VAN BERKEL's MELK an foMSEM A rta expositie geopend Stedelijk Museum sr^rsfWf rss-sF* e£oS;ss'.a siva.fs'0 :J- i-vvr?ssc^' sxr„'ms°™ •rswsf assuas Wat gebeurt er met de Spoorhaven? Lange torso#Iijn bij Schroder maAsslüis Muziek en Kunst A kerkdiensten 'S S'V'." CONCIERGE GEVRAAGD SCHIEDAM Russische kerkmuziek „Verloren grenzen V VLAARDINGE1N A.R. Kiesvereniging vergaderde Vlaardingse schakers stelden teleur Maasland r'afd" ®0,»? mssluiS de administratieve krachten Zaterdag 12 Maart 1955 TROW Advertentie het gerinkel van de emmers Praag stuk met tal van facetten Advertentie Medische Zondagsdiensten Uitleenpost in Plesman- school straks open Chr. Middenstandsver. Ontmoetingen met in Rotterdam vergadert Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Korte Hoogstraat 22 Rotterdam cïYloderne Moften voor deux-pièceó Advertentie Stm-kconferentie M'SO AdverWntie Ü\SPLEIN Inenting tegen pokken Burgemeester opent boekenweekavond bü- „Roka" sluit haar poorten Modeshow Eerste paal geslagen voor bedrijfspand A LS GEMEENTE: ROTTERDAM Slï In aanwezigheid van een niet al te groot aantal belangstellenden, werd gisteravond in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam, de tentoonstelling van graphieken. litho' tot 4 April te bezichtigen is. De expc van, en is samengesteld uit werken vrienden, die zich ten doel stelt goede' prijzen voor het publiek bereikbaar te De heer D. Sc'nwagermann. die in zijn openingswoord wethouder mr. M. J. M. van Kinderen in het bijzonder welkom kon heten, herinnerde er aan dat het niet de eerste keer is dat gra phieken. etsen en litho's in het mu seum geëxposeerd worden. De prenten, die tentoongesteld wor den, zijn eigenlijk portefeuillekunst, al dus de heer Schwagermann. vaak komt er bij de beschouwing een loupe aan te pas. Bij graphieken speelt uiteraard de kunst een belangrijke rol. het behoort tot de wandkunst, een gebied waarop Arta zich beweegt. De heer Norbert Buchsbaum. de secretaris van Arta. die deze expositie oorspronkelijk zou ope nen. was door verblijf in het buiten land helaas verhinderd te komen. Zijn plaats werd ingenomen door zijn naas te -medewerkster .Janna P. Visser, die de redevoering, die de heer Buchs baum zou houden, voorlas. De beeld houwwerken die oorspronkelijk ook op de tentoonstelling geplaatst zouden wor den konden door de afwezigheid van hem ook niet geplaatst worden. Janna P. Visser vertelde iets over de geschiedenis en het doel van Arta. Dertien jaar geleden werd de vereni ging in Zwitserland opgericht. Doordat deze een verenigingsvorm krees' met leden, was het mogelijk de prijs van aquarellen, schilderijen en grafieken, die, wanneer zij enig niveau hebben voor het grootste gedeelte va-n bet pu bliek niet meer bereikbaar zijn. sterk te reduceren terwijl de kunstenaar toch zijn normale honorarium krijgt. In 1947 werd Arta ook in Nederland opgericht. Hierdoor is het mogelijk gew-orden met Zwitserse kunstenaars te ruilenï en toen later nog andere lan den toetraden, ook met kunstenaars trit die landen. Door een portefeuillesys- steem krijgen de leden de verschiller- de kunstwerken onder ogen, waarvan elke prent een oplage van 200 stuks heeft. Ds. A. van Kassen, predikant van de Yoegoslavische kerk te Rotterdam, heeft in het lokaal van de Herv. gemeente te Schiedam aan de Lange Kerkstraat ge sproken over de Russische en Byzan tijnse liturgie. Na het concert door de Russische studenten dat enige tijd ge leden in de Grote kerk te Schiedam plaats had, werd van verschillende kan ten de wens geuit, iets meer over de liturgie van deze bevolkingsgroep te le ren kennen. Naar aanleiding daarvan werd ds. Van Kassen bereid gevonden een uiteenzetting over de liturgische hac- j delingen te geven. Enkele zangstukken, die op langspeelplaten waren opgenomen werden bovendien ten gehore gebracht. Het aantal belangstellenden was met on bevredigend. Men kan op een geslaagde j avond terugzien. 'op de Wijkavohd van Wijk S van dei Herv. gemeente te Schiedam, aje gis- teravond in de grote zaal van hnuw Irene werd gehouden, is de boeier de Amerikaanse W ..Verioren grcn; zen" vertoond, die de vele aspecten van J het rassenvraagstuk aansnijdt. De film werd vervaardigd door Louis de Roch- mnnt die ook de Lutherfilm maakte^ Het welkomstwoord werd op deze avena gesproken door de wijkpredikant ds H. I W. Hemmes. De zaal was stampvol. Het lied van de schoonmaak Is in aantocht noevoegae personen iieooe« jannacht toegang verschaft tot ureau van ons bladaan de Witte de ithstraat te Rotterdam. Zij ont- reemdden een vulpen uit één van de ureaux van de expeditie-afdeling en een radiotoestel, dat op het bureau van de scheenvaartredacteur stond De Spoorhaven is de laatste maanden direct of ^oetenS grf^euretV^^EhfSwat°zal^ er* mee^ebeurL^-Mcer dan één^ gre^pering niet wordt gedempt daai t Fledderus van zijn (inmiddels in hoofd zaken geaccepteerd! plan voor ae Maasboulevard- Uit de tekening b.ijkt, dat hij meende de Spoorhaven vooi dc helft te moeten laten dempen. In dat geval zou het overblijvend ge deelte als jachthaven kunnen worden ingericht en de andere helft zou nog groot genoeg zijn voor een kolenop- slagplaats. Daartegen rijzen natuur lijk zwaar wegende practische bezwa- ren. Immers, de nog te bouwen wo ningen rond de Maasonulevaro zuilen van" een grotere dan. de gemiddelde welstand getuigen en ;s het nu wel in overeenstemming rmd de omgeving- Maasboulevard, dat eon kolcnops.ag- plaats in de onmiddellijke omgeving liet nog afgezien van het feit, dat deze het plan-FIedderus enigszins zou doorkruisen? Ook de eigenaren van de zeiljachten zouden het ongetwijfeld niet bepaald prettig vinden, dat een stoffelijke op slagplaats in de onmiddellijke nabij heid komt: een goede haagvoorziening zou misschien dit probleem nog kunnen oplossen. Behalve nog andere directe facetten mogen ook de zwaar wegende indirecte niet uit het oog worden verloren. Wij denken daarbij b.v. aan de Spoornaven- brug, die moet worden vervangen. Deze brug kon reeds voor 1Ö40 als te smal worden aangemerkt. Thans is zij on houdbaar. De gedachte is al meer dan eens uitgesproken: de brug over de Oude Haven, nadat deze door een nieu we 15 m brede brug is vervangen, naar de Spoorhaven over te brengen. Dat zou wellicht een oplossing zijn, doch „men zal zich terecht kunnen afvragen of deze oude „Oude HavciV-brug thans voor de Spoorhaven nog breed genoeg is, een vraag, die ontkennend moet worden beantwoord. Met een vervan ging is derhalve het verkeersprobleem niet opgelost. Een nieuwe brug ïs uiter aard nog al kostbaar. We hebben de suggestie gehoord een andere oplossing te vinden, indien tot halve demping zou worden overgegaan, in een wegomleggïng, dusdanig, dat de weg* (Westhavenkade) niet recht meer, doch langs de gedempte Spoorhaven doorloopt. Technisch is dit uitvoerbaar. Er kleven echter ook bezwaren aan, voornamelijk van verkeerstechnische aard. y<m verbluffende si; toegevoegd Aardewerk uit Den Haag. De ongewenste gasten drongen bm- Inen door het verbreken van twee ruiten aan de achterzijde van het gebouw. Na een speurtocht door de .afdelingen op de begane grond, waar jhun buit gering was, hebben de dieven Jook de eerste verdieping, waar de -BW redactie is gehuisvest, bezocht. Het c Haas, jKezit van een (oude) radio achtten de binnenhuisarchitect I bezit van een tu redactie ken_ Medische dienst. De medische dkenst tel t« tipt Tehuis voor Zeelieden hield de kruimeldieven voor een redactie ken nelijk overbodig. Met medeneming van het apparaat een handeling, die onze redacteuren zeer betreuren hebben de lieden waarschijnlijk langs dezelfde weg als zij waren gekomen het gebouw van Trouw verlaten. Wellicht bestaat er enig verband tussen deze inbraak en de insluiping van vorige week in het gebouw van het nieuws- en advertentieblad „De Havenloods", dat eveneens aan de Op Vrijdagavond 25 Maart zal de offi ciële opening plaatsvinden van de uitleen- post der Openbare- en Christelijke lees zaal en Bibliotheek ondergebracht 111 de hal van de dr. A. Plesmanschool m de Billitonlaan te Vlaardingen. Vanaf 29 Maart is deze uitleenpost op DINSDAGAVOND van 7—9 geopend yoor de leden van de Openbare leeszaal en bibliotheek en op DONDERDAG AVOND voor de leden van de Christe lijke Leeszaal en bibliotheek. •Uit deze, geenszins volledige, opsom ming v-aa.enige facetten van het Spoor- haven-probVtem moge het duidelijk ziin, dat niet alle.m diverse belangen met elkaar in botsin* komen, doch ook. dat het college van B. "en W. de weinig be nijdenswaardige taak heeft om dc juis te oplossing van he'. inderdaad groter wordend Spoorhaven- vraagstal maak en charme, getuigden modellen van de firma Schroder, tijdens de show. die gistermiddag ge houden is hi hotel Atlanta te Rotterdam. Ook was dit mode huis het eerste, dat creaties bracht met een versie op dc A-U lijn. het vei lengde torso. Schrbder heeft dn aange durfd. hoewel in tegenstelling met de Franse modekoningen, is de nieuwe lijn aangepast aan de Hollandse degelijkheid en bestaat het nieuwe hierin, dat de rok, zeer wijd dikwijls, pas bij dc heupen aangezet ut. het lijfje strak is cn dc taiUc daurbii nogal accent krijgt. Hel staal bij de meeste modellen heel aardig. De japon van Italiaanse tweed, waarbij een leren cein tuur op heuphoogte door enke le lussen was gehaald, vonden we allesbehalve mooi. f)e voorjaarsjapan netjes waren schattig Het motie) ronr dit seizoen op de katoenen stif fen is de roos. Ook dc streep is nog zeer geliefd. Van Zwit sers poplin in een rood-witte streep was een tweedelig en semble vervaardigd. De bij gaande foto toont het model, waarvan de rok effen rood was. Een nieuwe stof tons het .na wee! intprimê. verwerkt in ren donker-blauwc repcitmntitel. Het allermooiste ran de ge hele collectie vonden we een eackf.u! japon tan katoenen wafcip,que. dat (ilie harten dadelijk veroverde, om,anke de vrn hoge pros Tus cncelseis van Zurtixcrs broderie verhoogde het effect, terteij! ook de hah- a iwerking tot ui de perfectie uitgei'i» rd was Tot slot poradrerdru de man nequins i» een aantal p-aelvgc rirondjaponnrn En tot besluit een liefelijke bruid. dagavond haar jaarvergadering. aa£a"\ Jaarverslagen waren uitge- ie besti de aftrede .1 u i n Schiedam wordt op Zondag X3 Maart leden de heren Thdnlaan T4, tel. 68785. Geopend is apo- v tt Backer. St. Lidumestraat De Christelijke jfMiddenstandsvercni- rtng afdeling Vlaardingen heeft op Maan- 3ao 14 Maart een ledenvergadering be- 'egd in de Prinsenzaal van gebouw Obadja in de Callenburgstraat. Op deze vergadering zal dc tweede voorzitter de heer C. Brouwer, een in leiding houden over de wettelijke oude dagsvoorziening voor de middenstand. De heer Brouwer heeft zitting gehad m de j:„ matarm riaVGuiOOCIS Lid l CVLUtCtU ueifi XJl f wninrin Witte de Withstraat is gevestigd. Hier voorbereidingscommissie, die deze mate eigenden de dieven zich f 400.— toe. onder ogen heeft gezien. ftren to de vacature van de heer M. -Ikozen. ln de herWesbaM was, de heer G. v. Wieren benoemd. I? A 'Backer St Liduinesiraai ao,i De aftredende uLchf voor de volgende week. de^ kiesvereni^n" verrichtte. "uit'een rapport' bleek,dat de samen- I werkiA tussen de drie rechtse, raads- Geboren. Jacobs M-, d. v. C van Waart en j jffcöJ^jioed Bc^out.74 jaarrvrouw van P mer. voldoende wordt e b?2 D%k heef L^sef citeerde verschil- tónde uitspraken van dr. Hommes over onze politieke houding en uit Ned Ge dachte. inzake zorg vain vnnmdr Riescr dil de aandacht vcs- Fg? op het gevaar van. algeheelverlies Hoewel de competitie van de Botter- damse Schaakbond nog niet geheel is afgelopen, kan men toch reeds thans een overzicht make-n van de prestaties van de Vlaardingse tientallen in onder scheidene klassen cn groepen. Over het geheel genomen is het beeld enigszins teleurstellend. Slechts één tiental geluk te het op een ereplaats te eindigen: dat was VSG 3. De vereniging HVO stelde wei het meest teleur. In de promotieklasse heeft VSG door lopend gevaar gelopen bij dc twee laagst geplaatsten te zullen eindigen, hetgeen degradatie had betekend, maar in de laatste ontmoetingen werden voldoende punten gescoord om de gevaarlijke zone te ontworstelen. Toch eindigde VSG in de onderste helft. Opvallend was wel. dat VSG van de afdelingskampioen (Dor drecht 2) met 73 wón. In de eerste klasse, groep a, kan HVO theoretisch nog degradatie ontlo pen, doch in de practijk zal net er wel op neerkomen, dat HVO volgend seizoen weer zal moeten proberen het verloren gegane terrein te herwinnen. In de tweede klasse, groep c, is het lot van VSG 2 reeds» bezegeld: volgend jaar in de derde klasse spelen. In de derde klasse, poule d, orachl Shell 1 het tot de tweede plaats, direct achter WF 1. HVO 2 eindigde in demici- denmoot, Shell 2 eindigde in groep h in deze klasse onderaan. i In de vierde klasse, poule c, behaalde VSG 3 succes: het won alle wedstrijden en promoveerde daardoor naar de der de klasse. HVO 3 eindigde in deze groep op de laatste plaats. Concerten en uitvoeringen. Zaterdag 12 Maart 8 uur Noordcrkerk. Jacob Catsstraat, orgelconcert door Dirk Jansz Zwart m.m.v. de Delfshavense Nachte galen o.l.v. C. Prins. .7 uur Aula H.B.S. ACrikaanderplein, zanguitvoering door het kinderkoor Feyenuord. Maandag 14 Maart. 8 uur Rivicrahal, Van Aerssenlaan 49. concert door de Marinierskapel o.l.v. G. van Niemvland, 8 uur Aula H.B.S. Afrikaanderplcsn. concert door de zangvereniging Hallrtu- jnh Woensdag 16 Maart, 8 uur Rivicra hal, Van Aerssenlaan 49, concert door het Rotte.-damsch Philharmonisch Or kest. Solist Robert Wcisz, piano, dirigent Ed, Flipse. Programma, Wagner. Schu mann. Bruckner. Donderdag 17 Maart, 8 uur Itiviera- hal. Van Aerssenlaan 49. operaconcert door he". Rotterdams Opera Koor o.l.v. Frans Moonen. Solisten Seraf ma di Leo sopraan, Antonio Salvarezza, tenor, Bert Roelaats,,.bariton- 3 uur Aula Mu seum poymans, Mathenesserlaan 18, Vijfde Solislcnconcert. Willem Noske, viool. Hans Schouwman, piano. Vrijdag 18 Maart. 8 uur Rivicrahal. Van Aerssenlaan 49, Opera-concert, zie Donderdag. 8 uur Doofstommemnsti- tuut, Ammanstraat, Derde Lceriingen- uitvoering van het Conservatorium van de Mij tot Bevordering der Toonkunst. Tentoonstellingen. Museum Boymans. Mathenesserlaan 18 Marino Marini, beeldhouwwerken cn schilderijen. (En gelse landschapschilders van Gamsbo rough tot Turner (tot 28 April i Vcne- tiaanse prentkunst van Jacob de Bar- bari tot Piepol). Kunstcentrum Groot- handelsgebouw werken van H. A. van der Wal. Kunstcentrum Kunststichting, Korte Lijnbaan Guus de Ruiter schilde rijen. .Expositiezalen 't Venster. Gouver- nestraat 129. Gonades van Ossip Zad- kine (tot 18 Maart». „De Pijp", Gaffel straat 90 K. Nobel, abstracte tekeningen en schilderijen. Kunstcentrum ,,De Brug". Witte dc Withstraat 34. Beeld houwwerken en tekeningen van F. Gast. Dc Nedeilar.dse Unie van Speeltuin- organisaties belegt op Zaterdag 19 Mrt In de Bi.ni'A e Zaai te Rot ut dam eer, stieekcitnfercr.Le m samenwerking met de Rotterdamse Speeltuin Cent:de De ze conferentie begint om half vier N's afloop van deze confoientie volgt eer. feestavond. GROOTS11 ook»** RSZ*** N T E RÏËU ft V ERZORG'NG bureau VOOR meubelfabriek: SCHERKLAAN 31. ROTTERDAM toonkamare: MATHENESSERLAAN 247 137 iaa' emarlnauTm -r1 - - V-,n£ Sn* 'f SCHIEDAM: H w 5 Guiue dsKT G10JansM-dSN.euwe Hemmes, 5 uur as gerkTruuTrds A HoHman. „Ur"ds L 3 Gras; A Hoffman 5 uur ds J nr Vr 'I Cazemier, 8 uur j» "^-j 'Gras H Doo kerk 9 c" iï'4VaneIie% d IJ"el- Jcu^' t uur ds Saks, r.rcr) evangelisatie Gc- dienst: Ned Herv peer A Kool bouw Irene 19 nn uur e 0osterkerk 0 te Gouderak: Gerei Kor t uur ds G Brinkman.nu «r- - L Blijaoit) kes; Plant* IZwèrtw uVSs^ "j Oomkes. 5 'JUï 5 uur ds uur ds i- STTMiWorp. van Vleutcn-de ds G Brinkman VLAARDINGEN Met een opwe^o., --^ WoQrd| IV Oe beginselen v«*i gn- ts deze vergadering mei daiuczeggmg s o oruiMi;*»» - - ds l. kes; PiantaBckerk Bnnkman:c I«h "tg v - jjaort: uuT'"dS" Schouten 5 uurs GroQt;jans; VJ,fr Maranathazaal 10. uur ds Kolkert: Bet gebouw È-theto 10- yan der WeJ hclkerk 9-30 en -1. 3mma"-üel 7 uur ds De Bruijn is tra; Nieuwe _Kork taal 10.45 uur ds TTtrechi 5 uur 10 uur "dr C Brouwe^uit U^c0o'te^kcrk ds Glashouwer. Ger Bos; Land- 10 uur dr Kraan, ur icraai slraatkerk 10 uur dr Bos 5 uurvcr> Kuiperstraatkerk 10 uur o 1Q uur üs ds zandbergen; Emmausker Cere£ rts mr C Luiten te Dein; UUr Kerk) 10 H®, in un't Meijer, Kdnderkerk fe».n'kXj'oS Huis)" t" nur J V Datum; Kinderker e( ImmanUel- gesloten. Sedert enkele weken komcn m Wcst- Etiropa P°k^'VFnkri°%n Bclgrc ir van dezc ziekte n Fi :nkt y cn p0ikkrie nofntet gevaccineerde kinderen jarige leeftijd!. herinenting vindt Deze inentim, E^q. Herdae van de plaats op de derde te en de derde maand Maart en derj eerste ^n^ dcs Donderdag van P hulze van de ge- meentearts cTr.^V- H. A. de Wilde. Haven 'V'-Sbaod, met de te veelheid vaccm die ting c.q. hérinen- de gelegenheid tot inentir g lfinrninste tina gebruik Wil maken zie w C van ''-jjj'j. 4.30 uur as uur ds Spilker lemeenteeee,.»™ G overt van Wijn- K W Dercksen, 4-30 jjtrr 30 dUr |f f Td Fe^V.3 Chr°P|kKerkd:0p- 4.30 uur ds M T5fSG'! westerouen van df p rutllmann, 4.30 uur da Potjes l,£. Maasland. lade 30, Maassluis. Arlsendlenst. Van Zaterdagmiddag 12 doktersdienst waf. D| °ontvanger der BelastingkanjUJor. De chte„ eQ ac- directe belastingen^ gj. de aan- cijnzen te Maassta,isve betaling dacht op, dat z f f antf'Uitsluitend van van directe belastingenvan 9 Maandag tot fL 13 30 - 14 uur geopend C EDERT korte tijd winnen de de- O batten in dc Rotterdamse Raad aan levendigheid. Dit hangt samen met het optreden van de nieuwe frac tievoorzitter van de P.v.d.A., ïr. b. A Posthumus. Enkele weken geleden stortte hij zich in het debat over de winkelsluitingsregeling. Dat debuut was niet zo bijzonder gelukkig. Maar het was wel zo, dat hot optreden van de nieuwe fractievoorzitter enige ver wondering verwekte. Donderdag heeft ïr. S. A. Posthu mus dan zijn eerste grote rede m de raad gehouden, en wel over de kwes tie van de brandweer. Men mag het enigszins vreemd vinden, dat een lid dat nog slechts betrekkelijk kor te 'tijd in Rotterdam woonachtig is, daarover gaat praten, het is uiteraard het volste recht om dat te doen en zeker als het de fractie-voorzitter be treft. Zocht de woordvoerder van de P.v.d.A. het in eerste termijn in de lcn,rte, in tweede instantie moest blijkbaar de verhoogde toon van spre ken kracht bij zetten aan het gespro kene De raadsleden kwamen overi gens niet bijzonder onder de indruk en 5an meer dan een zijde werd dan ook jp het betoog van de socialistische fractieleider ingegaan. de tekenen niet bedriegen gaan we in de Rotterdamse het meestal de woordvoerder van de A.R.-fractie, de heer J. Wilschut, die door een principieel betoog trachtte de tegenstanders uit de tent te lok ken. Uiteraard zal niet iedere raadsver gadering er zich toe lenen en zo zul- vergaderingen meemaken, waarop len we in de toekomst ook wel weer weinig te beleven valt. Doch niette- En zo kan het dan wellicht in de min is er kentering waar te nemen. Raad weer wat interessanter worden dan de laatste tijd het geval is ge weest. Naar wij vernemen zal de Boeken week-avond in de Stadsgehoorzaal te Waardingen op 24 Maart, waar Annie M. G. Schmidt, Simon Carmiggelt en Georgette Hagedoorn aan medewerken, geopend worden door de burgemeester van Vlaardingen. mr. J. Heusdens. Geboren: Hans. z.v. J. de Bruijn en M. Schoenmakers: Alida. d.v. P. van der Zwan en J. A. de Kloe; Jan. z.v. J. de Klerk en G. van der Waal; Wille- mina Adriana, d.v. J. de Baan en J. P. Coolen; Robert Hendricus Wilhelmus, z.v, A. Verwater cn J. B. M. Pijnacker. te De „Roka", beurs voor kruideniers waren en chocolaterie, die van Maan dag 7 Maart af in de Ahoy'-hallen te Rotterdam is gehouden is gister avond gesioten. In deze vijf dagen be zochten meer dan 29.000 personen (uitsluitend vakgenoten), onder wie vele buitenlanders, de expositie. Het bezoek was dit jaar 15 procent hoger dan vorig jaar. Modehuis Van Bever organiseert in zaal Harmonie te Vlaardingen op Dins dag 5 April zowel 's middags" als 's avonds een modeshow. Vanmorgen is op eon terrein aan de Jufferstraat te Rotterdam de eer ste paal geslagen voor de bouw van oen bedrijfspand in opdracht van het Rotterdams Bouwconsortium. Het gebouw, dat bestemd is voor kelder bevatten, begane grond en drie de vestiging van kantoren, zal een etages. Subsidies, De raad van Maasland heeft aan het bestuur van de afdeling Maas land der CBTB een subsidie toegekend van 336.om daarmede de kosten van verwarming, verlichting en schoonhou den te betalen v.ar. de lokalen der Chr. L. Landbouwschool en Ned. Herv. school, in welke lokalen, verdeeld over ongeveer 112 avonden, in dit winterhalfjaar enkel» cursussen rijn tmorsanisccrd n-i- 6611 a^' gemene tuinbouwcursus en oen cursus in landbouwbedrijfsleer. Een verzoek om subsidie Van de Chr, Modevakschool te Maasland ter dekking \.»n de tekorten waarmede do schoui de laatste jaren M kampen hoeft eehad. is voor kennis geving aangenomen, daar sinds de ont vangst van het schrijven bekend is ge worden. dat tol opheffing van deze school is besloten en dat do regeling van dc dekking der tdkortcn zodanig is ge schied dat op de gemeentekas geen be- loep hoeft te worden gedaan. Geen steun voor Ziekenhuis to VhM- dingen. Do Ver. vanr Ziekonveiplcging te Vlaardingen heeft tot de raad ven Maasland een verzoek gericht, inhouden de een aanvraag tof net vertonen vaa een bijdrage uit dc gemeentekas van .ïOÖ.— per jaar. Dc vereniging exploi teert een ziekenhuis, dal ook voor Maas land Van belang is. Na de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis in de zgn Westwijk van Vlaardingen komt dit reer gunstig te liggen t.o.v. Maasland en het zal dan ongetwijfeld de aandacht van vele ingezetenen trekken. Overwegende dat, wat ziekenhuisverpleging betreft, de bevolking van Maasland veel meer is ge oriënteerd cip Delft (St. Hippolytus-ne- kenhuis" en Ziekenhuis „Bethel") dan op Vlaardingen cn aan deze ziekenhuizen nimmer een bijdrage in het exploitatie tekort is toegekend 10m zulk een bijdrage is ook nooit gevraagd) hebben B. en W. de raad voorgesteld op het verzoes uil Vlaardingen n:ct in te gaan aasf hiermede een precedent geschapen zou zijn. Overeenkomstig dit advies werd door de gemeenteraad een besluit ge nomen. Bijdrage Ambachlstekenschool. In de exploilatiekostcn van de .Ambachtsschool te Maassluis heeft de gemeenteraad vso Maasland een bijdrage veiicend van f 330.0» voor 3 teerlingen cite Uit Ma» .and de/.o school bezochten, Dc he?l Korpershoek vond een bedrag van f per leerling per cursus wol bijzondtr hoog. Burgemeester Groot Enzer.nit sWnj- is van het architectenbureau Fioliït in samenwerking met J. Zoon. Dc bouw zal circa acht maanden duren. tX gz Raad dus een tijd tegemoet, waar in het levendiger zal toegaan, dan in het verleden het geval is geweest. Dat kan geen kwaad. Integendeel. Het is toe te juichen, dat de menin gen duidelijk en klaar worden uiteen gezet. In het verleden hebben we er reeds meermalen bezwaar tegen ge maakt, dat het zo lauw was bij de behandeling van lai van vraagstuk- ken, zelfs bij de begroting. Dan was PRINCIPIËLE politiek in het a zonder dient gewaardeerd worden en het is te hopen, dat ook deze naar voren zal komen. Maar dan enigszins anders dan gisteren gebeur de. Nog altijd kunnen wij niet begrij pen, hoe ir. Posthumus kon verkla ren, dat hij principieel bezwaar had tegen de formele regeling in artikel 12, ofschoon hij tegen die regeling materieel geen bezwaar had- Dat zal natuurlijk wel aan ons liggen en we hebben dus kans, dat we nog heel wat kunnen leren, als we maar veel redevoeringen van de heer Posthu mus te horen krijgen. En misschien kan een zo temperamentvol man als de tegenwoordige fractieleider van de P.v.d.A. blijkens zijn eigen mede deling blijkt te zijn, ook van sommi ge leden van de Rotterdamse Raad nog wel eens iets leren. En als dan zo alle raadsleden van elkander leren, wat zullen dat dan leerzame verga deringen van de Raad worden. Mis schien, dat'het Rotterdamse publiek dan, evenals Donderdag j.l. regelma tig in groten getale de tribunes vult, met als gevolg, dat het de grote be tekenis van de gemeentepolitiek »ok leert inzien. Dan gaat Rotterd? „>g een schone toekomst tegemoet. Bü enkele diensten kunnen worden geplaatst in de rang van schnjver of klerk. Vereist voor schrijver: ten minste Mulo-diploma of schooi getuigschrift. Voor klerk, diploma H.B.S. of 5 j.c. of daarmede geljjk te stellen opleiding ivoor enkele lunettes van klerk strekt het diploma Boekhouden tot aanbeveling). Leeftijd17-25 jaar. S.ilari «grenzen Schrijver17 - 2(1 jnur f. I.20K.10 - f. 1.908,- 21 jaar en ouderen f. 2.289,60 - f. 3.243,60 Klerk17-20 jaar f. 1.272,- - f. 2.226.- 21 jaar en ouderen f. 2.h 6,60- f. 4.: 21,80 Persoonlijke aanmelding elke werkdag van 9- 4 uur ('s-Zutcrdags van 9 -12 uur) bij het Bureau Peraoneel- vooreiening, kamer 331, Raadhuis, Cools in gel. Op de hoogste étage wordt een 'Je hiermede* tn en /.e^de toe het gemeen dienstwoning gebouwd. Het ontwerp1 '^hestuui v;,n Maaslui* hierou* te is van het architectenbure-m "Jchten en v mr te b'cïlen d it de c een zilt" f T).- pei cucmc. h- P£ week) zonden bijdragen in de exploitatie kusten Voorschot vergoeding scholen. Aait <j besturen van de Ned Hen, schooi, o Gerei en de R.K Par. school ts em voorschot op dc gemeentelijke ding verleend van J 33,per lceW®a- berekend over resp. 149, 210 2 3 en 1611 k-crlme: de bcdragi-n der voorscBon luiden dus J 1917,—. j 6952,en i 3 ,'T, Als vuurschot op de vergoeding vo vakonritiw ijs is aan de genoe.-. - sC re;p. 3000.-. 4200,— eu 3200,- *ff lcend. n. Gemeentelijke beelddocumontatie. W» CHR. NAT. SCHOOL SLIKKERVEER liefst bekend met centr. verw. en schoonmaakwerkzaam- heden. Behoorlijk loon. - Bijverdiensten in avonduren. Brieven en inlichtingen bij de Secretaris P. v d Jart, Nassaustraat 88, Slikkerveer. iomstel van B. en W. heelt de raad vUj Maasland een ctvriiet beschikbaar ges'* in verband niet het tot stand erens '"in een gemeentelijke boelddoCUiW- tie. Ongeveer jaar geleden we™ de Maaslandsc buvulkinj een oproep richt om oude prentbriefkaarten, aioe •dingen ed. het7.11 111 ciaetulom hetzij bunkleen aan de gemeente af te sta Vei rassend velen hebben aan 'leze w roep gehoor gegeven zodat thans een omvangrijke verzameling foto's m gemeente-archief berust. Kinderspeelplaats. Tussen dc erven van dc woningen aan de °r°"L straat cn de nieuwgebouwde vonino aan de Hofdijkstraat ligt ccn tcirell?_LB ca. 10 x 25 meter. Zonder voorziening zal dit laaggelegen terrein in na'j®. L den waterbezwaar ondervinden raad van Maasiand besloot dit teyr, op hoogte te brengen en het daarna vw lopig m te richten ais speelplaats voor Chr. Kleuterschool; later kan dit speelplaats worden voor de in deze ou wonende kinderen. MAASLAND Ned Herv Kerk 10 en lis I I H Keijzer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2