Kersen nart Jalta C'verleg V:rijdag vastgelopen Regeringsvoorstellen afgewezen DULLES ZIET GEEN KWAAD IN PUBLICATIE Socialisten dienen klacht in hij Opperste Gerechtshof Prins Fungi zoekt een goed kustvaartuig in Nederland Nog geen advies over stormstuw fcsrswt p,,nee' 4-v-t,"r DERTIENDE JAARGANG No. 3032 A MBTEN AREN-SALARISSEN Ook een uitgave over China Minder loon voor Oostduitsers PYRAMID Opnieuw strenge verkeerscontrole Zal Churchill in April aftreden? Enige tegenslag voor Faure Grenswijzigingen van een aantal gemeenten Moskou dreigt weer in Parijs Oudste mannelijke inwoner 104 jaar Nieuw incident bij Gaza LUSTRUM-MARS Reeds wandelaars geboekt ZATERDAG 19 MAART 1955 „Jalter ivas al bekend „Saarpaet inbreuk op Grondwet" 11 KUNT.BERGEN VERZETTEN KAPTINO KROONPRINS VAN GAAT NIET OVER EEN NACHT IJS Prij sverlaging voor sommige radio's OPA KIP WERD Nieuwe geruchten rondom dc „Aruba" GEHULDIGD Twee Nederlanders in België gedood Rusland wil order aan Bristol-vliegtuigen aan de grond Nederlandse trucks voor Argentinië J mms». ZAKDOEKEN SCHRIJFMACHINES Fabrikant tijdens recht zaak gearresteerd DE eerste wandelaars, die zich voor de v ij f d e Trouw-mars te Amsterdam 14 Mei hebben aange meld, zijn: J. J. F. Heins, lepenplein 28 hs, Amsterdam, die vooi de vierde keer op de 10 km zal lopen. J. Oringhuis, Griftstraai 10 hs. Amsterdam is een der lustrum-deelnemers, (vijfde '"naai) op 80 km. Nico Rleeker. St. Furiën stees 13, meldde zich voor de derde keer op de 15 km •Rotterdam* Witte de Withstrsat 90 Telef. 115700 U Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 *#.Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting:, geldig tot Zondagavond, HET WINTERT VOORT. Veel bewolking met sneeuw- en hagelbuien, maar ook enkele opklaringen. Aanvankelijk matige, tijdelijk krachtige winti tossen Noord en West, later over wegend matige veranderlijke wind. Vannacht over hel algemeen lichte vorst, morgen overdag temperaturen even boven het vriespunt. 20 Maart zon op 6 47. onder 18 53; maan op 21 Maart zon op 6 45. onder 13.55: maan op 4.57. onder 14 40 5 ]8 onder 15 57 Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. ,1. S. BRUINS SLOT WE rullen ons maar niet begeven jn speculaties over de vraag waarom men thans van Amerikaanse zijde tot dusverre geheimgehouden documenten van de conferentie van Jalta op tafel heeft geworpen. Maar noch de Engelse noch de Franse regering vindt het prettig. De Engelse niet, want de documen ten zetten hier en daar Winston Chur ch ill" in ziin P°lit,ck te En zelfs een onverschrokken man als Churchill moet daar natuurlijk met vCCl van hebben. ne Franse regering vindt het niet -etfig want de taal die te Jalta over Frankrijk gesproken Is. is dodelijk voor de Franse Ijdelheid. I*. e2E documentatie schijnt de alge- D mene Indruk, die wij hadden van de conferentie te Jalta en van de ro.. die de verschillende staatslieden daar gespeeld hebben, te bevestigen. Wij zullen het daar dan ook niet over heb- ben» Belangrijker is, dat wij ons bewust worden, dat het met grote heren, ot hel nu Stalin, Roosevelt of Churcltil. betreft, kwaad kersen eten is. In de internationale politiek Is men als kleine of middelgrote, ja zelfs ak «rote mogendheid, zoals Frankrijk, op een gegeven ogenblik overgeleverd aan de luimen der zeer groten. Dat is een slechte positie De conferentie van Jalta laat zien, dat ieder der deelnemers. Rusland. Amerika en Engeland er een eigen politiek op na hield, eigen doelein den najoeg, dat zij allemaal eigen apart jes met anderen hadden en dat zij elkander, naar het toch wel zeer sterk schijnt, probeerden een loer te draaien. En daarvan waren in leder geval degenen, die in Jalta niet mee konden praten het ergst het slachtoffer. Er zit hier een les tn voor ons ver deelde Europa En wel deze les dat als wc ons niet verenigen, zo dat we militair en economisch en dus internationajl-politiek als een machti ge eenheid optreden, de conflicten in de wereld door de groten altijd op on ze kosten zullen worden opgelost. Men kan zich hier alleen tegen wa penen als men zo groot en sterk is. dat men op conferenties als die te Jalta meespeelt niet alleen, maar «r ook een rol van betekenis kan spelen. De nu geopenbaarde details omtrent Jalta zullen de Fransen verschrikke lijk irriteren, maar als Frankrijk er de enig goede ies uit trekt zal dat be tekenen, dat het zo snel mogelijk de Parijse accoorden ratificeert en zieb daarna serieus gaat werpen op het tot stand brengen van een Europese fede ratie. Want laten we dit toch goed begrij pen: in de strijd tussen de wereldrij ken is West-Europa een omstreden en begeerlijk gebied, dat echter zelf als- machtsfactor een non-valeur is Hei i- een non-valeur niet omdat er in dc verschillende landen van Europa geer militaire en economische macht ont wikkeld wordt, maar omdat die mach ten niet geïntegreerd zijn. Zij treden niet ais één macht op. Zodra het oo beslissingen in internationaal verband aankomt, worden de verschillende '.rn- den van Europa tegen elkaar uitge- ipeeld. Ja. ze zijn vaak nog zo doei om zelf tegen elkaar te spelen. Ais wij en dat wij geldl van Frankrijk en Duitsland tot Luxem burg toe nog wat over onszelf te zeggen willen hebben als het om be slissingen van wereld-betekenis gaat. dan moeten wij. Europese staten, daarbij als één geheel optreden oat met één mond spreekt en dat één vuist op tafel legt. Die eenheid kan tot stand gebracht worden langs de weg der federatie Als het er op aankomt ls het zo dat in Jalta de sluwe Stalin en de naïeve Roosevelt hei voor he* zeggen hadden De sluwe won natuurlijk. De naïeve dacht dat hij gewonnen had Maar de rest van de wereld Churchill in cluis -— had het toekijken. Men krijgt dit alleer, anders en dat is toch wel van belang als we er telf allemaal levensgroot bij betrok ken zijn ais we ons verenigen Er zijn nog te veel mensen, die de loop der historie niet kunnen hiibenen De Engelsen bezien de geschiedenis van vandaag met de ogen van konin gin Victoria, de Fransen met die van Clemeneeau. Bij ons is de „neutram" Nederlander uit de oorlog *14 "18 »og te veel aan bod. Wij willen ons zelf zijn. zeggen we dan trots. Accoord Maar de kans om onszelf te zijn en te blijven hebber1 we alleen in federaal verband Anders fe ons lot afhankelijk van pokerspele- tjes als dat van Jalta Wie daaraan w'l ontkomen, moet. met alle prken- Mng dat mensen maar mensen zijn. de weg der middelen bewandelen HE Vrijdag jn de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken voortgezette besprekingen over de salarissen van het rijkspersoneel hebben weer geen resultaat opgeleverd. Na ampele besprekingen bleek, dat vier van de vijf in de centrale commissie zitting hebbende centrales van overheidspersoneel zich niet konden verenigen met de nadere voorstellen, die in de voor gaande vergadering door de regering waren gedaan. Naar het A.N.P. verneemt, is het overleg hiermede afgelopen. De nadere voorstellen van de rege ring behelsden het volgende; j Een verhoging van de lonen van de werklieden, ingedeeld in de loongroepen 1 en 2 met drie cent; 9 De toekening aan de in loon- groep 1 ingedeelde werklieden, indien zij op of na 1 Januari 1955 het maximum hebben bereikt, van een toeslag na een, twee en drie jaar van onderscheidenlijk 1, 2 en 3 cent; Een verhoging van de lonen van de werklieden, ingedeeld in loop groep 3 met 4 cent, en van de vak lieden ingedeeld in de loongroepen 4. 5 en 8 met 5 cent; Een overeenkomstige verhoging van de salarissen van de ambte naren tot en met de schrijver met 8 per maand, en met 14.50 tot! en met de commies A, gepaard aan een denivelleringsverhoging van de salaristabellen boven de commies A tot een maximum van ruim 3 pro cent. Deze laatste verhoging was ge baseerd op de beperking van de op 1 Maart 195i gegeven salarisverho ging van 5 procent tot een maximum van 200 per jaar. Mede in verband met de jongste sa larisherziening voor de verplegenden werd voorgesteld deze categorie van verhoging uit te sluiten. Het hoofdbestuur van de R.K. bond van overheidspersoneel heeft beslo ten tegen 30 Maart een buitengewone bondsvergadering bijeen te roepen in Amsterdam. Deze bond is aangesloten bij de R.K. centrale voor burgerlijk overheids- en semi-overheidsperso- neel, die zich niet met de voorsteilen van de regering kon verenigen. Alleen de A.C.O.P. (de algemene centrale van overheidspersoneel aan gesloten bij het N'VV) is Vrijdagmid dag met de regeringsvoorstellen ac coord gegaan. Zij het iets gewijzigd. Dit deelde dr. IV. J. J. Dijsselbloem directeur van het ARKA-bureau, Vrij dagavond mee in een buitengewone vergadering van de R.K. ambtenaren- vereniging afd. Haarlem. In een motie sprak deze vergade ring haar ontevredenheid uit, over de wijze waarop de regering als werk geefster de belangen van haar persei nee! behartigt. IrijdacmiAdng is aan de Herman Cos- ter straat te Den Hfiug de sigarenwinkel t an de heer C. L. J. Sterke officieel door de wethouder i an Sociale Zaken, di' heer id. Oei er, geopend. De opening van deze zaak is mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschillende blindenverenigitigenwek ke deze zaak voor de heer Sterke, die het ogen licht heeft verloren, heb ben ingericht. De eerste sigaar wordt door de wethouder opgestoken met een i uurtje van mevrouw C. Chaillet. Links mei donkere bril de heer Sterke. De Westduitse socialisten, die verwoede tegenstanders zijn van een herbewapening van West-Duitsland en die tevens een conferentie met de Russen wiilen vóór een eventuele bekrachtiging, hebben slechts weinige uren nadat de Bondsraad het pakket verdragen had goedgekeurd, een appèl bij het opperste gerechtshof in Karlsruhe ingediend. Zij verzoeken het hof, te bepalen, dat het Saar-pact een in breuk betekent op de grondwet en daar om onwettig is. Daar het Saaraccoord on verbrekelijk aan de andere accoorden ver bonden is, kan het onwettig verklaren van dit pact tot gevolg hebben, dat het gehele bouwsel van verdragen instort. Parlementaire deskundigen geloven echter, dat het gerechtshof zal weigeren het beroep van de socialisten te behande len. De socialisten hebben namelijk, om het vereiste aantal handtekeningen bijeen te krijgen, het verzoekschrift ook laten ondertekenen door elf niet stemgerechtig de socialistische afgevaardigden van West- Berlijn. Officieel is bekend gemaakt dat presi dent Heuss eerst een studie van de wets ontwerpen over de Parijse accoorden in hel licht van de Westduitse grondwet zal maken alvorens zijn handtekening onder de ontwerpen te plaatsen. Dit in Terband met hei socialistisch appèl. Volgens goedingelichte bronnen zou president Heuss echter met de onderteke ning willen wachten totdat de Franse De Amerikaanse publicatie van de 1 documenten van Jalta zal de diplomatie De Oostduitse communistische pers en radio hebben een campagne ge opend om de ernstige verliezen van de Industriële staatsondernemingen te be perken door de arheidsnormen te ver hogen, d.w.z. minder betaling voor de zelfde hoeveelheid werk. Een zelfde plan was Indertijd de aanleiding tot de protestmars van Oostberltjnse bouw vakarbeiders op 16 Juni 1953. die de volgende dag uitgroeide tot een anti communistische opstand in heel Oost- Duitsland. De campagne is de eerste poging sinds Juni 1953 om de productiviteit op genoemde manier op te voeren Alle Oostberltjnse bladen hebben het nieuws, dat zes van de grootste „fabrie ken in het eigendom van het volk"' voor genomen hebben, het in 1955 zonder staatssubsidie te doen door de arheids normen te verhogen, op opvallende wijze gepubliceerd. Advertentie Sinds jaar en dag het meest vermaard. Dames Pyramid Fl. 1.50 Heren Pyramid Fl. 2,25 Verkrijgbaar in goede textielzaken. Voor de handelTOQTAL. Marnixstraat 415, Amsterdam. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de politie binnenkort met een nieuwe inten sieve verkeerscontrole beginnen, dit maal op andere onderdelen dan de Verlichting. Het plan hiertoe is op gesteld, doch het moet nog definitief "vastgesteld en door de minister van Justitie goedgekeurd worden. De speciaal op dc verlichting ge richte actie van rijks- en gemeente politie is thans geëindigd. De vtjf pro cureurs-generaal zullen zodra alle rapporten van de politie binnen zijn ach met de resultaten bezighouden cn een gezamenlijk rapport aan de minister uitbrengen. Het staat wel vast dat het aantal geconstateerde overtredingen veel groter geweest is dan men bij het begin van de actie verwacht had. Dat deze speciale actie nu geëin digd is betekent geenszins dat de po litie geen aandacht meer zou hebben voor de verlichting van voertuigen. Zij blijft deze, zij het niet meer in georganiseerde acties, controleren en het consigne luidt: geen waarschu wing, maar onmiddellijk proces-ver baal. Advertentie) MET EEN LACH ZEGT NEDERLANDS BEKENDSTE MAN VAN DE Zie hiervoor onze advertentie in dit no. onder de pijltje* Kroonprins Tungi is de oudste zoon van koningin Saloté cfie bijzonder populair was toen zij in 1953 de kro ningsplechtigheid in Londen bijwoon de. Hij heeft drie kinderen. Zijn lief hebberijen zijn zeilen, vissen en musiceren. En dat laatste doet hij zelfs ais hij op een zakenreis is, want in zijn bagage ontbreekt de guitaar niet. (Van onze Haagse redacteur) Z. K. H. prins Tungi, kroonprins en levens minister-president van de Tonga-eilanden, die tot de Polynesische eilanden behoren, en deel uilmaken van het Britse gemenebest, is voor een bezoek van enkele weken in ons land aangekomen. Ket doel van zijn bezoek is de aankoop van een kustvaartuig, dat bestemd is om het verkeer tussen de omstreeks 150 eilanden van hel rijk le onderhouden. De kroonprins van Tonga gaat daarbij niet over ijs van één nacht. Hij bestudeert nauw keurig de tekeningen en gaat ook in Engeland een kijkje nemen, alvorens een bestelling te plaatsen. Wij hebben de 36-jarige kroonprins, gisteren ontmoet in Hotel Des Inde* m Den Haag, nadat hij 's middags k hel palcis Soestdijk door Koningin Juliana was ontvangen. ,.De eenvoud en de charme van uw vorstin hebben diepe indruk op mij gemaakt", zeicfe prins Tungi. De Tonga- of Vriendschap» eilanden zijn ontdekt door Abel Tasman. En dc kroonprins vertelde ons, dat het meest Zuidelijke eiland het enige is dat nog uitsluitend een Nederlandse naam heeft: Pijlstaarteiland. Op de vraag of de proeven met tie waterstofbom een gevaar beteke- s-, ,-..v nen voor dc gezondheid van zijn ruk antwoordde de prins, dat medische deskundigen hem verzekerd hebben dat dit met 'net geval is. Maar voegde hij er aan toe. ik had toen liever dat uw ai gttteren ei'n bezoek aan Neder land. Hij heeft plannen een opdracht i uur hel batmen ra erfl kitst- murder tv i mtrekkeii. Ue Tanga- of rii-ml-.rimp-eihmd'-lt maken deel uit I tin de Polynesische eilanden en wor den he.tmird door kmtinpin Salote 'Toe/toe. De prim tijdens een perscon ferentie rlie in Den Haag tierd ge- Imuden, tussen de vrije landen niet moeilijker maken, zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. John Foster Dulles, verklaard. Op een persconferentie in de Canadese hoofdstad Ottawa zei Dulles, dat de pu blicatie van de documenten geheel nor maal was. „Waarom zouden zij niet ge publiceerd worden?" vroeg hij. Dulies wees er op. dat alle belangrijke feiten van de conferentie in Jalta reeds bekend waren door de boeken van Chur chill en van de Amerikaanse oud-ministers van Buitenlandse Zaken James Byrnes en Edward Stettimus. „Ik betwijfel, of een vierde publicatie meer kwaad zal doen dan de voorgaande drie", zei Dulles. William F, Knowland, de republikein se fractieleider, heeft in de Amerikaanse Senaat de beschuldiging geuit, dat pre sident Roosevelt in 1945 het Congres had misleid door zijn verklaring, dat op de conferentie van Jalta niet was gesproken over de oorlogsvoering in de Stille Oceaan. Knowland opende njel zijn korte ver klaring 'de debatten over de publicatie van de documenten. Een woordvoerder van het Amerikaan se departement van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, dat tot nu toe geheim ge houden documenten uit de oorlogstijd over de Amerikaanse besprekingen met China verzameld worden om ze op ge lijke wijze als de documenten van Jalta te publiceren. Het Londense blad „Daily Express" meldde Zaterdagmorgen dat premier Churchill op hel punt staat at te treden en waarschijnlijk in de eerste week van April de functie van premier zal over dragen aan de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Sir Anthony Eden. Het blad zei dit te hebben vernomen in „welingelichte kringen op West minster". De conservatieve Yorkshire Post schreef Vrijdag reeds dat onder de con servatieve ieder, van het parlement wordt verwacht, dat premier Churchill zal aftreden vóór het begrotingsdebat in het parlement, op 19 April. Het blad zeide te verwachten dat Churchill „bin nen de komende twee weken" zal af treden, voordat hij op vacantie naar Sicilië gaat. Het debat in de Franse Nationale Ver gadering over de begroting voor 1955 is met een kleine tegenslag voor pre mier Faure begonnen. De vergadering verwierp n! flhet 299 tegen 288 de door hem voorgestelde agenda voor de parle mentaire werkzaamheden in de komende twee weken. Deze nederlaag was voor namelijk het gevolg van het standpunt der Gaullisten, die eerst de Saarkwestie willen bespreken, en van de wens der -- socialisten en communisten om eerst Senaat eveneens de accoorden bekrachtigd over de lonen te spreken. De premier, die een openlijke strijd met de aanhangers van Poujade, de man die zich als leider van de nering doenden in hun strijd tegen de fiscus heeft opgeworpen voorlopig, wil vermij den, stelde voor. de kwestie van de speciale financiële bevoegdheden in een apart wetsontwerp onder te bren-en en dit op 28 Maart te behandele- In dit ontwerp zullen belangrijke concessies worden gedaan aan dé vertoornde win keliers, die o.m, afschaffing eisen van de wet-Dorey, waarbij het hinderen van belastingambtenaren strafbaar is ge steld. Een socialistische woordvoerder heeft intussen meegedeeld, dat zijn fractie de actie van de Poujadisten niet zal steu nen. Ook premier Faure gaf te ken nen, dat de regering, hoewel zij de grieven van de winkeliers zal onderzoe ken. niet voor de beweging van Poujade zal wijken. Pierre Poujade. die temidden van een honderdtal aanhangers van af de tribune het debat volgde, was er echter getuige van. dat de conservatief Brussel, met wie hij de dag tevoren had gedineerd een beroep op de regering deed om de wensen van de Poujadisten in te willi gen. Behalve deze spreker heeft Poujade nog enkele conservatieven voof- zijn standpunt weten te winnen. Later werd de agenda aanvaard. heeft. (Van 07,ne Haagse redactie) De N.V.R.D. (Neder3andse Ver. eniging van Radiodetailhandelaren) heeft ji. Donderdag in een bespre king met de importeurs van radio- apparaten besloten tot een prijsver laging van 5 procent over te gaan van radio-apparaten van buitenland se oorsprong. Bij de N.V.R.D. is ruim 90 procent van de erkende radio handelaren (4500) aangesloten. Vergadering Ged. SLaten (Van een onzer verslaggevers) In een openbare vergadering van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land, welke vanmorgen in Den Haag is gehouden, heeft de gedeputeerde, mevrouw mr. C. A. de Ruyter-de Zeeuw, rapport uitgebracht over de grenswijziging van een aantal ge meenten, welke grensden aan de Botlek. Door het afdammen van dit water was het noodzakelijk een nieuwe grens vast te stellen. Gede puteerden stelden de betrokken ge meenten voor de grens vast te stel len op het midden van de afgedam de Brielse Maas. Dit betekende, dat de wijziging alleen betrekking zou hebben op water en niet op gronden of personen. De betrokken gemeen teraden verklaarden zich accoord met het voorstel zo bleek uit het rapport. n de openbare vergadering was niemand aanwezig om bezwaar te maken tegen de conclusies, zodat Gedeputeerde Staten de grenswijzi gingsprocedure bij de minister aan hangig kunnen maken. Binnenkort is dus een wetsontwerp te verwachten. Rusland heeft een nieuwe nota aan Frankrijk gestuurd, waarin, naar men verneemt de Franse regering opnieuw wordt gewaarschuwd, dat het Frans- Russische vriendschapsverdrag zal wor den opgezegd, indien het Franse parle ment de accoorden van Parijs bekrach tigd. Van officiële zijde wordt ons mede gedeeld, dat het bericht In ons blad van gisteren betreffende een advies tot het aanbrengen van een stormstuw in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis, rectificatie behoeft. De Commissie, die de minister van Verkeer en Waterstaat over deze aan gelegenheid heeft te adviseren, is nog niet met haar arbeid gereed en het laat zich aanzien, dat het nog geruime tijd zal duren voordat advies zal kun nen worden uitgebracht. Ook ai wordt het aanbrengen van een stormsehuw beschouwd ais de minst nadelige voor de scheepvaart, zodat in verschillende kringen ver wacht wordt, dat het advies der com missie in die richting zal gaan, zo kan die commissie toch eerst dan een goed advies geven, ais alle met een storm stuw samenhangende problemen zijn onderzocht. Een radio-amateur op Ceylon heelt naar zijn zeggen een radioboocbchap voor de kapitein van de Finse tank boot „Aruba" opgevangen, waarin hij opdracht krijgt de reis gewoon voort te zetten en geen havens aan te doen zolang dc bemanning blijft werken. Als de reis zou moeten worden onder broken. moest de kapitein geen haven binnenlopen, maar eerst-nieuwe order» afwachten. De „Aruba" heeft een lading brand stof voor straalmotoren in. bestemd voor communistisch China. Donderdag werd gemeld, dat de re ders van de Aruba opdracht hadden Een Israëlische patrouille heeft gis teravond bij Gaza het vuur geopend op twee kinderen van vluchtelingen Beiden werden gedood en een ander jongetje werd gevangengenomen, zo hebben de Ondanks het feit dat Opa Kip te Dreischor enkele jaren geleden di mannen van de dorpsfanfare heeft verzocht met een serenade te j wachten tot hij zijn 105de verjaardag zou vieren, xs de dorpsfanfare er Vrij dagavond toch maar op uitgetrokken omdat men 104 jaar toch ook al een respectabele leeftijd vond en heus wel wat feestelijke noten waard. Deze se renade was het slot van een zeer be wogen en drukke 104de verjaardag die Opa Kip in goede gezondheid Vrij dag vierde. De oudste mannelijke inwoner van ons land heeft tijdens het wintersei zoen zijn dagelijkse wandeling er aan gegeven maar zodra het buiten wat zachter wordt hoopt hij er weer op uit te trekken. Opa Kip was gisteren al in een bij zonder opgewekte stemming vooral toen 's morgens de schoolkinderen hem kwamen toezingen. De postbode bracht hem een stapel brieven en gelukstele grammen u.t vele delen des "lands w.o. een van dc Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland jhr. mr. A.~ F. C. de Casembroot. Burgemeester A, H, gegeven om, hangende besprekingen Egyptische autoriteiten bekendgemaakt. met de bemanning, te lopen. Colombo binnen O Een Nederlandse personenauto is gistermorgen te Aartselaer bij Antwer pen in botsing ges.,.men met «.en Zwitserse vrachtauto op de grote weg BrusselAntwerpen. De drie inzit tenden waren onmiddellijk dood. Het waren Arie Koudstaal (42uil Rotterdam. Adriaan Groenedijk töO) uit Schiedam en de Belg J. Christiaans uit Etterbeek nabij Brussel. Egypte diende onmiddellijk een klacht m bij de gemengde wapenstilstar.dscom missie. Waarnemers van de V.N. zouden de stoffelijke overschotten van de kin deren evenals het gevangengenomen jongetje reeds in ontvangst hebben ge nomen. De Engelse Bristol-vliegtuigfabne- ken hebben luchtvaartmaatschappijen, die toesteilen van het type „Wayfarer" en ..Freighter" in dienst hebben, aan geraden deze vliegtuigen voor zover i zij meer dan 4.000 uur hebben gevlo- 1 gen „hangende een onderzoek" aan de En (T flTll If* mul I OFll grond te houden. Een recent ongeluk o - V. l 4I4JLJI met flcn >Wayfarer" in Nigeria, dat aan dertien personen het ieven heefl Vermeulen kwam de jarige persoonlijk de hand drukken. Eén der hoogtepun ten van de dag vormde later op de dag een reportage van en rond opa Kip ge maakt door de Ned. Radio Unie die de 104-jarige aantrof in een praatzuchtige bui waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. (Van onze correspondent) De 63-jarige confectic-fabrikant A. van L. uit Zandvoort werd Zaterdag ter zitting gevangengenomen, toen hij voor de Haarlemse rechtbank terechtstond wegens het ontduiken van de omzet belasting voor C 89,000. Zijn onmiddel lijke inhechtenisneming eiste de offi cier van Justitie omdat hij vreesde, dat de verdachte, tegen wie hij één jaar gevangenisstraf eiste, naar het buiten land zou uitwijken. Dc rechtbank stemde in de arrestatie toe. De verdachte had tussen Mei 1952 en eind 1953 regelmatig zijn aangiften voor de omzetbelasting vervalst. Zijn zaak liep best, omdat hij aan verschil lende rijksinstellingen en aan de Ko ninklijke Marine uniformen leverde. Ondanks de waarschuwingen van zijn boekhouder ging de verdachte door met het achterhouden van de 8 pet. omzet belasting die hem apart door de Marine betaald werd. Tenslotte kwam de fraude uit. De verdachte betaalde reeds een hoge boete, zoals uit het pleidooi van zijn verdedigei bieck. De boekhouder, de 52-jarige accoun tant J. v. H. uit Amsterdam, hoorde wegens medeplichtigheid drie maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Uit spraak in beide zaken over twee weken Rusland probeeit terug te komen op orders voor Britse goederen ter waar de van milltoenen, welke in Engeland geplaatst zijn voor Malcnkow "moest aftreden omdat hij te veel het accent legde op consumptiegoederen, zo ver klaren officiële kringen. gekost, zou aanleiding hebben gege ven tot deze maatregel. De „Silver City-Airways", die een veerdienst tussen Engeland en België cn Frankrijk voor auto's onderhoudt, heeft vele van genoemde Bristol- toestellen in dienst. De Argentijnse regering heeft by Van Doorne's automobielfabrieken in Eindhoven een order geplaatst voor 60 trucks met hydraulische kipinstallaties. De order beloopt een bedrag van ca. anderhalf millioen gulden. Kerk en verkeer William B. John son in Poughkeeprie, in de slaat New York. is voorwaardelijk veroordeeld tot 75 dollar boete wegens elf verkeers overtredingen. Hij hoeft de boete niet te betalen als hij een jaar lang iedere Zondag naar de kerk gaat. Ingeschreven kan worden dooi tiet inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw Amster dam". per postwissel of per giro op postgirnmimmer 412739, of op Gemeentegiro Amsterdam T 500 Op de postwrisel of girostrook dient te worden vermeld: a Inschrijfgeld Trouw-mars Amsterdam of Den Haag. 11 Of ingeschreven wordt voor 10, 15, 20 of 30 km. c Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deel genomen. Groepen dfenen een volledige lijst van de namen en adressen der deelnemers in te leveren. Men kan zich ook aanmelden in de hal van het gebouw Nieuwe Zijds Voorburgwal 22o Amsterdam C., Dagblad Trouw Het inschrijfgeld bedraagt 0.50 voor deelnemers tot er met 14 jaar; f 1.— voor deelne mers van 15 jaar en ouder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1