Meer zelfstandigheid voor Ambonnezen Inschakeling van mannen in liet arbeidsproces Russische minister aan de kant gezet Perzisch p Gstaad' verdwenen Voor jaarsbeurs Utrecht vanmorgen geopend Een open brief Overeenstemming bereikt over Risicofonds Bouwbedrijf Bouwbedrijf wil overwerken DINSDAG 22 MAART 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 3034 WOONOORDEN-POLITIEK GEWIJZIGD 1 Alexandrow, vriend D van Malenkow Militair blok in Oost-Europa Vreemde zaak Geen zoon maar een dochter Brand vertraagde treinenloop Weerbericht Vergocd'irtü vacan tiebonnen hij her ha I i ngsoefe n i ngen FRANS VL1EGTUIC NEERGESTORT 24 DAGEN UITKERING BIJ VORST Amerikaans vliegtuig verongelukt V O E Sowj'et-regering heeft de minister van Cultuur, G. F. Alexandrow, wegens onbekwaam heid van zijn post ontheven, zo deelde radio Moskou gisteren mee. In zijn piaats is benoemd Nikolai A. Mikhailow, de huidige Sowjet- ambassadeur in Polen. Alexandrow is, op voorstel van premier Boelganin, door het pre sidium van de Opperste Sowjet ontslagen, omdat hij gefaald heeft bij het zekerstellen van de leiding van zijn ministerie, zei radio Moskou. Zie verder pagina 3 Een half jaar drie uur per treek 7"" SS?- KONINGIN EN PRINS NAAR SARDINIË een vriendendienst j "V die voor U „geknipt is. gratis tut 31 Huurt Rotterdam! Witte de Withstraat 30 Telef. 1157M "uvG* Postbus 1312 Postgiro No. 42451B Klachtondiensl abonnementen 18 30-19 30 b Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhage: Htiygenspleir 1 Postgiro 4248B7 Redactie:.Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtcndienst abonnementen: Tel, 362389 Schiedam! Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand' 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Geldig tot morgenavond. VANNACHT GEEN VORST Zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen maar later ook opklaringen. Vannacht geen vorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. t'.l Maart zon op 6 40 onder 18.58: maan op 5.55, onder 18 37 Directie: C. A. KEUNTXG en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT fAnttX/'oord «en dr. N. J. Hom met IJ riR, N. J. HOMMES, Gereformeerd U Predikant te Hillegersberg, heeft In het weekblad „Burgerrecht" een Open brief" aan ons gericht, waarin hij een scherpe aanval doet op ons redactioneel beleid ten aanzien var ie sociaal-economische vraagstukken Directe aanleiding tot die brief was ons. artikeltje over een profaan stuk la „Burgerrecht". Dr. Hommes ont kent niet. dat dit stuk profaan was, hij betreurt dat, maar meent, dat dit geen aanleiding mag zijn om daar een sweep van te maken om „Burger recht" mee te slaan, omdat er vol gens hem overigens altijd zoveel goe de artikelen in dat weekblad staan op sociaal-economisch gebied Dr. Hommes is van menmg, dat juist het feil. dat „Trouw" dergelijke arti kelen in de geest van „Burgerrecht" niet geeft, een ernstig gemis is. Ais het in „Trouw" over de doorbraak gaat, is het wel in orde. daar staat dr. Hommes volkomen achter, maar op dat andere zoeven genoemde ge bied moet hij „een misselijk slappe voorlichting" constateren. Dr, Hommes vreest „het grote ge vaar dat wij met onze beginselen door «li gevaarlijk opportunisme langzaam maar zeker genarcotiseerd en uitge rangeerd raken". Er moet „een scher pe principiële politiek en een scher pe principiële voorlichting over en vcr- «t legen het bedwelmend Jtnatsso- «ialisme zijn". „De zogenaamde socialistische „Welvaartsstaat" is een vreselijk mon ster van een kapitalist, gelijk de 19e eeuw nooit heeft gekend". Waarom verklaart „Trouw" niet „ronduit de oorlog aan dit socialisme, door zelf te leggen: We moeten radi- «Ml met de samenwerking kreken!" DR. HOMMES behandelt ver vol gene in zijn „Open Brief" zeer uitvoe rig een aantal concrete sociaal-econo mische punten, waaruit het socialist!- ache der door „Trouw" en ook doot de A.-R, Partij, die door hem mede in zijn critiek wordt betrokken ge deunde regeringspolitiek zou moeten blijken. Wij zijn dr. Hommei dankbaar voor deze concretisering van zijn bezwaren. Wij zullen ze in onze beantwoording «itvoerig releveren en trachten te wefrieggen. Indien we ze weerleggen en het onjuiste van de concrete be zwaren van dr. Hommes tegen het beleid van „Trouw" aantonen, vervalt daarmee het hele betoog van dr. Hom met. Het betoog van dr. Hommes richt rich nl. in algemene bewoordingen te gen het socialisme. Hij ontdekt in het socialisme het streven naar een soort van „welvaartsstaat" waarin de staat de grote kapitalist is geworden en waarvan dan alle burgers de „begun stigden" of de „slachtoffers", al naar dat men het wil uitdrukken, worden. Inderdaad bestaat een dergelijk striven in het socialisme. Het is in de afgelopen jaren in de Staten-Gene- *aal ook van socialistische zijde tot «itdrukking gebracht. Wij denken daarbij aan sommige redevoeringen van prof. Lieftinck en vooral ook van d« heer Hofstra, Het streven vindt ook rijn weerslag in het Pv.d.A.-boek: »De weg naar vrijheid". Manr dr. Hommes weet of kan weten dat dit streven in de Tweede Kamer van 4.-R. zijde, zowel door dr. J. Schou ten als door de heer C. van den Heu- v®i. steeds met scherpte en volharding k bestreden. De „Handelingen" van te Tweede Kamer leggen daar over vloedig getuigenis van af. Niet maar •ens of incidenteel, maar systema tisch en voortdurend. Wat „Trouw" betreft is het niet anders. Wij behoe ven wat ons betreft maar te wijzen °P de artikelen, die wij In het jaar 1952 aan „De weg naar vrijheid" heb ben gewijd, zowel in het voorjaar als in het najaar, dus zowel vóór als na de kabinetsformatie van '52. Daarin formuleerden wij op soort gelijke wijze als dr. Hommes het thans aoet algemene principiële bezwaren «net betrekking tot de socialistische inzichten en doeleinden, met betrekking tet de Staat. De leggers van „Trouw" rijn daar vol van. Naar aanleiding van •dlerlei geschriften en gebeurtenissen hebben wij steeds op de gevaarlijke •trekking van het socialisme ook in dit opzicht gewezen. Toen minister Mulderije dit een „goddeloos sys teem noemde, hebben wij dat onder schreven. Een structuurverandering in socia listische zin van Staat en Maatschap- Pij wezen wij altijd af en hebber, wij dan ook altijd waar dat nodig was •h dat is nogal eens een keertje ge beurd afgewezen en "fel bestreden. Als dr. Hommes dus op dat socia lisme en dat streven in het socialis me zijn felle eritiek uit, vindt en vond hij ons steeds aan zijn zijde. En als dr. Hommes dat ou vergeten mocht zijn, omdat krantenartikelen nu eenmaal eendagsvliegen zijn, dan herinneren wij hem er bij dezen aan. •*ij kunnen uit de leggers aantonen, dat er bij die critiek nooit een woord Frans is geweest en dat de kwalifica tie „misselijk slap" daar bepaald niet °P haar plaats is. Juf AAR wanneer dr. Hommes zijn l critiek op het socialisme in alge mene bewoordingen nu met concrete srgumenten gaat motiveren, richt hij rich niet tegen wat de socialisten heb ben getheoretiseerd of in de practijk voorgeslagen, maar dan richt hij zich tegen de regeringspolitiek in het alge meen na 1945 en in het bijzonder na September 1952, De door dr. Hommes aangehaalde In overleg me: de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisa ties van werkgevers in de bedrijfstak ken waarvoor een vacantiebonnenstelse! bestaat, is een regeling getroffen inzake de vergoeding van het ioongedeelte van tijdens verblijf in werkelijke dienst we gen s herhalingsoefeningen door militairen gederfde vacantiebon- nen Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 Mei 3953: zij is van toe passing op dienstplichtige militairen, die: a. op of na I Mei 1353 voor her halingsoefeningen onder de wapenen ko men cq zijn gekomen: b. op die da tum reeds voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst waren In deze rege ring worden onder dienstplichtige mili tairen mede begrepen de vrijwilligers van de nationale reserve, dsc voor het vervullen van herhalingsoefeningen gedu rende oen tijdvak van tenminste 6 dagen in werkelijke dienst zijn geroepen. (Van onze Haagse redacteur) De regering is van plan de Ambonezen in de woonoorden meer zelf standigheid te geven. Hen centraal verstrekken van maaitijden en het toe kennen van kleding- en zakgeld zal gestaakt worden. Uit eigen inkomsten zullen de Ambonese gezinnen een eigen huishouding kunnen voeren en voorzover die inkomsten ontbreken zuiien de sociale regelingen van kracht zijn, die ook voor Nederlanders gelden. De huisvesting in de woonoorden blijft gehandhaafd, omdat het verbreken van het groepsverband, dat het gevolg zou zijn van individuele huisvesting, niet in het belang van de Ambonezen wordt geacht. De minister van Maatschappelijk Werk. mr. Van Thiel. heeft in zijn Me morie van Antwoord aan de Eeiste Ka mer reeds enige mededelingen gedaan over deze wijziging m het beleid ten aanzien van dr verzorging der Ambo nezen omtrent de overwegingen, die tot deze veiandermg geleid hebben, veroe- mer wtj, dat deze vooral van sociale aard zijn. De nieuwe regeling zal er Alexandrow siond in Moskou be kend ali een vriend van do korl gele den afgezette premier Malenkow, door wie hij verleden jaar Maart tot minis ter van Cultuur werd benoemd. Ma lenkow werd overigens juist gisteren nog door radio Moskou genoemd als een van de Hussische leiders die Maan dag de erewacht vormden bij de lijk kist van maarschalk Goworow. Het de tweede keer dat Alexan drow bi i de Rus-tsche heersers in on genade is gevallen. In 1947 werd hij in het ojtenbaar aangevallen voor een boek dat van zijn hand verscheen en dat de geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte beschreef. Volgens de communistische partij .-.telde Alexan drow het Westen in een te gunstig dag licht. Het boek wekte ook de toorn van Stalin op. De Prawda wijdde op een ochtend een groot deel van haar front pagina aan een bestrijding van Alexan drow. Het artikel was volgens Mos- kouse intellectuele» geschreven door Stalin, De vrienden van Alexandrow wisten dat sedertdien zijn dagen als hoofd van de propagandamachine, een post die hij sinds 104 L bekleedde, ge teld waren. Alexandrow werd ontsla gen als lid van de bolsjewistische uit- geversraad, maar later weer in genade aangenomen toen hij een boek publi ceerde, waarin hij de theorieen van Stalin, hulde bracht. Tijdens de oorlog diende Alexan- Een vliegtuig van het type ..Siebel" van de Franse luchtmacht, is bij het óp- stijgen van het vliegveld van Cognac neergestort. De zeven bemanningsleden zijn om het leven gekomen. en bestreden concrete punten acht hij zonder deze belangrijke stelling ove rigens te bewijzen directe voort vloeisels te zijn van socialistische be ginselen. En hij stelt dal de antirevo- lutionnairen en dat ook „Trouw" bij de toepassing van. deze, naar dr. Hom mes meent, verkeerde en socialistische beginselen hebben meegehuild met de wolver, in het bos. Wij zullen in een of meer volgende artikelen trachten aan te tonen, aat zowel de ene als de andere beschuldi ging feitelijk onjuist is. Wij zullen daarbij niet 'zeggen dat wij liet rege ringsbeleid na 1945 en zelfs na 1952 op alle punten volledig dekken. Dat hebben wij nooit gedaan in het oude en het meer jonge verleden en wij doen dat ook nu niet. Maar wij zullen proberen te bewij zen dat de algemene stelling van dr. Hommes dat de regeringspolitiek in dezen een puur-socialistische politiek is en is geweest en dat de bewijzen die dr. Hommes daarover aanvoert kennelijk op het voetspoor van het weekblad dat hij zich in dezen ais principiële gids heeft gekozen geen steek houden. En dan zal het dr. Hommel en on ze lezers meteen duidelijk kunnen zijn waarom wij de voorlichting van dit weekblad onjuist achten en waarom wij de profanatie, waarvan dit week blad zich meende en blijkens re cente uitingen, ondanks dr. Hommes* bezwaar te dezer zake nog meent te mogen bedienen om deze regerings politiek te bestrijden, juist scherp in het licht hebben gesteld. drovv de partij goed. Men zegt zelfs, dat mi Stalin er toe wist over te halen cie invasie van Rusland door Hitler ,,de strijd om het vaderland" te noemer- Als deskundige op het gebied van geschiedenis en wijsbegeerte werd Alexandrow in October 1952 herkozen ais cnndicaat-lia van het machtige centrale comité van de partij. Hij is lid van het presidium van de Sowjet-aca- demie van Wetenschappen en secretaris van de Academie van Economie, Wijs begeerte en Rechtsgeleerdheid. De Prawda, het orgaan van de Sow- jet-Russi.-che communistische partii, heeft gisteren m een hoofdartikel ge schreven over enkele communistische leiders, die wel critiek op anderen le veren. maar geen critiek op hun eigen prestaties kunnen verdragen. Verschei dene leiders werden met name ge noemd meestal een teken dat er een zuivering in aantocht is. Genoemd wer den de Armeense minister van Opvoe ding. Mikaeljan, en het hoofd van de Armeense metaalindustrie, Sarkisjan. nl. in belangrijke mate toe bijdragen, dat het belang van het genieten van eigen inkomsten er dus van het ver richter. van geregelde arbeid, door de Ambonezen beter wordt ingezien. Dat inzicht ontbreekt nog bij velen en voor al op de Ambonese jeugd "nceft dat een nadelige invloed. Tal van jongeren to ner. weinig of geen belangstelling voor een vakopleiding doordat zij het goede voorbeeld van de ouderen missen. Van betekenis is ook. dat het toepassen van de voor Nederlanders geldende sociale regelingen op de Ambonese werknemers de verhouding in de bedrijven ten goede zal komer», Voor de Ambonese vrouw betekenk de nieuwe regeling, dat zij in meerdere mate dan thans het gevat is een dag taak zal vinden in de verzorging van haar gezin. Cursussen in naaien, breien en verstellen hebben haar daarop reeds gedeeltelijk voorbereid. Nieuwe cursus sen. die- haar vertrouwd lullen maken met de Nederlandse wijze van huishou ding worden opgezet met medewerking van de Ambonese vrouwenverenigingen. Zowel wat de inschakeling van de man in het arbeidsproces als de huis houdelijke taak van de vrouw betreft, beteken: het nieuwe systeem dat de overheid haar materiële bemoeiing sterk vermindert, maar zieh veel meer gaat bezighouden met stimulering, voorlich ting en vorming, met het doel het Am bonese gezin er aan te wennen op eigen benen te staan. Daarbij handhaaft de re gering haar standpunt, dat haar beleid niet gericht is op een duurzaam ver blijf va*. 6*ze Ambonezen in Nederland. Afgezien echter van de vraag waar ten slotte de toekomst van deze gezinnen zal liggen is het duidelijk, dat zij en vooral de jongeren van deze nieu we koers slechts voordeel kunnen heb ben Dit is reu tipnanie i fin Huize „Oi prboich", 'Ir lilln aan dp $ap*ulijkprslrnaticrg te Hih pruim, iit'lke dour mei rnitw h.37. DetPrditig, pchlgrnotp m/i tl ijlen Sir Henri Detrrding, hij luier i ertrek naar het t"mitvnlnml en ter polejienheiil run het tiende Inrtrurn tan „Dennenheuvel".aan deze Vereniging tot verfi'tritïng i uit Hoofdarbeider**; in Herstellingsoorden en Sanatoria is geschonken- pi E ernstige moeilijkheden, ont- staan door het uitgeput raken van het Risicofonds voor het Bouw bedrijf, zijn in een bespreking tussen de werkgevers- en de werknemers organisatie tot «en oplossing ge bracht. Zoals bekend worden uit het Risicofonds uitkeringen gedaan aan de bouwvakarbeiders als door vorst niet kan worden gewerkt. Besloten is, dat het fonds zal blijven voortbestaan met dien verstande dat de duur van de uitkering voor elke werknemer indivi dueel wordt beperkt tot 24 werkdagen. Nadien zal de „uitgevroren'Nverkne- mer terugvallen op het wachtgcldfonds dat hem een uitkering garandeert ge durende 48 werkdagen. De werkgeversorganisaties hebben hieruit de consequentie aanvaard, dat de uitsluitend door de werknemers voor het fonds op te brengen premie van 4,75 procent van het loon zal moe ten worden verhoogd. Zij zijn bereid deze premie te verhogen tot 5,23 pro cent eventueel tot 5,50 procent Aangezien de practijk zal rnoeten leren of deze premieverhoging vol doende is om het Risicofonds aan zijn verplichtingen te kunnen laten vol doen, is overeengekomen, dat de nieu we regeling slechts geldt voor een proefperiode van drie jaar. Mocht na verloop van deze drie jaar blijken, dat dc: premieverhoging niet voldoende is, dan" zullen de werkgevers- en werk nemersorganisaties zich opnieuw be raden over de uitkeringsduur van het Risicofonds. Mocht daarentegen de nieuwe premie het fonds in staat stellen reserves te vormen, dan zullen deze. indien zij een bedrag van 10 millioen gulden over schrijden. worden aangewend om de op te brengen premie te verlagen. Deze verlaging zal echter niet verder gaan dan het huidige niveau van 4,75 procent De baten bij laatstgenoemde premie zullen steeds aan het Risico fonds ten behoeve van zijn activitei ten ten goede komen. De Sowjet-Unie en zeven andere com munistische Oosteuropese landen hebben eenstemmig besloten een verenigd mili tair commando tc vormen, 20 heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. Het verdrag zal van kracht worden ais bet Westen de Parijsc accoorden over de Westduitse herbewapening bekrachtigt. Het besluit is genomen tijdens overleg, dat gepleegd werd sinds de verleden jaar te Moskou gehouden veiligheids conferentie. De landen die aan dit overleg deelge nomen hebben, waren de Sowjet-Unie. Polen. Tsjechoslowakije. Oost-Duitsland. Hongarije, Roemenië. Bulgarije en Al banië. 'Van onze Haagse redacteur). Do werkgevers- en de werknemers organisaties in het bouwbedrijf hebben zich beraden over de mogelijkheid doori langer werken in de komende maanden althans een gedeelte van de door de langdurige vorstperioden verloren ge-j gane productie te compenseren. Beslo ten is de desbetreffende overheidsin-i staniioj ie verzoeken een algemene over- werkvergunning te verlenen voor drie uur per week, ingaande 1 April voor de duur van zes maanden. In het gunstigste geval ni. wanneer alle circa 160.000 bouwvakarbeiders in ons land gedurende 6 maanden elke week 3 uur overwerken, zullen ongeveer 2500 woningen extra gebouwd kunnen worden. Volgens de voorlopige berekeningen heeft de winter een verlies van omstreeks 3750 woningen opgeleverd. In de kringen van de werkgevers hoopte men tot 5 over- werkuren per week te kunnen komen, maar de werknemersvertegenwoordigers! adviseerden drie uur. Frinses Rahlevi, de Franse weduwe van de troonopvolger van Terzië, is met haar zevenjarig zoontje Ali Patrick on gemerkt uit de Zwitserse plaats Gstaad verdwenen. Men neemt aan, dat zij in een auto naar Frankrük is gereisd, met hulp van vrienden. De prinses was uit Teheran naar fi-seet 3:4.'--jiv- ü&sSSfcb. Gstaad gekomen om in overeenstem ming met de wens van haar zwager, de sjah van Perzié, de kleine prins All Patrick naar een kostschool te brengen. Zondag was zij uit haar hotel wegge gaan voor haar normale wandeling met Ali Patrick en haar zoontje uit een vo rig huwelijk. Toen haar moeder Maan dag om de hotelrekening vroeg, reali seerde men zich dat de prinses vertrok ken was. De sjah had de Zwitserse politie ver zocht op discrete wijze over zijn neef te waken. Voordat de prinses naar Zwitserland kwam, had zij al vergeefse pogingen ge daan de kleine Ali, die mogelijk eens sjah van Perzië zal zijn, naar Frankrijk te brengen. Zij vertoefde toen in een ho tel in Rome, dat op verzoek van de Perzische autoriteiten door de politie werd bewaakt. VOLGENS een U.P.-bericht zou senator Knowland, de voorzitter van de Republikeinse Senaatsfractie, gezegd hebben, dat hij het prettig zou vinden indien de Engelsen een wit- ooek zouden uitgeven over de confe renties van Yalta, Teheran en Pots dam. Knowland heeft er dus nog lang niet genoeg van! Sommige andere senatoren vreesden echter dat een publicatie van de do cumenten Rusland, Engeland en an dere grote mogendheden de lust -zou benemen in de toekomst internationa le conferenties op het hoogste niveau met Amerika te houden. Hier heglnt het inzicht te schemeren, dat men er toch niet te gek mee o moet sprin gen. Humoristisch bijna en zeker niet be vorderlijk om de overtuiging te wek ken, dat dergelijke publicaties volle dig en objectief zijn is de mededeling van het State Department, dat men de gepubliceerde uitdrukking van Churchill: „Ikzelf geef niet zoveel om de Polen" had willen schrappen, maar dat het al te laat was omdat er reeds enige afschriften zonder de schrapping doorgeslipt waren. Al met al is het een onverantwoor delijk gedoe. Na afloop van de door hem gepresi deerde conferentie in Barbizon (Fr.) is Prins Bernhard met de Koningin, in ge zelschap var» enkele kennissen naar Sar dinië vertrokken om aldaar, strikt in cognito, enkele rustige dagen door te brengen. Hiertoe heeft H.M. de Konin gin zich gistermorgen naar Parijs be geven, vanwaar ze met de Prins de reis heeft voortgezet. Gisteravond is het ko ninklijk paar per vliegtuig te Cagliari, op Sicilië aangekomen. Een twee-motorige „Convair" van »ie „American Airlines" is Zondagavond bij Springfield verongelukt bij het landen. Twaalf personen zijn om het leven ge komen en 23 personen werden gewond. Er waren 32 passagiers aan boord en drie bemanningsleden. Het vliegtuig was op weg van Newark I (New Jersey) naar Tulsa (Oklahoma). Zaterdagavond is de heer J. tan Heyningen, derde vlieger bij de K.L.M. bij de beschieting van een autodie het bewaakte havengebied binnenreed, door een kogel dodelijk getroffen. Het uas dp eerste maal, dal dc 24-jarige t lieger Indonesië bezocht. De heer S„ een gelukkige vader uit Vollenhove, die door de dokter gelukgewenst werd met de woorden: „Een flinke baas. hoor ijlde naar het gemeente huis om daar aangifte te doen van de geboorte van een wel geschapen zoon Andria.s. Van het gemeentehuis snelde hij naar de drukker, bij wie hij geboorte kaartjes bestelde. Korte tijd daarna werden de kaartjes aan zijn adres afgeleverd. De moeder, die later vroeg haar zoon te mogen zien, kwam echter tot de ontdekking, dat zij geen zoon, maar een dochter het leven had geschonken. Vader S. heeft heel wat werk moeten ver zetten om de vergissing te her stellen. Hij had het woordje „baas" van de dokter wat al te letterlijk opgevat T N UTRECHT if vanmorgen de X 64ste jaarbeurs begonnen. De opening kreeg een wat officieel karakter doordat in liet landen» paviljoen door Canada gastvrijheid werd geboden aan een aantal geno digden onder wie de president- éommissaris van de Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs, mr \V. H. Foc- kema Andreae, en dc directeur van de jaarbeurs mr II. A. R. Schuit. Later in de morgen bracht ook de minister president, dr W. Drees. ecu hezoek aan de beurs. De Canadese uizending werd van ochtend officieel geopend door de waar nemend zaakgelastigde van Canada Vin cent L. Ghapm. Reeds vroeg in de morgeit was het een enorme drukte ui de domstad, waar feestelijk gevlagd wordt mede ook in verband met het 40-jarig be staan van de vereniging voor Neder lands Fabrikaat. Treinen en bussen voerden reeds in de eerste morgenuren duizenden be zoekers aan. die naar de grote jaar beursgebouwen op het Vredertburg en aan de Croeselaan gingen. De Utrechtse politie heeft met de jaar beurs uitcrard weer een extra zware taak. Bij de leiding bestaat de ver wachting, dat met dc m de loop der jaren opgedane ervaring ook nu de bui tengewoon grote verkeersdrukte goed zal kunnen worden verwerkt. Vanochtend is ook in de -buitenlandse chibv an de jaarbeurs ministerpresi dent dr. W. Drees ontvangen, gelijktijdig meta een gezelschap Zuidafrikaanse in dustriëlen. Dit gezelschap brengt- op uitnodiging van de jaarbeurs twaalf dagen in Neder land door. De minister-president, dr, Drees. heeft vanmiddag in de Margriet, hal een plaquette onthuld, vorostellend het wapen van H.K.H. prinses Mangriet. Deze plaquette is een geschenk van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens, waarvar het nieuwbouw bureau des tijds ook de Mangriethal bouwde. Het treinverkeer bij BeekElslo heeft gistermiddag vertraging ondervonden doordat nabij een goederenloods te BeekElslo een cylinder acetyleen in brand vloog. De gemeentebrandweer van Beek moest van de pogingen, tot blussen van de cylinder (die samen mei een cylinder zuurstof werd gebruikt bij las werkzaamheden) afzien wegens het daaraan verbonden gevaar. De veilig heidsdienst van de staatsmijn Maurits wist het vuur tenslotte te doven. Twee treinen vielen uit; nog enige treinen kregen vertraging. >9 Hond de vele prettige uren, die Trouw II Wedt niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef baar aan Uw ▼riend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 Maan 1955 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst worclt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1