Na Turks-Iraaks accoord Nieuw verdrag van het Midden-Oosten A mbtenaren-salarissen Malenkow werd in de Prawda aangevallen geen Overleg had resultaat NIEUWE ONTWIKKELING IN DE KERNWAPENS Westduits protest te Parijs Burgers in Atjeh zonder vorm van protest terechtgesteld? Politie arresteerde hazardspelers Bestandscommissie veroordeelt Israël Chroesjtsjew als Stalin II BESPREKINGEN over VERHOGING WERDEN AFGEBROKEN Ernstige botsing .org; eiste één dode Na de H-bom de U-bom? Nederlandse gezant in Finland overleden Diplomaten zullen door Boelganin worden ontvangen Prinses Beatrix geopereerd Dulles terug in Washington JIAANDAG 7 MAART 1955 V- DERTIENDE JAARGANG No. 3021 W eerbericht n YRIË EN EGYPTE hebben gisteravond bekendgemaakt, dat zij O overeenstemming hebben bereikt over plannen voor een nieuwe organisatie ter versterking van de militaire, politieke en economische ■structuur van de Arabische wereld. De organisatie voorziet in een gemeenschappelijk permanent militair opperbevel in Damascus, dat de militaire politiek zal coördineren, overeenkomsten als het onlangs gesloten Iraaks-Turkse verdedigingsverdrag moeilijk zal maken en richtlijnen zal opstellen voor een bank die een Arabische munt in omloop zal brengen. In een te Damascus gepubliceerde verklaring wordt gezegd', dat koning Saoed van Saoedi-Arabië onvoorwaardelijk instemt met deze plannen. Volgens de berichten uit Damascus zullen later in de week de Arabische landen worden uitgenodigd voor een conferentie waarop de nieuwe organisatie zal worden gesticht. In Cairo is verklaard, dat de Svrische minister van buiten landse zaken, Khaled Azem, bin nenkort een bezoek zal brengen aan Beiroet om de steun van Libanon voor de organisatie te verwerven. Jordanië heeft tijd gevraagd om de kwestie van de nieuwe organisatie te bestuderen Vrij op bevrij dingsdag 1SI' KMp. |W»' 8 N'MA j'T' Echtpaar aangereden neer- „Beraamde aanval" bij Gaza (Van een onzer verslaggevers) De onderhandelingen tussen de regeringsdelegatie en de organi saties van overheidspersoneel over een verbetering van de lonen en salarissen zijn naar wij vernemen op niets uitgelopen. Eind vorige week is opnieuw een langdurige vergadering gehouden van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. De beraadslagingen in deze commissie zijn afgebroken en een com promis tussen partijen is niet mogelijk gebleken. REGERING CAMBODJA AFGETREDEN Lente in aantocht Watersnood in Australië Koningin Juliana en Prins betuigen deelneming Canadese ambassadeur had ongeval in Duitsland Drie gewonden VERKLARING P. KAP INGA Toestand laai niets te van Koningin deelt lioi H.M. de volgende Prinses Beatrix OPNIEUW GERUCHTEN OVER PRINSES MARGARET Propagandist R.M.S. stond te Makassar terecht "Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtenciienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 11570D '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon S7881' Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tutum- f Geldig tot Dinsdagavond. MINDER WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige sneeuw. Tot matig of zwak afnemende wind in hoofdzaak tussen Noordoost en Noord. Vannacht overwegend lichte vorst. Middagtemperaturen :els boven het vriespunt. 8 Maart zon op 7.15, onder 18 32; maar. op 18.51 onder 6.41 V.M. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. »J» S. BRUINS SLOT H»t college van Hijksbemiddelaars heefl bij beschikking van 9 Februari 1955 vergunning gegeven, builen en behalve de vacanlie-. feest- en snipperdagen, waarop de werknemers recht hebben, vrijaf te geven met behoud van loon zo wel op 30 April, de verjaardag van H.M. de Koningin als op 5 Mei. de dag waarop ■•oor de tiende maal de bevrijding van ons land zal worden gevierd. aan de hand van zijn verplichtin gen volgens het Brits-Jordaanse verdrag. Waarnemers in Cairo zien in het nieuwe verdrag een poging om het Arabische verdrag voor wederzijdse veiligheid van 1950 te vervangen. Ook geloven zij, dat het hier gaat om een Egyptisch antwoord op het Turks- Iraakse verdrag, waartegen Egypte fel gekant is. De nieuwe overeenkomst verbiedt de deelnemers toe te treden tot het Turks-Iraakse verdrag en mi litaire of politieke overeenkomsten met andere landen te sluiten zonder goed keuring van alle verdragspartners. Er zal een gemeenschappelijk per manent commando worden gevormd, met een hoofdkwartier dat toezicht zal houden op de opleiding, de bevvape ning en de verdeling van militaire strijdkrachten, door elke staat, die lid is, ter beschikking van net comman do gesteld, overeenkomstig een ge meenschappelijk defensieplan. küf, 4WJ8 De Westduitse Bondsregering heeft, naar Zaterdag in regeringskringen te Bonn werd vernomen, bij het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken gepro testeerd wegens de Vrijdag door dat mi nisterie uitgegeven verklaring over de Saarkwestie. In de Franse verklaring is gezegd dat Frankrijk geen reden heeft om aan te nemen,, dat de Angelsaksische landen hun in 1947 gedane toezegging, dat zij de Franse eisen met betrekking tot Saar land bij een toekomstig vredesverdrag met Duitsland zouden steunen, gewijzigd hadden. Bondskanselier Adenauer heeft op 25 Februari bij het ratificatiedebat In het parlement verklaard, dat bij een aanvaar ding van het Duits-Franse Saarstatuut de toezegging van Engeland en Amerika jegens Frankrijk inzake een politieke autonomie van Saarland met instandhou ding van een FransSaarlandse econo mische unie, in een toekomstig vredes verdrag zou komen te vervallen. Naar een regeringswoordvoerder Zater dag te Bonn verklaarde, blijft men van Duitse zijde bij de verklaring van Adenauer. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir Anthony Eden, mankte tij dens zijn bezoek anti Azië ook een in spectiereis per helicopter in Malakkn. De minister zou randaag in Londen terugkeren. Op de kruising Statenweg-Walenbur- gerweg te Rotterdam is gistermorgen een echtpaar aangereden door een personen auto. De vrouw, de 43-jarige C. R.—v. d. B. werd door de voorzijde van de auto gegrepen en werd via de motor kap tegen de straat gesmakt. Zij liep fractuur op. De man, de 58-jarige F. R. uit de Aekeraijkstraat klaagde over hoofdpijn en pijn in de knieën. Beiden werden naar het Bergwegziekenhuis gebracht. De vrouw werd ter verpleging opge nomen en de man kon na behandeling naar huis worden gebracht. Volgens berichten, die Maandag in Djakarta zijn ontvangen, zijn onlangs in Atjeh 94 burgers zonder vorm van proces door het leger terechtgesteld. De gouverneur van Noord-Sumatra, Amin, is naar Kolaradja gezonden om een onderzoek in te stellen. De gouverneur van Noord-Sumatra heeft bij zijn vertrek naar Kotaradja geweigerd commentaar te leveren op deze berichten. Hij gaf echter toe, dat onlangs de activiteiten van de opstan delingen ïn Atjeh zijn toegenomen, al dus A.F.P. P.I.A. bericht over de terechtstellin gen in Atjeh het volgende: Volgens het in Kotaradja verschijnende dagblad „Peristiwa" zou op 26 Februari in het gebied van Groot-Atjeh in Tjet Djeum- pa een niet genoemd aantal dessabe- woners door een eenheid van het leger zijn neergeschoten. Volgens het blad arresteerde deze eenheid de inwoners van de kampong Tjet Djeumpa, bracht hen naar de plaats Girik en schoot hén Eenzelfde geval deed zich volgens het blad voor in Pulot Leupang, ook in Groot-Atjeh gelegen. De gezagsappara- ten namen hier kampongbewoners, die bezig waren met de visvangst, gevan gen en schoten hen neer. Onder de slachtoffers was, zo meldt het blad. ook een leerling van de lagere kweekschool. Deze tweede groep zou zijn neergescho ten op een plaats waar voor de opstand in Atjeh (September 1953 red. ANP) een feestmaaltijd was aangericht ter ere van vice-president Hatta, toen die daar een bezoek bracht. Het plaatselijke lcgercommando te Kotaradja maakte intussen bekend dat Bij de landbouwer J. van Hrerikhttizen aan de Schuuptveg 136 te Ede licejt een koe het leven geschonken aan een drieling (ttvee marsjes rti een stier- tjej. Mn en hnitr spruiten verkeren in de beste welstand. Zondagavond hebben de Belgische en de Nederlandse politie gezamenlijk een inval gedaan in het speellokaal van de Belg Sooy van den Eynde. dat zich be vindt in het betwiste gebied van Baarle- Nasisau. De aanwezige Nederlandse spe lers zijn overgebracht naar het politie bureau van Baarle-Nassau. Zondagmiddag heeft de Haagse politie bij een inval in eei> perceel in de Swee- linckstraat twaalf personen betrapt bij het spelen van baccarat. De spelers werden in verzekerde bewaring gesteld. Ongeveer 600 gulden werd in beslag ge nomen. De meesten van de aangehou denen waren reeds eerder wegens hazardspel in aanraking met de politie geweest. deze riessabewoners gedood waren tij dens een zuiveringsactie. Volgens hetzelfde blad heeft het „Front van Atjehse Jongeren'' een pro- lest ingediend bij de gouverneur van Noord-Sumatra en bij de regering. Hierin wordt verzocht een onderzoek te doen instellen.Blijkens deze kran tenberichten heeft deze jongeretiorga- nisatie verder aan de regering mede gedeeld. dat indien de regering binnen 44 dagen niet voldoende aandacht aan deze zaak heeft besteed, de organisatie de kwestie zal voorleggen aan de Ver enigde Naties. Het partijloze parlementslid Amelz, dat afkomstig is uit Atjeh, heeft Maan dagochtend aan P.I.A. meegedeeld, dat hij, zowel als het M Nur el Ibrahimy (Masjumi), eveneens uit Atjeh afkom stig, van een aantal verantwoordelijke leiders in Atjeh brieven en telegram men ontvingen, waarvan de inhoud van dezelfde strekking was als het bericht in „Peristiwa". Amelz deelde voorts mede, dat het Kot&radjase blad namen publiceerde van 63 vrouwen en kinde ren, die in Tjet Djeumpa gedood zou den zijn en de narnen van 2 volwasse nen en 2 kinderen, die daar gewond waren. De namen van de slachtoffers te Poelot Leupang zijn nog niet gepu bliceerd. Deze twee parlementsleden wendden zich intussen oZndag tot de regering. De gemengde, wapenstilstandscom missie van de Ver. Naties heeft giste ren Iraël verantwoordelijk gesteld voor het bloedige grensincident bij Gaza. De Egyptisch-Israëlische commissie veroordeelde Israël wegens .,een be raamde aanval" op Egyptische strijd krachten in het gebied van Gaza op Maandag 28 Februari, waarbij 38 Egyp- lenaren werden gedood. Zij verwierp de aanklacht van Israël dat een Egyp tische militaire eenheid een Israëlische patrouille in een hinderlaag had ge lokt. Bij de beraadslagingen hielden beide partijen vast aan hun lezing. De Fran se voorzitter, Frangois Gicomaggi. gaf bij de stemming de doorslag. De com missie zei. dat de aanval „bevolen werd door de autoriteiten van Israci en is uitgevoerd door geregelde strijd krachten van Israël tegen geregelde strijdkrachten van Egypte". Israël is onmiddellijk van de beslis sing in hoger beroep" gegaan bij een speciale commissie onder voorzitter schap van generaal Edson Burns. Jordanië heeft inmiddels bij de ge mengde bestandscommissie dc klacht ingediend, dat Israëli's vijf zwervende Jordanische Bedoeïnen hebben gedood Syrië heeft bij de commissie gepro testeerd omdat ongeveer 200 gewa pende soldaten van Israël dc gedemi- ïitairiseerde zone zijn binnengedron- sn geschoten hebben op een Sydische post. Het hoofdkwartier van de Israëli sche politie heeft vandaag de arres tatie bekendgemaakt van vier jeugdige personen, die er van worden verdacht verleden week Vrijdag in het gebied van Hebron de vijf Jordaniërs te hebben vermoord. Georgi Malenkow, die onlangs als premier van de Sowjet-Unie aftrad en sindsdien vice-premier en minister is, schijnt ernstig in gevaar te verkeren, meldt Ass. Press. Uiterlijke tekenen wijzen er op, dat de campagne tegen hem snel groeit. Het is mogelijk, dat hij beschuldigd zal worden van ernstige ideologische ketterij. Malenkow is, hoewel hij nog niet bij zijn naam werd genoemd, direct aangevallen in de Prawda, het blad van de Russische com munistische partij. De Prawda veroordeelde hem Zaterdag onmis kenbaar omdat hij een mening h eef-b verkondigddie - volgens^ de- prawda „slechts bruikbaar is voor" imperialistische oorlogs stokers". „Verklaringen over de mogelijkheid van de ondergang der wereldbescha ving in geval de imperialisten een derde wereldoorlog ontketenen, zijn theoretisch fout en politiek schadelijk", zei de „Prawda" in een artikel van twee pagina's, geschreven naar aan leiding van de tweede jaardag van Stalin's overlijden. Op 12 Maart 1954 verklaarde Malen kow- in een verkiezingsrede, dat. als een nieuwe wereldoortog zou uit breken „met moderne wapenen, dit de ondergang der wereldbeschaving zou betekenen". Op 8 Februari j 1., direct na Malenkow's aftreden als premier, verklaarde minister Molotow daaren tegen, dat een nieuwe wereldoorlog enkel de ondergang der „imperia listen" ten gevolge zou hebben: d.w.z. de ondergang van het Westen. De aanval van de „Prawda" op Malenkow was getekend door een lid van de Russische Academie van Wetenschappen, F. M. F. Konstan- tinow, die in nauw contact staat met het centrale comité van de commu nistische partij. Opmerkelijk is ook, dat het artikel tracht een rechte lijn van opvolging te trekken tussen Stalin en de tegen woordige secretaris-generaal van de partij, Chroesjtsjew. De regering van Cambodja heeft haar ontslag ingediend bij de nieuwe koning, Norodom Soeramarit. De koning heeft de'aftredende pre mier, Leng Ngeth, verzocht een nieu we regering te vormen. Een schaap van de gebroeders Schipper te Oud-Beijerland heeft Zaterdagmiddag vier Zaterdag hebben 300 leden va,n dc be- worpen. De geboorte vandrie lam- "anning v=n het passagierssehjp ,.Queen meren is al een zeldzaamheid, dus een Bermuda" in de haven van New York bijzondere gebeurtenis is dit wel. het werk neergelegd. Alleen niet voor dit schaap, want dat vertrek van het schip, dat 560 heeft vorig jaar ook al het leven ge- vacantiegamgers naar Bermuda zou bren- sehonken aan een vierling. Igen, moest worden uitgesteld. Koningin Juiiana en Prins Bernhard hebben in een boodschap aan Konin gin Elizabeth uiting gegeven aan hun oprecht medeleven met de slacht offers van de overstromingsramp in New South Wales, Australië, aldus is in Canberra vernomen. Bezoek aait Rotterdam gaat niet door Aan de ambassadeur van Canada in ons land, de heer Thomas A. Stone, is gisteren in het stadion in Krefeld een ongeval overkomen. De ambassa deur kwam bij het verlaten van de tribune in het stadion, waar de ijshockeywedstrijd CanadaRusland om het wereldkampioenschap werd gespeeld, te vaWen. Hij moest ter observatie in het hospitaal te Krefeld worden opgenomen. Het ongeval wordt niet als ernstig beschouwd. Men verwacht, dat de ambassadeur morgen of Woensdag naar ons land za! terugkeren. Tengevolge van dit ongeluk gaat het bezoek dat de heer Stone Dins dag en Woensdag aan Rotterdam zou brengen niet door. Zondagmiddag kwamen op de Rijks weg onder Maarheeze twee luxe auto's met elkaar in botsing. In de ene wagen, die met grote snelheid zou hebben gere den. zaten twee Canadezen in burger. In de andere wagen zaten de heer C. Hoogstede uit Maastricht en zijn zuster. De gevolgên van dal" bofsing waren verschrikkelijk. Beide wagens '.verder, nagenoeg geheel vernield. De heer Hoog stede overleed bij aankomst in het zie kenhuis te Weert aan de gevolgen. Zijn zuster, die naast hem had gezeten, werd ernstig gewond. Een der Canadezen, die naast de bestuurder had gezeten, die enige snijwonden opliep, werd met levensgevaarlijke verwondingen overge bracht naar het binnenziekenhuis te Eindhoven. Men zal zich herinneren dat de re gering in het najaar van 1953 een de- nivelleringsvoorstel in het georgani seerd overleg bracht voor het hoger personeel, dat neerkwam op een sa larisverhoging van 5 i 6 procent. Daar na zijn van de zijde van de organisa ties van het overheidspersoneel met name van de Chr. Centrale van Over- heids. en Onderwijzend personeel voorstellen ingediend vveike ook een loonsverhoging inhielden voor de la gere groepen van ambtenaren. De regering bleek na enige maanden bereid, gelijk uit verscheidene persbe richten is gebleken, voor de laagst be zoldigden (ongeschoolden en geoefen- den) twee cent per uur meer te geven en voor de geschoolden 3 cent per uur. Op 18 Februari jl. werd het over leg geopend doch de besprekingen moesten worden geschorst. Beide par tijen zouden zich nader beraden. Vrij dag is het overleg voortgezet en bleek de regering alsnog* bereid iets verder te willen gaan voor de laagstbezoldig- den doch deze voorstelen werden door de meeste organisaties, die in bet over- lleg vertegenwoordigd zijn, te weten de Centrale, de R.K. en de neutral» organisaties, van de hand gewezen. Tegen het slot van de vergadering is vhn de zijde van het ACOP (Algemeen Comité Overheidspersoneel, de socialisti sche centrale) dat aanvankelijk in het verleg een onduidelijke positie had inge nomen, nog een compromisvoorstel ge daan dat veel minder ver ging dan de voorstellen der andere organisaties. Doch óók dit bleek voor d-e regerings delegatie niet aanvaardbaar. Aan het eind van de bijeenkomst moest dan ook wor den vastgesteld dat het overleg geen re sultaat had gehad. De voorzitter van de regeringsdelegatie-zal nu eerst een-rap^ port aan de minister van Binnenlandse Zaken uitbrengen. Of het overleg zal kunnen worden hppvat sommige be richten spreken vin 18 Maart a.s. staat nog geenszins vast. De Ver. Staten zouden door het gebruik van uranium in zijn natuurlijke staat voortaan goedkopere waterstofbommen kunnen maken. Deze conclusie zou volgen uit eer. bericht, dat bij de proefnemingen in de Stille Zuidzee op 1 Maart 1954 een superbom tot ontploffing is gebracht, welke een waterstofhom als kern en een atoombom als ontsteking had, maar waarvan het omhulsel uit ongeraffineerd uranium bestond. De commissie voor de atoomenergie heeft geweigerd op dit bericht commentaar te leveren. Senator Hickenloopor, lid van de ijaar nodig heeft om met Amerika ge- congrescommissie voor Atoomenergie, lijk te komen, zou dar, nu reeds ver had het bericht gelezen, maar hij wasiouderd zijn. Want als het gebruik van niet in staat om het te verifiëren of tejU-238 practisch mogelijk is, dan 2ijn ontkennen. 'de Russische voorraden tot een enor- jme macht uitgegroeid, aldus Lapp. Uranium iin zijn natuurlijke staat is ].je{ ;s wetenschappelijk reeds lang samengesteld uit U-238 en U-235. Dit faekend, dat het mogeiijk is U-238 in laatste kan in atoombommen worden [^et laboratorium te splijten, maar dit [gebruikt. De hoeveelheid U-238 staat (vereist een enorme energie, veel meer [in verhouding van 140 op 1 tot de hoe- dan voor de splijting van U-235 no- iveelheid U-235. Maar officieel is nooit j rfig js. gezegd, dat U-238 zo splijtbaar is, dat het in een bom kan worden gebruikt. Wel zijn er vroeger herichtcn van igezaghebbende zijde geweest, dat de mogelijkheid bestaat h'-bommen goed- koper te vervaardigen, zelfs sprak men er over, dat men hel zonder een A- bom als ontsteking kon doen. Het ele ment lithium zou dan een grote rol «aan spelen. Maar nooit is nog mei- De Nederlandse gezanf in Finland, mr. Jan I. Noest, is Zaterdagavond plotseling Ün een ziekenhuis te Helsinki overleden De heer P. Kapinga, voorzifter van de Chr. Centrale van overheids en on derwijzend personeel deelt ons hef volgende mede: Via het A.N.P. werd Zondagavond een mededeling omgeroepen, waarin de secretaris van de Algeemene Bond van Ambtenaren, de heer A. van Rossen een nadere verklaring aflegde omtrent het verioop van de salarisonderhande lingen gevoerd in het rijksoverleg. Hij deelde daarbij mede. dat in te genstelling met eerder gedane berich ten de onderhandelingen in rijksover leg niet beëindigd waren, doch dat de beraadslagingen werden geschorst en de besprekingen op 18 Maart 1955 zuiier. worden voortgezet. „De vier overige centrales, t.w.: het ambtenaren centrum, de Centrale van Hogere Rijksambtenaren, de Rooms- katholieke en Christelijke Centrale, zitting hebbende in het rijksoverleg, verklaren hierbij met audruk, dat er geen sprake is geweest van schorsing dezer onderhandelingen, doch dat de beide compromisvoorstellen, zowel van de vier eerder genoemde centrales als van de socialistische centrale door de voorzitter namens de regering werden afgewezen. Omtrent een verder gaan de bespreking over deze salarisvoor- steiler. in de vergadering van 18 Maart a.s. is bij de vier andere centrales niets bekend." Maarschalk Boelganin heeft de Zweed se ambassadeur te Moskou, Solhman. in [ding gemaakt van een huls van ura-aan een hartkwaal. Hij was eerst het .niurn in zijn natuurlijke staat. I vorig jasr benoemd tot gezant in Fin- u 1 Dr. Ralph Lapp, een deskundige, die land. als opvolger van mx. Van der Vlugl. hoedamghcid van deken van bet corps in de wereldoorlog aan het atoompro- die eveneens te Helsinki overleed. wensen over De secretarie de mede: ..H.K.1I. hedenmorgen door prof. dr. J. F, Nu hoer in het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis Ie Utrecht operatief behandeld wegens acute blindedarmontsteking. De operatie is goed verlopen en de toestand laat niets le wen sen over." Prins Bernhard heeft vanochtend een bezoek aan H. K. H. Prinses Beatrix gebracht. De Prinses maakt het uitstekend. ject heeft gewerkt, maar er thans met meer mee verbonden is, wilde in een interview niet zeggen of hij gelooft, dat de commissie voor atoomenergie zulk een H-bom heeft geproduceerd of dat zulk een bom practisch mogelijk is. Maar, aldus Lapp, als het mogelijk is om het bestanddeel U-233 van het natuurlijke uranium in een superbom te splijten, dan is de wereld plotseling voor een volkomen nieuwe inter nationale situatie komen te staan, want dan beiekont dit, dat men nieuwe en goedkopere kernwapens kan vervaar digen. De onlangs door premier Churchill afgelegde verklaring, dat Rusland drie Jan Izaak Noest werd 2 Augustus 1895 te 's-Gravenhage geboren. Hij studeerde in Leiden rechtswetenschappen. In 1924 werd hij benoemd tot asp. vice-consul te Londen. Een jaar later ging hij in de zelfde functie naar Singarpore. waar hij vervolgens in 1927 werd benoemd tot vice-consul. Na achtereenvolgens werk zaam te zijn geweest te Calcutta. Sjang hai. Bangkok en Kaapstad, werd hij in 1932 tut consul benoemd. Enkele maanden was hij waarnemend consul-generaal te New-York. waarna hij gedurende ecn| uipiomatipue te Moskou, de wens te ken nen gegeven, als premier van de Sowjet- Unie alle ambassadeurs en hoofden van diplomatieke vertegenwoordigingen om beurten en volgens anciënniteit te willen ontvangen. De Zweedse ambassadeur heeft de te Moskou geaccrediteerde di plomaten hiervan op 'de hoogte gesteld. Solhman zal eerstdaags als eerste door maarschalk Boelganin ontvangen worden. In diplomatieke kringen is verklaard, dat een dergelijke procedure in de Sowjet- Unie voor het eerst wordt toegepast. Sta lin ontving slechts zeer zelden buiten landse diplomaten en Malenkow heeft in jaar werkzaam was op het departement. van Buitenlandse Zaken. Hierna bekleed-U"" tweejarige ambtsperiode, in het ge do hij verschillende posten, achtcivenvol-1..sT'?. nncleie diplo Het Buckingham Paleis heeft geen commentaar willen leveren op berich ten in dc ..Daily Mirror" cn de „Sun day Pictorial" (een Zondagsblad van de „Daily Mirror"), volgens welke Prin ses -Margaret op het punt staat te be sluiten afstand te doen van haar rech ten op de Britse troon teneinde te kun nen trouwen met kapitein Peter Towns- end. de Britse luchtvaartattachc in Brussel. Townsend, een beroemd vlieger uit de Tweede Wereldoorlog, is tijdelijk inten dant van de huishouding van koningin moeder Elizabeth geweest. gens in Gent. Riu de Janeiro. Caracas. Bogota, opnieuw Gent en San Francisco, tot hij in November 1940 werd benoemd tot consul-generaal te Chicago, welke functie hij tot November 1944 uitoefen de. Van 1944 tot 1943 was mr. Noest gezant te Havana. In 1948 werd hij be noemd tot consul-generaal te Sydney. Verleden jaar volgde hij tenslotte mr Van der Vlugt op als gezant te Helsinki Minister Dulles is gisjeren van zijn reis naar Bangkok en het Verre Oosten' in Washington teruggekeerd. Bij zijn aankoms! verklaarde hij, dat de hoop op vrijheid voor Azië gebaseerd is op de kracht van Amerika en het feit. dat Amerika de vrijheid is toegewijd. maiieke vertegenwoordigers ontvangen. Zeven jaar gevangenisstraf heeft de offieier van Justitie h|j lift l.aiiilgerccht in .Makassar geëist tegen Willem Al- hert Mamilmtii. die terecht staat, om dat hij in S950 en 1951 als propagan dist van de IÏMS is opgetreden in Ma kassar. De officier van Justitie achtte vol doende bewijzen aanwezig om beklaag de schuldig te verklaren*aan het ten laste gelegde, nl. het treffen van voor bereidingen voor een opstand tegen de wettige regering van de republiek In donesië en hulp aan de vijand door pro paganda.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1