Een hachelijk avontuur Overheidsinvloed noodzakelijk Het gaat om millioenen Kremlin benoemt maarschalken Nieuwe Sowjet-voorstellen - en eisen - voor Oostenrijk Met Trouw 10,15, 20 of 30 km DERTIENDE JAARGANG No. 3026 MINISTER CALS ANTWOORDT TWEEDE KAMER: REEDS 20.000 TOESTELLEN Minister trekt zijn dasje recht Rechtsstaai Omgekomen desabewoners in Atjeh slachtoffers van guerilla Farkas opvolger van premier Nagy? Maximum-melkprijs in enige streken verlaagd Brandstoffenbijslag weer verdubbeld Ambtenarenoverleg mislukt „Geen vreemde militaire bases Moordaanslag op Neliroe Terwijl politie de wacht hield: ITALIAANSE SENAAT KEURT PARIJSE ACCOORDEN GOED LUSTRUM-MARS ZATERDAG 12 MAART 1955 Weerbericht Elke Zaak tegen Berkelse arts Dinsdag in cassatie w idio-actieve wolken (ongevaarlijk) onderweg naar Europa VEILIGHEIDSRAAD BESPREEKT GAZA o man Advertentie prefereert een TOOTAL das... Zie verder pagina 3 Hongarije: Bij de behandeling van de begro ting van Justitie maakte prof. Diepen horst terecht bezwaar tegen de stage verordening voor ionge juristen vol gens welke deze eerst een stage van enkele jaren moeten doormaken alvo rens zelfstandig de advocatuur te mo gen beoefenen. Ri DE ITALIAANSE Senaat heeft gisteravond met 139 tegen 82 stemmen de accoorden van Parijs goedgekeurd. Voor stemden de partijen van de regeringscoalitie, de neofascisten en de monarchis ten. De communisten en linkse socialisten stemden tegen. E|E lustrum-wandeltocht V van ons dagblad, op 14 .Mei in Amsterdam, voert overwegend langs het par cours van de eerste mars, die m 1951 is gehouden. De af standen. waaruit men een keuze kan maken, zijn: 10, 15, 20 of 30 kilometer. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 h. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel, 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschiint dagelijks V. Directie: C. A. KEl NIXIi en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Zondagavond. WEINIG VERANDERING Droog weer met weinig bewolking. In het Noorden van het land overwegend matige, elders matige tot krachtige Oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 13 Maart zon op 7.03. onder 18 41; maan op-—, ond«r fl.W. 14 Maart zon op 7 01 or.der 18.43; maan op 0 43. onfler Hoofdredacteur; Dr. »f. A. H. J- BKUI^S SLOT (Bijzondere correspondentie) HET is thans wel zo goed als ze ker, dat onze Zuiderburen .ich in een avontuur dreigen e storten, waardoor het cement van de Belgi sche samenleving ernstig 7al worden geschokt. Na de koningskwestie nu de school kwestie! Reeds heelt de rechterzijde het sein gegeven, dat op 25 Maart alle kinde ren de school moeten verzuimen en dat de dag daarop te Brussel een protestmeeting zal worden gehouden, welker weerga in België nog niet is ge weest. We hebben reeds een paar voorproeven van deze neeting' ge had, die gelukkig een ordelijk verloop hadden, doch we trekken grotelijks in twijfel, of een dergelijke machts ontplooiing in staat zal zijn ons een itap nader bij de oplossing der school kwestie te brengen. Letten wij eens op de leuzen, die op de spandoeken der Rooms-Katholieke partij waren te lezen Schoolvrede door school gelijkheid! Gelijkheid en vrijheid voor de ouders! Alle Belgische kinderen zijn gelijk #ocr de wet! Voor het recht en de vrijheid! Wanneer protestantse christenen en voorstanders van de vrije school in Nederland dit lezen, zullen zij onge twijfeld zeggen: Met deze principes op schoolgebied zijn we het roerend eens en denken sommigen wel- Meht zouden de protestanten in Bel gië maar niet goed doen zich in de ge lederen der Rooms-Katholieken te scharen? Geen enkele protestant denkt er evenwel aan deze Rooms-Katholieke actie te steunen. Dit is nu het merkwaardige, dat men ter linkerzijde precies dezelfde argumenten hoort gebruiken! Ook de linkerzijde wil aan de open- bBre an vrije scholen gelijke kansen geven. Liberalen en socialisten wensen wenzeer, dat de ouders vrijelijk kun nen kiezen tussen openbare en vrije scholen en dat hun kinderen niet ge dwongen worden een onderwijs te vol gen, dat de ouders niet welgevallig k. Maar dat de protestanten b.v. in aea naburig land moeten bedelen ooi te staat te zijn eigen scholen te stich ten, is toch wel een bewijs, dat er aan het recht en de vrijheid der protes tanten in België een en ander hapert! Intussen Is dit wel duidelijk, dat we hier met een soort Babylonische spraakverwarring te doen hebben, <üe niet anders dan noodlottig kan *ijn, wanneer men gezamenlijk de to ren van het Belgische onderwijs wil gaan bouwen. Reeds van tevoren kan men voorspellen, dat dit op een mis- fcrisking moet uitlopen. p R tl echter nog iets anders, dal de aandacht trekt. Over de «kerk" wordt in deze leuzen niet ge rept Het lijkt, of deze hele actie langs de „kerk" heengaat en of alle Rooms-Katholieken protestant zijn ge worden, en de in haar wezen en strek king protestantse leuze aanheffen; „De school aan de ouders!" Wie de brieven gelezen heeft, die van het episcopaat zijn uitgegaan weet echter'maar al te goed, dat het juist de kerk is, die de stormklok heeft geluid ten einde alle hens aan dek te roepen! Bovendien weet ieder, dat de Belgische bisschoppen over hat onderwijs als hun domein spreken «n dat ze niet toestaan, dat een staatsambtenaar maar een voet op het kerkelijk domein zet Op de achtergrond van de hele schoolkwestie moeten we dan ook het oonflict zien tussen Staat en Kerk. Het is een bekend feit, dat de ont kerstening in België hand over hand toeneemt. De invloed der Rooms- Katholieke kerk verzwakt zienderogen en het protestantisme gaat wel voor uit, doch niet in die mate als het katholicisme verzwakt. Welk een verschil met het begin der vorige eeuw, toen de bekende bis schop van Gent. DeBroglie, in Octo ber 1814 op het congres van Wenen de eis durfde stellen, dat er in België geen protestantse eredienst mocht zijn behalve in het vorstelijk paleis en dat er twee bisschoppen zifting moes ten hebben in de Raad van State die enke! uit Katholieken moest bestaan. Genoeg daarover. We begrijpen vol ledig de bezorgdheid der Belgische kerkvaders, wanneer deze voor hun ogen zien gebeuren, dat meer dan de helft der kiezers links stemt. Het is dus wel nodig, dut de evangeliepredi king met kracht ter hand wordt ge nomen en het is een verblijdend ver schijnsel. dat er ook van nrotestantse zijde wordt gewerkt om de ont kerstening van België tegen te gaan, al zal dit van R.K. zijde waarschijn lijk niet worden geapprecieerd. Wij verschillen echter met de Rooms-Katholieken van mening, wan neer de kerk op staatkundig gebied een historische machtspositie wil blij ven innemen, die haar krachtens in vloed en getalsterkte niet meei toe komt. Ock niet-Katholieken hebben in de moderne staat hun rechten. Ook geloven we niet dat de Rooms- Katholieken, door zich aan oude privile ges vast te klemmen, hun invloed en Piesüge bevorderen. We plaatsten boven dit artikel het op schrift: „Een hachelijk avontuur". Het is onze oprechte wens. dat men nog een (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER CALS heeft gistermiddag bij de beantwoording van de sprekers in de Tweede Kamer over de tweede televisienota vastgesteld, dat zich ten aanzien van het televisiebestel eenheid in verscheidenheid heeft getoond: eenheid bij de afwijzing van de regeringsvoorstellen en verscheidenheid in de aangegeven oplossingen. Geen van de voortgebrachte ideeën kan, wanneer het in een wets ontwerp zou zijn neergelegd, op een uitgesproken meerderheid in de Kamer rekenen, aldus de bewindsman van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen De uitspraken die de Kamer volgende week Dinsdag, wanneer de debatten zulien worden voortgezet, doet, zullen voor de minister echter beslissend zijn voor de ontwikkeling van het televisiebestel. Nederland moet leiden. Op het ogen blik is het echter geenszins zeker, ge zien de ver uiteenlopende standpunten en de verhoudingen in de Kamer, dat dc Kamer tot ccn duidelijke uitspraak komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de minister naar het zich laat aanzien het door hem ontworpen tele- visiebesluit afkondigen. Minister Cals begon met op te mer ken, dat de regering de Kamer niet I voor een voldongen feit heeft willen plaatsen en daarom het ontwerp- televisiebesluit bij haar in discussie heeft gebracht. De bereidheid om een wetsontwerp voor te leggen bestond er bij de regering ook in de experi mentele periode van de laattie J jaren. Ten aanzien van de radio bestaat die bereidheid ook al tien ia'ar. maar on danks diepgaande stu-ue en overleg is het radiobestel noj; steeds niet bij de wet geregeld. j Dr. Bruins Slot! onderschat bepaald, aldus de minister/ de feitelijke moei lijkheden om tot/ een gemeenschappe- I lijk standpunt te komen, wanneer hij zegt, dat de regeling bij de wet vrijwel even vlug als bij Algemene Maatregel van Bestuur kan geschieden. In dit opzicht verschilde de minister diame traal met de heer Bruins Slot van me ning. De thans' bij de televisie gevolg de methode van het in bespreking ne men van een ontwerp-televisiebesluit mag dan geen wetgeving in formele zin zijn, het is wel wetgeving m ma teriële zin. Zijn ontwerp televisicbeslult, de basis van het televisiedebat in de Tweede Kamer, zal, wanneer een be paalde motie door de meerderheid van dc Kamer mocht worden aanvaard, in de geest van deze motte worden gewij zigd en daarna officieel worden afge kondigd als grondslag voor de over gangsperiode, die tot de definitieve vaststelling van het televisiebestel in (Van onze parlementaire redacteur MINISTER CALS vertelde Vrij. dagmiddag in de Tweede Ka mer: „Mijn zussen en ik hebben mijn moeder een televisietoestel op haar verjaardag cadeau gedaan. Zij zal op het ogenblik ivel voor het toestel zitten om haar zoon te be kijken. Ik zal even mijn das recht trekken." Aanleiding lol deze huiselijke ontboezeming was de vraag van de communist Gortzak om 'tele visietoestellen, die door de kinde ren aan hun oude vader of moe der ten geschenke toorden gegeven, vrij te stellen van kijkgeld. De mi nister zei hiervoor alle begrip te hebben, maar van vrijstelling wilde hij niet weten. Rij zal gedacht heb ben, dat de kinderen dat kijk geld dan ook nog teel cadeau kun nen doen Bovendien krijgen de ouden van dagen, wanneer ze de 65 zijn gepasseerd, thans reeds vrijstelling. w want alleen de kreuk- herstellendc Tootal das blijft zelfs na vele malen gewassen te zijn, onberispelijk. Fl. 2,95 FI. 3,95 Fl. 4,50 Fl. 2,50 voor jongens Voor de handelTOOTAL. Mamixstraat 415, Amsterdam. In de Sowjel-Unie zijn gisteren elf ge neraals tot maarschalk bevorderd. Deskundigen beschouwen de massaie promotie ais een belangrijke politieke stap die ten doel heeft militairen van hoge rang te belonen voor trouw in het verleden en opperofficieren van het le ger goedgeluimd te houden door hen een plaatsje op te schuiven. Deze deskundi gen zien geen aanwijzingen dat een zui vering heeft plaats;gehad in het mili taire pommando. j De tientallen doden in de twee dorpen in Atjeh Tjol Deumpa en Pulot Leupung waren slachtoffers van een treffen tussen het leger en opstandelingen. Dit wordt verklaard in een door het militaire com mando in Noord-Sumatra uitgegeven communique. Zoals gemeld berichtte het in Kolaradja verschijnende blad „Peris- liwa" in hel begin van deze week, dat 94 desabewoners in Grool-Atjeh door mili tairen naar plaatsen buiten hun desa's waren gebracht, waar zij zonder vorm van proces werden terechtgesteld Dit bericht veroorzaakte grote politieke spanning in Djakarta. De regering zegde een diepgaand onderzoek toe en besloot de minister van Binnenlandse Zaken. Sunarjo, naar Atjeh af te vaardigen. Ook de procureur-generaal en het ministerie van Defensie zonden vertegenwoordigers naar Kotaradja. Vertegenwoordigers van Atjehse studentenverenigingen protesteer den bij leden van de regering tegen wat zij noemden „het onmenselijke optreden van legereenheden". In het legercommuniqué wordt thans gezegd, dat de gebeurtenissen in beide dorpjes het gevolg waren van een hin derlaag. waarin enige dagen tevoren'een vrachtauto van het leger was gevallen. Een met stenguns gewapende bende viel de militaire vrachtauto bij Lhok Seudu aan. Vijftien militairen en een burger werden hierbij gedood. Generaal Mihaly Farkas, voormalig minister van defensie in Hongarije, schijnt een goede kans te maken de op- v0lgt.|- te worden vt* premier Imre Nagy. die in ongenade is geraakt. Farkas was de belangrijkste spreker op een conferentie van de metallurgische industrie. Hij betoogde, dat de „rechtse afwijkingen" niet zonder invloed waren geweest op de ontwikkeling van de Hon gaarse industrie. De behandeltng in cassatie van de zaak van de Berkelse arts zal Dins dag voor de Hoge Raad beginnem De raadsman in cassatie zal zijn pleidooi houden. De verdachte zal met aanwe zig zijn en getuigen zulien niet wor den gehoord. „compromis" zal vinder, en wanneer men bijv. de pacificatie in Nederland tot voorbeeld neemt, is dat ook nog wol te vinden. Maar dan zal men aan beide zij den wat water in zijn wijn moeten doen. Met ingang: van volgende week worden de maximumprijzen voor consumptiemelk in enige delen van ons land verlaagd. Een onderzoek van het Bedrijfschap voor Zuivel heeft nemclOk uitgewezen dat voor een prijsverhoging met meer dan 3 cents per titer sedert 9 Tanuari jl. in die gebieden niet voldoende aanleiding bestaat. Voor de gemeenten Appïngedam. Delfzijl, Hoogezand, Sappemeer. Scheemda, Sloch- teren. Winschoten. Benschop. HoenKoop, Lopik, Polsbroek, Vlist en Willeskop met uitzondering van de buurtschap Blokland is de maximumprijs voor losse melk ver laagd tot 29 cent per liter, voor flcssen- mclk tot 33 cent. In de gemeenten Brummen, Harderwijk, Kampen Nijkerk Oldebroek. Putten Ren- kum, Zutphen. alsmede de plaatsen Beek bergen, Bennekom. Dieren, Ede. Ermelo Grafhorst. Locncn. Lunteren, Nunspeet, Oosterbeck. Warnsvek.' en IJselmujden mag voor losse melk ten hooogste 28 cent, voor ■flessenmelk: ten hoogste 32 cent per liter worden berekend. In de gemeente Bunschoten is alleen de maximumprijs voor flessenmelk verlaagd tot 33 cent per liter. Ook tn de provincie Zeeland wordt de maximumprijs verlaagd en vastgesteld op 31 cent per liter los. resp. 35 cent m fles sen voor de gemeenten op de eilanden Schouwen en DuiveJand, Noord-BeveJand en die in Zeeuwseh-Vlaanc eren. In de ge meenten op de eilanden Tholen. St. Philips- land en Zuid-Beveland 30 cent, resp. 34 cent, en ten slotte in de gemeenten op het eiland Walcheren 29 cent, resp. 33 cent. Minister Suurhoff heeft aan de gemeen tebesturen bericht, dat de brandstoffen- bijslag voor de sociale voorziening over de week van 13 t.ra. 19 Maart weer wordt verdubbeld. Be brandstoffenbij slag wordt voor kostwinners en alleen- wonenden verhoogd van 3,80 op 7,60 en voor kostgangers van 1,90 op 3,80. De militaire commandant van Lhok Nga zond patrouilles uit om de orde te herstellen. Op 26 Februari werd een pa trouille beschoten in het dorp Tjot Deum pa. Een vuurwisseling volgde, die gepaard ging met fanatieke aanvallen van de op standelingen, die grotendeels waren ge wapend met messen en krissen. 24 aan- vailers werden gedood, toen de leger patrouille het vuur op de aanvallers opende. De opstandelingen trokken zich daarop terug. Twee dagen later aldus het communique werd oen patrouille beschoten door opstandelingen in Pulot Leupung. Na een vuurgevecht van ander half uur werden vijftig doden geteld on der opstandelingen. Het legercommuniqué zet tenslotte uit een. dat in een guenlla-oorlog de bevol king altijd het gevaar loopt het slacht offer te worden, omdat de guerilla's haar als schild gebruiken en zelfs als onmid dellijke helpers. Het militaire commando in Noord-Sumatra zegt te menen, dat het herstel van orde en veiligheid in Atjeh in belangrijke mate afhangt van de bevolking, nl. door te weigeren aan acties deel te nemen, die tot voordeel van de opstandelingen zijn. en door de pogingen van de regering om de rust te doen wederkeren te steunen. Intussen meldt de correspondent van Pia m Medan. dat een goed gewapende bende van 50 man dezer dagen een aan val heeft gedaan op Kuala Langsa, vijf van de uit zes man bestaande politiepost doodde en vervolgens de plaats m brand stak na de opslagplaatsen te hebben leeg geroofd. Alleen de opslagplaats van de KPM stond nog overeind, toen de bende leden wegtrokken. De schade wordt ge schat op 20 millioen rupiahs. De politie van Langsa. die te hulp kwam. trof no slechts smeulende vuren aan. De bende was reeds lang op de vlucht De correspondent van Pia verneemt voorts, dat de trein van Medan naar Besitang Woensdag is ontspoord. Bijzon derheden ontbreken nog. v V""vk.5-.4v De gepromoveerde generaals van het lege: zijn regionale commandanten van de Westwal van de Sowjet-lJnie, de sec toren langs het ijzeren gordijn met Eu ropa. De promotie dient vermoedelijk ook als voorbereiding van de activering van één militair commando voor de sa tellieten. iets waarmee het communisti sche blok reeds lang heeft gedreigd. De volgende generaals werden gepro moveerd tot de rang van maarschalk der Sowjet-Unie: Ivan Christoforowitsj Bagramjan, Serge) Semenowitsj Birjoe- zow, Andrei Antonowitsj Grentsjko, An drei Iwanowitsi Eremenko. Kiril Seme nowitsj Moskalenko, Wasili Iwanowitsj Tsjoeikow. De rang van maarschalk der lucht macht is verleend aan de kolonels-gene raal van de luchtmacht Sergei Ignatje- witsj Roedenko en Wladimir Alexandro- witsj Soedets. De rang van maarschalk der artillerie werd verleend aan de kolonels-generaal der artillerie Sergei Sergeiwitsj Warerit- sow en Wasili Iwanowitsj Kazakow. Het decreet was ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het pre sidium van de Opperste Scwjet, Woros- jilow en Pegow. Met name zij, die geen geld of con necties hebben, dreigen hiervan de dupe te worden. En dat is een kwalijke zaak. Minder eens zijn wij bet met deze senator, als hij oleit voor een milde* gratiebeleid jegens tot langdurige straffen veroordeelde politieke delin quenten. Wanneer hij daarbij stelt, dat Ne derland zleh de eretitel van rechts staat waardig tone, dan zijn wij ge neigd minister Donker bij te vallen. Tal van deze gestraften hebben meer moorden op hun geweten dan een gewone moordenaar, voor wi» geen gratie geldt. „We mogen een moordenaar rde* tot de gedachte brengen dat hij ut beter afgekomen zou zijn als hij mee* moorden gepleegd had"', aldus de be windsman. Zeker niet in een rechtsstaat, zou den wij er aan toe willen voegen. (Van een onzer verslaggevers) De bemiddelingspoging, die de hee* Chr. Matser, burgemeester van Arnhem, vice-voorzitter van de Ver. van NederL Gemeenten heeft ondernomen met be trekking tot het vastgelopen overleg In zake de ambtenarensalarissen Is nis- inkt. De heer Matser heeft gepoogd het m«- ningsverschil dat gerezen is tussen de Alg. Bond van -Ambtenaren !NW) en de vier andere centrales van overheids personeel op te lossen door partijen bij elkaar te brengen. Hoewal de 'bespre kingen een langdurig verloop hadden is het niet gelukt de organisaties tot een eenstemmig standpunt te brengen. Zoals men weet ging een compromis voorstel van de Alg. Bond van Ambte naren minder ver dan dat van de overi ge centrales. Het meteorologisch instituut der Ver. Staten heett bekendgemaakt, dat een 1600 kilometer lange „rivier van wol ken",, die ten gevolge van de grote atoomexplosie van Maandag radio-ac'ief zijn geworden, gisteravond zonder scna- de aangericht te hebben naar de Atlan tische Oceaan weggetrokken zou zijn Volgens het instituut zullen de radio actieve wolken vermoedelijk over dc Oceaan naar Europa en Afrika drijven. Tegen de tijd, dat zij daar aankomen zullen echter ..uiterst gevoelige instru menten" nodig zijn om de radio-ac- tiviteit vast te stellen Het is niet te zeggen, wanneer de wolken de kusten van Europa en Afrika zullen bereiken. DE SOWJET-UNIE heeft Oostenrijk medegedeeld, dat zij bereid zal zijn de Russische troepen uit dat land na de totstandkoming van een onafhandelijk- heldsverdrag terug te trekken zonder te wachten op een vredesverdrag met Duitsland, Opgemerkt wordt echter, dat de Oostenrijkse kwestie niet los gezien kan worden van het Duitse vraagstuk. Een staatsverdrag met Oostenrijk zou in elk geval de mogelijkheid van een nieu we „Anschluss" moeten uitsluiten. Verder wordt geëist, dat Oostenrijk de vestiging van vreemde militaire bases "dat wil zeggen Amerikaanse op zijn grondgebied zal beletten. In een communiqué, dat gisteravond door het Russische ministerie van Bui tenlandse Zaken is uitgegeven, wordt verklaard, dat dit een afwijking is van de standpunten, die Rusland vroeger in genomen heeft en volgens welke net troepen in Oostenrijk wilde handhaven tot na de ondertekening van vredesver dragen met zowel Duitsland als Oosten rijk. Stewardessen, gerecrtUeerd uit het kan toorpersoneel van dc Maatschappij Ne derland, helpen de reizigers bij het einbarkcren. Twee der stewardessen in hun pittige costuums met twee kleine eniigrantjes. Dc Veiligheidsraad komt Donderdag in New York bijeen om het persoonlij ke verslag aan te horen van de voorzit ters van de wapenstilstandscommissie, die het incident te Gaza ter plaatse heb ben onderzocht. De voorzitter van de commissie van toezicht der Ver. Naties in Falestina, de Canadese generaal-ma- joor Burns, zal Dinsdag reeds in New York aankomen. Een speciale commissie heeft het be roep van de Israëlische regering tegen de beslissing van de gemengde Israëlisch Egyptisch bestandscommissie in zake de schuldvraag voor het incident bij Gaza van 28 Februari jl. van de hand gewezen. Premier Nehroe is vandaag .nauwe lijks aan een moordaanslag ontsnapt. Volgens een telefonisch bericht aan het blad Lokasatta te Marathi wist Nehroe zijn aanvaller, die met een mes zwaaide, te grijpen. Tot nog toe is de aanslag niet offi cieel bevestigd. Nehroe reed in zijn wagen van Nagpur City naar het vliegveld, toen hij werd aangevallen door een 32- jarige rickshaw-trekker. Het moordwapen zou een 15 centi meter lang mes zijn geweest. Naar verluidt heeft de politie twee mannen gearresteerd. Nader wordt gemeld, dat de aanslag officieel is bevestigd. De verdragen zijn reeds goedgekeurd door de Kamer van Afgevaardigden. De stemverhouding daar was 335 voor, 215 tegen. Voor de stemming werd een aantal moties van de linkse zijde verworpen, waarin geëist werd, dat Italië nooit Duit se troepen op zijn grondgebied zal toela ten, dat niet gevochten zal worden aan de zijde van een land dat atoomwapens gebruikt, dat de huidige dienstplicht van achttien maanden niet verlengd zal wor den en dat geen Italiaanse troepen bui ten het land dienst zulien doen of vreemde troepen in Italië toegelaten zul len worden. Een motie van de neo-tascistische M.S.I.. waarin verklaard wordt, dat alles in het werk moet worden gesteld om van de Westelijke geallieerden „intregra- het vredesdictaat" te verkrijgen, werd ie. snelle en absolute intrekking van het vredesdictaat" te verkrijgen, werd een jubileumconcert vanwege het zil veren jubileum van de dirigent. Bij het gebouw van de Senaat In Rome waren duizenden politiemannen, gewa pend met machinepistolen, samengetrok ken om te verhinderen, dat communisti sche demonstranten tot het gebouw zon den doordringen. Hier en daar zijn in de stad betogingen tegen de Parijse ver dragen gehouden. Uit vele plaatsen heeft men ons reeds om toezending ver zocht van ons lustrum-wandel boekje, dat extra-verzorgd dezer dagen verscbjjnt en gratis wordt toegezonden. Schriftelijke verzoeken om toe zending, liefst per briefkaart, gelieve men te richten aan ons hoofdkantoor: Dagblad Trouw, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam, afdeling „secreta riaat lustrum-mars". De rij van tamboers- en pij perscorpsen, die de voettocht ia de hoofdstad zullen opluisteren, is inmiddels vergroot. Aange meld heeft zich het populaire corps van de Chr. Jeugd- en Sportorganisatie „Oranje Nas sau" te Amsterdam. Behalve de ze lustrum-tocht houdt Trouw op II Juni in Den Haag de derde Haagse Trouw-mars over afstan den van 10, 20 en 30 km. De inschrijving opent 15 Maart; deelnemers tot en met 14 jaar 50 cent, vanaf 15 jaar 1, In het communiqué werd verklaard, dat dit op 25 Februari door de minister van Buitenlandse Zaken V. M. Molotow in een onderhoud aan de Oostenrijkse ambassadeur Norman Bïschoff was me degedeeld, In het Russische communiqué werd te vens verklaard, dat Molotow Bischoff d« verzekering had gegeven, dat de Russi sche regering de kwestie van een Oos tenrijks onafhandelijkheidsverdrag niet ondergeschikt maakte aan een regeling van het Duitse vraagstuk. Op 2 Maart heeft Molotow in een twee de onderhoud met Bischoff verklaard, dat de Russische regering van oordeel was, dat een conferentie van. de Grot# Vier in zake Oostenrijk voor de ratifi catie van de Parijse verdragen bijeen geroepen behoorde te worden. Aan die conferentie, aldus Molotow behoorde door Oostenrijk deelgenomen te worden. AmbassadeurBischoff antwoordde, dat onderhandelingen met alle bezettings- mogendheden volgens de Oostenrijkse re gering noodzakelijk zijn ter regeling van het Oostenrijkse probleem en dat op het ogenblik voorbereidingen voor een der gelijke conferentie worden getroffen. Dit was te Moskou de eerste aanwij zing, dat een nieuwe conferentie van de grote vier over Oostenrijk op komst was. Volgens het Russische communiqué zou Bischoff Molotow medegedeeld heb ben. dat de Oostenrijkse regering met grote voldoening kennis had genomen van zijn eerste onderhoud met Molotow. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1