BELASTING KWESTIES Na „Parijs" met Moskou praten Amsterdamse flat voor een deel ingestort Bevan krijgt een kans zich te beteren aan Textielbranche dringt op maatregelen m DERTIENDE JAARGANG No. 3036 EISENUO WEK BEPLE1 T Sussende woorden over Monica Dickens in Neder Land Nm Grote consternatie in Vijzelstraat Conflict in Bonn over Defensie Parijse accoordcn in Franse Senaat R.k.-lecrlingen niet naar school Handel bedreigd door stagnatie Gunstbetoon aan veroordeelden Meisje vermoord in Tilburg DONDERDAG 24 MAART 195.' Weerbericht isi.in m lit Ontslag van ministers in Sowjet-republiek ton Bonin lreedt af Bepaald onvriendelijk De belast in gvoorstel len Schoolstrijd in België T.g.v. de bevrijdingsdag kroongetuige" in proces JUNGSCHLAEGER OVERLEDEN Koninklijke vacantie NedrrLander Iocenl le New York eon vrlendendf^st0j die voor U geknipt jè-m. tSë gratis lot 31 iHuurt Botterdam: Wit» de Withstraat 30 Tolef. 115700 <4 14 Posthui 1112 Postgiro No. 424319 KUicbtertdienst abonnementen 18.39-19 30 Zaterdags 17!K uur: Telefoon 115700 •«.Gravetihacr: Huyroitsptoin 1 Postgiro 124867 Redactie; Tol. 11189" Adm. Tel. 114402 KlachtomMemt abonnementen: Tel. 362509 Ranse Kerkstraat 24b Telefoon 6788:1 2.26 pe- maand, nummer!: 13 een» «rsehïint Sclii"datr! Abonnementsprijs 52 cent per week. f 6.75 per kr.vartan! Losse r-.r Verschijnt riageliite» Geldig tot Vrijdagavond. AANHOUDEND ZACHT Wisselend bewolkt met plaatselijk enige regen. Aanhoudend zacht. Matige tot krachtige wind tussen West en Zuid. 25 Maart zor, op 5.36 onder 19 02; rnaarr op 6.35 order 2126 Directie: C. A. KKT.VIXd en Mr. K. VAX HOUTEN O Hoofd redact cur: Dr. ,1. A. H. ,f. S. BRUINS .SLOT (Antwoord aan dr. N. J. Hommes 111) WIJ willen nog even iets nader in gaan op ric mededeling van dr. Hemmes, dat in de acht _,areti aan 15?4 voorafgaande de opbrengsten der belastingen gemiddeld meer dan eon milliard hoger geweest zijn dan de ge raamde bedragen. Dat zijn dus de ja- ren ïplfi tot 1933. Volgens vanwege het ministerie van pi «ancien beschikbaar gestelde cijfers ,vT' hei verschil tussen de oorspronke lijke raming en de rekeningcijfen over 1940 1947 1948 1949 1951 1952 1-953 1 Hl miUioen I01B imilioen 77ti mrilioen 788 miltiCMtn 791 milhoen 1349 miUioen 596 mrikoen 454 m'.lüoen Uit deze gegevens blijkt, dat de be lastingen over die jaren niet zoals dr. Hommes zegt. gemiddeld meer dan een milliard boven de ramingen wa- j ren, doch dat zij meer dan een kwart j milliard beneden het door dr. Hommes j genoemde bedrag bleven. Dat is ove rigens nog hoog genoeg en daar heeft zich de critiek onzerzijds dan ook voortdurend op gericht. Maar het is toch redelijk om rnerbi- op enkele dingen le wijzen. In de eerste plants worden d« ramin gen een halfjaar voor het begin van het jaar. waarop zij betrekking heb ben gemaakt en daarna kan er dus van alles gebeuren, dat op de op brengst van de belastingen invloed heeft, waarop men bij de raming niet heeft kunnen rekenen. Een sterk spre kend voorbeeld daarvan ir de enorme meer-opbrengst van 1951. Dc raming aal gedaan zijn een halfjaar voor 1951. En 25 Juni 1950 brak de oorlog in Ko rea ui', waardoor het zg. Korea-effeet t ,-ilstond, waardoor de belastingop brengsten enorm stegen. Het is geen sterveling kwalijk te nemen, dat man dit niet heeft voorzien en zeker Is dat geen socialistische toeleg van d-e re gering om de staat tot kapitalist te maken. Bovendien valt het op. dat In dc jaren 1952 cn 1933 de meer-op brengst zowel absoluut Sis percents gewijze sterk Is gedaald. In 1053 be droeg die meer-opbrengst ongeveer 10 pc', van de oorspronkelijke raming. En dat moet als normaal worden be- «cfrouwd. Dit is mede ©en gevolg var» het feit, dat men na 1950 bij het opstellen der ramingen rekening is gaan houden met aanhangige maar nog niet door de Ka mer aanvaarde wetswijzigingen. Mis schien mag dit mede op rekening ge schreven worden van de eritiek, die onzerzijds steeds is geuit met betrek king tot de te lage ramingen. In 195-1 zal die meer-opbrengst weer veel groter zijn. Zij zal boven de 900 miilioen liggen. Maar dat is een ge volg van de ontwikkeling der conjuna- tuur, die 10 sterk gestegen ie als nie mand had kunnen verwachten of dur ven hopen. Uit dit alles blijkt hoezeer gans de eritiek van dr. Hommes feitelijke fun dering, die die naam waard 1b. mist. ODRA do Parij.se actoorden over rit? Westduitse herbewapening *~J zijn bekrachtigd, kunnen wellicht inleidende besprekingen tussen het Westen en de Sowjet-Unie worden gehouden, zei president Eisenhower gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Dit overleg dient echter in eerste instantie niet op het hoogste niveau te gebeuren. Men kan beginnen met een conferentie op technisch en politiek niveau, voegde de president hieraan toe. Dit was zijn eerste commentaar op de mogelijkheid van besprekingen met de Sowjet-Unie, die te berde is gebracht door de democratische voor zitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. Walter George. Eisenhower meende, dat er «en groot gebied is, waarop de Russen hun goede trouw zouden kunnen tonen. Hij zei. dat hij nial vasthoudt aan de eis. dat rij vóór aen conferentie in stemmen roei een Oostenrijks vredes verdrag of de eenmaking van Korea. Voor het iivei'ir2 om hel terrein te verkennen, was de president bereid „heel wat concessies" te doen. Hij gaf echter hiervan geen nadere uitleg. Sprekend' over de publicatie van de documenten van .fait» zei hij. dat er niets te winnen valt wanneer men tien jaar teruggaat mij te trachten te be wijzen of iemand het soms ook bij het verkeerde eind heeft gehad. Eisenhower wa- van mening, dat alie tor zake dienende documenten van alle 1 geheime conferenties uit de oorlogstijd 1 gepubliceerd dienen te worden. Maar. I t.n voegde hij er aan toe. deze zouden I gebruikt moeten worden om lossen tej trekken uit fouten van het verleden niet om reputaties te schaden of ver-1 antvoordeliikkeid te leggen op deel-! nemers. Ook moet men bij (ie publi catie uitermate voorzichtig zijn, wan neer ij.» goede trouw van een van onze' geallieerden in de toestand betrokken is, zei de president. «aeöïês y' (Van een onzer verslaggevers). M«l een ware sla# Is gistermiddag- even voor half vier eon scedeelte van een flatgebouw aan de Amsterdamse Vijzelstraat ingestort. Toen een pilaar het be^af. kwamen twee boven een winketealerh' *ele*en etazewoningre» met veel geraas naar beneden. /Cm ttc/iifrkfrinrjorhtfr t an d*> bfroptii' d# Ettgrlsp wtfpttr O/mrte.t FUekrtis w If orn.v/fig m on* Inttd imnfipkonwri. Zij ztd Ater in een nantn! pinntwu te- 5 in pon hand*»», (htzr fatoor na f f ristte de schrijfster .MnrriVu Dicf*rits hij haar afin komst op de dfiflf'te plaat. De ministers van Cultuur en Indus trie van de Sowjet-republiek Tadzji kistan zijn ontslagen omdat zij hun -verk niet na?.!* hohnpm bobb*»n vpr- riuht. aldus een decreet van de Opper- ste Sowjet van die republiek. Een der hoogste ambtenaren van het Woslduiiso onofiiciële ministerie van De fensie, de vroegere chef-operaties van de Wehrmachf. Boqislaw von Bonin, heeft zijn ontslag aangeboden na een onenigheid met de chef van het minis terie. Theodcr Blank. Von Bonin. een 47-jnrige ex-kolonel, had tol November 1954 de leiding vanj de militaire plannen voor de toekom- siige strijdkrachten. Onlangs word hij I echter vervangen omdat hij in het open- baar had bepieit. dal de toekomstige! Duitse divisies rechtstreeks onder het! commando van de NAVO zouden wor den geplaatst. De Wesdduitse commissie voor de landsverdediging heeft bekendgemaakt, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de gedragingen van von Bonin. omdat hij meningen heeft geuit die in strijd zijn met het beïeid van de com missie. 9 Naar aanleiding van berichten over de in het proces van Arnold Bernstein tegen de Holland-Atnerika Lijn door de Chemical Bank getroffen schikking, deel: de directie der Holiiind-Amerika I-ij-'i mede. dat harerzijds daartoe aan deze bank een bijdrage is geleverd van anderhalf procent van de geelste scha devergoeding. Slchts drie personen werden gewond. Overigens had de instorting plaats op een zeer gunstig moment: er was juist weinig verkeer op deze drukke ver keersader in de hoofdstad. Het verkeer werd geheel ontwricht. Het vijf verdiepingen hoge flatge bouw rust aan de voorzijde op een aantal pilaren. Het trottoir loopt on der het gebouw door voor een winkel galerij langs. Bij herstelwerkzaamhe den aan de steunpilaar van de pan den Vijzelstraat 76-32, zagen de ver bijsterde werklieden hun object plot seling scheuren en in elkaar storten, in zijn val de flats op de eerste etage van nummer 76 en 82 meenemend. De 68-jarige H. de Leeuw werd onder het neerstortend puin bedolven; de 18-jarige M. J. Kleerebezem kon zich nog juist op tijd in veiligheid bron- gen. De bedolven arbeider koïfeerst rla i, een half uur worden bevrijd. Men 80, een lampenwinkel en een gramo- foonzaak, werden beschadigd door het neervallende puin. Een voorbij ganger, de heer Straeter, redde zijn leven door hals-over-kop dwars door de etalageruit heen de winkel binnen te springen. De brandweer heeft ir. aller ijl stutbalk enaangebracht, magr er bestaat nog gevaar voor verdere instortingen. De bovenliggende etages zijn ontruimd. DE Protestantse Unie polemiseert in haar orgaan „De vrije Natie" vrijwel in elk nummer in zake de schoolkwestie met de anti-revolu'iori- naire richting en speciaal met haai kerkelijk-gerefonneerde vertegen woordigers. Daar is op zich zelf mft'-s op tegen. Maar bepaald onvriendelijk wordt het blad, wanneer het de Gereformeer den niet bij hun officiële naam noemt, maar hen bij voorkeur aanduidt als „dolerenden". In het laatst versche nen nummer geschiedt dit In een der artikelen zelfs tot viermaal toe. Is het ie veel gewaagd deze on vriendelijkheid voortaan achterwege ta laten en de Gereformeerden uitslui tend bij hun officiële naarn te noemw," Daar zijn nl. ook Afgeschei denen bii. Overigens kan het de toon der dis cussie slechts ten goede komen. In de Franse senaat begon gisteren het debat «ver de Parijse verdragen in zake de Westduitse herbewapening. Het debat zal drie dagen duren. Men ver wacht. dat de verdragen zullen worden goedgekeurd. Premier Faure zei in zijn openings rede, dat het debat beslissend is voor Frankrijk. De Franse Nationale Vergadering heeft met 315 tegen 273 stemmen het verzoek van premier Faure ingewilligd om nog geen debat te houden over de tegenstrij dige verklaringen in zake de S?.«kwes tie. Twee afgevaardigden hadden om een onmiddellijke bespreking gevraagd. De premier zei dat de volgorde van de agenda dient te worden aangehouden. Op 30 Maart zal de datum voor het Saardebat worden bepaald. De senaat verdaagde te middennacht de zitting tot vanmorgen elf uur. de aan- vangstijd voor het algemene debat. heeeftnhémUïn MrgwekkëndëTóestand jT)°°R ingrijpen van Clement Attlee fe de „rebel" Aneurir naar het ziekenhuis vervoerd. *-J gevrijwaard gebleven voor onmiddellijke verwijdering De bewoonster van Vijzelstraat 76 I de 45-jarige mevrouw H, A. Claus- Engels, cn een bezoeker, ir. F. Mack enzie. uitvinder van de synthetische diamant, voelden opeens de vloer on der zich wegzakken en even later smakten zij neer te midden van de brokstukken. De heer Mackenzie, moest met hoofdwonden en een been breuk worden opgenomen. Mevrouw Claus had lichte verwondingen en een shock. De winkelpanden Vijzelstraat 78 en Anèurin Bevan uit de Britse Labourpartij. Een voorstel van Attlee om een verwijdering van Bevan voor lopig op te schonen en in plaats daarvan Bevan voor een commissie van acht man te brengen, werd door het partijbestuur met het kleinst mogelijke verschil. 14 tegen 13 stemmen, aangenomen. VAN zijn critiek op de te hoge be lastingen en met name op de, vol gens hem, nodeloze belastingverhoging van 1951, een jaar waarop wij morgen Bader zullen ingaan, verbindt dr. Hom- nies een beschouwing over de kleine zelfstandigen, die hij, zo zegt hij, als dominee in de afgelopen jaren met tra nen van woede en wanhoop in de ogen zag, vanwege de moordende belasting druk. Nu raakt dr. Hommes bij de kleine zelfstandigen een moeilijk punt aan. Moeilijk, omdat het hier mensen be treft aan wie zeer moeilijk soelaas in hun benarde financiële omstandighe den kan worden verschaft. En dat komt, omdat het „zelfstandigen" be treft. Ze vallen nu eenmaal niet onder ioonrondes. Ze vallen voor een belang rijk deel niet onder de sociale wetge ving. En ze vallen vanwege hun „kleinheid" niet of ternauwernood on der de belastingen. Althans onder de directe. Aan de indirecte belastingen betalen ze natuurlijk hun portie mee. Maar daarom i„ het een beetje vreemd, dat dr. Hommes in verband met de kleine zelfstandigen zo over de belastingen spreekt. En dan nog wel in aansluiting aan de in 1951 nieuw aangeboorde 245 mii lioen. Die had n.l. betrekking op de inkomstenbelasting, de vennootschaps belasting, de vermogensbelasting, de successiebelasting en het weeldeta- rief van rie omzetbelasting. Het komt ons voor, dat kleine zelfstandigen daar niet veel mee te maken hebben gehad. Het is ellendig genoeg, dat kleine zelfstandigen door verlaging van di recte belastingen zo weinig te helpen zijn. Dat is artders bij de zg. mid dengroepen. Die worden door belas tingverlaging goed geholpen. Maar het weinige dat er voor de kleine zelfstandigen op liet gebied der directe belastingen te doen is, gebeurt dan ook. Een gezin met twee kinderen en een inkomen van 3.000.— betaalde in 1951 69.-. in 1954 f 26.- belasting en zal als de aanhangige voorstellen wet worden geen belasting betalen. Een gezin met drie kinderen en een inkomen van ƒ3000,- betaalde in 1951 en 1954 reeds geen belasting. Een gezin met drie kinderen en een inkomen van 4500,- betaalde in 1951 185,-, In 1954 121,- en zal, als de nieuwe regeling aanvaard wordt ƒ76,- betalen. Uit het bovenstaande moet men toch In geheel Beiguë hebben <9? rooms- katholiekcn heden, gehoor gevend aan een oproep van de C.V.P.. hun kinderen niet naar schooi gestuurd uit protest tegen de schoolpolitiek der liberaal- socialistische regeringVan Acker. Inmiddels duren de demonstraties der r.k. studenten in Leuven en Brussel vuurt en dr situatie heeft een ernstiger karakter gekregen, doordat de links georiënteerde studenten der Vrije Uni versiteit te Brussel tegunmanifestf.ties organiseren. Morgen zal de Brusselse universiteit een massabetoging organi seren. 's Avonds zal ter inleiding van de manifestaties van 26 Maart in een zaai in het centrum der hoofdstad een bijeenkomst van de C-.V.P. worden ge houden, waar de katholieke leiders hel woord zullen voeren. Ook de leden dor socialistischc partij zullen morgen in de Madcleinc-zaal te Brussel bijeen komen. (Van één onzer verslaggevers) In Den Haag worden bijna dagelijks besprekingen gevoerd tussen de vertegenwoordigers van de textielfabrikanten, -grossiers en -detaillisten en hogere ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De publicatie van de belastingvoorstellen, die o.m. een wijziging beogen van de omzetbelasting op textiel, heeft nl, voor de handel bepaalde gevolgen gehad. Hoewel het publiek nog niet tot een kopersstaking is overgegaan, mag toch worden gezegd, dat bij het aanschaffen van grotere stukken een afwachtende houding wordt aangenomen. En ook de detaillisten voelen er niets voor om thans hun voorraden op peil te brengen, aangezien zij bij elke aankoop van grossier en fabrikant het ihans bestaande percentage omzetbelasting moeten betalen. Volgens een officiële verklaring van het partijbestuur is een commissie van acht leden benoemd die een onderhoud met Bevan zal hebben ten einde zeker heid over zijn toekomstig gedrag te krijgen- De commissie staal onder lei ding van Attlee en telt ook een Beva- nisl onder haar leden. De vorige week had de Labourfrac- tie in 'net Lagerhuis besloten, Bevan uit te stoten en de algemene verwach ting was, dat ciit besluit zot- weiden gevolgd door het royement van Bevan ais lid der partij. Klaarblijkelijk is de stemming jegens de recalcitrante lei der van de linkervleugel cie laatste dagen milder geworden. De geruch- wet afleiden, dat de kleine zelfstandi ge, onder welke moeilijkheden hij ook moge lijden, met de belastingen niet al j te veel'moeite za! hebben. We erken nen volmondig, dat bij deze mensenj alles wat betaald moet worden zwaar) drukt en dat er speciale gevallen kun- j nen zijn. B.v. mensen, die een paar huisjes bezitten, die weinig huur doen en waar grondbelasting, straatbelas ting enz. van af moet. Maar dan ligt liet probleem niel bij de belastingen, maar dan ligt het in andere factoren. Dr. Hommes spreekt hier echter van de fatale belastingdruk. En hier stelt hij de Staat, die voor Sinterklaas speelt waar deze dit doet maakt Dr. Hommes overigens niet duidelijk! en in weeide baadt tegenover de door de schandelijke belastingen ge teisterde kleine zelfstandigen. En dan zegt hij: „Wie dit geraffineerde spel doorheeft, die zegt om Gods wil. om des gewetens wil en om nes volks wil hartgrondig en onverbiddelijk: Neen!" Wij kunnen slechts verklaren, dat de feiten hier beslist geen geraffineerd spel doen zien, dat Dr. Hommes het dus óók niet door gehad kan hebben j en dat hij in dit verband zich geheel ten onrechte op God. het geweten en het volk heeft beroepen. Wanneer de be worden aanvaard, aal op textiel nog slecht- 2.2 pc. omzetbelasting ver schuldigd zijn. Thans is dit percentage 8.11, zodal de prijzen dus mei onge veer 6 pr. zullen zakken. De omzetbelasting is sinds 1 Jan. jl. verrekend in rie fabriknntenprijzen. zo dat de detaillisten, die per 1 Juli a.s. rie datum, waarop indien er zich geen bijzondere omstandigheden zulien voordoen, de nieuwe belastingwetten van kracht zulien worden een grote voorraad hebben, de waarde van deze voorraad mei ongeveer 6 pr. zullen zien verminderen. Men heeft bij cie departementen >n Den Haag aangedrongen op de toezeg ging. dat "de sinds i Jan. jl. te veel be taalde omzetbelasting op voorraden per 1 .Juli a.s. /.ai worden terugbetaald, doch cie regering heeft deze toezegging nog niet kunnen doen, hetgeen begrij pelijk is. omdat dit zou eerkomen op een eerder ingaan van de nieuwe om zetbelastingmarges. Naar wij vernemen worden ihans pogingen in hei werk gesteld de voor stellen inzake de omzetbelasting per 1 Mei reeds van kracht te doen worden. De detaillisten plegen in de maanden Mei en Juli hun inkopen voor het na jaar te doen, zodai, wanneer de rege ring en de Slaten-Generaal accoord gaan, de handel in dat geval niet zal worden gestagneerd. lastingvoorstellen fn textielkringen is i *11 m.MiviMHiyui i> men van mening, 'dat een oplossing moet worden ge- riaar anders alloer (Van onze Haagse redacteur) Het ligt in het voornemen van de regering om ter gelegenheid van de tiende herdenking van de bevrijding een zekere gunstbetoon te verlenen aan veroordeelden. In welke mate de opgelegde vrij heidsstraffen en wellicht ook de boeten verminderd zullen worden, zal niet eerder dan op de feestdag zelf bekend gemaakt worden. Wij hebben redenen om aan te ne men dal de regering in geen geval ver der zal gaan dan de strafvermindering, die in 1948 als „jubileum-gratie" ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. gegeven werd. ten over op handen zijnde verkiezin gen zijn hier ongetwijfeld niet vreemd aan. Een rot zat ongetwijfeld ook gespeeld hebben, dat twee vakverenigingen met bijna een miUioen stemmen in de La bourpartij zich Dinsdag kort en bondig hebben uitgesproken tegen een actie om Bevan t"e royeren. Een motie om Bevan .te verstoten, was in de geheime zitting van het partijbestuur reed? aan de orde gesteld, toen de partijleider de „rebel" te hulp kwam. Attlee diende zijn voorste] in als wijziging van de ..verstotingsmotie" die in de bestuurszitting scherp werd aangevallen door de zes „Bevanisten" in het bestuur. Welingelichte zegslieden verklaar den. dat Attiee een compromis-voor stel aan de orde stelde omdat het naar zijn mening van het grootste belang was. de eenheid in cie Labour-rijen te bewaren aan de vooravond van moge lijke algemene verkiezingen. Tijdens de beslissende stemming, die een zeer stormachtig karakter droeg, onthield dr. Edith Summerskill. die presideerde, zich van stemming. De avond tevoren hadden Attiee en Bevan in het Lagerhuis een geheime mtmoeting gehad. Gistermiddag omstreeks vie r uur is op de I.license Kanaaldijk langs het Wilhelminakanaal in Tilburg het stof felijk overschot gevonden van een meis je. Naar wij van de zijde der gemeente politie vernemen is dit meisje, de 24- jarige mej. C. T. uit Rijen, op gruwe lijke wijze vermoord. Onmiddellijk nadat de politie de vondst ter kennis was gebracht is zij met het onderzoek begonnen. De Lo- vense Kanaaldijk is over circa een kilo meter lengte afgezet. De Officier van Justitie bij de Arrondissementsrecht bank te Breda, mr. J. W. Bosch, en de Substituut-Officier, mr, D. Bins, hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld. De politic maakt bij haar nasporingen ge bruik van speurhonden. De Lovense Kanaaldijk loopt op eni ge honderden meters afstand van en vrijwel evenwijdig aan de drukke rijks weg Titburg-'s-Hertogenbosch. Aan de dijk is een bouwwerk in aanbouw, er liggen voorts een bout werf en een kan toor mei opslagplaatsen. Het staat vast. dat mej. T. Dinsdag avond met de trein van ongeveer hau- zeven uit Gilze-Rijen naar! Tilburg is vertrokken en daar is uitgestapt. Daar liet mogelijk is, dat reizigers of inwo ners van Tilburg het meisje heöoeu gezien nadat ze uit de trein is gestapc verzoekt de commissaris van de justi tiële dienst te Tilburg, allen, die in lichtingen kunnen geven, zich onmid dellijk tot hem te wenden: tel. K 4250 24444. Het signalement van het meisje luidt: lang 1.60 m tot 1.65 m, tenger figuu-, blootshoofds, donkerblond hoog kapsei. dat waarschijnlijk kortgeleden is gepcr-, manent. Ze was gekleed in een zwartwit gespikkelde tweedjas, gele 'shawl, groen blousje, zwarte rok, lichte nylonkousen, zwarte schoenen, model „Flatje". Eén van de belangrijkste getuigen in hef proces-Jungschlaeger, John van Hulst, oud-sergeant van de_ inlichtin gendienst van hel KNIL, is gisteren in een ziekenhuis aan een gezwel ge storven, aldus is gisteravond verno men. Van Hulst, die er van beschuldigd werd. als verbindingsman te zijn op getreden tussen de commandanten van het „sehimmenleger" in de bergen van West-Java en hun agenten te Djakar ta, werd meer dan eeii_ jaar geleden op een getuigenis van Willem Manoch gearresteerd. Vandaag zou het proces worden voortgezet met een verder verhoor van Manoch. Woensdag is op de hei'iing vuil de Tangkoeban Prahoe, ten Noorden van Bandoeng, een onderzoek ingesteld ter verificatie van-de beëdigde verklaring van Manoch. die heeft gezegd, dat wapens voor de opstandelingen o.a. op deze plaats uit de lucht waren neergelaten. Koningin JuUtma cn prins Hernhartl hüK- Urn piMiM'en van hel warme vtmrjuarswcei* en liet lente/onnelje dat eindelijk doorbrak n|i Sardinië geprofiteerd en zjjn paan zwemmen. Tater maakten jtij een auto- loelitje. Zij hezoeliten beroemde plekjes, vanwaar dr toerist een prauhlig uitzicht heeft over dr haai van Cajsliart. Aan de Universiteit te Chicago is gepromoveerd tot doctor in de wijsbe geerte onze landgenoot de heer J. C- Beker. Hij kreeg een benoeming ais docent aan de Union Theological Se minary in New York. roncen. de detaillisten, maar ook bij de con sument een steed.- kopen vreest mmetere w V. -ÏÜ'Q'ïr L'.'i ff Hotwi de Tele prettige uren, die Trotm hiejH. niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon' uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden a!s Uw lijfblad een weldaad mee, IV burpeincrtlcr ran ScJiccrri hccjl gistfrni'wttl nun bnortl tuit hel schtmUchip ^Koningin ll' ithrlminu" le AmrnertUmi de lutdersciwidin^ uitgereikt tiin het Car negie Helden Faints". De gelukkige lens zijn plautsgennol Gerril Frik \ietttcvn- hurg, die een kind uit de haven had gered- met gevaar vaar eigen leren. Naam Straal Woonplaats wenst hei dagblad Trouw tot 31 Maart 3955 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30 Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1