1 Waar jongens en meisjes hun eigen tehuis hebben Timmeren en handwerken naast lezen en dammen Clubhuiswerk voor ongeorganiseerde jeugd Zeadingstentoonstelling werd door dr. E. D, Kraan geopend Water, badhuizen en zeebaden in bespreking -*v IJtUHAV Dinsdag It) jiVldait iyoo Aan het Doelenplein te Schiedam, staat een gebouw dat onge twijfeld betere dagen heeft gekend Zeker zal dat het ge\al zijn geweest, toen het m de vorige eeuw het verenigingsgebouw was van de schutterij die m de dnlschuur er achter haar schiet oefeningen hie d Het stuk gi ond waarop de dnlschuur stond is nu ui handen van een distilleerdenj het gebouw werd later m gebruik genomen als hotel en enige tijd daarna deed het zelfs dienst als museum Niets van dat alles is er nu nog te bespeuren Wie er in de tyd van de schutterij zijr onderdak \ond zou nu de zalen en gangen met meei terugkennen Veianderd is het zeker ook wat de bestemming betreft Want geen soldaten lopen er meei rond geen kelïners staan gereed om de j as van de bezoekers aan te nemen noch bewegen er zich de kunstminnaars van het ene schilderij naar het andere want nu heeft de z g ongeorganiseerde jeugd van Schiedam er haar thuis „ST. JORIS DOELE" Men zegt tuats teveel wanneer men beweert dat deze jeugd ei zich thuis voelt want behalve dat zij middelen tot ontwikkeling en ontspanning vindt bm nen de muren van de St. Joris Doele heeft zij ook een belangrijk gedeelte van haar energie en ondernemingsgeest be steed aan de inrichting Het is Karei Scholten de hoofdjeugd leider meneer Scholten voor ons en soms ook vooi de jongeren waarvan er bijkans de gehele dag aanwezig zijn die er de scepter zwaait Hij weet veel en prettig te vertellen over het werk on der deze jongens en meisjec van. Schie dam en, wanneer men eenmail met hem m het ruime kantoor achter de hoge ramen m gesprek is is er van weggaan wet gauw sprake Stichting ïn 1946 werd op initiatief van de toenmalige wethoudster van onderwijs en sociale zaken, mevrouw H Ben turn de Wilde eer stichting in het leven ge roepen die het wetx onder de ongeor gamseerde jeugd van Schiedam ging aanvatten De werkzaamheden, die officieel be gonna* op 16 Februari 1949 vonden be langstelling m Protestants Christelijke en neutrale kringen De Rooms Katho heken hadden reeds hun eigen organisa tie op dat terrein en deden daarom met mee Subsidie werd verkregen van het rijk de gemeente de provincie en het Cen traal Werkgevers Verbood Eln dat dit werk m ruime krmg belangstelling heeft blijkt ook wel uit de huidige samenstel bng van het bestuur waaun ds J G Jansen ds. W I Krijger en ds J B Schnuwink zitting hebben, alsmede de inspecteur van het onderwijs de heer M Holi, de wethouder de heer H Sa bel, de heer H IJsselstem vertegen woordigers van het CNV en de SBB en vertegenwoordigde uit de zakenwe reïd, waarvan de heren vr B Wilton, *h J L v d Berg en A de Groot genoetmcLkaiinaa wojxten- evenals de di secteur van de ambachtsschool de heer I Pulleman Het bestuur is echter de stuwende kiticht op de achtergrond Zij, die da gelijks met de Jongens en meisjes, waar van er 1200 staan Ingeschreven, omgaan *fjn de jeugdleiders en leidsters Naast gi de heer Scholtcn zijn dat mej S Bolt, 5® meisJ€s^roepen onder haar hoede heeft en de heer J Klinkenberg, dre ook gedeeltelijk de administratie verzorgt Twee en twintig dames en heren hoofd zakelijk technische mensen omdat men w*t men doet verantwoord tui doen staan deze kem terzijde Denk over de administratie overigens met te licht Het kaartsysteem is uit gebreid, en er komen nog zoveel andeie dingen kijken om het werk gaande te houden Bedenk maar eens wat er no dig is om dagelijks zo n 250 tot 350 jon gen® en meisjes bezig te houden Inschrijving Iedere jongen en reder meisje kan Hd worden Het inschrijfgeld bedraagt teen cent en dan is men voor altijd van alias af Alleen voor bljtiondere dingen zoals voor filmvoorstellingen ai feest avonden moet extra betaald worden Want het is toch zo dat het veel fi ner is wanneer je weet dat ook door jouw bijdrage deze dingen mogebjk worden' Dat geeft je verantwoordebjkheidsbe Wanneer de inschrijving Is geschied worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht Bovendien wordt geregeld Burgerlijke Stand van Rotterdam Aangiften van 14 Waart 19S5 a r, B Venhuizen—Huizer d 4*52!Jeman®-v?" 0osfanen d G M Botter -Hebboer z J H TevelGredt z H C van Ravestem z "VI S M Kloot— i vh wL,? C S. Haeesteyn—Hazebroek z S Th HendriksOlsen d J W Ustra—Koster a A ca Boogaard—Marterti d Chi L 5?>0^"^?QI.nickx d A J Bak—ScheCfer z M G Slotboomva* Rumpb z U tense— «e Graaf s HU Beekirsn—Weerewte jn d E M Verpaalen—Bal z p van Hove Droppe t Z H G VosKaraptjon t \V Vcrkaarl— Krleg d G Hot mg—Bindervoet d T Linton Liekens z A C Dessens— Baan t Chr VI HpuwMlng—StOUt z E M Bakkes—Blom 7 H H BenscoopWarenian z H J van Breu gel—van Rhtfn z Chr COM Sw nnen— Meyskens z A Dentrovan der Velde d j M Tomas—de Feb f P li Woudenberg— van Velsea z W M van der Knaij Gerr tsma Bos—Etusault d K van Os—Kom d M J Seheff ersSpru t d G H Vermeer de Blools z N Haasdijkde Geus tl J Hl herding— Dekker z I M de Roer—Duimel 7 M Stubbe—Martens z S van de Meeberg- Kalkman z MC Gerritse vvan der Kaa i z T C van Anen—van Enschut 7 C A tan Zanten—van der Heijden r E C Snoek— Blom d m J HokkenHopp< brouwer z C Ph Krieger—Pottere d L M Gtoenewoi d Zoeteweu d J van den Heuvel—Geerl n° d L H Engelse—Boe s d "V Bergei—van Walsum z E A Vuljk—Lennis 7 C de Groot —Bruins sr N van der Graaff—ToJlxg d N Koedam—Doesburg z A E T Heilden Braber z A H Pictjouw—Sm t d w nn MegenBosman z H J M Voogest an der Linden z M H a van DonselaarRmge d J M Th Verdel—Lokker d OVeutLBDEN G Koedood vr gel gew met C van Wezel 83 j J H Luttlk man van M Voogel 62 J J BorkUs ongeh vrouw 94 j C Sdbdppers vr geli gew met M talentjn 841 AE Bowser man tan G Beket 80 i J Groeneweg man van L M Lagendi k o4 P J Klemslag Baas vrouw van M de Jong 56 J W S t an de Wetering viouw van J r Stelnweg 61 j A R Bootsgerei man van M W van And el 68 J D W van der Schalie man van B Wilms "4 j A E Kroet man van A Groenendijk 63 3 A Damsteeg man geh gew met E Heuvel ink 82 j mm Schip pers vrouw van p den Tuinder 5a j R J van Dint1-er zoon 2 dag J Geervliet ongeb vrouw 4» J M H B3kker vrouw van J de Waal 70 j" A P den Boer man van A A van der Ham 54 j M Baas vr geh gew met G Pels Cl 3 C vort Oort vr geh gew met Pli van der Waard 90 j W Boon man geh gew met M de Vnes 80 J Chr Ver boven ongeh maxi 68 3 AA van der Linden vrouw van C Jongenotler 54 3 A Aangcpn brug vr geh gew met A Blokker 7ö j Voorts als levenloos aangegeven A Enden burg—van Mastrigt zoon A van der Meer KJompenhouwer, dochter gecontroleeid of de leden met te lang tegblijten Zijn er tekenen dat een jon gen of meisje zich teruggetiokken heeft dan vtoio de kaart uit het systeem ge licht Om de wegblijveis eens aan te sporen opmeuv komen daarvoor is hut gioepje meoewerkeis helaas te kiem Maai het verloop van de leden is mei groot Een enkele keer vertoont iemand 7ich wel eens met meei omdat hij iid is ge orden van een sportclub of een andeie vereniging maar dan is e in wezen vieugde m de harten van de leiders vant dan is het doel bereik» de weg naar het georganiseerde jeugd verband is dan gevonden Ook de ouders steunen het werk vaak en zelfs is ei een gioepje dames dat Dondeidagsmiddags komt naaien voor de jaarlijkse bazar Zo zitten wij dan midden, in het welk want waar houdt de jeugd in dit clubhuis zich mee be 2ig' In he* kort is dat met alles waar de jeugd zich maar mee bezig kan hou den Een rondgang dooi de zalen van het gebouw leert ons dat Een lange biede gang verdeelt het gebouw in twee delen Op deze gang komen vele deuren uit iedere zaal heeft weer een andere be stemming Zo zien wij dat ei eigenlijk ontelbaar veel dingen zijn waaTdcor de ze jeugd geboeid en. waarin zij onder wezen kan worden Maar laten wij met de nadruk op dit laatste leggen want ?ij kan moeilijk lang met eenzelfde on oerwerp bezig zijn Deze jeugd die deels nog op de lagere school loopt en zo zij reeds in bedrijven weikt over het algemeen ongeschoold is verlangt actie en afwisseling Dat is ook de reden waarom er order andere voor de bankweikafdelmg zo weinig belangstelling bestaat want het maken van een werkstuk duurt zo lang Toch zijn er wel die zich met plezier aan üe werkstukken, wijden Vooral nu want binnenkort wordt er een bazar georganiseerd met de opbi engst waar van o a eert kampeertocbf van tweehon derd jongens en meisjes gedeeltelijk wordt bekostigd- De oude autopeds 'die hier weer wor den opgeknapt zullen zeker een flinke opbrengst verzekeren Zo is dat ook in de schilderafdelmg waar houten auto s en kinder ameublementen worden ge verfd die boven op de timmerzolder door de maats worden gemaakt Op deze zolder waar de werkbanken aaneen gerijd staan weiken iedere avond toch zeker dertig tot veertig jon gens onder deskundige leiding Daai wordt ook aan figuurzagen gedaan Ook de geest Het zijn echtei met alleen de praeti sche zaken die op de benedenverdieping beoefend worden Neen ook de geest vindt hier voedseL In de bibbotheek die tevens leeszaal is staan vele boeken ter beschikking van deze jongens en meis jes tan Bulletje en Bonestaak tot Jules Vemes toe Verantwoorde lectuur nauwkeurig geselecteerd is het die de jongeren nopen tpt lezen en waardoor zij ook leren lezen vaak Rond de kachel is de plaats waar bovendien door de leiders verteld wordt Een grote sportza-al vindt men op deze benedenverdieping die tevens dienst doet bij feest en filmavonden en een zaal om tafeltennis te spelen en noem maar op Boven is de electi©technische afdeling Daar woiden zelfs ïadio toestellen gere paieerd Daar woidt ook geleerd hoe een stopcontact m elkaar zit Die weten «chap kan thuis toch zijn nut hebben' En dan het aardige van dit alles het gehele gebouw alle zalen zo ohd als zij waren zijn door de jongens zelf ge heel opgeknapt De lambrisering hebben zij getimmerd en geschilderd het pla fond gemaakt en het behang zelf opge plakt Langs de wanden zijn hier en daar banken aangebracht Het maten aal was afial van een scheepswerf Men begrijpt wat dat betekent Het is dan ook niet zo ireemd dat jongens die lid van. de stichting waren en die nu in militaire dienst zijn iedere vrije Zaterdagavond in hun buis komen dooi brengen en met te akelig zijn de handen uit te steken als et iets te doen valt Uit verschillende van dezv. jongens zullen de toekomstige leideis van dit erk vooitkon en Meisje* De mcisjesafdeling heef een eigen sfeti de hu el jk en kus op mei jes ingesteld Daai wirdt in dc z g hns kamei waai een jaar dooi de jongens ovei s gti erkï vooi alles klaai was gehandwerkt on gepriat Daar 1 ook de speelkamer vooi ïhythmische gvm rasliek \„di nun 1 ortgeleüm mee is begtnnei ei waai ook aan volksdansen woidt gedaan Daar s ook het keuken tje met de grote aanrecht waai een voorzichtig bvgin gemaakt woidt met m h nshoudeli ke cursus 7o vordl er gewei At s unlets bin nen s zomei buiten Het vmteiseizoe 'is bijra achtt dc rug Dat voidt jaai bjks afges o en met een giote bazai de Out nba cen caai 'amihefeest dat di jaai gehouden zal woiden van 30 Maait tot en met 2 April Met de voor bereidingen rji allen d uk m de weer en dauii a begint ae tome met zijn kampeei tn "P tvieugde Zo ndt zomci en mtei het weik ondet de ongeorgani etrde jeugd Sch edam dus op verantvooide wijze plaats en de jeugd ndt aan het Doe lenilein een onderdak waar het zich vaarl jk thu s voelt Een weik 10 d daat dus vement dat d< bela ïg telling van giotete gioe pen var Schiedams bevolking zeker dub bel en avats vaaid ts Dadelijk ongeval Gistelmiddag is aan de BK laan, ter hoogte van de Vondellaan te Schiedam een dodelijk ongeval ge beurd v\ aarvan de 54 jarige tekenaai M W H de Gorter vv o ziende Ka merlmgh Onnes laan te Schiedam het slachtoffer werd De heer De G kwam op een bromfiets van de Nieuwe Ha ven en wilde over de B K laan de Jacob Catslaan inrijden Een auto die daar juist passeerde remde maar een daar achter rndende wagen bestuurd dooi G C R uit Rozenburg gieep de bromfietsei Met een schedelbasis fractuur werd het slachtoffer naar de Dr jNoietstichtmg overgebracht waar hij een half uur na aankomst overleed De heer De G laat een vrouw en drie kinderen na Filmavond Piotestantse Gezondheidszoig Gisteiavond opende ds U A Krijger Geief predikant de fi m propaganda avond welke was belegd door het comité van de Protestantse Gezondheidszorg te Schiedam Hoewel de opkomst enigszins teleurstellend wu» sprak hij toch zyn blijdschap uit ovei de toenemende be langstelling welke de PGZ ondeivindt Hierna weid ae film Vechten en Die nen vertoond waarin het boeiende ver baal van ds G van Veldhuizen is ver werkt Op vaak ontroerende wijze wordt de strijd getekend van een levenslustig iong meisje dat na een ernstig ongeval in eun ziekenhuis schier eindeloos lang moe wachten op herstel Na een periode, van opstandigheid volgt die vin het die pei nidenkv.11 waaitoc ook haar om goving mede vei kt ti uilundeïgk komt 7u tot het genipte imicht dat ons leven met alleen maar geleefd moet worden maai dat bet doelot-wjst moot worden besteed Winneet zij tater voor de tweede maal m het ziekenhuis komt is dat de vrucht van deze positieve beschouwing want zij keert er terug met als patiënte maai als verpleegster een taak waartoe juist zij met haar opgewekte luchtige aard uitermate geschikt is want alleen blijmoedige mensen, zijn voor dit weik geschikt Doeh het gaat m deze film met alleen over het leven van Ria het verhaal heeft een diepere achtergrond Want tus sen ae bedrijven door wouden indruk wekkende cijfers genoemd over het werk mdePGZ Ds J D Sm ids Herv predikant wekte ra zijn slotwoord ernstig op om de ge brachte boodschap met te vergeten maar elk naar vermogen en krachten aan het voorgestelde doel mede te werken Wanneer we van deze goede avond iets mogen zeggen dat verbetering behoeft 15 het met name de kwaliteit van het geluid waardoor de gesproken woorden met of nauwelijks verstaanbaar waren Wasdemonstratie in „Musis Sacrum" In de geheel gevulde grote zaal /an Musis Sacrum had de Ned Persil Maatschappij NV te Amsteidam met inschakeling van hun. detaillisten Schiedam een belangstellend publiek bijeengeroepen keurig met touringcars van huis gehaald en gebracht met geen andere bedoeling dan van nabij kennis te nemen van haar producten Op on derhouöerde wijze vertelde haar ver tegenwoordiger piopagandist de heer H A Reuser hoe veiligheid ook hiei voor alles giat en liet de diveise gememo reerde goede kwaliteiten op overtui gen de wijze demonstreren door enkele filmpjes waann Klaartjes van de fa milie Hummes ils zegsvrouwe optreedt met onweeispi eekbaai gezag Zijn uit eenzettingen werden voor een deel der andere producten afgewisseld door het vlotte betoog var mej De Goede Emge humoristische filmpjes en een grote Amerikaanse klucht film die na a< pauze draaide voltooiden hel piogram Op de hoek van de Huvsmanstruat en de Fabustraat le Schiedam werd de 30 jarige mevrouw C E H gebeten door een grote heideishond Zij liep verwon- Bui eerlijke stand \ah Schiedam GEBOREK Adriaan L W j7 broek Tan e J Verveo i Co nel s z 71 Wirc^rt z Come] s N v i T Boi 01 M H v E Wester eld A van Bedif en de Wit er 1 J Mm en C A Th r A] tha C Noo e 1 lol N elen wiSMU alw j] Wi belmina Ploo j cn J G Jong Irene M G jmmi n ek en - Oos«ane 1 ti M j OVTRLEDEM 1 I j G A PltP "VI "VI Tel er Hans f Lps 7' J J Korhee HylJuiti^the j,)mini li f tutrdl noj, nut .u heel lung in tie St Jons Doele tloar li nut je\ beoefend Hoe Schiedam spaarde Het inleg overschot over de maanden Febiuati bij de spaarbank Anno 1820 te Schiedam doet met veel onder voor dat van Januari. In de afgelopen maand werd nL 248 "7421 meer ingelegd dan terug betaald waardoor het totale spaartegoed tot 15 98a 291 61 is gestegen en het aan til spaaibankboekjes tot 4ö4o7 De afdeling bedujfssparen boekte een vermeerdering van 6 9b0 75 door de af haaldienst werd f 48 "21 *0 aan huis af ge haald terwijl met span busjes een bediag van S 32 292a4 v erd gcspaaid Ook het tegoed der jeugdige spaaiders is m de afgelopen maand weder gestegen en wel tot J 84 381 8" verdeeld over 6 092 boekjes Op de scholen weid cen bediag 4 776 90 aan spaarzegels verkocht tegen 4 154 4o 111 Februari i9o4 ïn Febiuan werden 3> boekjes jonggeborenen afgegeven Dc belegging der tpaaigelden was eind Febiuari als volgt verdeeld in effcctet voor ƒ86 millioen m onderhandse lemn gen voot ƒ5" millioen in hypotheken voor j 2 3 millioen. Aan liquide middelen was aan het eind dei maand 2 000 398 92 beschikbaat Zakeiibludiekung bijeen Ondei leiding van de heer A Bijloo vergaderde de Zikcnstaoiekring te Schiedam weer eens op de tiaditionele Maandagavond als naar „e woon te ra Ho tel Beijersbei gen In onderlinge discussie bekeek men nog eens van alle zijden het referaat van de hcci Boistlap die 14 da geleden had gesproken over het on crp Wat ik zag tn hooide ra Amerika Contactdag Hervormde Jeugdraad Zaterdag i9 Maart belegt de Hervorm de Jeugdiaad te Schiedam een Contact middag en avond voor alle leiders en leiosters ra het Hervormde Jeugdwerk Uit het programme novmen wij oa Kinderen voor de Rechter een film •ver jeugd en. justitie Nieuwe Wegen een inleiding van dc "Voorzitter van de H J over een nieuwe opzet m het jeugd vvtrk waarna discussie Aanvang half vier m het Gebouw voor Chr Soc Belangen Aanrijding De 24jange J v d B uit Vlaardin gen brak zajn been toen hij aan de Soendalaan een driewiehge stilstaande auto wilde passeren op zijn bromfiets, maar daarbij een aanrijding veroor zaak te Door de G G en G D werd hij naar het Gemeenteziekenhuis ra Vlaar- dingen overgebracht Een duo passagier kwam met de schnkvrq Motorkabels gingen smeulen In een ti eins tel van de trein Den HaagDordrecht, die gisteren om IQ 52 uur uit Den Haag vertrok weroen enige smeulende motorkabels ontdekt in de buurt van het Station Schiedam. Nadat de trein tot stilstand was ge komen werden de motorkabels met handblusaoparaten geblust Door het gebeurde krreeg de trein een vertraging van een half utn Van de trein, die uit meerdere trein stellen bestond werd het eer.,te trein stel door het erachter lopende stel naar Rotterdam opgedrukt Verschillende tremen op het baan vak, zowel m de richting Hoek van Holland, als in de nchtrag Dordrecht kregen enig oponthoud etn brachten Ock vandaag moi gen Dondeidag alle dagen van 0 2—6 en van 8—10 uur blijft de unieke tentoonstelling nog m Vlaardingen Het Gemeentebestuur was door wet houder M H L Weststrate vei tegen vvoordigd VLAARDINGEN Grote belangstelling in „Liefde en Vrede" De unieke zendingstentoonstellmg Zento uitgaande van het Ned Hervormd Zendragsbureau Oegstgeest „n van het Zendingscentrum van de Gereformeerde kerken te Baam is Maandagavond in gebouw Lieide en Vrede te Vlaardingen door dr E. D Kraan geopend 7oaL> bekend maakte dr Kraan vorig jaar een vry lange reis naar Indonesië de daar door hem opgedan*» indrukken en ervaringen waren derhalve nog vers en werden door hem uitvoerig weergegeven Dr Kraan vertelde over wat hu had gezien in de kampong in de ziekenhuizen hoe men thans m Indonesië werkt en leeft en gewaagde daarb j van het moeilijke, doch tevens zo mooie werk van de zendelingen Hij gewaagde van de zegenrijke arbeid van hen waardoor verscheidene inboorlingen tot Gods woorden worden bekeerd Met deze ten oonstelling wordt een doordat catechisanten ei be/oek moo e poging ondernomen om Indonesië «at dichtei tot het Nederlandse volk te brengen Well cht kan men z ch dit ude land vti de tentoonstel! ng waar over wij vorige week reeds uitvoerig schieven, wat beter voorstellen waar dooi bet gemakkelijker valt zidh in de politie van de Indonesiërs en van -1" zendelingen die daar gaan werken verplaatsen Als ooggetuige kon Kraan de aanwezigen ondanks het betrekkelijk vroege openingsuur was Liefde A Vrede goec. gevuld veraeke ren dat ei door de zendelingen hard wordt gewerkt en dat hun werk gelukkig naet tevergeefs is Hij maakte daarbij de volgende vergelijking E>r staat een grote oogst Gods op de veldm te rijpen het is dcJTom zaak, dat de landbouwers haast maken. Die Nederlandse landbou «ers moeten spoedig worden uitgezon den waarvoor veel geld nodig is Dr Kraan wees nog op een ander be langrijk aspect deze tentoonstelling is mogelijk geworden door het mterkerke lijk overleg Hij vertrouwde dit dit een gunstug symptoom zal zyn om gezamen lijk hard te werken, wanneer heel pro testant Nederland wordt opgeroepen om binnen korte tijd met minder dan een millioen bijeen te knjgen ten behoeve van Ihet onderwijs m Indonesië Alles moet m het «erk worden gesteld om Indonesië van het analphabetisme te genezen Vor heel Indonesië is het van belang dat het land goed onderwijs krijgt oa opdat de bevolking een open oog krijgt voor de gevaren, die dreigen van d" zijde van de Islam en het Com murusmc Het is thins ook de tijd om overal de Scholen met de Bijbel op le richten Wel bestaat er ra Indonesië vrijheid van godsdienst doch dat neemt niet weg dat er een schoolstrijd heerst Dr Kraan ging hier nader op ra waarby hij ook memoreerde dat dit punt moei lijker is dan men oppervlakkig zou kunnen denken wijl de onderwij smid delen voornamelijk de leerboeken van hier totaal ongeschikt zijn voor de Oosterse volksziel Dr Kraan hoopte dat deze tentoonstelling er m niet on belangrijke mate toe zou bijdragen de belangstelling vooi het zendingswerk te bevorderen Hy smeekte daarvoor God zon onmisbaren zegen af Nadat èen van de medewerkers nog een korte toelichting had gegeven verspreidden de aanwezigen zich tusser de onderscheidene stands, waar expli cateurs allen met langdurige Indone sische ervaring het gebruik van de geexposeerde artikelen hebben uit gelegd. Duidelijke grafieken verhelder den dit algemene beeld Maandagavond was het direct druk op de Zento o a. B.B.Z.Z. congresseert in Vlaardingen De Bond voor Badhuizen Openlucht zweminrichtingen en Zeebad- badbedryven hiefld Maandag een congres ra Vlaardingen, waaraan de jaar vergadering voorafging Levendige interesse bestond voor de referaten Helder zwemwater ingeleid door prof dr J K Baars hoofd van de sectie Water Lucht en Bodem van d eafdelmg Gezondheidstechniek T JT OJ>e toepassing van mobiele badinrichtingen op Schouwen Duivelanddoor de heer J H A Hardeman directeur van de gemeenethjke dienst voor was bad en zweminrichtingen te Amsterdam, en Het gevaar van verontrei niging van onze stranden door olieresten door de heer P W Wissenraet lid van de Commissie Zeewaterverontreigrag Prof di Baars betoogde dat helder zwemwatci van belang is uit aesthe tisch oogpunt uit veiligheidsoverwe gingen en uit hygiënische overwegtn gen Hel ondoorzichtig worden van zwemwater wordt voornamelijk ver oorzaakt door algengroei, de voedings bodem voor bacterieen Het watei be hoort doorzichtig te zyn tot op de bo dem Ook al heeft men dit bereikt dan krijgt men toch na enige tijd algen- ontwikkeling oa door de aanvoel door de lucht Chloortoevoegmg is tot op heden nog steeds het meest afdoen de middel gebleken In een uitvoerig betoog heeft de heer Haideman uiteengezet dat zolang nog met is bereikt dat m ieder huis een douche aanwezig is het beste is dat de gemeenschap over een eigen bad huis beschikt Is dit onmogelijk bv economische redenen dan een bad huis in combinatie roet een wijkgebouw Ook wanneer dal met verantwoord is op het platteland za! dit met ren dabel zijn dan brengt de mobiele badinrichting uitkomst Voor een enigs zins economische exploitatie van ren badhuis zyn 900 a 1000 baders per week nodig In kleine gemaenten is dat met te bereiken terwijl combinatie dan geen uitkomst brengt omdat de te leggen afstand te gioot wordt Dan brengt de mobiele badinrichting uitkomst Zij bestaat uit een trailer,, waarop oen warmwateibereidingsm- stallatie en een aantal badcellen zyn aangebracht benevens een wacht- van bedragen ca f 45 000 Zes ge meenten op Schouwen Duivelend heb ben besloten een dergelijke mobiele badinrichting aan te schaffen het is de eerste in Nederland afgezien van die welke bij het leger in gebnuk zijn De heer Hardeman gebruikte tal van voorbeelden en practische uit spraken Onder meer maakte hij de opmerking dat het a sociaal is om m badhuizen op de laatste dagen van de week het tarief hoger te stellen' De heer Wissenraet heeft het pro bleem voor de zeebadbedryven nl dat het baden wordt belemmerd door de aanwezige olieresten uitvoerig toegelicht Op initiatief van de Engel se regering is een verdrag tot stand gekomen dat m Mei m werking treedt waarbij bepaalde gebieden verboden zyn voor het lozen van olie Twintig landen hebben het verdrag geratifi ceerd De congressisten hebben vervolgens het meuwe KOLPA-bad te Vlaardin gen bezichtigd In de voormiddag was een huishoodebjke vergadermg gehou den Vorig jaar Mei werd de bond opgericht met 20 leden momenteel bedraagt het aantal aangesloten in richtingen 185 De heren M J de Bruin uit Den Haag dr J F v Saarïoos uit Scheve- nmgen en J H A Hardeman uit Am sterdam werden als bestuurslid herko zen Het gemeentebestuur van Vlaar dingen heeft 's morgens het congres, ruimte De trailer wordt door een man dat onder voorzitterschap stond van bediend, die tegelijkertijd chauffeur de heer H J Visser uit Zaandam ont- stoker badmeester is De kosten daar-'vangen. Clir. Middenstanders - spreken over Oudedagsvoorziening De heer C Brouwer bield Maandag In een van de zalen van Obadja voor leden van de afdeling Vlaardingen van de Christelijke Middenstandsvereniging een lezing over bet onderwerp De Oudedagsvoorziening In zijn openings noord wees voorzitter J Ligthart er op. dat juist de Christen een taak beeft ten opzichte van cen ander en bet ver baasde hem daarom dat anderen vaak meer deden op het terrein van de so ciale voorzieningen De referent de heer C Brouwer tweede voorzitter van de afdeling merkte 0 m op dat men sinds het begin van deze eeuw al bezorgd is over de ouden van dagen Hij besprak de ge dane pogingen om een behoorlijke voor zienrag te krbgen pogingen die ten slotte uitkepen op de ra 191® tot stand gekomen Oud er doms en Invalid iteits wet Thans is aldui de heer Brouwer deze wet met meer voldoende Ook thans ts de nood weer vrij groot aoor de waardevermindering van het geld de verhoging van de levensstan daard en de verlenging van het ge middelde leven Omdat genoemde factoren meespelen bij het bepalen van de grootte van het pensioen geloofde de inleider met te moeten overgaan tot het instellen van een bedrijfspensioenfonds en dit zeker met taksgewijzc te organiseren In dit Joitste geval zullen er namelijk 2cer grote moeilijkheden komen in uitsteken de bedrijfstakken of beroepen omdat de laatste overblijvenden zeer zwaar belast zouden worden De heer Brou wer pleitte voor het opnemen van zelfstandige groepen in dc totaliteit maar by wees het premie vrije staats pensioen van de hand hij zag liever het verband tussen loon en afscheid ge handhaafd Dc heer Brouwer kwam daardoor tot de conclusie dat een basisvoorziening gekoppeld aan het welvaartspeil de voorkeur verdient Hij kwam mede tot deze conclusie op grond van een door de SER uitgebracht advies en een rap port van de Christelijke Middenstands vereniging In de Bijbel Is de oudedags voorziening zelfs als plicht gesteld zo meende de heer Brouwer Veertien reservisten ontvingen diploma In de cantlne van de ^randweerkazer ne te Vlaardingen voa dezer dagen in aanwezigheid van de voltallige reserve politie de uitreiking plats van de diplo ma s geoefend man aan 14 reservisten van de Vlaardings® Gemeentepolitie Burgemeester mr J Heusdens gaf eei kort overzicht van de ontwikkeling van het Instituut Steun Wettig Gezag te Vlaardingen Hij wenste de geslaagde reservisten geluk met het behaalde di ploma en wekte de overige reserve- politiemannen op om het diploma «ge oefend man alsnog te halen Hierna werden de 14 reserve polihe mannen door de commissaris van politie commissaris K v d Ham beedigd als onbezoldigd Veldwachter van de gemeen te VIaardingen- De heer G Tombroek voorzitter van de afdeling Vlaardingen van het Instituut Steun Wettig Gezag heeft voor de pauze ook nog het woord gevoerd Daarna hield de heer J W F Dorleyn, hoofdinspecteur van politie een heldere uiteenzetting over het onderwerp Pdhtieopfa-eden in tyden van onrust Amateurfotografen in Excelsior De leden van de afdeling Vlaardingen van de Amateur fotografenveremgrag waren Maandagavond ra Excelsior waar de heer Curt Kahn voor hen sprak over Toneelfotografie Duidelijk tekende de referent de mogelijk en moeilijkheden Hij wees er op dat men moest werken met grote lensopeningen en gevoelige films vanwege de geringe lichtsterkte Een electronenlhts vond de spreker mm der geschikt De lezing werd verduide lijkt met zowel zwart witte als gekleur de lichtbeelden Daai uit bleek duidelyk hoe moeilijk toneelfotografie is Tot slot van de leerzame ivond sprak de heer A Bakker voorzitter van de vereniging waarderende woorden uit aan het adres van de heer Kahn Wat Vlaardingers vingen Binnen van de trswlvisserij *e IJmuiden VI 83 schipper L Rog met 1940 besomming aan ver°e vis Het schip had een onderbroken reis wegens een defecte motor en eindigt thans de trawivisserij en komt naar Vlaar dingen dingen Open Kolpabad half Mei geopend Het ligt in d» bedoeling 10 werd var- nomen lijden» het bezoek dat BBZZ congressisten gisteren aan het Kolpa bad brachten het open zwembad oyisiraefci half Mei ra gebruik te nemen Tegelijker lijd zal dan het dakterrars voor het pu bliek worden opengesteld Het terrasje rond bet Bad paviljoen wordt 1 Apnl voor het pubhek opengesteU voor die tijd aal het nog een aanzienlijke uilbr« ding ondergaan Onwillige jongeman De J3 jange G v T uit Vlaardingen ilde 7tch na een waarschuwing van de stationschef met veiwydeien \an de spoorbaan nabij het station De politie moest de jongeman weghalen Een voor vertrek gereed staande trein kreeg daar door een minuut vertraging Door de koude bevangen? Op de Trekkade nabij de Wlllemsoord- seweg te Vlaardingen kwam de 21 jangt D K met zyn fiets te vallpn en moest in bewusteloze toestand naai het alge meen ziekenhuis worden overgebracht. Waarschijnlijk was K door de koude be vragen Inbraak Onbevoegden hebben zich Zondag avond toegang verschaft tn een womng aan het Enunaplein te Vlaardingen Een bedrag van ca 8 50 werd vermist. Ds bewoners waren de stad uit geweest bij thuhkomst hebben zij xernoedelyk ds dieven ge°toord Alleen een nat pak De 7 jarige M K em de 8 jarige A H zakten door het ys van de vijver aan ds Am manstraat te Vlaardingen Met behulp van een touw een riem en een plank gelukte hel cmge omwonenden de jon gens aan de kant te krijgen Beiden lie pen alleen een nat pak op Ongevaï De 45 jarige I S en de 14-Jarlge S wilden ra de Emmastraat te Vlaardin gen een kist wegslepen waartegen een aantal betonplaten stond De platen vie len om waardoor beide bersonen met ds benen onder de platen geraakten. S. moest met een gebroken enkel en G met een kmewond naar het algemeen ziekenhuis worden vervoerd om daar te worden behandeld NAGEKOMEN FAMILIEBERICHT- de Heere tot n kortstondig lieve zorg Behuwd en Heden nam Zich na ec ziekbed onz zame Vader Grootvader HENDRIK DIJKSHOORN Weduwnaar van J M van den Berg n de gezegende ouderdom van 88 Jaar Oudewater C de Sruyn—Dijkshoorn J de Bruyn Rotterdam M W Dijkshoorn A G DijkshoornMoes en Kleinkinderen Rotterdam N 15 Maait o5 Ringdijk 39 De bijzetting in het tamiiie graf zal plaats hebben Zaterdag 19 Maart as op de Algemene Begraafplaats Cr00swijk te Rotterdam Aankomst Kapel 1.3Q uur De Vereemgmg de Vlaardingse Oud heidkamer en Visscherymuseum ontving de volgende voorwerpen in bruikleen Van mevrouw A. P E. Tb van Lin den van den Hetivel-Verploegh Ctaassé* drie ingelyste tableaux met wapens van de leden van de Vroedschap van Vlaar dingen en twee Ba vel aartjes voor stellende de Nederlandse kanonneerboot voor Antwerpen en het bombardement van Antweipen ra iSJö Bavelaartjes zyn houten kastjes aan de voorzijde af gesloten door glos waann figuren van papier mêché aLs in een diorama staan opgesteld Deze dioramas werden het eerst gemaakt door Cornelia Bavelaar (geb 1777 en overl 1832) Van de heer D. Chodazynakl Een Ro meinse armband en een aantal scher ven, opgegraven lp de Babberspolder. Burgerlijke stand van Vlaardingen GEBOREN Arte z v F A W Overduln ea -I ven Beukelen PlctcmcBu <3 v G van Vliet en P Bot Elizabeth d v W Hoogrr- eri en A Hottinga Gererda Eliwbeöi, 4 A VilUn en W r C 2 de Jonge Louise 4 L van t Oor en C L Copper Margrethe Josée <3 V T HakbjlJ en M J van Roon Alice Willenuna d v 3 A Bakker en C van Wtelden Dirk Johannes r v W \an der Vaart cn W van Gilst. Rtjnardus Maria z v J C Heurken* en J S Martens Teuni» z v N van den Hurk en A van Vliet Elisabeth Christina Emerentiana d v C B P Krempel en C I de wit OVERLEDEN Do« Heddeman. oud 82 Jr wedr van K van Sctera Neeltje van Dorp oud 42 Jaar Maasland Jaarvergadering Korfbalclub De Chr Korfbal Club Ontsponning Door Oefe nlng te Maasland houdt Donderdag 17 Maart haar jaarvergadering in het gym nastleklokaal van de oude Geref school, Doelstraat De agenda vermeldt 0 a bestuursverkiezing periodiek aftredend zijn mej J v Hemert (met herkies baar) en de heer J Vreugdenhil voorts heeft de C Vreugdenhil zijn functie ra het bestuur beschikbaar ge steld Aanvang van de vergadering ta 730 uur C J B TJ3 te Maasland Dc afdeling Maasland van de Chr Jonge Boeren en Tuinders Bond belegt op Woensdag 16 Maart te 7 30 uur m een verga dering in samenwerking met d° plaat selijke afdeling van de C B T B in de Chr Lagere Landbouwschool, KerkWg De heer P C Elfench te Delft zal spreken over bet onderwerp Het ar beidsproblemen in de land en tuinbouw" Aangifte van leerlingen Woensdag avond 16 Maart bestaat van 8 9 uur de gelegenheid tot het aangeven van leeT Iragen voor de Geref. school. De plaats van aangifte is de bestuurskamer van de Geref school Doelstraat Telefonisch kan men tussen 6 en 7 uur opgaven doin bij de heer A Visser (tel 665) hoofa der school Openbare verkoping Woensdag 16 Maart zal notaris C F Petit dit de la Roche te Maasland om 10 mr een open bare vrijwillige verkoping houden aan de Zuidbuurt 5 van wagens landbouw er! raelkgereedschappen benevens ml huisraad Verkeer eiste drie dbden te Rotterdam In het Zuiderziekenhuis te Rotterdam is overleden de 85 jarige S L die Maan dagmiddag op de Ryksweg no 10 ter hoogte van de Koninginneweg aangem den werd door een personenauto De 76 jange j J van Wynen uit de Johannes Brandstraat die Zondagmid dag op de Strevelsweg by de Oudeland straat door een personenauto werd aan gereden is gistermiddag in het Bergweg ziekenhuis aan de bekomen verwondingen bezweken Gisteravond is de zesjarige Heodnka den Braber toen zy voor een autobus plotseling de Schaardyk te Rotterdam overstak aangereden door een vracht auto Het meisje dat beide rechterach ter wiel en over het onderlichaam kreeg is naar het St Franciscusgasthuis gebracht Bij aankomst bleek dat zy was over leden Termijnnoteringen (Medegedeeld door de firma A Makkteel makelaar m granen) ROTTEKDAM 15 Maart Vor slot V K Mals Maart Mei Juli Sept Gerst Maart Mei Ju» 26 701 U1S 'G 90 24 87Ï& 24 72)6 22 90 24 72)»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1