Dubbele les Hoofdstad kan met J - tunnel beeinn en Medewerking van het Rijk toegezegd Gezin van vijf personen door gasverstikking omgekomen jr« Documenten van Jalta door V.S. gepubliceerd H' Pool^uitrusting voor IVedL leger A'og een Zes N V" BEHELST „IK HOOP OP GROTE Grote bewondering voor Amsterdam Huisartsen vragen 70 pet. meer honorarium MÊÈÊ? Pijnlijke zaken worden openbaar Franse commissie aanvaardt „Parijs PHOENIX DONDERDAG 17 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3030 Weerbericht VERRASSENDE VERKLARING VAN MINISTER ALGERA IN EERSTE KAMER Leerlingen van kweekschool nabii Makassar vermist McCarthy wil Jalta schrappen NEDERLAND HELPT AUSTRALIË V_ J Minister Algera i ®%s»s s» Toen de melkboer na herhaal delijk bellen geen gehoor kreeg, vertelde hij dit aan de buren. Deze verschaften zich toegang tot de woning en vonden de moeder met drie kinderen dood in bed. De man had blijkbaar nog ge tracht naar beneden te komen.- want zijn lichaam werd bij de trap gevonden. Bij onderzoek bleek, dat de gasslang van de hoofdkraan was afgeschoten. Deze hoofdkraan had men de ^avond tevoren niet afgesloten. J 2 3 mm DUITSE ARBEIDERS GEWOND BIJ AUTO BUSONGEVAL TE ENSCHEDE Advertentie HALFWEG TEL- K 2907-344 ooit vriendentii^i^s(0j die voor U iSs Hond de vele prettige aren, die fronw Weet niet voor Uzelf. Gun ze ook andereu. Knip onderstaande bon ait co geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking kom& Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden »k Uw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 31 .Huurt Rotterdam: Witte de Withstraat 3fl Telef. 115700 (4 IA Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndionst abonnementen 18.30-19.30 b. Zaterdags I"13 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhagc: Huygdv-plein 1 Postgiro 42488? Reductie: Tel. 111892 Aero. Tel. 114402 Klachicndienst abonnementen: Tel. 302589 Schiedam: Lanen Kerkstraat 2«b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks "IaXUM" ~"N Weersverwachting, geltlig tot Vrijdagavond. KORDE NACHT. Helder weer met slechts enkele verspreide buien, voornamelijk in de kustprovincies'. Tot matig afne mende wind uit Noordelijke richtingen. Vannacht lichte, hier en daar mogelijk matige vorst, morgen overdag temperatuur enkele graden boven nuf. 13 Maart zon op n 52, under 18.50: maan op 4.02 onder 12 IS Directie: C- A. KKI.MNG en Mr. K. VAN HOUTEX -O Hoofdredacteur: Dr. .1. A. II. >1. S. BRUINS SLOT gT debat over de Tclevisienota in de Tweede Kamer heeft ten tanzien van de P.v.d.A. een merk- ^vourdifj® ontwikkeling te zien 8e" geven. vorige week kwam deze fractie wet drie sprekers voor de dag. De eerste, de heer Van Sleen. sloot rich het dichtst bij de minister aan. Men kan zeggen, dat hij zo ongei eet het VARA-standpunt vertegenwoordigde. D.w.ï. dat de heer Vari Sleen het op- j,am voor de vrije omroep, en dat hij het algemeen programma, gelijk de minister dat had voorgesteld, aan vaardde, maar zonder een vetorecht. Daarnaast hield de heer Stuf ken® een rede, waarin hij een pleidooi hield voor een algemene omroep in de geësï zoals dnar in doorbraak-kringen steeds over gesproken wordt. Hij wil dst'de vrije organisaties een deel van de zendtijd laten behouden maar voor het Algemeen Programma een aparte organisatievorm scheppen, waarvoor de bestaande omroeporganisaties geen verantwoordelijkheid zouden dragen. Tenslotte was daar de heer Goedhart, die' tn zij" rede betoogde, dat de te- levisie voor alles voor vermaak, afici- j ding on verstrooiing diende en dal deswege de bestaande omroeporgani- jeties er niet of weinig bij betrokken moesten zijn on dat er een televisie- «orporatle moest worden geschapen in de geest van de 8.B.C. Dat waren dus nogal gevarieerd» meningen. TOEN Dinsdag het debet hervat werd en de replieken aan de or de kwamen, verscheen plotseling de irsctievoorzitter van de P.v.d.A,, die de vorige week verstelt had Jutrn op het spreekgestoelte en diende «en"motic in, ondertekend door hem zelf en de heren Van Sleen, Stufkens Goedhart en Willems. waarin een groot aantal punten werd aangesne- den, die men In twee groepen kim tomen vatten. De eerste bad betrekking op Wachten, die bij alle grote omroep verenigingen ook de Vara - stonden met betrekking tot het door da minister ontworpen televisiebesluit tn die kort samengevat hier op neer komen, dat er te veel Overheidsinvloed sa voorkwam. Do tweede had betrekking op het Algemeen Programma. Men eiste: af- tcbaffina van het vetorecht, zes door de minister benoemde leaen in de Algem. programma-commissie en uitzending van het Ai gem. Programma uitsluitend onder de naam van de Ned. Tel. Stichting. Dat was dus een compromis. Aan <5* Vara word tegemoet gekomen door inperking van de regeringsinvloed voor te stellen. Aan de heren Stufkerw en Goedhart werd tegemoet gekomen, door een wel niet geheel los van de omroeporganisaties, maar toch zeer onafhankelijke organisatie van het Algemeen Programma voor te stellen. De heer Stufkens verklaarde deze oplossing als een eerste termijn op afbetaling te aanvaarden. De motie van de heer Burger e. werd echter verworpen In een stem ming Kiivor rechts togen links. DAAROP kwamen aan de orde twee van a.-r. rijde voorgestelde moties, die beide betrekking hadden j op vermindering van de regeringsin- vloed. Zij hadden betrekking op twee j zaken, op een gedelegeerde en op de algemeen secretaris, die beide doot de hoer Burger waren bestreden. De heer Burger was het dus zake lijk met die moties eens. Zoals de Vara, welks voorzitter de heer Bur ger is dan ook reeds in die richting bad geageerd. Op zichzelf had dit voorstel tot vermindering van regeringsinvloed niets te maken met de zaak van het Algemeen Programma. Men kan voor het één wezen en tegen het andere Men kan tegen het één zijn en voor het andere. £n men kan voor beide lijn en tegen beide zijn. Maar door het compromis, dat de heren binnen de fractie van de P. v. d, A. gesloten hadden, kon de heer Burger het één niet meer los zien van het andere. Hoewel hij had kunnen meewerken om het begeerde doel, vermindering van overheidsinvloed, te verkrijgen, moest hij dat nalaten om dat de heren in een ander opzicht hun zin niet hadden kunnen krijgen. Dat dit niet nodig was, bewijst de houding vSn de V.V.D., die voor de motie-Burger stemde, maar toen deze afgewezen was toch wel voor de a.-r. moties stemde. Want de beide pro blemen stonden los van elkaar. DEZE gang van zaken bewijst twee dingen. in de eerste plaats dat de in wezen heterogene samenstelling van de P. v. d, A. haar uit zucht om een schijnbare uitwendige eenheid te de monstreren op een gegeven ogenblik tot onvruchtbaarheid en negativisme voert. Hier heeft men een typisch voor beeld van het falen van een partij als de P. v. d. A. als gevolg van haar structuur. En in de tweede plaats bewijst deze gang van zaken dat in de P. v. d. A. de doorbraak in dezen de beslissende factor is. Want omdat de doorbraak- politici hun zin niet kregen konden de ouderwetse socialisten van de Vara hun zin, die wel te krijgen was, met krijgen. fTan een onzer uerstatjpeuer») Het „plan V" ran de Amster damse gemeentelijke dienst voor Publieke Werken beoogt de aan leg van een 1100 meter lange at<to-tunnel, die zijn beginpunt zni hebben aan de Print Hen drikkade, iets Oosrelvjk aan het Scheepvaarthuis en dan onder Het Oostelijk station-seiïand e» het IJ door zal voeren naar het K ran yenplein in Amsterdom- Nonrd. Aan de Zwidrijde ml de tunnel aansluiten op de sgn. btn- ncvrinff, otn. Jhet stadscttn* tnim lom, en op enige nieuw aan te leggen hoo.fdrerkeerstae- tien, cite uitmonden op de be langrijkste uitvalswegen van de stad. Aan de Noordzijde sluit Het tunnel-trace «s» op de grolt weg naar Leeuwarden. Men denkt de tunnel gereed K kunnen hebben over 7 of jaar- De bouwkosten, waari» hst Kijk tiaar vermocht wordt zal bijdra gen, werden, toen op 22 Jonuort 1953 dit tunnelplan door de ge meenteraad werd aangeroerd ge raamd op 70 mïlhoen S?'lld«'b thans is echter sprake van 100 millioen. De wielrijders en voet gangers die het IJ moeten over steken door de aanwezigheid van vete belangrijke industrie ën i» Amsterdam-Noord en dit e-. ,a,*rl)ik« zeker burnt millioen"— zullen voorlopig nog gebruik moeten maken van de fj-reren, wier aantal binnenkort ran twee tot drie mordt opge roerd. Het gemeentebestuur nl. van mening dat, zodra ae autotminel gereed zal zijn. de ponten dit verkeer ruimschoots kunnen verwerken. Voor hei ge val de pontverbhiding met uoi- doende zal blijken, zijn twee per- sonenfunnels geprojecteerd oen- ter het Centraal Station, (Van onze Haagse redacteur) AMSTERDAM krijgt de medewerking van het rijk bij het aanleggen van een tunnel onder het IJ. Deze voor de hoofdstad verheugende mededeling heeft minister Algera gisteravond in de Eerste Kamer gedaan. „Ik heb be sloten Amsterdam geen enkele verhindering in de weg ie leggen ter vol- voering van plan V. Ik hoop dat Amsterdam dit plan nu met de meeste spoed zal uitvoeren. De rijkswaterstaat heeft opdracht gekregen de hoofd- stad, als zij dat wenst, alle mogelijke hulp te bieden zo verklaarde de minister van Verkeer en Waterstaat. De Kamer had er Dinsdag krachtig op aangedrongen dat de minster spoedig een beslissing zou nemen. Haar wens is eerdei m vervuhing gegaan dan zij had durven hopen. „Na het debat van gisteren heb ik een deel van de nacht gebruikt om over de zaak na te denken. De nachtelijke sti.te geeft soms mier inspiratie dan de dag. ondanks de rust die tn de Eerste Kamer heerst", ald-us minister Aigera. H K-V r, sAv-lc •w-fte' U'ncnsdiig heeft in het Militair Stadie Centrum te Delft de overdracht plaats gevonden van sten l'ool-iiitrusting, welke door de Canadese regering aan het Cen ts is geschonken. Gezeten bij de uitrusting ziel men de directeur Stlimtma, de .-kol. der artillerie G. P. Piersma. de militaire attaché van Camilla ut land, kolonel «T. 1. Mirngk. en de Staatssecretaris van Oorlog, mr. Kranenburg. T'.I.n.r.) trnm luit Do eritiek, die sommiae Kamerleden geuit hadden omdat de minister in dit stadium nog hel plan-Volkers «en brug over hei IJ en een nieuw kanaal voor zeeschepen om Amsterdam-Noord hoen in studie had genomen, wees j de minister af. Waarom was dat nu nog nodig, terwijl de commissie-oever verbindingen en de gemeenteraad van Amsterdam op hel standpunt staan dal er een tunnel moet komen, had men gezegd. Mag een minister niet zijn eigen oordeel vormen, was de tegen vraag van minister Algera, Wilt U in d» Kamer tegenover een minister staan of tegenover een gramofoon, di o „hls council's voice" of „bis commii'ee's voice" spreekt? Minister Algera verklaarde een ambtelijk advies te hebben ontvangen, waaruit bleek dat het de moeite joon- de het plan-Volkers, «at gewijzigd was nadat de commissie-oeververbindin gen bet had gezien, te bestuderen. „Het is dwaas te zeggen, dal de minister of de rijkswaterstaat hiermee Amsterdam hebben tegengewerkt. Wij hébben de beste oplossing voor Amsterdam ge zocht". De minister haalt uitspraken van de Amsterdamse wethouder aan, waaruit blijkt dat men er in de hoofd stad ook zo over denkt. „Ik heb geen spaak in het tunnehvie! gestoken, maar er zijn wel menden, die het plan-Vol- kers verwerpen zonder het gezien te hebben." zei de minister. Veel vaa de bezwaren, die tegen bet <p!an-Volkers zijn ingebracht kon cfe bewindsman onderschrijven, maar hij wist ook voordelen van het pian aan te voeren. Zijn besluit was gebaseerd op vijf overwegingen: i Het fa volstrekt onmogelijk deze zaak thans en op korte termijn tot ki finesses te bestuderen en de voor- en nadelen van beide plannen tegen elkaar af te wegen. Ik stel het echter wel op prijs, indien de Kamer tot de conclusie zou willen komen dat wij met een serieuze zaak te maken hebben en dat net entameren daarvan gerechtvaardigd is. historie. In zo'n geval kan de even tuele afweging van voor- en nade- l»n van beide plannen iets minder gefundeerd zijn dan wanneer men een eigen plan tot gelding moet brengen. 4 Ik wil geenszins ontkennen dat de bezwaren in verband met cfe havensituatie mij inderdaad ietwat huiverig maken. In zijn laatste overweging zei de mi nister: „Ik heb grote oevvondenng voor de moed van Amsterdam - Hij citeerde in dit verband de uitspraak van het gemeentebestuur: „Wanneer, hetzij het besluit van de minister met tijdig afkomt, hetzij de regering een besluit neemt dat niet «Arookl met het geen de gemeenteraad heeft besloten, zal Amsterdam datgene doen, waartoe 'net door de omstandigheden is ver plicht. Wanneer gevraagd wordt ut Amsterdam daartoe in staat zou zijn, moet het antwoord luiden dat dit niet j In Vianen k* vanmorgen liet gezin N. Krouwel, beslaande nil man, vrouw en drie kinderen, dood in zijn woning aangetroffen. •Mg"zal"zijn? maar wanneer het j 26 Leerlingen van een kweekschool Het gezin Krouwel woonde nog slechts drie maanden in een nieuwe woning. De man was fabrieksarbeider in Utrecht. Hij was vannacht van zijn werk thuisgekomen. Vermoedelijk heeft hij nog jets op het gasstel op gewarmd en daarna verzuimd de hoofdkraan te sluiten, met het ver melde noodlottige gevolg. De drie kinderen van het gezin waren resp. 13, 10 en 6 jaar oud. DE Britse Labourfractie heeft met 141 tegen 112 stemmen Bevan wegens „ontrouw aan de partij" en verzet tegen de leiding", uit de La- jour fractie gestoten. Indien de partij deze uitsluiting be vestigt, kan dit een breuk in de La- murpartij betekenen. Dat dit een ongedacht voordeel voor de conservatieven oplevert, spreekt wel vanzelf. De Labourfractie echter heeft des ondanks de knoop doorgehakt. Zij had liever een breuk dan een steriele po litiek. Deze beslissing viel een dag nadat door de motie-Burger de P. v. d. A.- fractie in Nederland zichzelf tot on vruchtbaarheid doemde in zake d» televisie. Volgent hei dagblad ..De Telegraaf* heefl de Landelijke Huisartsen Vereni ging. onderdeel van de Kon. Ned. Mij. ter bevordering van de Geneeskunst, haar eis ten opzichte van d« zieken fondsen geformuleerd. De huisartsen vragen een honorarium van jaarlijks 11,80 voor iedere bij hen ingeschreven ziekenfondsverzekerde tot een aantal van 2500. Boven dit getal vragen zij 9 per verzekerde. Deze eisen zouden gegrond zijn op een uitvoerige enquête die onder de artsen gehouden is en waaruit gebleken zou zijn dut als gevolg van de voortduren de uitbreiding van de ziekenfondsverze kering de particuliere praktijken dras tisch zijn teruggelopen. Als gevolg hier van zou onder huisartsen acute nood zijn ontstaan. Op het ogenblik krijgen de artsen tot 3000 verzekerden ƒ7 per verzekerde. Zowel bij de Landelijke Huisartsen Vereniging als bij ziekenfondsinstanLies hebben wij getracht bovenstaand bericht te verifiëren, doch men wenste dit, nu de onderhandelingen nog gaande zijn, noch te ontkennen noch te bevestigen, zodat vooralsnog moet worden aangeno men dat het bericht juist is. moet, ii het zeker kunnen." In d* Amsterdamse gemeenteraad, die gisteravond juist vergaderde, neefi burgemeester d'Ailly het standpunt van de minister medegedeeld. De raad begroette de mededeling met applaus. De burgemeester deelde mede, dal de minister o.a. als argumenten heeft aangevoerd dat hij zeer onder de in druk was gekomen van de nautische bezwaren aan het plan-Volkers *er- bonden, en van de deskundige wijze waarop het plan van Publiek» Werken was uitgewerkt. in Maros, in de omgeving van Ma kastrat, waren Dinsdag" nog niet te ruggekeerd van een picnic-uitstapje naar Tjamba, dat nabij het Toradja- gebied ligt. Een politiepatrouille werd uitgezonden om een onderzoek in te stellen. Volgens berichten die be voegde autoriteiten in Maros ont vingen, zouden de scholieren onder weg zijn aangehouden door een bende, die hen zowel belette de reis voort te zetten als naar huis terug te keren. De aard van het vraagstuk is niet zodanig als wanneer het rijk deze plannen onder mijn verantwoorde lijkheid als een rijksobject zou uitvoeren. De keuze wordt bepaaldelijk iets gemakkelijker doordat er een tun nelplan ligt met een lange en rijke 'tmxitS: President *Rooseve!t stelde tijdens de conferentie van Yalta in 1945 in het geheim aan maarschalk Stalin voor, Indo-China na 't einde van de oorlog niet aan Frankrijk terug te geven, maar dit gebied „onder beheer te stellen Hetzelfde met als beheerders China, de Sovjet-Unie en de Ver. Staten (en dus geen Engeland") stelde hij voor Korea voor. Dit zijn enkele feiten, die bekend zijn geworden, nu de documenten over deze Yalta-conferentie (in totaal 500.000 woorden) plotseling door het Amerikaanse State Department zijn vrijgegeven. Hoewel Engeland zich tegen 't publiceren van deze geheime conferentie aan het einde van de oorlog tussen Roosevelt, Stalin en Churchill te Yalta (on het schiereiland Krim) verklaarde, werden aan het begin van deze week enkele exemplaren van de vertrouwelijke documenten hierover aan belangrijke leden van het Congres verschaft. Toen echter bekend werd, dat een dagblad er in geslaagd was een exem plaar machtig te worden, besloot hei ministerie van Buitenlandse r.aken de documenten vrij Se geven, hoewel het oorspronkelijk dit eerst over enkele dagen had willen doen. Senator McCarthy heeft Woensdag in de Senaat een resolutie ingediend, waar in op president Eisenhower een beroep wordt gedaan, de tijdens de Tweede We reldoorlog te Jalta met Engeland en Rus land gesloten overeenkomst op te zeg gen. McCarthy verklaarde, dat president Eisenhower en zijn minister van Bui tenlandse Zaken in de verkiezingscam pagne hadden beloofd, dat de regering een politiek van „vrijheid niet van coëxistentie" zou volgen. „Een eerste stap bij zulk een politiek is het opzeg gen van de schandelijke transactie van Jalta", aldus de Republikeinse Senator. Naar zijn mening waren „de overblij vers van het bewind onder Roosevelt" en Milton Eisenhower, de president van het ..State College" van Pennsylvania en jongste broer vari president Eisen- bower, verantwoordelijk voor de huidi ge politieke koers. McCarthy noemde Miiton Eisenhower een typisch voor beeld van de „paleiswacht" van aanhan gers van de „New Deal", die „Ike rond leiden zonder hem ooit te laten weten, waarheen zij hem voeren". Stalin heelt president Roosevelt t' .Jalta medegedeeld, dat hij in het Verre Oosten een verstrekkende concessie nodig had om het Russische volk te ming op over de maatregelen voor de V.N.-conferentie, die in de loop van 1945 te San Francisco gehouden zou worden. Rusland kreeg in feite drie stemmen, doordat de Oekraine en Wit- Rusland tezamen met de Sowjet-Unie ais lid zouden worden toegelaten. Tijdens de achtste zitting van cfe i e conferentie in het Lividia-paleis deel- de Roosevelt Churchill en Stalin op een gegeven ogenblik mede, dat hei besluit'om de beide Sowjet-staten op De Nederlandse ambassadeur te Canberra heeft heden namens de Ne derlandse regering aan de premier van Nieuw-Zuid-Wales een cheque ter waar de van lO.UitO Australische ponden over handigd. Dit geld is de Nederlandse bijdrage voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingsramp in Australië. Vanmorgen om half zeven is op de Oldcnr.aalsestraat te Enschede een ernstig ongeluk gebeurd. Twéé autobus sen van de Twentse Electrische Tram- vv e rJm a a t s c h a p pi j reden bij een bocht in 'genoemde straat leger, elkaar, doordat een der bussen bij het nemen van de bocht slipte en op het linker wegge deelte terécht kwam. De chauffeur van de andere bus trachtte nog. door te rem men het effect van de aanrijding zo ge ring mogelijk te maken, doch hij «jaag de hierin niet. Met eer. zware ktsp vlo gen de beide bussen tpgen eikaai. De bu§', die ui', Enschede kwam en op weg was naai' Denekamp, was léeg. In de andere bus zaten ongeveer 30 Duitse arbeiders, afkomstig uit Nordhom in Duitsland. Zij zijn werkzaam bij de N.V. Nederlands-Amerikaanse autoban denfabriek Vredestein. De arbeiders ver den door elkaar gegooid en vijf hun ner liepen ernstige verwondingen op. 25 Anderen kregen lichte verwondingen. De chauffeur van de lege bus zat zodanig beklemd, dat het anderhalf uur duurde, voordat men hem kon bevrijden. Deze chauffeur, de 33-jarige G. J. J. H„ werd met o.m. ernstige verwondingen aan de benen en een fractuur aan het linker dijbeen in het ziekenhuis opgenomen, evenals de vijf zwaargewonde arbei ders. Dc andere chauffeur kwam met de schrik vrij. Gemuilkorfd De politie te Massa Carrara in Italië heeft een echtgenoot bekeurd wegens wreedheid, omdat hij zijn vrouw gedwongen had een muilkorf te dragen. De vrouw, pas een maand gehuwd, was bij de politie komen klagen dat haar man een speciale muilkorf voor haar had gemaakt. Het verweer van de man was. dat hij het zat was naar het voortdurend gekwetter van zijn vrouw te luisteren. Straf. Twee in de Siamese taal ver schijnende bladen in Bangkok hebben ge meld.-dat de politie opdracht heeft ge kregen. iedere rijksambtenaar, die zij tij dens de kantooruren „een bioscoop bin nen ziet glippen", te arresteren. doen begrijpen, waarom Rusland tegen j dezelfde basis ais souvereine staten tot Japan ten oorlog trok. j de verenigde naties toe te laten voor Behalve de voorwaarden voor Rus- 'nem zeer pijnlijk was. amis deelneming aan de oorlog tegen Premier Churchill verklaarde t Japan werd tijdens de conferentie na ,jaita dat de Britse regering in princip tan i Japar langdurige debatten overeenstemming j bereikt over de organisatie van de democratische regeringen in de be vrijde landen van Oost-Europa en wel in het bijzonder in Polen. Verder leverde Jalta overeenstem- Op de Nederlands Hervormde Heprnnf- plants Ie II nssenmir vond tie hcjtmje- nis iduals van mr. J. .Noest, in leven Nederlantls Gezant te Helsinki. Hel stoffelijk overschot tvortll nit tie kerk gedragen. Geheel rechts Jhr. I>. G. tie Grrtefldn: mwiens H. .11. de Koningin attiiwezig teas. De machtige Franse Senaatscommis sie voor buitenlandse betrekkingen heeft zich gisteren uitgesproken voor dc goed keuring zonder wijzigingen van «le Frans-Duitse Saarovercenkomst en van de Parijse accoorden over de Westduit- se herbewapening. Hierdoor is het bij na zeker, dat de overeenkomsten vol gende week ook in de voltallige verga dering van de Senaat worden goedge keurd. De commissie aanvaardde dc Saar overeenkomst met 20 tegen 6 stemmen bij 2 onthoudingen en de Parijse ac coorden mat 20 legen 4 bij 6 onthoudin gen. De nationale defensiecommissie ar. j de Senaat heeft later op de dag de ver dragen goedgekeurd met 14 tegen 9 stem men en 3 onthoudingen terwijl vier le den afwezig waren. m 1 incipe i instemde met een verdeling van Duits- j kind doch zei cfe methode van en uit- zindelijke beslissing inzake, deze ver- deling te ingewikkeld te achten om deze in vier of vijf dagen af te hande len. Op de bijeenkomst van 5 Februari verklaarde president Roosevelt per- soonlijk een voorstander te zijn van verdeling van Duitsland. Hij voegde hieraan toe nog steeds van mening te j zijn dat een verdeling van Duitsland in vijf of zeven staten een goed idee was. Churchill zei echter dat een verdeling in een minder aantal delen beter zou zijn en de president gaf later toe dat j dit misschien wei zo was. Aan het einde van de bespreking -uitenen de drie staatslieden het eens :e zijn over het principe van een ver- j i deling van Duitsland. 1 Rooseveit verleide maarschalk Stahn ook over plannen om meer Franse di visies op 'te richten. Hierover wordt in een verslag gezegd: „De president zei dat hij dc maar schalk nu „iets indiscreets" wilde ver tellen, omdat hij het niet wenste te zeggen in het bijzijn van premier Chur chill. namelijk dat de Britten reeds twee jaar het idee hadden om Frank rijk kunstmatig tot een grote mogend heid op te bouwen, die 200.000 man troepen aan zijn Oostelijke grenzen zou hebben, om deze positie bezet te houden gedurende de periode die nodig was om een sterk Brits leger te verza melen. Hij zeide dat de Britten een vreemd volk waren en hun taart wil len hebben om hem zelf op te eten. „De president zeide vervolgens aan te nemen dat over de verdeling van de zones onder de drie partijen reeds overeenstemming was bereikt, wat maarschalk Sta! in scheen te beamen. 9f Naam Stram Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 1955 gratis te ont vangen c.it zich dan te abonneren Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. Jf wordt verzocht deze hen foe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1