Geen kootje Beslissend debat in Ie Bondsdag beg onnen Demonstratie in Bonn; staking in Italië Driej jarige kleuter zat in pyama op lichtschip WESTDUirSE HERBEWAPENING Advies SPEELT CHROETSTSJEF KONEF TEGEN ZHOEKOV UIT? r n - Duitsers willen meepraten Kalveren^drieling geboren Ruzie tussen Faure en Mendès-France? beterschap Hüoellxiuinklyke SJ oaghdö "ts ejB1 rin 5 li er D eti erlnriD en VRIJDAG 25 FEBRUARI 1955 r~ DERTIENDE JAARGANG No. 3013 Weerbericht Grenswisselkantoor in Kerkrade overvallen Dominici weigert zijn kinderen te zien m-Nm. Zuid-W est-F riesland door de sneeutv geïsoleerd Bangkok hoofdzetel van de ZOAVO Grote uitslaande brand in Amsterdam Prawda critiseert Malenkow's beleid Turks-Iraaks verdrag getekend ft 7CDERIANDSCHE REEDERSVEREENIGING - Beambte riep om hulp Nederlaag voor Bevan émêÊmMÊÊZ Ar enailPl' nplonrt "nnr de kajuit, gaven hem warm drin- Indonesische minister van Justitie onder vuur et ^Bestuur van de httn ter gelegenheid van ha vöÜEgjaTig bestaan QJ v der vereniging opgedragen aan lut cè(sclurmheerschtip, in hetwelk tHy. hetiebe aanvaard hebbend, is bevestigd de vijfentwintigste, van de maand ffebmari. van her Jaar IQÖÖ. "YP'er herinnering aan deze voor onze vereniging t; 'mgdmllegebeurtenis moge hit c7>estuur cogilt' GjinninkLyke •Zhrooghiid deze overhandigen. Rotterdam! Witte de Withstraat 30 - Teleï. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhnge: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand. f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN *T*wxUM' O Geldig van Vrijdagavond fot Zaterdagavond: AANHOUDENDE VORST. Droog weer met plaatselijk opklaringen. Krachtige tot matige Oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 26 Febr. zon op T.37, onder 18.14; maan op 8.32. onc'er 33.46. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 8. BRUINS SLOT WIJ hebben de vorige week de aan dacht gevraagd voor een journa listieke kwestie. De regering had een aantal bladen uitgenodigd voor een orienteringsreis naar Nieuw-Guinea. Aan een der bladen naar nader bleek was dat „Het Parool" - werd medegedeeld, dat een bepaalde aan dat blad verbonden journalist, die an ders kennelijk daarvoor zou zijn aan gewezen, voor de regering geen perso na grata was en niet mee zou mogen gaan. „Het Parool" heeft toen voor de eer bedankt. De hoofdredacteuren van de andere uitgenodigde bladen (Het Handelsblad, de Rotterdammer bladen De Tele graaf, De Tijd, Het Vrije Volk en de N R.C.) hebben toen de hoofden bij elkaar gestoken. Zij hadden onwe tend wat zich met betrekking tot „Het Parool" had afgespeeld de uitnodi ging aanvaard en hebben daarna van het Parool-geval horende, ten departe- mente besprekingen gevoerd. De hoofdredacteuren zijn evenals wij van mening, dat de regering hier daartoe geïnspireerd door de gou verneur van Nieuw-Guinea een ver keerde handelwijze heeft gevolgd. Een dergelijke discriminatie is niet isnvaardbaar en de heren hebben de verwachting uitgesproken, dat aisnog «cn voor „Het Parool" bevredigende oplossing zal worden gevonden. DE hoofdredacteuren hebben hun afwijzing van deze discriminatie van regeringswege waarbij dus de regering zegt: Wij willen uw krant wel. maar die of die journalist van u niet terecht gebaseerd op de overweging, dat de hoofdredacteur van een krant bij uitsluiting verantwoordelijk ia voor de aanwijzing van de redacteur voor een bepaalde opdracht. De regering kan vrij kiezen, welke bladen zij wil uitnodigen. Er zullen bladen zijn, die zij helemaal niet wil hebben. Zo zullen er misschien bladen zijn. die zij om bepaalde daaraan ver bonden mensen niet wil hebben. Maar in beide gevallen moet zij dan het blad geen uitnodiging sturen. Wij hebben over de gestes ven de betrokken Parool-redacteur geen eigen oordeel. De zes hoofdredacteuren, die de zaak onderzocht hebben, zijn van mening, dat er geen reden is om uit de feiten, zoals die hun zijn voorge legd, af te leiden, dat de betrokken journalist zou moeten worden uitge sloten. Wij zijn geneigd, het oordeel van een zo gevarieerd samengesteld gezelschap hoofdredacteuren als Juist te aanvaarden. MAAR nu is er in de verklaring van de zes hoofdredacteuren één punt, dat ons een nadere inlichting doet vragen. De zes hoofdredacteuren wijzen alle discriminatie door de regering af, maar maken daarbij één voorbehoud. En wel dit; „Tenzij bij uitzondering en volgens gebleken gezaghebbend journalistiek oordeel de betrokkene zulk een diskwalificatie zou verdie nen". Wij vragen ons af on wij vragen eveneens de zes hoofdredacteuren of men daarmee het betoog, dat men eerst heeft opgesteld, niet van een be langrijk deel van zijn kracht berooft. Het ontgaat ons daarbij niet, dat de heren hier niet stellen, dat de regering bij hoge uitzondering ïonder meer en op eigen oordeel zou mogen diskwalifi ceren. Men vergt daarvoor een „ge zaghebbend journalistiek oordeel". De hoofdredacteur van „Het Pa rool" heeft zich hierbij aangesloten. „Wij maken de uitspraak van de zes hoofdredacteuren op dit punt gaarne tot de onze," schrijft hij. Maar hij voegt er aan toe: „In drt geval zou d« betrokkene niet alleen gediskwali ficeerd zijn als mogelijke gast van de regering, maar in het algemeen als journalist." Wij zijn het met deze opmerking sens, Wij kunnen ons voorstellen, dat »r bij een bepaald blad een journalist zou zijn, die als zodanig zou moeten worden gediskwalificeerd. Maar het is toch niet voorstelbaar, dat de lei ding van een behoorlijke krant en daar gaat de regering toch alleen maar mee om! van een feit dat tot diskwalificatie aanleiding moei geven wetende, of daarvan vernemende, een dergelijke journalist handhaaft. M.a. w. dergelijke dingen lossen zich bij fatsoenlijke bladen vanzelf in goede zin op. En daar behoeft de regering niet bij te pas te komen. Daar is dus, naar het ons voorkomt, geen speciale regeling, geen uitzonderingsregel voor noodzakelijk. Als wij het goed begrijpen is de na dere toevoeging van de hoofdredac teur van „Het Parool" geïnspireerd door soortgelijke overwegingen. PvE reden, waarom wij hier de aan- dacht voor vragen, is deze dat de in de door de zes hoofdredacteuren geformuleerde uitzondering toch eigen lijk ietwat tegemoet wordt gekomen aan het standpunt der regering. En wij geloven, dat de drukpersvrijheid niet gedoogt, dat men op dit stuk ook maar één kootje van één vinger geeft. Eer men het weet is de gehele hand genomen. Woensdagavond laat, toen de beambte van het grenswisselkantoor aan de Fan- ncsheldestraat te Kerkrade het kantoor wilde verlaten en het licht uitdraaide, werd hü door twee onbekende personen bulten bewustzijn geslagen. De overvallers maakten zich meestor van de sleutels van de brandkast, maar slaagden er niet meer in die te openen, doordat de beambte spoedig bijkwam cn om hulp ging roepen en doordat een man. die blijkbaar voornemens was het kantoor binnen te gaan. zijn fiets tegen het raam zette. De overvallers vlucht ten daarop per fiets in de richting Duitsland. Zodoende bleef de inhoud van de brandkast, een bedrag van 25.000. ongerept. De sleutels werden in het kantoor, dat dertig meter van de grens ligt, teruggevonden. De gemeentepolitie van Kerkrade is nu bezig met een onderzoek op Duits gebied. De ter dood veroordeelde Gaston Do minici. die momenteel aan voedselver giftiging lijdt, werd dezer dagen door rijn zoon Gustave en diens- echtgenote opgezocht, die per auto uit Digne waren overgekomen. De 78-jarige patriarch wenste zijn kinderen niet te ontvangen en zeide: ,,Dat genoegen zal ik hun. die mij zulk een onrecht hebben aangedaan niet geven." De toestand van Dominici is onver anderd gebleven. De Britse socialistische fractie heeft zich Donderdagavond met 132 tegen 72 stemmen uitgesproken tegen de actie van de linkse leider Bevan. die een motie, waarin werd aangedrongen op onderhandelingen met de Sowjet-Unie voor bekrachtiging van de Parijse ver dragen, bij het Lagerhuis heelt inge diend. HET gummistokken en een waterkanon is de politie gisteren in Bonn opgetreden tegen communisten die betogingen hielden terwijl in de Bondsdag het debat in tweede lezing gaande was over de Parijse accoorden voor de Weslduitse herbewapening. Ongeveer 120 demonstranten meest vrouwen uit het Ruhrgebied hadden zich in ecu sneeuwstorm verzameld voor de kanselarij van Adenauer. In Italië, waar gistermiddag de Senaat eveneens met het debat over de Parijse verdragen begon, deden zich proteststakingen voor die gemiddeld een kwartier duurden. De politie was paraat, maar hoefde niet ia te grijpen. De bekrachtiging van de verdragen schijnt in Bonn verzekerd, nu de gehele regeringscoalitie zich heeft neergelegd bij de wens van bondskanselier Adenauer, de beslissende stemming nog deze week te doen houden. De liberalen, die nog aarzelden zolang de Franse kabinetscrisis voortduurde, hebben hun bezwaren ingetrokken. Zij hebben daarentegen hun afwijzing van de Saarovereenkomst, tot ernstige ontstemming van dr. Adenauer, gehandhaafd. Men verwacht echter, dat de meerderheid voor dit verdrag hierdoor niet in gevaar wordt gebracht, al zal deze meerderheid aanmerkelijk kleiner zijn dan die voor de andere verdragen. Alom f-n den lande gaat men nu voor bereidingen treffen voor het vieren van de bevrijdingsdag, die wij in Mei voor de tiende maal hopen c« beleven. Wij zouden er aan willen herinneren dat voor tallozen in den lande de*# viering gepaard zal gaan met een dankbare herdenking van de bevrij ding in de kerk. En daarom zouden wij ar bij hen, die in de verschillende plaatsen het programma van de bevrijdingsdag in elkaar zetten, op willen aandringen om daarbij rekening t« houden met d* kerkdiensten, die irr verband daarme# zeker zullen worden gehouden. Tjjdig overleg met de kerken ter plaatse zal aan een goede regeling be vorderlijk zyn. Alle partijen in bet Westduitsc parle ment hebben in een motie de eis ge steld. dat de regering van Bonn uitge nodigd moet worden bU elke conferen tie met Rusland over het Duitse vraag stuk, hetzij dat dcic wordt gehouden door de drie Westelijke geallieerden In dividueel of gezamenlyk. Voorgesteld wordt de onmiddellijke vorming van een vaste commissie van de drie geallieerden en Wcst-Duitsland om alle vreedzame middelen na te gaan om een einde te maken aan de verdeling van Duitsland. De motie dringt aan op hereniging door middel van vrije, demo- oratische verkiezingen onder internatio naal toezicht, die ,.de dringendste taak" van de Duitse politiek wordt genoemd. Op tin boerderij ian (te heer Th ran der Meer aan de Lange iceg 14 ie Rozenburg werd gisteren een drieling-kalf geboren. Terwijl de derde Ier wereld kwam werd een der koe-kinderen reeds op de de andere twee hebben geleken. markt verkocht. Boer Van der Meer dacht nl. dat moeder.koe uit gekalfd uas. Jammer voor onze. fotograaf, die er slechts twee op de plaat kon zetten. Het derde beestje moet echter sprekend op Bij Koninklijk Besluit is aan A. J. W. M. Moons, op zijn verzoek, met mgang van 1 April 1955, eervol ontslag Verleend als burgemeester der ge meerde Helmond, met dankbetuiging Voor de langdurige diensten door hern Ms burgemeester bewezen. Berichten uit Moskou duiden erop, dat Nikita Chroetstsjef en premier Maarschalk Nikolai Boelganin de oor logsheld maarschalk Ivan Konef naar voren halen. Zij schijnen hem een poli tiek tegenwicht te willen maken op de populaire minister van Defensie maar schalk Georgi Zheekov. Waarnemers, die goed op de hoogte zijn van de toestand in Rusland heb ben deze conclusie getrokken uit het feit, dat aan maarschalk Konef sinds 8 Februari ongewoon veel aandacht wordt geschonken. 8 Februari was de dag waarop Georgi Malenkov als pre mier aifrad en maarschalk Boelganin tol zijn opvolger werd benoemd. De volgende dag werd maarschalk Zhoekov "aangewezen als de nieuwe minister van Defensie, een functie die tevoren door Boelganin werd be kleed. Op 9 Februari voerde maarschalk Konef het woord in de Opperste Sowjct. Dit was een veelbetekenende gebeur tenis. aangezien Russische berocps- maarschaiken, in tegenstelling tot poli tieke maarschalken zoals Boelganin. zelden redevoeringen houden in het Russische parlement. Maarschalk Ko nef maakte in zijn toespraak duidelijk, dat hij namens de, strijdkrachten sprak. Zijn toon was, oorlogszuchtig. Gisteren publiceerde Konet een be langrijk artikel in de Prawda, waarin hij Chroetstsjef. maarschalk Boelga nin en het Centrale Comité van de communistische partij, waarvan hij deel uitmaakt prees. Het ziet er naar uit, dat maarschalk Konef door de groep Chroetstsjef-Boeiganin ge bruikt wordt om maarschalk Zhoekov te waarschuwen, dat hij niet te ver moet gaan. Konef is weliswaar beroepsmilitair, doch heeft zich reeds vaker met de politiek bezig gehouden. Hij is ook reeds vaker tegen maarschalk Zhoe kov gebruikt. Stalin benoemde Konef na de oorlog tot opperbevelhebber van de Russische landstrijdkrachten als opvolger van Zhoekov. die tot commandant naar een Zuidelijk militair district werd gezonden. Konef was een van de Russische maarschalken, die genoemd werd als een van dc slachtoffers, waarop een groep Russische artsen 'net in Januari 1953 zou hebben voorzien. De raad van ministers van Buiten landse Zaken van de ZOAVO heeft op een geheime zitting besloten Bangkok het hoofdkwartier van de organisatie te maken. Men bereikte zeer snel eenstemmig heid over het optreden tegen staatson- dormijnende acties. De conferentie be sloot tot uitwisseling van gegevens over dergelijke acties. Men verwacht dat de conferentie van daag al vroeg wordt gesloten. De motie is opgesteld door de vier partijen die de regeringscoalitie vormen en door de socialisten, die In de oppo sitie zijn zijn. Zij zal eenstemmig aange nomen worden, na de definitieve stem ming over de herbewapening die Zater dag plaats heeft. De zaal van de Bondsdag was eivol toen 't debat gistermorgen begon. Met de bondskanselier waren alle ministers aanwezig en de publieke tribune was geheel bezet. Onder de journalisten be vonden zich verslaggevers van Oost- duitse bladen alsmede een correspondent van de Russische Prawda. Onmiddellijk nadat de zitting was geopend deden de socialisten bij monde van dr. Carlo Schmidt een nieuwe po ging de behandeling op de lange baan te schuiven. Zij dienden een motie in, waarin uitstel van enige stap tot rati ficatie werd geëist, alvorens was ge tracht onderhandelingen met de Sowjet- Unie te openen. De nvotie werd bij hand opsteken verworpen. Daarna werden de rapporten van de commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Bondsdag in beschouwing genomen. De Oostduitse radiostations zonden de hele dag oproepen tegen bekrachtiging van de Parijse accoorden uit en gaven berichten door over proteststakingen in West-Duitsland en protestvergaderingen in veel Oostduitse steden. Joannes Dieck- mann. de voorzitter van de Oostduitse Tweede Kamer, zei op een persconfe rentie dat de bondsdagleden die voor bekrachtiging van de accoorden mee stemmen door het hele Duitse volk ter verantwoording zullen worden geroepen. Slechts eenmaal kwam het tot een van de sedert lang gebruikelijke hef tige botsingen tussen de beide helften van het huis. Dat was toen Frans Jo seph Strauss, Adenauers Benjamin minister. 'tegen de socialistische anti- bewapeningscampagne te veide trok, Strauss beschuldigde er de socialisten van, dat zij in de Beierse grensstad Hof, die ligt aan de grens van Beie ren. Oost-Duitsland en Tsjechoslotva- ïuje, een Nederlands dagblad hadden aangehaald als kroongetuige voor ric beweerde onwil van de Westelijke landen om ernstig mede te werken aan een oplossing van het probleem der Duitse eenheid. Een socialist in terrumpeerde daarop, dat het blad als een officiële stem mocht worden be schouwd. Minister Strauss sprak dit tegen, maar toen hij Ollenhauer ervan beschuldigde in dezelfde stad Hof de! De 2-jarige Hansje Jansen in Xutphen zakte dezer dagen door het ijs en verdween in de diepte. Dat zag de 12-jarige Babbie Limburg; Rob bedacht zich geen ogenblik en sprong in het tt-ak. Eerst kon hij de kleuter niet lindenmaar hij de tweede duik had Rob hem te pakken. Hoewel de jonge redder verward raakte in prikkeldraad toen hij niet de drenkeling naar boven klauterde Imam hij toch heelhuids op de wat. Daar stonden een paar voorhij- gangers te wachten om de bewusteloze kleuter over te nemen. Hansje werd met kunstmatige ademhaling weer spoedig bijgebracht. Maar Bob was toen al op de fiets verdwenen. Moeder Jansen speurde heel Zutphen af en ludf y.tiiphrn speurde rnee en zo kwam dim toch nog uit, wie de moedige kleine redder Wtis geweest. Bob moest toen op bezoek bij Hansje. Het heeft er veel van weg. dat de jongste regeringswisseling in Frankrijk, waarbij Pierre Mendès-France als pre mier werd opgevolgd door Edgar Fauie, die zijn minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken is geweest, een grote verkoeling teweeggebracht heeft in de verhouding tussen de twee politici, die ie voren zeer met elkaar bevriend waren. Bij de officiële overdracht van het pre mierschap werden de fotograten gisteren niet tot het hotel Marignon toegelaten voor de gebruikelijke foto van de gaan de en komende man, die elkaar een hand geven. Na de plechtigheid verliet Men dès-France het gebouw door een zij-in gang. zonder, zoals gebruikelijk is, door verdenking te hebben geuit, dat de regering in Bonn slechts „een filiaal van de Amerikaanse politiek" zou zijn. ontstond een oorverdovend lawaai. Van de achterste banken riep een der so cialisten: „Dat dient het niet te zijn". De minister verstond dit te midden van het tumult als „Dat denkt u ook" en hij zei dat deze opmerking „een communist waardig" was. Er ontstond daarop een zodanig spektakel, dat de president verzuchtte: „Op deze ma nier is het volkomen onmogelijk ver der te gaan". Strauss kon zich niet meer verstaanbaar maken en de so cialisten maakten aanstalten om de zaal te verlaten. Pas nadat minister Strauss zijn woorden tot driemaal toe had teruggenomen, keerde de rust weer om niet meer verstoord te wor den. Strauss had twee uur lang requisi toir gehouden tegen de socialisten en de vakbonden onder het motto, dat het eindelijk eens tijd werd om de op straat geuite argumenten tegen de verdragen ook in het parlement onder de ioupe te nemen. Dr. Adenauer heeft bij het debat ver klaard. dat Groot-Rrittannic en de Verenigde Staten hem hebben meege deeld, dat zij hun belofte om Frankrijk, bij de behandeling van een vredes verdrag, inzake het dispuut over het Saargebied zullen steunen, zullen in trekken, als het Westduitsc parlement de Frans-Duitse Saarovereenkomst zal goedkeuren. Faure te worden vergezeld. Een aanwijzing voor deze gang van zaken hebben sommige waarnemers reeds opgemerkt toen, op de avond vóór de val van Mendès-France, minister Faure niet op de regeringsbank had plaatsgenomen, maar naast René Mayer, de fel! tegen stander van Mendès-France. Een grote uitslaande brand heeft van morgen een oud pand aan de Prinsen gracht 242-244 in het hart van Amster- dam geheel in as gelegd. Dank zij Het 1 teit, dat met groot maieriaaL werd uit- gerukt slaagde de brandweer er in c>, aan weerszijden geiegen huizen voor het vuur te sparen. In het pand waren gevestigd de show room en de werkplaats van een meu belmaker Xdenslager. Twee gezinnen en een bejaarde dame. die op de boven verdiepingen woonden, zijn dakloos ge worden. De hevige Oostenwind die de sneeuw van de velden veegt en duinen vormt op de wegen, heeft vele dorpen in Zuid-West-Friesland geïsoleerd. Hel autoverkeer is on mogelijk geworden en ook bus diensten zijn op verschillende lijnen geslaakt. Lemmer is alleen via Sneek te bereiken, daar de dienst via Heerenveen is gestaakt. Met Gaasterland, Koudum en Staveren en een aantal andere plaatsen is de verbinding geheel verbroken. De burgemeester van Haskerland, mr. W. Hoekstra, heeft zich voor hulp met de vliegbasis Leeuwarden in ver binding gesteld. Er zijn drie sneeuw ploegen, bestaande uit manschappen van de luchtmacht, uitgerust met twee sneeuwblazers naar de geïso leerde gedeelten gegaan. Op de Rijks weg SneekJoure zijn deze militairen aanvankelijk in de sneeuw blijven steken. Het Sovjetrussische ministerie voor Energie, dat sinds kort Is toevertrouwd aan de voormalige premier, Georgi Malenkov, is gisteren door de Prawda gecritiseerd. Het ministerie wordt beschuldigd vaa verregaande ondoelmatigheid en vaa ouderwetse opvattingen. Ook het ministerie voor de bouw vaa electrische centralen dat onder leiding staat van Fjodor G. Loginor kreeg er in de Prawda van langs. Een woordvoerder van de Egyp tische regering heeft Vrijdag verklaard dat Egypte zal eisen dat Irak uit het collectief veiligheidssysteem van de Arabische landen wordt verwijderd en dat het zich anders zal onttrekken aan zijn verplichtingen jegens Irak op basis van deze collectieve overeenkomst. De premiers van Irak en Turkij# hebben Donderdagavond te Bagdad het verdedigingsverdrag tussen beide lan den getekend. Tegen dit verdrag heb ben Egypte en een. aantal andere lan den zich verzet. Inn. het driejarig zoontje van kap i tein Brouwer van de kustvaarder „Tim" uit Delfzijl, die tijdens mist in lichte aanvaring kwam met het licht schip ..Elbe 3" in de Elbemonding, is het onderwerp vnn het verhaal dat de bemanning van het lichtschip Donder dag vertelde. Woensdag botste inde dichte mist een onbekend schip tegen het lichtschip. Het nam een stuk van de railing mee. Toen de leden van de bemanning van de „Elbe 3de lichte schade hadden op genomen, zagen zij tot hitn verbazing op het dek een kleuter, blootsvoets en in pyama, zitten. De kleine trilde van kou en angst en antwoordde, niet op hun vragen. De mannen namen de kleuter mee -j -| -| p muftnuft nunteii uk /tteut.er xu-ee I l-lXVllCltlvl -MGIUUA L ken en snnenies p.n atn-nt.p.n hem tneii Bondskanselier Adenauer heeft be loofd, dat de Westduitsc regering vaarl zal zetten achter de uitbetaling van de schadeloosstellingen aan de Joodse slachtoffers van het nafionaal-soeïalis- me. In een brief aan dr. Nahum Gold- mann, voorzitter van de ..New York Jewish Material Claims Conference", zegt dr. Adenauer dc vertraging, welke ten gevolge van juridische arbeid ont staan is. te betreuren. De brief is ge publiceerd in de Aligemeine Wochèn- zeitung der Juden. Dr. Adenauer schreef, dat de auto riteiten op het ogenblik trachten de wet op de schadeloosstelling te wijzigen ten einde de groepen personen, die recht op schadeloosstelling hebben, uit te brei den cn de uit te betalen bedragen te verhogen. Het socialistische parlementslid Tan Po Goan heeft in het Indonesische parle ment de minister van Justitie. Djady Gondokoesomo, beschuldigd „zijn positie misbruikt te hebben", door in het afge lopen najaar een anti-communistische Chinees, Tsjong Hoen Nji, naar commu- nistisch China te deporteren. ken en snoepjes en stopten hem onder de wol. Enige uren na de aanvaring trok de mist op. Het was toen al middag ge worden. Opeens verscheen de „Tim". Die kustvaarder uit Delfzijl bleek het schip te zijn geweest dat met de Elbe 3" in aanvaring was gekomen. Meteen bleek toen dat de kleuter Jan heette en het zoantje was van kapi tein Brouwer van de „Tim", Doodge- lukkig namen Brouwer en zijn vrouw hun kleuter Jan tveer aan boord. Brouwer en zijn vrouw vertelden dat, toen een aanvaring niet meer was le vermijden, mevr. Brouwer de kleine Jan, die nog lag te slapen, uit zijn bedje had gegrist en met hem in de armen naar het dek gegaan was. In haar angst zette zij op het ogenblik van de aanvaring Jan op het dek yan het lichtschip. Voor zij zelf ook had kunnen overstappen was er al weer te veel mimte tussen beide verschansin gen ontstaan. In de uren die volgden op de aanvaring had de „Tim" tunu- ftopig in de mist gezocht naar een ge heimzinnig schip, dat de kleine Jan aan boord moest hebben. Blijkens publicatie in de Nederlandse staatscourant heeft de Economische Zaken prijzenbeschikking sche verrichten voor ziekenfonds verze kerden in te trekken. de minister van a.i. besloten mediseh-specialisii Hedenmiddag is in het Kurkaus te Scheveningen het vijftig jarig bestaan der Nederlandse': e Reedersvereeniging herdacht in een bijzondere algemene vergadering. De vergadering werd bijgewoond door Z.K.H. Prins Bemhard, aan wie ter gelegenheid van dit' jubileum het Beschermheerschap der Nederlandsche Reedersvereeniging is aangeboden en door hem is aanvaard. Zoals bekend heeft Z.K.H. nog onlangs verklaard, dat hij de scheepvaart als een der belangrijkste pijlers van onze welvaart beschouwt. C_y te iGRAVENHAGE N'oorzixur Secretaris De aanbieding van het Beschermheerschap is bekrachtigd door het overhandigen van een fraaie oorkonde, vervaardigd door de bekende calligraaf de heer A. J. nan Houwelingen Rijkhoek te Zeist. Deze oorkonde is op een chamoiskieurige huid in diverse kleuren uitgevoerd. In het vignet aan de bovenrand staat ver meld het aloude Navigare necesse astrondom een oud koop vaardijschip. De hoorn des overvloeds aan de onderkant van het uignet symboliseert de zinsnede: „Scheepvaart brengt welvaart". De rand der oorkonde wordt gevormd door een ankerketting aan weerszijden omgeven door een kabeltouw, uitlopend op een anker.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1