Op aantal A - aanval plaatsen mogelijk Teleurstelling over salaris-beleid ChurchillGeloof niet alle geruchten Hondse telefoontjes De belastingen Geen rekening met H-bom in de eerste jaren Regeringsvoorstellen worden spoedig uitgevoerd Minister Beel in Kamer: Kinderen in grot opgesloten Nieuwe Russische onderministers Huwelijk van koning Boudewijn IVog twee ton Jalta op tapijt Ambtenarensalarissen Eisenhower tegen conferentie Bevan niet uit de Labour-Partij WOENSDAG 23 MAART 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3035 Weerbericht as AMBTENAREN-SALARISSEN IN EERSTE KAMER Amsterdam officieel hoofd stad des lands? Verklaring van minister Beel in Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur) TOT dusver is de opzet van de organisatie Bescherming Bevolking gebaseerd geweest op de militaire veronderstelling dat in Nederland in geval van oorlog slechts een A-bom op ons land zou worden geworpen, nl. op het havengebied van Rotterdam en dat bombardementen op andere steden en strategische doelen beperkt zouden blijven tot de conventionele wapenen. De minister van Binnenlandse Zaken, prof. dr. L. J. M. Beel, heeft Dinsdagavond laat in de Eerste Kamer medegedeeld dat de jongste militaire ver onderstellingen er van uit gaan dat in ruimere mate gerekend moet worden op het gebruik van atoomwapenen op meer doelen, o.a, de hoofdstad Amsterdam, het regeringscentrum Den Haag, het haven gebied van Rotterdam (tegen de tijd dat de aanvoer een rol gaat spelen), de belangrijkste oorlogshaven Den Helder (in de korte tijd van mobilisatie en concentratie) en de militaire vliegvelden. RUKSMOBIELE COLONNES WORDEN MILITAIR H-bom China-kenners Zie verder pagina 3 Zte verder pagina 3 SIR WINSTON CHURCHILL heeft gisteren in het Britse Lager huis, met het oog op de berichten dat hij spoedig zal aftreden, schertsend gezegd: „Laat u niet misleiden door al dat geklets in de pers en geloof niet alle geruchten". De verklaring van Churchill kan op twee manieren worden uitgelegd, öf hij is niet van plan af te treden, of hij is niet bereid mee te delen, wat zijn partij wil, mede in verband met eventuele algemene verkiezingen. Een socialistisch lid vroeg Churchill wanneer hij evenals Eisenhower, een kabinetsminister zou aanwijzen om zich met de kwesties van de ontwapening bezig te houden. Churchill antwoordde dat naar zijn mening in Engeland geen behoefte aan zo n post is, Teleurstellend Het nationale bestuur van de Britse Labourpartij heeft Aneurin Bevan vandaag niet uit de party gestoten. gratis tot 31 #fsuvrt Ootiprdam: Witte de Wrthstiaat 30 Telef. 115700 <4 L) K Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendicnst nbonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 rmveiihaite' Htivguixjlrm 1 Postgiro 424887 s Redactie. Tol 111892 Adm Tel, 114402 Klachtondienst abonnementen: Tel 362589 Schiedam: Lance Keikrttaat iteb Telefoon 67882 Abonnemcntsoins 52 cent per week. f 2 26 per maand, 1 675 Pr' kwarïial LO"=<e nummer* 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C- A. KKIM VG en Mr. K. VAN HOUTEN THaxuM" - s Geldig tot morgenavond. ZACHT Aanvankelijk nog plaatselijk enige regen morgen opklaringen, Zacht weer. Krachtige tot matige Zuidelijke wind. 34 Mnart »n op 6 36, onder IP 00: maan op 8.14. onder 30 00'.^ Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Anticoord aw dr. NJ Hommes 11) r EN van de twee hoofciminten E waarmee dr. Hommes zijn stel- Unz over de socialistische refiermgs- «nlitiek tracht te bewijzen, is dat hti Lent dat er onnodig te veel belas- Lz wordt geheven. De lammgen ■„treffen altijd de opbrengsten. En volkomen nodeloos in 1951 zijn w volgens hem nieuwe b-onnen .uiige- ten bedrage van 24o •mihoen Volgens nr. Waarom dit alle- Hommes omdat dc Staat in woe de ",1 baden en omdat de socialisten de belastingen willen gebruiken als pn- llt,ek mach'smlddcl en van de Staat ten grote kapitalist willen maken Fn Z a-K Partij - met h:nr ti-.ee mi nisters in het Kabinet - en ook Trouw" zijn daarmee meegegaan. "Aldus de akte van beschuldiging -A.NNEER wij op deze hoofdgriet W "willen antwoorden over enkele detailmeven van dr. Hommes komen ..ij nog wel nader te spieken - dan u het zaak alleiecrst te onderzoeken er inderdaad te veel belasting „erd geheven. Te veel. dal is voor ir. Hommes blijkbaar heel veel te veel De verlaging, die nu aan de orde l zeSt hem mets. Die is afgeperst van de P.vdA. en zij maakt zijn re quisitoir niet in het minst milder. Wij xouden willen begmnen met op te merken, dat als men over te hoge belastingen spreekt men dient te we ten wat er zoal nodig is. Dr. Hommes U die vraag buiten beschouwing Hl, stelt eenvoudig, dat er te veel belasting geheven wordt. En njr e"'' ,e argument daarvoor althans het enige argument dat hij noemt u het feit. dat de opbrengsten de ramm- £en overtreffen. Over het verschijnsel, dat de opbrengsten de ramingen over treffen. hebben de antirevoiuUonnai- Financien steeds Minister-president dr. Or»-" heeft Dinsdag een bezoek gehraclu aan At pns geopende Voor jaarbeurs. Tijdens de rondgang over de terreinen en door d« gebouwen heeft hij in de Margrieüutl een plaquette onthuld,die door de Koninklijke Iloogoi et in ««n de jaarbeurs is aangebnderis ren de minister van santnerkinsen gemaakt. Maar zij de den het op iets andere wijze dan dr. Hommes. Allereerst wisten zij het was in de dagen van dr. Colijn nl. niet anders - dat het zeer moeilijk zo niet onmogelijk, is om precies te ramen. En een verstandige minister *«n Financien, of hit nu Colijn Lieftinek of Van de Klcft heet. hond. rch dan natuurlijk aan de voor hem veilige kant. Maar cr zijn wel jaren geweest, dat men kan zeggen en onzerzijds is het dan ook dat dc minister scherper had ^°^orc" te ramen. Want de minister behoort bij de Kamer en dus bij het volk te komen met zo reëel mogelijke cijfers. Wij willen weten waar we aan we sijn en wat we nodig hebben. Maar dat is een heel ander vernaai dan wat dr. Hommes aan die te hoge ramingen vastknoopt. Dr. Hommes zie daarin de poging om het volk uit te mergelen en van de Slant een gro kapitalist te maken. En dr. Hommes leidt daaruit af, dat de belastingen veel en veel te hoo# zijn- Dc redering it ven mening de! bin nen het raam r»n d* orgsnlssli® Be- teherming Bevolking daartegen afdoen de maatregelen kunnen en moeten wor den genomen, die wellawaar een ver woesting van enorme afmetingen niet kunnen voorkomen maar wel het aantal ïlaehtoffars terug kunnen dringen iot slechts enkele procenten van de massale verliezen, die wij zouden lijden indien wij geen maatregelen troffen. Deie sijn: evacuatie, alarmering, schuilgelegenheid, hospitalisatie. Een tijdige alarmering bij naderen van aanvalsvliegluigen is verzekerd. De mogelijkheden om allen, die dan gemist kunnen worden, op veilige af standen naar m de naaste omgeving van de met A-bommen bedreigde B-steden onder te brengen, worden onderzocht. In studie zijn genomen geprefabriceerde schuügelegenheden, welke bij toenemen de spanning in de internationale situatie op korte termijn kunnen worden ge plaatst. Een veel uitgebreider aanpak van de hospitaiisatie van gewonden wordt door de geneeskundige verdedigingsraad voorbereid. Het hulpverleningspotentieel in de vorm van rijksmobiele colonnes zal wellicht moeten worden uitgewerkt met dezelfde vaart, waarmee in 1950 de „B.B." is ter hand genomen. Wellicht sal man vragen: «n de H-bomT Prof. Beel merkte op dat hij met de militaire adviseurs van de regering van mening is dat wij daarmede de eerste jaren geen rekening behoeven te hou den. omdat hat nog xeer beperkte aan tal H.bommen waarover een eventuele tegenstander beschikt, gereiervesrd zou moeten blijven voor die doelen, welke op andere wijse niet kunnen worden uitgeschakeld. Prof. Beel wees er uitdrukkelijk op. dat niet alle A-gemeenten van ons land voortaan met A-bommen rekening moe' ten houden. Voor de overgrote meerder heid van deze gebieden de toestand ongewijzigd. m$miv WIJ hebben steeds gesteld dat er ui de belastingpolitiek van prof. Lieftinek dingen waren, die wij ver- keerd achtten. Prof. Lieftinclc had rveinig gevoel voor grotere onderne mers, van wie hij een categorie trol door een volkomen ongemotiveerd hogere inkomstenbelasting dan ande ren. Prof. Lieftinck was, als dr. Schou ten opkwam voor de mensen met in komsten uit kleinere vermogens, dik wijls zeer onhandelbaar. Voor de Staat betrekkelijk geringe, maar voor de betrokkenen belangrijke belasting verlagingen, die er wel afkonden, wei gerde hij toe te staan. De antirevolutionnairen hebber) op de belastingpolitiek van de regering critiek gehad op belangrijke onderde len. zij hebben de belastingdruk soms anders wiilen verdelen, omdat ziï vonden, dat de kleinere vermogens en de middengroepen te veel getrof fen werden. Maar de antirevolutionnairen hebben ook in de tijd dat zij in de heftig ste oppositie waren, zoveel mogeiiiK in de geest van dr. Hommes nooit bestaan wat dr. Hommes bestaat. Zij hebben nooit gezegd, dat deze hoge belastingen niet nodig waren. Zij wisten nl. dat Nederland met een staatsschuld van ruim 23 milliard uit de oorlog te voorschijn gekomen was. Zij wisten dat wij die schuld nog met vele milliai'den moesten vermeerde ren, omdat er aan het herstel van Ne derland moest worden gewerkt, omdat er aan talloze burgers oorlogsschade moest worden uitgekeerd, omdat de strijd in Ned. Indie geld kostte en omdat de oorlogsinspanning als ge volg van de communistische dreig'ng anderhalf milliard per jaar ging kos ten. Zij realiseerden zich voorts dat ab gevolg van de prijsstijging op de in ternationale markt alles duurder ging worden, niet alleen onze voor ons her stel noodzakelijke aankopen in het buitenland, maar ook. ten gevolge van de dSarmee verband houdende stijging van het binnenlandse prtri- en loonpeil, de binnenlandse onkorter van de Staat. Zij hebben zich gerealiseerd, dat de staatsschuld na 1945 dan ook is ge stegen tot ruim 27 milliard. En rij hebben zich met de regering ge realiseerd. dat die staatsschuld dras tisch zou moeten verminderen. Hoe denkt dr. Hommes, dat men een zo grote staatsschuld moet laten vet- ïrunderen? Wat denkt hij dat dr. Co- lijn daarvan zou hebben gedacht.' Een staatsschuld van dergelijke enorme grootte? De premier rtn de Sowjed-Oaie, Ni kolai Boslganin, heeft drie nieuw» on derminister* van Buitenland»e Zaken benoemd. Hij benoemde V. V. Koewielzow lot eerste vice-minister van Buitenland»» Zaken en V, S. Semeoaw en N. T. Fe- dsrenko lot onderministers. Koeznelsow is lid van_ het central® comité van de communistische parti) en voormalig ambassadeur bij commu nistisch China. Federenko is ook en dienst geweest in communistisch China en wordt be schouwd als een doslcundig» op tiet gebied van da zaken in het Verte Ooe* ten. Er waren twee V. S. Semeooows op het ministerie van Buitenlandse Za: ken De ene <en men gelooft, dat nij de man is die tot vice-minister is be- nnSrrCii jc een voormalig luitenant-ge neraal in het Sowjet-leger en een man met vee! ervaring op het gebied van de Duitse aangelegenheden. Ir. 1953 werd Semeonow benoemd tot hoge commissaris in Duitsland. Hy was afgevaardigde bij de viermogeiKf- hedencooferentie in Berlijn m 19v4. De andere V. S. Semeonow was in 1951 zaakgelastigde in Joegoslavië. De Canadese inzending nerd officieel geopend door de Waarnemend Zaak- gelastigde tan Canada. Vincent L. Chapin. die bij de stand speelgoed door onze fotograaf gesnapt werd. (rechts), tezamen met de President- Commissaris van de Jaarbeurs, mr. IV. H. Fackemst Andreae. (Van ome Haagse redacteur) Het resultaat van het overleg over de ambtenarensalarissen heeft mö In hoge mate teleurgesteld. De regering moet haar standpunt herzien en aan de redelijke eisen van het lagere personeel tegemoetkomen. Zij laat toe, dat se mi- overheidsinstellingen hogere lonen betalen, 'waardoor het evenwicht verstoord is. Dat evenwicht moet hersteld worden. Laat de regering bevorderen dat het overleg weer op gang komt, In de nooddruftige omstandigheden van het lagere personeel moet voorzien worden en voor de hogere ambtenaren moet de denivel- teriJ^ voortg^g ^vtaden. |C H ^„middag in de Eerste Kamer, in het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken, waarin het vraagstuk van de ambtenarensalarissen een belangrijk onderwerp was. vroeg zich af of hei wel goed is dat de Dria kinderen tussen de 13 en 16 jaar, twa» meisjes en een jongen, hebben 2VJ dag doorgebracht in «en hol onder d» hoog gelegen verkeersweg bij New York. de Henry Hudson Parkway. Zij pro beerden tervergeefs zich met hun nagels ten uittocht te banen en schreeuwden zich hees om de aandacht Tan de boven hen passerende automobilisten te Hek ken. Eindelijk werden zij door de politie, die door'andere kinderen op het bestaan van het hol gewezen, ontdekt en verlost. De politiemannen moesten daartoe hals brekende toeren verrichten aan een lange kabel, 45 meter boven de grond De drie kinderen waren de rotswand opgeklommen tot zij het hol onder de verkeersweg bereikten. Zij onderzochten de romantische grot met zaklantaarns, maar toen zij daarmee bezig waren, viel los gesteente neer en versperde de ope ning. Volgens het Belgische blad „La der- nière Heure" doet In Brussel en Londen het gerucht de ronde dat koning Boude wijn zich zou gaan verloven met prin ses Margaret von Baden. De prinses is een nicht van de hertog van Edlnburg en is op het ogenblik leerling-verpleeg ster In het ziekenhuis St. Thomas te Londen. Het verlovingsberieht is door het ko ninklijk paleis in Brussel tegengesproken, Maar het is bekend dat het Belgische hof steeds alle berichten met klem te genspreekt totdat een officiële verkla ring gereed is over een gebeurtenis. Prof. Gerretson. (CH) heeft de. Eerste Kamer gisteravond bezig gehouden met een oude kwestie: Is Amsterdam officieel de hoofdstad des lanas. Bij de behandeling van zijn vorige begroting had minister Beel dit ont kend. In de originele stukken in het rijksarchief staat niet dat inhuldiging des Konings plaats vindt in Amsterdam als de hoofdstad. Deze laatste den die de souvereine vorst in 1813 heeft geschreven, heeft hij e.r.ze „'f geschrapt, zo zei de minister. Prof. Gerretson was daartegen opgekomen, maar had op dat moment geen bewijs stukken ter beschikking. Gisteren had hij er voor gezorgd die wel te hebben. Aan de minister en aan de Kamerleden had hij reproducties laten uitreiken van het hanasenrm van koning Willem I, waarin de woorden „als de hoofdstad" voorkomen. In een scherp betoog, waarvan voorzitter Jonkman na afloop zei, dat er verschu- iende uitlatingen in voorkwamen waar tegen hij ernstig bezwaar moest maken, verweet de C.H.-afgevaardigde de mi nister dat deze de originele stukken niet had geraadp'eegd of had laten raadplegen. „Ik wil graag met deze hooggeleerde minister debatteren, maar ik wens van regeringsverzinsels ver schoond te blijven", merkte prof. Ger retson op. Overigens zeide hij de, hele kwestie niet zo belangrijk te vinden maar hij achtte zich aangetast in zijn eer van wetenschapsman. „Voor ik straks het Binnenhof verlaat, ben ik de zaak al weer vergeten", zei hij. ,.Ik zal 'net dan nog niet vergeten zijn, maar ik zal morgen op het betoog van. prof. Gerretson antwoorden. Ik denk dat mijn antwoord hem wel zal meevallen", was het wederwoord van minister Beel. ZOALS men weet hoopt de Vrij» Universiteit dit jaar haai vijf-en- zeventigjarig ïubüeum te vieren. Haar vrienden hopen haar dan een be drag van een millioen te kunnen aan bieden als jubileumgeschenk, bestemd voor de uitbouw van de medische fa culteit. De actie daartoe is momenteel nog in volle gang. Het bureau der V-U. meldt ons, dat er reeds acht ton bin nen is. Het gaat er nu om, vó6r het najaar de resterende twee ton binnen te krijgen. We mer.en dat dit kan. Er zijn be moedigende symptomen, die in dez« riditing wijzen. De provincie Noord- Brabant is de eerste provincie gewor den, die het beraamde bedrag haaide, f 21.009. Als dit in het Rooms-Katho- lieke Zuiden kan, waarom zou men boven de Moerdijk dan achter moeten blijven? Men zegge niet, dat men de grens van zijn offervaardigheid reeds be reikt heeft. Als een oud vrouwtje, dat uitkering ingevolge de Noodwet-Ouder domsvoorziening ontvangt, hier vijf en twintig gulden kon geven (zoals een der correspondenten meldde), dan zit ten wij nog niet tegen ons plafond aan. Daarom hopen we van harte, dat ieder Calvinistiscnt gezin, voor zover het dat nog niet gedaan heeft, hier op duidelijke wijze acte de prést ace aal geven. De zaak van de Christelijke weten schap is het meer dan waard. Colijn zou gezegd hebben: Denkt er om, dat gij niet gaat leven op kosten van net nageslacht, denkt er om dat ge zoveel mogelijk, de schulden van uw eigen tijd binnen een redelijke termijn zelf betaalt. Hoe kan dat an ders aan door belastingheffing? Vindt dr. Hommes, dat wij geen grote bedragen voor oorlogsherstel hadtien moeten uitgeven? Had bij oorlogsschade willen betalen; Had hij die zo sympathiek spreek; ovtr Gerbrandy en Ambon - niet ce rote bedragen willen uittrekken voor onze strijd in Indiê? Wil hij ons iand niet weerbaar doen zijn tegenover de Russen? Had hij soms de slachtoffers van de watersnood niet tegemoet wil len komen? Maar waarom spreekt hij dan over „met nodige" belastingen? Dat cie belastingen de ramingen neo- ben overtroffen heeft ten slotte dit ge volg gehad, dat men de staatsschuld iets meer versterkt heeft kunnen af lossen. Vindt dr. Hommes dat soms niet nodig? Is hij bang, dat de staat kapi talist wordt? Dan willen wij er hem op wijzen, dat dc staatsschuld die einde 1949 nog bijna 27': milliard bedtoeg, door het gevoerde beleid einde 1953 gedaald was tot bijna 23 milliard, dit is onge veer het nationale inkomen van een heel jaar. Een kleine staat als Nederland met zulk een schuld noeme men toch nie». te spoedig „kapitalistisch"! De staats- baians per 31 December '53 wijst trou wens een nadelig saldo aan van meei dan 5'4 milliard! Dr. Hommes zou daaruit de conclusie moeten trekken, dat in het licht van deze gegevens de belastingen niet onnodig hoog zijn ge weest. Wat er ook aan gemankeerd moge hebben, nu juist niet datgene wat dr. Hommes ze verwijt. Dc hoogte is dan ook niet het ge volg van socialistische begeerten. Ook al zouden socialisten ten onrechte ho se belastingen begeren, dan nog moet sezegd worden, dat het in ons geval niet "anders kon en naar A.-R, inzicht ook niet anders mocht. En afgezien daarvan: Dr. Hommes weet toch ook wel. dat als twee hetzelfde doen dit nog niet hetzelfde is. Voor de oorlog gold de algemeen aanvaarde gedachte dat de overheid hpt eoede voorbeeld moest geven aanxicn van lonen en salarissen, aldus dfheer Reyers. Nu zegt de regering, dat het innemen van een concurreren de po«tie geen goed beleid zou zijn. Kan de regering haar lagere ambtena ren armoe laten lijdea omdat een loons verhoging baar in een concurrerende positie zou brengen. De kon dit beleid niet onderschrijven. De demveilering van de salarisseri van het hogere personeel moet in eik geval voortgaan. In dit opzicht bevind, de overheid zich met m de posi.ie van concurrent var. het vrije gendeel. Tal van hogere ambtenaren verlaten de Rijksdienst omdat zij el ders nicer kunnen verdienen. regeringsdelegatie in het overleg ge vormd wordt door hoge ambtenaren. De kans op resultaat zou groter zijn als het overleg gevoerd werd door één of meer ministers of staatssecretarissen. Zij kunnen gedurende de onderhandelingen gemakkelijker manoeuvreren. »i«t moeë afwegen tegen gebeurtenissen als het publiceren van documenten. „Wij weten uiteraard", zei hij. „dat in ae Ver. Staten Jalta een partijpolitieke kwestie ia en dat op politiek terrein sommige mensen heel ver gaan Hij pauseerde even en zei toen: „Dat weet de heer Attlee ook wel". De conservatie ven schaterden en de socialisten keken stug voor zich uit. Churchill doelde kennelijk op de zaak-Bevan. De conservatieve Daily Mail venvacht, dat Churchill na ïfj" aftreden ambassa deur in algemene dienst zal worden om in deze functie toch het landbelaDg te kunnen dienen. Hü zou dan formeel met een portefeuille worden belast, om lid van het Kabinet te kunnen bloven. Ook de Amerikaanse publicatie ran de documenten o-rer Jalta kwant weer op ^Clement Attlee, de leider van de so cialisten, vroeg of het niet m.ogelijk was op het punt van publicatie vim documenten over Internationale confe renties een algemene overeenkomst te sluiten. Churchill antwoordde dat men de om standigheden in aanmerking moest ne men en de politiek van andere landen (Van onze parlementaire redacteur) Minister Beel heeft hedenmiddag ia de Eerste Kamer meegedeeld dat de Er heerst een begrijpelijke ontevre denheid bij het hogere personeel. De salarissen van deze ambtenaren zijn minder verhoogd dan van anderen. Zij hebben in de verkeerde hoek gezeten an zijn bij het particuliere bedrijf ach- ter geraakt. Hoe moeten strak? de gro- te werken, die op stapel staan zoa het Deltaplan, uUgevoerd worden^ als besten weglopen naar de particuiie rt bedrijven" zei de heer De Vos van Steen wijk (V.V.D.). Hij gaf de hogere niksambtenaren het advies met in te gaan op het voorstel op niet meer te doen. dan hun voorschriften strikt aan geven. Daarvoor hebben de ambtenaren te veel verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe wel zij reden hebben zich gegriefd te voelen, zullen zij met een dergelijke houding de sympathie van velen ver liezen". zo meende hij. Ik vind het teleurstellend, dat het overleg niet tot resultaat heeft gehad, dat met alle vijf organisaties overeen- sterrvmmg bereikt is1', zei de heer Schip per (A.R.) in de avondvergadering. Hij TJET Engelse reutiemeisje Elizabeth Reber, dat momenteel in Italië op tour- nee is, belt vandaar regelmatig naar haar hondje „Patch" in Londen, dat bij haar moeder logeert. Deze gesprekjes kosten de 21-jarige Elizabeth ongeveer 20 gulden per keer. Zij is nu al acht maanden in Italië en heeft „Patch" om de week opge beld. Tot dusver hebben de telefoongesprekken haar ongeveer 400 gulden ge kost. Moeder roept Patch aan de telefoon", zo vertelde ze aan verslaggevers, „en dan vraag ik Patch of ze ioi£ eten of mee uit wil. Ze doet alleen maar "waf waf" terug, maar het vrolijkt me zo op als ik eens in de put zit en Patch knapt er ook van op." Republikeinse leiders van het Ameri kaanse Congres hebben meegedeeld, dat president Eisenhower gekant Is tegen een conferentie op het hoogste niveau van de Westelijke mogendheden met Rusland op dit ogenblik. Senator Knowland zei, dat Eisen hower nog steeds vindt, dat er het een of andere specifieke bewijs moet zijn van de goede trouw van de Sowjet-Unie. Een conferentie zou verder in geen ge val moeten plaats hebben voordat de Pa- rijse overeenkomsten bekrachtigd zijn. Knowland deelde mee, dat de presi dent op deze gronden gekant is tegen het voorstel van senator Walter George, voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, regeringsvoorstellen waarover met de ambtenarenorganisaties in het georga niseerd overleg niet tot overeenstem ming kon worden gekomen so spoedig mogelijk zullen worden uitgevoerd zodat de daarin aangegeven salarisverhogin gen voor de ambtenaren met terugwer kende kracht tot 1 Januari 1955 tot stand komen. Het crediet hiervoor zal worden aan- nister Beel, die zijn teleurstelling uit gevraagd bij de Staten-Generaal. Mi sprak over het feit dat geen overeen stemming kon worden bereikt over de salarissen, vertrouwde dat een nieuwe phaze in het overleg tussen regering en ambtenarenorganisaties zich thans zal inzetten. Bijzonder betreurde de minister de publicatie van de hogere ambtenarenorganisatie, die hij een on verantwoordelijke houding verweet. De minister had begrip voor acties tot materiële verbetering van de positie der hogere ambtenaren, mits de spel regels In acht worden genomen en geen bepaalde orgalsatïe die tot het georga niseerd overleg behoort, zich plotseling daarbuiten plaatst. De minister hoopte dat dit enkele waarschuwend woord voor deze ambtenaren voldoende zou zijn. Prof. Beel herinnerde er aan da', de regering indertijd als uitgangspunt heeft genomen een beperkt denivelle- ringsvoorstel voor de middelbare en hogere ambtenaren. De ambtenarenor ganisaties kwamen in het georganiseerd overleg met zoveel andere voorstellen voor den dag dat tenslotte de gehele salarispositie van het rijkspersoneel aan de orde werd gesteld. Het wordt door het kabinet met aan vaardbaar geacht dat een bepaalde ver hoging over de hele linie van het rijks personeel zou moeien worden toege past. De deniveliering van de ambtena rensalarissen is thans van de baan. Vanmorgen oin kwart over tien is de 80-jange J van der Maal, te Haar lem aangereden door een autobus. De man was onmiddellijk dood. Afzonderlijke verhogingen zullen tot stand komen als aangetoond wordt dat de salarissen niet' juist zijn. Ten aanzien van enige groepen van het rijkspersoneel is thans volgens minister Beel een onderzoek gaande. De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat ten aanzien van da ambtenarensalarissen niet verder kan worden gegaan omdat er op dit ogen blik rust in de lonen en prijzen geboden is. De overheid dient met betrekking tot de lonen daarbij het voorbeeld te geven. Het kabinet vraagt zich af of bet al niet te ver is gegaan. In de periode 1948 tot 1S53 zijn de salarissen van het rijks personeel 12 tot l6°/o meer gestegen dan de prijzen. Het komt het kabinet on begrijpelijk voor dat de ambtenaren organisaties tlians geen verantwoording meer kunnen nemen voor de salarissen. Hervatting van het overleg heeft vol gens minister Beel geen zin, want de regering is zo ver gegaan als in rede lijkheid van haar kon worden verwacht. Aan de hand van statistische gegevens toonde prof. Beel aan dat de overheiis- lonen met lager liggen dan in het par ticuliere bedrijf. Het zou onjuist zijn wanneer de overheid door verhoging van de salarissen personeel uit het par ticuliere bedrijf tracht aan te trekken. I omdat het tekort bü het bedrijfsleven I groter is dan bij de overheid. Op .7 April a.i. i rrlual dr Bclgi*chc ambassadeur, de heer E. GraeffeDeken t an liet Corps Diplomatique in Den llnug, wegens het bereiken ion de pensioen gerechtigde leeftijd oris land. Hij zal als Deken worden opgeiolgd door de Franse ambassadeur, de heer J. P. Garnier. Namens het gehele Corps Diplomatique bood deze laatste de scheidende Deken ecu kostbaar Chinees matje van jade aan uit dc Soeng-periodedaterende uit de 9de e ettw na Chr.. Links de heer E. Graejfe en rechts de nieuwe Deken, dc heer P. GarnierIn het midden de gezant tan Peru, dr. H, Fernandez Davila, Naam Straat Woonplöais tcenst het dagblad Trouw tot 31 Maart 2955 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) /per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1