dertiende jaargang a Venster naar buiten N ieuwe subsidi ereg el r ranten voor emi Al druk overleg over gesprek met Moskou Nieuwe naclitjagers voor Nederlandse luchtmacht Niet langer alles verhopen Nieuwe beschuldigingen tegen de verdediger, mr. Bouman Generaal-mcijoor Baret! a Tot verwerping van het beroep geconcludeerd Belgische radio onder censuur I BIJDRAGE WORDT GEBASEERD OP HET INKOMEN Parijs is klaar Moskou zou koers D wijzigen Honderden F ranse winkels dicht Margarine 2 cent goedkoper Duits hof behandelt klacht over Saar l ^\)Mr 29 MAART 1955 J AG A) Weerbericht betalen (Van een onzer verslaggevers) ET INGANG van 1 April zal een nieuwe regeling gelden voor de subsidiëring van emigranten. De bijdrage, die men zelf moet de overtochtskosten, zal niet langer gebaseerd worden op de werkelijke kasten, maar op hei inkomen van de emigrant. Deze bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het bedrag, waar voor men in het jaar, voorafgaande aan dat van de emigratie werd aangeslagen m de loon- o£ inkomstenbelasting bovendien komt er een minimum- en een maximum-bijdrage. Het maximum is 100 voor een gezin en 150 voor een zeu standi" emigrerende ongehuwde. Aangezien deze mmimum-bydrage mS worden betaald. aal gem waarborgsom b„ aan. mel'D?mma"mZrfb™drfBerwogrddt berekend op basis van 900 voor iedere van de emigrerende eenheid deel uitmakende persoon van Tj!« en ouder, 450 voor ieder kind van 3-11 jaar en 225 voor De zaak-Jungschlaeger E Britse minister van Buiten landse Zaken. Sir Anthony Eden, heeft in het Lagerhuis ver klaard, dat Amerika, Engeland en Frankrijk reeds in overleg zijn getreden over methoden om tot een conferentie met Rusland te komen. Eden zei, dat, nu Frank rijk de Westduitse herbewapening bekrachtigd heeft, men de be loofde procedure kan gaan vol gen om tot een vier-mogend- hedenconferentie te komen. NOG voor het einde van het jaar zal de Nederlandse luchtmacht in het bezit zijn van een aantal nieuwe Amerikaanse nacht jagers. De generaal-majoor van de luchtmachtstaf. A. Baret- ta, deed hiervan mededeling bij zijn terugkeer in Nederland met de „Westerdam" van de Holland- Amerika Lijn. ACTIE POUJADE Gelijke beloning Motie-mej. Tendeloo aangenomen (47-59) Zie verder pagina 3 IVEHROE IN JUNI NAAR DE SOWJET-UNIE Nieuwe zaak Ook spijs- en vetoliën omlaag? De Berkelse moordzaak O Kath. Middenstanders willen demonstreren Buitenlanders wonen herdenking 5 Mei bij VIJFDUIZENDSTE SCHIP IN DE N. WATERWEG Nederlander uitgewezen VEILIGHEIDSRAAD BIJEEN No<r ]7 arrestanten in Brussel n„Herdam: WiUe dc WlthiUtM' 30 Teief. 117700 (4 1.) postbus 1112 Potgno No 424it9 Klacht rildicnst abonnementen IE 3d- !!>70 u Zateidacs 17—18 uur. Telefoon 117700 rmvenhaee: Hnyji-nsplein P'vdg.rn 42(807 Rrd.ictir. Til. II1H1I2 - Aom Tol 1 14402 Klnchtc ndionst abonnementen' Tol 362701 eredam: L-mge Keikoiaal 1Mb - Telemon 07R82 ibonneniont-spms ">1! co-it per v,r-k, I 2 20 n* pvta-m I 675 per kv.arts.il Ln«t> miiimpn 13 cent V<*i h-1" nt üUgrink- (>c Directie ip; C. .V. KKI'MNti on Mr. K. VAN tlOl'TKN O Weersverwachting, geldig tot Wocnsdngav mid. WEINIG BEWOLKING. 0\ or het algemeen weinig bewolking en op dc meeste plaatsen droog weer. Zwakke, tijdelijk over wegend matige wind tilt Noordelijke richtingen. Van nacht lichte vorst, morgen dezelfde temperaturen nis vandaag of iets hogere. 2 April- Ton op 6 17 onder IB 16. maan op 14 0., order 4 08 s___ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i p velerlei vergodei mgen, hetzij j Q van kiesvereniging of mhüoloiga-I msatie duikt- wanneer het gaat over de taak en de plaats van de school met de bijbel telkens weer de vraag j 0p- Wat te denken van het probleem j der buitenkerkelijke kinderen op de; christelijke school? j Men 7:~' hjer veelal giotc g'-varen Men vreest de invloed, dn- ei \,ui dc/e leerlingen kan uitgaan op de kinderen van christelijke ouders. 1- de opneming van deze leerlingen zo vraagt men ïich af met in strijd met het karak- ter van de christelijke school? Kunnen aj niet gaan fungeren als „vijfde co lonne"? Is in de vorige eeuw de school met de bijbel niet uitsluitend opgericht i voer de „eigen" kinderen, voor „het1 ,asd des Verbands" om dat in „de voorzeide leer" te onderwijzen? ET komt ons voor, dat 're* voor de H rechtbank der historie n -m vol te houden, dat ons vooru de negentiende eeuw het isoli de bijzondere school gezu,'A. doel en niet als middel. Zeker, de school met de bijbel is in ie eerste plaats begeerd en opgericht door christenouders voor hun eigen kinderen. Maar haar stichters hebben toch wijdere perpecUeven gezien dan alleen het eigen christelijk volksdeel Groen van l'rlnstcrcr heeft immer bij d« gedachte geleefd, de gehele natie, mede door de christelijke school, te houden bij de Bijbel. Hij heeft lang ge ijverd voor de kerstening van de open bare school. Eerst toen deze moeizame arbeid hem bij de honden afbrak, heeft hij zich ingezet voor de bijzondere achool. Zonder in zijn hart het verlan gen naar de éne school voor héél de natie en dan in christelijke geest, ooit fc» laten sterven. Kuyper heeft niet anders gewild. Op het vijftig-jarig jubileum van de Vereniging van Christelijke Onderwij zers in 1904 roept hij in zijn gedenk rede zijn hoorders toe: „We hebben au een vol derde van de kinderen van heel Nederland op onze scholen, waai de naam van Jezus Christus genoemd wordt... Ge moogt echter uw ideaal niet tot dat ene derde beperken; van dat one derde moet het uw streven tijn tot twee derden te komen, en in V diepst uwer ziel moet héél uw volk lief zijn om, in de uiterste conse- gufeaüs, de drie derden van ons va derland voor -d« ere en de naam van Chriitur op te eisen." En wie Kuyper missionaire bewo genheid wil ontzeggen, doet er goed aan eerst eens te lezen wat hij schreel ia 1909 in zijn verkiezingsbroehure „Voor de slag". Daar betoogt hij: „Een religie-accoord met de publieke school mogen en kunnen we niet slui ten en daarom moet de Christelijke school over héél het land haar deurer openen, om al wie in wil gaan, wel kom te heten. De kerstening van ons voik mag, eer ze voleind is, onzerzijd.' nooit gestaakt... De verovering var onze grote steden moet bet éérste ar tikel op ons schoolprogram worden.. Ons christenvolk schiet ir. plichtsbe trachting te kort zo het zich niet tot kerstening van deze steden opmaakt." En boe hoog dit alles 'uyper zit, bewijst het slot van de schoolpara- graaf uit deze brochure, waar hij als verkiezingsparool uitgeeft: „en daar om ijvert ook bij de stembus voor al zulke candidaten, aan wie het heim wee naar de kerstening van ons volk met u gemeen is". WIJ menen, dat deze visie ook van daag de Christelijke school moet leiden. Ook vandaag roept „Christus Consolator, die zich erbarmt over elke nood, toch allereerst de kinderen ook van ons volk tot zich opdat hunner zij het Koninkrijk". Daarom moet het venster naar buiten blijven openstaan. Eik isolement, ook dat van de school met de bijbel, heeft iets in zich van een vloek. Daarom menen wij. dat God ons over de geslotenheid van ons isolement van vandaag tróósten wil door ons zoveel buitenkerkelijke kin deren, juist in de grote steden, toe te vertrouwen. Met alle risico's van dien. En als de Christelijke school en het Christelijk gezin déze risico's niet aandurven, laten zij dan zichzelf eens gaan afvragen, waar dan wèl bij hen de kracht van Christus' genade schuilt. T. M. GILHUIS DE Parijse accoorden zijn nu door de beide Kamers van het Franse Parlement aanvaard. Dc Senaat heeft daarbij weer wat goedgemaakt wat de Assemblee in dezen aan goodwill voor Frankrijk had bedorven. De Duitse bondspresident heeft ver leden week de accoorden bekrachtigd zonder af te wachten wat de rechter eventueel over de grondwettigheid van het Saar-accoord zou zeggen. Hij begreep evenals de Franse Se naat, dat er een eind moest komen aan de reeds te lang durende onzeker heid. Vandaag begint de behandeling in de Nederlandse Tweede Kamer. Men mag aannemen, dat deze een zeer vlot verloop zal hebben, zulks te meer nu de Fransen niet met reserves zijn ge komen, die de zaak principieel zouden hebben kunnen veranderen. \fiiandttumtd*lnt: bezocht fit' Gifrii*- hortin zin ten Florida. dr IV-jarige JnnTihdf.nsc mm Nj//v ïrnfrrv. Den IhntiZ. /,ij t( erd t rru rlhntttd door de //ufitfw» Idoenienkomn^in me}. G/fWu tan de Feut. Op de foto ziet men de beide fouiinzinnetp'^ dte het blijkbaar goed mei cl haar hunnen i inden. ieder kind van 1 of 2 jaar. Voor kinderen, die nog geen jaar zijn, wordt geen bijdrage betaald. Dit maximum zal in elk geval gelden voor hen, die in het-jaar voorafgaan de aan dat van de emigratie, in de vermogensbelasting werden aange slagen. R- „c iiohhrn. kan altijd r De minister zei, dat Engeland het liever wil zoeken in beraadslagingen van deskundigen op lager niveau dan in besprekingen op ministerieel peil. Wanneer* de besprekingen van de des- kundigen succes hebben, kan alhjdnaf: overgegaan worden tot een con -reiUie op hoger niveau, meende de Britse be windsman. Dc Duitse kanselier Konrad Adenauer heeft voorspeld, dat na de definitieve bekrachtiging van de Parijse verdra gen belangrijke diplomatieke Pingen gedaan zullen worden om de spannm- een in de wereld te verminderen» In "en interview zei Adenauer, dat de verandering in de toestand van wereldpolitiek, die voortkomt uit goedkeuring van de VVestduUse bewapening, de Sowjet-lcidcrs er de de her toe oewapcim's. urn-. zal brengen hun huidige politiek te zien. De kwestie van de Duitse hereniging zal zeker een grote rol spelen in de op handen zijnde diptornati&ke manoeu vres. zei hij. Adenauer verklaarde, dat de Franse bekrachtiging van ie Parijse accoor den aantoont, dat dit land z'Ch re?"~ seert dat de verdragen een toekomstige ootioiï tussen Frankrijk en Duitsland "SS "oS'-cn vlermogendheden- conferentie of een eventueie bemidde lingsrol voor Zweden inzake internatio nale ontwapening, zijn ge-er^ onderver pen van gesprek geweest tijdens _h-. bezoek dat de Russische eerste vice- mnuster Gromiko aan Stockholm heeft gebracht. Dit heeft het Zweedse mmis- tene De bijdrage van de emigrant m de ervoerskosten varieert naar gelang de regering van het immigratieland en het intergouvernementele comité voor Euio- pese migratie (leem) al dan niet een subsidie geven, Is dit niet het geval dan betaalt de emigrant zelf driemaal het bedrag van de aanslag in loon- en inkom stenbelasting. Dit geldt voor Nieuw- Zeeland, bp emigratie op een entry permit". Canada. Zuid-Alnka, Rhodesia, de Ver Staten en voorts voor Brazilië als men buiten een der overeenkomsten met dit land emigreert Geeft het ontvangende land of de leem een bijdrage dan betaalt dc emi- Krant tweemaal het bedrag: van de be- laslingaansiag. Dit is het gevat bij emigratie naar Australië op een „lan ding-permit" en naar Nieuw-Zeeland onder de emigratie-overeenkomst. Indien zowel het ontvangende land als de Sc&m aan de overtochtskosten mee betaalt. is de eigen bijdrage anderhaif- maal het bedrag van de belasting aanslag. Deze norm is van toepassing op emi gratie naar Australië en naar Brazilië onder de geldende-o-.-crocnkomsten. In alle gevallen gelden uiteraard de ge noemde maxima en minima. Nieuw-Zeeland en Rhodesia zijn on langs toegetreden tot de leem en er zijn thans onderhandeliwen met deze landen gaande over de subsidiëring van de emigratie Indien deze besprekingen resultaat hebben, zullen lagere nonnen gelden voor de bijdrage van de emi granten. die naar deze landen gaan. De regering is van het oude systeem afgestapt, na de Raad voor de Emigra tie orr advies gevraagd te hebben. De hoofdbjnen van de conclusies, die de raad heeft opgesteld, zijn aanvaard. Het nadeel van de oude regeling is, dat de emigrant zoveel mogelijk moet bijdragen aan zijn overtochtskosten en eerst subsidie krijgt wanneer hij. na al zijn bezittingen te gelde gemaakt te heb ben. aan eieen geldmiddelen met vol doende heeft. Bij de voortzetting van de behande ling van de zaak Jungscblaeger werd hedenmorgen tegen de verdediger, mr. Bonman, een nieuwe beschuldiging in gebracht door getuige Amirudin, voor malig ambtenaar bij de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië. Amirudin beschuldigde mr, Bouman ervan „zelf actief te zijn geweest in deze organisatie". Enige weken geleden werd Bouman door getuige Manoch beschuldigd van een poging om hem oro te kopen, Mr. Bouman zei toen: „Dit is een afgrijse lijke leugen, zoals deze gehele zaak een afgrijselijke leugen is". Na de beschul diging van Manoch werd mr. Bouman gedurende enige dagen van "s morgens vroeg tot 's avonds laat verhoord. Op de zitting van heden deelde de openbare aanklager, mr. Sunarjo. mede, dat getuige Manoch, wiens verhoor nog niet geëindigd is, niet kon verschijnen. Getuige Tomasoa, die wel bevel had gekregen om op de zitting te komen, was niet aanwezig. Deswege stelde Sunarjo voor te beginnen met het horen van getuige Amirudin. Op een desj- betreffende vraag van de rechter zei Amirudin, dat hij beklaagde Jung- schlaeger smds 1952 kende. Hij was m December 1953 gearresteerd wegens zijn relaties met een zekere Doornik. Adviseur van het ministerie van gemaakt. Gromiko LUI Ilici, oa-a j Buitenlandse Zaken bekend gisteren per vliegtuig naar Moskof vertrokken, van drie schijnt dat hij alleen een bezoek heeft gebracht. beleefdheids- Cvnertml-nittjot'r I. Hureltn lesde sinte ren bij zi;n terugkeer in A nlerlaml een rel!,hiring tij voor tie pers. Gedurende een maand heeft de ge neraal in de Verenigde Staten vertoefd. Daar heeft hij de productie kunnen aanschouwen van de Sabres F 86-K., het type vliegtuig, waarvan Nederland dri» srjr.idroris zal krijgen. Dit vliegtuig is vooral geschikt^ voor het vliegen bij slecht weer en in de nacht. Generaal Baretta wees op de per fecte radar installatie, die Nederland tegen liet einde van het jaai zal bezit ten. Dan zal het geen bezwaar meer ziin een 24 uurs radar-wachtdienst in té stellen. Ook zal het Nederlandse leger in het bezit worden gestold van de zg. artillerie-verkenners en andere lichtere vliegtuigen, zoals helicoptei's. De opleiding van de Nederlandse vliegers zal in de naaste toekomst in Canada geschieden, aldus de generaal. Hij verwachtte, dat binnen enkele jaren de Nederlandse luchtmacht ook de beschikking zal hebben over nieu we twee persoons jagers. Amerika bezit deze vliegtuigen reeds. Honderden winkeliers hebben giste ren in heel Frankrijk hun winkels ge- sloten gehouden uit sympathie met de Poujadisten, de beweging Van Franse middenstanders die de regering een belastingherziening willen afdwmgen. Tegelijkertijd kondigde premier taure in de Nationale tergadermg een a-j"" tal belastingherzieningen aan. Faure vroeg dezelfde buitengewone eeono- ndsche bevoegdheden als het parle ment indertijd aan premier Mendes- France had verstrekt. Aan de eisen van Poujade komt de reeertne in zoverre tegemoet, dat m de belastingwet een nieuw artikel wordt opgenomen, da, de öe.as..ng ambtenaar voortaan de zakenman van te voren dient te waarschuwen wan neer hu de boeken zal komen cur.tio- ieien. Hedenmiddag kwam in de Tweede Kamer aan de orde dc stemming ove. de motie van mejuffrouw Tendelo iArb'1. mede ondertekend door leden van de V.V.D.. luidende: De Kamer, gehoord de beraadsla gingen met betrekking tot hel_ stand punt van de Nederlandse regering no pens het verdrag betreffende gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferen- tie in 1951. tijdens haar vier en der- twste fitting, overwegende, dat ae öe- wordingen van het bedrag aan een ge leidelijke verwezenlijking van het be ginsel niet in de weg staan, nodigt de regering uit alsnog ten spoedigste tot het verdrag toe te treden." Ze wordt aangenomen met 47 tegen stemmen. Voor P. v. d. A., V.v .D. De premier van India, Nehroe, zal begin Juni van dit jaar een bezoek aan de Sowjet-Unie brengen, zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse zaken medegedeeld. Baron van der Straeten yVaillet wordt genoemd ais de opuol- grer «an de heer E. Graeffe als ombas- tadeur van België in ons land. Binnenlandse Zaken. De 27-jarige Amirudin, die verklaarde na de tweede actie gevangen genomen te zijn en daar na als infoimant voor de inlichtingen dienst te hebben gewerkt, kwam m Juni 1950 bij de Nederlandse Militaire Missie als burger in dienst bij de administratie. Amirudin zei voorts: „Voor ik echter iets meer over Jung- schlaeger verteï, zou ik graag iets anders zeggen dat ook met deze zaak verband houdt.Nu ik onder ede sta. voel ik mij verplicht alles te vertellen, dat ik weet. Mr. Bouman heeft geen recht deze zaak te verdedigen. Hij was immers zelf ook actief in deze organisatie". Rechter Manegkom zei op deze ver klaring: „Vertelt u verder over Jung- schlaeger". Getuige had, voordat hij zijn verkiarin" over mr. Bouman aflegde, medegedeeld, dat hij Jungschla.eger voor de eerste maal ontmoet had in gezel schap van een zekere Scheltinga. Hij vervolgde: „De ontmoeting geschiedde m kamer 50 aan de Djalan Segara (waar de Nederlandse Militaire Missie ge vestigd was). Scheltinga vroeg aan mij de volgende avond tien koelies m Petodjo (een straat in Djakarta) gereed te houden. Ik hoorde toen ook, .dat Jung- schlaeger tegen Scheltinga zei. dat hy aan een derde had gevraagd om 10 kisten Lee-Enfield. munitie, 200 Lee-Enfield ge- weren, 200 stenguns en 250 horloges. Scheltinga opende toen een map, waarin een toewijzing stond van bisten munitie. 100 stenguns. 250 horloges en 100 geweren. Hier onderbrak de verdedigster mevrouw Nanï Razak de verklaring van getuige met de rvoorden: „Over hetgeen getuige hier verklaart staat mets m het vooronderzoek". De rechter merkte op: ,Na afloop van zyn verklaring kunt u vragen stellen". De verdediger Bouman zei- „De politic kan getuige beter nog eens onderzoeken. Hierover is tijdens net vooronderzoek nooit gesproken De rechter: „U kunt hierover aantekeningen maken en dan later op de afwijkingen wijzen". Mr. Bouman: Die zijn er niet. want dit is een volkomen nieuw verhaal, dit is dus het nieuwe politic-onderzoek De rechter zei hierop aan getuige voort te gaan met zijn verklaring. Amirudin zegt zich te herinneren, dat de goederen bestemd waren voor een bende, die samenwerkte met de Darus Lslam. De rechter: „Wat had u er mee te maken?" Getuige: ..Ik moest voor ae koelies zorgen, 's Avonds om 7 uur m Petcdjo". Getuige zegt voorts, dat hu jungsehlaeger voor de tweede maal <n September 1952 ontmoette, toen hy door majoor Van Tuin, hoofd comptabiliteit van de Nederlandse Militaire Missie werd geroepen. Aan de majoor werd toen een bedrag van rp 400.000 gevraagd. Getuige had het geld vervolgens .aan Jungschlaeger afgedragen, zo zei hij. Naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mededeelt, is besloten de heffing op margarine met zes cent per kilogram te verlagen en op nihil te stellen. Deze verlaging van de heffing maakt hei mogelijk met mede werking van de margarine-industrie en onder handhaving van de bestaande pro centuele marge voor groot- en detailhan del de prijs van margarine met ingang van vandaag met twee cent per pakje van 250 gram te verlagen. Groot- en kleinhandel zullen zoals ge bruikelijk in dergelijke gevallen een fi nanciële tegemoetkoming ontvangen, ten einde de overgang naar de verlaagde prijs vlot ie doen verlopen. Daar de heffing op spijsoliën en spïjs- vetten eveneens verlaagd wordt, kan ook voor deze producten met uitzondering van reuzel en rundvet van binnenlandse her komst. die niet aan heffing onderworpen zijn geweesf, een verlaging van de prijs voor de consument worden verwacht. Aan de grooi- en kleinhandel in spijs olie en spïjsvelten zal eveneens een resti tutie worden verleend. 39 heer Van (De (met uitzondering van de Leeuwen), C.H. en C.P.N. Tegen: A.R., K.V.P. en K.N.P. S.G. is niet aanwezig). De moties-Lips. -Odinot en -Stokman werden hierna ingetrokken. De nota werd voor kennisgeving aangenomen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad concludeerde heden tot verwer ping van het cassatie-beroep van dc 38-jarige Berkelse arts J. F. A. M. O.. die door het gerechtshof tc 's-Graven- hage wegens moord op zijn echtgenote is veroordeeld tot levenslange gevange nisstraf. De Hoge Raad zal arrest wijzen op 3 Mei a.s. Zoals bekend is had de verdediging drie cassatiemiddelen voorgesteld. Ten aanzien van het eerste middel was de procureur-generaal van mening, dat uit de inhoud der hewijsmiddclen het hof zeer zeker heeft kunnen afleiden, dat verdachte zijn vrouw cyaankali heeft toegediend. Het cassatiemiddel houdt voorts in. dat het hof dit zou hebben beslist op tegenstrijdige gronden omdat ,-eriach- te's verklaring slechts inhoudt, dat hij een kininepoeder heeft toegediend. Er is aldus de procureur-generaal echter geen sprake van, dat net hof het bewijs, dat hij aan de kinine cyaan kali toevoegde, zou hebben doen steu nen op de ontkentenis van de verdach te. Wat de bij pleidooi aangevoerde tegenstrijdigheid van verklaringen van de getuigen dr. Nelemans en dr. Zel- denrusï betreft, zag de procureur-gene raal deze tegenstrijdigheid niet. Er werd ook niet aangegeven, waaruit die zou bestaan. Het tweede middel heeft gesteld, dat de in de bewezenverklaring vervatte feiten niet inhouden, dat verdachte o p- z e 11 e 1 ij k de verslagene van het le ven heeft beroofd. Dit middel was de procureur-generaal niet geheet duidelijk. Het hof heeft immers de opzet duide lijk in de bewezenverklaring opgenomen, terwijl die ojizet zeer zeker uit de inhoud der bewijsmiddelen is kunnen zijn afge leid. Het laatste middel stelde, dat het on derzoek van het hof nietig is doordat de deskundige prof. Grevenstuk, die op vele punten van mening verschilde met zijn collega's, ais getuige niet bij de gehele behandeling aanwezig was (art. 319 Wetboek van Strafvordering). De ingeroepen nietigheid behoort aldus de procureur-generaal tot de zogenaamde substantiële nietigheden, die net zo goed als de formele nietig heden onder omstandigheden kunnen ge acht worden gedekt te zijn. Deze om standigheden kunnen door de Hoge Raad van geval tot geva! worden be zien. Er zijn talrijke arresten van de Hoge Raad aan te wijzen, waarin een substantiële nietigheid voor gedekt werd gehouden Spr. noemde een aanial van dergelijke arresten op. Voor ne: weg- oiijven van enige getuigen, wier aan wezigheid het hof met langer noodzake lijk maakte, was de toestemming nodig van het Openbaar Ministerie, van de verdachte en diens raadslieden vereist Die toestemming kan geacht worden gegeven te zijn, nu de aanwezigheid van de betreffende getuigen of een van nen, door niemand meer is verzocht. Hun niet aanwezigheid had dus de in stemming der partijen. Aan het slot van zijn conclusie merk te de procureur-generaal nog op, dat het tot de goede zeden behoort, zolang een rechtzaak nog niet in kracht van gewijsde is, publiekelijk geen oordeel wordt gegeven over de juistheid van de inhoud van een rechterlijke uitspraak. Op een dezer dagen te Breda gehouden vergadering van de Katholieke Midoen- standsvereniging aldaar is een motie aan genomen, waarin wordt voorgesteld een middenstandsdemonstratie te houden m Den Haag. De bedoeling van deze mani festatie is, om op 5 April door een mas sale „wandeling" langs het Binnenhof te protesteren tegen de recente „handels margebeschikking 1955 Het Bredase initiatief veronderstelt de medewerking van de Christelijke en de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond. Het hoofdbestuur van de Katholieke Middenstandsbond kon ons nog geen com mentaar op de Bredase voorstellen geven omdat deze in Den Haag nog niet'zijn ont vangen. De hoofdbesturen van de Chris telijke en de Koninklijke Middenstands bonden deelden ons bij navraag mee. dat hun bonden aan een dergelijke manifests tie geen medewerking zouden verlenen. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zullen vertegen woordigers van gemeenten in het .buiten land als gasten van Nederlandse gemeen tebesturen de tiende herdenking van de bevrijding op 5 Mei a-s. bijwonen. Een aantal gemeentebesturen hesfi daarigo uitnodigingen verzonden aan buitenlandss gemeenten, waarmee zij een bijzondere relatie onderhouden. Het is vrijwel zeker, dat op uitnodi ging van het Arnhemse gemeentebestuur vertegenwoordigers van Croydon (Enge land) Harssens en Aarhuus (Denemar ken) én van Caen en Dyon (Frankrijk) de feestelijkheden in Arnhem zullen bijwo nen. Andere gemeenten, die uitnodigin gen verzonden hebben, ontvingen daarop, voorzover bekend, nog geen reacties. Indien er in het buitenland voldoende belangstelling voor dit bezoek aan de Nederlandse 5 Mei-viering blijkt te be staan, zal met medewerking van de ver eniging van Nederlandse gemeenten op 6 Mei een receptie voor de buitenlandse gasten worden georganiseerd. Het Westduitse constitutionele hof heeft besloten een socialistische' be schuldiging, waarin de rechtsgeldigheid van de Frans—Duitse Saarovereenkomst betwijfeld wordt, in behandeling te ne men. De socialisten proberen aan te tonen dat het verdrag' in strijd is met de Grondwet, om op deze wijze de Parijse verdragen alsnog ongedaan te maken. Het hot heeft de regering verzocht, vóór 7 April op de socialistische be schuldigingen te antwoorden. Daarna krij- en de socialisten tot 18 April de tijd om het regeringsantwoord te ontzenu wen. Dan zal een datum voor de bei- handeling worden vastgesteld. Tien dagen eerder dan vorig jaar is vanmorgen het vijfduizendste schip de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Het was evenals vorig jaar een Duits schip, nl. het m.s. Serena, met een lading erts afkomstig van Safi. Het schip heeft lig plaats gekozen aan de Waalhaven. Car gadoor is de fiima Seam. De Nederlandse administrateur van de Soekamandeplantage bij Soerabaja. de heer Van Bhjham. zal op 14 April uit In donesië worden uitgewezen, aldus is door de Indonesische Immigratiedienst bekend gemaakt. De redenen voor de uitwijzing zijn niet officieel bekend gemaakt. Dit beginsel berust daarop, dat alles vermeden moet worden om de rechter van buiten af in zijn beslissing te beïn vloeden, in welke richting ook. In het algemeen kan aldus spreker met grote waardering geconstateerd worden, dat de pers zich houdt aan wat ten deze behoorlijk is. Het spijt hem te moeten constateren, dat een weekblad hoogst onbehoorlijk in twee artikelen de lezers heeft voorgehouden, hoe en waarom, volgens de schrijver van die artikelen, de uitspraak zou moeten lui den. Laten wy hopen, dat dit een dé raillement is, dat zich nimmer zal her halen, aldus de procureur-generaal De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is vanmiddag opnieuw bijeen gekomen ter bespreking van het Egyp- tiseh-Israelische grensincident nabij Gaza van 28 Februari jl. Hel comité van de Belgische Vereniging der Radiopers, dat Maandag in buiten gewone vergadering is bijeengeweest, heefi vastgesteld, dat de regering hel nodig geoordeeld heelt om, van Donder dag 24 Maart 's avonds tot Zaterdag 26 Maart 25 Maart ie middernacht, de nieuwsuitzendingen aan een voorafgaan de censuur te onderwerpen. Hei comité verklaart: „De leden van het comité, tot welke politieke overtuiging zij ook be horen, ':omen op legen deze beslissing, welke de vrijheid van berichtgeving en de beroepseer van de radiojournalisten aantast". Het rooms-kathoiieke blad „La Nation Beige" schrijft, dat Zaterdag na het nieuwsbulletin van 13 uur slechts het volgende één-regelige bericht werd voor gelezen door iemand huiten adem: „Het kabinet van de eerste minister deelt mede dat iedere poging tot manifesteren te Brussel mislukt is", in de Vlaamse uit zending was volgens het blad zelfs de bron van het bericht gewijzigd in: „Van gezaghebbende zijde". „De Standaard" schrijft dat de om geving van de eerste-minister druk beeft willen oefenen op het pers-agent schap Belga omdat dit te veel berichten over de manifestatie gaf en herhaaldelijk sprak over „een stoet" of een „optocht". Volgens het blad zou Belga echter bl k hebben gegeven var. „veel onafhankelijk heidszin en zich niet hebben laten intimideren". O Van de ongeveer 500 personen die Zaterdag in Brussel zijn gearresteerd bevinden er zich nog zeventien in hech tenis. Zij zulten berecht worden omdat zij zonder vergunning wapens bezaten. De Belgische minister van Binnen landse Zaken heeft verklaard: „De re gering stelt met voldoening vast dat de orde op 26 Maart volledig gehand haafd bleef dank zij enerzijds het vast beraden en tactvol optreden van rijks wacht en politie, anderzijds door het begrip der bevolking die zich niet .liet misleiden door herrieschoppers. De re gering geeft uitdrukking aan haar ver langen de schoolkwestie ip vreedzame wijze tc- ref'el-'ii"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1