Honderden arrestatie; b ij rel in B mssel Nieuwe betogingen komend Boelganin wil gesprek grote mogendheden Frankrïj k voltooit bekrachtiging Schoolstrijd nog niet beslecht antwoorden het Ind. Hose Commissariaat Hoogleraren Erien geluid van Protestanten Strijd wordt nog voortgezet -m HISTORISCH BESLUIT NA VIER JAAR AARZELEN Het blijft koud Faure sprong in de bres Radiotoestellen goedkoper h 2Ï> MAAK! L955 Maarschalk Nikolai Boelganin, de premier van de Sowjet-Unie, neemt een „positieve houding" aan ten opzichte van het denk beeld van een nieuwe conferentie der grote mogendheden dat pre sident Eisenhower Woensdag jl. op een persconferentie opperde. Boelganin deelde dit mee in ant woord op een vraag van een redacteur van het Russische pers bureau Tass. De tekst van het Interview werd op een persconferentie aan de buitenlandse correspondenten voorgelezen. De verklaring van Boelganin is in het Westen met instemming begroet. Egypte veroordeeld voor aanval Half April aanval op Quemoy? De mishandelingen in Indonesië b TURFSCHIP Boelganin ff eer koffie op (Je brandstapel Nieuwe Ierse gezant Overstromingen in Z.-Duitsland Partijbijeenkomst in Italië beschoten Churchill hoopt zijn werk voort te zeiten PLEIDOOI CotnpenfiatieregeliDg voor huishrand tot 30 April Amerikaail? VllCH'tlllii" ;fing brengen van een atoomwapen op veron gelukt KLM-passagïer aan boord gestorven Bromfietser over de hop sinMmJSim Witte d« Wtthstraat 30 Telef. 113700 (4 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 Zaterdags 1718 tutr: Telefoon 113701) Oesvanisttge: Huyaensplem 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel 111892 Adtn Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362409 gcbiedan* Lange Kerkstraat' 24b Telefoon 67.382 Abennement-sprns S3 cent, per week. 1 Ï.26 per m j 6.75 Iw>r kwartaal Lowe mummers 13 Veroohnnt da gelijks maand, cent Directie: C. A. KKT'NINO en Mr. K. AN HOI TEN (Van 0«e tperiale verslnaperer) DE Federatie ran Protes tantse Kerken in Be ku<?. ujunri'i de Gerei Kerk, de Bopri«t<"i. de Methodisten. (js Belgische Zendingskerk en een li berde qroep zu" vetentpri. zal uHizirschijnltik dezer dagen een n/ftciele rerklanrvg geven niet b«- rekkmc tol de thans gaande •rnilc xchoolstrud. Deze me- dérielttwj deed ons ris P fa- aei, vroeger predikant >n Sederltmd en thans de Pro testantse Gemeente nan Brussel latdende, toen «31 Zaterdagavond een pc-spre* met hem hadden. In deze verklaring sol »*et nadruk uxirden gesUld tint tie Bond i'in Protestantse Kerken zich eiisUincieert van. de actie tier rooma- Jfntholtekc- Wij. Protestanten, woeien 'ónt door He houding ran de rooms-kai-holieken ernsfip gegriefd", zet d s. Fagel. .Door hun terminologie oiti- staat ar namelijk venvar- nng tussen hnn actie en het Christen-cijn. Wij morden met hen over èen kam ge schoren, en dit zal de Pro testantse kerken veel schade barofeftetwn. Wij zien in de roomi-kofhotieke octie «tets anders dan een machtsstrijd en deze is in een democra- ftsehe staat, svoarin ook be langrijke andere groeperin gen voorkomen, ontoelaat baar". ktl De premier 7.ei: „De regering van de Sowjet-Unte neemt ter. opzichte van het denkbeeld van een conferentie van grote mogendheden, dal werd geopperd door de president van de Ver, Staten, een positieve houding aan. mits een dergelijke conferentie zou kunnen bij dragen tot vermindering van de span ningen in de internationale betrekkin gen." Boelganin ie: verder alleen nog: In dit verband dient er allcieeist op ge wezen te worden, dat de Swv jet-Unie reeds heeft voorgesteld in de naaste toekomst een vieimogendhedenconfe- renlie over een oplossing van ae kwes tie van een vredesverdrag met Oosten rijk te beleggen. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei. De IsraëlischEgyptische wapenstll- standscummissie heeft Egypte Zondag veroordeeld wegens de „brute en m lord- dadige" aanval op brui lofts ganger' ir het Israëlische dorp Patisj nabij de giens van Gaza. Hierbij werd een meis je gedood. 23 personen weiden gewond. Het incident gebeurde Donderdag avond jl. Autoriteiten van het Amerikaanse mmistei ie van Defensie houden zich op het ogenblik bezig met het bcstudcien van rapporten van de militaire inlichtin gendienM. waarin de nvung wordt uit gesproken, dat de Chinese communisten half Apt 11 gereed zullen ziin de eilan den Quemoy en Matsoe aan te vallen. (Van on-jw» speciale verslaggever) EK IS BLOED gevloeid in België. Bloed dat misschien oli blijken op hel vuur van de schoolstrijd tussen de rooms-katholi] enerzijds en de socialisten en liberalen anderzijds. Want at waj Zondag zo rustig dat de noodtoestand in het gebied van Brussel) worden opgeheven de crisis is nog niet ten einde. Nadat het dag op vele plaatsen tot een handgemeen is gekomen tussen i hangers van beide partijen, is noch de ene groep, noch de aij van plan de vlag te strijken. De leidende figuren van de Chr. Volkspartij hebben na van de, niet ten volle geslaagde protestbetoging althans te gegeven dat zij, indien de regering de subsidiëring van hyzoj scholen niet op een democratischer wijze regelt, de strijd „op gebied" zullen voortzetten. „Ik hoop echter dat de regering j besluit herziet vóór het onvermijdelijke gebeurt", zei oud-Ka voorzitter Van Cattweiaert. Maar van de zijde der socialists bewindslieden werd verklaard dat geen concessies zullen wo| gedaan. De ronms-kathoheken hebben met bekend gemaakt hóé zij de zullen voortzetten. Men houdt het echter yoor mogeliik da aan het e.-? van dr werkweek opnieuw zal worden getracht een massale^demonstratie te houden. Men acht het tevens mogelijk dat zij de strijd zullen teJeggen naar het fmanctele terrein door de staking van het ^hooLsparen uit te breiden en Het geld van de post-cheque-rckemngen af te halen een actie die door de socialisten zou kunnen beantwoord door stakingen. anderzijds. Hierbij werden verscheidene mensen gewond en ongeveer vijfhonderd man gearresteerd, van wie een aantal zwaar zal worden gestraft wegens het dragen van verboden, *ij het veelal on gebruikte, wapens. Dat zich Zateidag ook in verscheidene andere plaatsen ongeregeldheden voorde den, kwam doordat maatregelen van re geringswege het tienduizenden demon stranten onmogelijk maakten z.ich naar Brussel te begeven. Men demonstreerde dan >n eigen gemeente, waar men ver geefs had gewacht op de extra-treinen idit door de regering waren afbesteld) wf op ric plaats waar men. op weg naar cle hoofdstad, door Spaanse ruiters en rijkswachten weid tegengehouden, net zwaartepunt van de ongeregeldheden lag penter m Brussel, waar toch nog enige tienduizenden demonstranten op de been waiuil. en m Hasselt, waar bij relletjes vijftien personen verwondingen opliepen. hl de hoofdstad hing Zaterdagmorgen, toen wij daar arriveerden, reeds een sfeer van dreiging. Af en toe reed een colonne overvalwagens de brede Avenue Boulevard op. en dan werden nier en daar groepen mensen mei geweerkolver, en gummistokken uit elkaar gedreven. Brengtm.s gluurden door openingen in het zeildoek van de wagens naar de over volle trottoirs, en bij het door een cor don van gendarmes onbereikbaar ge worden psr'emontsgebouw stond een pantserwagen gereed. Nit het Noord- staiion kwamen, proecssiegewijs, lange .stopfn mensen: demonstranten uit v laa-n Omstreeks vijf uur Zaterdagmiddag kwam hei in Brussel op verscheidene plaatsen tot botsingen tussen studenten van de Vrije Universiteit opgericht door socialisten, communisten, liberalen, en vrijmetselaar* plus socialisten enerzijds en rooms-katholiek* betogers dat de verklaring van Boelganin het antwoord is op de uitlating van Eisen hower, dat een conferentie zondpr agen da van de regeringshoofden der due giole mogendheden zou kunnen weiden belegd ter bespreking van alle hangende kwesties. Men acht het in bet Westen merk waardig. dat In de verklaring niet wordt gezegd, dat een internationale conferentie alleen heeft vóór Se be krachtiging van de Parijse accoorden, zoals de communistische leider reeds zo vaak hebben betoogd. Hieruit leidt men af, dat de Russen blijkbaar do hoop hebben opgegeven, dat de op neming van West-Duitsland In de West- europese verdediging nog kan worden voorkomen. Ook is het opgevallen, dat Boelganin niet heeft gospiuken over het deel nemen van communistisch China aan een conferentie van de grote mogend heden, zoals de Russen dit de afge lopen jaren steeds he-bben geeist. Opvallend is ook zijn verwijzing near het Russische voorstel voor onderhan delingen over een vredesverdrag voor Oostenrijk, Blijkbaar wil Rusland kwestie-Oostenrijk scheiden van kwestie-Duitsland. In het ..Nederlands Juristenblad" van 26 Febr. j.l. hebben prof. mr. J. M. van ZONDAGMORGEN in alle vroegte heeft öe Franse Senaat de parlemen taire bekrachtiging voltooid van de Parijse acoorden over de herbewapening van West-Duitsland en het Frans-Duitse Saaraccoord. Hiermee is een bind gekomen aan ruim vier jaar van Franse aarzeling om de vroegere vijand het recht te geven, zich te bewapenen. De bekrachtiging was de laatste grote hindernis die genomen werd op de weg naar het opnemen van een half millioen Duitse manschappen in de Westelijke verdediging. Dé verdragen moeten nu, wat Frankrijk betreft, alleen nog door president Coty worden ondertekend. Het historische besluit volgde, nadat premier Edgar Faure de toe zegging had gedaan een handvest van Frans politiek beleid te ver wezenlijken, waarover hij reeds contact had opgenomen met de Verenigde Staten en Groot-Brïttannië, ter voorbereiding van bespre kingen met Rusland „binnen de kortst mogelijke tijd". Het machtige pleidooidat Faure Zaterdagavond voor aanvaarding van de verdragen heeft gehouden en de verklaring van de Russische premier, Boelganin, dat hij het denkbeeld van vier-mogendheden- besprekingen goedkeurt, schijnen er veel toe bijgedragen te hebben, de aarzeling onder de Franse senatoren te ovenvinnen. deren, die de gewone trem hadden ge- jBommelen en mevrouw prof. mr. t>. nomen nu do speciale tremen niet moch Hazewinkel-Suringa. hoogleraren in het ten rijden. •In een klein straatje in dc nabijheid van het slation stopte op een gegeven moment ccn vrachtwagen van een brou werij, beiaden met grote biertonnen. De deksels van die tonnen rolden ineens weg en er sprongen mannen van de wa gen: de turfschipper van Breda had een moderne navolger gekregen. Elders werden Nederlandse autobussen gepar keerd; er kwamen Vlamingen uit. die zich de moeite hadden getroost naar Ne derland te reizen om daar een modern paard van' Troje te huren. Hoeveel demonstranten op dergelijke clandestiene manieren de Belgische hoofdstad binnenkwamen niet net doel. in de conclusies van beide hoogleraren „lichtvaardig" worden genoemd sn „in flagrante strijd met de meest elementaire beginselen van hel sirafrechlproces". Het protest wordt in de Indonesische verkla- ring tenslotte „niet alleen lichtvaardig. zich te voegen bij de vijfduizend, aio ,maar iejfs misleidend" genoemd, reeds des Vrijdags, voordat arte ..al-1 weergordels" om de stad werden getrok-i jn ),et „Nedei lands Juristenblad" van ken." wart.: aangekomen, is onbekend Jog Ma,ut is de volledige tekst van deze De rooms-katholieken beweren, dat meert Indonesische verklaring opgenomen met dan honderdduizend betogers in Brussels |de volgende door pi of Van Bemmclen en binnenstad aanwezig waren - de over-iprof H.izev.mkel-Surtnga ondertekende held en die was er o.i. veel dichter bij schatte het aantal op 25.000. lingen waren bedreven door d« politie in Indonesië. 2e. Dat door die mishandelingen het Volstrekt onzeker was geworden of er ooit een complot heeft bestaan en of de thans verdachten daaraan hebben deel genomen. Op deze beide punten komt de verkla ring van het Hoge Commissariaat terug. Van een weerlegging van de mishande lingen is geen sprake. Dit zou ook. moei lijk zijn geweest. Wij citeren een aantal brieven, waarin gevangenen klaagden, dat de politie hen mishandeld had. teneinde hun getuigenissen en bekentenissen af te dwingen. op 3 Maart eer verklaringafgelegdff*fff' Doel van ons betoog was om de rege ring van de Republik Indonesia ervan le overtuigen, dat de politie haar uit de hand gelopen was en dat zodoende de strafrecht, een protest gepubliceerd tegen de -wijze, waarop „aan ongeveer 25 Neder landers en een onbekend, maar groot aan tal Indonesiërs" door de Indonesische politie bekentenissen worden afgedwon gen in tegen hen aanhangig gemaakte zaken wegens beweerde acties legen de Indonesische regering. In dit protest wordt o.a. gezegd, dat uil brieven van arrestanten met volstrekte duidelijkheid is gebleken, dat wel degelijk mishande lingen hebben plaats gehad. Naar aan leiding van dat protest heeft hel Hoge Commissariaat van Indonesië in Den Haag Zie verder pagina 3 prt aantekeningen: ..Ons stuk. waarop het hoge commissa riaat tea geert, had tweeërlei doel. 1. Aan te tonen dnt ernstige mishande- Een Braziliaanse koffie-exporteuide heer Abraho Jabour. heeft hier op een persconferentie meegedeeld, dat Biazi- lie dit jaar wellicht zes of zeven mil liner. balen koffie zal verbranden, om de prijs op peil te houden, aangezien dë verlaging van de huidige prijzen tal van pioducenten zouden ruineren. De verlaging wordt gevreesd in vel band met het feit dat de oogst 1954—ar» in Brazilië een surplus van zes tot zeven millioen balen beloopt. Mevrouw Josephine Mc Neill. gezante van Ierland in Nederland, is benoemd tot gezante bij de regeringen van Zwe den en Noorwegen, me; permanente standplaats te Stockholm, zo is tc Du blin bekendgemaakt In haai plaats is Oves stromingen van dc Donati en klei- neie rivieren m Zmd-Duitsland hebben Zaterdag twee mensenlevens geëist. In een kreek bij Griesbach verdronk een jongetje van 39 maanden en een driejarig meisje vond de dood toen de oever van een rivier bezweek. Smeltende sneeuw heeft in uitgestiekte gebieden bij Coburg en Erlangen m Beieren rivieren buiten haar oevers doen treden. Tal van secundaire wegen Bepen onder. De scheepvaart op de Donau tussen Regensburg en Passau werd stopgezet. Zondag zijn 15 personen ter on dervraging aangehouden na»v aan leiding van het beschieten van een vergadering van do Christen-demo- btmuemd tol ge/ant tc s-G ra venna ip' de cratische partij. Zaterdagavond. heer Timothy Joseph O'Dnscok, tnans Daarbij werden twee personen ge- secictaiis-gcneraal bij dood en twee ernstig gewond. De van Buitenlandse zaken vergadering werd gehouden m 'yj1 ^uort n dorp Colombia di Carpineti, dicht bij het als een communistisch bolwerk bekend staande Reggio Emilia. Sir Winston Churchill heeft Za terdag op een bijeenkomst in zijn kiesdistrict te Woodford (Esscxi ver klaard, dal hg de kiezers, die hem hebben afgevaardigd, dertig jaar heeft gediend en dat zij .alle hoop heeft dit nog langer voort te zetten". De aanwezigen juichten hierop de oude staatsman lulde toe bureau tol bevordering van da export naar de Dollar-gebieden. (Van onze weerkundige medewerker) Een koude luchtstroom uit het hoge Noorden heeft in de nacht van Zater dag op Zondag een eind gcnmalci aan het ongewoon zachte voorjaarsweer. Gisteren waren de temperature» op vele plaatsen 10 graden lager dan Zaterdag. Het binnendringen van de, koude lucht ging hier en daar gepaard met onweer. De eerste paar dagen blijft ons land in de koude lucht-' stroom, waarbij flinke nachtvorsten zullen optreden. j „r<2?9 3^ verworpen had. De Nationale Vergade ring heeft de Parijse verdragen reeds in December goedgekeurd. Premier Edgar Faure en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Antoine Pinay. hadden de senatoren gewaarschuwd, dat Frankrijk diplomatiek alleen zou komen te staan als zij de verdragen verwierpen of wijzigingen aannamen, waardoor ver traging in de goedkeuring zou kunnen ontstaan Op de laatste avond van het debat heeft Faure niet minder dan vier maal hel woord gevoerd. „Frankrijk heeft jarenlang geaarzeld." zei hij. „maar er komt een tijd dat het niet langer kan aarzelen." Met handopsteken werd een resolutie bestaand program van diplomatieke actie wordt onderschreven, dat de regering zal trachten uit te voeren als de overeen- komstsrt van Parijs bekrachtigd zijn. Faurs had Zaterdagavond verklaard, dat de regering de leden van de NAVO zal verzoeken, de banden te versterken, die de verschillende leden-landen ver enigen. De NAVO. zei Faure, moet niet beperkt blijven tot militaire kwesties, maar moet een politieke, economische en sociale eenheid onder haar leden tot stand brengen, zowel binnen als buiten Europa en met name in het gebied van de Middellandse Zee et: in Afrika. Bij de stemming over het voornaamste verdrag, dat voorziet in de bewapening van West-Duitsland, stemden alleen d« communisten allemaal tegen. Van d gematigd conservatieven stem den er 58 voor en 25 tegen, van de so cialisten 47 voor en 19 tegen; van de radikalen 46 voor en 21 tegen; van de voiksrepubiikeinen 17 voor en 4 tegen; van de Gaullisten eif voor en 30 tegen. In tegenwoordigheid van veie buiten landse diplomaten aanvaardde de Senaat de Parijse verdragen met dr volgende stemmenverhoudingen: L Oprichting van de nieuwe West- europese Unie: 148 tegen llö stemmen. 2. Beëindiging van bel bezettingssvs- teem en herstel van de tVestduitse sou- vereiniteit: 234 tegen "5 stemmen, 3. Toelating van Duitsland in de NAVO: 290 tegen 114 stemmen. 4. „Eiirope/.sering" van baarland: 217 tegen 92 stemmen. Vier van de zeven leden van de West- europese Unie Engeland. Italië, West- Duitsland en Frankrijk hebben nu de parlementaire behandeling van de Parijse meest elementaire waarborgen voor een verdragen voltooid. Nederland. Belgie verdere goede en onbevooroordeelde! ett Luxemburg moeten dit nog doen. rechtspleging ontbraken. Wij vreesden en; L)» verdragen werden in het najaar vrezen, dal de rechter in Indonesia J van 1954 opgesteld, nadai de Franse na- wellicht niet op cle hoogte van de wijze, uonale vergadering het EDG-verdrag waarop de verklaringen door de politie m elkander waren gezet en verkregen door deze onware verklaringen zou wor den misleid. Wat het tweede punt aangaat, n], of er een complot heeft bestaan: In de door ons geciteerde brieven en ook in degene, die eider in ons bezit zijn. wordt telken male gesproken over door de politie en hajr handlangers gesuggereerde verkla ringen omtrent een complot, waarvan de schrijvers de/er bi leven nog nimmer luidden gehooid. Wi) meenden, dat het onze plicht was er op te iviizen, dat m die dooi dc poli tie gesuggereerde verklaringen telkens gespi oken wordt over personen, die tn Indonesië allerlei handelingen zouden, hebben verricht, terwijl aangetoond en j aangenomen, waarbij een uit vijf punten bewezen kan worden uit verklaringen l hier le lande onde< ede ten overstaan. \an notarissen afgelegd dat de ge-, A-M- 1,11 noemde personen reeds lang uit Indonesië UOK dlOOlllH ctDcFIS BI) (1€ weg waten op het moment, waarop zij i volgens de Indonesische politie de huni 1>i/»lifvz»ivIio/I'!rrIn<r in de schoenen geschoven handelingent fUliUJCi tlCUI^lilg izouden hebben verricht Op die gronden! hebben wij geschreven, dat het weliswaar' j Amerikaanse regering' heeft offi- .ondoenliik was gezien het grote aan-,<-lep' bekendgemaakt, dat liet plan be- lal onder dwang afgelegde onware ver- st??' om at'imiscbc-Inchlverdedigings- vernemen heeft men n„ .middelen toe te voegen aan het Ameri-vei nemen, neen men tot deze on" - i prijsverlaging besloten om minister - Zijlstra te bewegen, dc schorsing van /o'ls het 'donr de ooUtu* "'wrd°'gesug''e-gemeenschappelijk communique afspraken In de radiobranchegin te rl^-rt n?et heeft h„itoan van dt' commissie voor atoomenergie en trekken Zou deze schorsing blijven be- leeici niet neeit be.taan. va]] |lt,. departement van Defensie zegt. sfaan. dan wordt het ontstaan dat de huidige teeks proefnemingen in de Nevada-woestijn ook het tot ontplof- kUmnaen ont precies waarheid en waarheid le scheiden, doch dat wel Het Hoge Gezagsorgaan van de Euro pese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft besloten Nederland toe te staan de compensatieregeling voor huisbrand kolen nog te handhaven tot en met 30 April. Met ingang van Zaterdag zijn de ra diotoestellen van het Duitse fabrikaat Grundig met gemiddeld 15 procent in prijs verlaagd. Dit betekent dat een Grundig-toestel. waarvan tot nog toe de prijs 278 bedroeg nu 244 kost. een toestel van 558 kost nu 473 en een toestel van 778 koopt rnen thans voor 672. Naar wij van de zijde van de radio- - van een tare cnaos m de radiobands] gevreesd. /Je K.I.M.-I lietwr J. min Heiningen, ilie pen n eelt geleden in Jneartn door een schut t un de hen uk er van hel oor inhei npfitivn i erhotlrn havengebied om 'iet leien kiiiim. iverrl een dezer dagen ip ile liesrnafpliml.i Venteng Pulo mhtj de Indonesische hoofdstad, he zemen. De jnlo werd tijdens de Ier .inrilebeslrl'hlC genomen, hen aantal collega's van wijlen de heer Van Heiningen draagt de kist met hel ilojjelijk overschot naar de groeve. 4 i ae .\evaaa-woestijn ook het tot ontplof- Ï3 n 1 grote hoogte zal omvatten op jen hoogte waarop vijandelijke bommenwer- j pers zouden vliegen. Een dergelijke ontploffing zou sterk genoeg zijn, om een i Een viermotorig vliegtuig van de Pan gehele formatie van vliegtuigen te ver- American Airways, dat met vijftien'melen, j passagiers en een bemanning van acht leden op weg was van Seattle naar Ho- f nolocloe. heeft Zaterdag 35 mijl van Kaap Arago. aan de Amerikaanse West kust. tengevolge van motorstoring op zee een noodlanding gemaakt. Het toe stel. een stratocruiser. vloog in brand I zodra het het water raakte. De inzittenden, die zich met drie red- dingvlotten in veiligheid konden stellen, j werden door een vrachtschip aan boord machinist J. V. uit Den Haag op de Mathenesserweg bij de Zoutziederstiaal te Rotterdam plotseling remmen voor een 8-jarig meisje, dat onoplettend de weg overstak. Hij sloeg met bromfiets an al over de kop. Mei een hoofdwond moest hij naar het Coolsingelziekenhuis genomen. Alle inzittenden van het vlieg- j gebracht worden. Het meisje viel doch i tuig waren Amerikanen. liep geen letsel op. Friedrich Helmuth Krusjcr een 6T-jari2e Duitse koopman uit Bra/.ilië, is Vrijdag aan boord van een K.L.M.-vhegtuig ge storven, enkele minuten voordat het toe- Zaterdagmiddag moest de 49-jarige j Unddev*le"veï<i van Lissabon Het was de eerste maal dat Kruger, die werd vergezeld door zijn Portugese vrouw, naar Europa terugkeerde, sinds hij 25 jaar geleden zijn geboorteland ver liet. Aangenomen wordt dat Kruger aan een hartverlamming is gestorven., maar dt politie heeft opdracht gegeven een onderzoek naar de doodsoorzaak in ia stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1