Totaal bedrag beloopt f 502 mil Hoen 1. 3. 4. er veroögmg van de huren Wervelstorm teistert Australië V ennootschapsbelasting gaat iets omlaag Voorstel van de regering Geen juridische bijstand voor infiltranten Nieuw-Guinea IN HET KORT Regering besloot tot: r Belastingverlaging Extra-aftrek voor bejaarden en invaliden Goed nieuws voor bromfietsers Wijziging Personele Belasting Nieuw vlaggeschip voor de H.A.L. dringend nodig Mis met Saar Moedige daad van Haarlemmer vboven vliegveld in Arizona DINSDAG 8 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3022 Weerbericht V. D D Kustvaarder met man en mms vergaan Toestand van H.K.H. Prinses Beatrix volkomen bevredigend o o MET ingang van 1 Juli wordt de belastingschroef wat losser gedraaid, althans, wanneer de Staten-Generaal de vandaag ingediende belastingvoorstellen 1955 aanvaardt. De minister van Financiën heeft bij de verlaging echter volstaan met het minimumbedrag, dat in de Millioenemiota reeds in uitzicht was gesteld. De totale ver- ïaging gaat tot 502 miilioen, nadat eerder gesproken was van 500 a 550 miilioen. De stijgende uitgaven van de Staat, o.a. voor de melksubsidie 40 miilioen), dijkversterkingen 30 miilioen) en salarissen 30 miilioen), alsook het feit, dat de huurverhoging minder groot wordt dan aanvankelijk was gedacht, geven de minister aanleiding om bij de belastingverlaging niet verder te gaan dan het minimum in uitzicht gestelde bedrag. De motorrijtuigenbelasting voor bromfietsen, welke mo menteel f 14.per jaar be draagt, wordt afgeschaft. Het tarief voor taxi's en ambulan ces wordt verlaagd tot 75 van de belasting, die voor gewone personenauto's zal gelden. Deze tegemoetkoming kost de Schatkist f 4 miilioen per jaar. De progressieve verhoging van de motorrijtuigenbelas ting voor personenauto's komt te vervallen. Enige met ingang van 1 Sept. 1951 aan gebrachte tariefsonderschei dingen, die in het algemeen in het voordeel van de con- trihuabelen zijn, zullen echter worden gehandhaafd. Het minimumgewicht, waarnaar belasting voor personenauto's wordt berekend, zal op 600 kg bepaald blijven, met een mi nimumbelasting van f 48. per jaar. Deze maatregelen- kosten de Schatkist f 25 mii lioen. Zie verder pagina 7 De belastingvoorstellen komen op het volgende neer: Voor de loon- en inkomstenbelasting worden de be lastingvrije minima verhoogd met f 120 voor ongehuw- den en met f 180 voor gehuwden. De percentages, welke over de bovenste schijf van het inkomen worden geheven, sul len over de gehele linie gelijkmatig met 8% verminderen. De bestaande hoge maxima worden teruggebracht en wel voor ge huwden van 75 tot 697c en voor ongehuwden van 77\-i% tot 71%. De kinderaftrek wordt, wat de primaire inkomensaftrek betreft, met f. 30 verhoogd tot f 330. Het tarief van de loonbe lasting voor bijzondere beloningen (o.a. gratificaties! wordt enigszins verlaagd. 2 De aftrek voor de vermogensbelasting wordt verhoogd tot f 30.000 (tot nu toe f 15.000) voor gehuwden, tot. f 22.500 (nu f 10.000) voor ongehuwden en tot f 7.500 (nu f 5000) voor elk kind. waarvoor kinderaftrek wordt genoten. Voor de I. B. en de Loonbelasting wordt een aftrek van premiën voor periodieke verzekeringsuitkeringen bij ziekte of ongeval ingevoerd. De vrijstelling voor de I. B. van de winst bij overdracht van het bedrijf of bij overlijden van de ondernemer en bij staking van het bedrijf (of zelfstandig beroep) wordt ver hoogd tot f 7500. Tot nu toe was dit f 5000. 5 De grens voor het opleggen van inkomstenbelasting wordt voor ioontrekkenden, die over hun inkomen loonbelasting betaald hebben, verhoogd van f 5000 tot f 6000. Zulks reeds met ingang van het gehele jaar 1955. 6 De omzetbelasting op gas, electrieiteit en warmte voor huishoudelijke doeleinden wordt afgeschaft. Zo ook op dierlijke en plantaardige oliën en vetten en oliehoudende zaden en vruchten. De margarine-industrie, die tot nu toe om zetbelasting betaalde voor haar grondstoffen, wordt hiervan dus vrijgesteld. Naar raming zal dit ongeveer 2 cent per pakje uit maken. 7 Het tussentarief van de Omzetbelasting zal enigermate worden verlaagd. Het belastingplan voorziet tevens in een inkrimping van de tabel van aan het tussentarief onder worpen goederen en in een inkrimping van de z.g. weeldetabel. Om een eventuele kopersstaking te voorkomen zullen deze voorzieningen echter later in een afzonderlijk wetsontwerp worden aangekondigd. MINISTER MEENT: n v "3 - Ét Nieuwe Klu Klux Klan in V.S. OVERVAL IN BERN OPGEHELDERD Baby veron gelukt Bij auto-ongeluk om het leven gekomen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■S-Gravenhage; Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67R8" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 33 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXIXG en Mr. K. VAX HOUTEN Thouu* AANHOUDEND WINTERWEER Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw. Later enkele opklaringen. Vannacht lichte, hier en daar matige vorst, morgenmiddag tempera turen iets boven het vriespunt. Aanvankelijk zwakke veranderlijke wind, later zwakke tot matige Noordoostelijke wind. 8 Maart zon op 7.12, onder 18 34; maan op 20 4. or.der 6.57 - - - i Hoofdredacteur: Dr. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE aangekondigde wetsontwerpen tot herziening van verschillende belastingen zijn thans bij ae Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. Na alles wat daarover tevoren reeds bekend is geworden mede door het algemeen begro tingsdebat verleden najaar bieden zij in hun totaliteit niet veel nieuws. Op detailpunten zijn er nog wel belangwekkende onvoorziene wijzi gingen. zoals de afschaffing van motorrijtuigenbelasting op brom fietsen, waarvoor ook ons biad inder tijd het pleit heeft gevoerd. De minister van Financiën heeft bij de opstelling van zijn plannen met twee tegenover elkaar staande meningen te maken gehad. Enerzijds waren daar de socialisten, die uit theoretische overwegingen niet tot belastingverlaging wilden ovengaan. Anderzijds waren daar de andere groepen uit de huidige regerings- conrbinatie, die verlaging van de bijzonder zware belastingdruk nood zakelijk vonden. Die verlaging was tc meer nodig nu blijkt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om het systeem der periodieke Joonronden pi doorbroken. Die verlaging was bovendien mogelijk omdat mede ais gevolg van het toegenomen in komen. de opbrengst der belas tingen in steeds sterkere mate de ramingen gingen overtreffen, In dezen hebben de socialisten bun opvattingen niet kunnen doen zegevieren. Tegen hun opvattingen in gaat de belastingverlaging door en op een vroeger tijdstip dan aan vankelijk was beoogd. NATUURLIJK betekent dit niet dat wij over de thans aangeboden ontwerpen voor 100 procent tevreden zijn. Er is een compromis tot stand gekomen. Men heeft het minimum bedrag dat in de begroting in uit zicht gesteld was aangehouden, nl. 500 mililioen. De vermindering van de progressie in de belastingheffing op het inkomen gaat minder ver dan in het belang van de kapitaal vorming wenselijk zou zijn. Maar de „kleine man" en de midden groepen zijn met deze ontwerpen zeker gebaat. De belastingen op consumptieve bestedingen worden verlaagd en dat is een belangrijk punt Ti E verhoging van de belastingvrije grens voor de vermogensbelasting is een aanpassing aan da vermin derde waarde van het betaalmiddel. Wat in 1938 nog een behoorlijk ver mogen was is bet vandaag dedftg niet meer. Juist voor de zelfstandi gen, die eigen voorzieningen voor de oude .dag hadden getroffen, was het bestaande tarief der vermogens belasting onrechtvaardig. Naar ver houding tot het inkomen dat uit vermogen wordt genoten was de extra-heffing van de vermogensbe lasting boven de inkomstenbelasting wel bijzonder zwaar. De belastingvrije aftrek voor premiebetalingen voor periodieke Uitkeringen is winst. Het ware ons ook welkom geweest indien ook premiebetalingen voor ziekteverzeke ringen belastingvrij waren gewor den. Het is nu zo. dat iemand, die in aanmerking zou komen voor ontheffing wegens bijzondere lasten, daar soms niet van kan profiteren als een deel der kosten door de ziekteverzekering opgevangen wordt, hoewel de premiebetaling niet be lastingvrij geschiedde. Naar ons gevoelen is de verlaging van de vennootschapsbelasting te beperkt. Wanneer wij onze concur- rentie-positie in de wereld -villen behouden en hoe nodig ,is dat met onze groeiende bevolking dan moet alles gedaan worden om het bedrijfsleven sterk te maken en het productie-apparaat te perfectionneren. Al blijft er dus wel het een en ander te wensen over. wij zien deze ontwerpen toch als een stap in de goede richting. Een stap. die gedaan is kunnen worden en dat mogen alle critici die steed= klagen over mtze ..socialistische" politiek wel eens bedenken doordat in het huidige bewind de socialistische onvatting twet doorslaggevend is geweest. 3 elastin om a a De belastingvoorstellen omvatten een complex van maatregelen, waar van de meeste reeds In (rote trekken bekend zijn, uit hetgeen door de mi nister In de Tweede en Eerste Kamer werd medegedeeld. Het belangrijkste fca de verlaging van de loon- en In komstenbelasting, welke in de toe komst t 215 miilioen minder xal gaan opbrengen. De vermogensbelasting sal f 20 miilioen minder gaan opbren gen en met de verlaging van de om zetbelasting is oen bedrag van f 142 miilioen gemoeid. In verband met de huurverhoging wordt een wfjzigng van de Personele Belasting voorgesteld. Het percentage van de heffing naar de grondslag huur waarde wordt teruggebracht van 4% op 4. De grensbedragen voor de be paling van de kinderaftrek wordt met 10% verhoogd. Op 16 Maari volgende week Woensdag zal de Raad van Justitie in Hollandia in hoger beroep de straf zaak behandelen legen acht Indonesi sche militairen, die deel hebben uitge maakt van de groep van 19 infiltran ten, die op 11 Mei 1953 nabij Fak-Fak zijn geland. Naear wij in Den Haag vernemen is in de loop van 1953 en in 1954 bij herhaling van Nederlandse zijde aan Indonesië aangeboden de inliilranten terug te zenden naar Indonesië. Als voorwaarde was gesteld, dat van Indo nesische-zijde leedwezen zou worden betuigd over de actie van de infiltran ten en dat maatregelr )uden wor- cen genomen om een aling daar van te voorkomen. Op voorstel zo vernemen wij heeft de Indone sische regering nimmer gereageerd. In April 1954 is aan de Indonesische re dering medegedeeld, dat tot vervol- R'ng van de infiltranten zou worden overgegaan. Op 20 Juni 1954 begon dit proces en in October vorig jaar zijn de in filtranten in eerste instantie veroor deeld tot straffen, variërende van twee tot zes jaar. De gids van de groep en de acht militairen gingen tegen dit vonnis in hoger beroep. Teen dit hoger beroep door de Raad van Justitie in Hollan dia in behandeling zou worden geno men, werd van Indoensische regerings zijde gevraagd een aantal advocaten tilt Indonesië tot de verdediging van beklaagden toe tc laten. Van Nederlandse zijde werd hierop in Januari van dit jaar geantwoord, dat de Nederlandse regering kon in stemmen met het toelaten van twee Indonesische juristen, mits dit geen politieke figuren waren en zij geen oolitieke activiteiten zouden bedrijven. Na uitvoerig overleg, dat door het uitblijven san een beslissing van In donesische zijde twee keer het uitstel len van de behandeling van het hoger beroep in Hollandia noodzakelijk maak te, werd tenslotte door de Indonesische regering het verzoek gedaan twee ad vocaten toe te laten, vergezeld van een secretaris (een met name genoemde ambtenaar van het Indonesische mini sterie van binnenlandse zaken) en een typiste. Tegen toelating van beide juristen werd van Nederlandse zijde geen be zwaar gemaakt, doch de Nederlandse regering achtte geen aanleiding aanwe zig voor het toelaten van een secreta ris, terwijl zij de toevoeging van een typiste overbodig achtte. Van Indone sische zijde bleef men echter op toe lating van dit viertal aandringen, ter wijl voorts voor beide advocaten im muniteit ten opzichte van douane en politie werd verzocht. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt tussen beide regeringen, waarop de In donesische regering de vorige week heeft medegedeeld, dat zij van het ver lenen van juridische bijstand aan de infiltranten heeft afgezien. Voor bepaalde groepen van bejaar de of invalide belastingplichtigen zal voortaan een extra-aftrek worden ver leend van f 624. De gepensionneerden zullen dus minde: inkomstenbelasting behoeven te betalen. Dit houdt ver band met de gestegen kosten van le vensonderhoud, waarvoor geen com pensatie in de vorm van loonsverhogin gen werd verkegen. De Schatkist brengt hiermede een offer van f 15 miilioen per jaar. in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer zegt de minister van Ver keer en Waterstaat van mening te zijn, dat de bouw van een nieuw vlaggeschip voor de Holiand-Amerika Hjn urgent moet worden geacht. Een commissie, bestaande uit verte genwoordigers van de ministeries van economische zaken, van financiën, van wederopbouw en volkshuisvesting en van verkeer en waterstaat, heeft inmid dels een onderzoek ingesteld naar de problemen verbonden aan de financie ring van de bouw van een zodanig schip. Bedoelde commissie heeft onlangs een rapport uitgebracht. Het feit dat enige tijd is verlopen, alvorens de rederij een beslissing kon nemen omtrent de groot te en andere voor het onderzoek van de commissie onmisbare gegevens van het te bestellen schip, heeft tot gevolg gehad, dat de arbeid van de commissie en gs- zins langer heeft geduurd, -dan aanvan kelijk kon worden voorzien. De regering heeft zich in principe met de conclu sies van het rapport verenigd. HET is weer eens mis met de Saar. De Fransen en Duitsers maken ruzse over de uitlegging van het accoord dat zij hebben gesloten. Het komt ons voor dat het Franse standpunt dat een politieke partij in het Saarland, na het in werking treden van dit accoord, tegen het Saarstatuut geen actie meer mag voeren, in strijd Is met normale democratische vrij heden. MSö®-;» TDIJ de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de Huurwet. De regering, aldus de Memorie van Toe lichting, heelt gemeend voorshands te moeten afzien van een huurverhoging in de omvang als aanvankelijk werd overwogen. Besloten is derhalve een matiger verhoging voor te stellen. Hieronder geven wij een samenvatting van de voorgestelde huurverhoging. Géén nieuwe Gemeente- klasse ui IV huurverhoging t/m 2 f 9.45 8.30 7.10 6.61) 5.95 5 huurverhoging boven t.'m f 9.45 f 10.45 8.30 9.15 7.10 7.85 6.60 7.20 5.95 6.60 10 huurverhoging boven 4 t 10.45 9.15 7.85 7.20 6.60 p. E huurverhoging zal gelden voor D woningen: a. tot stand gekomen voor 27 De cember 1940; b. tot stand gekomen op of na 27 December 1940, doch voor 5 Met 1945. voor zover de huur prijs daarvan is opgetrokken tot het peil van die van de voor oorlogse woningen. VOOE de huren van bedrjjfs- panden zullen dezelfde normen gelden als voor die van woningen, echter met dien verstande, dat de huurverhoging hier niet door de wet wordt voorge schreven. Partyen zijn be voegd om een zelfde huurver hoging als voor woningen over een te komen. Daarbij moeten dan de >n de label voor woningen genoemde bedragen in acht worden genomen. in bovenstaande tabei genoem de percentages van de huurver hoging worden berekend over de huurprijs, die op 30 Juni a.s. geldt. Bij de beoordeling V3n de vraag of de geldende huurpijs voldoet aan de in de tabel genoemde ..grensbedragen" moeten eventuele verhogingen van de bestaande huurpijs wegens verbeteringen, verbouwingen e.d. buiten beschou wing blijven. VDOR maand- en kwartaalhuren moeten de in de tabel genoemde huurprijzen worden herleid door vermenigvuldiging met 52 en deling door 12 resp. 4. Dg rangschikking der gemeenten in de onderscheidene klassen is ge lijk aan die, welke gold voor dc vorige huurverhoging. Dc nuurprüzen van oorlogsc panden worden gefixeerd op de huurprijs per 30 Juni 1955 (met uilzondering van de onder 2b genoemde panden). Door wijziging van het Besluit Bijzondere Huurprijzen zullen na het ingaan van de huurverhoging de huren van oorlogse panden kun nen worden opgetrokken, in dii gevallen waarin deze huren niet zijn verhoogd en beneden het peil liggen van de nieuwe huurprijzen van vergelijkbaar vooroorlogse nanden. l, huurprijzen van panden, die na de oorlog zonder geldelijke steun van overheidswege ziïn gebouwd, blijven vrij. De huurpijs van met «verhei steun tot stand gekomen of ge. exploiteerde woningen wordt door de minister van Wederopbouw e Volkshuisvesting vastgesteld of herzien. De F.B.I., de Amerikaanse federale rechdrche. stelt een onderzoek in naar een nieuw soort Klu Klux Klan in het Zuiden van de Verenigde Staten, die door middel van economische en so ciale druk de opheffing van afscheiding van blanken en niet-blanken bij het openbaar onderwijs in de Verenigde Staten tracht tegen te gaan, aldus een artikel in het Amerikaanse tijdschrift „Look". De organisatie, die „burgerraad" heet, verspreidt ook anti-semietische en anti-r.k. propaganda, aldus dit artikel. President Eisenhower heeft giste ren de Vereniging brug Remagen opge richt ter ere van de elf oud-strijders van het Amerikaanse leger, die tien jaar geleden op dramatische wijze de strate gisch zo belangrijke verkeersbrug te Remagen aan de Rijn redden. CERGEANT-VLIEGER F. E. J. Chris- D stoffels uit Haarlem, die in het kader van het Verdrag «oor Weder- zijdte Hulpuerlening, op de Luke- uliegbasis in Arizona, V.S., zijn vlieger opleiding voltooide, bracht bi) zijn te rugkeer in Nederland uit de V.S. een speciale trophee mee, hem uitgereikt door de Amerikaanse Luchtmacht- autoriteiten, die hierdoor de 22-jarige Nederlander beloonden voor het ten beste geven van een staaltje helden moed. Op een zonnige dag waren sergeant Christoffels en zijn instructeur, de Amerikaanse eerste Untenant D. F. Cuddihy, bezig om, beiden in een F. 84 Thunderjet. het luchtruim boven Ari- De tropische wervelstorm, waarvan, de te vormen, daar op het ogenblik de komst in Australië al enige dagen weg-, spoor-, en lijnverbindingen ver met vrees tegemoet werd gezien, is broken zijn. gisterochtend het land vanuit de Stille Oceaan binnengedrongen. Aan de kust van Queensland werden over een breed te van 650 kilometer bomen ontwor teld, telegraafdraden afgerukt en hul zen beschadigd. Het is nog absoluut onmogelijk zich een beeld van de omvang van de scha- De Roemeense anti-communisten, die de vorige maand het Roemeense ge zantschap te Bern bezet gehouden hebben, hadden de overval in Novem ber 1954 willen plegen, aldus heeft het Zwitserse departement van Justitie bekendgemaakt. De vier mannen waren via West- Duitsiand Zwitserland binnengekomen. Zij worden gevangengehouden in de gevangenis te Thorberg, 25 kilometer van Bern. De daders hebben verklaard, dat hun voornaamste doel was ge weest Roemeense communistische do cumenten buit te maken. In het Geltlerse dorpje Afferden is de IJ.jarigt'. lierman Janssen rechtsi de held van de dag, omdat hij, met gevaar ranr eigen leren, tie tienjarige Hendrik 1 rrrni'ii len, die door het ijs gezakt ras. heejt gered, hen uttr nil fie red ding zaten redder en geredde nis dikke vriendjes spoortje te spelen. De ruim twee jaar oude H. L. de Jong viel aan de Spoorsingel te Vlaar- dingen uit het ingebouwde balcon van zijn ouderlijke woning. Dit balcon ligt ca. 8 m boven de straat. In zeer ern stige toestand werd de kleine naar het algemeen ziekenhuis overgebracht, waar de baby inmiddels is overleden. Te Rome is Maandagavond uit Grie kenland bericht ontvangen, dat het 117 ton metende Italiaanse motorschip ..Ca- bino" op de rotsen bij het in de Aegcïsche zee gelegen eiland Antipsora met man en muis vergaan is. In een telegram aan de reders van het schip, dat van Istanboel naar Trapani op Sicilië onderweg was, stond niet wan-l neer de ramp gebeurd was. Vissers van het eiland Antipsora hebben de lijken van drie van de acht leden der beman ning geborgen. De meteorologische dienst meldt, dat het centrum van de orkaan langzaam naar centraal Queensland trekt. De streken op het pad van de storm wor den met overstromingen bedreigd. Evenwel verwacht men dat de storm aan kracht zal afnemen naarmate hij dieper in het binnenland doordringt. Tot dusverre zijn geen gevallen van dood of verwonding gemeld, maar men gelooft dat woonhuizen en andere ge bouwen grote schade hebben geleden. In het stadje Rockhampton (30.000 inwoners) wapperde gisteren voor het eerst sinds jaren ais waarschuwing de rode cycloonvlxg van het postkantoor. Prof. tlr. J. F. Nuboer deelt hel volgende mede: „Prinses Beatrix heeft een relatief goede nacht doorgemaakt. De tem peratuur is nog slechls licitt ver hoogd, Zij heeft hedenmorgen voor liet eerst liet lied verlaten. De toe stand is volkomen bevredigend. Gisteren heeft prinses Beatrix bezoek gehad van haar ouders en van prinses irene. Vandaag zullen haar ouders haar uiteraard wederom bezoeken; waar schijnlijk zou vanmiddag prinses Mar griet een bezoek brengen, als ook een enkele vriendin. zona „in stukjes te scheuren". Het «jatr de eerste maal tijdens zijn opleiding, dat Christoffels zelfstandig een-derge lijk toestel „vloog". Op het moment dat hij „in het kielzog" win de instruc-., teur vloog, gingi er in de motor iét*. verkeerd.'Sergeant Christoffels voetdé een klap, die de machine vreemde be wegingen liet maken. Een blik op dk rode waarschuwingslamp boven zijn hoofd, overtuigde de leerling-vlieger er van, dat het met de metortempera- I'jlut mis was. Sergeant Christoffels bleef bedaard. Hij sloot de gastoevoer naar de motor af en bediende zich ioen rustig van zijn radio om aan zijn instructeur te vragen, wat hij het beste verder kon doen. Van dat moment begon een schitterend team aan de redding van man en machine te werken De instructeur, die wist, dat zij zich ongeoeer 25 mijl ten Noorden van de eerste noodlandingsbaan van de pasis bevonden, vloog voor de gehavende machine uit naar het einde van deze landingsbaan. Met uitgepompt lan dingsgestel vloog de Nederlander vrij wel vleugel aan vleugel met zijn in structeur, die hem regelmatig van bij zonderheden voorzag over windsnel heid en hoogte. De landing «erliep schitterend. Uiteraard droeg de lof in het rapport, dat luitenant Cuddihy vol trots over zijn leerling uitbracht, er niet weinig toe bij om de autoriteiten tot het ver lenen van een speciale onderscheiding te doen besluiten. De foto toont sergeant-vlieger F. E. J. Christoffels met z'n trophee in zijn woning aan de Kleverparkweg t« Haarlem. Drs. J. A. Loggers, leraar psycholo gie aan de afdeling Middelbare Meisjesschool van het Chr. Lyceum te Dordrecht, is Zaterdagavond tij dens een auto-ongeluk, dat hem is overkomen, in Oosterhout, veronge lukt. Zijn echtgenote is in zorgwekkende toestand in een der Bredase zieken huizen opgenomen. Een 18-jarige zoon, die eveneens in de auto zat, bieef ongedeerd. De heer Loggers, die sinds een half jaar, enige uren in de week in Dordt las gaf, was verder burgerleraar aan de Kon. Militaire Academie en school psycholoog in enkele dorpen in de omgeving van Breda. Hij bereikte de vijftigjarige leeftijd. Het defensietarief van de veiwioot- schapsbelasting. dat voor 1954 42VS— 46% bedroes, wordt met ingang van 1955 verlaagd. Dit tarief zal van 40% voor winsten van 40.000 of lager, langs het ten behoeve van kleinere ondernemingen gehandhaafde trapje, oplopen tot 43% voor winsten van 50.000 of hoger. Vergeleken met 1954 zal de opbrengst van de vennoot schapsbelasting met ongeveer 1 60 mii lioen verminderen. D* i« 1961 ingevoerde verhoging van het successierecht komt te vervallen. Dit brengt dc schatkist f 6 miilioen minder op. Het voor de vermogensbelasting in verband met de defensie ingevoerde progressieve tarief van 6 5 7 pro mille word! teruggebracht tol het uniforme tarief van 5 pro mille. De verhoogde bijzondere aftrek groot f 20.000 voor bejaarden en anderen, die niet tot arbeid in staat zijn, wit de regering laten voortbestaan. Het gevolg van deze maatregelen is een belastingver mindering met 12 miilioen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1