmeerd Buigemeester VLIEGTUIG KON NIET LANDEN 73 ET Rtis«ech« wlwgttuff dot de ott- iï dermmister van Buitenlandse Zaken Andre* Gromyko, naor Enge land bracht, heeft gisteren een v*r bo ven het vliegveld van Londen moeten cirkelen ftt dot uur multtkten dne landingspogingen doordat de piloot de Engelse instructie» met fco» boprupen toen hrj op radar werd bmnenge praat Even voor 5 uur lukte de vier de pogmg ten slotte dank zb «en func ttonari* van de Ruisische ambassade die vri de verkeerstoren als tolk was gaan optreden Een zeer bleke Gromyko stapte uit het toestel „Het uhu n»ets", hoéft men hem horen zeggen waar het klonk by zond er weinig overtuigend Het vliegtuig was het eerste Russi sche toestel dat ra Londen landde sinds I949 In Berlyn was een Britse navl gator aan boord gekomen De moei lijkheid scheen ie *«n dat tegen de tyd dat de Britse navigator de bood schappen ra het Russisch, vertaald had het vhegtwg te dicht by de landings baan was «n weer moest sty gen Zes andere vliegtuigen konden mei op het besneeuwde vliegveld landen ra het uur dat de Rus aan het martoeu vreren was Het was erg mistig en het wolkendek hmg op ongeveer ISO meter Gromyko die afgehaald werd door Malik de Russische gezant in Londen en de bovengenoemde functionaris zal zyn land t« Londen vertegenwoordi gen op de conferentie van de rub commisjie der Ver Naties over de out wapening schuld" n*. heer Aler meent dat het rapport eerlnk stuk werk is Dit v,tL^>iet zeizen dat het rapport de heer Aler Wy moeten trachten uit dit ongeluk het maximale aan lering te putten in over leg met de Rijksluchtvaartdienst en met de fabrikanten van het vliegtuig wordt alles bezien De KLM zal de aan.bevelin0 om waarschuwings of signaallampen in dubbele aantallen aan te brengen In die vliegtuigen waarin ze enkelvoudig zijn uitvoeren Al voor dat het rapport er was ïS dit bezien Een onafhankelijke noodverlichting ook aanbevolen wordt uitgevoerd De aanbeveling metbetrekkmetot het on derhouden van de vaardigheid van de genen die bevoegd zijn mstrumenten af S is meer asn de Nederland» ovwheid gericht Zonder «dg« tw^ftó. van staaf lantaarns worden ingevoerd Het gevaar van een landing op het water met in werkjig zijnde motoren en het gevaar van benzinedampen w beperkte ruimte zijn bij de bemanmn gen van de KLM goed bekend Over de aanbeveling om draagbare zuurstofapparatuur aanwezig te do n zijn in verkeersvliegtuigen by ie KLM nog overleg gaande Het kan wel zijn dat het met nodig is de aanbevelingen uit te voeren maar na zulk een ongeluk moeten wy het doen Dat we het doen betekent met dat we schuld bekennen aldus de heer Aler De suggestie in het ïapport dat ons personeel onvoldoende gechecked zou i worden en de suggestie dat het cabine personeel met zou weten hoe het de! cabinedcur zou moeten openen stond voor de heer Aler niet vast Over de positie van commodore Vnulj zei de heer Aler Viruiy tn ik zijn he er over eens dat doorvliegen tot het eind van het jaar met practisch zou.v zijn Viruiy heeft zyn hele werkzame I leven ui dienst van de KLM door r gebracht Wy hopen heib in een andere 1 functie te werk *e stellen zodat zyn .1 ervaringen kundigheden ons tot voordeel blijven strekken Viruiy is thans met 1 verlof om te trachten rust te vinden Er is nog met beslist welke functie hy i by de KLM krijgt Maar zonder twijfel ga ik hem m enigerlei functie in de j zaak houden Er zyn thans bij de KLJVI ieerticn claims ingediend Een iuchtvaartmaat schappo is aansprakelijk voor een be drag van f 30 009 per passagier tenzy zij kan bewijzen dat het ongeluk huiten haar schuld is ontstaan Wanneer men. dit rapport leest met nlet-jun,dische ogen en hersens dan blijkt nergens uit het rapport grove •oholdaldtu d« hoer Aler Livj Nieborg van Nieuw Lekkerland die ter plaatse aanwezig was liet aan gezien de brand zich zeer ernstig liet aanzien de assistentie van de brand weercorpsen i an Alblasserdam en Rotterdam inroepen Rotterdam kwam onder meer met twee blusboten die evenwel met behoefden te worden in geschakeld Aanzienlijke schade Gedurende enige uren werd met 20' slangen water in het ruim gespoten De btand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling die de gehele om gevmg in een ondoordringbare duistere waas hulde Het bleek dat de brand IN het verslag van het congrei Natuurbehoud en Recreatie m de practjk dat zojuist ui druk ver scheen wordt e: o m op gewezen dat nog slechts 8% van de Nederlandse bodem voor recreatie m aanmerking komt Iti dit verband i* het wel jn hog» nate verontrustend dat Defensie prachtige recreatiegebieden tot zyn oefenterrein maakt De sporen daarvan liegen er niat m Denk slechts aan sommige gedeelten an de Veluwe En nu lezen we weer van plannen om de vanwege haar natuurschoon zo gezochte Waddeneilanden eveneens n deze operaties te betrekken Wy zyr er ons van bewust dat D*f s e ruimte nodig heeft om te kunnen oefenen Deze ruimte kan m Neder land echter nog slechts gevonden win den ten koste van de reeds zo schaarse recreatiegebieden waar de werkends Nederlapder zyn verpozing zoekt Daarom nchte Defensie het ooj liever op het buitenland waar de mogelijkheden groter zyn Mogelijkheden welke dunkt ons t« verwerkelijken zyn binnen het raam van de internationale militaire samen werking In Duitsland la veel m«r lege ruimte Europese integratie derhalve ook hier was ontstaan in de wandiso'atiebekle aing van ruim I Het vuur vond m de kurk mastiek e d gretig voedsel Toen het vuur bleef voortsmeulen heeft men het ruim afgesloten waai door ei „een zuurstof meer m kwam en het vuur verstikte Omstreeks twaalf uur uiieit de vlammen gedoofd Het mag een ge luk heten dat de di ie zuurstofcyhnders die zich in het ruim bevonden niet zyn ontploft Het schip heeft aanzienlijke schade opgelopen Omtrent het bedrag der schade tast men vooralsnog tn het duister joch men is er zeker van dat dit groot is Er is een kleine 100 009 iter water in het ruim gespoten Het schip was verzekerd De scheepswerf van J en K Smit maakt deel uit van de industriële Handejscombmatie Holland <Van onze Haagse redacteur) rN EEN snijdende Oostenwind heeft H M de Koningin van morgen in aanwezigheid van Z K H prins Bemhard en tal van autoriteiten een vaandei uit gereikt aan het regiment Van Heutsz Het vaandel draigt de opschriften Krijgsverrichtingen Kon Ned Indisch Leger 1816 1950 en Korea 1950—1954 Alvorens het vaandel aan de regi mentscommandant luit kol da Costa te overhandigen hield koningin Julia na een korte toespraak waarin zij er op wees dat de huidige taaik van het regiment bestaande uit opleiding tot bewakingsdiensten en van dien«tphdi tigen die op vrijwillige basis naar Su nname worden uitgezonden tussen een zee»- bewogen verleden en een onbe kende toekoms* in staat Wat het verleden betieft aldus koningin Juliana zyt gy de erfgena men van de beste geestelijke erfenis die zowel zy die a «el uitmaakten van het voormalig KNIL als ook zy die in Korea streden ons hebben nagelaten Groot was veelal hun moed en bewon aerenswaardig de betrachting van huil plicht tot veil hebben van eigen ie ven toe in de gegeven historische omstandigheden en bn de daarin gel dende opvattingen Veelal gaven zij daarbij hun volle toewijding aan een zaak die zy tot de hunne hadden ge maakt en die dikwyls zowel door het KNIL als door het Korea detachement gezien werd als een vrijwillig dienen van de zaak van de vrede en zelfs als dienst aan de wederparty Ook tegenwoordig zult gy uw taak zien als het betrekken van de wacht tegen agressie nood en bedreiging van allerlei soort m nauwe samenwerking met de jeugd van andere landen die eveneens daartoe de ïoepmg voelt Zou het de jeugd van de gehele weield kun nen gelukken een ware basis voor de vrede te leggen dooi te beginnen met gezamenlijk in voorkomend geval de zwaaist beo'-oefde volkeren te hulp te komen» Op geen betere wijze zoudt gy ook de nagedachtenis van uw kameraden die gevallen zyn kunnen ereri Zou dat lukken dan zal dat zyn door persoon njke weerbaarheid en door vrijwillig mandelen naar eigen inzicht wat hulp lm deze zm vermag hetzy men die verleent als eenvoudig soldaat op wacht hefezy strydbaai ais generaal te allen tijde beschikbaar met zyn hulp ledm- soort ramp te voorkomen of te bestrijden en uit te bannen De koningin zeide dat de kiacht die ligt ra het geven van hulp iedere si tuatie van menselijke controvetse twist en oorlo" overwint Het leven geven of hergeven kan dan m de plaats komen van het leven nemen en wederzijdse vernedering verdwijnt m het niet want by hulp winnen zowel he pers als geholpen en Idealisme - Alle idealisme dat in de jongere mensen post heeft gevat is altijd teru« Ln^fi,t0LeenJV^l8n|!en naai een hulpactie In deze donkere tijden kun nen de jongeren zich dan ook volledig laten gelden door dit idealisme en zo I iJL..» e T'61'01'1 de verhouding van goed en kwaao trachten te brengen I tot een balans van goed en streven I naau het goede I ^aNte! v,°°r ,niets waarheid I antiek ook m een spreekwoord f -jeformuleerd Aan de jeugd de ioe I »°m.atIn de m*est volstrekte zm be I de bouwers van de I 1®^*coinst Zo draagt de oudere gene 1 °"TOl,DOld ideeal over aan I SUi^TSL'X.S1. W i*81 '"der «jn *te«n in het fundament -waarop een maal voorgoed de vrede kan bouwen die door de wervelwind der hjden mei kan worden aangetast mair dew zal wel eenmaal kunnen gaan leggen door die krachl van idealen overgt dragen van mens op mens xo beiloot de Vorstin haar loespraak Koningin ep Pun» -uliveerden om elf uur op net Malieveld wa n de plechtigheid plaats vond Minister Staf de staatsdeel etanssen Mooi man en Kranenburg de chefs van staven de waarnemend commissaris \an ae Koningin de burgemeester van Gra venhage en \ele andere autonteiten waren daar aanwezig By de aankomst van het sorstelyk paar speelde de Koninklijke Militaire Kapel het Wilhelmus waarna de Ko mngin de troepen die op het veld stonden opgeste d inspecteerde Na de toespraak en de uitreiking van het vaandel defileerden de troepen loir afgegaan door de vaandel wacht roet het vaandel voor de Koningin Een groot aantal ex Korea vrywi! ligers in uniform en in burger mva hden voor het voormalige KNIL en invaliden uit de strijd op Korea en vertegenwoordigers van Bronbeek woonden de plechtigheid by s Middags was er voor de oud Ko rea strijders een byeenkomst m de dierentuin Aan de vooravond van de behande ling m tweede lezing van de Partis® accoorden door de Westdmtse Bond» dar Is een crises ontstaan in de coalitie regering Adenauer De bondskanselier beeft de Vrije De mocratische Party (FDP) die op eéi» na de grootste party in de coalitie Is voor de keus gesteld voor de overeen komst over de Saar te stemmen of uit de regering te treden In een verklaimg heeft FDP gezegd. dat haar afgevaardigden in de Bondsdag geen andere mogelijkheid zien dan tegen de Saarovereenkomst te stemmen Ongeveer o00 man zwaar bewapende staatspolitie is uit Noord Rynland West falen naar Bonn gezonden om samen met de 800 man gemeentepolitie de orde te handhaven tijdens het driedaags de bat over de Paryse accoorden dat Maan dag begint De radiostations van de Sow jet zone roepen de Westdtntsers voortdurend op tegen de accoorden te demonstreren De socialisten zyn vanmorgen reeds direct bij de opening van de debatten in het offensief gegaan Hun woord voerder prolessor Schmidt stelde een uitstel van het debat voor doch de gehele regeringscoalitie pareerde deze eerste steek der oppositie De behan ling der verdragen begon daarna met het voorlezen van de rapporten der commissies Dit zou uren in he slag nemen Alle partyen van de Bondsdag wa ren het intussen eens gewoiden over de tekst van een motie waarin wordt aangedrongen op de instelling van een p ei man en te commissie die de moge lykheden zou moeten onderzoeken om tot nieuwe ondei handelingen met Rus land over de kwestie van de Duitse eenheid te komen Het herstel der nationale eenheid woidt in deze motie als het kardinale punt van de toe komrttge Duitse politiek aangeduid Het eenheidsvakverbond van Saar land heeft opgeroepen tot een 24 tiursstakmg die morgen om 6 uur moet beginnen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1