aai ss, "-S'rr s'An President Weense Kamer van Koophandel i Rotterdam ™La™r:„2r- m Gevoelvolle uitvoering J. S. Bach's Johannes-Passion bracht een Viaardingen Veiligheicisband voor automobilisten Roman over D.P.'s Maandag 28 Maart 1V.k> [GEN [schap ien jaariëêÉ Padvinders waren bij een Ce/a „Het licht dat verdween" Bekeurd Hersenschudding Bollen weggenomen Burgerlijke sland van Schiedam ücfebouw en groei van Schiedam Lezing gaat nu wel door Jaarfeest „Oud Mathenesse" S.Z.C. haalde volle buit binnen Deze week in Schiedam Ziekenhuisgedeelte flatge- gebouw wordt op 2 April geopend [aliiwen speelt gelij k Spoedige verwezenlijking Rijn-Main-Donauproject Maasland it.'loS&'nfJ Gastvrij Viaardingen Contactavond V.Z.C. T ermijnnoleringen Ds. A. Thielen in ziekenhuis opgenomen Levendig beeld Tekort k!eeinerIpr."meende6 darter vm^N®' als tussenschakel. °m °P te treden Visserijberichten N.S. verhoogt tarief wagen! adin gen ^t.ter,vCLrorenWagenladinKCn 1 28 Minister Spitzen opende F ord-tentoonstelling W. de Prindes kampioen der junioren 'Iers resp, inciën on Zaterdag waren de leden der C.J.V.F. „Martha", C.J.M.V. „Westerkwartier" met hun ouders en belangstellenden bij een in de grote zaal „Irene" te Schie dam om daar de jaarlijks terugkeren de familieavond te houden. De voorzit ter der C.J.M.V. „Westerkwartier", de heer A. Monster las een gedeelte uit ■de Bijbel, waarna hij voorging in gebed. Allen werden hartelijk welkom gehe ten en het verheugde spreker zeer in het bijzonder welkom te kunnen heten de wijkpredikant dr. L. J. Cazemier, alsmede de jeugdcraderling D, de Bruyn en de leden van het dagelijks bestuur van de Federatie der Schiedamse C.J. M.V. Be beide jeugdverenigingen wil den deze avond iets laten zien van het C.J.M.V. werk dat in Schiedam gevon den wordt. Een werk waarvan allen nog steeds geloven dat het door God op de schouders is gelegd. In het ope ningsnummer werd het werk der gehe le C.J.M.V. uitgebeeld en ook werden de afdelingen door een lid vertegenwoor digd. Een ieder heeft zijn taak in de C.J.M.V. Bij al het werk dat er ge daan wordt, verliest het doel zeer zeker niet zijn grond, welk doel is gëlegen in de erkenning van Gods Woord. Het programma werd afgewisseld door pia nomuziek, declamatie en conferences. Na de pauze werd opgevoerd „Een raar stelletje mensen", een klucht vasn Jack Bess. Het geheel speelt zich af in een pensionkamer van een grote stad. Spoedig bleek welk een grote rol het Nederlandse product „kaas" wel speelt. Door de kaas, of het nu oele- gen, jonge- of -pindakaas was, kwamen de verwikkelingen en toch ook weer de oplossing. De avond werd gesloten door het ge zamenlijk zingen van de bondsliederen der C.J.V.F, en C.J.M.V. In de Grote zaal van het Gebouw Irene werd een feestavond gehouden van de Burgemeester van Haarengroep van de NF.V. te Schiedam. Hopman Noordermeer opende deze avond met enkele woorden en heette in het bijzonder ds. J. G. Jansen en de heer Möhring van de Hervormde jeugd raad welkom. Het programma dat bestond uit een bont allerlei van muziek, dans en schei- sen werd vlot afgewerkt. Door het enthousiasme waarmee een en ander werd verzorgd was bet een zeer geslaagde avond. met: Vrijdag en Zaterdag, 1 en 2 April zul len weer filmvoorstellingen gegeven worden door de Christelijke film Actie, afdeling Schiedam. In het gebouw Irene zal in de Grote zaal op beide aypnden om 8 uur de film ,,Het hcht, dat ver dween" draaien. Een boeiende film over een sergeant van het Amerikaanse leger, die in de oorlog gewond raakt en voorgoed blind b*Hoe hii in het normale leven terug keert en daar zijn plaats terugverwerf wordt in deze film uitgebeeld. Aan de Parallelweg te Schiedam wer den vijf mannen bekeurd, omdat zijm een portiek van een huis dobbelden om geld. Zaterdagmorgen omstreeks halfelf viel de zesjarige P. S. van de laadbak van een stilstaande vrachtauto aan de Kreupelstraat te Schiedam. De iongon kwam met het achternooia op de straat terecht en moest met een hersenschudding doorde G.G. en naar het Gemeente Ziekenhuis worden overgebracht. Twee achtjarige jongens hebben te Schiedam een aantal bioOHntaollen uiit^e- graven. die toebehoorden aan de Ge meentelijke piantsoenenciienst. DU ge fapurde in de Prins Bernhaidlaan. De knapen werden bij hun werkzaam heden echter gestoord door de politie, die een procesverbaal opmaakte. Geboren: Jeannettc M J J Tdte£ l? O FBaf vinde^f wiihetmina M. d v Kool en H A Bloemcrtel; Klaas en j J Bekenes en A Blocme Ket'elaar en p Geert. tweeL Goulra tnJMVd Hibels: Adolpn J, z x J porssen en Heijden: Gerarda d v u, n Kat. G A Schoor.derbee-^. yvonne M d v JA wijk en nrnenewegen; Carla. T Bastsaanse en M Be heer J. M. Honvaah, stedebouwkun- dige van de gemeente Schiedam, zal Dinsdagavond 29 Maart om 8 uur, in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam, spreken over „Stedebouw en groei van Schiedam" voor de vereniging van vrienden van het Stedelijk Mu seum. De, wegens ziekte der spreekster, uit gestelde lezingen van 3 en 10 Febr. over ..Mevr. de Vries komt uit met haar huishoudgeld. Hoe kan zij dat? en „Kleedgeld Kostgeld Zakgeld zullen nu plaats hebben op Dinsdag 2„ Maart en Dinsdag 5 April in de Huis houd- en Industrieschool, Prins Mau- ritsstraat te Schiedam. Aanvang des avonds 7.30 uur. Spreekster: mevr. E. WilzenBruins. Be C.J.V.F. en C.J.M.V. ..Oud Ma- thenesse" gaan Woensdag 30 Maart hun jaarfeest vieren in het Gebouw Irene te Schiedam. Een aantrekkelijk programma is sa mengesteld waaraan muzikale mede werking zal worden verleend door „Het Electronische Trio". Aanvang 19.45 uur. Zaterdagavond zag men in het Rotter damse Sportfondsenbad weer eens een staaltje polo van de Schiedammers, waar mee zij aantoonden het toch nog wel te kunnen. In het bijzonder kwam dit wel, doordat middenvoor Jan Roelink w®er eens van de partij was. Deze speler be schikt over een ongelofelijk hard schot, dat evenwel niet altijd even zuiver is, maar door zijn veelvuldigheid a,iUf weer voor de nodige doelpunten zorgt. (De Schiedammers bleken in goede vorm te steken, want R2, de reserves van de eerste klasser Rl, kregen vrij wel geen hand aan de bal. Alleen m de eerste helft wisten zij het de Schiedamse keeper enigszins lastig te maken, maar de achterhoede was paraat en Plomp moest eerst een corner weggeven alvo rens R kon doelpunten. Dit doelpunt was niet het eerste dat m deze wed strijd gemaakt werd, want even te voren had Roelink het eerste reeds op zijn naam gebracht. Tot de rust werd er te hoofdzaak op de Rotterdamse helft gespeeld waarbij de R-keeper menigmaal ien corner cadeau moest geven. De gloeiende kogels hii zhn hem te heet. om te pakken zodat hij zijn heil in wegstompen moest zoeken het geen eenmfai ten kostevan een ruit hoog boven in de kap ging. Nico Kol meyer had wat meer geluk en bezotgde S.lc! met de rust een 2-1 voorsprong De tweede helft was een berhal-ng van de eerste. Behoudens een hardjschot tegen de paal en een er naast werd het de S.Z.C.-keeper niet lastig gemaakt. Aan de andere kant werd de ene corner na 'de andere genomen en een debacle fs uitgebleven dank zij goed keepen van de R-doelman In een hoog temP0 den de Schiedammers hun Uk-tak sper nog twee maal de roos SZC~ verdiende 4-1 zege keerden de S.Z.C. aj-c weer naar huis terug- v de toekomst van S.Z.C. tweede Voor deze week heef het tweede herenzevental de opdracht Charlois te bezoeken en wel op Vrijdag t April. Maandag 28 M*aart Beijersbergen 20 uur Zakenstudiekring; Bijeenkomst le dem ,Q Maart' Huishoudschool Rr Mauritsstraat 19.30 ™r Comraissie voor Huish. en Gezmsvoorlichting.Le zing met film Mevrouw de Vries komt uit: hoe doet zij dit- Aul» cted seuiri 20 uur: Vrienden van helSted groep, Lezing Arca(ie 20 uur:J Oefening ODO" Z2-tarpunten, waaronder eeir-wui=.«.. -j,1 jupi1 ili—ptti-t.—i u mi het verlenen van een garantie aan. ae püjnfc van een stelling waren^! Maassluisse Gemeenschap: eveneens toUfc^r piaatse te verbinden en te vervoe- hel beschikbaar stellen van een cre/siet ten behoeve van een feestverhcJA'Kg aan enkele openbare gebouwen,gelegen heid van de viering v-an^öe tiende be vrijdingsdag tot hej..^iröodzakeIijk ver klaren van de stichting en instandhouding van een Christelijk Technische school te VCI11 CCU ww.. v. Maassluis; tot-het beschikbaarstellen van een erediet.voor de bouw van een werk plaats yoor sociale werkvoorziening; de verkoop van een perceel grond aan de Wagenstraat voor de bouw van een nieuwe Christ. Geref. Kerk en tot het beschikbaarstellen van een crediet voor de ophoging van het resterende gedeelte van het derde deel van de Sluispolder- West, alsmede tot onderhandse aanbeste ding van het werk aan de N.V. Aan nemersbedrijf v.h. T. den Breejen van den Bout te Aerdenhout. Voorts staat wederom op de agenda de bouw van een nieuw kantoor voor de gemeentelijke licht- en waterbedrijven en enige industrieruimten met 10 boven woningen aan de Haven. In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen, zo dat dit voorstel nu weer in stemming komt ren. Nadat de oefening was afgelopen, heeft een van de juryleden, dokter Senus uit Capelle aan den IJssel. een korte uit eenzetting gegeven van de gedachten- gang van de jury bij het toekennen van de prijzen. Vervolgens heeft dokter De Vries uit Viaardingen de prijzen uit gereikt aan de winnende afdelingen, waaronder de Parool-wisselbeker, die de Rozenburg-junioren met succes hebben verdedigd. De uitslag was: Senioren: 1. Naaldwijk 262 pnt., 2. Viaardingen 258 pnt.. 3. Maasdijk 252 pnt., 4. Maassluis 245 pnt Het totaal van de eerste en tweede ronde (de eerste selectiewedstrijd werd op 15 Januari te 's-Gravenzande gehouden) was; 1. Naald wijk totaal 532 pnt, 2. Maassluis 525 pnt. Junioren: l. Naaldwijk 247 pnt., 2. Rozenburg 225 pnt., 3. Viaardingen 221 ont. Totaal le en 2e ronde: 1. Roben burg 458 pnt. De leidersprijs was voor Schiedam met 67 pnt, 2e Viaardingen eveneens 67 pnt. Behalve door zijn eigen onsterfelijke composities aal de naam van Felix Mendelssohn altijd bekend blijven door een daad van, hemzelf misschien met eens volledig bewuste, musicologische draagwijdte; het herontdekken en weer tot uitvoering brengen van Bachs Matthaeus Passion, precies honderd jaar na het ontstaan van deze passiemuziek. Wie nu echter mocht denken, dat met de uitvoering van 1829 het pleit beslecht en de Baehrenaissance in voile gang was. vergist zich toch. Het heeft nog vele jaren geduurd, voor de Matthaeus Passion werd wat zij nu voor ons is: een jaarlijks, zelfs verschillende malen terugkerend, muzikaal evenement, ten nauwste verband houdend met het godsdienstig leven en de gebeurtenissen, die zich in het leven van Christus m deze wexen van r.e. kerkelijk jaar voordeden. Bach, wiens religieuze gevoelens tot de meest oprechte behoren, die iemand maar zou kunnen belijden, heeft het Evangelie van Matthaeus getoonzet, zoals alleen hij. als musicus en als godvruchtig mens, daartoe maar in staat zou kunnen zijn. Intussen dreigde de verering voor dit kunstwerk een zeer éénzijdige waarde ring te worden en nóg valt het velen moeilijk, in de Johannes Passion eenzelf de schoonheid te ontdekken, zii het dan getransponeerd in de sfeer, die deze Evangelist aan het lijdensverhaal ver leent Toch is ook de Johannes Passion zo langzamerhand meer bekend gewor den en zelfs zijn er dirigenten, die ook van de uitvoering van dit werk in de loop der jaren een traditie hebben ge maakt. Tot hen behoort Piet v.d. Kerk hof!. die Zaterdagavond in de Grote Kerk te Viaardingen de Christelijke Oratoriumvereniging „Gloria in excel- sis Deo" en het Toonkunstkoor afde ling Viaardingen dirigeerde. De uitvoering was voortreffelijk. Een •rote vertrouwdheid met het noten beeld maakte het de koorleden moge lijk. voor de juiste expressie zorg te mnniliilra ('ni'AmaflPk dienen allereerst te worden vermeld Mea Naberman. sopraan en Annie Her mes. alt, wier aria's subliem werden vertolkt. Even grote bewondering ver dienen de Christusvertolking van Anton Eldering en de tenoraria's van Jan Waayer. Iets beneden dit niveau ble ven Reinhardt van Randwijk, tenor (Evangelist) en Jan v.d. Ree, bas (kleine partijen en aria's). Behoudens onzuiverheden in de aria's 31 en 32 was de begeleiding van het Rotter dams Philharmonisch Orkest zeer goed, terwij] Lilly van Spengen. cembalo en Koos Bons, orgel eveneens hun secun- derende taak uitstekend vervulden. De kerk was goed bezet en het slot- Woraal heeft men staande aangehoord. Ad interim Naar wij vernemen zal het ziekenhuis- lizeUchap bestaande uit leden van Egenoten een bezoek gebracht aan ft bestuur van de Stichting iaar- ileden een bezoek aan Zaandam 'tgierigc Vlaardingers grondig uit gezet. De heer Van Minnen sprak 'kort begroetingswoord, met ver lende geestige passages, vooral zijn herinneringen aan het be- aan Zaandam. Speciaal heette hij om zijn beide ambtgenoten, de m Hille en Meulcnkamp. de wet- van O-, K. en \V. cn van Sociale Zaken en shuïsvesting te Zaandam, die de naar Viaardingen hadden mcege- dat de gasten de Stadsgehoorzaal ken hadden, waarvoor zeer veel .gstelhng bestond, gingen zij in bus terug en maakten een rond- r de stad. waarbij door terzake igen toelichting werd gegeven. bezocht tijdens deze tut het „-bad, waar men er met verba kennis van nam dat het dagge- (e!de van betalende bezoekers reeds tot ongeveer 1250 geste- ."Een maaltijd werd tenslotte ge- erd in het Handelsgebouw, «ds woonde men een gezellige ctavond van de organisaties, die werken in de Vlaardingse Ge- chap. bij. ds direct na de aftrap zitten de iwaler er fel op en komt het wcn-doel onder zware druk t e van Noortwijk redt een paar op brillante wijze, maar na 20 [en geeft SSS kort achter elkaar aal het nakijken. pal bij het tweede doelpunt had terhoede van Zwaluwen ruirn- s de gelegenheid gehad om lij- te grijpen. De thuisclub komt ook wat meer aan te pas en 'Bergwerf verkleint na enige Lijd htersiand met een fraai schot binnen de paal 11-2). Zwaluwen nog enkele goede kansen, maar [is toch SSS dat kon voor de nogmaals succes kan boeken, als Velt opnieuw Van Noortwijk weet erschalken. de tweede helft worden beide doe- aanstonds onder vuur genomen. Van oortwijk voorkomt door urlopen een zeker schijnend doelpunt, maar de bal komt weer voor de voeten van een der gasten en het volgend ogenblik is het 14. Zwaluwen geeft de moed geenszins op en reeds enkele minuten Sater scoort W. Vissers, die als linksbuiten een prima partij speelde, met een sublieme kopbal. Nadat een volgend doelpunt van de Vo gels geannuleerd is wordt het toch 3-4 als C. den Boer een flitsend schot lost, waar. bij de keeper geen schijn van kans kreeg Zwaluwen is nu overwegend sterker en de ene hoekschop volg.*, op de ander. Dit offensief vindt zijn bekroning in de gelijkmaker van de voet v-an Bergwerf. In de laatste minuten zet SSS nog een reeks verwoede tegenaanvallen opl waardoor enkele benauwde ogenblikken voor het Zwaluwen-doel ontstaan. Een buitenspeldoelpunt van de roodhemden wordt terecht afgekeurd. Nadat v. d. Weyden nog een opgelegde kans heeft ge mist kondigt de scheidsrechter het einde Wij menen, dat beide partijen met dit gelijke spel volkomen content kun nen zijn. Het was een felle strijd, die echter tot het eindsignaal binnen de perken van het sportieve bleef. Zwa luwen 2 zette haar overwinningenrceks voort en won voor de twaalfde keer in deze competitie, nu van Jodan Boys 2 in Gouda, steken? Uitslagen van 26 Maart: Zwaluiven-S.S.S. 4-4; Jodan Boys 2-Zws- luwen 2 1-3: Zwaluwen 3-Excelsior M 3 2-2; Zwaluwen 4- Viaardingen 2 6-2: Zwaluwen S-Capelle 3 5-2: Excelsior M 8 -Zwaluwen 8 1-1; R.S.M.4-ZwaJuwcn 90-7: Junioren: Zwaluwen a2-Fortuna a2 1-2: Sunlight a-Zwaluwen a3 5-J: Zwaluwen bbl- Fortuna bl 2-4: Zwaluwen b3-R.F.C. b2 0-3; V.D.L. b-Zwaluwcn b5 4-0: R.T.C.el-Zwaluwen cl 3-1; Voorwaarts c2-Zwaluwen «3 0-10; V.F.C. c2-Zwaluwen c4 1-0. Om de kJin.i tip letsel tot een wint in um te beperken door bescherming i'nlt de passagiers in een auto, hrrji de Fordfabriek m Dagenhnm. Engeland, jen zgn. ueiiipheidybond loten ontwoT' pen, welke in de tangen kan worden j gemonteerd. De veiligheidsbami en riemen zjjn vervaardigd van sterk materiaal. De band kan voor elke persoon pos tend. worden gemaakt en dus zowel voor volwassenen als kinderen worden lebruikt. Haken met veren zijn aan >lk eind van de ueüipheidsbnnd beres- ligrd, waardoor deze snel losgemaakt of yevestigd kunnen worden. In het midden aan de voorzijde bon ie band is een normale metalen gesv iongebroeht, welke gemakkelijk kan »orden losgemaakt. „Zij wilden niet sterven" is de titel van een roman, die de Franse auteur Pierre-Henri Simon schreef over een groep ontheemden, afkomstig uit het plaatsje Szent-Anna, gelegen tussen Hon-garij en Servië, en uitgeweken voor Tito's regime. Het boek. althans de Nederlandse editie er van (H. Nelissen. Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen) kreeg' de wat reclame-achtige ondertitel: „Er is geen 25e uur" mee en dat komt omdat deze schrijver zijn personen de moed geeft weer wat van het leven te maken: zij bouwen een nieuwe nederzetting op. Pierre-Henri Simon volgt al zjjn hoofdfiguren het hele boek door en zodoende presenteert hij een totaal beeld, dat zich nergens gaat verliezen in het bij komstige. Een be7.wsar is, dat hij op deze manier i ergens zweemt naar de overzicht, j schrijver: hoe duidelijk hij ook de j ellende en de moeilijkheden tekent (et j worden heus geen doekjes om gewon- den), afgronden ervaart de lezer maar zelden. Op dezelfde wijze komen de karakters wel helder geprofileerd naar ■oren, maar de diepte, het perspectief, is er niet steeds; daarvoor in de plaats j komt dan een treffend silhouet De I uitzondering vormt Elsa. de dappere I jonge vrouw, die, wanneer ook voor haar het licht aanbreekt, kanker blijkt te hebben. Toch bevelen we het boek aan. om dat het, zonder dus de directe ontroe- j ring of vervoering te brengen, ons de j vluchtelingen en de sfeer waarin zij leven, of willen vérder leven, nader i kan brengen dan een theatraal verhaal, j dat na een traan losgeporst te hebben j veelal vervluchtigt. A. J. K. De president van de „Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft" te Wenen, de heer G. Dworak, heeft vandaag een bezoek gebracht aan Rotterdam. Vanmorgen werd hij door burgemeester mr. G. E, van Waisurn ten stadhuize ontvangen en daarna was er een bijeenkomst op de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het Beursgebouw te Rotterdam. De voorzitter van de Kamer, mr. K. P, van der Mandeie, riep de heer Dworak ccn hartelijk welkom toe. Drie jaar geleden was hij eveneens in Rotterdam en tijdens die gelegenheid sprak de heer Dworak zijn bewon dering uit over de energieke wijze, waarop de herbouw hier werd aange pakt. Thans vcrklaaide hij zeer onder de indruk te zijn van de vele en snelle vorderingen, die er gedurende drie jaar waren gemaakt. - -Z"" aioul nrj f (.Ziiu-incii 4.DS m.k uunwimwiu dragen en de moeilijke chromatiek gedeelte van het flatgebouw aan de bur niet alleen notenlijk, maar ook in haar (gemeester Pruissingei in de loop van de suggestie van bewogenheid uitnemend mss -.arniv a 17Ja .„ciln errtlictrvn SUEKCbUV v on te realiseren. Van de vocale solisten Groene wegen. •r4en Keutoren J Kruid«üt h H de Oude 5? mr Sluis. Sn!rp:i """der Bel'. Arcade Chr Ver v. Lich. Oefenin, Gyvrfdagi1UApra-iBcdrijfscantinc Roe lants 20 uur: Personeelsvereniging R lants: Eieren-avond' Anril: Club- "ll1 Maart'enbl'en 2 April Hrt Blau- we Huis" Lange Nieuwstraa't 181 wang 10 30 uur: Vrouwenclub v. d- AiS- Bond van Ouden van dagen; Bazar voor aanschaffing nieuwe materialen- De Regelings Commissie van de Hcrv. Vrouwen Groep, die samengesteld werd in verband met de komende Ledenjaar vergadering van de landelijke Herv. Vrouwen Groep C.J.V.F., die hier op 11 en 12 Mei gehouden zal worden, deed ons de volgende mededeling: Zij had de opdracht voor een nacht logies te vragen vou." een 6 a 700 vrouwen, uit alle Provincies van ons land. die hier als afgevaardigden deze vergade ring zullen bijwonen. Binnen zeer kor te tijd heeft men nu honderden Vlaar dingse vrouwen bereid gevonden als gast vrouw op te treden De dames zullen dus in Viaardingen stellig een goede ontvangst genieten! Van het vriende- lijk aanbod van Schiedam behoefde men zelfs geen gebruik te maken. Vlaardin- gen houdt de gastvrijheid in ere! De Ree Comm. is zeer danxbaar voor zo veel spontane medewerking! Over de vergadering m Mei nog het volgende: In de Stadsgehoorzaal spreekt Hs T W. de Kluis, legerpredikant. naar' aanleiding van ingekomen vragen over de geestelijke opvoeding van onze militairen, 's Avonds in de Grote Kerx Sreckt jkvr. van Asch van Wijck. die de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Evanston buwoonde over deze bijeenkomst. In deze samenkomst rijn ""k de East vrouwen hartelijk wel- kTe volgende dag wordt de vergade ring in de Stadsgehoorzaal voortgezet. Dafr spreekt dan jkvr. C. Wttewaall van Stoetwegen, lid van de Tweede Ka mer der Staten Generaal over het on derwerp: „De Vrouw en de verandcrln- gen in ons Burgerlijk Wetboek Deze voorlopige mededellngen h0opt men Ia- 1 ter nader toe te lichten. A 1U IOE>Jil&Cl lil tact iSJ trj-r van maand April 1955 in gebruik genomen kunnen worden. De officiële opening van dit gedeelte van de grote flat, waar enkele afdelingen van het Algemeen Ziekenhuis zullen wor den ondergebracht tot het nieuwe zieken huis gereed is. zal plaatsvinden op Zater dagmiddag 2 April om half drie. Het bleek een goede gedachte te zijn geweest van het V.Z.C.-bestuur om Excel sior te Viaardingen te reserveren voor zijn contactavond. Voorzitter P. Nelemaat kon n.I. in zijn openingswoord een zeer groot aantal leden begroeten Men heeft genoten van een aantrekkelijk filmpro gramma, waaronder enige sportfilms, die waren afgestaan door de United States Information Service. Sterk de aandacht trok een documentaire over de Internatio nale IJspatrouille die ijsbergen opspeurt, die in drukke vaarwateren drijven. Het was werkelijk amusant te zien hoe een kolassalc- ijsberg in het warme water smolt tot een klompje sneeuw ter grootte van een tafelblad. Na de filmvoorstelling trad een Hawaiian-ensemble op en bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen. (Medegedeeld door de firma A- Makkreel, makelaar In granen). ROTTERDAM. 28 Maart. Mais Maart Me. Juli Sept. Gernt Maart Mei Juli Sept. Vor. slot VJC S.K. 25.S0 25.70 26.05 26.071 26.12» 26.00 26.05 26.15 26.00 26.00 26.10 23 00 33.00 23.00 23.00 22.20 22.20 22.15 22.15 Bij een val in zijn woning te Maasland heeft ds. A. Thielen. emeritus predikant van de Geref. Kerk aldaar, zijn heup ge broken. Ds. Thielen is opgenomen in het ziekenhuis „Bethel" te Delft, alwaar ope ratief is ingegrepen. De toestand van de 69-jarige laat zich gunstig aanzien. ODO VERLOOR VAN ODI 2 Na maanden van gedwongen rust heb ben de korfballers Zaterdagmiddag hun spel op het groene veld w'eer hervat. ODO speelde tegen het ongeslagen ODI 2 in Schiedam cn daar de Maaslanders met verschillende invallers uitkwamen re kende men op een flinke nederlaag. Dat viei echter mee want het gelukte de Schiedammers niet meer dan 4 maal de korf te treffen. Dat was al voor de rust. Na de pauze speelde ODO met de wind mee en stelde men ook tegenover een zwak middenvak van de Schiedammers een krachtig eigen viertal. Hoewel de bal daardoor veel in de Maaslandse aanval verkeerde, bleef het verdiende tegenpunt uit. Tengevolge van de slechte "terrein gesteldheid moest de thuiswedstrijd van ODO 2 tegen het Vlaardingse Oranjs- Nassau 4 vervallen. Begioelingsavond. Zondag 3 April vindt de openbare belijdenis plaats van een aantal doopleden der Herv. Gemeente van Maasland. In aansluiting hierop houdt de Jonge Kerk op Woensdag 6 April in „Het Trefpunt" een begroetingsavond voor de jonge lidmaten. Aanvang 7.30 uur n.m. Paasfeestviering. Evenals vorige jaren hoopt men ook dit jaar weer met de leer lingen van de Zondagsschool te Maasland het Paasfeest te vieren. Voor dit doel wordt langs de huizen een collecte ge houden. Geslaagd. De heer P. v. Geest Jzn te Maasland is geslaagd voor het examen Fruitteelt. Winkel verfraaid. De winkel welke voorheen geëxploiteerd werd door Gebrs. Van Reeven aan de 's Herenstraat le Maasland wordt thans beheerd door de heer W. v. Dijk. Deze heeft verschillende veranderingen aangebracht, waardoor het geheel ongetwijfeld is verfraaid en zeker de aandacht van het publiek zal trekken. In het bijzonder was zijn belang stelling uitgegaan naar de haven van Rotterdam en in verband met de positie van Rotterdam in het internationale ver-keer, merkte de heer Dworak op, dat alle Europese havens een levendig beeld vertonen. Overal tracht men goe deren r.aar zich toe te trekken. Vooral daar is activiteit waarneem baar. waar het oorlogsgeweld vele ver nielingen aanbracht. In dit verband wees hij op de havens van Triest en Fiume. Een uiteenzetting gaf de heer Dworak ook over het vervoer van massagoede ren. He: is bekend, dat vanwege dt zgn. uitzondermgstarieven deze goede ren uitsluitend over Duitse havens wor den verscheept. Voor Nederland mag dat een teleudstelling heten, doch de heer Dworak was van oordeel, dat Rot terdam als stukgoedhaven een buiten gewoon druk verkeer te verwerken heeft. Een groot voorstander toonde hij zich van ae verwezenlijking van het Rijn- Jvloin-Donau pioject. Met de bouw van sluizen is ai rekening gehouden voor de doorvaart van klcmere zeeschepen. Ook zijn de vaarwegen aanmerkelijk ver beterd. Ir. Oostelijke richting is het project nagenoeg gereed. Men kan van Passau al naar ae Zwarte Zee varen. Voor Oostenrijk is een spoedige vol tooiing oaaiom van zulk een groot be lang, eaar dan de mogelijkheid worat geopend Amerikaanse en Engelse kolen over water te vervoeren. Deze wjjze van vervoer zal goedkoper zijn dan per rail. De heer D-.vcrak gaf tenslotte aan beeld van de economische toestand in Oostenrijk. Gedurende de laatste dne jaar is een goede verbetering ingetreden. "Vooral de maatregelen, die genomen rijn voor de Ionen en prijzen, zijn gunstig gebleken. Op deze wijze heeft men het infiauegevaar bezworen. Er is dan ook bijna geen werkloosheid en men komt goed geschooide arbeids krachten tekort. De opbouw van hui zen en de aanleg van wegen wordt met kracht ter hand genomen. Dit houdt de sleutel in voor een verbetering var. de economie, hoewel men zich afvraagt of het aan te bevelen is, dat het thans be staande tempo in de bouwnijverheid wordt aangehouden. Hier en daar ontstaan „pieken". Sprei ding van de werkzaamheden over een aantal jaren wordt dan ook in overwe ging genomen. De buitenlandse handel voor Oosten rijk is eveneens bevredigend te noe men. Alle landen kunnen invoeren, doch ernstig rekening moet daarbij gehouden worden met de concurrentie. Een grote factor voor Oostenrijk is net vreemdelingenverkeer. Men is er dan ook reeds op uit de hotels te mo derniseren. in het algemeen streeft Oostenrijk zeker naar uitbreiding van de handel met Nederland. De heer Dworak vertelde tenslotte da Japan en Indonesië steeds meer op de markt verschijnen. De vraag naar Na afloop van deze bijeenkomst ver trok het gezelschap naar de Roei- en Zeilvereniging „De Maas". De voorzit ter van de Kamer van Koophandel heeft de heer Dworak daar een fraai Delfts Blauw bord aangeboden. Onder de genodigden bevond zich ook dr. Erich Phiz gez-'.nt van de Oos tenrijkse Bondsrepubliek. 's-GRAVENHAGE. 28 Maart. Prijzen verse vis: grote tong f 2 24—2.30. groot mid deltong 2 252.38, klein middeltor,e 2.36 2 59. tong 1 2.80—5, tong 2 2.72—2.S0. larbot 1 2.40—2 60, tarlxit 2 1.40J.60, tarbot 3 I 10 -1.30. tarbot. 4 0 80—1 00. heilbot 1.60—1.60 griel 1 1.10—J 20,. griet 2 0.8O—1.00 alles p kg Tongschar 1 3644, tongschar 2 2128 grote fchol 20—28. groot middelschol 36—15 mid delschol 21—29 kleine schol 18.81124 grote schelvis 23—23,50. groot middelschoten "23— 24. middelschelvis 23 50—25, schelvis 1 17 50 ~rl; ÏChP,v'5 2 to—18. zwarte poon 8 50—14, wijting 9—16, schar 15—20, alles per 40 kg Grote kabeljauw i uitleggers) 24—40 mid delkabeljauw 23—35 per 40 kg,, grote hs- kabeljauw 49—65 per 100 kg., middelkahej- jauw 1 22—27, kabeljauw 2 20—25, grole wolf 19—21. nnddchvoif 22—25 woIf 1 25— 2Ï.50, koolvis 18.50—24.50 per 40 kg. mpi ïf>de.rland1se. Spoorwegen delen mÜÜf v®r£°Sing bedraagt in het alge- meen 12.5 procent. Het minimum oer wagen wordt echter van J 3S~ en J 50,— gebracht, teneinde dit minimum meer in overeenstemming te brengen SL y/ wagenafStand 0nafhank^e verhouding verhoogd. Teneinde de ien™ ■64 per 109 k& welke zijn op. f>fnT™ vrachtprijstabellen." meer m overeenstemming tc brengen met hot mm.rnum per wagen, wo'dcn dTvijL teen- en vijfhentonsprïjzen op resp ten- JOtfkg gesteld!' 37 COal 32 (Van een onzer verslaggever») In de grote zaal van de Dierentuin heeft de secretaris-generaal van het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat mr. D IV. G. Spitzen, vanmorgen een ten toonstelling van Ford-autómobieien ge opend. Op deze grote show introduceer de Ford twee nieuwe wagens in d» Franse lijn, de Versailles en de Rcgence. Binnenkort zal de assemblage vac deze personenauto's in de Nederlandïa Fordfabriek ter hand genomen worden. Mr. Spitzen wees in zijn openingswoord op de noodzaak van goed onderhoud van het wagenpark. „Met het kopen van een goede wagen is men niet van zijn verantwoordelijk heid af. Men moei zich ook verantwoor delijk achten voor de staat waarin de wagen tijdens het gebruik verkeert", ao zeide hij. Vooral de voortdurende toeneming van het aantal auto's, waardoor het pro bleem van de verkeersveiligheid steeds groter wordt, maakt het noodzakelijk dat de verkeersmiddelen op de weg goed mogelijk zjjn. De heer G. van Versem. directeur van de N.V. Auto Service, zette in zijr. inleiding uiteen dat Ford reeds 25 jaar streeft naar een geregelde controle van personenwagens. De Trekvogels-athieet, J, van der Voort heeft Zaterdag op Dumreil de 5090 meter-veldloop om het Zuldhoilitt"» kampioenschap gewonnen na een span nend duel met zün clubgenoot C. Jansen, die op de twfcede plaats eindigde. De winnaar van verleden jaar, H. van der Wüden, van dezelfde Haagse vereniging werd nu derde cn ook op de vierde plaats eindigde een Trekvogel, C. van Drie). Onbedreigd wonnen zü dan ook nel clubkampioenschap. Eon wisselbeker, beschikbaar £f®el voor de vereniging, die op de 3000 en op de 5000 meter de beste prestatie le verde. verhuisde naar Trekvogels. Voorzitter J. D. Hofman van WIE reikte na afloop de prijzen uit. De voornaamste uitslagen zijn. Senioren 5000 meter: A-klasse. 1. J- d. Voort (Trekv.) 16.44.2; 2. C. Janjen (Trckv.) 16.49.4; 3. H. v. d. W>jd«n (Trekv.) 16.59.2. B-klasse: i. J- Bdtof (Trekv.) 18.02; 2. A. G. van Tol <Wüy 19,12. C-k!asse: 1. W Rietbergen 'f*"" land) 19.24.8. Clubkampioen: Trekvo- gels. Senioren 3000 meter. C-klasse 1. r. Heer (Pro Patria) 12.76.6. D-klasse 1- v. Ravensbergen (Holland) 11.25.8; 2. \- Jonker (Holland) 11.34.4; 3. Van Dum (NAC) 12.03.8. E-klasse 1. P. van FW5' dij (WIK), Junioren A 1500 meter: 1. W. de rein- der (DOS) 5.12.6: 2. P. Manders (Trekt-) Clubkampioenschap: DOS. Junioren B 1500 meter: H. Kortt* kaas (Trekv.) 5.38.8; 2. B. Ouwehana (WIK) 5.44.8: 3. H. Kalkman (Trekv.i 5.44.8. Ciubprijs: VVIK. GRAANBEURS ROTTERDAM Rotterdam 28 Maart Binnenlandse F*' nen. officieuze noteringen per 100 ROTTERDAMSE TERM IJS'MAR KT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO gedeeid0t"ooEr i'/h Julius 83.95 83.85, Sept. 34,1. 83^0 Omzet- tracten 8 contracten. 83.85. Juli con- sciioor.de gedroogde to 26.75: haver nj3 kleur en vochlgehaitc 24.50—25.25; blanke tot 28: rogge doorsneckwaütri. -|r_ 21; baksoortop 23; Peulvruchten, lus.elecj; groene erwten tot 60; schokkers tot blanke bruine bonen tot 51. Bcrkel en Rodenrijs 28 Maart 1955 7j:' pen: kopland 59—75: electra 22—62; or«n)« nassau 42—85: m. bolr. 2.J0 p. 100 .«7, Koot'"; duisburg 1322; red beltcrtimes 5—18. w ringen: stetman 8—54. Snl|bloemen: ananw; nen 23—80: fresia 27—86; latbryrus 37—» anjers p. st. 421: hyacinth m. b. p. st.8— Kaskomkommer A J03116: 3 74—85: C ar- 67: da A 14.90—28 50; B 13—21.70: C 15.40 p. 100 st. spruiten 24—39; komk. »}ekf —81; siJascllen 99-102 p. 100 kg. Eerste to maten aangevoerd 0.51 p st «5»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2