Poujade in de aanval tegen parlement Franse winkeliers tot staking opgeroepen Stassen wordt minister Ontwapening voor Jonge K.LM.-vlieger in Djakarta doodgeschoten .Oorlog aan de Schip gezonken na aanvaring Dirigent Erich naar het Westen gevlucht NA NEDERLAAG IN DE KAMER: re o erin o Positie van Faure is vrij zwak Bestuurder gedood, twee gewonden Oud-spionnenclief wordt verdacht Na mislukt overleg met Rijk HOGERE AMBTENAREN WIELEN W7AT „KALMER AAN" DOEN Bestuursvoorstel aan centrale Wel lentegeen lenteweer I£PM-scliïp gestrand op eiland Nias I f MAAMJAG 21 MAAKT i955 DERTIENDE JAARGANG No. 3033 r Strijd in Zuid-Vielnam op komst EISENHOWER BESLUIT: Schip pers gezin gered Hel 4000&te schip elf dagen vroeger Prospectus nieuwe Belgische staalslening Passagiers gedebarkeerd Amerikaans vlie»luig verongelukt Voorlopig no£ «een publicatie Potsdam GETROUWD IN VLIEGTUIG Nog steeds onrust Atjeh Maarschalk Goworow overleden De nederlaag vooi Poujades iciecen m de Franse Kamer i De leiding van de Poujadisten" J heeft voorts de winkeheis onge-1 roepen hun zaken op 28 Maart j te sluiten en massa-byee t. msten r> c1 tD die Poujade ai voor de kleine ip L op (it put3 ej^0 ;nbune uruk neringdoenden hoeft weten te be reiken Zij beginnen te dieigen voor de arbetdeis eenzelfde tac tiek te gaan toepassen Begroting aanvaard Auto tegen boom Heinz verhoord Dreigement Harold Stassen Dodelijk ongeval Gerechtshof KSG av ij-st Ned. klacht af m gratis tot 31 Maart 8? li 1! it h !i tl M f Rotteidam Witte de Withstiaat 30 Telcf 1)5700 (4 1) Postbus 1312 Pvtgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 19 30 u Zaterdag' 17—18 i ur Telefoon 115700 ■g-Gravenhage riuvgcnvptotn 1 Portui o 4248b" Redactie Tel 111892 4dm T»1 114102 Klachtendlui't abonnementen Tel 362v69 Schiedam Lange KeiksUaat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent pe vick f 2 26 pej maand 175 per kwartaal Lo'se nummers n c-»nt Verschijnt dipehjks Directie t* A KEI A ING en Mr K IIOl 1 L\ Geldig- tot morgenavond. VANNACHT LICHTE VORST O O Aanvankelijk weinig, later weer meer bewolking met kans op enige regen in het Zuiden van het land Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere Aanvankelijk weinig wind, later matige wind tussen Zuid en Oost 22 Maart roti op G 43 ouder ,8 57 mian op 5 17 ouder 17 16 -S Honfilml.n tour IJr 1 A. H ,J N BUI INS SLOT PIERRE POUJADE. de Ieidei van de Franse anti-belasting- bcweging. heeft zijn volgelingen opgeroepen tc verhmdeien dat parlementsleden die de beweging slecht gc/ind zijn, het woord voeren op openbare vergaderingen Dit is een zeer ver gaande opdracht, die kan leiden tot relletjes De leiders van de beweging hebben verder besloten de ondei handelingen met alle paileincnts- ledcn te verbreken Dit geldl ook vooi afgevaardigden die de beweging tot nu toe verdedigd hebben aanleiding hici toe i- et n Poujade verklaarde openlijk de oor- j Uog aan de regering, nadat premier bij te wonen Uit protest tegen de j F7ure Zaterdagochtend vroeg in de belastin^polltiek Dr» Fianse Xatio- Nalaonale Vergadering de strijd om nale Ver-sderin" komt die dag dne f*10",65 had gewonnen terwijl hij naie i vierde motie ovpj de belastingen Dljeen om te ^ichori 0\CI cie Uit de weq wist te gaan De strekking jongste recermgiA ooisteilen oveij^31"" de verworpen moties, die door i Poujadisten gesteund werden, was ai de belastingen j schaifing van de slralfen voor kleine De beweging tracht nu ook de Winkeliers die weigeren hun boeken IQ „„,I1,„„„ V. door belastingambtenaren te laten S.eun van de 18 mtl.ioen anse j C0nt,.0iCj.en Door deze kwestie kwa- boeren te knigon Voor hen is i men de herbewapening van West een speciale afdeling oogencht Duitsland rn het Russische diploma- 1 a i i i tiffkc offensief hiertegen plotseling ge- Intussen Zijn de akvcemgm-I f eel in de schaduw le staan, gen ontevreden o\ ei de te,uitaten 1 Hei 'ka-u e neigde ot.dn groot tu- j._ tj,i„ j. j i,„„„ I in li' *ciwij oc kleirc boeMia iec aar Generaal Bacoet de 31-jarige leider van de Boedhisiische secte der Hoa Hoa, die zich verzet tegen de regering van de r.k. premier van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, heeft verklaard dat, als de premier een militaire actie legen zijn beweging zou beginnen, zij zich gewapenderhand zou verzeilen. Hij toonde aan vei-laggev ei - buitge maakte documents! wda-m de opstel ling van de iegeiing'ti oepen was ver meid Zeil oe-emkt hij ovei een 'triid- kiaelrt van 3 500 maii aocn zo /eide iij iu| zou het bevel ovet aile stnjd- kraenten der Hoa Hoa knjgen fge- laamd op bijna 20 000 man) aU de re- gei .ngdtoepen een gtootscneep'e cam pagne zouden beginnen Met* ,S*>K* ft Mug dan torn* fhnk xnt ruw n rn moral nacht* i rt+sen, zodra di> zon maar etn door het ttolhi ndrk komt gturui tn d> snitun ontdooit blijkt zoalop deze foto die aan de rand tan (lpptn*tedp genom* n tierd - dat dp 11 nl* toch ntrkdijk i* gt konten l oor t erdere bijzondrrhedf n oter de lente sic weerbericht D« Franse National# Vergadering heeft Zondag de burgerlijke begroting voor dit jaar met 392 tegen 211 slem- men aangenomen. Bil de omstandigheid, dal de Kamer het militaire deel van de begroting ter zijde heeft geschoven, blijkt, dat de positie van de regenng-Faure vrij zwak iz. Het is voor Faure een on- gunztig teken, vooral ook omdat de volgende maand regionale verkiezin gen worden gehouden en de Senaat deze week gaat debatteren over de Parijse accoorden inzake de herbe wapening van Wesi-Duiisland. De regering had es zocht de be groting van 3 369 milliaid fiancs in haar geheel goea te keuten rraa- de Nationale Vergadering had besloten oc militaire post uit te sluiten, omdat zij de bijzonderheden ei van nog me, nad behandeld Dit houat m a&t de lege ring de Nationale Vergadering zal ver zoeken om vooilopige mi'itane uc- cfieten voor April, zoals m de drie vooi gaande maanden is geoeuici voor burgerlijke en militaire credieten beide g' i nai c i n -tn'Ot uwae ju il e onden krugen iemand van ae t bune Ga nan m,w en slapen. Hij zullen ju he nog wei Zaterdagmiddag Is «p de riiksweg tussen Beek en Maastricht even voorbij het vliegveld ren personen-auto tegen f,"ri boom aan de linkerkant van de weg gebotst De bestuurder ir P I II van Empclen uit Weert werd onmiddellijk gedood Zjjn echtgenote en de heer L Hcuvclmans, uit Weert die bij hem in de auto raten, werden ernstig gewond ra moesten worden opgenomen in het ziekenhuis SI \nnadal tc Maastricht Hun toestand is met levensgevaarlijk De oorzaak van het ongeluk is nog ".et bekend Vermoedelijk heeft do bc stuurder een vooi hem njdende auto walen passcien en is hij toen tijdens een sneeuwbui tengevolge van de glad heid geslipt De overledene was vadei van zeven kinderen Friedrich Wilhelm Hein7, de voor- maHge chef van de Mestduitse contri- 'Pionnagc. is Zaterdag door do t\cst- duitse politic vrijgeliten na vijf dagen jc zijn gevangen gehouden en ver hoord Officieel is meegedeeld dat dc politie een onderroek instelt naar he- scluddigmgen dat Hem/ en een niet met name genoemde sciretircssc ritli 'an verraad hebben schuldig gemaakt Due maanden c;eluden luid Hun naar hij vetklaaide tn West BeiJij'i door Russen ontvoeid F.en dag latei had hij weten te ontsnappen na doui Russen te zijn vei hooi d De commu nisten bewcetden I itei echtci dat hij om asjl had geviaagri maai dat hem cd geweigeid was Op 18 Novembei jl weid Ht nz door een Westduitse tethtbank veiooidccld tot zes maanden gevangemsstiaf om dat hij vooi een andeic icchtbank hui gelogen omtient zun gedtag gedut m de de tweede weieldooilog Hij weid vrijgelaten toen hij hogci beroep aan tekende In October 1953 nam hij ont slag als chef dei conn a spionnage. nadat er klachten waren binnengeko men dat hij zowel met communisten «ls met nazi's betrekkingen onderhield Latei op ao achHiw! vetgaderae Potij. de met 1U0 u gctingon n een sle Pains hotel nat hij tot zijn hoofd- ^waite- iceit gerraa-.! Hij was oij/onc c opgev onden Met rijn t op de tafe' slaand schreeuw- ut nj Nu is het d'fieiopen Geen mes) u, dcc aooi t meer Ik roep u op ten vrncie tegen ld? Ga ïllistische afgevaar- ciigLcn) Ma\ Brus-et Fiederic-I3 oont in a! «negenen aie hun vvooid gebro- ker hebben n? h c voor mij gekropen te nebben en uien op mn gewacht te hebo'n vooi ik her kon ontvangen Zij hebbci n scnuictig gemaast aan hoogv en anci Poujade rieu zijn volgelingen op te demonstreren voor alle prefecturen en onder prefecturen rn Frankrijk. ,Wi) hebben Faure horen vertellen, dal twee-derde van de veiligheidstroe pen zich nu m hei Aures-gebergte (in Algerije) bevinden. Wij zullen zien of hij zijn C.R.S. (republikeinse garde) tn stukken kan delen", sprak Poujade dreigend. Poujade komt in de eei-te jilaats op voo de kleine zelfstandigen tn nana- werksl ea«n die vo'gens icm te zwaar oude cie betastrngen geouiU gaan Maai Zateidag zei hij aat hij van plan N u<«v ae huisvrouwen voor zijn zaak te vv mien Hij zou cie wuiKeliei1- aan- icdi van mn pui/en de belastingen af te tiekken de zu er van de staat moett u eggen Het Fiatne volk zal niindei vooi cie/e soedeien betalen en zich bij ons aans uitei zet hu Pouj ide tot vooi koit eer onbekend boeknanaekiai uit Zuid-Franki ijk be- weeil al oen m 11 oen volgelingen m biankipk ei Noord-Afuka te hebben President Eisenhower heeft Harold Stassen benoemd tot zijn persoonlyk assistent met de rang van minister voor het tulwerken van een Amerikaanse politiek inzake ontwapeningsvoorstel len. Stassen zal bij zun taak rekening moeten houden met de nieuwe wapens waarover dc Ver Staten en andere landen nu beschikken Tot nu toe was Stassen directeur van het bureau voor hulpverlening aan het buitenland (F O A Dit bureau houdt op 30 Juni as op te bestaan, tenzij het Amerikaanse Congres an ders mocht beslissen Stassen za! nog een maand als directeur van de F O A aanblijven Zijn benoeming tot minis ter voor ontwapening gaat onmiddel lijk tn Toen Eisenhower de benoeming van Stassen bekend maakte, zei hu dat hij zich al verscheidene jaren ernstig be- Motorrijder over de kop. Op de Schie- wl. tv Delft ti achtte de motor ijder Vin I uit Wuteimgen een .ninnjdma te v om r.( nu n met cm wielnjdei die piot- schil^ vv «is afjestipl v n dwars ovei de weg was vaan staan Dom de rnanoevrc vla. dl nitci echtei ovei de kop en /uw el Van L ab dc duozittci Van dei H w et (k li w e^gesl ngerd De motoi kwam m dc botm teiecht Van L werd met een „ebiokin sleutelbeen naar het ziekenhuis veivoeid De motor en de fiets kic^in beschadigingen zorgd maakt ovei de „weergaloos ver nietigende klacht van de nieuwe wa pens Ce president wees er op dat de Veremgne Staten niet opnieuw een zijdig ,u!len overgaan tot ontwape ning tij zei dat door Stassen uit te werken ontwapeningsvoorstellen eerst dooi nemzelf en door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd zullen moeten worden alvorens de regering ze kan overnemen Bovendien zal de >egeri,ig ovei die voorstellen het Con gres tevoren raadplegen Eisenhower merkte op dat de ont- vvapemngsbesprekirigen in VN -ver band in Londen nog steeds niet vlotten Hij zei dat hij dit ten zeerste betreurde De perschef van het Witte Huis, James C Hagerty, zei, aat voor zover hij wist er nimmer te voren een post als Stassen nu heeft gekregen in de V S of waar ook ter wereld heeft bestaan Het 300 ton mettfig vrachtschip ..Twioil", schipper J Westerbeek alt Groningen, is Zaterdagmiddag, terwijl het met oud Ij-zer geladen van Den Helder op weg was naar Alkmaar, in het Noordhollands kanaal onder Zijper- sluis aangevaren door een gesleepte Rijnaak de „Lekkerkerkdie zwaar beladen met zand op weg was van Rot terdam naar Groningen De Twiod" zonk binnen vijf minuten Schipper H'es- terbeek, rijn vrouw en dne kinderen van resp 8 maanden, twee en drie jaar, konden nog tijdig op de Rijnaak overstappen Zij zijn later per taxi naar Groningen overgebracht De Twiod ligt dwais in de vaai- geul zodat het scheepvaartverkeer ge stremd is Vandaag wordt uit Alblas- serdam een drijvende bOK i ei wacht die het schip za! lichten De aanvaring is vei moedehjk veroorzaakt dooi dat dc zwaar beladen Rijnaak uit zijn roer liep R.jksw aterstaat deelt mode dat scheepvaart waarschijnlijk tot Dondei dagmoigcn slechts mogelijk is voor schepen niet breder dan zes meter met ten hoogste twee meter diepgang N\AR aanleiding van het misluk ken van het salaris-overleg met de regering heeft het bestuur van de Centrale van Hogere Rijksambtenaren besloten op 2 April een buitengewone verenigingsraad van de centrale bijeen Zaterdagmoi^cn omstreeks balf elf «peel den enige kinderen m de sneeuw op de "VI A Reinaldaweg te Scnoonhoven 2e 'etten daarbij mei op de naderende V A V O -bus en toen zrj er door enkele dan es op attent gemaakt werden itep de 5-jange Joh van der Vliet juist de verkeerde kunt uit De chauffeur die het ongeluk zag aankomen deed aile moeite om een aanrij ding te voorkomen, en zelf* zodanig dat het weimg scheelde of de autobus zou ir de sloot terecht gekomen zijn Dit mocht ech ter niet baten de jongen werd door net Imkervoorwiel van de bus gegrepen en sp slag gedood Vast staat dat de chauf feur ceen ^chuld treft Hoe aruk het is m de Rotterdamse ha ven moge blijken uit het feit, dat elf da gen eerder dan verleden jaai het 40C0site schip te Rotterdam is brrsnenigekoxnen ni het van Philadephia komende 1399 "brt me', nde Duitse rr s Nady In 1054 arriveerde het 4000ste "iehm op 1 Apn.1 De t\c<lei laiulse premier, dr ff~ Dreei, heeft /alerdnxniuidnit ut Den Haag nabij de iletta Jacobtneg een 'fraai naambardie onthuld bij een nieuue laan, tielbe de naam „A W Gr on te laanlieejt gekregen De laan uerd genoemd naar de grondlegger i oor het steno strem Groote. de heer 4 ff Groote, i n draagt de straatnaam orth tn hel Groote sti no Rechts op de fotn tn ee dot liters i nn tt ijlen de heer Groote Vandaag is het prospectus verschenen van de onlangs aangekondigde .'.-lprocents bui tenlands/1 lening vin I9a5 groot f 100 000 000 ten 'astc van het Komnkr jk Belgie De inschrijving op dere lenmg die verdeeld ts m (bligaties van 1000 nominaal wordt opengesteld op Dinsdag 29 Maar* a s tegen de koers v„n 100 proeent Hoordsom cn rerte fijn betaalbaar in gulden zonder af trek v nn enige tegenwoordige of toekom-tigc Belgische rakenjk belasting Stortinsgdatuin is Donderdag 28 \prll Offciele notering zal ,«nrdön aanpwv raagd De lcmng word* afgelost a pari in 25 jaar lijkse termijnen van 4 000 000 vervallende op 1 April v an elk der" jaren 1961 tot en met 1985 Vervroegde gehele of gedeeltelijke af- krsing of conversie der lening zalvoor 1 Ap-i! ISO- mot kunnen gcchieden Het prospectus bevat voorts enkele ge gevens over dt economische en financiële toestand - an Belgie te roepen Het bestuur zal in deze ver gadering opening van zaken geven en het zal voorstellen, dal de leden zich in het vervolg uitsluitend zullen be palen tot de strikte uitoefening van het door hen aanvaarde ambt, voor zover dat binnen de officiële geldende werktijd uiti oerbaar is en voor zolang verder gaande salarisverbeteringen zullen uitblijven" Na afloop van een Zaterdag gehou den vergadering van het bestuur der Centrale, waarin dit besluit genomen werd, is een communique uitgegeven waarin ga werd geconstateerd dat de regering nende blind en horende doof is" Gewezen wordt op de steed' grotere belasting van het niksover- heiasapparaat en op het grote aantal vacatures, bestaande in functies van hoofdambtenaren en in die van mid delbaar en lager personeel De verlangens tot rechtvaardige salarisverbetering, die aan de regering bekend zijn en die mede gebaseerd zun op de inkomens in de particuliere sector, zun volgens het bestuur alles zins verantwoord, mede vanwege de vele extra uren buiten de officiële werktijd, die de ambtenaren onder deze omstandigheden in het algemeen belang en zonder extra honorering geven. Het bestuur constateert verder, dat de regering zo weinig het belang in ziet van een redelijke bezoldiging van de ambtenaren, dat op de vervulling van vele vacatures met mag worden gerekend De steeds sterker optreden de overgang van hoofdambtenaren naar de particuliere sector zal er m tegendeel eerder toe leiden, dat de overbelasting van de hoofdambtenaren in de naaste toekomst zal toenemen Naar het oordeel van het oebtuur is het met aannemelijk te achten da* met name bekwame krachten op de geldende salarisbasis tot de rijksover heidsdienst zullen toetreden Hoexiel tandttag volgent dc ka lender de lente is begonnen hand haaft zich m het qrootite deel van Europa het koude winterweer In ons land vroor het de afgelopen nacht weer 24 graden en m de loop i an de dag t tel tn het Zuidooaten tan het land opnieuw lichte sneeuw Ook int Schotland Noord-Engeland. tn Duitsland wordt, sneeuwval ge meld In Scandmai ie vriest het nog ap tele plaatsen 2030 graden In Frankruk daarentegen tv bij Het ingaan i an de lente een flinke tent- pcratuiirstijging opgetreden In Zuid- Franhnjk 'liep het kwik vanmiddag op tot omstreeks 17 giaden De mar ine lucht dimgt langzaam naar Zuid- Dwtsland door Dc grens tussen de koude cn de warme lucht lag van morgen boten Noord-Frankrijk. Voorts breidt de warmere lucht zich mat verder uit zodat tn onze omge- i ut a nng niet veel verandering in het temparatwirsvprloop ts te verwach ten \Vel zullen er morgen opklaringen 1 oorknmen waardoor het weer over dag met onaangenaam zal zijn Later neemt de bewolking weer toe met mogelijk wat sneeuw of re gen Op de Oceaan wordt intussen een nieuwe hoeveelheid warme lucht naar Europa gestuwd Btj de huidige toestand is er maar een kleine kans, dat deze Oceaanlucht tot ons land kan doordringen Het 2181 brt metende schip „Kara- tonvan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is 17 Maart aan de West- kn-t van het eiland Nias gestrand bil het aanlopen van Snambu, aldus heeft PIA van de directie van de KPM vernomen De passagiets kon den worden gedebarkeerd Direct na ontvangst van het bericht van de stranding wei den de scheoen „Katma- naen Both' van de KPM naar de o'aats van de stranding gedirigeerd, waai zi) 19 Maart aankwamen "Voorts werd een sleepboot van de Neder- 'ands-Indonesische Steenkool Handel Maatschappij de Laut Banda* voor hulpverlening van Tandjong Pnoknaar Sirambu gestuuia, waar zij morgen vet wacht wordt De jMgtngen van de .Kaïmana" en .Both" het schto vlot te krijgen zijn inmiddels m volle gang ilerihigavoml is in de benedenstad van Djikirti lnj dc beschieting van een auto die bel bcw nikte havengebied bin nenreed door dienstdoende militairen de 2 l-j inge I van Hcvninfccn door een kogel dodelijk getroffen Hij «as derde v Iieger bij dc K L M cn bezocht Zater dag voor de eerste maal Indonesië Dc heei Van Hev n.ngcn was met zijn in Djakarta woonachtige bioei en een kennis nam cio benedenstad gei eden mn ci n Chinese maaltijd tc gebiuiken Op de teiugweg naai dc stad iccd dc auto het ei boden havengebied Pnok bin nen waarvan dc aicns volgens dc auto- bcslinndoi met zoals gebruikelijk zou /nn aangegeven De dienstdoende mili- t ui en dan losten schoten waaidooi Van Heunngcn dodelijk in het achtei hoofd weid grtioffcn De zu ik is in ondeizoek Het miiitanc commando heeft, ovei het incident medegedeeld dat het voer- OLFLMNG „KOKHOEN" 1 4N 94 R1 Tot d,_ eeiste ondei delen die in 1955 woidert ongeioc.jien vooi hei-halingsoefe- mngen behoort het 94e tegiment infan terie Van !1 Maart to-t 2 Apul is het personeel van dit rogiment m weikehj- ke dienst met vooi-opkomst van een ge deelte van peisoneel op 7 Maart cn af wikkeling tot 6 Apul Dc opleiding /ai woiden afgesloten met een twee daagse oefening te velde op 28 cn 29 Maart in de omgeving van van Soesterbeng De oefening draagt de naam „Korhoen" tuig waai in het slaehtoffci was gezeten dc vei boden ungocwakmg van de Pnok- havcn bmnemecd ondanks een Spaanse mitei die de afbakening tussen het vei- boden en met-vei boden gebied aangaf en ondanks het bevel tot stoppen dat gege ven was door dc dienstdoende militaire wacht De militaire wacht was dethaive genoodzaakt het vuui te openen op het voertuig met gemeld gevolg In de buurt van het vliegveld van Spungfield in de Amenkaanse staat Mis souu is een vliegtuig van de tmencan Airlines mot 38 personen aan boord bi an dend neeigestort Een woordvoeidei van de maatschappij zei dat er enige overlevenden zijn De klacht, die de Nedeilandse le gering velleden jaar Mei tegen de hoge autonteit van de Europese Ko len- en Staalgemeenschap heeft in gediend in verband met haar ptijs- beoalmgcn voor steenkolen, is heden door het geiechtshof dei Kolen- en Staalgemeenschap verworpen verwijderen Deze inscrtphe zegt ln het Latijn, dat het gebouw door Fre- deuk de Grote aan de kunsten werd gewijd Kleiber noemde het bevel „heiligschennis, aan een historisch monument gepleegd Dit is de tweede maal, dat Kleiber met de staatsopera breekt In 1935 trad hij nl als directeur af uit protest tegen het feit dat de naüonaal-soeia- listen de politiek binnen het gebouw brachten Vorig jaat was Kleiber naar Duits land teruggekeerd en had, hoewel zelf geen communist, zijn werkkring bij de Oostberlijnse opera aanvaard De echtgenote van de dirigent, een Amerikaanse van geboorte, verklaar de, dat zij tn Europa zullen blijven om contracten voor concerten en gramo- foonopnamen in Brussel en Wenen na te komen. Wat zy daarna gaan doen, wist mevrouw Kleiber nog niet. De befaamde dirigent Erich Kleiber, muzikaal leiaer van de Oostberlijnse opera. Is naar het W sten gevlucht omdat de Oostdultse communistische autoriteiten zich, net als indertijd de Nazi's bemoeiden met de kunst Klei ber, die nu in Keulen verbluft, deelde rijn ontslag mee in een brief aan Max Burghardt, zakelyk leider van de on der communistisch beheer staande opera. De directe oorzaak van zijn besluit was wat hij noemde een „wild hevel" van de communistische autoriteiten om „binnen twee uur' een gouden opschrift in de gevel van de opera een opschrift dat 200 jaar oud is te Zondagavond heeft biand gewoed in de boerderij van de fam H Wiersema in de buurtschap Fransum gemeente Aduard Het woongedeelte kon benou den worden, de schuur brandde geheel af De Prawda, het orgaan van de com. inunistische partij der bowjet-Ume heeft verklaard, dat de publicatie van de documenten van Jalta een poging vormt om de overeenkomst van Jalta en het idee van besprekingen tussen de grote mogendheden in discrediet te brengen. Het blad schrijft, dat dc "Ver staten de grondslagen van de naoor logse samenwerking tussen de Grote Drie, zoals omschreven tn de overeen komsten van Jalta, hebben verworpen en dat daardoor de internationale span ning verder zal toenemen Een vvooidvoe.der van net Amerikaar *e ministens van Buitenlandse Zaken heeft echter iciklaard dat de V S onge veei een jaai geleden de goedkeunng van de Sow jet Unie hebben gekregen voot de publicatie van de drie over eenkomster ovet de na-oorlogse bezet tuig van Duitsland in de Jaita docu menten In vetband met Butse bezwaren zou volgens bepaaide bench,en het Amen kaanse ministerie van Buitenlandse Za kei besloten hebben de documenter van Potsdam dit jaar nog met vin te zeven Vooilopig is het voornemen m de pe- iiode lopend van heden tot ernd Juni 1956 geleidelijk de gehele 'ene belang- tijke stukken uit de jongste wereldooi og aan de openbaai heid prijs te ge ver Henu Suydam wooidvoerdei van iet State Department veiklaarde dat ootc olfieicle stukken zullen worden bc n-endgemaaki die een weerlegging voi- men van beweungen m het witboek dei icgeung Tiuman uit 1949 als zou het vetlies van China aar de commu risten te wijten zijn geweest aan ge neraal Tsjiang Kaï Sjek Zij zullen nog vooi de aanstaanae zomei het licht zien en eerst aan de nationalistisch Chinese icge mg op Foimosa en aan Amerikaanse mstarues die et bij be tiokken zijn ter bestudering vvotden aangeboden (JAROL KNESS, een 22-jarig onderwijzeresje en Glenn Butler, een vroegere parachutist, zijn boven Sterling in de Ameri kaanse staat Illinois op een hoogte van 1000 meter in het huwelijk getreden tn een vlieg tuig De moeder tan de bruid gooide rijst naar het jonge echt paar uit een ander vliegtuig De huwelijksceremonie be hoorde acht minuten na de start tot het verleden Twee mihtanen weiden m het doipje Atee in Noord-Atjeh, nabij Sigli, door onbekenden met messen m de rug gestoken toen zij over de passar (matkt) hepen Het te Koiatiadja verschijnende dag blad .Peiistiwa" meldt, dat beiden werden gedood Het leger nam on middellijk maatiegelen, waarbij de passai m vlammen opging Het groot ste deel van de bevolking trok uit het dorp weg Voorts meldt de coriespondent van PIA dat de resident van Atjeh, Ab dul Razak, bezoeken heeft gebracht aan de dorpjes Lhoong, Pulot, Tjot Djeumpa cn Leupung, welke plaatsjes de laatste tijd in de belangstelling staan dom dat daar tientallen mensen de dood vonden tijdens acties van het leger Radio-Moskou heeft bekendgemaakt dat maarschalk Leomd Goworow plaats vervangend minister van Defensie Za terdag overleden is „na een langdurige en ernstige nekte", Goworow was in Januari 1943 com mandant van het front bij Leningrad, toen de Duitsers voor de poorten van deze stad werden teruggeslagen. In de uitzending van radio-Moskou weid Gowoiow een van de piominente militaire leidei-, on bouwers van de Sowjet-stiijdkraehten, een beroemd heid tut dc grote v aderlandse oorlog" ge noemd Naam Straat (52 cent) per ktuartaal Woonplaats wenst het dagblad Tronic tot 31 Maan 1955 g>atis te ont vangen en zich dan te abonneren Betaling zal geschieden pei week (f 5 75) Doorhalen wat met gewenst wordt wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam,. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1