In de klem Sneeuwjacht isoleerde dorp en in Friesland m Levensmiddelengebrek Ambonezenkamp M Adenauer in botsing met liberalen Fel protest van twee hoogleraren Optimisme bij slot van Zoavo - gesprek Twee vissers al een week geïsoleerd Luchtbrug over Waddenzee Winter wil nog niet wijken Wetsontwerpen spoedig in de Tweede Kamer verwacht LAAG SOMS ENIGE METERS HOOG Pianist van twaalf jaar Veerboten verloren van het ijs Militairen maakten de wegen vrij Stag natie in het melkvervoer Boycott FEL DEBAT OVER SAAR Onthulling over een belofte Indonesische politiemethoden Op zandbank in Waddenzee ZATERDAG 26 FEBRUARI 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 3014 m m mm XÊWsimr Pm AFSCHUWELIJKE BIJZONDERHEDEN IN BRIEVEN VAN ARRESTANTEN Eerste tamboers voor T rouiv-mars Weerberi Van onze correspondent) ILITAIREN van tie vliegbasis Leeuwarden zijn een groot deel van de Vrijdag in de weer geweest om door de sneeuw jacht geïsoleerde gedeelten van Friesland weer toegankelijk te maken voor liet wegverkeer. Vooral in het Westelijk en Zuidelijk deel van de provincie was het verkeer op vele plaatsen ontwricht en sommige dorpen waren zelfs geïsoleerd. Hier en daar was dat ook V rijdagavond nog het geval, maar de militairen waren tot in de nacht in de weer oin zoveel mogelijk verbetering in de precaire toestand te brengen. In de genoemde delen van Friesland was in de afgelopen weken aanmerkelijk meer sneeuw gevallen dan elders in het land en toen een felle Oostenwind opstak, vormden zich al spoedig sneeuwbanken op de wegen, die hier en daar een zo grote omvang kregen, dat het verkeer totaal vastliep. De burgemeester van Haskerland riep voor zijn gemeente militaire hulp in en ook de omliggende gemeenten bleken daar grote behoefte aan te hebben. worden. Maar zij deden dat pas, nadat zij in Delfstrahuizen eerst de ver kleumde ledematen hadden gewarmd en van een uitstekende maaltijd had den genoten. De bevolking van de ge dupeerde streken is hen zeer dank baar voor de hulp. ms-m «jjifÉt®I mm SR - Wellebrug over Voornse kanaal te smal EEN ernstige botsing heeft zich gistermiddag in de Westduitse Bondsdag voorgedaan tussen Adenauer en zijn liberale coalitie genoten, toen het omstreden Frans-Duitse accoord over de toekomst van het Saargebied werd besproken. Met verontwaardigde stem greep Adenauer in het debat in, nadat de liberale afgevaardigde, dr. Becker, had bekendgemaakt, dat zijn groep tegen de Saar- overeenkomst zal stemmen. Adenauer heeft de liberalen (de Vrije Democraten) de laatste dagen herhaaldelijk gewaarschuwd dat hy ze misschien uit het kabinet zal stoten als zij het Saaraccoord afwijzen. Ook een tweede coalitiepartij, die van de vluchtelingen, zal deels tegen het Saaraccoord stemmen. Dit betekent, dat het accoord maar met de hakken over de sloot zal komen. In zijn rede verklaarde Adenauer dat Frankrijk vorig jaar tijdens de besprekingen in Parijs als voorwaarde voor de Westduitse herbewapening een blijvende scheiding tussen het Saargebied en West-Duitsland had geëist. Door het verzet van Adenauer hiertegen is het echter niet verder gekomen dan een accoord over een tijdelijk Europees beheer van het Saargebied. Op het. ogenblik is de Saar zoals men weet economisch nauw verbonden met Frankrijk. Rumoer HUURVERHOGING EN BELASTINGHERZIENING Naar het A.N.P. verneemt kan de indiening bij de Tweede Kamer van het complex van wetsontwerpen met betrekking tot de huur verhoging en de herziening van belastingen worden verwacht dt week van 7 tot 12 Maart. SCHIPPER G. Baies van de „Wieringen 89" is met een assistent reeds verscheidene dagen van de buitenwereld afgesloten. Zijn schip, waarmee hij is uit gevaren om te vissen, zit al onge veer een week hoog op een zand bank in de Oostmeet ten Zuiden van Terschelling in de Wadden zee. Door de stevige Oostenbries is daar zo weinig water, dat er geen mogelijkheid bestaat op eigen kracht vlot te komen De reddingboot „Twenthe" uit Har- lingen is Vrijdagmiddag uitge varen, doch moest onverrichter- zake terugkeren, aangezien zij, ook al door de lage waterstand, het schip niet kon bereiken. Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtcndienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenbagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtcndienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 1Mb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KKUXING ell Mr. K. VAX HOLTEN Turwu* Geldig tot Zondagavond. AANHOUDENDE VORST Droog weer met weinig bewolking. Matige Ooste lijke wind. Vannacht matige, plaatselijk strenge vorst. Morgenmiddag maximum temperaturen om het vriespunt. ZON" EN" MAAN 28 Febr. zon op 7.33, onder 18. IS; maan op 9.32, onder 1.10. 27 Febr. zon op 7.35, onder 18.16; maan op 8.58, onder O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET congres dat de P.v.d.A. deze week te Leiden heeft gehouden, was om meer dan één reden interes sant. Allereerst vanwege het feit, dat de ze partij een nieuwe voorzitter koos. De heer Vorrink is al enige jaren ziek. En hij zag zich genoopt na eerst als Kamerlid te hebben bedankt thans ook het voorzitterschap van zijn partij neer te leggen. Wij hebben ons toen hij als Kamerlid heenging over de politieke figuur van de heer Vorrink geuit en zullen dit thans dus niet doen Het heengaan van de heer Vorrink kwam niet onverwacht evenmin trouwens als het verschijnen vari de heer Vermeer als zijn opvolger. Immers de heer Ver meer was enige candidaat. De heer Vermeer heeft zichzelf aangekondigd als leerling van Vorrink. Deze opvol ging doet dus continuïteit in het be leid vari de P.v.d.A. verwachten Een continuïteit, die ware b.v. de heer Vos voorzitter geworden, over wiens can- didatuur ook gesproken is, mogelijk zou zijn onderbroken. Die continuïteit betekent, dat de P.v.d.A. er op uit is om in samen werking met andere partijen voor het regeringsbeleid verantwoordelijk heid te blijven dragen. Dat houdt in, dat de meer links gerichte elementen In de P.v.d.A., die waarlijk niet al leen in het Sociaal-Democratisch Cen trum te vinden zijn, de koers niet be palen. ÏN de tweede plaats moet aandacht geschonken worden aan de rede, die de heer Burger, de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie der P.v.d.A. gehouden heeft op het congres. De heer Burger heeft in die rede ook zijnerzijds het vraagstuk van de sa menwerking met andere partijen be licht, uiteraard van uit het karakter van de P.v.d.A. ais doorbraak-partij. Ook de heer Burger stelde zich op het standpunt der samenwerking, zij het maar dat vinden we vanzelf sprekend niet tot elke prijs De heer Burger heeft daarnaast volgens het verslag in „Het Vrije Volk" „andere mogelijkheden" gesteld. Hij acht het ten eerste mogelijk, da» voor de verkiezingen van 1956 de po litieke discussie verdrinkt in een dis cussie over niut- of bovenmaatschap pelijke vragen. En hij ziet de kans, dat anderen zich al voor de verkiezin gen van regeringspartners voorzien. Net dit laatste doelt de heer Burger op de mogelijkheid van afspraken om trent het herstel van een rechtse coa litie. Wij zullen over dat laatste kort zijn. Wij geloven niet, dat dergelijke afspra ken gemaakt zullen worden. Coalitie- afspraken vóór de stembus zijn er geweest tijdens het districtenstelsel. Na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging zijn ze er bij ons weten nooit meer geweest. Bij het districtenstelsel waren dergelijke afspraken noodzakelijk. Want als de kiezers dan in enig district niet in de gelegenheid waren op een. man van hun eigen partij te stemmen, moesten ze weten op wie ze dan wel moesten stemmen om de politiek van hun eigen partij zoveel mogelijk te bevor deren. Bij het stelsel van evenredige vertegenwoordiging doet deze moei lijkheid zich niet voor. En het is merk waardig, dat dergelijke afspraken er sindsdien toen het niet meer per se moest ook niet meer zijn geweest. De partijen zijn blijkbaar te zeer op haar zelfstandigheid gesteld om zich binden voor het strikt nodig is. Wat dit betreft geloven wij dus niet erg in deze, door de heer Burger veronder stelde mogelijkheid. Belangwekkender, maar min der duidelijk is de eerstgestelde mogelijkheid. De politieke discussie kan verdrinken in een discussie over niet- of bovenmaatschappelijke vra gen. Elders in zijn rede zeide de heer Burger volgens het verslag in „Het Vrije Volk": Als de confessionele par tijen weer zegevierden, zou men zich bij verkiezingen moeten uitspreken over echte of kwasi-theologische vraag stukken, maar niet over het concrete politieke beleid van de dag. Nu is het ons niet duidelijk gewor den uit het verslag in hoeverre hier mee een andere ontwikkeling van de samenwerking gemoeid is dan op het ogenblik bestaat. Want de P.v.d.A ontkomt ook thans niet aan uitspraken over dergelijke vraagstukken. De P.v.d.A. moge dan somtijds ontwijkende uitspraken doen, ze kan er niet aan ontkomen, want die vraagstukken zijn aan de orde in het concreet politiek beleid van de dag. Wij voor ons willen dat toch wel even stipuleren. Die tegenstelling tus sen theologische en concreet-politieke vraagstukken is niet werkelijk Wan neer men concreet-politieke vraagstuk ken los van hun theologische of le vensbeschouwelijke achtergrond ziet, kan men ze niet meer ten voeten uit en in hun ware gedaante beschouwen. Maar dat nu daargelaten. Wat de heer Burger .niet- of bovenmaat schappelijke vragen" noemt, speelde in zijn betoog en in de politieke ge schiedenis van de laatste maanden de hoofdrol. Zo sterk zelfs, dat de heer Burger de partij van welke hij vanwege het concreet-politieke beleid inzake maat schappelijke vragen het verste afstaat, de V.V.D., verklaarde diinkbaar te zijn voor de steun, die wij (P.v.d.A. i in de strijd om de democratie van haar hebben ondervonden. Toen de strijd om het mandement op het hevigst was werd zelfs van P.v.d.A.~ zijde gezegd, dat deze „democratie problematiek prevaleerde boven de De twnalf jarige pianist Daniel Huren* btnm kwam Vrijdag uit Israel in ons (and aan, uanr hij in het Concert gebouw een concert komt geven ten bate van het Joods y at ion na! Fonds. Daniël Barenboim zal dan begeleid worden door het Kunst maand Kamerorkest onder leiding ran Anton Kersjes. De avond zal onder meer worden bijgewoond door de gezant van Israël in ons land Zijne Excellentie E. Yoran. In het Museumhotel te Amsterdam aange komen interesseerde Daniël Barenboim zich direct voor de chocolade-automaat. Vandaag wordt een lucht brug met Domini-vliegtuiiien van dc vliegbasis Leeuwar den naar Ameland en Schier monnikoog geopend. De Texelse boot „Marsdiep", die Vrijdagmorgen uit Oudeschiid op Texel naar Den Helder is vertrokken, moest na een uur dc strijd tegen de ijsbarrière op de Waddenzee opgeven, De boot was niet verder dan honderd meter uit de kust gekomen en de terugtocht werd mol de grootste moeite volbracht. De veerboot ,.dr. Wagemaker". die Vrijdagmorgen uit Den Helder was ver trokken met bestemming Texel en tegen elf uur reeds ter hoogte van Oudeschiid bij het eiland was gekomen, moest even. eens de strijd opgeven en de terug tocht naar Den Helder aanvaarden. 15 tot 20 militairen, voorzien van uitstekende sneeuwruimers en ander materiaal, trokken er op uit om de wegen weer berijdbaar te maken. Vooral tussen Sneek en Joure moest heel wat gebeuren, want daar lag de sneeuw soms enkele meters hoog. Verscheidene dorpen, zoals Tenhom, Langweer en Haskerhorne. waren voor. rijdend verkeer volkomen onbereik baar. Het Ambonezenkamp Wittepalen te Ouwsterhaule was sinds Donderdag morgen totaal onbereikbaar en het ge volg was dat men er geen groente meer had en er ook aan andere levens middelen gebrek ontstond. Een van de lastigste gevolgen was ook dat in verscheidene delen van Friesland het melkvervoer volkomen stagneerde en dat de boeren niet aan de zuivelfabrieken konden afleveren. Vrijdagavond laat reden de melk- auto's nog over de vrijgekomen wegen om de opgespaarde hoeveelheden naar de fabrieken te brengen. In de geïsoleerde dorpen zijn geen voedselvoorzieningsmoeilijkheden. Men betrekt de melk rechtstreeks van de boeren. De autobusdiensten, die in grote delen van Friesland geheel ge staakt waren, konden zich dank zij de maatregelen tegen de avond langza merhand herstellen, al*waren er nog steeds gebieden, waar alle verkeer to taal onmogelijk was. Vrijdagavond laat vertrokken de mi litairen nog naar Langeweer dat ook nog practisch geïsoleerd is en waar het gemeentehuis bijna niet bereikt kan „maatschappelijke" problematiek. Daar kwam zo waar een glimp van een ouder wets-linkse coalitie om de hoek gluren. De heer Burger heeft in zijn rade ge tracht dit ,.ciemocratie"-vraagslu'K. dit vjïj h rid - v raagstuk van zijn levens beschouwelijke achtergrond min of meer te ontdoen. Maar hij vindt daarin niet alleen Rooms-Katholiekc en Prol. Chr. partijen, maar evenzeer de liberalen j tegenover zich. j Wij zien hieruit, dat de P.v.d.A. met I dit vraagstuk niet uit de voeten kan. j Men wil eigenlijk een partij, die zich verenigt op een, op z.g. zuiver maat schappelijke vragen gericht ideaal. Maar men ontdekt, dat de politiek meer is dan dat en dat dit „meer" juist preva leert. Daarom kwam de P.v.d.A. bij het crematie-vraagstuk in de klem. In de kiem want het liberale vrijheidsideaal dat V.V.D. en P.v.d.A. inzake het man dement verenigde, accepteerde de P.v.d.A. bij de crematie niet. Daar zit het ont lopen van het debat over de vrijheid achter, dat men inzake het mandement echter juist met alle registers open had gevoerd. En dit bewijst o.i. dat de P.v.d.A. vastloopt met het confessie- vraagstuk in de politiek. Da kleinste en lichtste motorfiets op tie R..4J.-tentoonstelling h <ie Frrbcil» 149 cc). Om zo uirf de trap up te ruinenVrijs 715. Melkpoeder. In het dorp Horse- meads bij New York daalde Zondag middag een geheimzinnige substantie neer. die naar men meende een „meer dan gewone" hoeveelheid radio-activi teit bezat. Een onderzoek heeft thans uitgewezen, dat het melkpoeder was uit de schoorsteen van een nabijgelegen zui velfabriek. '.'La *,r s&p* a a**' - De hevige Oostenwind, die de sneeuw van de velden veegt en duinen vormt op de wegenheejt vele dorpen in Zuidwest-Friesland geïsoleerdHel autoverkeer is dan ook op vele wegen nl onmogelijk geworden. Onze foto toont een aantal militairen van de vliegbasis Leeuwarden met een sneeuw blazer druk m de weer, De A.N.W.B. ontvangt voortdurend klachten van het verkeer over de ge ringe breedte van de Wellebrug over het Voornse kanaal, in de verbinding Rot terdam - Dén Briel Helievoetsluis. de zgn. Groene Kruisweg. Onlangs zijn de toeritten tot de brug verruimd, doch het smalle wegdek op de brug blijft het verkeer parten spe len. De A.N.W.B. heeft de directeur ge neraal van de Rijkswaterstaat verzocht de fondsen voor dit urgente geval spoe dig beschikbaar te stellen. De Australische minister van bevoor rading-, Howard Bealc, heeft bekend ge maakt dat dit jaar „bepaalde proeven", niet met atoomwapens, zullen worden ge nomen op het proefterrein van Woomera in Centrflal-Australië. Engeland en Amerika hebben In 1947 aan Frankrijk beloofd de Franse wen sen aangaande de Saar te zullen steu nen bij een eventueel Duits vredes verdrag. Volgens Adenauer aldus werd gisteren reeds in een deel van TEGEN de wijze, waarop „aan ongeveer 25 Nederlanders en een onbekend maar groot aantal Indo nesiërs" door de Indonesische politie bekentenissen worden afgedwongen, hebben twee hoogleraren in het straf recht, prof. mr. J. M. van Beminden en mevrouw prof. mr. D. Ilazewinkci- Suringa een protest gepubliceerd. De schrijvers citeren brieven van de ar restanten, waarin op iedere bladzijde melding wordt gemaakt van verhoren, waarbij geslagen en getrapt wordt, wordt gedreigd met het werpen in een put en waarbij sommigen in een vijver werden gehouden tot zij bijna stikten. Vrijwel alle verdachten delen mee, dat zij vooral door een inspecteur van politie eerste klas M. Enduh te Bandoeng en door een zekere Manoch en Tomasoa, die als „kroongetuigen" optreden in de processen ernstig zijn mishandeld om hen te dwingen tot het bekennen van relaties met subversieve bewegingen, waarmee zij niets uitstaande hadden. Sommigen verzonnen bekentenissen om niet langer geslagen en getrapt te worden. De~ verklaringen, die zij moesten aflleggen, waren hoofdzakelijk ver zonnen door de genoemde Tomasoa en door een zekere Van Hulst. Een der gevangenen schrijft:heb ik deze valse bekentenissen maar af gelegd. daar mijn beide armen stijf ge slagen waren." Uit een andere brief: ..Onder een dergelijke geestelijke spanning kan ik hier onmogelijk le ven.... Bij mijn aankomst in Ban doeng heb ik een verschrikkelijk pak slaag" gehad omdat ik niet wilde be kennenAls dit afknuppelen weer herhaald wordt ga ik er onherroepe lijk onderdoorEen ander schrijft „Daarom hebben ze mij geslagen, ge marteld, in de vijver gegooid en onder water gehouden, dat ik bijna geen adem kon halen, om de bekentenis uit mij te krijgen. Ik heb maar ja gezegd om mijn leven te redden''„Als ik dan voor de rechter kom moet ik een gedwongen eed afleggen en als ik dat niet wil doen, dan willen ze mij na de zitting doodschieten." In deze geest schrijven vele andere gearresteerden, aldus de hoogleraren, die menen dat de valsheid der be schuldigingen vrij gemakkelijk kan worden aangetoond omdat de mensen, die worden aangewezen als deelnemers aan de subversieve bewegingen op bet moment dat zij als zodanig zouden zijn opgetreden, sinds lang uit Indonesië weg waren. Hel protest der hooglera ren gaat echter tegen de wijze, waar op deze verklaringen ziin verkregen. onze edities gemeld zullen nu Enge land en de Ver. Staten deze belofte als afgedaan beschouwen indien het Saaraccoord wordt bekrachtigd. Aden auer zei dat deze belofte hem monde ling- door bevoegde personen Is gegeven. Een heftige woordenwisseling tussen leden van de regeringscoalitie en de oppositie ontstond, toen een afgevaar digde van de Christen-Democraten ver klaarde, dat een onderzoek naar de openbare mening had aangetoond, dat er een grote ommezwaai ten gunste van de politiek van Adenauer had plaats gehad. De socialisten riepen „Onzin!", „Wat zijn dat voor cijfers?" en „Hoe komt ge er aan?" De plaats vervangende voorzitter, Jaeger, luidde krachtig zijn bel om de rust te doen weerkeren. De liberaal Becker verklaarde, dat wanneer de Saarkwestie tot een breuk van de regeringscoalitie zou leiden, de schuld daarvan" bij Adenauer zou lig gen. Becker zei, dat zijn partij bereid is de consequenties uit een verloren oorlog te trekken. „Maar", zei hij, „wij geven geld en goed. maar geen land en volk". Na het debat in de Bondsdag kwamen 47 leden van de liberale fractie in ge heime zitting bijeen. Na afloop deelde de partijvoorzitter, dr. Thomas Behler, mede dat waarschijnlijk slechts tien of elf van de 48 Vrije Democraten Adenauer zouden steunen. IN tal van Amsterdamse rljwiel- reparatiewerkplaatsen en stal lingen kan men een soort proclamatie lezen, met de volgende inhoud: Amsterdamse rijwielhandelaren waarschuwen het publiek, dat rijwie len geleverd door fabrikant aan ge bruiker niet worden gerepareerd of gestald". Deze rijwielhandelaren, die wetea dat het Amsterdamse publiek voor re paratie en stalling grotendeels van hen afhankelijk is passen derhalve een boycot toe op weerloze klanten. Wij menen, dat dit een onbehoorlijk strijdmiddel is in de strijd, die rijwiel handelaren tegen rijwielfabrlkanten voeren. Die strijd behoort men niet op de rag van de consument uit te vechten. ("Van onze weerkundige medewerker %/OOR het weekeinde wordt nog weinig verandering in het huidige winterweer verwacht. Een Oostelijke wind zal het kwik het grootste deel van het etmaal beneden het vriespunt houden. De temperaturen zullen even als in de afgelopen dagen in de Noor delijke provincies lager zijn dan in het Zuiden van het land, dat dichter bij de dooigrens is gelegen. Ook in Engeland, Duitsland en ge heel Noord-Europa handhaaft zich de winter. In Zweden en Noorwegen vriest het 's nachts 20 tot 30 gr. Daar entegen houdt het vrij zachte weer in Frankrijk aan. In het Zuiden en mid den van Frankrijk stijgt de tempera tuur in de middag tot omstreeks 10 gr. Bijna zomerse temperaturen worden gemeld uit het Zuiden van de Balkan. De grenslijn tussen het zachte weer in Zuid-Europa en de koude in het Noorden liep gisteravond van de Bel gisch-Franse grens via Zuid-Duitsland en de Donau naar de Zwarte Zee. Aan de grenslijn komt een brede wolken zone voor, waaruit plaatselijk sneeuw of regen valt. Het grensgebied beweegt zich nu iets naar het Zuiden en daar mee samenhangend neemt het wolkan- dek af, hetgeen echter tot gevolg heeft dat de nachtelijke afkoeling boven het besneeuwde land weer toeneemt; De depressie-activiteit op de oceaan is thans vrij groot maar de baan van oceaanstoringen naar onze omgeving is nog geblokkeerd zodat de koude Oostelijke luchtstroom vrij spel heeft. De windkracht neemt echter af zodat het weer overdag toch iets aangenamer zal worden. Het eerste tamboers- en pijperscorps voor de lustrum- mars van het dagblad TROUW op Zaterdag 14 Mei in Amster dam, heeft zich gemeld. Het is het hoofdstedelijke corps Willem van Oranje", onder leiding van de heer C. P. L. Friete; 25 man sterk. Vijftien Maart verschijnt het lustrumwandelboekje over de Trouw-marsen (11 Juni, Haagse Trouw-tocht). Ge kunt het nu reeds, liefst schriftelijk, aan vragen bij ons hoofdkantoor: Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam, afdeling: Secre tariaat Trouw-tochten. De besprekingen over de Zuidoost- Aziatische Verdragsorganisatie (Zoavo) zijn gisteren in Bangkok, de hoofdstad van Thailand (Siam), geëindigd. De acht deelnemende landen toonden zich optimistisch over de gemaakte vorderin gen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, die gisteren juist zijn 67ste verjaardag Er was reeds enige tijd geen contact met de „W.R. 89" geweest en aangezien men in het onzekere verkeerde of de schipper voldoende leeftocht aan boord had, is Vrijdag middag een Ca-talina-amphibievlieg- tuig van de opsporings- en reddings dienst van de marineluohtvaartdienst van het vliegkamp Valkenburg ver trokken met het doel de „W.R, 89" op te sporen. Juist toen de vlieger de „W.R. 89" had gevonden, bleek hem, dat het vissersvaartuig contact had met een reddingboot. Later is de „Twenthe" voor de tweede maal uitgevaren, en is er toen in geslaagd contact te maken. Men heeft proviand aan boord kun nen brengen wat dringend nodig was, daar het schip slechts tot van daag voedsel aan boord had. vierde, verklaarde tijdens de slotzitting: „De weg van de aggressor is bemoei lijkt". Hij zei dat de Ver. Staten bereid zijn 220 pond kernbrandstof te delen met Zoavo-landen die belangstelling heb ben voor de bouw van atoomovens voor onderzoek. Kennelijk doelend op de toestand rondom Formosa zei Dulles: „We heb ben van gedachten gewisseld over de toestand in Azië, We hebben de ernst van het gevaar dat ons bedreigt inge zien en zijn overtuigd van de noodza kelijkheid spoedig maatregelen te tref fen." In een officiële verklaring wordt ge zegd dat de vastbeslotenheid van de leden-regeringen om de Indochinese sta ten Cambodja, Laos en Zuid-Vietnam te steunen bij de handhaving van hun vrijheid en onafhankelijkheid, opnieuw is onderstreept. De nieuw gevormde raad van afge vaardigden zal minstens eenmaal per jaar vergaderen. Verder zullen de acht landen Vertegenwoordigers in Bangkok vestigen, die gedurende de tijd dat de raad niet_ bijeen is. het werk kunnen doen. Er is besloten een secretariaat op te richten in Bangkok en verder verscheidene commissies die belast worden met economische, militaire en anti-ondermijningsmaatregelen. Economische deskundigen zullen de plaatsvervangers der ministers van de Zoavo-raad van advies dienen over spe cifieke economische kwesties, .oort vloeiende uit de verplichtingen op grond van het verdrag. Het militaire comité zal in April te Manilla bijeenkomen De acht leden van de Zoavo zijn: de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Pakistan, dé Philippijnen en Thailand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1