in Amsterdam begint te verlopen GASVOORZIENING ENIGE TUD GESTAGNEERD Koning van Yemen tot aftreden gedwongen Hervat het werkdan pas onderhandelen Bemiddelingsvoorstel werd onder tafel gewerkt Tien nieuwe voor de vliegtuigen K.L.M. BRAND IN BIOSCOOP BIJ LUIK EIST 39 DODEN Cecompliceerde botsing op weg Rotterdam-Den Haag f mmw MILITAIREN SPRONGEN BIJ ONDER DRUK VAN HET LEGER m. Morgen aftreden van Churchill? Paniek onder toeschouwers Wanhopige ouders bij puinhoop Al 350 doden op de Philippijnen jk GINDAG 4 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. U. Weerbericht N.C.B.O.-AMSTERDAM TOT STAKERS Nederl. geleerden waarschuwen Linkse overwinning in Singapore Twee doden, zeven zwaar- en twee lichtgewonden MEXICAANSE TREIN IN RAVIJN GESTORT Blokkade Saigon eveti stopgezet Plan voor militaire organisatie in Afrika? Afvloeiing personeel bij het Rijk (Van een onzer verslaggever*) De 6i-jarige koning Ahmed van de Arabische staat "Yemen heeft afstand gedaan van de troon ten behoeve van. zijn 43-jarige broer Ab- dallah, die tot nu toe minister van Buitenlandse zaken was. Het aftre den schijnt te zijn gebeurd onder druk van het leger. De nieuwe ko ning heeft aangekondigd een politiek van economische en sociale her vormingen te zullen voeren. Zijn buitenlandse politiek zou bestaan uit actieve samenwerking met de Arabische staten en alle vredelievende landen ter wereld. De koning zei verder, dat hij bloedvergieten in geheel Yemen za! voorkomen. Eisen Atoomimpenen Zie verder pagina 2 Naar het einde JSieuw beraad BIJ een verschrikkelijke brand in een bioscoop in het Belgische dorp Sclessin bij Luik zijn gisteravond 39 personen om het leven ge komen. Onder hen bevonden zich 21 kinderen. Volgens de politic vie len de meeste slachtoffers door het gedrang van het publiek voor de nooduitgangen. De brand ontstond achter het doek doordat een reservoir met kerosine voor de centrale verwarming van het gebouw tot ontploffing kwam. Een van de drie uitgangen van de bioscoop werd door de ex plosie verwoest. Terwijl de vlammen uit de zaal opschoten en het projectiescherm in een ogenblik verteerden, drongen de 200 toeschouwers in paniek naar de nooddeuren. Mannen, vrouwen en kinderen werden onder de voet gelopen. Ruim vijftig personen moesten naar ziekenhuizen wor den overgebracht. Verscheidene van hen zijn er ernstig aan toe. b» Militairen fungeerden niet alleen als bus-chauffeurszij zorgden ook voor de ver keersveiligheid op plaatsen ■maar het wegdek was open gebroken J r b irbbfrbfrirb rifrbrifrilfHWriHnHrtrfriS Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 L) postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 1830-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon U5700 '«.Gravenhage: Huygensplem i Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 pent Verschijnt dagelijks V- Directie: C. A. KET'N'TVG en Mr. K. VAN HOUTEN TtOiAM' Sr - Geldig tot Dinsdagavond. AANHOUDEND ZACHT Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk enige regen en hier en daar mist. Later opklaringen. Aanhoudend zacht weer. Overwegend matige wind tussen West en Zuid, ZON EN MAAN. 7an op 6.10 onder 19 21: maanop 17.49 onder S.04. O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT Staking De Deerne Kroonprinses, Mnrgarelha. i< Vrijdag in de kapel i un F reden sborg aangenomen. Onze foto toont de prinses in een speciaal i oor deze gelegenheid gedragen uitte jurk, temid den vnn haar ouders. Koningin Ingnd (links) en Koning Frerlcrik (rechts). TT ET RIJDEND- en technisch I personeel van het gemeente Slijk vertoerhedrijf te Amsterdam, 'dat hedenmorgen in zeer groten getale in hotel Krasiiapolsky was bijeengekomen, heeft vrijwel een stemmig besloten onmiddellijk het werk te hervatten. Dadelijk na afloop van de ver gadering, die van acht uur tot half elf duurde. begaven de mannen en conductrices van de tranis en stads- buscen zich naar de reini.-es. Hier mee i% aan de staking, die Donder dagmorgen begon en liet vervoer in de hoofdstad in ernstige moeilijk beden beeft gebracht, een einde ge komen. Tot dit belangrijke besluit is men gekomen na een bemiddelingsvoor- f-tel van de zijde van de heer C. Baatenburg de Jong. secretaris van de afdeling Amsterdam van de Ned. Chr. Bond van O verbeid-personeel, bij welk voorstel de Rooms-Katho- licke Ambtenaren Bond (K.A.B.O.) zich heeft aangesloten. Op een vergadering van een 7 i 800 leden van de gemeentere iniging in ge bouw Bcllevue te Amsterdam is van ochtend eveneens besloten, dat ook het personeel van de gemeentereiniging hei werk zal hervatten nu bonafide vak bonden hebben toegezegd de gestelde eisen gezamenlijk in georganiseerd over leg te bespreken. Ook de 800 stakers van Publieke "Werken hebben op een vergadering besloten hunnerzijds de staking te be ëindigen. Zij zullen zich morgenochtend om acht uur op hun werk melden. Zij hebben aan dit besluit de voor waarde verbonden, dat hot gemeente bestuur geen rancunemaatregelen zal treffen. Tijdens de vergadering van. het tram personeel werd vanmorgen besloten dat de eisen van het trampersoneel: alge mene herclassificatie van de lonen, onvoorwaardelijk gehandhaafd zullen blijven. Eventueel rancune-maatregelen tegen personeelsleden van het gemeen telijk vervoersbedrijf zouden dadelijk met een nieuwe staking beantwoord worden. Bij de toelichting tot het voorstel om de staking op te heffen, zeide de tramconducteur G. de Vente. als woord voerder van de stakingscommissie, dat de staking zeker niet verloren was. doch dat er grote successen waren ge boekt. In de eerste plaats is gedaan gekre gen, dat de toeslag voor ongeregelde diensten met ingang van 1 April wordt verbeterd. In plaats van om 10 uur 's avonds zal die {toeslag reeds ingaan om 6 uur, i\(iuuclijhs nas 't bekend snorden dut. ook op df gasfnbrieken tc Amster dam het h rrh nas nrerpcleud, oi er ontstond mn jacht met petroleum- maaltijden met een oliestel helpen. hunnen naar kruideniers en drogisten, die gelukkig voed in de olie zaten. Talrijk*' huismoeders konden zich toen ioor het gereedmaken inn de uarme (Van een onzer verslaggevers) 0 Een ernstige poging van de afdeling Amsterdam van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel om de stakingsactie in de hoofdstad te doen beëindigen, heeft Zaterdagavond m eerste aanleg schipbreuk geleden. Het voorstel was: onmiddellijk het werk hervatten. Daarna zal de bonafide vakbeweging trachten op de kortst mogelijke termijn in het normale overleg de onderhandelingen te hervatten. Dit Voorstel is Zaterdagavond tijdens een grote stakersvergadering in de ATO-garage aan de Pilotenstraat van de tafel gewerkt. Onder druk van communistische zijde werd besloten door te staken. Er waren botsingen geweest tusscnl De nieuwe Imam (koning? beeft ge- de lijfwacht van de afgetreden koningneigerd zijn afgetreden broer op diens en bet leger. De toestand is nu rustig. maar men vreest, dat het ander de stammen nog tot botsingen kan komen Haar varluidl, heeft Sir Winston Chur- ehill nu alie regelingen getroffen om het premierschap neer të leggen en sijn taak over t* dragen aan Sir Anthony Eden. de Brits* minister van Buitenlandse Zaken. Churchill heett het begin van zijn voor genomen vacantie op Sicilië uitgesteld van 3 tot 12 April. Het is traditie in Enge land, dat de premier aanwezig is bij de behandeling van de begroting in het par lement. Nu ChurchiU afwezig zal zijn wanneer op 19 April de begroting wordt behandeld, nemen waarnemers aan, dat minister Eden tegen die tijd premier zal zijn. Op de jaarvergadering van het Ver bond van Wetenschappelijk Onderzoek werden o.a. besproken de gevaren van het gebruik van atoomreactoren en atoomwapens. Dr. H. A. Tolhoek besprak achtereenvolgens de natuurkundige wer king van de A-bom en de H-bom en ra dio-actieve strijdmiddelen. Met een H- bom van gemiddelde grootte zou een do delijke radio-activiteit veroorzaakt wor den in een gebied van 10.000 km2, dat is een derde van Nederland. Dr. R> G. de Haag lichtte de biologische werkingen toe en de biochemische afwij kingen bij nakomelingen van bestraalde personen. Beveiïigingsmiddelen blijken volgens spr. zeer problematisch. Prof. dr. M. G. G. Minnaert toonde aan hoe groot de waarschijnlijkheid is. dat de atoomwapenen bij een conflict werke lijk gebruikt zullen worden. Hij vroeg om aan de dreigende gevaren algemene bekendheid te geven en drong aan op in ternationale onderhandelingen en nieuwe vredeswil onder de volkeren. Linkse politieke partijen hebben Zaterdag de overwinning behaald m de verkiezingen voor de wetgevende vergadering van Singapore. De conservatieve partij zag de meer derheid, die zii sinds 1947 in de ver gadering bezat, verloren gaan., net socialistische arbeidslront kreeg 10 van de 25 zetels, terwijl de uiterst linkse partij van volksactie er drie kreeg. De vooruitstrevende conservatieven, die 2.J. zetels bezaten, waren verslagen toen bleek, dat zij er slechts vier van had den behouden. Kiesdistricten, die vroe ger voor hen waren, gingen over naar het Arbeidsfront. De nieuwe democratische partij, op gericht dom- Seden van de Chinese Kamer van Koophandel, wist het slechts tot twee zetels te brengen. De Verenigde Maleise Unie een party der Malakka-Chinezen won drie ze tels, terwiji onafhankelijken eveneens drie zetels kregen Van de ruim 300.000 kiezers trokken er slechts 160.000 naar de stembus. In totaal waren er 79 candid aten gesteld. verzoek të ontvangen. Zijn eerste 're geringsdaad was het terugtrekken van de lijfwacht van Ahmed t>U het fort Oerdhi, waar Ahmed verblijft. Er zon zen schikkingen zijn getroffen om Ahmed per vliegtuig naar Egypte over te brengen. Een andere broer van de nieuwe koning, premier Emir El Hassa, bevindt zich al in Egypte. Hü heeft het verzoek ontvangen niet terug te keren, daar dit mogelijk een andere aanleiding tot onlusten zou kun nen zijn. Ontwikkelingen van deze aard werden reeds lang verwacht. Leiders van een „Vrij-Yemen-beweging hebben in Sep tember van het vorig jaar beweerd dat de meesten van de 300 officieren van het leger van Yemen de beweging steun den en dat plannen gemaakt werden voor een militaire staatsgreep naar Egyptisch voorbeeld. Jemen telt onge veer vijf milhoen inwoners. Het ligt ten Noorden van het Britse protecto raat Aden. Voort* deelde hi£ mee met woorden, waarin waardering; voor het 'initiatief Van de betrokkenen klonk, dat de «Kcnrtsris van de Nederlandse Christe lijke Bond van Overheidspersoneel, af deling Amsterdam, de heer Baatenburg de Jong, de toezegging heeft gedaan namens zijn bond de eisen van het trampersoneel in georganiseerd overleg te zullen bespreken. Reeds hebben B. en W. de heer Baa tenburg beloofd na de hervatting van ■de arbeid- onderhandelingen met de organisaties langs de normale kanalen te zullen voeren. Volgens de stakingscommissie heeft de Katholieke Boud van Overheidsperso neel zich thans naast de Christelijke Bond gesteld en hij is eveneens bereid tot 'het bespreken van de looneisen in het georganiseerd overleg. Tenslotte heeft de fcy het N.V.V, aan gesloten algemene bond van ambtena ren (A.B.V.A.) de stakingscommissie het voorste! gedaan: ..Laat onze leden, die zich onder uw stakers bevinden, hun eisen bij enze gewone ledenvergadering aar de orde stellen." „Met deze verklaringen van alle bon den is de kring dirs rond", zei conduc teur De Vente, Met veel vreugde en applaus haft de vergadering de mededelingen van con ducteur De Vente aangehoord over ,.de mislukte poging van dè hooe.ste N.V.V.- leiders, die Zondagmiddag bij de remise Havenstraat getracht hebben onze unieke staking te breken." TIEN Douglas DC-7c vliegtuigen zullen aan de luchtvloot van de K.L.M. worden toegevoegd. De K-L.M. heeft heden deze be stelling bij de Douglasfabrieken geplaatst, teneinde ook in de toekomst de beschikking te heb ben over een uiterst moderne luchtvloot. De toestellen zullen in de periode van April t/m Juli. 1957 door de Douglasfabrieken te Santa Monica (Californië) aan de K.L.M. worden afgeleverd. De DC-7c beschikt over vier Wright „Turbo-compound" motoren. Het zeer comfortabele vliegtuig heeft een kruissnelheid van 550 km per uur. Het maximum startgewicht bedraagt 63.100 kg en het kan in de toeristen- Douglas heeft bekend gemaakt dat de 7c zonder tussenlanding de vol gende afstanden kan overbruggen: AmsterdamKarachi; BrusselLeo- poldstad (Kongo); ZurichNatal; KopenhagenEdmonton (Canada); ParijsChicago, LissabonRio de Janeiro; Buenos AiresMiami: To kioSeattle; FrankfortNew York; Honoloeloe (Hawaii)Auckland, klas-uitvoering 78 en uitgerust met „sleepairs" met lounge, 38 passagiers vervoeren. Het kan 8200 kg betalende lading transporteren en heeft een zeer groot maximaal vliegbereik waardoor het met maximale lading b.v. de afstand AmsterdamNew York zonder tus senlanding kan afleggen. De DC-7c beschikt over een vrachtruim met een inhoud van 16.4 kubieke meter. Met deze order is ten bedrag vaa ongeveer 1 120.000.000 (inclusief re- serve-onderdelen) gemoeid. In de DC-7c zijn verscheidene nieuwe constructies en materialen toe gepast. In luchtvaartkringen in En geland heeft de constructie der vleu- gelklappen de aandacht getrokken, omdat zij afwijken van de gebruike lijke en daardoor, naar verwacht wordt een veel grotere lift (draag kracht) en een veel mindere drift Het initiatief tot de poging het werk te doen hervatten is uitgegaan van de heer G. Baatenburg de Jong, secretaris van de Amsterdamse afdeling van de 'N.C.B.Ü., tijdens een Zaterdagmorgen gehouden vergadering met het perso neel van de veren. Deze bijeenkomst werd ook bijge woond door e'jkele leden van het sta- kingscorrfité van de U-Geren. Men werd het eens. Het stakingscomité Vervoers bedrijf en het Algemeen Stakingscomité gingen na overleg eveneens aecoord. In middels kreeg de heer Baatenburg de Jong schriftelijk de toezegging van B. en W. dat na hervatting van de arbeid onderhandelingen met de bona fide orga nisaties langs de normale kanalen zou den worden gevoerd. Nadien zijn 'er wonderlijke dingen gebeurd. Het voorstel Baatenburg de Jong zou 's avonds door het Algemeen Stakingscomité worden voorgelegd aan de stakersvergadering die in de ATO- garage aan de Pilotenstraat zou wor den gehouden, en door het comité met kracht worden verdedigd. Dit is niet ge schied. Het voorste! was in 1500 exem plaren gestencild opdat iedere staker preces zou weten wat er ging gebeuren, doch deze stencils zijn op de vergade ring niet uitgereikt. Ook is bekend geworden dat buiten de voorkennis van de stakingsleiders van het vervoerspersoneel om een ge heime bijeenkomst werd belegd met de communisten Groot, Roessjnk en Oometi. Laatstgenoemde heeft tijdens de bij eenkomst in de ATO-garage een op ruiende speech gehouden en op een ge geven moment verklaard, dat zijn voor stel om door te staken was aangenomen. Er ontstond toen een geweldig rumoer waarbij velen zich niet aan de indruk konden onttrekken dat er op verschillen de plaatsen een georganiseerde hetze werd ontketend. De wijze waarop deze vergadering is verlopen blijkt achteraf veel ontstem ming te hebben verwekt. Het personeel van de veren heeft na afloop van de bij eenkomst onmiddellijk de koppen bij el kaar gestoken. Men voelde er niets voor zich te laten spannen voor wat nu dui delijk gebleken was communistische agi tatie te zijn. Na breedvoerige bespre kingen besloot het personeel van de veren Zondagmorgen aan het werk te gaan. Daar is intussen niets van ge komen doordat gistermorgen opnieuw een aantal onruststokers ten tonele ver7 schenen en tweedracht onder het perso neel zaaiden. Gistermiddag heeft een deel vart het personeel bij de veren na opnieuw be raad besloten zich onmiddellijk bij de personeelschef te wenden en het werk Maandagmorgen te hervatten. Een moei lijkheid bierbij is, dat alle stakers van het voorstel-Bsatenburg de Jong in be- kregen dat zij voorlopig geschorst zijn voor de tijd van zes dagen. Hiertegen kunnen zij binnen zes dagen een be zwaarschrift indienen by de directeur. Maandagmorgen zal worden uitgemaakt wie er weer aan het werk kunnen gaan. Intussen is blijkbaar ook het stakings comité van het tram- en buspersoneel weer tot andere gedachten gekomen. Zondagmiddag verklaarde het andermaal het voorstel-Baatenburg de Jong 'in be raad te zullen nemen. In verband hier mee is een nieuwe stakingsvergadering belegd in Krasnapolsky tegen Maandag morgen acht uur. Ooggetuigen vertelden ontdaan, dat een verschrikkelijke paniek zich van de toeschouwers meester maakte, toen het bioscoopgebouwtje om zes uur in de namiddag door een explosie letter lijk heen en weer werd geschut. In het vreselijke gedrang, dat te midden van uitslaande vlammen ontstond, hoorde men het gillen van vrouwen en tieren van mannen. Sommige vrouwen wer- Binnenkort zullen op een geheim tijd stip alle land- en luchtstrijdkrachten van de Amerikaanse „National Guards" (ter ritoriale troepen1 in een proefmobilisa- tie opgeroepen worden teneinde na te gaan hoe snel de 340.000 man in actie kunnen komen in het geval van een vijandelijke aanval. (luchtweerstand) ten gevolge hebben. Door het gebruik van lichtere me talen is het leeggewicht van het vliegtuig minder dan dat van zijn voorgangers. Gisteravond om half tien is op de Rijksweg Den HaagRotterdam ter hoogte van .vliegveld Ypenburg een 4- of 5-tal personenauto's op eikaar gebotst. De gevolgen waren verschrikkelijk. Twee der auto's reden met circa 60 km snelheid op het middengedeelte der rijbaan recht op elkaar in en werden naar de weggedeelten waarop zij aanvankelijk hadden gereden, teruggeslingerd. Daar ramden zij andere wagens uit de files van beide zijden, of werden achterop aangereden. Twee doden waren te betreuren, de 31-jarige A, Veldhoen van de Statenweg uit Rotterdam, wiens stoffelijk overschot werd overgebracht naar het lijkenhuisje van de begraafplaats te Rijswijk, en de 19-jarige mej. Van Heusden van de Middenweg te Amsterdam die in het Hippolytus Gesticht te Delft aan de bekomen verwondingen overleed. den met kinderen op de arm onder de voet gelopen. De bioscoop die 300 mensen kon be vatten. brandde binnen een halfuur uit. Zij stond bii de Maas oc de weg tussen Luik en Namen, dicht bij de hoogovens vim het Ougre-Marihaye-concern. Het bioscooptheater, dat Rio heette, had otievenvarmins. De brand brak uit op het ogenblik, dat de middagvoorstelling ten einde liep. Brandweren van verschillende om liggende gemeenten werden ijlings te hulp geroepen. Met haar sehuimblus- sers waren zii het vuur spoedig mees ter. Haar taak was in hoofdzaak het wegdragen van de verkoolde lichamen. De doden werden ondergebracht in twee scholen, waar noodkapellen wer den ingericht. "Voor de scholen speelden zich aan grijpende tonelen af. "Wanhopige va ders en moeders wensten toegang tot de scholen om te zien of hun kinderen zich onder de slachtoffers bevonden. Volgens de politie waren sommige van de slachtoffers dusdanig verbrand, dat zij niet meer konden worden her kend. Volgens New Yorkse radioberichten zijn negen rijtuigen van een Mexicaan se pasasgierstrein, vol met vacantie- gangers ter gelegenheid van Pasen, in een 180 meter diep Travijn gestort. Het ongeluk gebeurde Zondagavond nabij Guadalajara. Volgens een Mexicaans blad. dat m de radioberichten wordt 'aangehaald, gelooft' men, dat 300 mensen om het leven zijn gekomen. De legers van de opstandige ZuTd- Vietnamese sector hebben de blokkade van de hoofdstad Saigon voor drie -da gen opgeheven om aanvoer van voedsel voor ëf omsingelde stad mogelijk te ma-, ken. Dit gebeurt op verzoek van Ame rikaanse en Franse autoriteitem Premier Ngo Dinh Diem heeft intussen order gegeven een grootscheeps offensief in te zetten tegen de strijdkrachten van de Hoa Hao-secte in de omgeving van Mytho, op 37 mijl ten "Westen van Sai gon. De commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. L, A. Kaper, irrrichtti' Zaterdag te (Eassennar de opening tan de politie-oph'idings^clwol. Stram stonden de politiemannen, in de houding toen de vaderlandse driekleur werd gehesen. In het Hippolytus Gesticht te Delft werden 3 zwaargewonden opgenomen. Twee personen zijn vandaai na verbon den te zijn. huiswaarts kunnen keren. In het Oud- en Nieuw Gasthuis te Deift werden opgenomen 3 zwaargewonden, en in het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag een veertien-jarig meisje, doch tertje van een der zwaargewonden, die in het Hippolytus Gesticht te Delft is opgenomen. Hoewel men naar de toedracht nog een onderzoek instelt, wordt aangeno men, dat een der auto's zich voor pas seren losmaakte uit een file, die in de richting Rotterdam reed. Tezelfdertijd moet zich een wagen met hetzelfde doel hebben losgemaakt uit de file, die in de richting Den Haag reed. Een Belgische wagen reed aan de kop van laatstge noemde file. De beide wagens die tracht ten in te halen bij het passeren, reden op het middengedeelte der rijbaan op elkaar in. De Belgische wagen werd door de terzijde geworpen auto uit zijn file ge ramd, doch de inzittenden van deze Bel gische wagen schijnen er nog vrij goed ifgekomen te zijn. Een hunner trachtte enminste een uur later, hoewel nog rwaar onder de indruk van het onge luk, alweer een lift te krijgen in de richting België. Toen wij kort na tien uur op de plaats van het ongeluk arriveerden waren de vagens al terzijde van de rijbanen ge- leept. Van de auto's die eikaar in front getroffen hadden, waren motor en be- stuurscabine vrijwel geheel vernield. De rnbaan was bezaaid met glasscher- ,i 'Ie ambulance van Rijswijk en de nn Delft en Voorbuig verzorg den en transporteerden de slachtoffers. Eerste hulp was verleend door em ploye's werkzaam op het vliegveld Ypenburg, die ook poiitie en G.G.D. hadden gealarmeerd. Kraanwagens ver sleepten de autowrakken en de ver keerspolitie van Rijswijk had de han den vol om uit de wirwar van getroffen wagens wijs te worden en het op dat moment zeer drukke verkeer op de rijksweg m goede banen te leiden. In het Hippolytus Gesticht te Delft werden opgenomen: de 58-jarige P. Westerveld uit Rotterdam en de 2S- jarige mevr. of mej. N. Westerveld, eveneens uit Rotterdam, die beiden een Shock hadden bekomen en diverse hoofd wonden, benevens een ernstig gewonde vrouw, die nog niet kon worden ge hoord en waarvan de naam vannacht nog niet bekend was. De 46-jarige J Westerveld uit Rotterdam en de 55- jarige mevrouw J. Westerveid-Kooi. echtgenote van P. Westerveld, konden na daar veroonden te zijn, huiswaarts keren. In het Oud- en Nieuw Gasthuis te DeUt werd opgenomen de 53-jarige heer Gelderblom, die twee maanden geleden juist zijn vrouw "had verloren Hij heeft twee gebroken benen en een gebroken arm bekomen Zijn veertien-jarig doch tertje, dat naast hem in de bestuurs- cabrne had gezeten, was door een bur gerauto, die assistentie verleende, over gebracht naar ziekenhuis Zuidwal in Den Haag. Het meisje, dat een zware hersenschudding had bekomen, maar desondanks steeds naar haar vader vroeg, kon in de loop van de avond nog worden ingelicht over diens opname te Delft. Verdei- werden in het Oud- en Nieuw Gasthuis te Delft opgenomen de 52-jarige mevrouw Convinus uit Rot terdam, die een gebroken elleboog en vrij ernstig rugletsel heeft opgelopen, en de 61-jange Margaretha van Kersen uit Rotterdam, die hoofdwonden, een heup/raotuur ,een gebroken bovenbeen en een gebroken enkel heeft bekomen. Na de botsing scheen nog een motor rijder op de auto's te zijn ingereden. De aard van zijn verwondingen stond nog niet vast. Volgens de correspondent van het In Zuid-Afrika verschijnende weekblad „Dagbreek" te Johannesburg wisselt de regering van Zuid-Afrika al sinds enkele weken van gedachten met de regeringen van verschillende andere landen over de instelling van een militaire organisatie in Afrika. De correspondent zei dat Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Austra lië en Israël het plan gunstig hebben ont vangen en dat vooral de Verenigde Staten een „levendige belangstelling" tonen. Ook de Belgische en Portugese regeringen zouden, volgens deze corres pondent, zijn benaderd. Het aantal doden ten gevolge van d» aardbeving op de Philippijnen is tot 348 gestegen. Men verwacht, dat hel de 400 zal overschrijden. Ongeveer 169 personen worden vermist. Meer dan 300 werden gewond en ongeveer 12.000 sijn dakloos. (Van onze Haagse redacteur) De hogere rijksambtenaren, die Zaterdagmiddag in Amicitia" in Den Haag vergaderden, hebben niet alleen oog voor hun eigen belangen, maar ook voor het be lang van de overheidsdiensten. Ge wezen werd op de ernstige perso neelstekorten, die men vooral toe schreef aan de salarispolitiek van de regering. De voorzitter van het genootschap van ingenieurs der P.T-T. gaf daarvan het volgende beeld. Het totaal tekort aan ingenieurs bij P.T.T. bedraagt naar schatting 25 pet. Bovendien kan bii dit be drijf zonder overdrijving gespro- ken worden van een desatreus 2 verloop onder tekenaars en mon- teurs. Bij de Octrooiraad is het tekort aan ingenieurs 40 a 50 pet. Bij de dienst der Rijksbelastin gen was de afvloeiing in verband met positieverbetering over een rienjarige periode voor 1935 1V4 ">ct. In de periode van 1945 tot he den is dat percentage gestegfen 'ot 10. Het corps waterstaatinzenieurs nderv.ond in de periode 1959— '954 een bijzondere afvloeiing van bijna 15 oet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1