Hulp Democratie in Tweede Kamer: aan Ambon niet mogelijk Geen oorlog riskeren9 Bouw stormstuw in Nieuwe Waterweg Churchill is misnoegd over publicatie Bondsraad ratificeert Parijse accoorden VRIJDAG 18 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3031 r Vergelijking met Boerenoorlog HET LEEK EEN ENTRE-NOUS DER GROTE DRIE Dulles in Canada Commissie zou adviseren: i De I j-tunnel Dulles werd boos en zweeg Succes voor Adenauer Nieuwe verlaging van theeprijzen Prijzen eierkolen gehandhaafd? Hoger salaris voor wijkverpleegsters Lonen en prijzen in studie genomen „Ook Ned. bezetting in Duitsland" Weerbericht o PRESIDENT ROOSEVELT EN CHURCHILL NAMEN 700 MAN MEE Stalin, Roosevelt est Church ill tijdens de conferentie in Jalta. Fouten in Jalta-uitgave sagaasawaggm „.Bianca" liep lekkage op Rijkssubsidie verhoogd dc WbOn te K»r STSS Churchill in Julta: gratis tot '41 Maart Rotterdam: Witte de Withstrant 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus It 12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 a. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 'r-Gravenhage: Htivgensplein i Postgiro 424867 Redactie: Tel. 11 j392 Adm. Te). 114402 Klachtendienst abonnementen: Te1 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C'. A. HEINING en Mr. K. VAN" HOUTEN" TlAïUM- Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. KOfDE HOEDT AAN". Flinke opklaringen en enkele verspreid optredende •sneeuwbuien. Matige wind krimpend naar Westelijke richtingen. Vannacht lichte en plaatselijk matige vorst, morgen overdag temperatuur enkele graden hoven nul. 19 Maart ran op 6 50. onder 18.32; maan op 4 32. onder 13 25.^ Hoofdredacteur: Dr. ,J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TOEN het er op ging lijken, dat de confessionele partijen in de Twee de Kamer voor haar opvattingen ter sake van de beginselen die het tele- visiebestel behoren te leiden wel eens een, tij het ook krappe, meerderheid jouden kunnen behalen, was het de heer Van Slcen (P.v.d.A.). die opmerk te, dat zulk een krappe meerderheid waartegenover zulk een grote minder heid stond toch niet een goede grond slag was om een Nederlands televisie- bestel op te bouwen. De heer Van Sleen kan toegegeven worden, dat voor elk politiek beleid dat men voeren wil zeker op cultu reel gebied een ruime meerderheid altijd beter is dan een krappe. Maar aan de andere kant is hu. imi ook een zeer redelijke opvatting om tcgen waarneia in voor te spiegelen dat men een beroep «.„nor, dnt. een reeerinc haar heimd doen op internationale instanties of kan rekenen op buitenlandse hulp. Degenen, die deze illusies blijven wekken, gaan in tegen de diepste belangen van dit volk. Daarom moeten wij de moed hebben om tegen hen in te gaan en het risico nemen, dat wij onverschillig en onwillig worden genoemd, dat wij er van worden beschuldigd tegen de Ambonnezen te zijn. n't antwoord gaf dc minister-president gistermiddag prof. Gerbrandv, rechtsstaat moe, met opvattingen van (üp (je regering interpelleerde over het vervoer door de Koninklijke Faket- minderheden worden gerekend. Zij vaart Maatschappij van Indonesische troepen en wapenen naar de Zuid mogen niet onderdrukt worden i Molukken en daarbij dr. Drees er van beschuldigde, dat hij zich tegen de In het onderhavige geval van de te- Ambonnezen keert, wanneer hij hen aanraadt binnen het Indonesische levisie gaat het echter niet om het on-1 staatsverband te blijven en hun verzet op te geven, derdrukken van minderheden. Het Ne- (Van onze parlementaire redacteur) d\ andere"kamThet toch'H ^1/°^ VAN d? Zuid"Moiukken is niet te helpen door het i *- -* tef?On fl P WAarhpin in trnnr f cis 1 menen, dat een regering haar beleid toch beter kan baseren op een meer derheid, zij het ook een krappe, dan op een minderheid, zij het ook een grote. Natuurlijk komt hierbij ook in ge ding het probleem van de minderheid In een behoorlijke democratische derlandse omroepbestel geeft de ge legenheid om de verschillende grote geestesstromingen in het Nederlandse volk aan de omroep te laten meewer ken. Ten aanzien van de specifiek politie-, De nK zi„ g,en enkPlc mo„e. ke uitzendingen ontbreekt er wel het'.ijkheid.aldtts dr. Drecs bil de duph-k. ten en ander aan een billijke verdeling om dc republiek der Zuid-Molukken in- van de zendtijd. Daar kan de overheid I ternationaal te doen erkennen, evenmin nog we! iets aan doen, naar het ons j :$tte de. minister-president het moge voorkomt. Wij vragen ons ook af of de verschillende politieke partijen door ten overleg met de omroepverenigin gen daar al niet een belangrijke ver betering in zouden kunnen brengen Maar in ieder geval ligt hier o.I, een taak voor de overheid. Maar afgezien van du punt kan nie mand beweren, dat het Nederlandse omroepbestel minderheden niet tot haar recht laat komen. DE tegenstanders van de Sn de Tweede Kamer aangenomen mo tie-Peters, die betrekking had op het Algemeen Programma, beoogden ook niet op te komen voor de rechten van minderheden, Zij wensten een televi sie-systeem en al was dit nu niet aan. de orde aon omroepsysteem ■waarbij ztj hun opvatting over wat d e totaliteit van omroep en televi- aie zou zijn aan de natie wilden opleg gen. Zij wilden wel alle mogelijke „groepsopvattingen" een meer of min der bescheiden plaats toekennen, maar zij wilden die „groepsopvattingen" en cadreren en relativeren in een gro ter „positief gericht" geheel, dat zij al> „algemeen"" en als „nationaal" aanduidden. Daarmee introduceerden zij hun groepsmening over dat „alge mene" en „nationale" als normatie) voor de gehele natie. In dit licht gezien, moeten wij er dankbaar voor zijn, dat deze dames en heren in de Tweede Kamer In de min derheid gohleven 7iin Hadden zij de meerderheid behaald, dan zou er met recht sprake zijn ge weest van onderdrukking der minder heid. Immers die minderheid zou dan zijn opgelegd een opvatting van „na tionaal" en „algemeen", die de min derheid dan principieel niet zou kun nen accepteren. 'De huidige meerderheid legt aan de minderheid niet haar mening omtrent hetgeen „algemeen" ia op. Immers zij aanvaardt generlei begrip van „alge meen" in televisie en omroep. Zij heeft geconstateerd, dat daaromtrent geen eenheid bestaat en wil enig be grip daaromtrent dus niet door dwang opleggen. Zij staat op het standpunt. Aat men hier vrijheid voor vrije orga nisaties moet laten en de dingen zich h» vrijheid laten uitkristalliseren. HET is dus wel duidelijk, dat de op vatting van de krappe meerder heid in de Kamer hier het meest bij draagt tot een vrije cultuurontwikke ling in de televisie. Wij kunnen ons wel voorstellen, dat iemand als dc heer Stufkens hierover teleurgesteld i is, omdat zijn idealen anders zijn. I Maar wij kunnen ons niet voorstellen. hoe hij hier eigenlijk of het nu een krappe meerderheid of een grote min derheid betreft, die hij tegenover zich *iet door overheidsdwang iets an ders jou willen bewerkstelligen. Met des te meer bevreemding heb ben wij daarom kennisgenomen van de opvatting van de parlementsredacteur van „Het Vrije Volk", die na de meer derheidsbeslissing in de Tweede Ka mer schreef: „De situatie is thans alleen nog enigszins te redden, indien de minis ter en het Kabinet met hem de uitspraak van dc Kamermeerderheid op hun beurt naast zich neerleggen door toch uitvoering te geven aan het ontworpen televisiebesluit. Die moge lijkheid is voorhanden, omdat er nog geen sprake is van een wettel ij ke regeling". Formeel is dal mogelijk. Maar het zou politiek niet fair zijn. Minister en Kamer zijn het er over eens, dat een televisiebestel in Nederland een zaak is van regering en Kamer samen. Eigenlijk als het mogelijk is een van de wet. Omdat volgens de minister een wel niet mogelijk was, heeft men de weg van de televisie- nota's met discussie in het parlement gekozen. Uit een oogpunt van politieke moraliteit kan de regering dus niet over de uitspraken der Kamer heen lopen en zich op het standpunt stellen: We doen maar of er geen uitspraken «ter Kamer zijn en gaan een eigen van het woord gevoerd achtereenvolgens door de heren Gerbrandy (AR).Se'mnaï <CH), Lemaire (KNP), Van Rijekevor- ssel <KVP). Oud (VVD). Gortzak (CPN) en Schouten (AR). Zie verder pagina 3 De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken. DuUes. is per vliegtuig uit Washington naar Ottawa vertrokken, om met Canadese parlementsleden over kwesties van wereldbelang te spreken. Met regeringsfunctionarissen zou hij over economische aangelegenheden en defen siekwesties confereren. Prins Bernhard in Parijs Prins Bernhard is Donderdag per vlieg tuig in Parjjs aangekomen. Hij zal pre sideren over een internationale confe rentie over wereldvraagstukken. De con ferentie wordt gehouden in Barbisonne, bij FontainebSeau. maatregelen te treffen, die Indo nesië zouden kunnen dwingen een Ambon staat te laten voortbestaan. Wanneer dc heer Gerbrandy zegt:,,De regering moet durven en risico nemen, dan worien de Ambonezen vrij," bedoelt hij dan dat de Zuid-Molukken militair moeten wor den geholpen? Zouden /.ij die zo schreeu wen. aldus de minister-president, wan - I neer zij de verantwoordelijkheid drc -,- gen, hiertoe durven overcaan? Neen. Ais men het zou doen. dan zou dit een nieuwe ramp zijn voor dc wereld, voor Indonesië en dc Zuid-Molukkcn. Dr. Drees wilde daarentegen wei de sfeer scheppen, waardoor hel mogelijk wordt dat de Ambonnezen hier te lande vei lig naar Indonesië kunnen terugkeren en waardoor een bevredigende regeling zj i kunnen worden bereik!, die de Zuid-Mo- iukken uitzicht bieden op autonomie Deze mogehjhe.d ligt op het ogenbiik m open, maar op de duur zou dit het be«- te zijn: Ik wi! niet, dat het verzet r.p Ambon wotdt gebroken, ik wil. dat men tot overeenstemming komt. De minister-president trok zijn vergelijking tussen de boerenoorlog m 1902 en de weerstand van de Ambonnezen. Bij de vrede van Vercmsine werden de boeren republieken ingelijfd. Toen waren er ook mensen ri:e rienr*»" het «'echt moet zegevieren! Zou men de strijd eenter hebben voortgezet, dan zou dn de ondei- gang van dc bevolking van deze repu blieken tot gevolg hebben gehad. Mr. Van RljckcMii»sel: behandelt de Nederlandse regering mr. Soumokil dan ook zoals ten aanzien van president Kruger werd gedaan? Dr Drees: dat is altijd nog te be kijken. Maar men heeft zich m 1902 in het onvermijdelijke geschikt. De boe renrepublieken werden deel van hel Britse gemenebest en toen hebben zij mogelijkheden gekregn om tot i:;l- ploomg tc komen. Voordat de minister-president m tivet- öe termijn aan het wooid kwam. weid De diverse commissies, welke zich op het ogenblik bezig houden met het bestuderen van de afsluiting van de zee-armen. in het kader van het Delta-plan, zullen voor wat de Nieuwe Waterweg betreft adviseren tot het bouwen van een stormstuw, aldus vernemen wij uit betrouwbare bron. Deze stuw zou gebouwd moeten worden ter hoogte- van Maassluis. De versterking, verbreding en ver- bereid was vertegenwoordigers te be AL.TA? Dè foto van Jalta is de groepsfoto van Churchill, Roose velt en Stalin de conferentie dei Grote Drie en onze voorstelling houdt zich voornamelijk bezig met het entre-nous var, deze drie staatslieden. In onze herinnering leeft de confe rentie van Jalta voort, natuurlijk wel als een grote oorlogsconferentie, maar toch als een min of meer intiem ge beuren, waarbij misschien hoogstens enige raadgevers en specialisten zijn te pas gekomen. Churchill vertelt ons in zijn „Memoi res" wel anders; Het negende deel besluit juist met het verhaal van de gang naar en de aankomst te Jalta. Churchill vertelt: „Die nacht begon de exodus (van Valetta op Malta Red). De staf van 35 personen, die de president op het oog had gehad, was door ons beiden vertienvoudigd. Met tussenpozen van tien minuten stegen transportvlieg tuigen op om de circa 700 personen, te zamen vormende de Britse en Ameri kaanse delegaties, ruinn 2200 km ver der te vervoeren naar het vliegveld "an Saki. in de Krim. Twee maanden tevoren was daar een afdeling van de RA.F. gesiationneerd om de technische voorbereidingen te treffen. Na het diner ging ik aan boord van mijn vliegtuig en begaf me te bed. Na een lange en koude luchtreis land den wij op het vliegveld, dat onder een dikke laag sneeuw bedolven was. Mijn vliegtuig kwam eerder aan dat dat van oe president, zodat wij een tijdlang op hem stonden te wachten Toen hij uit de „Secret Cow" gedragen werd, zag hij er broos en ziek uit. Samen inspecteerden wij de erewacht, de president gezeten in een open auto, terwijl ik 'naast hem liep. Vervolgens begaf ons gezelschap zich naar een grote tent om ons wat op te frissen, met Molotow en de Russische dele gatie, die te onzer begroeting aan wezig waren." Amsterdam krijgt zijn tunnel onder het IJ, Dat is een gelukwens waard voor Amsterdam, maar ook voor ons land, omdat de IJ-tunnel onmisbaar is voor de verbinding van Amsterdam met het Noorden des lands. Er was de laatste weken tengevolge van het plan-Volkers enige verwarring ontstaan. Minister Algera heeft thans de knoop doorgehakt en de goede be slissing genomen door aan Amsterdam de medewerking van het Rijk toe te zeggen, opdat het tunnelplan met spoed zat worden volvoerd. De minister heeft gesproken. Nu is de daad weer aan Amsterdam. hoging van de dijken zal normaal door gang vinden, daar de eventuele uitvoe ring van het stormstuwplan een groot aantal jaren zal vergen en ook de Sta- ten-Generaal nog een beslissing moet nemen. Zoals bekend werd de laatste tijd vooral van de zijde der landbouwdes kundigen gepleit voor een sluizen- systeem in de Nieuwe Waterweg, De reacties, die hierop van Rotterdamse zijde zijn gevolgd, waren zodanig, dat aangenomen moest worden, dat de Maasstad onder geen beding zou me dewerken aan een dergelijk project. Bij de begrotingsdebatten heeft de wethouder van het Havenbedrijf van de Maasstad, de heer J. van Tilburg, medegedeeld, dat.een algehele verho ging der dijken tot een zodanig peil, dat overstromingen in de toekomst tot de onmogelijkheden zouden gaan be horen. onuitvoerbaar was. Daarom, had het college van B. en W, aan de Delta-commissie medegedeeld, dat het noemen in een commissie, die het bou wen van een stormstuw zou bestuderen. Deze corom'frie schijnt thans tot overeenstemming to zijn gekomen en zal'haar advies aan de Delta-commissie spoedig uitbrengen. De Nederlandse kustvaarder „Bianca" is in de Ulvestmd aan de grond gelopen. Het schip liep daarbij lekkage op in het ruim en wacht thans op het in te stellen duikeronderzoek. De „Bianca" zal ver moedelijk in Bergen worden gerepareerd. Sir Winston Churchill heefi in het Britse Lagerhuis meegedeeld, dat er in de Amerikaanse uitgave van de docu menten van Jalta „enige ernstige fouten" voorkomen en dat het „een gccc ding zou zijn geweest, indien men vóór de publicatie overlea over de tekst geploegd had. De premier, die antwoord gaf op vra- De Westduitse Bondsraad (Eerste Kamer) heeft heden de Parijse verdragen bekrachtigd, die voorzien in toetreding van een vrij, bewapend lVest-Duitsland tot tie nieuwe Westeuropese Unie en de N'.A.Y.O. Dc ver dragen zijn reeds geratificeerd door de Bondsdag (Tweede Kamer). De IVestduitse ratificatie-procedure zal zijn voltooid, als president Heuss zijn handtekening onder de verdragen zal hebben geplaatst. Op de korte zitting van de raad werd ook het Frans-Duitse Saaraceoord, dat het Saargebied binnen de nieuwe Westeuropese Unie onder internatio nale controle plaatst, bekrachtigd. Tevoren was een poging van de socialistische oppositie om op het laatste ogenblik de ratificatie van het Saaraceoord op te houden tot nieuwe onderhandelingen met Frankrijk over deze kwestie zouden zijn gevoerd, mislukt. Een motie van de bondsraaaafgevaar- gesteld amendementen op de Saarover- di»den van de door de socialisten be- 'eenkomst naar ue beimddclingsconurussie stuurde staat Hessen, waarin werd voor- (van Bondsdag en Bondsraad te venvij- jzen. werd nl. verworpen met 21 tegen. Er werd niet officieel over de Saar- Naar uit vakkringen vernomen wordt zijn de theeprijzen voor de consument verlaagd met 6 tot 12 cent per pakje van 100 gram. De theesoort van 1,25 per 100 gram b.v. -/al vrij algemeen in prijs verlaagd worden tot 1,15. Van onze Haagse redacteur In verband met de gewenste rusi op het Ionen- en prijzenfront heelt de mi- nisier van Economische Baken, prof, Zijlslra, namens de Nederlandse rege ring aan de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal toestemming gevraagd de egali satie-regeling voor eierkolen in ons land tot 1 Mei a.s. van kracht te doen blij ven, waardoor de prijzen van de eier kolen niet per 1 April a.s. omhoog gaan en het huidige prijspeil tot het einde van het stookseizoen kan worden ge handhaafd. Vorig jaar werd de egalisatieregeling afgeschaft met uitzondering van eier kolen, waarvoor deze regeling tot 1 April a.s. van kracht zou blijven. De regering acht het echter wel gewenst dat de prijzen in dit seizoen laag wor den gehouden om te voorkomen dat de kosten van levensonderhoud in de maand April stijgen. Algemeen verwacht men in Den Haag dat de Hoge Autori teit in Luxemburg, waarmee minister Zijlstra gisteren, besprekingen heeft ge voerd. het verzoek van Nederland zal inwilligen. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid besloten het subsidie aan de kruisver enigingen te verhogen. Daardoor zullen de salarissen van de wijkverpleegsters opgetrokken kunnen worden tot het peil, waarop de salarissen van het verple gend personeel in de ziekenhuizen op 1 Januari jl. gebracht zijn. Het rijks subsidie zal verhoogd worden tot 45 pet. van de salariskosten, bovendien zal het Rijk dc sociale lasten van' ,de kruis verenigingen voor zijn rekening nemen. Nadat de salarisverhoging voor het ziekenhuispersoneel tot stand was ge komen heeft de Tweede Kamer er krachtig bij de minister op aangedron gen de kruisverenigingen in staat tc stel len ook de circa 2500 wijkverpleegsters beter te salariëren. Zonder verhoging van de financiële overheidssteun waren de verenigingen daartoe echter niet in staat. I.errlin^rn ion de Crtut*t!itn>! •Soes/eróerg hvbbrn II oriivdog bij HUl- fe/Mtijb rrn oefening ge/iojideu, t/ir rir natirn „Otter t" droeg 1 Id annrnhbo- Ipti unri! oen bataljon infantvrir oi er de U'lfls grid join omli'r) tarn ijl op ilottrn reit peloton tank* trerd irr- ioerd. [Itinronder betond zich een 50 ton ztcarr Centurionzie join bol en.) (Van onze Haagse redacteur) Onder leiding van de staatssecretaris van Sociale Zaken dr. Van Rhijn, zullen I de ambtelijke commissie voor lonen cn weg. Dc opvatting van de parlementsre dacteur van „Het Vrije Volk"' strookt ook allerminst met de anders veel in P.v.d.A.-kringen gehoorde opvattingen, die steeds de democratische beslissing, zich uitend in absolute meerderheden, voorstaan. Men is daar steeds nogal gekant tegen b.v. tweederde-meerder heden. zoals die bjj grondwetsherzie ning nodig zijn. We begrijpen, dat het verdrietig is voor de linkerzijde, maar dit verdriet behoort er toch niet toe te leiden om nu maar te adviseren de anders zo hooggeprezen democratie met voeten te treden. gers een onderzoek instellen naar de verhou ding tussen de stijging van het nationale inkomen en dr stijgingen van de lonen. Dit is het resultaat van een bespreking, die dezer dagen heeft plaats gehad tus sen de ministers Suurhoff, Zijlstra, Mansholt en de staatssecretarissen Van Rhijn cn Van den Berge enerzijds en een delegatie uit de Stichting van de Ar beid anderzijds. In deze bijeenkomst is naar wij ver nemen van werknemerszijde naar voren gebracht, dat de arbeiders onvoldoende geprofiteerd hebben van de stijging van de welvaart. Van regeringszijde is te kennen gegeven, dat zij niet zal meewerken aan hettot stand komen van een nieuwe algemene loonronde. Zeker niet op korte termijn. De komende belastingverlaging zo werd gezegd zullen de arbeiders meer armslag geven. Zodra de studiecom missie met haar werk gereed is. zullen de besprekingen worden voortgezet op basis van de dan verkregen cijfers. Dit zal echter nog wel enige weken duren. Albanië beëindigt staat \an oorlog met Duitsland Albanië heeft een einde gemaakt aan de staal van oorlog met Duitsland, zo meldt het Afbaanse persbureau. Bedlijd. In het volgende winter seizoen zullen de Britse televisieprogram ma's elke avond van 6 tot 7 ("s Zondags tot 7.30 uur) worden onderbroken om het de ouders gemakkelijker te maken hun kinderen te overreden naar be'", te gaan. overeenkomst, de twee protocollen over West-Duif-lands toetreding lot de West europese Unie en de NAVO. cn het ver drag dat de Westelijke mogendheden het recht geeft troepen in Duitsland te le geren. gestemd. De raad bepaalde zich tot het aanvaarden van de aanbeveling van zijn juridische commissie, volgens welke deze verdragen zuiver federale aangelegenheden rijn die niet de goed keuring van de bondsraad behoeven, fin de Bondsraad zipi de regeringen van de negen Westduitse deelstaten vertegen woordigd!. Het verdrag dat een einde maakt aan het bezettingsstatuur en dat de souverei- niteit van West-Diulsland herstelt, werd goedgekeurd met 29 tegen 9 stemmen. Ér waren geen onthoudingen. Tegen stemden de afgevaardigden" van de so cialistische regeringen van Saksen en Hsesen. Negen landen hebben thans do Parijse verdragen met betrekking tot de herbe wapening van Duitsland geratificeerd. Zes andere zijn nog niet gereed met de ratificatie-procedure. Tot deze zes be horen Nederland, Frankrijk en de Ver. Stalen. De Franse raad van do republiek be gint Woensdag a.s. met het debat. Het Amerikaanse congres zal waarschijnlijk I spoedig nadat Frankrijk zich definitief j heeft uitgesproken, een beslissing temen. Hel debat in het Nederlandse parle- j ment begint 29 Maart. België. Luxemburg en Denemarken wachten ook af wat de Fransen doen. Het herstel van de Duitse souvereini- teit behoefd alleen door Engeland. Frank rijk. de Ver. Staten en West-Duitsland te worden goedgekeurd. Met de oprich ting van de Westeuropese Unie moeten alle zeven leden Engeland. Frankrijk. West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het eens zijn. Alle 14 le den moeten de opname van West-Duits land in de Navo goedkeuren. Met de herbewapening van West- Duitsland kan pas een begin worden ge maakt wanneer zowel dc Westeuropese Unie als de NAVO zich hebben uitge sproken. gen van de afgevaardigden, gaf zün mis noegen te kennen ovèr de publicatie. Hij waarschuwde: „Als dit een vaste practijk wordt, zou dit de vrije uitwisseling van gedachten op toekomstige conferenties kunnen belemmeren." Churchill betoogde dat, toen de Ame rikaanse regering had gevraagd of de Britse regering toch haar goedkeuring wilde hechten aan de publicatie, de re gering tenslotte haar toestemming had gegeven. „Maar dit hield niet in dat wij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de Amerikaanse uitgave", zei Churchill. Het Labourlid Sydney Silverman stel de voor. dat Engeland zijn versie van de conferentie van Jalta zou publiceren. Churchill antwoordde: „Ik vind dat dit in overweging genomen moet worden, maar ik zou eerst het Amerikaanse do cument zelf willen zien." De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, heeft kwaad geweigerd te antwoorden, teen een verslaggever hem vroeg, waarom hij dc omstreden papieren van Jalta op dit ogenbiik vrijgegeven had. Het incident had plaats op het vlieg veld van Washington, toen Dulles op het punt stond in het toestel voor Ottawa te stappa» voor zijn eerste staatsbezoek aan Canada. Dulles kleurde, maakte een paar stap pen in de richting van de verslaggever en stak zyn kaak naar voren. „Ik sta hier opdit ogenblik met om een verkla- Tijdens de con{erenlie van Jalta 1» nng af te leggen, zei IllJ. Daarna liep 1945 was premier Churchill van Enocland Pijweg naai het wacntende vliegtuig. ide eerste <j;e Nsderland en België ter Een autoriteit heeft in Washington, ïke brach, mogeiijke bezetters van verklaard, dat de documen t» werden DKuitslaIld. Churchill deelde aan Statin vrijgegeven, omdat ten minste een dag blad een afschrift er van gekregen had. Er waren ook berichten over hevige druk van republikeinse ieden van het Congics. De invloedrijke Franse krant ,.Le Monde" heef; ge/egd. dat de omhullin gen van de Jalta-documcnten eens cn vooi altijd de illusies dienen weg te vagen over de achting, die Frankrijk in- tei nationaal gezien wordt toegedragen. „Le Monde" zei. dat de publicatie voornamelijk was gedaan uit overwegin gen van republikeinse strategie om Roosevelt en de democratische partij in het algemeen in discrcdiel le brengen. Do democraten, die over oen meer derheid m het Congres beschikken, hebben de republikein,-e regering onder prc-ident Eisenhower gewaarschuwd, nat zij de volledige verantwoordelijk heid zal moeten nemen voor de even tuele schade, die de publicatie van de documenten van Jalta aan de inter nationale betrekkingen teweeg zal brengen. De democraten zijn van oor deel. dat het onthullen van de ge heime stukken betreffende het over leg lii-sen Roosevelt. Stalin en Chur chill over de plannen voor 11a de Tweede Wereldoorlog slecht- verwar ring onder de verbonden staten kan schoppen, op een tijdstip dat eenheid mee. dat Engeland desnoods Frankrijk, België en Nederland kon laten assisteren bij de bezetting van Duitsland, maar zon der hierbij medezeggenschap in de com missie van toezicht aan deze landen te verlenen. President Roosevelt bracht Nederland en België tijdens de bespreking opnieuw aan dc orde. De Amerikaanse president zei: „Nederland bevindt zich in een uiterst pijnlijke situatie. Enkele millioe- nen boeren werden van hun land ver dreven dooi overstromingen en we zul len in Duitsland een stuk van dit grond gebied moeten reserveren om de Neder landers in deze situatie bij te staap. Hun eigen bouwland zal gedurende zeker vijf jaren met bebouwbaar zijn. Het is daar om best mogeiiik, dat Nederland om een zetel in de controle-commissie zal ver zoeken". m de huidige gespannen situatie van het grootste belang is. Dc republikeinen huldigen daaren tegen de opvatting, dat het publiek het recht heeft de bijzonderheden van ge noemde besprekingen te weten en op de hoogte te worden gebracht van de concessie, welke cle democratische president Roosevelt aan de Sowjet- Unie heeft seclaan met betrekking tot gebieden in Europa en het Verre Oosten. Naam Straat Woonplaats wenst hel dagblad Trouw tot 21 Maart 1955 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt-verzocht, deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1