Wellicht 200 doden bij overstromingsramp verkeren Duizenden nog in nood PONTECORVO WERKT AAN MOSKOUSE ACADEMIE Nieuwe verschuivingen in het Kremlin ISRAËLISCH-EGYPTISCHE GEVECHTEN BIJ GAZA Vier bejaarde personen door gasverstikking omgekomen Moskou zendt nota aan Londen Onze Koopvaardij AUSTRALIË ZWAAR GETROFFEN Jongen wilde graag treinramp zien Vrees voor typhus in Maitland Hij is houder van de Stalin prijs Mikojan wordt nu le vice-premier Onzekerheid rond Malenkow Plan-Dulles voor N.O.-Aziëpact Politiestaat Christ, middenstand zal zich tot de minister wenden DINSDAG I MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3016 Weerbericht if m* lllllll Grote historische rede van Churchill Wordt premier Nagy verdrongen? Oude man verbrand in Nijmegen Papegaaienziekte in de hoofdstad WINSTMARGE Veel slachtoffers Twintig gewonden Duizenden mensen verkeren nog in nood. Er bestaat grote vrees voor het uitbreken van epidemieën tengevolge van het drinken van besmet water. Volgens een functionaris van de Nederlandse emigratiedienst zijn er in de Australische watersnoodgebieden dertig duizend Euro pese immigranten. LAWINES SÈÊÊÊ Schoolstaking in België op 25 Maart Rotterdam* Witts de "Withstraat 30 Telef. 118700 (4 M Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 a. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 *.-0*»v«nhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 1118B2 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxujuj- Weersverwachting geldig tot Woensdagavond: RUSTIG WEER Droog weer en weinig bewolking. Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke wind. Vannacht matige vorst, morgenmiddag temperaturen om het vriespunt tot lichte dooi. ZON EN MAAN Mfisrt aon op 7.28. onder 18.22 maan op 11 15, onder 3 34. Dlreotle: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN* HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. >1. A. H. J. S. BRUINS SUOT (Van een omer redacteuren). L sinds de tijden waarin de Ro- meinen de bewoners van ons land leeschepen leerden bouwen, ten be hoeve van bun invasieplannen van Groot-Brittannië, hebben Nederlan ders de zeeën bevaren. De uitvinding van het haringkaken door Willem Beu- kelsz- schiep de mogelijkheid om de middelen te verwerven, waarmee in andere landen hout kon worden ge kocht om vaartuigen te bouwer. Aan goede zeelieden was geen gebrek. Men haalde graan in de Baitische landen om daarmee de volkeren van West-Europa te voeden. Zo werd onze faam als koopvaarder van de wereld gevestigd. Tot de dag van vandaag wordt de koopvaardij naarstig beoefend, al zijn er steeds meer kapers op de kust ge komen, doordat in andere landen ook grote handelsvloten werden gefor meerd, al dan niet met kunstmatige middelen. De Nederlandsche Reeders Vereenl- ging, die dezer dagen haar vijftig ja rig bestaan herdacht en ter gelegen heid daarvan gesierd werd met het praedicaat „Koninklijke", heeft meer malen gewezen op de gevaren van de vlagdiscriminatie van andere landen, die trachten een eigen koopvaardij te stichten. Dat gebeurt dan vaak door preferentie te geven aan de schepen onder eigen vlag. Chili heeft kortgele den nog bepaald dat de helft van alle ladingen, die voor dit land bestemd zijn, met Chileense schepen moet wor den aangevoerd. Weliswaar ia dat nog niet zo erg alt de Acte vpm Navigatie van Crom well, die de Engelsen gelegenheid gaf om ons land afbreuk te doen bij de icevaart en daardoor een eigen koop vaardij t« ontwikkeien. Maar indien de vrije vaart gewaarborgd was, zou Nederland in het internationale ver voer nog heel wat meer kunnen pres teren. Toch mag onze koopvaardij ec zijn. Overal ter wereld wappert de Ne derlandse driekleur van de achterste ven onzer trotse koopvaarders. De Ne derlandse koopvaardijvloot is groter dan ooit. Op het ogenblik omvat de In Neder land geregistreerde zeegaande vloot 1278 schepen met 3,287.487 bruto regis ter tonnen. De devfezenontvangsten belopen per jaar honderden millloenen guldens, waarmee de koopvaardij een der be langrijkste pijlers is van ons netiona- k economische leven. DE zeevaart is een terrein van gro te internationale concurrentie en het ia vaak moeilijk om tegen de baaierd op te tornen. De toekomst heeft een omwenteling op het gebied van de voortbeweging in het verschiet, doordat de atoom energie eerlang haar intrede zal doen. De Nederlandse reders zitten op het vinkentouw, maar zij moeten ook kun nen rekenen op de steun der bevolking om onze' driekleur op de zeeën te la ten wapperen. Enorme kapitalen zul len nodig zijn, om de koopvaardijvloot op peil te houden. De fiscus zal voor de rederijen de mogelijkheid moeten scheppen om uit eigen middelen de nodige investerin gen te kunnen doen. Het financiële of fer dat de bevolking er voor zal moe ten brengen zal er toe strekken, dat Nederland de koopvaardij kan blijven beoefenen. Zulks in het belang van de gehele Nederlandse samenleving. 'De politie ie Weiden in Duitsland heeft meegedeeld, dat een 17-jarige jongen bekend heeft Zondagavond een ijzeren staaf op de rails gelégd te heb ben, omdat hij een treinramp wilde zien. De jongen kreeg zijn zin. Twintig passagiers werden gewond. W. P. C. M. Cnossen bij auto ongeval gewond (Van een onzer verslaggevers! De heer W. P. C. M. Cnossen, twee de voorzitter van de Nederlandse C. B. T. B. en secretaris van de Utrechtse C. B. T. B. is Zondagavond bij een auto-ongeluk op rijksweg 2 onder Utrecht gewond geraakt. Met enkele familieleden keerde de heer Cnossen terug uit Amsterdam, waar hij de in trede van zijn zoon, ds- H. M. Cnos sen in de Muiderkerk had meegemaakt. Aan het stuur van de auto zat de 27-jarige B. K. uit Woerden, die plotseling de macht over het stuur kwijtraakte. De wagen kwam in een sloot terecht. Twee personen werden ernstig en vier licht gewond. Bij de laatsten behoorden de heer Cnossen, zijn vrouw, en hun dochtertje. "D IJ de watersnood in de Australische staat Nieuw-Zuid Wales zijn vol. gens voorlopige schattingen reeds meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Nog elk uur komen nieuwe berichten binnen over doden in plaatsen die tot dusver van de buitenwereld waren afgesneden. De over stromingen beslaan een gebied van bijna 80.000 vierkante kilometer. Volgens de laatste berichten is het dorp Weewa zeer zwaar getroffen. Een twee meter hoge watermuur is er over heen gegaan. Weewa liet aan de rivier d« Namoi, 600 km N.W. van Sydney In het rijke weidegebied rondom War ren steken slechts de toppen der bomen boven de watermassa uit. In sommige gebieden zakt het water nu toch. Te Dubbo zijn tijgerslangen, wellicht de dodeflijkste reptielen van Australië, binnengedrongen, doordat zij door het water verdreven waren. Dubbo heeft dringend om vaccine tegen slangenbeet verzocht. Ook gisteren zijn de vliegtuigen van de Australische luchtmacht weer opge stegen om geneesmiddelen en voedsel te brengen naar gebieden waar men nu al vier dagen van de buitenwereld af gesloten is. In andere delen van de wereld heb ben stormen' en lawines slachtoffers geëist. In Rome bezweek door de krachtige rukwinden een in aanbouw zijnd huis waardoor zes personen werden bedol ven. Ben. 21-jarige arbeider werd on middellijk gedood en een andere ernstig gewond. - In Courmayerispn de-1*A1 mans-Franse grens wérden drie skiërs bc-dolwen door een sneeuwlswine Een van hen, een 42-jarige man die twee meisjes wilde beschermen ,is later bezweken. Door de sneeuw-, hagel- en regenval in midden-Italië zijn talrijke riviertjes gevaarlijk gezwollen. Er werden waar schuwingen uitgegeven voor dreigende overstromingen in Toscaniè' en Lom- bardije. Bij Rome Is weer een wolvenplaag gaan heersen doordat de dieren wegens voedselgebrek uit de bergen worden ge dreven. In de afgelopen 24 uur zijn tenminste 14 schapen gedood en vele andere gewond. W^J-'AÓ Mastland, waar men 20.000 slacht offer» van de watersnoodramp moet hel pen, heeft slechts voldoende lyphus- vaccine voor 30 personen. Haastig wordt thans uit Sydney vaccine naar het rampgebied gestuurd, maar de medische autoriteiten achten het onwaarschijnlijk dal de inenting vóór Woensdag of Don derdag voltooid zal rijn. De stemming in Maitland werd met 't uur nerveuzer toen het nieuws was uitgelekt dat voor het uitbreken van typhus werd gevreesd. Maandag is in de Trèveszual le Oen Haag een zitting ren de Ministerraad ge- houden waaraan voor de eerste maal door dc heren De.brot en Pos is deelgenomen ah gevolmachtigd minister. Vóór de plechtige installatie plaats vond, poseerde minister-president Drees met links rnr. dr. R. H. Pos (Suriname) en rechts mr. jY. Debrot (Nederlandse Antillen). Dr. Brnno Pontecorvo, 'die skida 195Ö, toen hij mét zijn gezin op vacantle ging, vras verdwenen, heeft in „Prawda" en „Iswestia" een artikel geschreven, waarin hij zegt, dat hij in de Sowjet-Unie tezamen met andere geleerden werkt aan proeven voor het vreedzame gebruik van atoom energie. Pontecorvo is in Italië geboren. Hij werkte tot 1950 in het Britse atoomcentrnm te Harwell. In genoemd artikel zegt hij, dat hij tot de slotsom gekomen was, dat het wetenschappelijke denken in de Sowjet-U.nie gericht is op het gebruik van atoomenergie voor het welzijn der mensheid, ten behoeve van de vrede en de verbetering der materiële omstandigheden van het volk. Pontecorvo schrijft v 'v dat de technische uitrusting, wa., .er de ge leerden in de Sowjet-Unie beschikken „prachtig" is en dat het werk op hoog niveau staat. Dit alles had hem in staat gesteld tezamen met er.ige andere ge leerden proeven te nemen. Men werkte thans aan de voorbereiding van de pu blicatie van de resultaten dezer proe ven. Hij zegt te werken aan de Sowjet- Academïe voor Wetenschappen. In 1936 was hij ar.ti-fascist geworden en sindsdien hadden vaststaande feiten hem getoond, dat de Sowjet-Unie een leidende rol speelde in de strijd tegen oorlog. Daarom was hij in 1950 met zijn gezin „geëmigreerd en had hij asyl ge vraagd in de Sowjet-Ur.ie. In de Sowjet- Unie was hij met zorg omringd en hij dankte de Sowjet-regering en het Sow- iet-volk hiervoor. De titel van het ar tikel luidt: „Verbiedt atoomwapens" De oproep van de geleerde Pontecorvo aan de geleerden in de gehele wereld De regering van de Sowjet- Unie heeft opnieuw wijzigingen ondergaan. Er zijn drie nieuwe eerste vice-premiers benoemd. MIKOJAN De nieuw benoemde eerste vicc-premiers zijn A. I. Mikojan, M. G. Pervoekhin en M. S. Sa- bc-Tow, Mikojan was tot voor kort mi nister van Handel. Pervoekhin en Saboerow waren vice-premiers. Saboerow was tevens voorzitter van de staatsplanningcommissie. Deze drie mannen komen nu op gelijke hoogte met de minister van Buitenlandse Zaken V. M. Molotow en L, M. Kaganowitsj, de huidige twee eerste plaats vervangende premiers. Er is dus een verbreed regeringspresidium ontstaan. Wanneer premier Nikolai Boelganin hiertoe eveneens gerekend wordt, ontstaat dus een presidium van zes man, dat in de plaats komt van het driemanschap Boelganin-Molotow-Ka- ganowitsj. Radio-Moskou deelde mee dat de Opperste Sowjet op aanbeveling van Boelganin de benoemingen heeft goedgekeurd. Mikojan is op 24 Januari jl. afS®! treden als minister van Handel. Hij werd opgevolgd als minister van Han del door D. V, Pawlow, doch bleef zelf vice-premier. De radio maakte verder de benoe ming tot vice-premier bekend van Zaveniagin, Koetsjerenko. Lobanow en Chroenitsjew. De laatste is een vliegtuigdeskundige. De minister voor de middelzware machine-industrie, V. A. Malisjew, is van zijn functie ontheven en wordt opgevolgd dooi Zaveniagin. Hij heeft in de mimstei- raad de verantwoording gekregen voor een groep machine-industrieën. De benoeming van vier Russische vïcb- premiers voor slechts drie vacatures heeft vraagtekens rond Malenkow opge roepen. Malenkow trad onlangs als pre mier af en was sindsdien vice-premier en minister voor de electrische centrales Radio-Moskou heeft hem gisteren niet genoemd. Onzeker is dus of hij als vice- premier aanblijft. Hetzelfde geldt voor drie andere vice-premiers (Tevosian, Ko- sigin en Malisjew). De vier nieuwe vice-premiers hebben ervaring in de zware industrie en de landbouw. Twee van hen, Zaveniagin en Chroenltstjew, zijn generaal. Het was getekend met: Bruno Ponte corvo, professor, houder van de Stalin- prijs". Dit, zo tekent Reuter aan. is de eerste aanwijzing er voor, dat hem de Sta- linprijs toegekend is. Pontecorvo zegt verder in zijn artikel dat de toestand in Engeland na 1950 onhoudbaar was geworden en dat hij onderworpen was geweest aan recht streekse verhoren en chantage van de zijde der politie. Toen hij zich er van bewust was geworden, dat hij een r.a tuurkundige was, terwijl de atoombom in Hirosjima was gebruikt, had hij „moreel leed" ondergaan. In de Sow jet-Unie was hem daarentegen reeds da delijk de gelegenheid geboden om aan proeven voor het vreedzame gebruik van atoomenergie te werken, hij had de beschikking gekregen over een syn chro-cyclotron. Pontecorvo zegt verder nog, dat. „de ernst van de toestand, ontstaan door de wederopleving van het Duitse militaris me en de bedoelingen van de oorlogs stokers om een atoomoorlog voor te bereiden ieder eerlijk menselijk wezen en in het bijzonder de wetenschapsmens nopen alles in het werk te stellen ten einde een nieuwe oorlog te voorkomen. Hij had kunnen constateren dat „im perialisten in landen als Amerika en Engeland de ontdekking van de atoom energie ondergeschikt maken aan de voorbereidingen van een nieuwe oorlog, waarbij atoomwapens gebruikt worden om een wereldheerschappij te verkrij gen". Reuter tekent hierbij aan. dat het ge zin Pontecorvo in 1950 op vacantie naar Italië ging en vandaar naar Zweden ver trok (mevrouw Pontecorvo is Zweedse). In Helsinki „verdween" het gezin. Pon tecorvo heeft ook in Canada en Ameri ka gewerkt. Te Katwijk aan Zee is het bejaard echtpaar D. van Duyn A. van Duyn- Guyt door gasverstikking om het le-' ven gekomen. Toen gistermorgen de wo ning gesloten bleef en een'sterke gas- lucht naar buiter. drong waarschuwden buren de familie. In de keuken waar de gaskraan open stond vond men de Minister-president Churchill is gereed gekomen met het ontwerp van een rede, welke volgens zegslieden van historische betekenis zal zijn. In zijn rede zou Churchill een uiteenzetting geven van de verschrikkingen van een oorlog met kernwapens en Groot-Brittannië'a be sluit om waterstofbommen te gaan ver vaardigen toelichten. De 80-jarige Churchill zou zijn rede vanmiddag omstreeks 17.Q0 uur uil- spreken bij het begin van een twee daags debat van het Lagerhuis over 's lands 'defensieplannen. J Het is bekend geworden, dat de be jaarde staatsman zich ernstige zorgen maakt over de gevaren van een oorlog met waterstofbommen. Britse geleerden hebben verklaard, dat acht of tien goed geplaatste bommen alle georganiseerde leven op de dicht bevolkte Britse eilan den volkomen zullen kunnen vernieti gen. Clement Attlee, de leider van de Labour-oppositie, deelt deze vrees, maar hij is evenals Churchill van mening, dat Groot-Brittannië waterstofbommen moet vervaardigen, zolang er geen internationale overeenkomst voor een totale ontwapening bestaat. 89 jarige heer Van Duyn. De eveneens 80 jarige mevrouw Van Duyn lag dood te bed. In de nacht van Zondag op Maandag is in een rusthuis aan het Van Nahuys- plein in Zwolle de 79-jarige mevrouw C. v. d. B. S. door dezelfde oorzaak om het leven gekomen, 's Middags had zij reeds gezegd dat er een gaslucht in haar kamer hing. Het personeel heeft toen de ramen wel opengezet doch deze later weer gesloten. Maan dagmorgen bleek mevrouw B. over leden te zijn. Het gas bleek ook doorgedrongen te zijn in de kamer boven die van het genoemde slachtoffer. De 84-jarige mevrouw M. van B.-B. werd daar be wusteloos aangetroffen. Gebruik van een zuurstofapparaat mocht ook hier niet baten de levensgeesten weer op te wekken. Men weet nog niet wat de oorzaak is geweest! "(De politie stelt in' beide gevallen een onderzoek ia. Het Russische ministerie van Buiten landse Zaken heeft op de Britse am bassade te Moskou een nota aangeboden, waarin betoogd wordt, dat Britse ver" drazsverplichtingen jegens Rusland door de herbewapening van West- Duitsland gesehonden worden, aldus radio Moskou. De radio liet duidelijk blijken, dat het een antwoord was op een Britse nota van 26 Januari, waarin dit Rus sische vertoog van de hand gewezen werd. In Boedapest doen hardnekkige ge ruchten de ronde, dat de Hongaarse premier, Imre Nagy, over wie op 19 Februari werd bekendgemaakt, dat hij ziek was in feite geleidelijk aan uit zijn positie wordt verdrongen. Reizigers uit Boedapest, die in We nen zijn aangekomen, verklaarden Za terdag, dat in Hongarije nog nooit eer der mededeling is gedaan van de ziek te van een communistische leider. Lammeren-vierling Bij de landbouwer L. A. Verkerk te Gou- derak heeft een schaap vier lammeren ter ivereldgc bracht. Ds vierling maakt het uitstekend. Op 20 December 1954 hebben de Russen Groot-Brittannië er van in kennis gesteld, dat zij het in 1942 ge sloten Angio-Russische verdrag zouden opzeggen als West-Duitsland herbewa pend zou worden. Zondag heeft de Westduitse Bundestag de Parijse verdragen, welke de weg banen tot de souvereiniteit van West- Duitsland en een Westduitse bijdrage tot de Westerse defensie, goedgekeurd. Ir, de nieuwe Sowjet-nota wordt Groot-Brittannië onder meer verweten dat het „weigert" mede te werken aan de hereniging van Duitsland. Verder wordt Groot-Brittannië er van beschul digd, dat het tezamen met Amerika en Frankrijk eigenmachtig daden begaat, die de oorzaak vormen voor de ver deeldheid van Duitsland tn twee delen. Achter de schermen wordt in Den Haag door het Algemeen Haagsch Comité reeds hard gewerkt om alle voorbereidingen te treljeit voor de grote Bevrijdingsoplocht welke op .7 Mei zal worden gehouden. Er wordt grote zorg besteed aan de costuums, die door de ongeveer 2000 deelnemers aan de. stoei sullen worden gedragen en op de foto si el men prof. Van Poelje met enige dames een aantal ton deze costuums bekijken. In Huize „Assumptio" te Nijmegen is Zaterdagavond een 78-jarige oude man. zekere W. B„ die daar al geruime tijd verpleegd werd. levend verbrand. 'De man ging te dicht bij de gashaard zit ten. waardoor zijn kleren vlam vatten. In de kamer was nog een 80-jarige met gezel. die niets bemerkte. Toen een der medebewoners binnenkwam bleek, dat de toestand van de oude man levensge vaarlijk was geworden. De kleren wer den van zijn lijf gerukt en onmiddellijk werd hij overgebracht naar het Cani- sius-ziekenhuis te Nijmegen, waar hij enkele uren later aan de brandwonden is bezweken. Volgens de Manchester Guardian zon de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, tijdens de con ferentie van Bangkok zijn Britse col lega Eden gepolst hebben over een plan voor een verdedigingsstelsei voor Ja pan, Zuid-Korea, Formosa en de Ver. Staten. Naar verluidt, zou Eden dit voorstel koel hebben ontvangen. Dit Noord-Oost-Azië-pact zou volgens het Amerikaanse plan later met het Zuió-Oost-Azië-verdrag (Zoava) van Manilla moeten worden samengesmol ten. De Belgische Rooms-Katholieken, die ageren tegen de regeringsvoorstellen, waarbij beperkingen worden gesteld aan de oprichting van R.K. scholen, hebben i plannen voor een „schoolstaking" door het gehele land op 25 Maart aanstaande. Theo Lefevrc, de voorzitter van de Belgische Christen-socialistische partij, i deelde op een bijeenkomst van ongeveer 15.000 partijleden in Brussel mee, dat de R.K. ouders hun kinderen op die dag thuis zullen houden. De tweede phase van de vijandelijk heden zal de daaropvolgende dag op een massa-protestmeeting in Brussel be kendgemaakt worden, voegde hij er aan toe. ER zijn van die dingen, die niet vaak genoeg onder de aandacht van de publieke opinie kunnen worden gebracht. Een daarvan is zeker de „reehts"- practijk in Indonesië. Twee Nederlandse hoogleraren ia het strafrecht hebben publiek gepro testeerd tegen de schandelijke wijze, waarop met name Nederlandse onder danen worden „verhoord" en geprest tot „bekentenissen". Het lijkt alles als twee druppels wa ter op wat wij aan herinnering mee dragen uit de Duitse bezettingstijd en op wat zich nog heden ten dage achter het ijzeren gordijn afspeelt. Individuen, die zelf meer dan een» met de strafrechter in aanraking kwa men en zich jegens de beschuldigden als ergerlijke sadisten hebben gedra gen, vervullen de rol van „kroonge tuige". Er is moed voor nodig, om in een politiestaat op te komen voor het recht. Mr. Bouman «i- zijn confraters mo gen zich daarom gesteund weten door het Nederlandse volk en aija Rege ring! In de hoofdstad heeft zich een tiental gevallen van papegaaiensiekle voorge daan. De patiënten, allen volwassenen, zijn in ziekenhuizen opgenomen; Parkie ten hebben de besmetting overgebracht. De directeur van de Amsterdamse G.G. en G.D. heeft een circulaire aan de huis- ui '.'.en doen uitgaan om hen verdacht te. doen zijn op deze ziekte. Inmiddels zijn nog een paar van deze ziekte verdachte patiënten voor nader on derzoek in een ziekenhuis opgenomen. Ook andere vogelsoorten, o.a. vinken, meeuwen en duiven, kunnen aan de pape gaaienziekte lijden en daardoor een ge vaar worden voor de mens, bij wie d« smetstof een zeer ernstige, vaak dodelijke longontsteking kan teweeg brengen. Vroeger stierven bij kleine epidemieën 20 a 30 procent der patiënten. Tegenwoordig, zo deelde de directeur der G.G. en jGJX mede, is deze ziekte lang niet meer zó ge vaarlijk. Men beschikt over een uitsté kend geneesmiddel. t Verwacht wordt dat zich in de komende periode nog een aantal gevallen zal voor doen. Er is echter geen reden tot -enige ongerustheid nu de huisartsen gewaar schuwd zijn. -v ."K Het bestuur van de Chr. Midden standsbond heeft in Den Haag een spoed-bondsraad vergadering- belegd om overleg te plegen met de aangesloten vakorganisaties over de door de regering aangekondigde winstmarge-beschikking. Besloten is dat de bond zich tol minister Zijlstra en tot de middenstandsconunis- sie van de Tweede Kamer zal wenden met een mondeling protest. Het bestuur kreeg vrij mandaat naar bevind van zaken in dezen te behandelen. De voorzitter van de bond. de heer Joh. de Jong uit Rotterdam, noemde de beschikking ongemotiveerd, ondoelma tig. discriminerend en onaanvaard baai- welke omschrijvingen hij nader toelicht te. Bij de bespreking werd o.a. opge merkt dat in de middenstandsnota zwart op wit slaat, dat de verlaging van de omzetbelasting de middenstand ten goe de zal komen. De vergadering wilde dat dit tegenover de overheid wordt aan gevoerd. Ook werd er op aangedrongen (k? minister te vragen om welke reden hij deze mededeling uit de middenstands nota heeft teruggenomen. Tevens werd opgemerkt dat de middenstand door de aangekondigde beschikking „lelijk in de knei en de knoei" geraakt is Verder werd er op gewezen dat de nieuwe CAO in het kruideniersbedrijf, die bin nenkort van kracht wordt, een ver hoging van de loonpost met 20 a 25 tengevolge zal hebben. Over het alge meen was men het er over eens dat er voor de middenstanders geen mogelijk heden zijn reserves voor bedrijfsver- nieuwingen ol voor de oude dag te kweken. Hare Majesteit de Koningin heeft gistermiddag in gezelschap van haar particulier secretaresse, mevr. N. Smitt- Avis en haar adjudant, majoor J. J. L. Baron van Lynden, een werkbezoek gebracht aan de tentoonstelling „jhet atoom, hoop voor de toekomst" welke op de Dam te Amsterdam wordt ge houden. De Koningin werd verwelkomd door prof. dr. F. Barendregt van de Stichting Fundamenteel Onderzoeik Ma terie. de heer R. Donhauser, hoofd van de Amerikaanse voorlichtingsdienst en dr. G. J. Lammers, directeur rijks voorlichtingsdienst. Deze heren hebben de Koningin rondgeleid, waarbij prof. Barendregt haar van de verschillende aspecten der tentoonstelling op de hoogte stelde. Een woordvoerder van het Egyp tische leger heeft vandaag verklaard, dat er gisteravond bij Gaza tijdens een „onverwachte aanval" door Israëlische troepen op het hoofd kwartier van een legereenheid 3 km over de Egyptische grens 37 Egyp tische soldaten zijn gedood en 30 "ge wond. Het was de ernstigste botsing aan de Israëlisch-Egyptische grens sinds de wapenstilstand in 1948 een eind maakte aan de Palestijnse ooriog. De Woordvoerder zei, dat een patrouille van zeker twee pelotons een bron had opgeblazen, die het district Gaza van water voorziet, het hoofdkwartier van de legereenheid had vernield, en vervolgens een vrachtwagen met Egyptische ver sterkingen, die zich naar de plaats van de gevechten begaf, in een hin derlaag had gelokt. Luitenant-kolonel Salah Gohar noemde de situatie in Gaza „ernstig". Nog slechts een week geleden wer den vijf Egyptische soldaten gewond door Israëlische mortieren. Gohar zei bü die gelegenheid, dat het Egyp tische ileger genoeg had van de Israëlische agressie en bij verder aanvallen scherpe represaillemaat regelen zou nemen. Gohar zei, dat er bij de aanval op het hoofdkwartier 15 man ge dood en 7 gewond werden. Het ge bouw werd opgeblazen en vervolgens werden de ruïnes met automatische wapens beschoten. De overige slachtoffers vielen waarschijnlijk bij de aanval op de vrachtwagen, die door een Israë lische patrouille in een hinderlaag werd gelokt. De vrachtwagen reed op een landmijn. De inzittenden wer den vervolgens door de Israëliërs ba- schoten. De aanval begon om 20.30 uur en duurde tot 23.00 uur. De verliezen van de Israëliërs zijn niet bekend. Het V.N.-hoofdkwartier in Jeruza lem heelt waarnemers naar het grens gebied' gezonden om ter plaatse een onderzoek in te stellen. Volgens in Tel Aviv ontvangen be richten uit nederzettingen in het gebied duurden de gevechten meer dan drie uur. Er werden krachtige ontploffin gen gehoord. De lucht boven Gaza zas vuurrood. In legerkringen is verklaard, dat voornamelijk gevochten is ten Zuiden van Gaza, nabjj het spoorwegstation van die stad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1