KOELKASTEN CRIZY HOUTHAK i- Noodzakelijkheidsverklaring voor Chr. Technische school aaraaaDKKoH TTUASia TROUW Zaterdag 2 April 1955^ SCHIEDAM Installatie van tweede jeugdverkeersbrigade Een merkwaardige Aprilgrap Schiedamse Gemeenschap wil grote hal bouwen PIANO'S KERKDIENSTEN Nieuw hoofd benoemd van Rehobothschool Kort geding tegen Stadsblad MAASSLUIS Hoek van Holland Toneelavond Geref. Jeugdverband VLAARDINGEN Waterweg bij Vlaardingen wordt in model gebracht Expositie geopend Eerste steen gelegd voor nieuw lyceum Gemeenteraad van Maassluis ZETHAMETAn.v. Burgerlijke Stand van Rotterdam Zilveren jubileum bij H.V.O. Diploma-uitreiking Weer vier industriehallen Maasland VLAARDINGEN Voorstellen aan dte Raad i.vjn. flatgebouw Gistermiddag om half vijl werden «n aantal leerlingen van de Prof Xohnstam school aan de Fahrenheit- «taSt te Schiedam geïnstalleerd als öbrigadiers. Dit is de tweede jeugd- Trade te Schiedam, die werd inge- !fd In een lokaal m het schoolge- „Ir jurcf Ha t nnr7ltt«»i fan vereniging tot Veil* Verkeer, at- Bios Schiedam, de heer H. Hoek aim SjMnine over de totstandkoming „an de2e jeugdverkeersbrigacic utt. Tenslotte was het de inspecteur van te» onderwijs te Schiedam de heer M. Hol! die de leerlingen wees op de verantwoordelijkheid van het werk .lat zij nu gaan ondernemen. „Jullie A straks zorgen voor andere kmde- !rD" aidus de heer Holl, „maar laat tót zo zyn, dat jullie niet alleen nu :£or andere kinderen gaat zorgen, maar dat jullie gaat zorgen voor alle kinderen, waar je ook bent Verder wees hy er op dat de kinde ren de politie nu als vriend hadden leren kennen. Hij hoopte dat dit m de toekomst ook zou blijven. Na deze woorden begaf het gezel schap, waaronder de commissaris van Militie, de heer K. Rypma, hoofdinspec teur w. H. Kloeseman en inspecteur j J. lóiook zich naar de oversteek plaats aan het Lorentzplein waar de brigadiers de gelegenheid kregen een aantal hoge gasten veilig over te brengen- Zij kweten zich zeer goed van hun taak. Na afloop werd aan de leerlingen nog een versnapering uitge deeld- Gilleren Is melding gemaakt van het feit, dat er een drieling zou zijn ge boren in Schiedam. Dit bericht was het resultaat van een goed overdachte April grap. In een Schiedams gezin was des morgens vroeg een kind geboren. De kraamverzorgster, die hierbij oehulp- »am was geweest, had het idee de ver slaggever van een plaatselijke krant een poets te bakken. In de haast jocht ze twee andere babies, die ze en- tele weken tevoren ter wereld had hel pen brengen, bijeen en bracht ze naar in oioeder van het pasgeboren kind, watrte gedrieën in een ledikantjc wer den gelegd. Toen belde ze de krant op, Daar zond men eerst een verspieder. Indachtig bet feit, dat het 1 April was, maar deze kon niet anders dan consta teren dat er inderdaad een moeder met drie babies in bed lag. Vervolgens werd «r een fotograaf bijgehaald. Aldus kwam bet bericht in de wereld. Later is ge bleken, dat het oudste kind vijf weken wai. De vader had het zo goed geca moufleerd, dat het niet zo gemakkelijk Ie zien 20U zijn geweest, zelfs niet voor een deskundige. Indien de verloskundige ner babies had weten op te scharrelen, WU ze met haar vijfling waarschijnlijk meer succes hebben gehad. Korte Schiedam.se berichten Van «ft vrachtauto, die bestuurd rd door de Rotterdamse chauffeur U., werd gistermiddag op de Koe markt een groot blok basalt verloren. Di 14-jarige mej. M. J". werd door het blok getroffen en aan de linkerarm ge wond, Zij werd in de politiepost aan de Buitenhavenweg verbonden. Tegen de bestuurder van de wagen, die zeer slecht was geladen, werd proce* verbaal .opgemaakt, Medische Zondagsdienst Medltehe dienst, De medische diens* te Schiedam wordt op Zondag 3 April waarge nomen door de volgende artaen: Mw. C. Duyïüer—Jamin, Burg. Knappertlaan 156, teL 89991; J. J. G. de Maeyer, Burg. Knap pertlaan 30, tel 68163; G. ln*tV«4d, W. de zwijger]turn 23, tel. 68599 en 3. van der Veer. flr. Wibautpleln 48, te), 69873. Geopend Is •potheek M, M H. Evers, Lange Haven 81, ook tijdecs de avond- en nachturen van de In 1949 en 1950 werden door de Schiedamse Gemeenschap pogingen in het werk gesteld te komen tot de slichting van een Schiedamse Schouw burg, een cultureel centrum. Deze plannen zyn niet gerealiseerd en tenslotte is er een uitspraak van de Kroon aan Ic pas gekomen. Uit het hoofdartikel in het zo juist verschenen blad van de Schiedamse Ge meenschap biykt nu dat deze instelling de hoop om tol een voor haar bevredi gende oplossing te komen nog niet hele maal heeft opgegeven. Hoewel utt <kt hoofdartikel wel naar voren komt dat van de stichting van een schouwburg niets meer kan komen, wordt er toch uitgezien naar een op lossing van het grote gebrek aan zalen m Schiedam. Voor belangrijke evene menten. zo wordt geschreven, waarvoor oen grote ruimte wordt vereist, hebben Schiedamse verenigingen, tot nu toe hun heil elders moeten 2oeken. Zo was het bij de eeuwfeestviering van Wilton Feyenoord, toen alleen de Ahcy'-hal voldoende ruimte bood, zo was het ook bij het lubileum van het Stedelijk Gym nasium, om maar enkele voorbeelden te noemen. Er zfjn in de stad enkele goede ont- spanningszalen, zo wordt in het bewuste artikel geschreven, maar zij zyn stuk voor stuk te klein. Het Passage theater heeft ongeveer 40 Donderdagavonden beschikbaar voor de verhuur aan Schiedamse verenigingen maar tot in Juni 1956 is dit theater ul reeds besproken. Schiedam heeft, naar de mening van de schrijver, behoefte aan een hal van behoorlijke omvang, gedacht wordt aan een aantal plaatsen voor 2500 personen. Daarbij moet er ruimte be staan, <ke gelegenheid biedt tot het houden van tentoonstellingen, congres een, grote sportdemonstraties. feest avonden. massaconcerten en andere cul turele evenementen. Bovendien zal de mogelijkheid aanwezig moeten zijn voor het beoefenen van allerlei sporten, zoals tennis, tafeltennis, zaalhandbal, basket ball. volleybal en gymnastiek. De Schie damse Gemeenschap heeft dit onderwerp reeds geruime tijd in studie cn het is niet uitgesloten dat binnenkort uitge werkte plannen ter tafel komen, zo lezen wij verder. Men is er zich van bewust, dat met een dergelijk object grote bedragen gemoeid zijn. Genoemd werd reeds een bedrag van f600.000. AUeen wanneer de gehele burgerij niet alleen moreel maar ook financieel, al is het alleen maar sym bolisch, tot steun bereid is, kan dit plan slagen zo meent men. Medische dienst. De medische Zondags dienst ln Hoek van Holland zal a.s. Zondag worden waargenomen door dokter H. J. Fokken», Pnns Hendrikstraat X14. Telef. 566. Advertentie NIEUW EN BESPEELD. 8chj SCHIEDAM. Ev Lutherse gem 10 uur As 3 3 Meluw Prop A'dam. N.PJ3. 10.30 uur dl J S Schouw]nk. Chr Gerei Gem 10 u uur dl Middelkoop. Ned Herv (Geref) Evang lo en 4 uur «te P Zandt te Delft. Geref Kerk. Oosterkerk 10 uur dc G Brinkman. 5 uur da G Brinkman. Plantagekerk 10 en 5 uur diWA Krijger. JhUsnalcerk 10 uur da E J Oom kei, 2.30 uur da W A Krijger 5 uur da E J Oom- kes. Kethel 9.30 en 2.30 uur da P de Bruljn van Woerden. Herv Gem. Grote Kerk lo uur da J C Jansen, 5 uur ds A Hoffman. Nieuwe Kerk 10 uur ds H W Hemmes, 5 uur ds JD Smids. Westerkerk 9 en 10.30 uur dr L 3 Cazemler, 5 uur dr L j Cazemler. Vredeakerk 9 en 10.45 uur ds J Gras, T uur da P Kloosterman Kloednge, MAASLUIS Herv Kerk 10 uur ds H F Meijer, 5 uur da W Sirag van Vlaardingen. In de bestuursvergadering van de Vereniging voor Geref. Schoolonderwijs werd gisteravond besloten in de plaats van het hoofd van de Rehobothschool voor uitgebreid lager onderwijs aan de Tuinstraat te Schiedam, de heer N. Heiner, die benoemd is aan het Chris telijk Lyceum te *s Gravenhage, per 1 September de heer P. H. van Gent te benoenjen, 'De heer Van -Geat is nu leraar aan de Rehobothschool ty Schiedam. Naar wij' vernemen zal de heer P. W. van Oosten, secretaris van de commissie die de lnhabe voorbereid, het Nieuwe Stadsblad een kort geding aandoen inza- ke aantasting van goede eer en beledi- giDi't besluit heeft de heer Van Oosten genomen naar aanleiding van een arti kel dat in het blad, dat gisteren ver scheen. staat over vermakelijkheden, die op 'het terrein van de lnhabe komen tijdens deze tentoonstelling. De heer Van Oosten heeft zijn advo caat mr. A. F. A. van Velzen opdracht gegeven een schadeloosstelling te eisen indien het Nieuwe Stadsblad voor Maan dagmorgen geen stappen zal ondernemen hem te rehabiliteren. Advertentie u,wwn touringcars Het beste adres RKISB. GROENEVELD - BOTER5LOOT 52 (staat niet In gid») TEL. 11.25.35 Dienst artsen. Dr, E. W. Melchior Veerstraat 15, telef. 308 neemt van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maandag morgen 8 uur de artsen-dienst waar te Maassluis. In „Ons Huis" aan de Gouverneetraat te Rotterdam heeft het Geref. Jeugdver- band van Rotterdam-Delfölaven een toneelavond gehouden, tijdens welke de heer J. Korten, in een propaganda-toe spraak het streven en werken van de Vereniging uiteengezet heeft. Tevoren heeft ds. K. J. Schaafsma de avond geopend. De heer J. Korten wekte een ieder op zich aan te stuiten en mede te werken. Vervolgens hielden een muziekensem- ble en een toneelgroep van de „C.N.V. boys' uit Pernis de aanwezigen de rest van de avond op aangename wijze bezig. Opgevoerd werd het toneelstuk in drie bedrijven van C. v. d. Lingen ..De vluchtelinge", waarin mej. B. v. d. Pols de hoofdrol vertolkte. Ten behoeve van waterloopkundige onderzoekingen is men thans bezig een model te maken van gedeelten van de Nieuwe Waterweg. Die onderzoekingen zouden zich o.a, uitstrekken over de kwestie der getijden en de verzilting. Aangezien de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat bekend was, dat even als de gemeente Vlaardingen ook een aantal hier langs het water gelegen bedrijven belangstelling hebben voor het te bouwen model, waarin ook het gedeelte onder Vlaardingen wordt op genomen, om daarin bestaande en even tueel opkomende problemen te doen on derzoeken, heeft deze zich tot het col lege gewend met de vraag of de ge meente en de langs de rivier gevestigde bedrijven geneigd zijn mee te werken aan de totstandkoming van het model in zyn geheel. Volgens opgave van het Waterloop kundig Laboratorium te Delft bedragen de kosten voor de bouw van het „Vlaar- ómgsc" gedeelte van de Waterweg ƒ15000. Aangezien B. en W. het belang van zulk een model zeer wel inzagen, hebben zij contact opgenomen met een aantal in aanmerking komende bedrij ven, die bereid bleken tezamen een bedrag van J3.000 voor hun rekening le nemen, B. en W. stellen thans voor, dat de gemeente de resterende ƒ2.000 zal suppleren. Nooit zyn bij een openingsplechtigheid van een tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken m de Visbank zo veel belangstellenden aanwezig geweest air gisteren. Zeer vele vrienden van Chiem van Houwemnge, de Haagse schilder, en de bekende beeldhouwster Marian Gobius uit Voorburg, waren n.I. naar Vlaardingen gekomen om getuige te zijn van de officiële opening van de Paasexpositie van hun werken en het in de Vis bak tentoongestelde te bewonde ren. Onder de aanwezigen zagen wij o-a. de echtgenote van Vlaardingens burge meester, mevrouw Th. Heusdens—Mans- holt, wethouder H. K. v. Minnen en tal van andere locale autoriteiten; daarnaast ook echter oa. de echtgenote van de burgemeester van de Residentie, mr. Schokking, leden van de Franse am bassade en andere autoriteiten. Ir J. Backer, voorzitter van de Com missie Beeldende Kunsten, war in zijn begroeting nu zoveel „buitenlanders" aanwezig waren wat ultvoerij" gewoonlijk. Hij wees daarin op d« werken, die Vlaardingen met trots ver vullen, en hoewel de Visbank slechts een bescheiden gebouwtje is, zonder bijzon der comfort, zou men het voor exposities toch niet gaarne missen. Hij vertelde enige bijzonderheden van het gebouw. Vervolgens heeft de kunstschilder Jan van Heel, die al eens eerder in Vlaardin gen exposeerde, met een niet van humor gespeende introductie-rede de expositie geopend. Hij is in zijn toespraak dieper ingegaan op het realistisch werk van mejuffrouw Gobius, waarin een duide lijke lijn is te onderkennen, evenals in dat van zijn vroegere leerling en vriend Chiem van Houweninge. Hij meende, dat de gecombineerde tentoonstelling van Marian Gobius en Chiem van Houwe ninge een harmonisch geheel vormt De korte plechtigheid Vrijdagmiddag bij het Groen van Primterer Lyceum te Vlaardingen, d.w.z. hel ln aanbouw zijnde Lyceum en niet hei oude, getuigde ervan, dal alle moeilijkheden bij de bouw ten spijt, waaraan de voor de bouwwereld moeilijke achter ons liggende periode niet helemaal vreemd U, er toch flinke vorde ringen zijn gemaakt. Om kwart over vier werd „ai" geblazen. De werklieden heb ben zich toen evenwel niet gehaast om naar huis la gaan. doch sloten zich aan alrijke aanwezigen, die allen ge ilden zijn van de legging van de eerste steen. Zulks geschiedde door de heer A. G. Bax, oud-secretaris van de Schoolvereni ging, thans in Driebergen woonachtig, die op uitnodiging van het bestuur was over gekomen om zich van de eervolle op dracht te kwijten. Hij heeft dat met veel bekwaamheid gedaan. Het inmetselen van de steen, waarop stond: 14—'55, ge schiedde door hem, nadat de heer L. J. Jonker Sr., voorzitter van de Schoolver eniging, gewezen had op de in de bouw van het Lyceum thans bereikte mijlpaal en de door de heer Bax gedurende een reeks van jaren verleende medewerking aan het besturen van de vereniging Juist omdat het de heer Bax was geweest, die aan de voorbereiding van de stichting van de nieuwe school zoveel krachten had opgeofferd, had het bestuur gemeend hem te moeten eren door de plechtigheid te verrichten. De heer Bax gaf uiting aan zijn waardering voor deze geste en hoopte, dat het nieuwe gebouw, eenmaal vol tooid, een zegen zal zijn voor Vlaardin gen en omgeving. Nadat de heer Bax de steen op de ilaats van bestemming had aangebracht, leeft de heer J. de Vries, directeur van Brederode's Bouwbedrijf, mevrouw Bax bloemen overhandigd en de heer Bax als aandenken een fraaie troffel overhandigd. De werknemers en opzichters ontvin gen een gratificatie. Na de plechtigheid hieven de aanwe zigen, t.w. de bestuursleden, het learen- corps, tal van belangstellende oudera en leerlingen, nog geruime tijd bijeen. In een scherp betoog viel mevr. Hamakers (Arb.) Vrijdagavond m de raadsvergadering van Maassluis de heer Kortleven, eveneens lid van de P.v.&A., doch waartegen een verzoek tot royering door het plaatselijk bestuur is ingediend en die derhalve buiten de raadsfractie van de P.vxLA. staat, aan, toen deze zijn voorstel om te komen tot vervanging van wet houder H. J. Marcus (PvdA), die door ernstige ziekte zijn functie niet kan vervullen, nader motiveerde. Spreekster betoogde, dat de P.v.dA.-fractie er van overtuigd is, dat er iets moet gebeuren. Door verschillende omstan digheden heeft er onderling nog geen overleg plaats gehad. Zij meende, dat het voorstel tot vervanging van wethouder Marcus eerst in de fractie van de P.v.dJV. dient te worden bezien. Volgens haar mening heeft deze fractie recht op een plaatsvervanger. In scherpe, doch welgekozen woor den noemde zij de heer Kortleven een jager, die al geruime tijd bezig geweest is zijn wild te schieten, doch hierin nog niet is geslaagd. Nu de heer Marcns aan het ziekbed gekluisterd is, wil hij zijn laatste schot lossen, dat misschien dan wel zal treffen. Zij stelde de raad voor de P.v,d.A.- fractie ln de gelegenheidte stellen met een initiatief-voorstel te tot benoeming van een tijdelijk wethouder. Advertentie S.30 1 w Dercksen, 4.30 uur ds T Spllker. Geref Kerk (art 31 k o) 8,30 en 2.30 uur ds H v d Veen. Chr GereC Kerk 10 en 4.30 uur leesdlenst. Ned Prot Bond 10.15 uur ill M A C Snethlage van Rotterdam. leger des Hells 10 uur HeiUgingsdienst, 6.45 uur Openluehtsamenkomst op de Markt en 7 30 uur Verlossingssamenkomst. Alle mensten staan olv Brigadier J Kerman uit Den Haag. Advertentie ■r?l BRUIKBAAR IJZER I Aangiften van 1 April BEVALLEN; c B Loef—Diderlch z; A H de Zande—van der Leer z; E W An- aTlessen—Lindeman S; c M M Jansen— "di d; F M van der Peijl—de Gier z: L _S9er—Peeman d; C Borsboom—Huizlnga C A J Boute—van Croezen d; L Jansen— Groene wegen z; b van den Eng—van Leeuwen d; J H van HeemstSwank d; M van Meljeren—Zuidhoom d; A M Witkam— fc Vos z; M C de Bruin—Hokken z; H StegragB—Loch d; H van ManenOiten d; M H DoipmansHillebrands d; E K de Vlseer—Hber d; A A van Lieshout—Ooster- d; A P Breetveld—Eijke z; J Ludwig— c G Kerpel—van Gendercn z: M L „^-Dorsten—Rietbergen z; B A Schram Wilienwtbn d; M L van den Berg—Tobbe d: M van Wingerdende Haan d: M van den a £"Teurïen x> A N van 't Hoffr—Bongeis o. C Luiten—van der Graaf d; C van der «Wtvan Gulik—Loef z; J F van der Vloed Neeteson z. OVERLEDEN- H Hauser, man v G Uiten- oogaard 53 j; m Leeflang, vrouw, geh gew "»t C Gnovesleln 88 j; A Bode, dochter ij! v A van der Linden, vrouw v C 41 j; J van den Berge, man v B van Bilsen 58 j; W Vermeer, man v C Chr Lamme» 73 J; J de Roos. vrouw v J W -ooien 70 j: J A Stoute, vrouw v J G Brug- Tian 67 J; M Pruis, vrouw v J G E Lmdroos 3 j; J M Faasse, vrouw v 3 3 Verhage 'J J A Schouten, vrouw v W E Vos 64 j; de Grijze, man v W J van der Hoek 64 j; A KooUman, man v F w van Geem 61 j; Troost, man v T Lagerwerf 67 j; E J Mout,1 riouw.,geh gew met J p van Blankeneteln Niels» T Bo|£aard' man 48 3: B D Lqvcm. aangegek-en: K B Terlouw—Bies- heuvel, dochter; 3 Tb W Jkneeo-Kouweai- ROTTERDAM meubelfabriek SCHERMLAAN 39. toonkemert MATHENÉSSERLAAN 247 118 lier ervaring \7EILIG VERKEER blijft nog altijd v een ideaal. Wie de cijfers van de ongevallen beziet, zal bemerken, dat dat ideaal nog lang niet verwe zenlijkt is. Integendeel, het schijnt wel, of het verkeer steeds onveiliger wordt. Dat is in zekere zin natuur lijk ook niet te verwonderen, want met de dag neemt de drukte op straat nog toe. Het aantal automo bilisten, bromfietsers en wielrijders stijgt met de dag en met de toene ming daarvan vermeerdert ook het gevaar op de weg. Hiermede willet. we nog niet zeggen, dat dus deze weggebruikers de oofzaak zijn van de vele ongevallen, welke in een stad als Rotterdam plaats hebben. De schuld kan ook bij de voetgangers liggen. VOORAL voor de ouderen van dagen en de jeugd zijn tal van punten in de stad levensgevaarlijk. Wie dagelijks in de binnenstad ver toeft kent de plaatsen wel, waar het 4versteken van de rijweg niet zo eenvoudig is. Men lette maar eens op de drukte aan het begin van de Schiedamsevest bij „De Bijenkorf". Maar ook elders kost het vaal: moei te om aan de overkant van de straat te komen. Daarom verdient de actie „Voor veilig verkeer" dan ook ieders sym pathie en zal het goed zijn indien een ieder zich gaat gedragen naar de voorgeschreven regels voorzover die er zijn. Reeds eigenbelang dient de mensen van de noodzaak daarvan te doordringen. VOLGENS berichten in de dagbla den wordt overwogen over te gaan tot aanstelling van vrouwelijke politie-agenten. Deze zouden f het bijzonder worden belast met het toezicht houden op de drukke ver keerspunten, waar zy dan de behulp zame hand zouden kunnen bieden aan de ouden van dagen en kinde ren. De'animo voor dit beroep van vrouwelijke politie-dienaren schijnt echter niet zo bijzonder groot te zijn. Weliswaar zyn nog geen speciale oproepen geplaatst, doch verwacht had kunnen worden, dat naar aan leiding van redactionele publicaties zich toch gegadigden zouden hebben aangemeld. Inderdaad hebben enkele zich opgegeven, doch het aantal komt niet hoger dan acht. Wellicht wacht men eerst af om te vernemen, welke de voorwaarden zijn, waarop ze in dienst gesteld zullen worden. Het is nog niet bekend, of in dit ge val gelijke beloning zal worden gege ven voor man en vrouw. \T ERSCHEIDENE malen is er reeds over gesproken om op bepaalde plaatsen in de stad voetgangerstur» nels te maken, bijvoorbeeld op de Coolsingel ter hoogte van het Beurs gebouw. Daarmede zouden vele voetgangers zeker gebaat zijn, ofschoon niet vergeten mag worden, dat er ook wel mensen zijn, die niet gaarne trappen klimmen en dan toch de voorkeur geven aan het oversteken over de drukke ver keersweg. Veilig verkeer zal dan ook wel al tijd een ideaal blijven en we zullen blij zün, indien we het voorlopig tot een wat veiliger verkeer kunnen brengen dan momenteel het geval is. In dit opzicht rust op ons allen een taak, op alle weggebruikers, of het nu voetgangers zijn of personen, die van een al of niet gemotoriseerd voertuig gebruik maken. Donderdag is bij Havenbedrijf Vlaar- dingen-Oost een zilveren "jubileum ge vierd, dat een bijzonder tintje had, aan gezien. het de -150e keer was, dat zo'n jubileum bij het" bedrijf voorkwam. Het betrof de heer A. J. Meijer,-calculator en chef-tekenkamer, die 25 jaar bij H.V.O. in dienst was en -daarom was er 's middags eerst een bijeenkomst met een aantal relaties van het havenbedrijf en later volgde een grote samenkomst in de recreatiezaal, waar directie, bedrijfslei ding, het stafpersoneel en de bazen zich hadden verzameld voor de huldiging. De heer J. Jonker was van mening, dat er alle reden was om dankbaar te zijn voor deze dag. Hij vond het verder steeds moeilijker worden om over dit zelfde onderwerp de jubilea Voor steeds hetzelfde gehoor, wat te zeggen, maar hij meende de heer Meyer het best te kun nen kenschetsen met de naam van de or ganisatie, waarin hij zo vele jaren een vooraanstaande plaats heeft ingenomen, t.w. Liefde en Vrede. De heer Meyer heeft namelijk altijd veel liefde en belangstel ling voor zyn werk gehad en hü was al tijd de eerste om met een aannemelijke oplossing te komen als er soms eens spanningen waren in een of andere af deling. Nadat de heer Jonker aan de jubilaris het gebruikelijke couvert had overhan digd en mevr. Meyer bloemen aangebo den, werd het woord gevoerd door de heer Hordijk, namens de collega's. Deze bood namens al het stafpersoneel een gouden armbandhorloge aan. De heer Meyer heeft met enkele woor den bedankt en daarna volgde een gezel lig samenzijn, dat nog een hoogtepunt kreeg, toen bleek, dat mej. Corry v. d. Linden, een der meisjes, die altijd zo trouw voor koffie zorgen, in ondertrouw was gegaan. De leerlingen, die met gunstig resul taat de avondcursussen aan de Am bachtsschool te Vlaardingen hebben ge volgd, hebben Donderdagavond de di ploma's in ontvangst kunnen nemen. Aan de uitreiking gingen toespraken van de heren S. van Riet en G. J. den Otter, resp. voorzitter en directeur van de Vereniging De Ambachtsschool, voor af. Men wees de geslaagden op hun taak in de maatschappij; tal van be- hartenswaardige wenken werden daar bij gegeven. Aangezien gebleken .is, dat van indus triële zijde een toenemende belangstel ling bestaat voor vestiging van bedrijven in de Grote Vettenoordsepolder achten B en W. van Vlaardingen het wenselijK voort te gaan met de tot nu toe gevolgde gedragslijn namelyk dat voor rekening van de gemeente op dit industrieterrein hallen worden gebouwd. Men stelt de raad dan ook voor oVer te gaan tot de bouw van nog eens vier Industriehallen, naar een ontwerp van het architecten-bureau Van Tijen en Maaskant te Rotterdam. De totale vloer oppervlakte bedraagt 6275 vierkante me ter. Men verwacht de hallen reeds spoe dig geheel of gedeeltelijk te kunnen ver kopen De huurprijs wordt geraamd op gem. 8,35 per m2. De heer Kortleven bleef het antwoord niet schuldig. In een breedvoerig be toog, vertelde hij. dat de commissie, die zijn royementsaanvraag moet behandelen hém Zaterdag heeft bezocht. Hoewel deze commissie de reactie van de heer Kortleven, op beschuldigingen geuit in de jongste jaarvergadering van de P.v.dA kon begrijpen, noemde zy deze te vergaand en stelde hem voor als raadslid t« bedanken, waarna dan re habilitatie kon volgen. De heer Kort leven noemde dit politieke chantage en hekelde het beleid van deze commissie, die door het gewestelijk bestuur is be noemd. Op het betoog van het z.g. wild, wilde hy niet verder ingaan, omdat zi. duidelijk is gebleken, dat men aan de andere zijde aan het jagen is. Verschillende leden vroegen hoe het college tegenover de vervanging van wethouder Marcus staat De voorzitter zeide persoonlijk de,voorkeur te geven aan de benoeming van een tijdelijk wet houder, inplaats van eea vaste plaats vervanger, zoals in het laatste gedeelte van het voorstel van de heer Kortleven is vervat Het betreft hier de vervan ging van een zieke wethouder, waarop de raad zich dient te oriënteren. Wan neer de P.vxLA.-fractie de toezegging doet op korte termijn met een voorstel te komen, achtte spreker dit aanvaard baar. Desgevraagd zeide wethouder Van der Snoek, de mening van zfjn zieke col- lsga kennende, dat de incompleetheid van het college niet langer moet duren dan noodzakelijk is. Ook hij had geen bezwaar de P.v.d.A in de gelegenheid te stellen een voorstel hieromtrent in te dienen. De voorzitter gaf daarna de voorzitter van de F v.d.A-fractie de ge legenheid uiterlijk Donderdag het des betreffende voorstel aanhangig te maken. Deze verklaarde hieraan te zullen vol doen, waarna de raad besloot deze aan gelegenheid aan te houden. Technische school VERHOOGDE OEVERVERDEDIGING BIJ VEERHAVEN Het is de laatste tijd verschillende malen voorgekomen, dat de Nieuwe Maas een waterstand bereikte van 2 me ter en hoger boven N.A.P. Door die hoge waterstanden wordt telkens het grond- talud boven de basaltglooiing in de Veer haven en in de oeverstrook van de Veer haven sf in westelijke richting tot aan het Delta-hotel, die tot 2 m, plus N.A.P. opgetrokken aangetast. Vooral wan neer de hoge waterstand gepaard gaat met sterke wind is de schade aanjienlijk. Voor het herstellen daarvan moeten dan belangrijke bedragen worden uitge trokken, zodat B. en W. het gewenst heb ben geacht een plan te laten ontwerpen om de glooiing langs het gedeelte te ver hogen vfcn 2 m tot 2.50 m plus N.AP. De verhoogde oeververdediging kan van een lichter materiaal dan de bestaande (straatkeien). De kosten van de uitvoe ring der werken worden geraamd op, 10.500, Advertentie 5 «n 10 jaar garantie Reed» vanaf H. 335.- Grote bus. Sn 1Middoi!ro-.,r5o! 72 M. 30.340-37.434 Het verzoek van het bestuur der stich ting voor Christelijk Nijverheidsonder wijs om een noodzakelijkheids-verkla ring, ten behoeve van de stichting en instandhouding van een Christelijke Technische School te Maassluis ontlokte een breedvoerige en soans principiële d'iscusflie.- De .grootste'verrassing, kwam van" de zijde 'van het jongste "lid Van de raad, de heer Smit (Arb.) die als voor stander van het openbaar onderwijs verklaarde, een dergelijk verzoek vol ledig te zullen steunen. Hij meende, dat deze Protestants-Christelijke groepen uit de gemeente recht hebben op een chris telijke technische school. De heer Ver- ploegh (C.H.) sprak de hoop uit, dat het bestuur van de stichting met tact het lesrooster zal samenstellen, opdat mis schien ook voorstanders van openbaar onderwijs hun kinderen naar de te stichten school kunnen sturen. De heer Langelaar (Gem. Bel.) betoogde, dat hij niet direct tegen de stichting van een bijzondere technische school is, doch kon niet inzien, waarom het geen open bare school kan worden. Volgens zyn opvatting waren de cijfers met betrek king tot het aantal leerlingen, dat in Maassluis en omgeving de byzondere scholen bezoekt wel eng gunstig gesteld, tegenover de andere groepen. Hij wilde zich liever uitspreken over de nood zakelijkheid van de stichting van een technische school in het algemeen en later bezien welk soort school dit zal worden, een openbare of een bijzondere technische school. De voorzitter merkte op, dat dit niet mogelijk is. De heer Slagboom (Arb.) uitte ernstige beden kingen tegen de bijzondere school. Een technische school te Maassluis is drin gend noodzakelijk, doch dan een neu trale. De heer Kortleven bleek deze materie volkomen te beheersen. Met cij fers toonde hij aan, dat de Onderwijs raad een. verzoek tot stichting van een openbare technische school niet zal kunnen steunen, omdat er te weinig leerlingen zijn. Dit is wel mogelijk voor een bijzondere technische school, omdat hiervoor de leerlingen ruim voldoende zullen zijn. Spreker zag slechts één mo gelijkheid om Maassluis aan een tech nische school te helpen door de ver eiste verklaring ten behoeve van een bijzondere technische school af te ge ven. De heer Hoogenbosch CR.K) kon begrijpen, dat er van bepaalde zijden uit de raad bedenkingen zijn gekomen. Ook hij vond het moeilijk een beslissing te nemen. Mocht- de weg gevonden wor den, zoals door de heer Verploegh is uitgestippeld, dan kon hij zijn bezwaren overwinnen. Cultuurkring vergaderd^ VriiaagavoM^e'sad^dl^ Maaslamdse Cul- Advertentiê ROTTERDAMMERS, DE GROOTSTE KLOKKEN ZAAK VAN W. EUROPA KOMT STRAKS HET HART VAN ONZE STAD STRAKS STADHUISPLEIN TEVENS: NIEUWE BINNENWEG 227 B. en W van Vlaardingen hebben aan de raad- der gemeente enige voorstellen doen toekomen» die verband houden met het flatgebouw voor alleenstaanden en bejaarden, dat aan de Burgemeester Pruijssingel te Vlaardingen zyn vol tooiing nadert Deze voorstellen betref fen het aanvragen van een rijksbijdrage en de verhuring der diverse apparte menten. Daar de mogelijkheid is geopend van rijkswege een bijdrage van 50,— per woonvertrek in het tehuis te verwerven, die gegeven wordt om mogelijk te ma ken, dat de huurprijs lager gesteld kan worden en die verstrekt wordt op voor waarde, dat de gemeente eenzelfde be drag toevoegt, stellen B. en W. voor van de geboden gelegenheid voor het Flat gebouw gebruik te maken. Wat betreft de huurprijzen, willen B. en W. de eerder vastgestelde prijzen voor de woningen en rusthuiskamers ongewij zigd laten. De zeven logeerkamers zul len per overnachting aan iemand onder 5 jaar 1,—, aan alle ouderen 2,— kos ten. De huur van de recreatiezaal voor een gehele avond bedraagt 25.—, huurt men een derde gedeelte, dan is men 10,— kwijt. De huurprijs van de kap perszaak annex sigarenkiosk in de flat wil men stellen op 20,per week. Wat betreft de buur van het zieken huis-gedeelte. dat Zaterdag officieel wordt geopend, door de Vereniging voor zie kenverpleging, stelt men Voor. dat deze huur gelijk zal moeten zijn aan het to taal der werkelijke lasten van de zieken- huisvleugel. B. en W. dragen de heer P. J. Kipping te Schiedam voor als huurder van de kapperszaak annex sigarenkiosk, zij stel len zich voor een huis-orde voor het flatgebouw vast te" stellen. Gemeente ruilt grond i.v.m. bouwplannen De houthandel v/h Gebr. Van. Buuren van Heijst N.V. te Vlaardingen wil op haar terrein aan de Galgkade een nieuw fabriekspand gaan bouwen. Zou dit ech ter geschieden op de grond, die thans in het bezit van deze onderneming is, dan zou dit een spaak in het wiel betekenen van de uitvoering der plannen voor een moderne wijk-aan-de-Maas, zoals daar voor op het ogenblik een plan in onder delen wordt voorbereid. Er zijn dan ook onderhandelingen ge voerd, die tot het resultaat hebben geleid, dat de gemeente met de vennootschap een grondruil zal aangaan. Het gebied ten Westen van de ter plaatse reeds aan wezige fabrieksgebouwen komt aan de gemeente, de houthandel krijgt hiervoor een even groot perceel in de plaats. De op hel eerste perceel aangebrachte opstallen en terxeinverhardiagen sullen voor Tekening van de onderneming naar het nieuwe terrein worden verplaatst. De gemeente betaalt een bijdrage ia de ver plaatsingskosten, Lw. f 75,000, omlijnd"daglicht- stelde;-vérklaardë -deze het toe ,te juichen, :dat .deze aanvraag-eri is. Hierdoor krijgt men gelegenheid ook op de technische school te Maassluis de kinderen een christelijke levensover tuiging bij te brengen. Mevr. Hamakers (Arb.) hield zich de vrijheid voor om anders te denken dan de heer Van Velden, voor wiens princi pieel betoog zü waardering had, doch waarop zij m deze raadsvergadering niet keper walde ingaan. Nadat in tweede instantie geen nieuwe facetten naar voren waren gekomen, merkte de voorzitter op, dat deze aan vraag verschillende elementen uit de schoolstrijd wakker roept. Hii verklaar de dat, wanneer de stemverhouding in Maassluis in de toekomst zo zou wor den, dat een openbare technische school eveneens levensvatbaarheid knjgt, er naast de bijzondere ongetwijfeld nog een openbare technische school zal komen. Er is echter nu een aanvraag voor een school op een bepaalde grondslag en de voorzitter meende, dat de raad dit ini tiatief kan steunen. Met de stem van de heren Slagboom (Arb.) en Lfingelaar (Gem. Belang) tegen, werd de gevraag de noodzakelijkheids-verklaring ver leend. In een zeer principieel betoog van de Sociale werkplaats Het credlet van 246.000, dat gevraagd werd voor de stichting van een werk plaats voor sociale werkvoorziening in de Kapelpolder, deed de heer De Pagter (CH) de vraag stellen of het aantal te- werkgestelden in de toekomst wel vol doende zal blijken om de werkplaats in exploitatie te houden. De heer Wagner (AR) noemde het bedrag aan de zeer hoge kant en suggereerde de Kon, Wil- helminaschool, die straks leegkomt, enigs zins te verbouwen en als werkplaats in te richten. De heren Langelaar (Gem. Bel.), Slagboom (Arb.), Pons (CH) en mevr. Hamakers (Arb.) spraken achter eenvolgens hun waardering uit voor het werk, dat thans in de werkplaats aan de Burg. de Jonghkade wordt verricht. Wet houder Van der Snoek liet zich optimis tisch uit over de ontwikkeling van het aantal tewerkgestelden in de toekomst. Spr. voelde er niets voor om een afge keurde school te gaan gebruiken. In dit nuttige sociale werk past een goede en moderne werkgelegenheid, die bovendien uit zakelijk oogpunt bekeken verant woord is. De heer Van Velden (AR) onderschreef deze opvatting, waarna met de stern van de heer Wagner (AR) tegen, het gevraagde crediet is verleend. Gelet op het adres, dat ingekomen was van de plaatselijke loodgieters- en fitters- patroons, inzake een toonzaal bij het te bouwen kantoorgebouw voor de gemeen telijke licht- en waterbedrijven, kon de raad geen meerderheid opbrengen om een crediet te verlenen voor de bouw van dit kantoor, annex enige Industrie- ruimten met 10 bovenwoningen aan de Haven. Dit voorstel, dat opnieuw op de agenda was geplaatst, omdat in de voor afgaande vergadering de stemmen staak ten (66), werd nu met 5—6 stemmen verworpen. Tegen stemden de heren De Pagter en Verploegh (GHi), Van Velden. Wagner, Hoekveen en Van Gelderen (AR) Langelaar iGem. Bel.) en Hoogenbosch (RK). De aanvraag van de Christelijk Geref. Kerk tot verkoop van een perceel grond aan de Wagenstraat voor de stichting van een nieuw kerkgebouw, noemden verschillende leden, speciaal wat de lig ging van de grond betreft en de daaraan verbonden verkeers-technische problemen uitermate moeilijk. Merendeels werd aan geraden een andere plaats te zoeken. De wethouder van openbare werken, de her Van der Snoek zeide. dat de plaats door de stedebouwkundige adviseurs van de gemeente na rijp beraad was aange wezen. Hy wilde deze zaak, die op het allerlaatste moment aan de agenda was toegevoegd niet forceren en nam het voorstel terug, teneinde de raad in de gelegenheid te stellen zich nog e stig over deze vraag te beraden. ven te Rotterdam wakker van hulpge roep. Haastig schoot hij wat kledingstuk ken aan en ging tezamen met zijn zoon op onderzoek mt Het bleek dat aan de achterzijde van het schip een man in het ijskoude water lag, die zich kramp achtig aan een kabel vasthield. Met ver eende krachten werd hij op het droge getrokken en toen bleek dat hij onge veer een uur in het water had gelegen. De man, die goed zwemmen kon had al watertrappende zijn colbertjasje uit getrokken om zich beter boven water te kunnen houden. Waarschijnlijk door de duisternis misleid was hij te water geraakt. Het was de 49-jarige sleepboot kapitein D. van S. uit de Westerbeek straat. Twee agenten hebben nog naar het colbertjasje van de man gedregd, daar er volgens hem een portefeuille met 170 m zat, echter 2onder resultaat, NIEUWE ROTTERDAMSE SCHAAKVERENIGING Maandagavond werden in de Wintèr- wedstnjd van de N.R.S.V. de volgende partijen gespeeld: Groep I: A. H. M. WapJ. M, Zandstra 'A—'A. N.N.—A. J. de Groot 1—0. H. J. B. Lems—H.G. Drechsel A—A. Groep li: h. HesselsP. Schoenmakers AVi. Mr. J. H. Landwehr—H. J. B. Lems 01. P. Schoenmakers— H. Hessels 1—0. Groep III: W. de Jong—P. Confurius 10. W. de BruynM. v. Leeuwen 10. Groep IV: D. J. v. d. Berg—A de Wit I0. A. B. AarensH. W. Schroder 0—1. Zomerwedstrijd: H. G. Drechsel—J. H. v. Welzenes AA. B. Bouwman— W. Göh- bels A—A. A. Schackmann—P. v. d. Lin den 1—0. P. Meyer—A. J. de Groot A—A. G v. d. EisenD. J. v. d. Berg 10, Vismarkt Rotterdam ROTrEffiiDAM, 2 ApraL Aanvoer vmi IJmuiden en elders 300 tosten verse zeevis. Prijzen: middel schol 28-30, kleine schei 18—28: middel schelvis 43—45; kleine schel- kabeljauw 36—40; nrMdefl kleiró kabeljauw poOdk 26-28; wijtnag 17—10; bidt 66—TO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1