Motorstoringen zullen in 1955 minder voorkomen Twee Sowjet-min aan de kant gezet r Ongeregeldheden te Gaza na het grensincident Douane verovert opnieuw een smokkelauto Verklaring twee Nederlandse hoogleraren „misleidend" Churchill's rede PRESIDENT-DIRECTEUR K.L.M. VERTROUWT: Alle mogelijke maatregelen voor veiligheid worden genomen PHOENIX MR. STOFFELS NAAR D JOK JA Paar klappen V.N.-CENSUUR ONDERBRAK N.C.R.V. Grotewohl wil een volksstemming Reorganisatie A..R. Partij Goede vangst bij Terneuzen V' Dulle' ormosa DONDERDAG 3 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3018 Weerbericht sip 4;i 27 „Triton"-passagiers in benzinedampen gestikt Advertentie HALFWEG TEL K 2907-341 Ter verdediging van de R.M.S.-leiders Treinbrand in Korea eist 39 doden mêïSÉëit fjiml Deputatenvergadering op 22 Juni a.s. Amerikaanse priester moet Moskou verlaten Oproep van Eden inzake Formosa Amsterdam wil tunnel, geen br rag f BottSïdMW *itte de Withstraat JO Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendicnst abonnementen 18.30-19 3D u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570D V-Oravanhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendicnst abonnementen: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. f 6.76 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tu/UM' r ™*v Weersverwachting, geldig1 tot Vrijdagavond. RUSTIG WEER. Weinig bewolking en droog weer. Vannacht lichte tot matige vorst en hier en daar mist. Weinig wind en tets hogere middagtempcraturen. ZON' EN MAAN 4 Maart zon op 7 24, onder 18 25 maan op 13.40, onder 5 09. Directie: C. A. KEL'NING en Mr. K. VAN HOLTEN O O Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H. J. S. BIïUINS SI.OT HOEWEL de rede van ministei Churchill over het vraagstuk Tsn d« A- en H-bom indrukwekkend wat, bevatte zij geen nieuws' Aldus sprak Shinwcll, het Labourlid dat namens de oppositie in het Lager hui», het twijfelachtige genoegen te beurt viel om te trachten na Chur chill'* rede ook iets indrukwekkends »n 20 mogelijk iets nieuws te vertellen. En toen klonk er van de Labourban- Jcen nota bene applaus De stakkerds! De rede van Churchill bevatte inder daad niets nieuws De verschillende aspecten van het probleem, de vragen die daarbij opko men, de verschillende feiten en gege vens, die in Churchill's rede waren aangevoerd of verwerkt, zijn dan ook wel van elders reeds bekend Shinwell had beter zijn opmerking iet* anders kunnen formuleren. Hoewel de rede geen nieuws bevat te, was zij indrukwekkend. En dan komt de vraag op: Waar zat dat in? Het antwoord moe* luiden Churcnill ontliep in zijn rede geen enkele vraag. Hij bracht alle beschikbare gegevens an feiten successievelijk naar voren. Hij vergrootte niets en hij verkleinde niets. Hij gaf aan de wetenschappelij ke mogelijkheden haar afschuwwekken de plaats. Hij erkende de onmacht om de gevolgen van een H-oorlog te neu traliseren. Hij gaf uitdrukking aan het gevoel dat elk normaal mens bekruipt bfj het overwegen van het onmetelijk onheil, de wereld en mensheid vernie tigende kracht, die in een A- en H-oor- Jog zouden kunnen openbaar worden. Hij analyseerde nauwgezet de poli tieke gevolgen van de A- en H-bewape- ning. Hij besprak uitvoerig de strate gische mogelijkheden in een eventuele A- en H-oorlog voor de eerstkomende jaren en voor later. Hij besprak het probleem van de verhouding van de conventionele en de niet-conventionele wapenen, in verband met Ruslands overwicht in de eerste en het Navo- overwicht in de andere. Hü gaf voorts een duidelijke mening De te volgen politiek is voor Churchill duidelijk: vrede door afschrikking Slechts de zekere wetenschap, dat elke aanval op het Westen de oorlog mei niet-conventionele middelen ten gevol ge zal hebben bevat de kans op vrede Volledige atoomontwapening i* bij de huidige stand van zaken het verlener van het militaire overwicht aan Rus tend. De afschrikwekkende kracht van da H-bom kan dus niet worden gemist. Want het bewuBtzijn moet bij allen dui delijk aanwezig zijn: De ongebreidelde vratentofbomoorlog betékent mens- beidsvemietiging. Het indrukwekkende vaayPhurchill's Mede is dat zij alles bevat wat voor oor deelsvorming nodig is en alles in de juiste verhoudingen. Alles overeenkom stig de werkelijkheid en de waarheid. Self* en juist de onberekenbare din gen en het speculatieve element wer- dan duidelijk als zodanig gesteld. Met •en woord dat doet denken aan Gene- ate 8:6 vroeg hij zich af wat onze op groeiende jeugd te wachten zou staan God de mensheid moe zou worden. Xn niet minder liet hij de mogelijkheid open van een falen van de door hem gewezen politiek: De afschrik van de H-bom werkt niet bij krankzinnigen noch bij dictators in de stemming van Hitler toen hij zich in zijn laatste bun- teer bevond. Hiettemin kiest Churchill voor zijn politiek met de risico's. Hjj kiest daarvoor, omdat hij zeker weet dat eenzijdige afschaffing van de atoombewapening oi zelfs algemene afschaffing van de atoombewapening •onder meer, betekent het uitleveren Ven de vrije landen aan de communis- Heche dictatuur. De rede van Churchill heeft de som bere aspecten van de wereldsituatU niet achter gehouden. Hij heeft ook go- wezen op de goede kansen die zijn po litiek biedt. Hij heeft er op gewezen, dat mensen de dingen niet in de hand hebben. Hij hoopt op nog eens een tijd. waarin liefde voor mensen en eerbied voor gerechtigheid en vrijheid zou heersen. Maar intussen: „Never flinch, never weary, never despair", nooit aarzelen, book aflaten, nooit wanhopen. CHURCHILL herinnerde er aan, dat hjj enige ervaring had in toe spraken in oorlogstijd. Churchill doet in deze rede in niets onder voor die waarmee hij ons tijdens de oorlog zo dikwijls heeft bemoedigd en de weg Bewezen. Hjj heeft daarmee getoond, dat hij ook in de koude oorlog een leider i: ven een formaat dat in de Westelijkt wereld zijn weerga niet vindt. De Hongaarse scheikundige Ha plu gaf, zmU gemeld, i/j Parijs pen demonstra' tie tan zijtt nwuuv vinding, die alle U off en trijne! „gaJ-rcht" maakt. Y adat Hitjdu een .stuk neef-iel met F or o\ of or had behandeld hield hij het tegen ven amariliteen, en telde hij de oniwente Hagen. F en hip je katoen, dat normaal na 900 omwentelingen een gat t ertnoti tie, bleef zelfs na 10.000 omwentelingen tan de %tren, na ge<!ronkt te zijn in het wonderprepara/tti al komen ganf. De heer Hajdu heeft ittn zijn tinding zeer hoge venvachtingrii. Van onze lfaag-e redacteur, HET J \\ll 1955 zal bij de KAAI. in liet teken staan van een zo goed mogelijk (iien-tliclooti aan de |>a--agirr. Er is een -pcciaal slaf- itirenu in liet le\rn geroepen om de service te verbeteren. ..We zoeken iet in 195.") niet in erboging van de productie, maar in verbetering van de kwaliteit. We kunnen nog zoveel ton/kilometers produceren, wanneer bet product niet aan de hoogste ei«en voldoet, verkopen wij het. niet* ablu- de president-directeur van de K.L.M.. de heer I. 4. Aler. tijdens de jaarlijkse persconferentie. Hij bedoelde hiermee, dat de frequentie liet ingaan van de zomerdienst regeling -lechts in geringe mate wordt op de drie service. opgevoerd maar dal bijzonder scherp gelet zal worden kwaliteitsei-en van de luehtvaart: snelheid, veiligheid cn Op het gebied van de veiligheid zul len uiteraard alle maatregelen, die maar mogelijk zijn. genomen worden maar het is moeilijk om ten aanzien van de lesultaten van die maatregelen ecu verwachting uit te spreken Ei zal dit jaar regelmatiger gevlogen worden en aan service zal het publiek het allerbeste geboden worden. ..Laat niemand ons zijn critiek spa ren, we zuilen er graag lering uit trek ken. Uit een openhartige brief van een passagier leren wij meer dan uit de rapporten van onze inspecteurs", merk te dc heer Aler op. „We moeten trach ten het iets beter te doen dan de an dere maatschappijen en dat wordt steeds moeilijker nu de vliegtuigen, de organisatie en de opleiding van hel per soneel bij alle maatschappijen vrijwel gelijk zijn". De KLM-directeur zei. dat hij teleur gesteld was over de vele motorstorin gen. die zich bij de moderne verkeers- machmes nog voordoen. „Toen ik uit de militaire luchtvaart kwam dacht ik dat het met de technische moeilijkheden afgelopen was. maar ze blijken er ook in'de burgerluchtvaart nog te zijn". De heei Aier schreef du toe aan de nei ging om de vliegtuigen in een zodanig stadium af te leveren dat de periode van de kinderziekten teveel od de ver bruiker woidt afgewenteld, maar de K.L.M. bevindt zich in dit opzicht mid den in een proces van verbeteringen. De president-directeur sprak het „technisch gefundeerd vertrouwen" uit. dat zich m 1955 belangrijk minder mo torstoringen zuilen voordoen dan in 1954. Zïp verder paginn 3 Twee Russische ministers zijn van hun functie ontheven. Hel ontslag is volgens radio-Moskou verleend aan A. S, Zasjadko. minister voor de Steenkool industrie, „wegens onbevredigend werk", en aan A. I. Kozlow, minister voor de Staatsboerderijen „omdat hij niet op gewassen bleek ie zijn tegen zijn werk". Hun opvolgers zijn reeds benoemd. Bene- diktow krijgt het departement van Staats boerderijen onder zijn beheer. Hij treedt af ais minister van Landbouw. A. N. Zadomidko is benoemd tot minister van Kolenwicning. De regeringswijzigingen zijn door het Onderzoek afgesloten Het onderzoek naar de doodsoorzaak bij de 28 slachtoffers van de ramp met de .Triton" is Woensdag op het vLieg- veld' Shannon gesloten. De jury gaf als haar mening te kennen, dat 27 van de slachtoffers tengevolge var. verstikking, veroorzaakt door het inademen van ben zinedampen, om het leven zijn gekomen. Het andere slachtoffer stierf aan hart verlamming tengevolge van uitputting en een ..shock". presidium van de Opperste Sowjet tol stand gebracht op voorstel van premier Boelganin. De nieuwe minister voor de Staats boerderijen. Benediktow, is reeds jaren lang een veelomstreden figuur. In No vember 1958 toen Malenkow premier was werd in de Prawda critiek op hem uitgeoefend omdat hij zich „aan bureau cratische moraal overgaf en onverschil ligheid toonde jegens kaderopleiding". In Augustus 1954* werd hem door het ceiw trale comité van de communistische partij verweten dat er vertragingen waren bij het zenden van landbouwmachinerieën naar streken van landontginning. Zijn nieuwe benoeming schijnt voor hem een degradatie te zijn. Deskundigen zijn van mening dat de ontslagen een duidelijk bewijs vormen voor de economische moeilijkheden, waarmee de Russische autoriteiten te kampen hebben. Men wijst er ook op dat radio-Moskou niet sprak over „kameraad" Zasjadko. terwijl Kozlow en Benediktow wei met deze partijtitel werden genoemd. De algemene vertegenwoordiger van de Republiek Zuid-Molukken, dr. J- Nikijuluw, deelt mede, dat de advocaat mr, p, stoffels in Amsterdam benent heeft ontvangen, dat de R.M.S.--eiders, die thans voor de militaire rechtbank te Djogja terechtstaan, wel prijs stellen op zijn rechtskundige bijstand. Op ver zoek van dr. Nikijuluw aal mr. Stoffels zo spoedig mogelijk naar Djogja reizen. Het wachten is thans alleen op een visum van de Indonesische regering. Van mr. Stoffels vernemen wij nog, dat deze zich via een Indonesische ad vocaat in verbinding had gesteld met de betrokken R.M.S.-leiders. (Zoals bekend berichtte P.I.A., dat volgens mededeling van de rechter tij dens de eerste zitting de R.M.S.- arrestanten, hadden geweigerd in te gaan op een aanbod van dr. Nikijuluw inzake rechtskundige bijstand. Red.) De verhoren van de Ambonnese lei ders door de rechtbank zijn gisteren be gonnen. Volgens het persbureau PIA heeft do president van de Zuid-Moluk- ken Manuhutu, verklaard, dal hij door dr Soumokil (die nog steeds het verzet in Ceram leidt), gedwongen was de functie te aanvaarden Vermoedelijk zal de zaak drie maanden duren. Negen en dertig Koreanen zijn op het station te Poesan om het leven gekomen in een brandend spoorwegrijiuig. Vijftig anderen zouden verwondingen hebben opgelopen. Bij een treinongeluk nabij Sao Paulo in Brazilië zijn 20 personen gedood en 46 gewond, van wie 16 ernstig. PtvsSs V HET is toch wel beslist gelukkig dat Indonesië een zelfstandige staat geworden is. Welk een illustei lid is daarmede de gemeenschap det staten binnengestapt! Men lette in dit verband op de be langrijke bijdrage, die de heel Soe- narjo, officieT van Justitie, daar te lande, heeft geleverd tot de leer en de practijk van de rechtsstaat: Als iemand tracht verklaringen aan de po litie te onthouden en nij krijgt ter aan sporing een paar klappen dan hebben die klappen weinig te betekenen als hij daarna verklaringen aflegt die op waarheid berusten. Dat is de reactie van een officiële Indonesische instantie op de protesten, die van Nederland uit zijn gekomen naar aanleiding var de door mishan delingen afgeperste verklaringen door Nederlandse arrestanten. Heil Hitier! Op de tentoonstelling i oor Ideale Woninginrichting in Olympia te Londen, uiichtlp de Engelse Koningin een aardige i errassing: een klein ,Vrderlunds meisje, de. vijjjarige Marijke Legerstee, een dochtertje tan een tan de leden lil'! de Nederlandse Ambassade te Londen, oi erhandigde Koningin Elizabeth tijdens haur bezoek aan de tentoonstelling ttcee poppen in Hollandse klederdrachteen boertje voor prins Charles en pen boerinnetje voor prinses Anne. TIEN DUIZENDEN demonstre rende Arabische vluchtelin gen zijn gisteren in Gaza door de Egyptische politie met waarschu wingsschoten uiteengedreven. On geveer 50 personen werden ge wond. De vluchtelingen, die in diepe armoede leven sinds zij in Er heeft zich een incident voorgedaan tijdens de opname van een gesproken brief, die de correspondent ie Geneve, B. Kroon, gisteravond aan de NCRV ter uitzending in de radiokrant „Vandaag" heeft doorgegeven. In de vooravond omstreeks zeven uur werd dit commentaar door Bob Kroon uit een der studio's in het Palais des Nations te Genève naar Hilversum door gegeven. waar het op de plaat werd vastgelegd, om een uur later te worden uitgezonden Het commentaar handelde over een affaire in zake de Roemeense legatie te Bern. de verwikkelingen daar over en de stilzwijgendheid der Zwitserse autoriteiten. Midden in een zm werd de verbinding plotseling verbroken, waarna spoedig bleek dat de censuurafdeiing van de Verenigde Naties de knoppen had dichtgedraaid. Men vreesde namelijk po litieke verwikkelingen, zo voerde men aan. De programmaleider van de NCRV. de heer Gerard Hoek. gaf onmiddellijk op dracht tot maatregelen. Hij achtte deze handelwijze een aantasting van de pers vrijheid en direct werd een telefoon gesprek aangevraagd met de woning van Bob Kroon in Genève. Deze gaf toen een toelichting op het incident en beeindigde zijn commentaar via de gewone telefoon lijn. De NCRV heeft het gehele praatje daarop uitgezonden. Zij meent, dat men bij de voorlichtingsdienst der Verenigde Naties wel anders had kunnen optreden. De wohl land Oosiduitse premier Otto heeft voorgesteld in heel een volksstemming onder Grole- Duits- inier- nationaal toezicht te houden over de vraag: „Bent u voor een vreedzame hereniging van Duitsland door middel van dit jaar te houden verkiezingen of bent u voor de Psrijse oorlogsverdragen?" Grotewohl deed zijn voorstel tijdens een rede in het Qostduitse parlement. Hij nodigde de Westduitse jongeman nen uit naar het Oosten te komen als zij de dienstplicht wilden ontlopen. De Oostduitse Volkskamer heeft Grote- wohls voorsteilen aanvaard. In Westduitse regeringskringen te Bonn is verklaard, dat geen democratische par tij met het voorstel van Grotewohl ac- coord zal gaan. De leider van de socialisten. Ollen- hauer, die tegen de Parijse verdragen is, zei. dat er geen sprake is van deelneming aan een volksstemming zoals nu door Grotewohl is voorgesteld. Het Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag heeft vandaag in een ver klaring aan de pers het protest van prof. mr. J. M. van Bemmelen cn mevr. prof. mr. P. HazeivinkelSuringa tegen de wijze, waarop Nederlanders en Indone siërs door de Indonesische politie worden gedwongen bekentenissen af te leggen in tegen hen aanhangig gemaakte zaken, „niet alleen lichtvaardig, maar zelfs mis leidend" genoemd. In de Indonesische verklaring wordt o a. gezegd, dat het openbare gerechtelijke onderzoek zal moeten uitwijzen of er com plotten (tegen de Indonesische staatl zijn geweest en of de verdachten daaraan schuldig zijn. „Terwijl dat gerechtelijke onderzoek nog gaande is", aldus deze ver klaring. „hebben oeide Nedciimdse noo"- Icraren het oirbaar geoordeeld om als vaststaand aan te nemen, dat er in de eerste plaats nooit een complot heeft be staan en dat in de tweede plaats alle Nederlandse verdachten door martelin gen tot het afleggen van gefingeerde be kentenissen zijn gedwongen". Ln de verklaring wordt voorts gezegd: beide hoogleraren zijn tot hun conclusie gekomen enkel en alleen wat het eerste punt betreft omdat de mensen, die wor den aangewezen als deelnemers aan de subversieve beweging op het moment, dat zij als zodanig zouden zijn opgetre den. sinds lang uit Indonesië weg waren, wat betreft het tweede punt, omdat zulks uit brieven van de arrestanten met vol strekte duidelijkheid zou zijn gebleken. „Deze lichtvaardige conclusies zijn in flagrante strijd met de meest elementaire beginselen van het strafprocesrecht, aan gezien alleen het gerechtelijke onderzoek de juistheid van een opgegeven alibi kan vaststellen, terwijl verklaringen van ver dachten zelf zonder meer nimmer als bewijs kunnen worden aangenomen", al dus deze verklaring. 1948 uit Israël werden verdreven, demonstreerden tegen Israël en tegen de Ver. Naties omdat die er niet in geslaagd zijn de vrede in het grensgebied te handhaven. Maandagavond woedde, zoals men weet, bij Gaza een gevecht tussen Israëlische en Egyptische troepen, waarbij tientallen doden vielen. Een gebouw van de hulporganisatie der V.N. is door de demonstrerende vluchtelingen bestormd en in brand ge stoken. Het werd met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw bevatte voorraden voedsel en kleding voor 33.500 vluch telingen. Egypte heeft gisteren aan de Veilig heidsraad van de Ver. Naties verzocht in spoedzitting bijeen te komen om de Egyptische aanklacht tegen Israël in studie te nemen. De Veiligheidsraad komt Vrijdag bijeen. Irak heeft aan Egypte medegedeeld dat het in geval van agressie tegen Egypte. Syrië of een andere Arabische staat bereid is zijn verplichtingen uit het veiigheidsverdrag van de Arabi sehe Liga na te komen. „Irak betreurt de Israëlische agressie tegen Egyptische legereenheden m de kuststrook van Gaza". zegt de Iraakse boodschap. Aan de Iraakse afgevaardigden bij de Veiligheidsraad is opgedragen de Egyptische klacht te ondersteunen. 'Zoals gemeld is, heeft Egypte on langs aangedrongen op Iraks uitstoting uit het veiligheidsverdrag van de Ara bische Liga. omdat Irak een verdedi gingsverdrag met Turkije heeft ge sloten. Naar wij vernemen zullen binnen kort de A.R. Kiesverenigingen het reorganisatierapport en het ontwerp statuten „in tweede lezing" ter be handeling ontvangen. Het Centraal Comité der partij heeft inmiddels be sloten voor de bespreking er van een Centrale» Convent te beleggen op Woensdag 25 Mei. De bijzondere Deputatenvergade ring, die het laatste woord in dezen heeft, zal worden gehouden op Woens dag 22 Juni. De Sovvjet-regering heeft de Ameri kaanse rooms-katholieke priester Geor ges Bissonnette Woensdag gelast de Sowjet-Unie te verlaten. Bissonnette, de enige buitenlandse priester in Rusland, werd om 17 uur (Moskouse tijd) bij de politie ontboden, waar hij te horen kreeg, dat hij de Sowjet-Unie binnen enkele dagen diende te verlaten. Geen enkele reden werd opgegeven. De Amerikaanse priester deelde ver slaggevers mede. dat hij niets te zeg gen had. Bissonnette las in Moskou de mis, hoorde de catechismus van de katho lieke kinderen te Moskou en gaf vele personen, onverschillig of zij tot de Katholieke of een andere godsdienst be hoorden, geestelijke leiding. Tijdens zijn verblijf in de Russische hoofdstad be reidde hij veien, die de wens te kennen, gaven katholiek te worden daarop voor. Hij is een atb'eet en speelde vaak volleyball, squash, tennis en andere sporten met diplomaten en de man schappen van het militaire detachement der Amerikaanse ambassade. Sir Anthony Eden, de Britse minis ter van Buitenlandse Zaken, heeft Donderdag in Nieuw Delhi de beide partijen in het conflict om Formosa opgeroepen een aanwijzing te geven, dat zij afzien van het gebruik van geweld. Daardoor zou het oplossen van het vraagstuk gemakkelijker wor den. Groot-Brittannië tracht te komen tot een toestand, waarin regeling van de kwestie door overleg en verzoening mogelijk zal zijn, zo verklaarde de Britse minister op een persconferentie in de Indiase hoofdstad. Deze toestand zou volgens hem zeker gemakkelijker te bereiken zijn, als beide partijen in het conflict te kennen geven, dat zij bereid zijn af te zien van het ge bruik van geweld. Eden verblijft op het ogenblik in Nieuw-Delhi voor besprekingen met premier Nehroe van India. de tweede maal ln enkele hun post betrokken in de omgeving van deze boerderij Hoewel de smok- OOR dagen tijds is de douane in Zeeuws-Vlaanderen er in geslaagd be slag te leggen op een smokkelauto Dinsdagavond hebben de leden van de dienst invoerrechten en accijnzen te Terneuzen een onverwachte actie uit gevoerd, waarbij hun niet alleen een smokkelauto met 650 kilogram boter in handen ls gevallen, maar waarbij ook enige belangrijke arrestaties wer den verricht. De douane koesterde reeds enige tijd verdenkingen tegen een zekere De C., eigenaar van een boerderij nabij het voormalige station van Philippine, op de rand van de gemeente Terneu zen. Gisteravon. -n douaniers Minister-president Drees heeft Woensdag, 1 ergezeld tan zijn echtgenote een bezoek gebracht aan de Staatsmijn „Emma" in Treebeek, Geicapend me! mijnlamp en helm heejt het echtpaar vergezeld van enige mijnautoriteiten een afdaling in de schacht gemaakt. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles is van daag op Formosa aangekomen voor be langrijke besprekingen met president Tsjang Kai-Sjek en de uitwisseling van de ratificatie-oorkonden betreffende het Amerikaans-Nationalistisch pact van wederzijdse bijstand. Volgens niet bevestigde persberichten uit Manilla zou Dulles van plan zijn Tsjang te polsen over het eventueel prijsgeven van Quetnoy en de Matsoe eilanden voor de Chinese kust. Gevraagd naar de uit Manilla afkom stige berichten zeiden jonge nationalis tische officieren op Formosa, dat elk voorstel om Quemoy en de Matsoe eilanden prijs te geven door de nationa listen zou worden verworpen. keiaars drie auto's met vijf uitkijkers hadden ingeschaki-ld, hebben deze de Belgische bezoekei niet gewaar schuwd, want op een gegeven ogenblik kwam voor de ogen van de douane een niet gepantserde personenauto het erf van De C.'s boerderij oprijden. Een auto van de invoerrechten en Accijnzen reed daarop voor en blok keerde de loegang tot het boerenerf, waarop de douane de smokkelaars op heterdaad kon betrappen, want men was toen tuist begonnen met het in laden van 650 kg voor smokkel be stemde boter De chauffeur van de Belgische smokkelauto. H. L. uit Asse nede, ging nog aan de haal, maar kon spoedig worden gegrepen. Ook De C. were gearresteerd. De douane legde beslag op de smokkel waar en stelde de beide arrestanten te Terneuzen in verzekerde bewaring. De Amsterdamse raad heeft zich gis teravond eenstemmig uitgesproken voor verwerping van het pia- Volkers, dat beoogde een bovengrondse verbinding (brug) over het IJ aan te leggen. Alle fractie-woordvoerders en het col lege van B. en \V. spraken zich uit voor handhaving van het tunneiplan. De tunnel zal er komen, liefst met me dewerking van het Rijk, maar desnc-.Js zonder die medewerking, aldus de heer R. Th. Le Cavelier (V.V.D.).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1