Vuurzee op stichting H oender loo Aanslag op Nehroe was „misverstand" Morgen weer overleg over ambtenarensalarissen ïss&x irsj; ars Opheffing prijsstop haarden en kachels en witwasserijen Spionnage-complot in Zweden Telefoonverbinding verbroken Roofoverval in Dalen Incident maakte diepe indruk PRINSES BEATRIX UIT HET ZIEKENHUIS ONTSLAGEN Nieuwe regeringsvoorstellen „Staakt het vuréi* bereikt in Laos Negen-jarig meisje verdwenen verstarring MAANDAG 14 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3027 OUDSTE PAVILJOEN (1851) WERD EEN PROOI DER VLAMMEN Grieks schip vergaan Schoolstaking tegen Russische les Bloedige gevechten in Algerije Politieman tot half jaar veroordeeld Terugkeer Ned. troepen uit Nieuw-Guinea Nieuwe voorstellen uit Rusland 1 Het weer in Europa 1 U JONGENS HIELPEN Apeldoorns brandweer in acüe Zeven redders verdronken Stassen lornEisenhower heeft het vertrouwen Sluiting van Roemeense legatie op handen? Mr. SUSAiSTO BENOEMD TOT AMBASSADEUR TE PARIJS Engeland wil „Jalta" geheim houden Geen speelgoedpistolen meer in New York... Arrestaties in Gaza De Hooge Brug te Overschie is de steeds aanhoudende vorst ver- al geruime tijd uitgeschakeld. Zoals men weet, zijn bij een aan varing de gemetselde hoofden van de brug beschadigd en de repa raties, die oorspronkelijk een dag of tien zouden duren, zijn door traagd. Nu het weer wat beter ia geworden, hoopt men het kar wei echter binnen afzienbare tijd gereed te hebben. Dan zal het nu actieve pontje weer zonder taak zijn TUSSENVORM Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tetef. 115700 4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424367 predictie: Tel. 111892 Advertentie-afd Tel. 114402 Dordrecht Scheffersplein 3 Telefoon 4570 Postgiro No. 424208 Klachter.dienst Tel. 7314 Gteuda: Fiuweiensingel 104. Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent- Verschijnt dagelijks V Directie: C. A. KEUNTNG en 3Ir. K. VAN' HOUTEN 7^KKl4tA V*—N Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. TOENEMENDE WIND. Veranderlijke bewolking met morgen plaatselijk enkele buien. Matige .Voord-Westelijke wind, later tot krachtig en aan de Waddenkust mogelijk tot hard toenemend. Vannacht bijna nergens vorst meer, mor genmiddag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. ZON EN MAAN 15 Maart zon op 6.54. onder 18 45; maar. op 1 44 onder 9.26. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze correspondent) Het paviljoen Vollenlioven van de Stichting Hoenderloo Is Zaterdagmiddag vrijwel geheel afgebrand. Dit paviljoen, genoemd naar mr. J. Messchert van Vollenhoven, die in de vorige eeuw burgemeester van Amsterdam en een der oprichters van de Stichting Hoenderloo is geweest, was het oudste ge bouw van de instelling. Het dateerde uit 1851. het jaar. waarin de stichting werd opgericht. Toen de brandweer tegen middernacht het nablussen staakte, waren er dochts geblakerde muren van overgebleven. Ongeveer kwart voor vijf hebben jongens van de drukkerij oer stichting <Je brand op een bovenverdieping van het gebouw Vollenhoven ontdekt. Daar er aen krachtige wind stond, duurde het maar even, of de brand woedde «n alle delen van het paviljoen. In dit gebouw was ook de telefooncentrale ondergebracht. Even nadat de brand gemeld was, sneden de vlammen da telefoonverbindingen af. Het was een verwoede strijd met groot materieel, die de brandweren van Apeldoorn en Hoenderloo aanbon den. Hoenderloo 16 een waterarm ga- bied. doch een motorspuit verhoogde de druk op de waterleiding, en zodoen de kon de brandweer een groot aantal stralen tegelijk geven. Na een uur was het vuur bedwon gen. al duurde het nog tot twaalf uur voordat men het blussen kon beëindi gen. De mannen van de brandweer waren niet te benijden. Enerzijds blootgesteld aan de hitte van het vuur, werden zij anderzijds in hun werk be moeilijkt door een ijskoude wind. Vooral de mannen, die elkaar op de magyrusladdcr, die hoog boven het ge bouw uitstak, afwisselden, hadden een harde dobber. Jongens van de Stichting Hoenderloo namen onder leiding van de directeur, mr. C. Wessels, dee' aan het in veilig heid brengen van de inboedel, die voor een deel kon worden gered. In het paviljoen Vollenhoven hadden twintig jongens hun dag- en nachtver blijf. Vertier waren er o.m. in onder gebracht enige leslokalen en maga zijnen. Een voorraad papier voor de drukkerij ging verloren. Twee woningen, die zich onder io het gebouw bevonden, werden even eens een prooi van de vlammen. Zij werden bewoond door de gezinnen van een der opvoedingsambtenaren en van de chef-tuinman. Een der andere T< A..A „„„rrncteor,! 1 Reeuwen, dat in de nabijheid van pa- TwPv «aiitr. ^earru. leeru dijoen Vollenhoven stond,'kon behou- (Van onze correspondent.! den worden door het fHnk nat te In de Ionische Zee, ten oosten van de zuidpunt van Italië, is Zondagavond het Griekse s.s. Iason (449 ton) ver gaan. Het Britse schip „Stratheden" is er in geslaagd een aantal opvarenden van de Jason" te redden, doch bij het red dingspogingen zijn zeven bemannings leden van de „Stratheden" verdronken. Zondagmiddag waren de eerste nood signalen van de ..Iason" ontvangen, waarin werd gezegd, dat het schip met machineschade ronddreef in een storm. Na urenlang zoeken door Italiaanse kor vetten en vliegboten werd de positie vin de ..Iason" bepaald en doorgege ven naar het Britse schip ..Stratheden", dat in de buurt voer. De gehele nacht 'is de „Stratheden" bezig geweekt met reddingspogingen. Daarbij is een reddingboot van dit schip omgeslagen, waardoor "zeven beman ningsleden van de „Stratheden" ver dronken. Luidens de jongste berichten zijn elf van de vijftien bemanningsleden van de ..iason" verdronken, tezamen met zeven Britse zeelieden, toen een reddingboot van de ..Stratheden" omsloeg. Slechts de kapitein en drie andere opvarenden van de „Iason" zijn gered. De stroom van berichten over een mislukte aanslag op premier Nehroe van India is door Nehroe zelf afgedamd met de mededeling, dat net hele geval berustte op een „misverstand". Nehroe verklaarde via zijn secretaris, dat de rlcsjaman. die Zaterdag in Nagpoer op de treeplank van zijn auto is ge sprongen, hem vermoedelijk slechts een verzoekschrift wilde aanbieden. De man had een stuk papier in zijn band en na zijn arrestatie werd in zijn bezit een klein, roestig mes aangetroffen. Nehroe voegde hieraan toe, dat hij aan het in cident geen belang hecht. Het voorval heeft niettemin in heel India diepe indruk gemaakt. Het parle- H.K.HPrinses Beatrix, die in het stads- en academisch ziekenhuis te Urecht een blind ^darm-opera tie onderging, verliet hedenmorgen, geheel hersteldhet zieken huis. Achter haar Z.K.H. prins Hernhard m dr. J. Nu hoer, die operatie verrichtte. ▼rjjdagavond heeft te Dalen een roof- houden. •vervat plaats gevonden, snaar dank zij He oorzaak van de brand staat niet het onmiddellijk optreden van de burge- vost. Vermoedelijk moet zjj gezocht meester dezer gemeente, de heer I. Wes- worden in een soort electrisch ver tel» Boer, en de rijkspolitie, konden de belde daders, de 31-jarige L. V. en de 28- jsu-ige H. D„ beiden uit Daicrpeel. reeds enige «ren na de overval worden gear resteerd. Om negen uur vervoegden zich bij de alleenwonende 58-jnrigc landbouwer M. Kempers aan de Binnenweg twee perso nen onder het voorwendsel, biggen te willen kopen. Toen zij aan het onder handelen waren, trok één der mannen plotseling een revolver en eiste geld van 1e beduusde landbouwer, Hij overhan- iigde hun 20. maar dit was de over vallers niet voldoende. Kempers zei ech- r niet meer geld in huis te hebben. warmde kunstmoeder, die zich op de 'ier bevond EE.N glimlachende, maar nog iet wat bleke prinses Beatrix, heeft vanochtend de chirurgische kliniek van het Stads- en Academiscli Zie kenhuis tc Utrecht verlaten, waar zij precies een week geleden werd opgenomen voor een acute blinden- darmorttettdcing. Tegen kwart voor tien arriveerde Z.K.H. Prins Bern- liard. Kort daarop ging ook mej. A. Broers, de verzorgster van de prinsessen, de kliniek van prof. dr. J. F. Nuboer binnen. Hartelijk was het afscheid op de gezellig ingerichte kamer van prinses 1 aar zij mochten wel een koe meenemen (Van een onzer verslaggevers) vDc beide indringers verwijderden zich c-rna en waarschuwden Kempers zich k-ierste tijd niet naar buiten te begeven.: •eden op de fiets weg in de richting; \IAAR wij vernemen zal morgenmld- in «turn. fi\ c|as jn ,je Centrale commissie voor dln»?™,lc; landbouwer stelde on. j „eor„a^iseerd overleg in ambtena- z:;ni!lijk de buren met hel gebeurde l*1'" j- 3 hoogte, die de politie waarschuw-renzaken het overleg inzake de ver- van e burgemeester en wachtmeester hoging der ambtenarensalarissen wor maar ma van de rijkspolitie togen direct een be> auto op onderzoek uit. Op de gen bet Dalerpeel troffen zij twee man die beantwoordden aan het sig- dat Kompers had opgegeven. HEI' ijieesler overmeesterde één der De burgemeester zou de e br zijn rekening nemen, maar groterei ton gevolge van de gladheid te sche- zodat hij zijn arrestant weer moest paten. Een paar uur later werd deze "■-iter in zijn woning gearresteerd. De revolver, waarmede de landbouwer be dreigd was, bleek een toneelrevolver te lijn. De leerlingen van een middelbare school in Oost-Beriijn hebben geslaakt bit protest tegen de verplichte lessen in de Russische taal. Zij weigerden hun lcllJAI... ut. Russische thema's te maken. Het was i de neutrale centrales' 3ls conditio sine de eerste schoolstaking in de Russische zone van Duitsland. Volgens de Oost- berlijnse „Berliner Zeitung" zijn twee hoging der ambtenarensalarissen den hervat. In deze vergadering zal de regeringsdelegatie nieuwe voor stellen aan de organisaties voorleg gen. Zaterdag jl. heeft nl. de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst, waarin behalve een zestal ministers enkele door de regering in het overleg be noemde ambtenaren en enige advise rende leden zitting hebben, in deze zaak een beslissing genomen. Intussen heeft de links georiënteerde pers eind vorige week enkele beschou wingen gewijd aan het mislukken van de bemiddelingspogingen, die de bur gemeester van Arnhem, de heer Cbr. G. Malser heeft gedaan om overeenstem ming te 'brengen tussen de verschillende standpunten der ambtenarenorganisaties inzake de herziening der ambtenaren salarissen. In deze beschouwingen Is gesugge reerd dat de vier centrales (de chris telijke. de rooms katholieke, en de bei ambtenaren zijn de vier centrales van oordeel dat indien de regering öeniveï- iering voorstelt maar tegelijkertijd in haar voorstellen weer gaat nivelleren dit inconsequent is. Waarom, de vier centralen de denivellering consequent willen toepassen. Het A.C.O.P. dat geen enkel salaris- voorstel indiende, doch tijdens de on derhandeling en zelfs voor de rege ring had gereageerd op de bezwaren der centrales tussentijds met een com promis-voorstel kwam heeft er tot dus ver bitter weinig blijk van gegeven dat zij begaan is met het lot der laagst bezoldigde ambtenaren, aldus besloot de heer Kapinga. qua non voor 'hun medewerking aan een verbetering van de inkomens van het lagere personeel de eis hebben gesteld rial do salarissen van het hoger over school verwijderd. Om het verzet van de leerlingen te breken, heeft de ..Berliner Zei lung" er bij de ministeries van Onderwijs c-n Justitie op aangedrongen een einde te naken aan de „Westerse invloeden" op de scholen. pBiJ een treffen tussen een bataljon Franse ordetroepen en een groep vogel vrijen te Sidi Ali Boe Nab in Algerije zijn Zaterdag zes opstandelingen gedood, verscheidene gewond en zeventien ge- vanger. genomen. Aan de zijde der orde troepen viel een dode te betreuren. De Franse troepen maakten een belangrijke hoeveelheid wapens en munitie buit. n Harold Stassen, de administrator van de Amerikaanse hulp aar. het buiten- land is teruggekeerd van een reis van drie weken in het verre Oosten. Hij zei dat hij overal een groeiend vertrouwen ■n het leiderschap van president Eisen hower heeft gevonden. Hij is ar van overtuigd, dal de basis wordt gelegd voor een doeltreffend plan voor de ont wikkeling van Azië. zuilen moeten worden dan de regering van plan is. Tijden? een hedenmorgen gehouden persconferentie van de Nederlands Christelijke Bond van Overheidsperso neel heeft de heer P. Kapinga deze voor stelling van zaken een ergerlijk staaltje van demagogie genoemd. Wat hier als waa:hcid werd opgediend is niet anders dan een leugenachtige voorstelling van zaken. De feiten zijn omgekeerd. Het zijn de vier centrales geweest die voorstellen voor de laagst bezoldigde ambtenaren bij het georganiseerd overleg indienden en die met grote kracht hebben gepleit voor een sociaal verantwoord minimum loon. Zi.i hebben schriftelijk en ook bij de behandeling in he.t georganiseerd overleg duidelijk kenbaar gemaakt, geen medewerking te zullen verlenen aan de vwhozing van de salarissen der middel bare er. hogere ambtenaren (het zgn. de- nivelierinssvoorste!i indien de regering niet bereid zou zijn een behoorlijke ver betering van de lonen en salarissen der laagst bezoldigde ambtenaren tot stand tc brengen. Dit is dus liet omgekeerde van wat de socialistische pers beweert. Het' punt, waarop de bemiddelingspogingen in werkelijkheid schipbreuk leden was. dat de vier centrales een hogere be loning. ook een hoger minimum loon, vroegen dan de regering bereid was tc geven. De socialistische centrale (A.C.O.P.) was bereid met minder ge noegen tc nemen dan van de zijde der vier centrales was voorgesteld. Wat het verschil met het A.C.O.P. betreft inzake de salarissen der hogere Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft vandaag de wachtmeester der rijkspolitie N. S. te Elsloo. Limburg, conform de eis veroordeeld tot een ge vangenisstraf van zes maanden, met vijf jaar ontzetting uit de politiedienst. De wachtmeester had verleden jaar Mei een vals proces-verbaal opgemaakt in zake een "vechtpartij met een inwoner van Elsloo, waarbij hij zelf betrokken was. Hij werd deswege door de Maas trichtse 'Rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. De wachtmeester ging van dit vonnis in appèl, omdat hij zijn onschuld staande hield. Twee dagen voor de openbare behandeling in beroep, zou hij een der belastende getuigen in zijn voordeel hebben willen beïnvloeden, hetgeen hem door de advocaat-generaal, mr. J. Hus- tinN. zwaar werd aangerekend. Beatrix. Persoonlijk bedankte de prin ses al degenen die haar het verblijf in het ziekenhui;; zo aangenaam mo gelijk hadden gemaakt. De drie verpleegsters, de operatie- zuster. de narcotiseur en de al'delings- assi-stent kregen apart nog een stevige handdruk van Prinses Beatrix. Hoe wel de Prinses de laatste dagen tal van wandelingen over de afdeling van prof. Nuboer had gemaakt, vond men het tocli beter dat zij van de lift ge bruik maakte om de kliniek te ver laten. Vele cadeaux. die prinses Beatrix waren gestuurd tijdens haar verblijf in het ziekenhuis: waren reeds vooruit naar Soestdijk verzonden. Op verzoek van de Prinses werden talrijke bloem stukken. die haar door velen waren gezonden, over de zalen verdeeld. Een lange rij verpleegsters en broe ders van hel ziekenhuis vormde als het ware een erehaag en de Prinses beantwoordde glimlachend en wuivend de enthousiaste afscheidsgroet van de velen die voor on op het terrein van het ziekenhuis stonden opgesteld, „We missen een prettige patiënte", zo vertelde ons een van de verpleeg sters. die een week lang de zorg over prinses Beatrix had gehad. Prof. Nu boer was dankbaar gestemd dat prinses Beatrix reeds thans weer naar huis kon gaan. Om 'naïf elf arriveerden de Prins er. de Prinses op paleis Soestdijk. waar de Koningin haar dochter op het bor des verwelkomde. Reeds vroeg in de morgen werden vele bloemstukken en gelukwensen voor de Prinses ten pa- leize bezorgd. (Van onze Haagse radacteur) Naar wij vernemen zullen de prijs stop voor witwasserijen en de prijs stop haarden en kachels worden op geheven. Beide prijzenbeschikkingen werden in het najaar van 1954 afge kondigd door de minister van Econo mische Zaken, aangezien de minister er niet van overtuigd was dat de prijs verhogingen in deze branches gerecht vaardigd werden door de gestegen kosten. Het waren de eerste maatrege len legen ongemotiveerde prijsverho gingen na de loonsverhoging van Oc tober 1954. Zowel de wasindustriëlen als de fa- frikanten van haarden en kachels heb ben de minister onlangs laten weten dat zij afzien van collectieve prijsvast stellingen. Bovendien is thans de be schikking inzake de handelsmarges afgekondigd, terwijl de organisaties van werkgevers haar leden verzocht hebben al het mogelijke te doen om prijsverhogingen te voorzomen. Onder deze omstandigheden ziet de minister geen aanleiding de beide prijzenbe schikkingen nog langer te handhaven. De prijsstop witwasserijen werd af gekondigd op 20 October 1954. De prij- Met het M.S. „Sibajak" zullen onvoorziene omstandigheden voorbe houden op 19 Maart pl.m. 900 militairen van de Koninklijke Land macht met hun gezinnen uit Nieuw- Guinea naar Nederland vertrekken. Onder hen bevindt zich de comman dant landmacht Nieuw-Guinea, kolo nel D. Huiting. De „Sibajak" wordt omstreeks 19 April in de haven van Rotterdam verwacht. Post voor militairen, die op 19 Maart a.s. a/b van het m.s, „Sibajak" uit Nieuw-Guinea naar Nederland vertrekken, dient uiterlijk op 20 Maart en 3 April in .Nederland ter post worden bezorgd. Het adres moet als volgt lulden: Rang. naam en voorletters a/b m.s. „Sibajak" Amsterdam Cen traal Station Luchtpost. In Zweden zijn elf personen, onder wie zes buitenlanders, gearresteerd we gens spionnage voor twee Oostcuropesc communistische satcllictlandcn. De spionnen werkten in het hele land en specialiseerden zich op militaire instal laties en wapenfabrieken. De buiten landers zijn een Tsjechisch onderdaan, twee voormalige Tsjechen, een voorma lig Roemeen, een Duitser en een on bekende „vreemdeling". Betrouwbare woordvoerders hebber, gezegd, dat de Stockholmse legatie van het communistische Roemenië betrok ken is bij deze zaak. Volgens hen zou de spionnagezaak ten gevolge kunnen hebben, dat de Roemeense legatie in Stockholm gesloten moet worden. De Tsjechische militaire attaché heeft Vr'i- aag Zweden verlaten. De Zweedse veiligheidspolitie heeft de bende opgerold na een onderzoek, da: ruim een jaar in beslag heeft genomen. Om zovee! mogelijk leden van de ben de te kunnen arresteren, moesten agen ten van de veiligheidspolitie maanden lang als gewone, arbeiders in dezelfde wapenfabrieken als de verdachten wer ken. Twee van de gearresteerde Zweden hebben volgens de politie al bekend. De waarnemend Hoge Commissars van Indonesië in Den Haag. mr. Susanto Tirtoprodjo. zal de volgende maand uit Nederland naar Parijs vertrekken, waar hij is benoemd tot ambassadeur. De ver trekdatum is vastgesteld op 10 April, aldus heeft het Indonesische hoge com missariaat vandaag desgevraagd mede gedeeld. zen werden daarbij vastgesteld op het niveau van 1 September. De prijzenbe- schikking voor haarden en kachels tracf op 27 November jl. in werking. Ook ten aanzien van deze prijzen werd bepaald dat zij niet boven het niveau van 1 September mochten stij gen. Van gezaghebbende zijde in Oosi-Ber- lijn heeft men laten doorschemeren, dat de Sovvjet-Unie spoedig een nota aan het Westen zal zenden met nieuwe voorstel len inzake Oostenrijk en Duitsland. Deze voorsteilen, die voor de ratifica tie van de Parijse verdragen op een con ferentie van de grote vier zouden moe ten worden besproken, zouden alle oun ce:,:es bevatten, c;e Je Sowjet-Ume t. r- zake kan doen. Zij zouden o.m. da aanvaarding mhou den van het Britse plan als basis voor he: houden va.. ve;i ertngen in" geicel Duitsland onder irt -r uuonaal toez at en de bereïdvei klaring de Russische, troe pen uit Polen terug" te trekken ais de Russische strijdkrachten ook inOost- Duitsland kunnen worden gemist.' De regering van de Indoehinese deel staat Laos heeft met de Pathet Lao (de pro-communistische opstandeiingenrege- ring In het Noorden van het land) over eenstemming bereikt over het staken van de gevechten tussen hun troepen. Volgens een gemeenschappelijke verkla ring zal dit besluit gunstige voorwaar den scheppen voor het instellen van een commissie voor onderhandelingen over alle politieke kwesties, die vormde twee partijen van belang zijn. Krachtens de bestandsovereen.toms: van Genéve bestuurt de Pathet Lao de Noordelijkste twee provincies van Laos. Volgend jaar moeten algemene verkie zingen worder. gehouden voor een par lement voor geheel Laos. Het nationale leger van Z'iid-Vietnanr. is er in geslaagd het hoofdkwartier van de opstandige eenheden in de stad Ba Long te bezetten. Het centrum van de opstandelingen lag aan de commu nistische grens, maakte de regering van premier Diem bekend. Deze nederlaag vooi de oppositie, de neo-fascistische Dai Vietpartij. schijnt het verzet te heb ben gebroken. Premier Diem zal. volgens gewoon lijk betrouwbare kringen 2000 man ge oefende Noeng-troepen in de hoofdstad van Vietnam te stationneren mu hem tegen een mogelijke staatsgreep te be schermen. lement en de provinciale raden onder braken hun zittingen en zonden Nehroe gelukwensen in verband met de goede afloop. Ook het ministerie van Binnen landse Zaken neemt het gebeurde ern stig op. Leden van de geheime dienst hebben zich naar Nagpoer begeven, om te zien of achter de zaak een politiek motief schuilt. De dader van de „aanslag" op Neh roe. de 32-jarige ncksjabestuurder Ba boe Rao uit Satara in de staat Bom bay. scheen volgens de politie dronken te zijn en was geestelijk gestoord. Hij bevindt zich onder observatie in een ziekenhuis. Gisteren verscheen hij voor de rechter, die besliste, dat zijn hech tenis met 15 dagen zal worden verlengd. Volgens de politie bracht de aanval ler eerst de auto van de premier lot stilstand door zijn ricksja er voor te zetten en sprong daarna op de tree plank van de auto. „Hij had een mes in de hand. Hij werd onmiddellijk over meesterd door de militaire secretaris van de gouverneur en enige politie functionarissen. De auto van de pre mier zette de tocht onmiddellijk daarna overeenkomstig het programma voort," zegt de politie. Naar verluidt, heeft Baboe Rao tegen over de politie verklaard, dat hij' niet de bedoeling had om Nehroe te doden, maar slechts een onderhoud mot hem had gewenst. Hij had enkeï de aandacht van Nehroe willen trekken en hem uit leggen, „dat er onder de regering der Congrespartij geen rechtvaardigneid heerst". Hij, Baboe Rao. was bijv, ten onrechte er van beschuldigd, betr&Kken te zijn geweest bij relletjes te Ahme- dabad. Later was hij vrijgelaten. Nehroe. die inmiddels in New Delhi is teruggekeerd, zal binnenkort een be zoek aan Perzië brengen. De bedcu'ing van het bezoek is „het bevorderen van begrip en vriendschap tussen beide lan den". Van onze correspondent. De politie te Pijnacker is gisteren de. gehele dag aan hel zoeken geweest naai het negenjarig meisje Anneke van der Kooy, dai Zaterdagmiddag op myste rieuze wijze is verdwenen. Anneke zon omstreeks half vier in de middag de- ouderlijke woning aan de Oude Leede- weg hebben verlaten met de mededeling dai zij naar haar v lendinneije ging, die ongeveer 100 meier verder aan de Oude - Leedeweg woont. Inderdaad heeft haar moeder haar per fiets zien vertrekken* Het is echter niet bekend of Anneke inderdaad het voornemen -had .naar-haar vriendinnetje te gaan, want'zij is daar nimmer aangekomen. Toen omstreeks half acht 's avonds het meisje nog niet thuis was, werden de ouders ongerust. Zij informeerden bij het vriendinnetje en hoorden tot hun ontsteltenis dat hun dochtertje die middag daar niet was geweest. Omstreeks half negen 's avonds werd de politie gewaarschuwd. Ook deze stond voor een raadsel. Het was practisoh onmogelijk dat het meisje was verdwenen op de 100 meter weg die de ouderlijke woning van het huis van het vriendinnetje scheidt. Onmiddellijk werd met dreggen begonnen in sloten en vaarten, maar resultaat had dit niet. Een uitgebreide speurtocht in de omge ving, waarbij geen enkele schuur oï hooischelf over het hoofd werd gezien, had evenmin succes. Vanmorgen zou het onderzoek worden voortgezet. De Rijkspolitie acht een misdrijf niet uit gesloten. Engeland stemt niet in met een voor stel van Amerika om nu reeds de docu menten van de conferentie te Jalta van 1945 bekend te maken, zo heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard. De woordvoerder zei dat weliswaar de grote staatslieden, die aan de conferen tie deelnamen, met uitzondering van Churchill, reeds zijn overleden, maar dat andere politieke en militaire leiders van Rusland, de Ver. Staten en Enge land, die er aan deelnamen, nog in le ven zijn. Het zou niet wenselijk zijn thans een gedetailleerd verslag van de conferentie te publiceren, daar zulks tot misverstanden zou kunnen leiden. De woordvoerder ontkende berichten uit Washington, dat Churchill persoon lijk de publicatie van de documenten heeft verhinderd. In New York mogen geen kinderpistolen meer worden verkocht, die al te veel op echte lijken. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten, nadat hem uit een rapport was ge bleken. dat meer dan 100 in het afgelopen jaar gearres teerde plegers van roofover vallen gebruik hadden gemaakt van speelgoedpistolen. Alleen zeslooppistolen van het type, dat een rol placht te spelen in het Wilde Westen, vallen niet onder het verbod. De raad meent blijkbaar, dat niemand zich daardoor zal la ten misleiden. In het gebied van Gaza heeft de Egyptische militaire politie Zaterdag 66 Arabieren gearresteerd, die beschul digd worden van het onderhouden van „verdachte betrekkingen met de Is raëliërs". Zij worden er van verdacht inlichtingen aan de Israëliërs verstrekt te hebben over de streek van Gaza. Deze inlichtingen zouden de Israëli sche aanval van 28 Februari op Gaza vergemakkelijkt hebben. Een grote wolk die radio-actieve deeltjes bevat, afkomstig van de Ame rikaanse atoomproeven in Nevada, is in de loop van het weekeinde de Britse eilanden gepasseerd. De wolk drijft met een snelheid van ongeveer 160 km per uur in de richting van Denemarken en Zuid-Zweden. Weerrapporten van s Ëd Neer> hedenochtend 7 uur temp afgel Station Weer 24 UH' Helsinki sneeuw WNW 3 —l 3 Sfcoekh. onbevr. N\V 4 —1 Ö.l Oslo licht bew. NNW 3 3 0 Kopcnh. onbetf. WZW 5 —4 0.1 bcrcleen licht bcw WNW 5 0 Dublin nevel WNW 3 1 0 umden /.\k. bcw. NNO 4 3 0 \'dam licht bcw N. 3 1 0.2 Srusscl «eh. bew. windst. —I 0 Parijs nevel N 4 —3 n Bordeaux on bew. NNO 3 Jl 0 Grenoble onbew. windst. —3 0 Nice onbew. NNW 6 6 0 Bcrbjn Keh. bew WNW 5 —1 0 Frankfort licht bew windst —8 0 Münchcn nevel WNW 't —4 0 Zürich mist windst. -5 0 Geneve mist windst. —4 0 Locarno onbew. O 1 3 0 Wenen nevel ZW 3 0 0 Innsbruck mist windst. —3 0 Rome zw. bew. NO 3 4 0 T5 Oni voor toekenning van de halve premie' in aanmerking te komen zal bij een aanvraag daartoe uitdrukkelijk moeten worden verzocht de huurprijs vrij overeen te mogen komen. De „halve premie'' wordt verder ai- een toegekend onder voorwaarde, dal .•oor de te bouwen woningen geen an dere geldeljike steun van overheids wege (dus ook niet van gemeenten), in welke vorm ook. zal worden geno ten. Boven de halve premie zullen niet, zoals bij de normale premie, b.i dragen voor eigen bewoning, bejaar- denbijdragen of toeslagen wegens krotopruiming kunnen worden geno ten. De te bouwen woning za! zijn ge bonden aan de inhoudsgrens van ten hoogste 500 m3. Voorts zai een aan vrage worden afgewezen als vóór de toekenning -an de halve premie met de bouw is aangevangen. Als de bouw niet binen vier maanden na toekenning van ae premie tot de bovenkant van de begane grondvloer is gevorderd, wordt de premie onher moeten bij de gemeentebesturen wor den ingediend. In een brief aan de gemeentebe sturen schrüft de minister, dat de bouw in de vrije sector in. beginsel de mogelijkheid opent om de verstarring te doorbreken, die onvermijdelijk uit een strenge contingeiitering voort vloeit. Het is echter gebleken: dgt de bouw in de vrije sector niet voldoende in een gewenste aanvulling yap het contingenteringssysteem door particu liere bouw voorziet. Er is daarom beboette aan een tus senvorm, waarbij door het beschik baar stellen van een beperkt rijkssub sidie de woningbouw in de vrije sec tor door particu.ieren wordt gestimu leerd. De minister denkt daarbij aan het bedrijfsleven, dat in vele 'gevallen bereid is zich zekere financiële offers te getroosten vooi ae huisvesting van zijn personeel, zonder zover te willen gaan geheel van subsidie at te zien. in verband met de getroffen maat regel zal het toewijzen van contingen ten voor bijzondere doeleinden, zoals b.v ten behoeve ->an de industrie, :n vele gevallen achterwege kunnen blijven,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1