Gevolg wens geven aan regering" Blitse atoomgeleerde is Rus geworden Een ernstig feit bedrijfsleven stabilisatie-poltiek Bijdrage aan Vluchtelingenactie bracht ruim vier millioen op Sterke verhalen Chinese communisten vallen eiland Kaoteng aan ^.hythme reeds verzekerd OPROEP VAN WERKGEVERS Nog geen nieuwe guldens PYRAMID Collins opvolger van Gmenther? Dit voorjaar melk met 3l/2 vet Tsjang Kai-Sjek teleurgesteld Veiligheidsraad schorst debat over Gaza ZATERDAG 5 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3020 Weerbericht 99 KARTELPOLITIEK INTENSIEVER UTRECHTERS GOOIDEN DE BUS... WINTER VERLIEST Averell Harriman weert communistisch journalist OOK AMELAND UIT ISOLEMENT Tegen volle kostprijs jhr. G. L. v. d. Maesen de Sombreff overleden PONTECORVO SPRAK VOOR DE PERS TROUW-LUSTRVM- WAWELMARS vAri ut ti~; ËÜNODNBhf f ''"'toOflSSiö KA.LUKU Advertentie ZAKDOEKEN Stabilisatie Onzekerheid DE opgewekte toon bij een wandeltocht wordt voor een belangrijk deel gestimu leerd door het optreden van tamboers en pijpers. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 10 Postbus 1112 Postgiro No, 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TuxUM" Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. KOUD WEEK. Veranderlijke bewolking en vooral aanvankelyK enkele regen-, sneeuw- of hagelbuien. Krachtige tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Koud weer met 's nachts temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 6 Maart zon op 7 19. onder 18.29; maan op 1649. onder 604 7 Maart zon op 7.17 onder 18 31: maan op 17.36. onder 8.23. Directie: O. A. KEU.NING en Mr. K. VAN* HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r> NIGE tijd geleden schreven wij fca naar aanleiding van een jaarver- ,lag van de Ziekenfondsraad over fraudes bij Ziekenfondsen. Die fraudes vonden plaats door beambten, door een apotheker en door tandartsen. Nu lezen wij in „Medisch Contact", het orgaan van de Koninklijke Maat schappij tot bevordering der Genees kunst een mededeling van het hoofd bestuur, getiteld: Een ernstig feit, waarin gewag gemaakt wordt van het feit, dat een arts een bepaald zieken fonds niet-onbelangrijke bedragen in rekening had gebracht, waarop hij geen recht had. De betrokken arts is betrapt, heeft de fouten erkend en er is een regeling getroffen tot terugbe taling der gelden. Het hoofdbestuur heeft van deze zaak een „strikt vertrouwelijke mede deling" ontvangen. Daarin werd voorts gezegd, dat men wilde vermijden, dat er een vervolging zou worden inge steld zowel om de betrokken arts te sparen alsook om het prestige van bovengenoemde maatschappij, waarin alle Nederlandse artsen zijn georgani seerd, niet te schaden. Hat hoofdbestuur deelt mede hier door in een „ondraaglijke situatie" te zijn gekomen, zowel door de opgeleg de geheimhouding alsook door de ar gumenten waarom men meende hier gerechtelijke vervolging te moeten voorkomen. Immers het is volgens het hoofdbestuur duidelijk, dat deze arts zich aan oplichting had schuldig ge maakt. Het hoofdbestuur gaf daarom de vol gende verklaring af: rHet is een zegen voor ons land, dat het een eerlijke en degelijke recht spraak heeft. De persoonlijke correc tie en de algemene praeventie, die van de toepassing van deze rechtspraak uitgaan, kan in geen enkele gemeen schap gemist worden- Dit geldt voor artsen evengoed als voor anderen. Het hoofdbestuur ziet het daarom a.s zijn plicht, zowel tegenover zijn leden als tegenover de gemeenschap, geen enkele verantwoordelijkheid te aan vaarden, noch direct, noch indirect, voor enigerlei poging deze rechtspraak uit te schakelen of te ontgaan. Het hoofdbestuur acht het bekend worden van het feit, dat een arts in moreel opzicht heeft gefaald, beslist minder nadelig voor het «prestige van de maatschappij dan het eventuele ver wijt, dat deimaatschappij een derge lijke zaak zou pogen te verdoezelen. De standing van onze maatschappij gedoogt bij het beoordelen van dit soort aangelegenheden geen halfslach tigheid. Het hooEdbestuur zal er nauwkeurig op toezien, dat ook de interne tucht rechtspraak van de maatschappij zon der aanzien des persoons optreedt te gen handelingen als hierboven ver meld!" (Van onze parlementaire redacteur) NAAR aanleiding van de jongste prijzenbeschikking voor de handelsmarges vernemen wij van officiële zijde, dat de jongste besprekingen, die de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, met de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven heeft gevoerd, er toe geleid hebben, dat de drie werkgeversorganisaties zich binnenkort uitvoerig tot het Nederlandse bedrijfsleven zullen richten met de oproep gevolg te geven aan de wens van de regering om te komen tot stabilisatie van het loon- en prijspeil in Nederland. Niet alleen de middenstand maar het bedrijfsleven in zijn geheel dient een bijdrage te leveren aan deze stabilisatie- politiek. Deze stabilisatie mag voor sommige bedrijfstakken nadelen brengen", maar deze wegen niet op tegen de grote nadelen van een inflatoire ontwikkeling, waarbij lonen en prijzen over elkaar heen gaan tuimelen. Waar prijsverlaging mogelijk is, zal deze moeten worden gerealiseerd, aan de verstarring naar beneden van het Nederlandse prijsniveau moet een ein de komen. In dit verband werd ons verzekerd, dat de kartelpolitiek van de regering een intensiever karakter heelt gekregen. De prijsafspraken heb ben een te grote betekenis gekregen. Er wordt meer aandacht besteed aan het stimuleren van de winstmarges dan aan de verlaging van de consumenten prijzen. Men verzekerde ons dat het depar tement van Econ. Zaken over een con trole-apparaat beschikt, dat voldoen de uitgerust is om de naleving van de nieuwe handelsmargebeschikking te verzekeren. Ook de commissie bedrijfsregelingen komt met adviezen voor de dag, waar- R LTKUtP S - -- 1 V-.< - - Door ongeveer vijftig Ambonezen is Vrijdagmiddag ren petitie op het Hoge Com missariaat t art Indonesië aan de l'rincettsegracht te Den Hang aangeboden, waarin vrijlating north verzocht van de leden der it.MS.-regering in Indonesië en het terugtrekken van de ItJelroepcn uit ff_M.S.-gebied. De stoel op het Korte Voorhout. WIJ kunnen niet anaers aan onzs waardering uitspreken voor deze op zichzelf duidelijke verklaring. Want daaruit blijkt, dat het hoofd bestuur van de maatschappij van oor deel is, dat zij zich niet mag laten ge bruiken om een normale rechtspleging te verhinderen. Belangrijk is ook de erkenning dat het voor de maatschappij beter is, dat het bekend wordt als een arts zich in moreel opzicht misgaat dan dat men dit zou gaan verdoezelen. Dit is daarom belangrijk omdat het bekend is - het blijkt hier trouwens ook dat er artsen zijn, die met een beroep op het hooghouden van de eer van de artsenstand bereid zijn allebei ongerechtigheden, door artsen begaan, met een mantel te bedekken. De verklaring van het hoofdbestuur gaat daar dwars tegen in. En dat is maar goed ook. Want als het publiek het gevoel zou krijgen, dat men in de artsenwereld maar allerlei verkeerde dingen zou kunnen uithalen, omdat de georganiseerde artsenwereld de delinquent wel beschermt, krijgt het vertrouwen in de artsenstand een deuk, T NTUSSEN is het hoofdbestuur met t deze verklaring nog niet uit zijn „ondraaglijke situatie", die het gevolg was van zijn wetenschap aangaande dit bepaalde geval en de opgelegde ge heimhouding. Wij kennen het geval niet en dus ook niet de omstandigheden, Maar de vraag rijst wel of een „opgelegde ge heimhouding", als waarvan hier sprake is, moreel aanvaardbaar is. Wij twij felen er niet aan of het hoofdbestuur acht die niet aanvaardbaar. Het heeft zich dat echter waarschijn lijk pas kunnen realiseren, nadat de geheimhouding aanvaard en de feiten hem meegedeeld waren. Want een geheimhouding, die alieen maar opgelegd wordt en niet van te voren is aanvaard, verplicht, als het om misdrijven gaa' waarvan de ver volging een duidelijk algemeen belang is, tot niets. En zelfs als de geheimhouding zou zijn aanvaard en daarna blijkt, dat het in strijd met het belang van open bare orde en goede zeden is. om deze geheimhouding te handhaven, komt de vraag op of men dan kan volstaan met te vermelden dat men in een „on- draagliike situatie" verkeert en of het dan maar niet beter is om ten halve te keren in plaats van ten hele te dwalen, Het is natuurlijk maar een vraag. Maar wij geloven, dat het aan het prestige van de artsenstand ten goede zal komen, wanneer wij straks m de krant het rechtsgeding tegen deze be- (Van onze Haagse redacteur) De nieuwe guldens die bij de Rijks munt gemaakt worden, zullen in de komende zomer nog niet in omloop worden gebracht, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Ze zullen waar schijnlijk eerst omstreeks de jaar wisseling worden uitgegeven. Dit uit stel vindt zijn oorzaak in het feit, dat de rijksmunt in de zomermaan den nog niet voldoende nieuwe gul dens gereed zal hebben. Er zal een voorraad moeten zijn van 80 a 90 millioen guldens, ter vervanging van de 75 millioen munt biljetten en de circa 10 millioen oude guldens die nu in omloop zijn. De vertraging is o.m. ontstaan doordat de munt voorrang moest geven aan een order van Uruguay voor de aanmaak van zilveren munt stukken. Sinds jaar en dag het meest vermaaru. Dames Pyramid Fi. 1,50 Heren Pyramid FI. 2,25 Verkrijgbaar in goeue textielzaken. Voor de handel TOOTAL, Marnixstraat 415, Amsterdam. op de overheid effectieve beslissingen, die ongewenste prijsafspraken tegen gaan. kan nemen. Tijdens de jaarwisseling heeft minis ter Zijlstra op de Hoge Veluwe met vertegenwoordigers van de industrie en de middenstand vertrouwelijke bespre kingen gevoerd. In de laatste maanden van het vorig jaar was gebleken, dat men na de v/eivaartsloonronde van October met gemakkelijke hand de prijzen omhoog bracht. Er was reeds van overheidswege een waarschuwing geweest door de uitvaardiging van twee prijs.stop voorschriften voor de witwasserijen en de haarden- en ka- chelinclustrie. Op de Hoge Veluwe waarschuwde minister Zijlstra het be- l jfsleven en vooral de middenstand vuor het gevaar van een inflatoire ontwikkeling. Alle partijen zegden hun medewerking toe tot stabilisatie van het loon- en prijsniveau te komen. De middenstandsorganisaties waren bereid de richtlijn aan hun leden uit te ge ven de geldsmarges van de winst na aftrek van de 3 procent omzetbelasting aan te houden. Deze afspraken en waarschuwingen hebben echter onvol doende effect gekregen. Daarna deed zich het nieuwe feit voor van de stijging van de kosten van levenson derhoud van het indexcijfer 127 tot 129. De spanning tussen Ionen en prij zen deed zich steeds sterker gevoelen. Voorkomen moest worden dat deze spanning zou leiden tot een nieuwe loonronde, die het proces aanzienlijk zou versterken. De handhaving van de 3 procent omzetbelasting in de winst marges heeft in de huidige situatie een zeer ongunstig effect. Daarom moest een formele maatregel getroffen wor den om de stabilisatie van het icon en prijspeil te verzekeren. Een vrij belangrijk deel van de middenstandsbedrijven bleek namelijk de 3 procent omzetbelasting geheel of ten déie te handhaven: o.a. rijwielen, textiel, cosmetische artikelen, phar- maceutisene artikelen, duurzame ver- bruiksgoederen. Bij merkartikelen blij ken sommige fabrikanten aan de han del ruimere marges te geven dan an dere. Deze onzekerheid werkt op zichzelf reeds prijsverhogend. De re gering heeft in deze nieuwe handels margebeschikking geen geldmarges vastgesteld, waarmee de middenstands organisaties indertijd accoord gingen, maar heeft de voorkeur gegeven aan het minder straffe systeem van de pro centuele marges. Deze marges komen overeen met die welke in de laatste drie maanden van 1954 gebruikelijk waren. Deze marges waren gezien de toestand van een zekere hoogconjunc tuur redelijk. Nadelen voor de handel zullen naar men verwacht beslist niet optreden: het prijspolitieke effect van deze maat regel wordt echter bijzonder hoog aangeslagen. Daardoor hoopt men het psychologisch proces dat de spanning tussen ionen en prijzen beheerst, te voorkomen zonder dat tot binding van de prijzen als zodanig wordt overge gaan. Onze officiële zegsman verzeker de ons. dat de twee prijsstopbeschik- kingen van het vorige jaar een verras send nuttig effect hebben gesorteerd. De nieuwe prijzenbeschikking voor de handelsmarges moet eveneens gezien worden ais „shock-therapie". Dat is trouwens altijd het geheim geweest van alle prijsbeheersing in het verle den. Men weet wat er te wachten staat, wanneer men zich niet aan de voorschriften houdt. Wanneer stabilisatie wordt bereikt het internationale prijspeil is op het ogenblik eveneens stabiel dan zal de overheid niet behoeven over te gaan tot meer omvattende prijsbeheer- singnmaatregelen. Dank zij een rlikke sneeuwlaag heeft de winter zich nog lange tijd kunnen hand haven. Nn de krachtige voorjaarszon van de afgelopen dagen dc sneeuw bijna overal heeft opgeruimd is het met de lage narh- totijke temperaturen gedaan, intussen is er ook in de algemene weerstoestand een ver andering ingetreden. Een noordwestelijke luchtstroom drong gisteren via de Noord zee ons land binnen. De aangevoerde ineht is weliswaar van polaire oorsprong, maar bij het passeren van de golfstroom is zij zó sterk verwarmd dat zij met de tempe ratuur van enkele graden boven nul in ons land aankomt. De randsloring van een depressie hoven Zweden veroorzaakte vrij veel wind waar door de nachtelijke afkoeling verder werd tegengegaan. In IJsland is een nieuwe storing ver schenen die waarschijnlijk het w eer in onze omgeving zal beïnvloeden. Tijdens het weekeinde moet dan ook op wisselende bewolking gerekend worden, evenwel niet weinig of geen neerslag. In midden- en Oost-Europa verliest de win ter eveneens aan betekenis. Overdag koint dc temperatuur daar bijna overal boven nul. maar in de nacht vriest het ttog streng. De hoogste temperaturen in Europa werden gisteren tiit Zutd-1 rankrijk en Spanje gemeld. (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van het Comité Vluchtelingenhulp 1954, de heer M. A. Reinalda, heeft gisteravond tijdens een bijeenkomst in Utrecht [aten bekend maken (en voor de radio zelf bekend gemaakt) het bedrag dat het Nederlandse volk voor de vluchtelingen bijeenbracht: f 4.123.000. Dat „laten bekend maken" in Utrecht gebeurde sym bolisch. Representanten van de bevolking gooiden voor het oog van mr. G. J. van Heuven Goed hart, de Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor de vluch telingen, geld in een doorzichtige plastic bus. De algemene secretaris van het "co mité- drs. Brandes had tevoren een ander cijfer medegedeeld. Het vrije bedrijfsleven nam van de ruim vier millioen 41 procent voor zijn reke ning, de overheid 32 procent, de par ticulieren 19 procent en de overige 8 procent kwam er door diverse ac ties. De kosten van de actie maken nog geen 1 procent van het totaal uit (29.000 gulden) en deze kosten wor den elke dag geringer doordat het bijeengebrachte kapitaal op het ogen blik rentegevend belegd is. De avond begon bovenmate plech tig: studenten in rok balloteerden de komenden het waren er niet zo veel zorgvuldig en in de zaal van K. en W. waar men bijeen was, klonk klassieke muziek. Intussen was de ballotage in zo-verre niet overbodig dat nog een klein incident ontstond toen een verslaggever van de Waar heid. het blad dat zich uiteraard dis- tancieerde van deze actie ongenood probeerde birfnen te komen. Buiten stonden Utrechters te wach ten op de Koningin. Zij verscheen echter niet. Wel kon de heer Reinalda die des morgens ten paleize het eind bedrag bekend had gemaakt t"-n tele gram van H.M. voorlezen v.-;.arin zij haar blijdschap over het slagen van de actie uitsprak. Ook was er uit naam van H.K.H. prinses Wilhelmina een schrijven. Na de pauze heeft mr. Van Heuven Goedhart toegelicht waarvoor de gel den gebruikt zullen worden. Gelijk men weet ligt het in de bedoeling de mogelijkheid te scheppen dat de d.p.'s in Oostenrijk er. Griekenland daar een blijvend bestaan opbouwen. Averell Harriman. de gouverneur van de staat New York. heeft via zijn nerschef laten weten, dat voortaan geen vertegenwoordiger van het: communis tische blad „Daily Worker" meer zal worden toegelaten op zijn onofficiële persconferenties. „De gouverneur kan in tegenwoordigheid van een vertegen woordiger van de „Daily worker" niet zo vrij spreken met de andere corres pondenten", aldus Harrimans perschef De hoofdredacteur van het commu nistische blad noemde de maatregel een bedreiging voor „de gehele structuur van de. vrije pers". HET verhaal van de villa van de Franse communistenleider Thorez is een sterk verhaal. Een villa van driehonderdduizend gulden aan de Riviera met zeven slaapkamers, drie badkamers en vier ontvangkamers voor de leiders van het Franse proletariaat, dat volgens het communistisch Manifest „niets t« verliezen heeft dan zijn ketenen en dat een wereld te winnen beeft". Nu, de heer Thorez heeft die wereld al vast gewonnen! Nog sterker is net verhaal waarmee de partijleiding deze daad goed praat. Het is alleen maar een kwestie van de belegging van het geld der arbeiders! En dat Thorez er in woont kan hfj heus niet helpen. Dat is een oartijbe- slissing. En er is toch zo iets als par tijdiscipline bij de communisten! Het sterkste verhaal vinden wij ech ter, dat de Franse communisten dit niet slikken en dat er een storm van verontwaardiging onder de communis tische arbeiders is ontstaan vanwege dit alles. Want dot betekent, dat de commu nistische „gewone man" in Frankrijk toch nog niet weet wat communisme is en dat het niet weet wat partijdis cipline is. Ze moesten onder die gewone com munisten maar eens een beetje een zuiveringsactie gaan houden! President Eisenhower overweegt een volledige reorganisatie van hei Ameri kaanse militaire opperbevel, meldt het niet-officiële orgaan van de_ Amerikaan se strijdkrachten. Hel zou in het voor nemen van de president liggen generaal J. Lawior Collins te benoemen tot ge allieerd opperbevelhebber in Europa. l)v foto pre ft rvn beeld nut Ie sym bolische overdracht. I)e voorzitter tan tJ'huhtelin;jienhulp*\ de heer M. A. Reijuddu, die de opbrengst officier! overdroeg: aan de naast hem staande Hone Commissaris voor de Vluchtelin gen. mr. C. J. van /Zeuren Goedhart. Op de voorgrond ziet men het rijf jarige zoontje van de directeur van het Bu reau der Nederlandse Federatie voor V lucht etinuenhttlp, Fransje Verberk, die de stolp met het symbolische iCeld aanreikte. (Van onze correspondent) De barkas Born diep heeft Vrijdag, dank zij het hoge water, de tocht over de Waddenzee van Ameland naar Hol- werd en terug kunnen volbrengen. Ook Ameland is nu dus uit zijn isole ment verlost. Daar de waterstand aan merkelijk hoog is en de hoeveelheid ijs aanmerkelijk is afgenomen, vorderde de tocht slechts ruim 2 uur, dat is nauwe lijks meer dan onder normale omstan digheden. Men hoopt dat de bootdienst op Ameland en Schiermonnikoog weer normaal kan worden. De regering steil zich voor hel beschik baar stellen van melk met een vetgehalte van 314 Cé in het komende voorjaar mo gelijk te maken. Zij staat op het stand punt, dal de consument hiervoor de volle kostprijs zal moeten betalen. De regering houdt hierbij rekening met de mening van de Voedingsraad, dat een hoger vetgehalte niet van belang is voor de volksgezondheid. Tevens neemt zij in aanmerking de hoge bedragen die uit de tijkskas voor subsidiëring van consump- ticmeik verstrekt worden. Overleg is thans gaande over de maat regelen die voor de distributie moeten worden getroffen. Dit deelt minister Mansholt mee in zijn Memorie van Ant woord van cle Eerste Kamer. Ongeveer veertig commnnistiscli- Chinese kanonneerboten en bewa pende jonken hebben gistermiddag onder dekking van een zware mist een poging gedaan otn te landen op het eiland Kaoteng. Dit is het Noor delijkste eiland van de 3\Iatsoe-Ar- chipel, ongeveer 65 km ten Oosten van Foetsjou. De schepen werden, volgens de nationalisten, door kustbatterijen ver- In zijn woning te Wylre-Gulpen is op zeventigjarige leeftijd overleden jhr. G. L. van der Maesen de Som breff. oud-gevolmachtigd minister van Nederland. Jhr. Georges Louis van der Maesen de Sombreff is 3 Februari 1885 te 's Hertogenbosch geboren. Hij was van 19141916 honorair consul te Roman 'Roemenië); van 19151919 in Boeka rest; van 19191923 te Ploesti; van 19231925 in Luik; van 19251937 in Brussel en van 19371938 in Gent. In 1938 kreeg hij dc persoonlijke titel van consul-generaal; van 19381940 was hij werkzaam in Dantzig, in 1940 te Elbing, van 1941 1947 als consul-gene raal in Lissabon en van 19471950 in Lissabon en van 19471950 in Luxem burg als tijdelijk zaakgelastigde, aan vankelijk met de persoonlijke titel van gezantschapsraad, later (1949) met de persoonlijke titel van gevolmachtigd minister. In 1950 werd hij gepension- neerci. dreven. De communisten hadden 23 Januari een eerste landingspoging gedaan. Volgens waarnemers was de lan dingspoging bedoeld om de kracht van. de nationalistische strijdmacht te me ten. Radio Peking verklaarde Donder dag, dat de bewoners van Matsoe „ondragelijke ontberingen" lijden en „verlangen naar een spoedige bevrij ding". Van nationalistisch-Chinese zijde vernam Reuter dat generaal Tsjang Kai-Sjek teleurgesteld is over het feit, dat minister Dulles geen duide lijke omschrijving heeft gegeven van de Amerikaanse politiek ten aanzien van Quemoy en de Matsoe-eilanden. Hij had gehoopt een Amerikaanse garantie te krijgen wat betreft de verdediging van deze eilanden. Tsjang zou tegenover Dulles als zijn mening te kennen hebben gegeven, dat een staking van het vuren in de Straat van Formosa het communis tisch China mogelijk zou maken „zijn aggressie op Zuid-Oost-Azië te rich ten", Dulles zou daarop geantwoord heb ben, dat Amerika zijn pogingen om vrede in het betrokken gebied te brengen, niet kon opgeven. Na een korte bespreking van hel jongste gevecht tussen Egyptische en Israëlische militairen hij Gaza heelt <Ie Veiligheidsraad gisteren besloten hoi debal te schorsen tot een vol ledig verslag is ontvangen van de commissie van toezicht van de Ver. Naties. Dc Engelse gedelegeerde. Sir Picrson Dixon, verklaarde dat de tot dusverre ontvangen rapporten schijnen te wijzen op een" aanval met voorbedachten rade door de Israëlische strijdkrachten. Hij zei dat de Egyptische regering heeft gehandeld met prijzenswaardige zelf beheersing. De Franse gedelegeerde, Henri Hop- penot, gaf uitdrukking aan zijn ..ernstige bezorgdheid". Hij feliciteerde echter de Egyptische regering en de Egyptische natie, ,,die bij deze incidenten het hoofd koel hebben gehouden", voor de vast beslotenheid om het incident op vreed zame wijze op te lossen. DE atoomgeleerde Bruno Pontecorvo, die in l!)50 op geheimzinnige wijze uit Engeland achter het ijzeren gordijn verdween, heeft gisteren in Moskou bekendgemaakt dat hij in li)o2 Russisch onder daan is geworden. Pontecorvo is van geboorte een Italiaan en werd later Engelsman. Voor ongeveer 75 Russische en Westerse journalisten verscheen Pontecorvo gisteren in Nloskou op oen persconferentie in een voor malig zomerpaleis van de Tsaar. De conferentie was georganiseerd door de Sowjet-Academie van Wetenschappen. Door de scholieren van een aantal la gere scholen, welke deel uitmaken van het Haagse jeugd Rode Kruis, worden pakketten gemaakt met dagelijkse ge bruiksartikelen, zoals zeep, tandpasta, zamelde artikelen. enz,, icelke pakketten door het linde Kruis naar het getroffen gehied in Australië worden gezondei„ Leerlingen van de Haagse Schoolvereniging uun het inpakken rart door henzelf ver- De geleerde verklaarde dat hü zich sedert zijn aankomst in Rusland wel bezighoudt met atoomenergie, maar niet met militaire toepassingen. De Sowjet-Unie voert volgens hem een vredespolitiek. Wapperend met een Sowjetpaspoort Aond Pontecorvo de journalisten te woord die met item aan reusachtige, rood gedekte tafeis zaten in de witte marmeren zaal van de Academie van Wetenschappen. Hij deelde mee dat hu met zijn vrouw en zijn gezin op een flat in Moskou woont en dat zü in de omgeving van Moskou een villa heb ben. Met e«.ti kleur van woede brand- merkte de atoomgeleerde als „belache lijk" de berichten van sommige Wes terse bladen dat zün brieven aan cle Russische „Prawda" en de „Izwestia" niet vrijwillig waren geschreven. „Mijn aandeel in de ontwikkeling van de eerste atoomkraehtcentrale is gelijk nul. Ik kan eerlijk zeggen, dat i ik in die dingen minder ervaring hen I dan de Sowjetgeiccrden". zei Ponte- j corvo. Hij zei in 1954 de Stalinprijs tweede j klasse te hebben omvangen, samen met Soliwanow, een jonge Russische na tuurkundige, Pontecorvo's werk op het gebied van de natuurkunde die zich be- zig houdt met grote energie zal wor den gepubliceerd. Toen men hem vroeg een eenvoudige uitleg te geven van zijn werk op dit terrein, keek h(j op zijn horloge en zei scherp: „Dit is geen universiteit" Daarna verklaarde hij, dat hij werkt aan vraagstukken op het terrein van het ontstaan van mesonen in botsing met deeltjes van giote energie en de verspreiding van mesonen. Verder zei hij, dat de Sowjet-weten- schap en de Sowjet-natuurkunde de eerste plaats in de wereld bekleden. Dat bewijst de korte, maai rijke traditie van de Trouw- marsen. Voor de lustrum-mars in de hoofdstad Zaterdag 14 Met door het Amsterdamse Bos en voor de derde Trouw- mars in Den Haag (11 Juni) heeft zich reeds een voorhoede van vrolijke, fleurige muzikan ten gemeld Konden wij vorige week reeds berichten, dat „Wil lem van Oranje" (Amsterdam) de lustrumtocht rhythmïsch komt opluisteren, thans kunnen wij mededelen, dat het bekende tamboers- en pijperscorpss van de Chr. Gymnastiekvereniging „Het Funen", uit Amsterdam-Oost eveneens van de partij zal zijn En met niet minder genoegen maken wij gewag van de komst van het korps van De Neder landse Padvinders. Amsterdam, dat met 25 man sterk zal aan treden onder leiding van band vaandrig H. Biees. Het eerste Haagse corps, dat zich gemeld heeft voor de Juni- mars van Trouw is het gezel schap van tamboers en pijpers van „Oranje Nassau". Het Instrum-tcatidelboefcje. waarin qe het n-b-c van beide tochten uitvoerig vermeld vindt, verschijnt omstreeks 15 Maart. Verenigingen, scholen, jeugd groepen en:, doen verstandig reeds nu 14 Mei en (of) II Juni te reserveren voor een sportieve, sfeervolle voettocht. Elf Amerikanen, gewapend met niet meer dan pijl en boog zijn per vliegtuig uit Parijs vertrokken om in de oerwouden van Frans equatoriaal Afrika op groot wild te gaan jagen. Allen zijn lid van de Amerikaanse boog schuttersclub, die in. totaal 35.000 leden telt. Zij hebben in het geheel geen vuur- hij zich-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1