Tentoonstelling van beroemde landschappen in Boymans Haringrit 1955 in een nieuwe organisatievorm De stad Den Haag mag geen kantoor-Moloch" worden KVP voor moeilijkheden door aftreden wethouder Dresmé Havenloodsen gehuldigd „Ik heb geen tijd" Nu twee vacatures lite 2 TROUW Dinsdag I Maarl i.y.jo SCHIEDAM Jaarvergadering „Maria" Beklemd Burgerlijke stand van Rotterdam spaarde in Februari Tentoonstelling over Goed wonen Inbraak Cefa Maasland Autoped gestolen Manifestatie van Engelse kunst VLAARDINGEN Stichting stelt programma samen Van Gainsborough tot Turner DE tentoonstelling Engelse landschapschilders van Gains- brough tot Turner", die Zaterdag 5 Maart om 3 uur door de ambas sadeur van Groot Brittannië, Sir Paul Mason geopend zal worden, is zonder twijfel een van de be langrijkste manifestaties van En gelse kunst die na de oorlog niet alleen in ons land. maar ook op het continent gehouden zijn. Deze tentoonstelling is voorbe reid door de British Council in samenwerking met het Museum Boymans. Burgerlijke Stand van Rotterdam ZOALS DE ZAKEN zich thans laten aanzien, zal de Internatio nale Haringrit 1955 een groots evenement worden. Korte tijd was het volslagen onzeker of er wel een achtste Haringrit zou komen, maar naar wij thans vernemen is dit grote evenement, dat in zeven voorgaande jaren reeds zoveel duizenden uit binnen- en buitenland naar Vlaardingen bracht als een Phoenix uit zijn as verrezen. Men kan zeggen dat de Haringrit nu zelfs sterker staat dan ooit te voren, omdat een stichting, waarvan Zaterdag bij notaris H. P. Dolk de stichtingsacte passeerde, de organisatie van dit aan trekkelijk gebeuren voor Vlaardingen in handen heeft. Diploma's voor leerlingen Chr. ambachtsschool H. Smitskamp, A.R.-fractievoor zit tier O O O CHAUFFEUR VEROORDEELD WEGENS VERDUISTERING Nieuw bestuur gekozen De heer Mes nam afscheid Inenting Grote plannen Op 18 Juni Geslaagden le Cltr. Huishoud- en Industrieschool r>J (Van een onzer verslaggevers) Aan het einde van de Haagse raadsvergadering van gisteren tijdens welke verschillende voor stellen van de agenda afgevoerd werden en enkele andere agenda punten in ijltempo onder de ha mer doorgingen roerde de fractie-voorzitter van de A.R., de heer Smitskamp, de bouwplan nen in het Bezuidenhout aan. Bij zyn opmerkingen verweet hij de wethouder van Wederopbouw, de heer Feber, daf onvoldoende aan dacht geschonken was aan de be langen van de kerken. Overvallen De A.R.-woordvoerder werd bijgeval len door de heren Dankelman (V.V.D.). Schürmanr. (K.V.P.), Hylkema (P.v.d. A.) en Van Praag (C.P.N.). De heer Fe ber weersprak in zijn antwoord, dat Grieks schip voor Schelde aan de grond Hoge Raad verwerpt heroep in roofmoord Leusden Alledogkerk Werkman stal kwik ter waarde van 3000 Termijnnoteringen Visserijberichten Aulo aan de haal Sclieerapnaraat verduisterd Gemeente Den Haag geeft subsidie aan N.C.G.V. Het gevaarlijke ijs Inbrekende bankwerker kreeg negen maanden Beëdiging Marva-officieren Een maand gevangenisstraf wegens mishandeling De meisjeselub „Maria" te Schiecfam houdt op 17 Maart een jaarvergadering in net gebouw „Irene". Het programma ver meldt o.a. een inleiding over ..Samuel" door Aukje Kunst. Maandagmiddag om kwart voor twee gebeurde er op de Beursbrug te Schie dam een ongeluk waarvan de heer M. 't H. slachtoffer werd. Omstreeks deze tijd reed de heer C. v. K. met zijn bestelauto op de Beursbrug en moest daarbij uitwijken voor een aan tal fietsers. Inplaats dat hij op de rem trapte, drukte hij zijn voet echter op het gaspedaal, waardoor de wagen op het voetpad schoot en de daar juist passe rende heer M. 't H. tussen brugleuning en auto beklemd raakte. Met gekneusde benen en wonden aan het achterhoofd werd het slachtoffer naar de „Dr. Noletstichting" overgebracht. Geboren: Karei, z v S J Frieling en M de Hoo: Acriamis J, z v J Suvaal en F H Schoonenberg: Matheus W, z v J A van Poele en M L Wiltuig; Maria G J, d v J J Geluk en J P v Tricht; Johannes C, z v J J van Leeuwen en A v d Knaap: Paula, d v W H Lagewaara en J Winkel man: Jan Nicolaas, z v K Boef en L Plocfj: Pieter C, z v F v d Gaag en B Tnel. Overleden: M H Schepers 64 j. vr v J D y Dorst; D Dijkrent 72 j; A Beekman 78 j. ln Februari 1955 werd bij de Spaar bank te Rotterdam (op f 1.000.afge rond) ingelegd 8.117.000,-— en terug betaald 4.403.000,Er was dus een overschot van 3.714.000.— Indien men deze cijfers vergelijkt met die van Februari van het vorige jaar, toen inleg en terugbetaling respectieve lijk 6.545,000,en 4.089.Ó0Ö.bedroe gen, dan blijkt, dat de in'.eg sterk is gestegen, terwijl de terugbetaling veel minder toenam. Sïnde het begin van dit jaar werd in totaal ingelegd 16.455,000,en terug betaald 9.654.000,gevende een over schot van 6.801.000, Aan het einde van deze maand was aan SB3J58 inleggers 147.393.000,ver schuldigd. Door middel van spaarbusjes werd in de afgelopen maand ingelegd 180.000, terwijl de leerlingen van 354 scholen 81.000,spaarden. In 147 bedrijven werd door leden van het personeel f 50.000,gespaard. YOORLOPIG NEDERLANDS ELF TAL—H.S.V. GAAT DOOR De KNVB deelt mede, dat de voet balwedstrijd tussen het voorlopig Nederlandse Elftal en de H.S.V. uit Hamburg, welke op Woensdagmiddag CS Maart a.s.) in het Feijenood Sta dion te Rotterdam wordt gespeeld, onder alle omstandigheden zal door gaan. De wedstrijd begint om 4 uur. 15 In de studiezaal van de Openbare lees zaal en bibliotheek aan de Lange Haven te Schiedam is ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van deze instelling een tentoonstelling ingericht, die betrekking heeft op de moderne inrichting van woon- en landhuizen, op de juiste vorm geving van de tuin en op de binnenhuis architecteuur. De tentoonstelling heeft voor twee we ken haar domein in de studiezaal van het gebouw waar op tafels boeken, tijdschrif ten en foto's die betrekking hebben op de verschillende onderdelen van de archi tectuur, zijn uitgestald. Ook in de gang van het gebouw staat een tafel met der gelijke boeken. De aandacht van de voor bijgangers wordt op de tentoonstelling gevestigd, door een vitrine, die achter de ruiten aan de voorgevel is ingericht. Bij de familie H. aan de Julianalaan ta Schiedam werd vannacht ingebroken. De dieven wisten zich toegang te verschaf fen door het uitnemen van een glas in loodraam. Een hoeveelheid thee, suiker en boter werden vanmorgen vermist, evenals een klapcamero, een geldkist met papieren en een bedrag aan geld. De bewoners hadden 's nachts niets gemerkt en kwamen tot de ontdekking van de inbraak toen zij vanmorgen de kachel gingen oppoken. Door de Cefa te Schiedam zal op Vrij dag 4 en Zaterdag 5 Maart de film .Heidi" worden vertoond in de Grote zaal van Irene. Aanvang 8 uur. Uit de gang van een woning aan de Lange Kerkstraat te Schiedam werd de roodgelakte autoped gestolen, die toe behoorde aan het jongetje H. R. Muziek- en filmavond. De Christelijke Muziekvereniging „Wijdt Gode uw Kunst" te Maasiand geeft Woensdagavond 2 Maart te 7.30 uur een grote Muziek- en Filmavond in het Hervormd Jeugdge- bouw „Het Trefpunt". Onder leiding van de dirigent G. A. v .d. Berg brengt W. G.U.K. een mooi programma ten gehore terwijl ter afwisseling een prachtige na tuurfilm wordt vertoond, waarop de ver eniging voor deze avond besla» heeft we ten te leggen. Kaarten zijn nog verkrijg baar bij de leden of aan de zaal. A.R.J.O.S. De A.R,-jongeren Studieclub te Maasland belegt hedenavond een ver gadering te 7,30 uur in de bestuurska mer van de nieuwe Geref. School, Doel- straat. De heer A. Korpershoek, lid van de A.R.-fraetie in de Maaslandse ge meenteraad, zal spreken over „De Wo ningbouw"; na de pauze wordt door de heer G. Vermeer een politiek maandover zicht verzorgd. Zaferdagsporf. Vorige week Zaterdag zijn weer alle sportwedstrijden te Maas land afgelast. Wat de korfbal betreft, vermeldt het programma voor komende Zaterdag allereerst de wedstrijd van Odo I op eigen terrein tegen Bolnes 3 te 3.15 uur. Odo 2 speelt een uitwedstrijd te 3 uur tegen Spirit 4 in Vlaardingen. Hier zal voor een overwinning gevochten moeten worden. Odo A tenslotte speelt op eigen terrein tegen de Blauw Wit-junioren A uit Rotterdam, de leiders van de jun.- klasse D 1. Nieuwe dirigent. Tot dirigent van de Christelijke Zangvereniging „Hosanna" ce Maasland is benoemd de heer P. de Man te Rotterdam; de wekelijkse repetities van het koor worden gehouden op Vrij dagavond te 7.45 uur in de gymnastiek zaal van de oude Geref. school, Doel- straat. Sloopwerkzaamheden begonnen. Met het slopen van de voormalige brandweer- garage en het huis van de gemeentebode is een aanvang gemaakt; het werk wordt uitgevoerd door de fa. Gamers uit Delft. Op de plaats van deze gebouwen komt in de toekomst een weg, gelegen naast het Raadhuis en toegang gevend tot de Die- penburchstraat en andere nieuwe straten. In 74 schilderijen, gekozen uit musea en particuliere verzamelingen in Groot- Brittannië, zal de opkomst en bloei van de Engelse landschapsschilderkunst in de periode tussen circa 1740 en 1850 te zien zijn. Het selectie-comité, dat onder voorzitterschap stond van Sir Philip Hendy, heeft een keuze gemaakt uit werken van de National Gallery, het Victoria en Albert Museum en de Tate Gallery te Londen, uit vele musea in andere steden in Engeland en Schotland en uit een reeks van particuliere verza melingen. Op indrukwekkende wijze zijn de grote figuren van het landschap zoals Richard Wilson en Thomas Gainsbo- De directeur vim de R.VJL, de heer van Dongen, oniving vanmorgen ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum het ere-in.iigne in goud uit handen i de gedelegeerd commissaris de heer J, D. de Lange. Aangiften van 28 Februari BEVALLENI den Adel—van Klaveren K M H SnoekBlom d; E Bijl—Den d: L CeelenPolak z; Chr Doloaardvan de Peppel z; R A LeentvaarZeelenberg d; l,2 M van den Boogaardvan Hove d; G Rutten—van Tuijl d; A Verboom—van der Schocr z: M A Vemie—Dumee z; A J VonkPoot d; W van DoornVisser d: M JE SchiltVermeulen z: J J de GierVer steeg d; A M JanssenKnook 2 d: S van der HorstVerboom z: J de JonghBoek weit z; A EibersWerkhoven z: J A Stolte van. den Wijngaard d; J L van Kanvan Tienen z; R C Hoedemakervan Beek z: J Chr Netten—Könernann z: J van Britsem Goedhart d; G Braamhorst—Leemhuis d; D van GeffenHuijsmans d: M Gilt'oid— Mulder d; A A Sintnicolaas—van Gemert a; S W Schravcsande—de Haan d; M Bolt* de Waard d; A Weeda—van Kempen z; J C L-ynnebakkede Kok d: M C Roe^t t>emB z; A Verhoeven—Damme z: T van LimborghHoogmoed d; A H G Opmeer «RondeJtap z: Chr van Dijk—Vi*#er d: Th L Bos—Lodders d; C M Riper—Wessels j van EistSchuil werve d; F G van der ZarideSitskoom z; C de Witde Koning z; J G B M HoilinkWagemans d; M C H van Renswoudevan de Wijngaart z; C VisVink d; A H Horner—van de Lucht d; X» KnitertHeeneman d: W Verheul Spruit zD ChLoonstijn—vain der SJuy? z: A J Dierckx—Teunisse d: J Beijeleveld— Overhand d: M Bagijn—1c Comte d; J M Zandboervan den Domhof d; W J Klem* jan—Verschoor z; W A Breedveld—van Bochove z: A J B van Ruler—van der Linde z; G C Schildwacht—van Dillen- d, X MaasPrei j ff er d; L Buitendijk Legicrse d: A C Eijskoot-Kanters z:P van Baardev.'ijk—Korpershoek a; p Bone— de Widt d. OVERLEDEN: J W Wegh. man, geh. geu. met M Bakker 87 j: E Walraven. yrouy. geh gew. met R II Scheer, jes 83 J.: Mi WO, den Berg, vrouw v A Vink 48 j. M Munck. man v G Dubach 5- j. C L wm Schaardenburg, nogcü vrouw 58 j. M sen der Meer. vrouw. geh. gew. met JLeeni vaar 66 j: P den Ouden, man v P de Rool) 83 1- W H B van Boven, man v J TielKe- meiier 62 j: J S Hendriks, vrouw. g.h- gew met B H Bouman 79 j: J Benmr. man c C Mvan der Siuljr 59 j; M J Ker=k«, man v H J M Jebing 54 j; H P kum, vrouw, geh gew. met F J Theuns 72 j: H van Dorp, vrouw geli. gew. metV. *Mc<Ui»ar 76 i: W Loorbacn. mart K Ra maker 60 j P H Bosch, man v W M Doomhcim 47 yA H de Valk, vrouw J 3 H de Gorter 71 j: B van Toorn, man C van der Boom 61 j: G van Rtjn. onaeh. r^an 42 i* P Engelen man v M C Boetzkes mm v K Dang 65 j: Th Tempel, man y Sif^Tior 60 i* A M de Graaf man v A Delwel 50 j; K- Ribbe, vrouw v W A Kegge S7 I- CM den Bieman, wouw C tt Rich- „g g j Tiissen. man. geh. gew. met a T Stavavt 80 j: C van Vriesland, vrouw, tn eew mJt M Donker 93 j; A A .lan- Stert man v P C de Waal 83 j: M Labc^ vrouw geh. gew. met G van Gent.89J; H Ta Nuij man v J C H IJkhout 73 j; Myan „n Asem vrouw v 3 van Twist 29 j. N Westhoek, vrouw v W Koning 69 j. Leveni. aangegeven' T tendering—Giele. goon. Reeds jaren waren er plannen «n de organisatie over een instelling bijvoor beeld in de vorm van. een stichting te latén lopen, maar, steeds kwam er wat tussen en kon hét gewenste doel niet bereikt worden, waardoor de situatie, bleef bestaan, dat de hele Haringrit door twee of drie, personen rarest worden voorbereid. Dèar is thans een eind aan gekomen, en* dat- is niet -in het minst dank zij de belangrijke medewerking, die de burgemeester vaa Vlaardingen, mr. J. Heusdens. verleende bij het tot stand komen van de stichting, die offi cieel de naam heeft gekregen van Stich ting Internationale Haringrit Vlaardin- gen, Direct na de rrt van het vorig ïaar, die boven verwachting goed slaagde en nog een baiig saldo van ongeveer vijf honderd gulden opleverde, is men over de stichting begonnen te praten. Een gelukkige omstandigheid was daarbij, dat, alle uitgenodigden aanwezig waren. Op die bijeenkomst werd besloten te komen tot de stichting, nader in beraad zou nog worden genomen voor welk be- Aan 115 leerlingen van de 1ste Chris lelijk# Technischs School, die met goed gevolg het eindexamen hebben afgelegd is gisteren in. het gebouw van het Le ger des Heils aan de William Boolh- laan het diploma uitgereikt. Dit ge beurde tijdens een bijeenkomst van leer lingen, ouders en onderwijnend perso neel van de school. rough. Constable en Turner met reek sen van 9 tot 17 schilderijen vertegen woordigd. Wilson b.v.. in zekere zin de grondlegger van het Engelse land schap was nog nooit zo volledig bui ten Engeland te zien; onder de negen werken van Gainsborough bevinden zich twee grote landschappen uit Woburn Abbey en het beroemde ..Going to mar ket" van het Iveagh Bequest in Ken wood House. Van Constable zond het Victoria and Albert Museum een reeks van zijn spontane olieverfschetsen in. de Royal Academie leende het grootse schilderij „The leaping horse" en de Guildhall Art Gallery te Londen het beroemde „Fording the river", in totaal 17 schilderijen. Tien van de twaalf doe ken van Turner zijn afkomstig uit de beroemde verzameling in de Tate Gal lery. Ook de kunstenaars om hen heen. die vaak zo boeiende aspecten van de Engel se landschapschilderkunst belichten, ko men tot hun recht. Deze expositie zal ruim zeven weken, tot en met Donderdag 28 April, jn het Museum Boymans te zien zijn. Bij do Havvnclien-t te Rotterdam zijn vanmorgen twee Havenloodsen, de he ren J. Hidkcs en C. den Dekker gehul digd ter gelegenheid van het feit, dat zij gedurende vijf en twintig jaar in dienst van de Havendienst werkzaam zijn. De havenmeester, de heer J. van Leeuwen, heeft tijdens een interne bij eenkomst de twee jubilarissen toege sproken. De havenloods is degene, die het eerste aan boord gaat en die het laatste het schip verlaat, aldus de heer Van Leeuwen. Hij overhandigde daarbij de beide Havenloodsen een oorkonde van de Ge meente en een geschenk onder couvert. Het bijzondere van liet ambtsjubileum van de heer Den Dekker was, dat deze juist vandaag bevorderd werd tot in specteur. Voorts werd nog liet woord gevoerd door de adjunct-Havenmeester, de heer S. Zuyderhoudt Gedurende hei afgelopen weekeinde is ingebroken in een consumptie tent aan de Waalsdorperweg. hoek Raam- weg in Den Haag. Hiervoor word het slot van de toegangsdeur geforceerd Verdwenen zijn twee flesjes limonade, twintig repen chocolade, twintig koe ken. een bedrag van 10 aan wissel geld en een radiotoestel. Wegens verduistering van eer. elec- trische kachel en een stofzuiger heeft de rechtbank "te Rotterdam de 22-jarige chauffeur J. Z„ uit Vlaardingen, ver oordeeld tot drie maanden gevangenis straf, voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd. Omstreeks 12 November had hij te Vlaardingen genoemde voorwer pen, die toebehoorden aan de firma Var. Rietschoten en Houwens. en die ver dachte ter aflevering vervoerde, zich toegeëigend. In de afdeling Vlaardingen van de -Kon Nederlandse Middenstandsbond was de laatste tijd enige wrijving ontstaan. Een vorige vergadering hierover rnoest worden geschorst, nadat men een com missie had benoemd om een en ander te onderzoeken. Deze commissie heelt in een gisteren gehouden vergadering, die een zeer rustig beloop had, verslag uitgebracht, hetgeen het bestuur heeft doen besluiten af te treden. Bij eer. stemming die hierna volgde zijn als nieuwe bestuursleden gekozen de heren; H. Groeneveld (voorzitter). O. Maandag, Planjè, J. Roosendael, J. Struijs, H. van Toor Jzn„ H. Lenkeek. Behalve de heer Groeneveld werd niemand in functie ge kozen. Het bestuur zal over de functie- verdeling zelf beslissen. Het was gisteravond gezellig in Café- Restaurant J. Mes aan de Schiedamse- weg en toch was in alles een ondertoon van melancholie merkbaar: de heer J. Mes, de eigenaar van deze zaak was hier namelijk zijn laatste avond ais be heerder, hij nam afscheid van alle trou we klanten en kennissen. Twee en dertig jaar geleden heeft de heer Mes de zaak overgenomen van de heer Funteyn, enkele maanden nog vóór zijn huwelijk in Juni '23. De heer Mes heeft kans gezien in die tijd de zaak van een verlopen etablissement op te hef fen tot één der meest vooraanstaande gelegenheden in de stad. Het was gister avond zeer duidelijk in de vele toespra ken die gehouden werden. In een kort, ontroerd woord heeft de heer Mes aan het eind van de afscheids avond allen gedankt, die met zoveel har telijke woorden hem voor het veie werk en voor de steeds prettige sfeer hadden gehuldigd. De nieuwe eigenaar van de zaak is de heer Van Doorn, die deze ook tezamen met zijn echtgenote drijft. Op Vrijdag 4 Maart 1955 te 2.30 uur zal er ten huize van de Vlaardingse art sen opnieuw gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen diphterie, kinkhoest en tetanus voor kin deren tot en. met vijf jaar. De inentingskaarten zijn, voor zover nog niet verstrekt, gratis verkrijgbaar bij de gemeente-secretarie, afdeling Be volking, Peterstraat, alfaier. di'ag de diverse organisaties in de kos ten van de rit zouden deelnemen, bo vendien kwam men overeen bij het ge meentebestuur een garantiesom aan te vragen. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de heren T. C. Ver meulen, voorzitter, A. J. Hagen, secre taris en W, v. d. Windt, penningmeester. Toen de stichting eenmaal in principe was opgericht werd op 4 Februari een algemene vergadering gehouden, waarin men zich giobaal een beeld heeft ge vormd over de gang van zaken en het prgramma bij de komende rit. De ster- rit uit Nederland en heel Europa naar Vlaardingen blijft in oude vorm gehand haafd. Hierbij zij echter opgemerkt, dat de bestuurders der stichting ernaar streven om bijvoorbeeld reeds in 1956 een vier- of vijflandentoeht aan de rit te verbinden. Dit zou men dan vooral doen voor de Vlaardingers en voor hen, die in de omgeving van deze stad wo nen en waarvoor de rit tot nu toe be stond uit een vrij saai heen en weertje naar Breda of Moerdijk. Dit laatste be hoeft het reeds dit jaar niet meer te zijn, aangezien vaststaat, dat een vier-visste- denrit, IJmuiden, Katwijk, Schevenin- gen, Vlaardingen, of een vier-provinciën- tocr.t als overgang deze keer in net pro gramma zullen worden opgenomen. Het programma vermeid verder o.a.: klassementsproeven, puzzletocht door Vlaardingen. te voet. waterpolo en rond leiding in het Kolpabad, bezichtiging van de haringvisserij en rondtocht door de stad, alsmede een diner in het Delta hotel. Het gehele programma wordt aantrek kelijk gemaakt. De klassementsproeven wrden geraffineerder van opzet en be ter van organisatie dan verleden jaar. Ook komt.er een wat fleuriger aankle ding. Een speciale groep, waaronder spe cialisten van R.A.C. West. heeft dit programmapunt in studie. Voor de zuz- zletocht te voet denkt men ongeveer de wondeling door de stad aan te houden, die vorig jaar door de oud-gemeente archivaris, de heer M. C. Sigal werd ontworpen. Men zal trachten die nog wat uit te breiden en vooral het cen trum in de route te leggen. Men denkt hierbij ook aan rondleiding onder des kundige ieiding. Het nettenboeten, dat vorig jaar gedemonstreerd werd is wei in de smaak gevallen. Men denkt nu dit programmapunt uit te breiden door enige vissersschepen ter bezichtiging klaar te leggen. Programmapunten van voorgaande jaren, die traditie werden, als het grote défilé van alle deeinemenden, de offi ciële ontvangst van de buitenlandse deelnemers op het stadhuis, zijn ook nu in het programma opgenomen. Nieuw is. dat aan alle deelnemers een platte grond van de stad zal worden toege zonden. Binnen- en buitenland zullen trou wens toch overstroomd worden met drukwerk over deze rit. Een groot aan tal folders en affiches worden reeds ontworpen.. Een voordeel voor de orga nisatoren is. dat zij de buitenlanders ook kunnen wijzen op de tentoonstelling 55. die dan in Rotterdam wordt ge houden. De Haringrit 1955 is op de toerkalen- der van cie Federation Internationale MotorcyclUte opgenomen op Zaterdag 18 Juni 1955. De organisatoren hebben het Stads gehoorzaalcomplex voor deze dag ge reserveerd. Ook op het Feestterrein komt waarschijnlijk een programma. De finish komt weer bij hel Handelsgebouw aan de Parallelweg, maar het is niet mogelijk, dat een deel, bijvoorbeeld de autorijders ontvangen zullen worden bij het Deltahotel. Men heeft namelijk reden genoeg om aan te nemen, dat de records wat betreft de deelname gebro ken zullen worden eu dat duizenden in Vlaardingen te verwachten zijn. Voor een goede ontvangst wordt alles in orde gebracht. Zo zal de stichting vanaf zes weken voor 18 Juni een kan toor inrichten in het Handelsgebouw, waar constant personeel aanwezig zal zijn. Het Handelsgebouw wordt op de dag van de tocht volledig als ontvangst- bureau ingericht, met stands en tolken. Het haringeter. gebeurt dit jaar met mu ziek en in een gezellig ingerichte omge ving. er komt een programmaboekje uit van minstens 48 pagina's, de midden stand zal bij dit alles een flinke actie op touw zetten, een ballonvaart wordt overwogen. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer W. de Zanger, sprak alvorens tot de overhandiging van de diploma's over te gaan. een kort woord tot de ge slaagde leerlingen. Hij wees hen daarbij op de nieuwe taak die hen wacht. De vertrouwde sfeer van de school zal met een tikje weemoed worden achtergela ten. Maar de heer De Zanger kwam tevens terug op het Christelijk beginsel van de school: ook in het verdere leven moeten jullie blijk geven van het Christe lijk ideaal dat jullie hier is voorgehouden. Ook de directeur de heer J. H. Bast- meyer gaf de leerlingen een kort af scheidswoord mee. Van de 116 leerlingen die deelnamen aan het examen moest er een afgewezen worden. Aan F. L. Loth werd een tweede prijs toegekend. J. Sleeuwen- hoek, W. van Dalen, H. M. Hollander cn J. Datema ontvingen ieder een der de prijs. De geslaagde candido.ten zijn: Mach. 'BaskKbrkeri:'" A. Andfessen, P. v. d. Arend, W. J. J3.ian. P., de Beuke laar, R. P. J. Bolland." C. J. Boon, Th. Bos. J. Brandhorst, J. de Bruin, M. J. de Bruyn, T. Datema, C. A. Delhaas, F. J. v. d. Dool, E. Evenblij, J, Feenstra, W. F. Guillot, W. v. d. Hee, M. Heus, M. A. Heyboer, Th, Jansen, D. A. G. de Jong, M. de Jong, C. M. Knuysting, G. H. Koelers, C. J. Konijnenburg, C, A. Koster, W. Kriesch, C. P. v. Leeuwen, M. Lindhout, F. L. Loth. P. Oorschot, B. J. Oudkerk. S. Ouwerkerk, J. M. M. Parren. D. Paul, M. P. B. van Putten, J. H- Schweers. J. Sleeuwenhoek, A. Son- nevcld, W. P. Spuybroek, C. P. v. Steenis. B. Toonssen, M. S. v. d. Velde, C. Verkamman. C, A. Vreugdenhil. J. v. d. Wei, C. v. Winden, P. G. J- Winters wijk, P. J. Wiskie. Eleclriciens: W. J. v. Blokland, B. C. de Breuk, J. W. v. Dommelen, F. F. Doolaar. J, v. Ekelenburg, G. H. v. Gammeren, L. van Hal, P. J. Kauffman, A. J. v. Kleef, S. Kooyman, F. Maas, J. N. MaksurilJa, J. L. Meindert, H. A. Nieuwstraten, L. P. den Otter, N. W. der. Outer, J. Pelgrim. J. S. Rozendaal, M. Visser. P. Vos. J. Vrijhof, P. v. Wijk. Instrumentmakers: H. W. Anten, D. de Bruyn, W. van Dalen, H. J. Damme, R. Esseboom. W. Glaubitz, J. J. W. Griep, F. Haasdijk, N. J. Hakkert, W. F. A. Jobse, B. de Jong. C. Koevoet, Th. v. d. Kruk. Th. van Leth. J. den Ouden, J. Polak. J. Ram. P. Sieling, J. C. v. d. Sman. R. M. v. Zanten. S. Zegwaard, E. v. Zessen. Timmerlieden: P. Bakker. W. C. v. Bavel, A. Breda, A. P. de Haan, C. de Haan, H. M. Holander, H. Houweüng, W. Klompe, B. v. Nie nvkerk, H. Noor- land, H. W. F. Schram, C. Schreuder, N. Sonnevelt. N. Spiering. C. Vermaat. J. Vernes. G. de Vos. Schilders: M. Buys, J, Datema, F. Franzen, J. Poldervaart, G. v. d. Poor ten. F. v. Timmeren. Bij de aan de 1ste Chr. Huishoud- en In dustrieschool aan het Ericaplein te Rotter dam gehouden examens behaalden de vol gende leerlingen het diploma: Primaire klassen. Pauia Bezemen Ina Gie- len, "Mame Grootenboer, Ria de Haan, Sari de Haan, Marietje Huisman. Annie Koster, Mies v. d. Linde, Truus Meyer, Ton ie Mole naar, Corrie Noordzij, Nellie Noordzij, Maria Paascher, Lotla Schuller, Hannie VeUhuizen, Bep Verhey, Adri Baartman, Anneke Brandt, Willie Euitendijk, Mientje van Dalen, Nel van Dien. Nel Donker. Hennie Groeneveld, Martha van 't Hof. Leni de Koning. Babje Metske. Annie Noordzij, Alie Nuchteren, Lenie Oldenburger, Riet Strookman. Cobi Visser. Afgewezen twee. Huisnaaister. Ina Briei. Jannie Dieckman, Riek van Heilsbergen, Ria Lagendijk, Rw v. d. Pols. Annie de Ruiter, Clarie Vol Tjitske Welbedacht. Krijna van Welie, A««- nie van der Bijl, Gooitske Ringeleste!in. Pleuntje St. Maartensdijk. Afgewezen geen. Hulp I. d. huish. (1 jr.). Tini van Driel, Bep van Duffelen, Gerda van Hengel, AdrJ Leentfaar, Nel vlasblom. Aatje Witvliet. Af gewezen geen. Costumlère. Annie van Leenen, Rietje Fousert, Jannie Jaarsveld. Bep v. St, Anna- land, Adrie de Vries. Afgewezen geen. Coupeuse. Magda Bakkers. Ina de Jong, Thea Kool, Willie de Lange. Afgewezen geen. Het betrof hier de goedkeuring van een herziening van een der weder- opbouwplannen voor het Bezuiden hout, welk plan ingrijpende wijzi gingen had ondergaan. Bij de ter inzage ïigging waren bezwaren bin nengekomen van het R.K. Kerk bestuur van de parochie van O.L. Vrouw van Goeden Raad en van de kerkeraad van de wijkgemeente „Wiihelminakerk" der Hervormde gemeente. Deze bezwaren richtten zich tegen het feit, dat in afwijking van het oorsprongeljjke plan meer kantoren en minder woningen ge bouwd zouden kunnen worden, waardoor de nieuwe kerkgebouwen te groot zouden zijn. De heer Smitskamp formuleerde zijn critiek aldus. „Ir, het gewijzigde ontwerp wordt voorgesteld meer kantoren en minder woningen te bouwen. Dit is op zichzelf ré'eds teleurstellend, want in 1951 werd reeds medegedeeld, dat hier 1000 woningen minder zouden komen en nu wordt voorgesteld dit aantal met nog 150 te verminderen. Ik wil er voor waar schuwen, dat Den Haag geen „kantoor- Moloch" wordt. De bezwaren acht ik reëel. Immers ook ten aanzien van kerk bouw geldt dat regeren vooruitzien is. Maar moeten nu de kerken, met dit voorbeeld voor ogen, maar wachten tot geen wijzigingen in uilbreidings- en we- deropbouwplannen aangebracht wor den? Het kerkbestuur en de wijkkerkeraad heben niet kunnen voorzien, dat de ge meente de plannen zou wijzigien. Te meer niet omdat eerder van de zijde van de gemeente was gezegd, dat de bebou wing nog dichter zou worden." Spreker kon het waarderen, dat B. en W. van plan zijn in deze gevallen de schade vergoedingsregeling toe te pasen. Ten aanzien van de bestemming van grond voor kantoren informeerde de heer Smitskamp, wat de bestemming zou zijn voor dat deel, waarop oorspronke lijk het nieuwe gemeente ziekenhuis geprojecteerd was. alles aan de „kantoor-Moloch" opgeofferd zou worden. Maar, zn zei hij, „de ontwikkeling van Den Haag als kantoorstad heeft ons alleen overvallen". Hel college kan de ncging van verschillende instanties om kantoren te vestigen 7.0 dicht bij het regeringscentrum, niet tegenwerken. Immers hierin 7,it voor Hen Haag een ontwikkelingsmogelijkheid. „Wanneer wc in het Bezuidenhout geen kantoren bouwen," aldus spreker, „dan beleven we over een jaar of tien, dat de wonin gen kantoren worden." Hij beklemtoonde, dat het Bezuiden hout de enig-mogelijke plaats was en dat het wederopbouwplan daarom gewijzigd moest worden. In de repliek informeer de de heer Smitskamp nog eens naar het v.m. ziekenhuisterrein. De heer Feber antwoordde hierop, dat de bestemming reeds vaststaat, n.l. kantoorbouw. Maar de raad zal zich hierover nog kunnen uitspreken. Sprekr zeïde verder, dat de kantoren niet in hoogbouw kunnen worden uitgevoerd, omdat de onder havige bouwplannen reeds vaststaan. Het Griekse s.s. „Panaghiak" is vanochtend ter hoogte van de West- hinderbank voor de Westerschelde aan de grond gelopen. Het schip meet 7176 brt. Omstreeks half twaalf vanmorgen is uit Hoek van Holland de sleepboot „Maas" van L. Smit en Co. ter assistentie uitgevaren. De 81-jarige J. L. te Nijmegen was in cassatie gekomen van een acres; van het gerechtshof te Amstei-dam, waarbij hij ter zake van moord, gepleegd in Juni 1953. op de 58-jarige H, W. van Moot in een bos bij Leusden. is veroor deeld tot 12 jaren gevangenisstraf met ter beschikking stelling van de regering De Hoge Raad heelt heden het beroep verworpen. In het kader van de Alledag- kerkdiensten in de Schotse kerk is vanmiddag de eerste bijeen komst gehouden, tijdens welke ds. F. Oberman een toespraak hield over „Ik heb geen tijd". „Ik heb geen tijd" is een uitdruk king van able dag geworden. Deze woorden komen voort uit opluchting, gevoel van spijt, vastgekleefd te Andermaal gebruikt men ze met een zijn aan de draaimolen van het dage lijks bestaan, aidus de predikant. Maar daarna komt de wroeging de kern van het leven gemist te hebben. Daarna hebben we alle tijd om te betreuren, dat we de kans Ds. Oberman sprak naar aaniei- voorbij hebben laten gaan. ding van Lucas 1415-24, de Ge; lijkenis van de verontschuldigingen. Geen van de genodigden kon van wege tijdgebrek aan de maaltijd aan zitten. Dat wij God op de Pro Memorl- post plaatsen, dat neemt Hij niet, zo zeide spr. De maaf tijd ontgaat ons. Toch blijft de uitnodiging, zonder pressie, maar uit liefde: „Nog'ls er plaats", zo besloot de predikant. De volgende dienst in de Schotse kerk wordt gehouden op 8 Maart. Mevrouw M. L. Jaanus-Bounian zal dan spreken over „D onrechtvaardige rechter". De Haagse politie heeft aangehouden de 33-jarige los-werkman G. P. Hij werkte bij een handelsonderneming waar gedurende enige tijd verschillen de flessen kwik, met een totale waar de van 3000 verdwenen waren. Vorige week miste men weer drie flessen. Toen de loswerkman ondervraagd werd. bekende hij de diefstal van deze drie flessen. Hij beweerde onschuldig te zijn aan de vermissing van de andere flessen. De drie flessen waren doorverkocht aan de 38-jarige juwelier W. J. K„ die eveneens aangehouden werd. Het on derzoek naar de rest van de flessen wordt voortgezet. Vandaag heeft de Haagse wethouder van .Financiën, de heer Th. M. Dresmc, bekend gemaakt dat hy 'het besluit "ge nomen heeft om zfan wethouderschap per 1 Juli aanstaande neer te leggen. Dit besluit is genomen, omdat h(j zich op medisch advies verplicht ziet zjjn werkzaamheden te beperken. Het ligt in de bedoeling van de heer Dresmé daarna wel als lid van de gemeente raad in functie te blijven. De heer Dresmé behoort tot de K.V.P. Zijn vertrek als wethouder schept wel, een bijzondere situatie. Enige maanden geleden maakte de andere K.V.P.-wet- houder in het collego van B. en W_. ir. L. J. M. Feber bekend, dat hij per 1 April zijn wethouderschap en zijn raad lidmaatschap neer zou leggen, in ver band met zijn leeftijd. De Haagse ge meenteraad staat dus voor de taak bin nenkort twee nieuwe wethouders te be noemen, bij een tussentijdse verkiezing. De heer Dresmé bereikte op 27 October van het vorig jaar de 65-jarige leeftijd. Nadat hij eiiige tijd directeur was geweest van de N.V. Hanzebank vestigde hij zich in '925 als zelfstandig accountant in Den Haag. Hij word in 1935 tot raadslid voor de K.V.P. geko zen en in 1945 volgde zijn benoeming tot wethouder van Financiën. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel, makelaar in granen). ROTTERDAM, I Maar! Mals Maart Mei JuJl Sept. Gerst Maart Mei Juli Sept. Vor. slot V.K. S.K. 27.271 j 27.10 26.80 27.65 27.40 27.40 27.57Vi 27.421 'j 27.35 27.55 27.40 27.40 25.45 25.35 25.70 25.50 24.10 24.00 24.10 24.05 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. Heden morgen geringe aanvoer van verse vla uit zee. Aan de markt kwamen 5 kust vissers met in totaal 200 gulden aan verse vis. Vermoedelijk doordat de bestuurder de macht over het stuur verloor is gister avond op het Maastunnelplein te Rotter dam een personenauto over de kop gesla gen. De wagen reed het grasgazon op, schaafde langs de betonnen voet van een lichtmast, botste tegen een andere licht mast, kantelde en kwam dwars op de rijbaan te liggen. De autobestuurder de 50-.iarige P. W. B. uit de Bovenstraat kwam met de schrik vrij. De lichtmasten werden zwaai' beschadigd en de auto werd vrijwel geheel vernield. Een takelwagen heeft de auto weggesleept. Op 22 November 1954 had de 38-jarige decoratieschilder M. K. uit Den Haag te Rotterdam een electrisch scheerap* paraat, toebehorende aan P. Barth, op proef ontvangen. De proeftijd was op een week gesteld en na de proeftijd moest het worden betaald of terugge geven. K. deed het een r.och het ander, hij eigende zich het Remingtonapparaat toe en verkocht het. Wegens verduistering heeft K. voor de rechtbank te Rotterdam terecht ge staan. Verdachte bekende het tenlaste gelegde. Het seheepapparaat had hij voor 35 aan een kellner verkocht. Ver dachte was reeds elf maal veroordeeld waarvan zeven maal. wegens verduiste ring. Het reclasserihgsrappori luidde zeer ongunstig. De officier vond het een hopeloos geval en eiste tegen verdachte acht maanden gevangenisstraf met aftrek van voorar rest. De raadsman mr. J.j Leopold, voerde vernachtende omstandigheden aan. Uitspraak op 15 Maajt, Ifothoiylvr Th. M. Dre\mr. legt per 1 Juli op medisch advies zijn junctie neer. Het mag enigszins verwonderlijk zijn, dat de heer Dresmé zijn besluit om af te treden reeds vandaag, dus vier maanden voor de dag, welke hij gesteld heeft, bekend maakte. Zijn fractie, die de laak heeft voor de opengevallen plaatsen in hei college van B. en W. candidalen te stellen, is dus wel voor moeilijkheden geplaatst, omdat nu twee candidalen moeten voorgedragen worden. Een candidaal zal de plaats moeten innemen van weihouder Feber, terwijl de tweede de portefeuille van wethouder Dresmé moet overnemen. Reeds nadat de heer Feber zijn voornemen om af to treden had bekend gemaakt, bleek het voor de K.V.P.- fractie niet gemakkelijk te zijn een opvolger te kiezen. Er bleken drie fi guren te zijn, die eventueel in aanmer king zouden komen, n.l. de heren Schuermann, de fractievoorzitter, Van f13?/,®" yuS's; vorige week hr.d re j plan de heer Vugt voor te aragen voor de wethouclerszetel van de heer Feber, maar cleze candidatuur werd by het bekend worden door de overige leden van de gemeenteraad met unaniem toegejuicht. Nu vandaag gebleken is, dat de K.V.P. voor twee nieuwe wethouders moet zorgdragen, zal hoogstwaarschijn lijk van verschillende zijden wei een ernstig beroep gedaan worden op de twee overgebleven candidaten. De verwachtingen zijn, gerechtvaar-,, digd, dat de b'eide wethouderszetels' voor, de KVP" behouden,.zeilen blijven. D^ meerderheid van de"gemeenteraad zal. niet genegen zijn bij de tussentijdse ver- kiezingen een zetel toe te wijzen aan de P.v.d.A., welke partij gaarne met zestien raadszetels drie wethoudersporte feuilles wil beheren. Zou aan het ver langen van de P.v.d.A. voldaan worden, dan zou de KVP met 9 raadszetels slechts een wethouderszetel hebben. Het is niet te hopen, dat uit een en ander verwikkelingen voortvloeien. En indien deze voor de KVP ongunstig zouden aflopen, dan zou dit in zekere zin te wijten zijn aan het te vroegtijdig bekend maken van de heer Dresmé, De gemeenteraad van Den Haag be sloot in zijn vergadering van gister middag, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming, een subsidie te verlenen voor het bondsfeest van het Nederlands Christelijk Gymnastiek- verbond. dat gedurende de Pinkster dagen in Den Haag gehouden zal worden. De subsidie bedraagt f 3000, terwijl voor f 2000 deelgenomen zal worden aan het garantiefonds. Tevens zal de gemeente de huur betalen van gemeen telijke schoollokalen, welke ten dien ste van de gymnasten gebruikt zullen worden. (jet ijs in de Haagse vijvers en vaar ten is nog steeds onbetrouwbaar. Er zijn vele wakken, doordat de wind op verschillende plaatsen het water open gehouden heeft. De oolitie zal dan ook steeds streng toezien, dat men rich niet op het gevaarlijke ijs waagt. Gis teren kwamen weer enkele gevallen voor van door het ijs zakken. Nadat des middags twee broertjes onder het ijs verdwenen, waarvan een verdronk, zakte om half zeven de zesjarige M- J. van A. uit de Sonderdackstraat door het ijs in het park Arendsburg. Hij werd door een onbekende op het droge gebracht. Dc rechtbank te Rotterdam heeft c 22-jarige bankwerker J. W. S„ uit Spij- kenisee. die heeft terecht gestaan wegens diefstal met braak, veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voor;- waardelijk, met drie jaar proeftijd. Hij had in de nacht van 16 op 17 Januari uit de machinefabriek Marco weggeno- men l.aan geld en twee instrumen ten. Hij had daarbij gebruik gemaakt van een sleutel, die hij uit de werkplaats van Marco, waar hij werkzaam was, had weggenomen. Morgenochtend om kwart voor elf zal op een terrein aan de Boorwe" te Schevenmgen, nabij het Marva-téhuis, de beëdiging plaats vinden van een zevental Marva-officieren. Het ziin de Marva derde klasse Ko- ninklij ke Marine reserve A. E. Muller, Schuiirmans M. M. A. van den fjonxer, A. JWesterveld, A. S. Mons. J. van Drongelen en M. Molenschot. Tot een maand gevangenisstraf, voor waardelijk, met twee jaar proeftijd en f 60 boete, subsidiair 20 dagen hechtenis, heeft de rechtbank te Rotterdam ver oordeeld de 52-jarige koopman W. C. v. d. H, uit Rotterdam, wie belediging en mishandeling was fen laste gelegd. Op 15 September zou hij in Rotterdam-Zuid Gerard Hengstmengel enige minderwaar dige scheldwoorden hebben toegevoegd en hem daarna hebben mishandeld. Als gevolg van deze mishandelingen had H. gedurende een week zijn werk niet kunnen verrichten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2