II UIT DE TWEEDE KAMER Meerderheid wijst opzet televisie-nota af Vooral bezwaren tegen „algemeen programma" Churchill gaf Frankrijk een waarschuwing Uitputting Marg nog ar et kan dit jaar niet trouwen VSSÊ" i 1 Geschorst debat Amsterdam schrok op van doorbroken geluidsmuur - Belgisch-Lux. centrum van handel met Nederland ■K Brutale apen li M f m 1- „Geen aanvaardbare synthese' Eerste aardbeien: f 1.50 per stuk Voor versteviging betrekkingen m rap? 1 4 - f- - Gevluchte Tsjechische minister in Salzburg ontvoerd '11 ■'tl VRIJDAG 11 HAART 195Ö DERTIENDE JAARGANG No. 3025 Weerbericht Her vatting overleg ambtenarensalarissen 18 Maart Campagne van Pinay voor „Parij Bevaniel treedt uit Labourpartij Dode en drie gewonden hij autobotsing - Nixon naar Spanje? mr GE RB ES SOS DERM AS MAAKTE EXCUUS CVan onze parlementaire redacteur) De debatten in de Tweede Kamer over de tweede teievisienota van minister Cals, die vandaag worden voortgezet, hebben gister middag aangetoond, dat de meerderheid in de Kamer zich uitspreekt tegen de organisatorische opzet, die de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich ten aanzien van de televisie heeft gedacht, met name het recht van veto voor de omroepverenigingen ten aanzien van de uitzendingen in het algemeen programma blijkt in de Kamer geen instemming te genieten. De socialisten zijn het op dit punt met elkaar =ens.' De algemene programmacommissie van de Nederlandse Televisie Stichting moet volgens hen bij meer Jérheid van stemmen beslissen welke programma's zullen worden uitgezon den in het algemeen program. STROOM VAN 10.000 VOLT DOODDE ARBEIDER Eerste jaren geen bijzondere regeling van de dienstplicht „Verklikkers...." rsrtKEs^„. - Zie verder pagina 3 U DA ROEL ISLAM OPEREERT IA ZUID-HOEROL 'Ml lff-1 :M[ Botterdam: Witte de Wilhstraat SO Telef. 11S700 *4 1.) Postbus 1.112 Postgiro No. 424519 Klaehtendicnst abonnementen 18.30-19.30 tl. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygeusplein Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111882 Adm. Tel. 114402 Kiaehteiidienst abonnementen; Tel. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck. ï.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting', geldig tot Zaterdagavond. DROOG Droog weer met over het algemeen weinig be wolking. Zwakke tot matige Oostelijke wind. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen dezelfde middagtemperaturen als vandaag of iets hogere. ZON EN MAAN 12 Maart -ion op 7.116. onder 18 39; maan op 23 36 onder 7.52 :g( Pirectle: C. A. KEI NI.VG en .Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. >1. A. H. J. S. BRUINS SLOT j*. E behandeling van het ontwerp- LJ gezondheidswet in de Tweede Kamer heeft een verrassende wen ding genomen. De minister van Sociale Zaken heeft w aanvaardin£ van een door hem met klem afgeraden amendement schor- ling van de beraadslagingen gevraagd. Daarmee is het wetsontwerp, dat da organisatie van de volksgezondheid jawel landelijk als provinciaal wenste vest te leggen, althans voorlopig, uit ie circulatie. Het is met het oog op de principiële ichtargrond van deze zaak, interes- ,wt er even nader bij stil te staan. Kortweg ging het hierbij om de ver houding Overheid en particulier initia tief. Het amendement-Mol, dat tot het ontijdige einde van het wetsontwerp aanleiding gaf, beoogde een in de wet rast te leggen paritaire samenstelling van de Centrale Raad voor de Volks gezondheid en wel evenveel leden van particuliere gezondheidsorganisaties all van de Overheid. De bedoeling der indieners van dit amendement is duidelijk. Zij willen op die manier voorkomen, dat de Overheid te kwader ure een overwegende invloed op de gezond heidszorg in Nederland zal krijgen. Reeds thans is er een stille en soms minder stille strijd gaande tegen al te sterfte overheidsbemoeiing op dit ter- tein. S' wgg IS «raden willen, stellen det ge- W sonditeidoBorg primair gsen zaak san de centrale overheid is maar een taak v&n het particuliere initiatief. Dit kt tegenstelling tot de opvatting van de minister, die stelde dat de pri maire verantwoordelijkheid hiervoor bij de overheid ligt. Dat wil niet zeggen dat ook naar or.« oordeel de overtieid ocp dit terrein ge£D taak *>u bobben. Wfl niet «eggen dot ook naar or,« oordeel de overtieid op dit terrain geen taak zcns hebben. Integendeel: een belangrijke taak Brfft. Maar dan tooh allereerst een aanvullende en stimulerende om het particulier initiatief, waar en voor lover dit zich voordoet, zo goed moge lijk te laten Sanction neren. Dat wil dus seggerk' gunstige voorwaarden schep pen. en waar nodig financiële steun in ét vorm van subsidies geven. „Et moof oen goed samenspel zijn hMeec. overhekl en particulier iniba- Dit lijn woorden door minister Suur- itofï Woanadag in de Kamer gespro ken, A«soor<E Maar waarom dan zulk een over wegend bezwaar gemaakt tegen een wettelijk vastgelegde paritaire verte genwoordiging van dit particulier ini tiatief en de overheid in de Centrale Raad voor de Volksgezondheid? Ben goed samenspel wordt immers mede beïnvloed door de getalsterkte waarin men aan het overleg deelneemt. In de Kamer is er voorts op gewe ten, dat de minister in de Memorie ven Antwoord Aoezegde „de paritaire zamenstelling zoveel mogelijk te willen bevorderen." Te minder duidelijk is daarom 's mi nisters houding bij de debatten. De ondertekenaars van het amen dement hebben blijkbaar gevreesd, d«t het „zoveel mogelijk" van de mi nister niet ver genoeg sou gaan. Het verloop van de debatten heeft hen In het gelijk gesteld. De minister verklaarde ter recht vaardiging van zijn standpunt nog, dat hjj geen albedilier wH zijn. Het draait echter niet om de per soon van de minister, maar om de overheid als zodanig. Dese mag nimmer de albediller wor den. Hiervoor bood het wetsontwerp geen waarborg. Daarom was de aanvaarding ven 3»t amendement-Mol geboden. Amsterdam tcerd Donderdagmiddag opgeschrikt door enige bijzonder har de knallen. De floeren van huizen en kantoren trilden en hei is begrijpelijk dat men zich angstig afvroeg wat er aan de hand teas. Allerlei gissingen werden gemaakt: Er zon een vliegtuig sij* neergestort: in de petroleumha ven was een tank ontplofter zou niet afweergeschut geschoten zijn. de ge nie wat bezig op het IJ seinteer de zich. door de Oostenwind ophopende ijsschotsen op te blazen, enz. Niets va* dit alles u>as waar. De knallen werden veroorzaakt, door het doorbreken tan de geluidsbarrière met een pan de nieurne Hunler- 3traaljagers, gevlogen door Gerben Sonderman. De innlieger betuigde later zijn spijt. Tijdens een oefen- vlucht op grote hoogte was hij boven de hoofdstad door de geluidtmtiHr ge broken. Hij had er zelf niet ree! van gemerkt en het was niet sijn bedoe ling gexeeest om het boven Amster dam te doen. Een groot aantal van de socialisten willen echter ook de garantie hebben, dat in dit algemeen program een gesprek in onbevangenheid over alle levensbeschouwingen met gelijke kansen mogelijk wordt. De liberalen, de heer Welter (K.N.P.) en de socialist Goedhart zijn voorstanders van een „nationaal programma", waarin de omroepverenigingen samenwerken in een algemeen programma en onder een algemene programmastaf. 3>e KVF en de CH spraken zich bij monde van de heer Peters <KVP) en Krol (CH) uit voor een gemeenschap pelijk programma, dat op basis van vrijwillige samenwerking, zoals thans het geval is, door de omroepverenigin gen wordt samengesteld, dus zonder vetorecht en zonder meerderheidsbe sluit. De AR woordvoerder, dr. Bruins Slot. zou hedenmiddag aan het woord komen. Daarvan is bekend, dat hij vrij- In de gisteravond door de afdeling Heerlen van de Algemene Rooms Ka tholieke Ambtenarenvereniging gehou den bijeenkomst heeft de gemeentesecre taris van Heerlen, mr, dr. J. B, Sens als lid van het hoofdbestuur van de A.R.K.A. een overzicht gegeven van de gang van zaken bij het overleg inzake de salaris sen van hel overheidspersoneel. Hij deel de mede. dat de besprekingen met de regering op 18 Maart zullen worden her vat. De burgemeester van Arnhem, de heer Chr. G. Matser, voorzitter van het centraal orgaan voor gemeentelijke personeelsaangelegenheden en vice-voor- zitter van de vereniging van Nederland se gemeenten zal dan bemiddelen. wel het standpunt van de KVP er. de CH deelt. De meningen in de Kamer lopen dus nogal uiteen. Voor de kijkers op het televisieschermdis de debatten gis termiddag in de Kamer hebben kun nen volgen, zal het niet zo eenvoudig zijn geweest, ten eerste om vijf uur lang naar de elkaar opvolgende spre kers te kijken, laat staan er naar te luisteren. Nog moeilijker zal het hen, die getracht hebben de debatten te volgen, zijn geweest om de uiteen lopende standpunten samen te vatten. Voor het eerst in de geschiedenis it een debut (over <ie Le.leri.sie) irt de Tweede Kanier voor de televisie ge roerd. f .l.n.r.mr. Coops ('de. commies-grif fier), mr. A. C. de Riivter lie com mies-griffier), mr. L. G. Korlenhorst (ronri.). mr. A. F. Schepel (griffier), mr. G. SI. A. M. Huigcns (2e, com mies-griffier). Voor de, camera slaan de Tweedc'Knmprle.den dr. J. Schoti- len en E. Vermeer. S/ottnife naast de voorsittemiete! dr. J. A. H. S. Bruins Slot. DE 84-jarige Lord Samuel, lid v*tt het Engelse Hogerhuis te ver gelijken met onze Eerste Kamer Leeft geklaagd, dat dit eerbiedwaar dige college dreigt te sterven van uit putting. Het merendeel lords van geboorte heeft het lidmaatschap nl. geërfd, bekwaam of niet bekwaam. Slechts de dood kan er een eind aao maken. Traditie van eeuwen, vsi mon tot n* toe in Engeland. Maar de 20«te eeuw waagt meer d*a traditie. Ook Engeland geat dit hlijktxaar be- aritnen. De eerste aardbeien van het jaar wer- cer. Woensdag aangevoerd op de groen ten- cn vruchten veiling Utrecht en om streken. De teler was J. K. de Vaal uit Beesd. die voor de vruchten f 1.50 per stuk betaald kreeg. Gistermiddag omstreeks k'.vart voor vijf is in een onderstation. van het ge meente-energiebedrijf! iric de. J* cob Obreehtstraat te Amsterdam de 36-jari- ge arbeider Q. A. P. R. uit Amsterdam door eiectrische stroom getroffen. Het ongeluk gebeurde toen de man struikel de en daardoor met zijn hoofd in aan raking kwam met een stroomdraad waarop 10.00G volt stond. Het slachtof fer overleed ter plaatse. Unie zou beginnen, wanneer althans Frankrijk de bewapening van West- Duitsland heeft bekrachtigd. De vorige minister-president. Men- dès-France, deed verleden jaar in de Do Franse minister van Buitenlandse algemene vergadering van de Verenig- Zakeil, Antoine Pinay, heeft gisterenNaties een oproep om m Mei van een krachtige campagne ingezet roorl laar later meuwe besprekingen bekrachtiging van de Parijse accoorden m€^ ae Sowjet-Ume te beginnen, over de bewapening van West-Duïtsland. Hij opende deze campagne met de op zienbarende mededeling, dat premier Churchill het Franse volk gewaarschuwd beeft, dat een andere natie de leidende internationale plaats van Frankrijk aal innemen, wanneer dit laatste land blijft aarzelen. Pinay verklaarde voor de Senaats commissie voor buitenlandse zaken, dat Churchill op 12 Januari aan de toen malige Franse premier Mendès-France geschreven had, dat Frankrijk zijn „ze tel" in de internationale conferenties moest blijven bezetten, daar anders wel eens andere landen in zijn plaats zou den kunnen, komen. Verscheidene sena toren waren van mening, dat Churchill met ..andere landen" West-Duitsland heeft bedoeld. Volgens welingelichte kringen, heeft Pinay tijdens de besloten zitting van de commissie voorgesteld, dat het Westen in September of October van dit jaar nieuwe besprekingen met de Sowjet-. Het zal gedurende de eerate jaren niet mogelijk zijn de dienstplicht van de oudste zoon af t« wentelen op een van de jongere zoons, aldus deelt mi nister Staf mee in een Memorie van Antwoord. Het aantal dienstplichtigen aan wie uitstel of vrijstelling wordt verleend is reeds dermate hoog, dat voor de eerste jaren waarin het con tingent nog klein is, niet tot ruimers verlening van uitstel kan worden over gegaan. Zodra hiertoe wel mogelijk heden aanwezig zijn. zal naar de me ning van de minister inderdaad in be paalde gevallen enige verlichting van de verplichtingen voortvloeiende uit de dienstplicht aan grote gezinnen kunnen worden gegeven. (Van onze Haagse redacteur) Belgische «11 Luxemburgse zaken lieden hebber,onlangs bei „Bel gischLuxemburgs centrum voor handelsbetrekkingen in Nederland' opgericht. Het doel van dit centrum is de handelsbetrekkingen tussen de drie Benehixlanden te verstevigen. De drie grote televisie-camera's, die gistermiddag in de vergaderzaal van Je Tweede Kamer waren opgesteld, keken onbescheiden overal rond. De parle mentariërs voelden zich bespied en wis ten aanvankelijk niet goed, hoe hij zich tegenover deze „verklikkers" moesten gedragen. Gelukkig wisten zij al gauw van elkaar, dat er in de koffiekamer van het gebouw een televisiescherm stond opgesteld, waarop zij zelf een kijkje konden nemen en konden consta teren. dat de cameralenzen hoofdzake lijk gericht werden op het spreekge stoelte. Na enige tijd gingen zij zich dan ook vrijer in de Kamer bewegen. Het wekelijkse vragenuurtje viel even eens gistermiddag en werd ook door de televisie opgenomen. De communist Gortzak nam de kans waar en stelde de minister van Sociale Zaken vragen over de kolentoeslag voor bejaarden. De landbomvspecialisten Den Hartog (WD). Groen en v. d. Weijden (KVP) en de heer Egas (Arb.) stelden aan mi nister Mansholt vragen over de afzet mogelijkheden van aardappelen, een on gewone belangstelling. C68? 7 -vel". "GZ--W..-D ;.W*, De Labour-afgevaardigde Sir Richard Acland. een aanhanger van Bevan, heeft i meegedeeld, dat hij zijn zetel in het Lager- i huiu zal opgeven, omdat hij niet niet La- i hour kan instemmen met de vervaardiging var» de waterstofbom. Sir Richard zei met zijn ontslagaanvrage te zullen wachten tot de vergadering var. de parlementaire fractie van Labour, waar op beslist zal worden of Bevan uit dt- par- lementaire partij zal worden gestoten Het anti-communistische weekblad Vi-1 in een donkere zijsiraat. bedwelmden denske Svobodne Listy. orgaan van een j hem met chloroform en droegen hem groep Tsjechische vrijheidsstrijders in naar een gereedstaande auto. De ont- groep Tsjechische Oostenrijk, beweert, dat de vroegere vice-premier van Tsjechoslowakije, Bo- humil Lansman, van wie gezegd werd (aan de Russische autoriteiten uerd voerder: brachten geheime Tsjechische agenten hem naar Wenen, waar hij dat hij verleden jaar „vrijwillig" naar j overgedragen. „srfftviand is teruiraekeprd. bii een dervraging :n Wenen braenten de Rus-i Na tien dagen van_on zijr. va'derland is 'teruggekeerd, bij een geheim proces in Praag tot 25 jaar ge- sen Lansman naar Moskou voor een vangenisstraf is veroordeeld. („hersenspoeling van dne maannen. al- Het weekblad noemt als bron van dei dus het relaas van dr. Krupieka. onthullingen dr. Rudolf Krupieka. een Pas toen leverden de Russen naus- van Lansman'; beste vrienden in 'netnian weer aan de rsjecnen uit. Op Westen 1lo 'l introduceerden de Tsjecht- j be.-i'iifniieil j sche autoriteiten hem tijdens een pers- Volgens Krupieka werd Lansman op j conferentie aan hel publiek. Bij die i gelegenheid verklaarde Lausman. dat hij uit vrije wil naar Tsjechoslowakije j was teruggekeerd. Hij vroeg het Tsje- j chische volk om vergeving voor zijn „misdaden" en ze; te hopen op een j „milde" straf. Sindsdien werd nimmer meer iets van hem vernomen. 23 December 1953. de dag dait hij ui'. Oostenrijk verdween, in Salzburg ontvoerd. Twee mannen overvielen hem Het bureau van de proeureur-gene-souverein wenst te huwen, hiervan raai. de leidende legale instantie in j kennisgeving moet doen na het be Engeland, heeft meegedeeld, dat lieejt in haar ziekenkamer in het Stads en Academisch H.K.H. prinses Bvutri Ziekenhuis te Utrecht bezoek gehad rart H.K.iïjjFtitscs Armgard oh Z.K.,11 prins Bernhard. voor zover bekend is de wet op de konink lijke huwelijken op generlei wijze de mogelijkheid schept, dat prinses Marga ret en kolonel Peter Townsend nog in de komende herfst in het huwelijk tre den. Een woordvoerder van deze instantie zei. dat de wet ondubbelzinnig vast stelt. dat een lid van de koninklijke familie, die zonder toestemming van de reiken van de 25-jarige leeftijd, waar na een wachtperiode van een jaar vogt. De Prinses moet dus 'ndivn zij inderdaad wenst te trouwen, wachten tot 21 Augustus 1956, de dag. waarop zij 26 jaar wordt. Een lid van de hofhouding, die in nauw contact staat met de Britse ko ninklijke familie, zei. dat deze zelfde mening op Buckingham Palace gehul digd werd; (Van onze correspondent) Donderdagmiddag kwamen op de hoek JisperwegRijperweg in de Beemster een bestelauto en een personenauto in botsing. De bestuurder van de bestelau to. de heer B Zeeman uit St. Maarten; brug werd zwaar gewond naar het zie kenhuis in Purmerend gebracht. Bij aankomst bleek hij reeds overleden tr zijn. üe inzittenden van de personenau to, G. Molenaar uit De Rijp. mevr. DuinJonker uit Graft en mevr. wed. Konijn uit De Rijp. werden zwaar ge wond. De auto's waren zwaar bescha digd. In de statuten wordt dit doel om schreven als het stimuleren in de ruimste lin van het woord van de afzet van Belgische en Luxemburg se producten op de Nederlandse ruarkt. De initiatiefnemers zijn or van uitge gaan, dat vooral de middelgrote en klei ne bedrijven in België en Luxemburg nog te weinig betrokken zijn bij de ex port naar Nederland en dat zij te weinig bekend zijn met de mogelijkheden, die de Nederlandse markt biedt. Zij zijn er van overtuigd dat een nauwer contact ook zal leiden tot vergroting van de Ne derlandse export naar de beide Benelux- landen. In een toelichting op het werk van de nieuwe stichting werd er de nadruk op gelegd, dat het niet de bedoeling van de Belgische en Luxemburgse zakenlie den is scherper te gaan concurreren te gen het Nederlandse product. Het cen trum is vooral gericht op versteviging j van de interne Beneiux-handels'oetrefc- kingen hetgeen noodzakelijk geacht wordt in verband met de toenemende buitenlandse concurrentie op de Bene- lux-markt. Door de heffing van invoer rechten op deze buitenlandse importen genieten de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse producten thans nog een i zekere bescherming, maar wanneer deze f invoerrechten worden opgeheven zullen de handelsbetrekkingen tussen de Be- neluxlander. zo hecht moeten zijn. dat j de product^* van de Belgische. Neder landse en Luxemburgse industrieën zich zonder deze bescherming op de Benelux- markt kunnen handhaven. Anderzijds-moet dit initiatief ook ge- zien worden als gevolg van het inzicht bij de Belgische industriëlen, dat in de eerstkomende decennia de bevordering van de handel met het buitenland een conditio sine qua non is voor het behoud en de uitbreiding van de Belgische in dustrie. In dit licht moet men ook zien de nauwe samenwerking die het ver bond van de Belgische Nijverheid in 1952 tot stand gebracht heeft met de federatie van Belgische kamers van koophandel in het buitenland. tn 1954 heeft een studiecommissie, hoofdzakelijk samengesteld uit in Ne derland verblijvende of Nederland zeer goed kennende Belgen, zich bezig ge houden met de vraag of naast de acht tien bestaande Belgisch kamers van koophandel in het buitenland ook een dergelijk instituut voor Nederland moest worden opgericht. De commissie heeft hierop een posi tief antwoord gegeven, maar meende om psychologische redenen niet de be naming kamer van koophandel te moe ten gebruiken. Sedert de Be '-tx-unie is Nederland commercieel gesproken, voor België geen buitenland meer. zo meende men en door een andere bena ming te gebruiken wilde men tot uit drukking brengen dat de activiteit van België cn Luxemburg op de Nederland se markt wezenlijk anders beschouwd moet worden dan exportbevordering naar buitenlandse gebieden zonder meer. Het centrum wil z(jn doelbereiken. door studie. documentatie, Informatie \|ii'ii waren deze week en handelsbemiddeling. Het staat onder van een iiarlemcnls- het ere-voorzitterschap van de Belgi sche ambassadeur in Nederland en onder de auspiciën van de Belgische dienst voor de buitenlandse handel. Voorzitter is drs. F. Vogels, algemeen secretaris dr. D, Tanghe. Het adres van het nieuwe handelscentrum is voorlopig postbox 58. Den Haag, maar op 1 Mei a_s. zal het een eigen kantoor openen in de .Rijn straat 12, Den Haag. Misschien is het een troost te u-eten dat niet alle regen in Nederland cultItalië althans, heeft «r dezer dagen run gelust, zodat de tribunes in het Olympisch Stadion te Bonte tijdens een sportwedstrijd „overdekt" teerden door puraphties, lie paraplnie- verhuurders Joolden een g.tede dag.' l.cdcti van lid linlieclu- parlement lielilieu premier Xeliroc verzocht, maalrriirlrn Ie nemen om hen te lenen apen. ilie hun woningen in ile nahijliriil van (ie parieiueiit.-ttehnmveu hehhrn ge» plumieril. tie wonin litl hinueiiiteilrongen, hadden zipi hoeken vernield en (t-r11 en kisten opengebroken. '1 en-lolIp waren zij mei levrn-middrlrn vvegperend. j ln Zuid-Boeroe i Mulukken opereer: een bende van de T.I.I. (strijdorganisa tie van de Da roei Islam die op r.r-n 500 man wordt geschat, meldt Aneta uit Nam'.ea, De bewapening, waarover zij de beschikking hebben, wordt veronaei- steid te bestaan uit pij! en boog. speren sabels, benevens een brengun en eer jungleriffle. Beide vuurwapens bevon den zich aan boord van een gouverne mentsmotorboot. die door de bendeleden van het eiland Manipa werd wegge voerd. Tijdens zuiverings-operaties "van de gezagsinstellingen werden 6 bendele den gedood en 30 gevangen genomen In de gehele Madrileense pers is met veol ophef het bericht gegeven, dat de Amerikaanse vice-president Nixon in het komende voorjaar een kort officieel bezoek aan Spanje zal brengen. Voorts wordt melding gemaakt van een bericht uit Washington, volgens hetwelk deze reis «en officieel bezoek van generaal Frar.co aan de V. S. zou inleiden. Tot dusver duidt evenwel niets er op. dai een dergelijk plan bestaan. vi- WJ >"l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1