Exit Triomftocht na bezoek aan Koningin Eden lieden benoemd tot opvolger vals Staatspolitie werd beschuldigd Churchill huldigt zijn Koningin Geen afscheid in Lagerhuis BIJZONDERE PLAATS IN HET HART VAN ONS VOLK' HISTORISCHE TOAST Staking geheel opgeheven PREMIER SASTROAMWJOJO VAM INDON Regering greep niet in Groten der aarde brengen hulde aan afgetreden premier WOENSDAG 6 APRIL L955 DERTIENDE JAARGANG No. 3047 - - - Weerbericht w,„". ««sir Zijn laatste rede Dr. Drees over Churchill: Nieuwe adjudant van Tl. VI. de Koningin NIEUW INCIDENT BIJ GAZA V- s o derh3lVCvomeer"gediend wordt als z IZSStïm rntm. m M Sr koüIUU op SIR WINSTON CHURCHILL in gisteren officieel afgetreden als premier van Groot-Britannië, Met een dappere glimlach om zijn ontroering te verbergen en het beroemde V-teken makend, kwam de tachtigjarige staatsman te voorschijn uit het Buckinghampaleis, waar hij de Koningin zijn ontslag had aangeboden. Zijn terugrit per auto naar zijn ambtswoning in de Downingstreet was een triomf tocht. Duizenden Engelsen stonden langs de wegen om hun scheidende premier toe te juichen. „Hoera voor Winnie" en „Goede oude Winnie klonk het telkens. Velen waren hun ontroering niet meester en lieten hun tranen de vrije loop. Toen Churchill, zijn traditionele sigaar rokend, voor zijn ambtswoning aankwam, liepen ook hem de tranen over de wangen. Enkele minuten later, «uu 18.20 uur Nederlandse tijd, gaf het Buckinghampaleis een officiële verklaring uit: ..Sir V'inslon Churchill heeft vanavond, in audiëntie bij de Koningin, zijn ontslag ingediend als eerste minister en First Lord of the Treasury. Diit laatste is een titel, die alle Britse premiers dragen Red.) Het heeft hare majesteit behaagt dat te aanvaarden1'. Churchill wordf, zoals iedereen weet, opgevolgd door de 57-jarige Sir Anthony Eden, die jarenlang zijn rechterhand is geweest als minister van Buitenlandse Zaken. Maar Eden's benoeming werd eerst vandaag officieel bekendgemaakt. Koningin Elizabeth heeft de normale procedure verbroken door er van af te zien Eden reeds gisteren bij zich te ontbieden. Het is duidelijk dat zij de dag van gisteren tot Churchill's dag wilde maken. Men verwacht dat Eden nieuwe algemene verkiezingen zal uit schrijven. Als vermoedelijke datum hiervoor wordt 26 Mei genoemd. Churchill's laatste officiële daad als premier was zijn rit naar Buckingham Palace, waar hij koningin Elizabeth zijn ontslag aanbood. Hij zag af van zijn voornemen zijn heengaan bekend te maken m het Lagerhuis, de hem zo vertrouwde vergaderzaal, waar de herinnering aan zijn weergaloze welsprekendheid le vend zal blijven tot in lengte van dagen. Wellicht meende hij, dat hij zijn emoties niet in toom zou kunnen houden. Vóór hij naar Buckingham Palace vertrok, nam hij in een kabinetszititng, die 45 minuten duurde, afscheid van zijn minis ters. Hij poseerde met ben voor een laatste officiële fótcC, Glimlach h Zie verder Kt gin a .3 Veiligheidsraad vandaag bijeen De staking in Amsterdam Het verkeersongeval bij Ypenlmrg Rotterdam: Witte de Wilhstraat 30 Telef. 1 .",700 <4 1.) Postbus 1312 Postgiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 h. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115709 iuGravenhapo: Huygensplem i Postgiro 4248(17 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114102 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362369 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C'. A. KEENING en Mr. K. VAN HOETEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. MINDER ZACHT Aanvankelijk iwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, later weer opklaringen. Lagere temperaturen. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen Zuid en West. ZON EN MAAN. T April: xon op 6.06 onder 19.26'. maan op 20.lt oncer 5.37, V.M, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT e m WINSTON CHURCHILL if S afgetreden. n. tachtig ju" oude premier, overwinnaar van Adolf Hitler, iegoe a!t ambt, waarm hij zijn volk en de ehele wereld onschatbare dienster werd door meer Jr één beroerte getroffen, maar tel- t J weer herstelde hij op een ver- „de wij ie. Maar ook hij weet dat W ,h,. van 2tijrt aardse loopbaan hadert" En hoewel hij nog in het volle f van r.iin geestelijke vermogens dilutee rijn gevatheid in het be antwoorden van .-.prekers m het Lager huis er. getuige ook zijn nog in de .lm tijd genouden redevoeringen a8" «rote allure, treden toch de ziekte en ouderdom van ^eV°lot"tüd" zodanig naar voren, dal ,mbt her bet ambt''hem' rc zwaar wordt m hij jongere kracht het overneemt. t wereld ui niet altijd gelukkig D geweest met oude staatslieaen 7 teTang blevcn ritten. We denken Hindenburg en aan Pétain ich terugtrekt u er niet£' da* e' °p, St dat hü de politiek van ztjn land iT tijdstip, dat hii, menselijkervvyt gesproken,"zijn poütieke erfenis achter- in een uitnemende staat. r.iiurchiU is een merkwaardig man. afïSÏ genieter van het leven - hij geniet het leven m_ CHURCHILL IS NU AFGETREDEN oen over- De toesprank, die Winston Churchill nu anHer t'jdèns zijn afscheidsdiner heeft ge- vloeiende maat. Meer dan houden, is een grote hulde geworden iM.n-nen verdragen. Maar hu wera SSS daarvan" Hij bleef werken En hij bleef werken op hoop toerental. En hij werkte Soed. Churchill is de telg uit een oud Brits «ÏÏcht, dat aan Engeland grote zonen tink Hij is een afstammeling w Ste lifn van de hertog van Mari- bourough. die de politieke erfenis van Stadhouder-Koning Willem Hl .««m Hü is van alle markten thuis Hij kreeg de Nobelprijs voor letterkunde. Hij is staatsman, militair, historieschrijver, journalist, schilder aan zijn eregast Koningin Elizabeth. Toen Churchill was uitgesproken, stond de jonge vorstin op van haar zetel om een dronk uit te brengen op de gezondheid van de bejaarde pre mier. De tekst van Churchill's toespraak, de laatste, de hij als premier van het Verenigd Koninkrijk gehouden heeft, werd voor publicatie vrijgegeven. Churchill zeide: ..Ik heb de eer een dronk in te stel len. zoals ik die zovele malen mei vreugde gedronken heb in de jaren, dat tk als cavalerist diende tijdens de \regering van Uwer Majesteits bet-over- en metselaar. sn-oti \grootmocder. Koningin Victoria. Hij is bekend om 2|Jo '..aden i Daar ik sinds die dagen onder vier ilsgvaardigheid en .puntige -• tsouvereirieu het land in de regering of Wilt U er een paar vernemen. lM ;lct parlement heb gediend, meende Sommige mensen zeggen, dat ik U cial manneer ik met deze staat v"\ gerookt neb. maar als ik niet jrQU dienst. Harer Majesteits goedgnn- Li ,prnnkt zou hebben, zou ik stige toestemming vraag om deze dronk uit te brengen, geen precedent schep. Madame, gaarne geef ik Uiting aan de diepe en levendige gevoelens van dankbaarheid, die wij en al uw volke- imveel gerookt zou wellicht op het Verkeerde ogenblik eer slecht humeur nebben gehad Rusiand is een raadsel, gehuld i> ten mysterie, binnenin,.een cn^ma In 1945» In een boodschap aan JWaC ren j-Qestcren ten opzichte van U en hower. „Ik acht het van groot belang zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog dat wij de Russen de hand reiken, maar ien zover mogelijk naar het Oosten Maar het is met alleen in de speelse sfeer, dat zijn beroemde gezegden lagen. Bij rijn eerste rede als ■oorlogs- het Lagerhuis viel he ron Edinburgh voor nüe hulp en bezie ling die wij in ons dagelijks leven om vangen hebben en die zich verspr hebben over het ganse Britse rijk de landen van het Gemenebest. „iel ne» Nimmer hebben teü deze hulp en premier m net lagerhuis 'bezieling meer nodig gehad dan in deze woord: „Ik heo niets te bieden dar, !c;onke,.e en zorgwekkende tijd. die wij bloed en moeizame arbeid, zweet en |t;,nns beleven e.n tcaar wij de wereld tranen". doorheen hopen te helpen. Toen "de RAf. de moeizame strijd Nimmer zijn de verheven plichten, Engeland* met Görings Luftwaffe {die op de Britse monarchie rusten met znvelen meer toewijding vervuld, dan tijdens dit briljante begin van Uwer Majes teits regering. Wij danken God voor de gave, die Hij ons geschonken heeft en wijden ons aan de heilige zaken en aan de luijze en beminnelijke levenshouding, waarvan Uive Majesteit de jonge, stra lende kampioene is. gewonnen had: „Nooit waren zove en teveel verschuldigd aan zo weinigen Na de val van Frankrijk: „Laten we ons aan onze plichten wijden en one zodanig gedragen, dat, als het Britse Rij'ic er, het Gemenebest duizend jaren zouden bestaan, men nog zal zeggen- Dat was hun schoonste uur." 11 BIJ dit laatste hebben we Churchill in de kern. hij is een rasechte Brit. Voor hem gaat het, als het er op aankomt, om Engeland. Daarin hebben we het vóór eo Stel legen van Churchill. Churchill heeft een wereldvisie Churchill streed voor de erfgoederen van onze beschaving. Churchill wilde in de grote conflicten, die hij als minister heeft meegemaakt in 1914 ei in 1940, de wereld redden. Hij is de j man van de vrijheid. Maar hij doet dat ais Brit. Hij wil ic wereld redden, waarin Groot- Brittannië het centrum is. Wij kunnen veilig zeggen, dat de wereld met Groot-Brittannië als cen trum een betere wereld is dan de wereld met Duitsland als centrum of dan die met Rusland als centrum of misschien ook dan die met Amerikr als centrum. j Maar het is ten slotta var de Brit Churchill- een egocentrische politiek En daarin is een zekere zwakheid gelegen. ij EN vraagt zich af wat Churchill's 1V1 levensworte! is. Dat houdt hij geheim. Soms denkt men, dat hij er niet is. Soms komt er een verrassende' uit spraak, tvaardoo' men plotseling meent er iets van te oegrijpen en waardoor men denkt dat er een diepere religieuze gebondenheid is dan men ooit had vermoed. Maar dan neutraliseert hij al die vermoedens weei terstond door een ironische kwinkslag of door zelfspot. En dan kijkt hij voor zich uit alsof hy wil zeggen: ik heb U allen in de maling genomen en ik laat U niet zien hoe ik werkelijk ben. En toch is hij een man. die zich ui zoals hij is en die de hele wereld een beeld suggereert van een man, van een echte Brit en van een onvervaard strijder voor de vrijheid. Zo gaat Churchill heen als de ons allen zo vertrouwde oorlogsleider en als een raadsel. In een zwarte limousine, vooraf gegaan door twee agenten te paard, vertrok Sir Winston om 17.22 uur; Nederlandse tijd uit zijn ambtswoning naar het paleis. Hij droeg zijn bekende gespikkelde das en een hoge hoed en maakte breed glimlachend het V-teken naar de juichende menigte. j Alvorens hij voor de laatste maal j als premier Downingstreet verliet, po-1 seerde Churchill een volle minuut in de deuropening van het oude grijze gebouw, van waaruit hij Engeland in de tweede wereldoorlog naar de over winning leidde. Enkele meters van de officiële, ambtswoning stond een eenzame fi- guur uit een raam te kijken in het, bureau van de minister van Buiten-j landse Zaken: Sir Anthony Eden, die, Churchill als premier zal opvolgen. De auto van Churchill reed zo j langzaam, dat de rit die anders drie j minuten duurt, nu negen minuten- vergde. De stemming van de ..olri man" scheen snel te wisselen terwijl' de zwarte limousine hem naai het paleis bracht. Eén keer zag hij er ernstig en nadenkend uit. Maar hii antwoordde snel met een glimlach op' het gejuich van de menigte. De schoonz.oon van Churchill, Chris topher Soames. en zijn particuliere parlementaire secretaris vergezelden hem op zijn rit naar het paleis. MACMHJ.AN Itermot'ilelijlr opvolger nut Etlm. De veiligheidsraad van de Ver. Na ties komt vandaag in New York bijeen ter bespreking van de klacht van Is raël over ..herhaalde aansallen" van Egypte, aldus is gisteren bekend ge maakt. VONINGIN ELIZABETH vn« "■Engeland heeft Maandagavond «nn het diner, dat de premier Sir Winston. Churchill in zijn ambtswoning aan Dcnoningstreet nr. 10 aanbood, een zeer onge bruikelijke stap gedaan wior een Britse vorstin. Zij stelde een toast in op een burger". De Koningin, vorstelijk ge tooid met diamanten tiara, zeide niet. trillende 3tem. dat zij iets ging doen wat vorsten nimmer vóór haar hadden gedaan: „Ik breng een dronk uit op de ge wondheid van mijn eerste »i- nister". Churchill, die hort tevoren een korte tafelrede had gehou den. boog bewogen het hoofd. De Koningin toast uiteraard wel a-an gala-diners op buiten landse sfnotsboo/rien, maar de toast aan dit diner ivas inder daad een nimmer voorgekomen gebeurtenis. Naar aanleiding van bet aftreden van Sir Winston Churchill als eerste minis ter heeft de minister-president dr. YS\ Drees de volgende verklaring afgelegd: „Het aftreden van Sir Winston Church ill als minister-president komt op een tijdstip, waarop wij ons opmaken om de bevrijding te herdenken. Met deze be vrijding is de naam van Churchill ten nauwste verhonden. Ter gelegenheid van zijn .tachtigste verjaardag heb ik er reeds aan herinnerd, hoe hij de man is geweest, die door zijn ontembare geest kracht en door zijn machtige en bezie lende woorden, degeest van vasthera- denheid In het Engelse volk heeft ge wekt en versterkt op een ogenblik in de geschiedenis, toen Engeland bijna al leen stond tegenover een totalitaire macht van verbijsterende kracht. Na de bevrijding hebben wij gelegen heid gehad op meer dan een wijze te doen blijken van onze gevoelens jegens deze grote leider. Op dit ogenblik bij zijn aftreden ais minister-president, wil ik nog eens graag opnieuw uitspreken, welke bijzondere plaats Chuivnill zjch door zijn strijd vcor de vrijheid oóip-. voor onze vrijheid heeft veroverd in. het hart van ons volk." De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. W, Beijen en de minister zon der portefeuille, mr. J. H. A. Luns, heb ben na het bekend worden van het af- treden van Sir Winston Churchill de vol- igende verklaring uitgegeven; I „Het nieuws van Sir Winsten Church- ills aftreden als premier van het Vere- J nigd Koninkrijk zal vele harten in de Gisteravond hebben in Amsterdam ge-} „ehele "bereid'beroeren. Volken van veel thpnif>iv^rifiiDfi^n van dp «tadsreinicinEr F* meentewerklieden van de stadsreiniging en van de bestrating, ieder in een aparte vergadering, overleg gepleegd over de maatregelen, die zij zouden ne men tegen het uitsluiten door B. en W. van een aantal arbeiders, die in de sta king vooraan hebben gestaan. Zowel de arbeiders van de stadsreini ging als die van de bestrating (de laat- sten hebben met circa 700 man in totaal vandaag nog gestaaktl besloten heden de arbeid normaal voort te zetten en af te wachten hoe het onderzuek var. B. en W. tegen de uitgestotenen zal verlo pen. Zoals bekend hebben deze „gestraf ten" volgens het ambtenarenreglement zes dagen de gelegenheid zich schrif telijk bij B. en W. te verantwoorden. De arbeiders verwachten «dat de uitslag van het onderzoek na die zes dagen niet lang op zich zai ïaten wachten. Mocht de beslissing van B. en W. in houden. dat de betrokkenen, die thans in tegenstelling tot de overgrote meer derheid der stakers geen toestemming van het gemeentebestuur, krijgen om het werk te hervatten, ontslag wordt gege ven. dan zai het actiecomité opnieuw het stakingsparool uitgeven en zullen de arbeiders van de bestrating en de rei niging het werk opnieuw neerleggen. landen hebben alle reden om zijn kracht en zijn schitterend leiderschap, in het bijzonder gedurende de oorlog, en de in vloed die hij heeft gehad op het lot van die landen, te gedenken. In Nederland is Sir Winston geliefd wegens de zeer persoonlijke aandacht, die hij. naar bekend is. bij verschillende gelegenheden aan ons land heeft ge schonken. Met de tiende verjaardag van de bevrijding van Nederland zo dicht bij. prijzen wij ons gelukkig de man te huldigen, die zoveel gedaan heeft om die bevrijding mogelijk tc maken. Het is te hopen, dat de wereld nog lange tijd zijn wijze raadgevingen mag blijven horen. De Burgemeester van Amsterdam, mr. Arn. J. d'Aïlly, deelt ons het volgende mede: De beginselen van ons staatsbestel, be- treffende de verhouding van centrale overheid, provincie en gemeente, zijn in de Grondwet en de daarbij behorende organieke wetten vastgelegd. Onder meer is in de Gemeentewet geregeld, welke de bevoegdheden van het Gemeentebestuur zijn in geval van verstoringen van de openbare orde of dergelijke omstandig- heden. De berichten omtrent regeringswenken die in enkele dagbladen zijn verschenen. ,aan Amsterdam betreffende deze staking. Premier Faure van Frankrijk, heeft! gankelijke lauweren en aan de geschie-^*ken te dien aaimien^een^verkee^ aan Sir Winston Churchill een boodschap denis van de wereld onvergetelijke blad-. d in gevai Vsn de staking gezonden, mede namens zpn regering, zijden heeft toegevoegd. Het Franse K Amste..darn de wettelijke verhoudingen waarin hij o.a. verklaarde dat Chur- volk zai u eeuwig dankbaar blijven, a,"lvolkomen in acht zijn "enomen: dat de chili aan de glorie van zijn iand onver- dus Faure. Regering op geen enkele wijze op de stoel Bondskanselier Adenauer van West- het stadsbestuur is gaan zitten en Duitsland verklaarde Dinsdagavond o. enke)e ,„c_nk hee{t gegeven; dat m., dat Churchill ,.de incarnatie van de Amsterdam ten zeerste erkentelijk is voor grest van de Westelijke wereld in onze t,L. onmjddellijke bereidwilligheid van de tijd" is. Een van zijn grote verdiensten,,.0„erjn„ ann Wens om hulo van mi- is. dat de Westelijke wereld nu ut vrij-]iTiliren te voldoen, heid kan leven, zo zei hij. 1 Radio Moskou maakte Dinsdagavond: i het aftreden van Churchill bekend zon-- der er enig commentaar aan te voegen, making van Churchills aftreden de vei- i wachting uit. dat er geen wijziging in President Eisenhower sprak op een j Britse politiek zal komen, persconferentie de hoop uit. dat hij al-j Lord Samuel, de 84-jarige leider van Sir Winston Churchill hoiull hel portier ntn tl** auto voor koningin Elizabeth van Enpetand gevperul terwijl zij de ambtswoning van de H rit se premier verlaat Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 2 April 1955 kapt. It. ter zee J. G. Stegeman eervol ontheven uit zijn func tie van adjudant in gewone dienst van H. M. de Koningin en benoemd tot hóogstderzelver adjudant in buitengewo ne dienst en is kapt. It. ter zee P.J.S. de Jong benoemd tot adjudant in ge wone dienst van H. M. de Koningin. Naar wordt vernomen is de toestand van de gewonden van het ernstige ver keersongeval van Zondagavond op de Rijksweg bij Ypenburg, die opgenomen zijn in het Oude en Nieuwe Gasthuis en het Sint Hyppolitusziekenhuis te Delft, redelijk. Voor de meesten van hen is het levensgevaar geweken. Bij Gaza is het Maandagmiddag opnieuw tot een incident gekomen tussen Israëli sche en Egyptische strijdkrachten. Aan Egyptische zijde vielen twee doden en werden twee militairen gewond. De Is raëlische strijdkrachten verloren twee doden, terwijl 17 Israëliërs verwondingen opliepen. Volgens een woordvoerder op het hoofd kwartier van het Egyptische legc-r in Cairo deden leden van de Israëlische strijdkrachten Maandagmiddag een aan val op een Egyptische post in het gebied van Gaza. Hij voegde araan toe. dat ds Egyptische strijdkrachten de aanval had den afgeslagen, Egypte heeft bij de commissie van toe zicht van de Verenigde Naties geprotes tcerc' 0e minister-president van Indonesië, iaffaire op te rollen en te onderzoeken mr. Ali Sastroamidjojo, heeft gisteren dat de staatspolitie indien de^ei- de beschuldigingen ontkent die xm i ^^1*4 in de uiSenfng buitenlandse zijde tegen het ojitr jvan haar taak. De premier zei. dat „de den van leden van de staatspolitieaantijgingen en beschuldigingen van al- zijn uitgesproken. Sprekend ter grele-le grond ontbloot zijn en een list vor- genheid van de dies natalis van de politie-aeademie zei de premier, dat de laatste tijd de naam van de staats politie verscheidene malen is be smeurd en dat de staatspolitie be schuldigd is van mishandelingen". „Deze aantijgingen en beschuldigin gen komen uit 'net buitenland en het is duidelijk, dat zij bedoelen de goede naam van dë staatspolitie van Indonesië om laag te halen en in verband te brengen met de verdediging van Nederlanders, die worden beschuldigd van misdrijven tegen de staatsveiligheid". Mr. Ali Sastroamidjojo zei van de ge legenheid gebruik te willen maken ta verklaren, dat de staatspolitie een staats apparaat is, „welks taak het is deze men om het aan de gang zijnde proces te beïnvloeden". Hij sprak het vertrou wen uit. dal de staatspolitie zijn tra ditie en goede naam zal hooghouden. Hij zei. dat hij nog een ander symp toom wilde signaleren, „namelijk de po ging van buitenlandse zijde om twee dracht te zaaien onder de leden van de staatspolitie door achterdocht le wekken tussen de leiding en de manschappen tijd bij Sir Winston Churchill zal kun nen aankloppen voor raad en advies. Uit Churchills grote ervaring, wijsheid en moed kan de wereld nog veel putten, zo meende hij. Dulles slooi zich in een afzonderlijke verklaring nierbij aan en noemde Sir Winston „een van de grote mannen in de geschiedenis". De Belgische minister van Buitenland se Zaken. Spaak, zei dat Sir Winston altijd de meest geëerde figuur uit de Tweede Wereldoorlog zal blijven. De Deense premier Hansen sprak van de bewondering en de genegenheid van het Deense volk voor „deze man, wiens levenswerk van zoveel belang is ge weest voor de vrijheid en de rechten van de mensheid". De premier van Zweden, Eriander. zei: „Tijdens de oorlogsjaren gaf hij troost en hoop aan de gehele democra tische wereld". De Noorse waarnemende premier. Opzettelijk verspreidde men geruchten.Lange, verklaarde, dat ..Churchill niet nis zou de hoogste leiding, van de staatspolitie goed en onbesmet' zijn. ter wijl de lagere manschappen onwettige en onzedelijke handelingen zouden ple gen". Ook deze geruchten noemt de pre mier „van alle grond ontbloot" omdat, wat lagere rangen doen. onder verant woordelijkheid geschiedt van de leiding volgens hiërarchie en discipline. slechts geschiedenis heeft gemaakt en beschreven, doch dat hij zelf de geschie denis is". De Oostenrijkse Kanselier, Raab. be schreef Sir Winston als de man. die in deze eeuw het beslissendst in de loop dor wereldgebeurtenissen heeft ingegre pen. Radio-Warschau sprak ua de bekend- de liberale fractie in het Hogerhuis, die in 1906 met Chruchil! deel uitmaakte van de liberale regering, verklaarde Dins dagavond in een rede voor de BBC, dat de „dank van de Britse natie, aan een trouwe dienaar van het volk en de mensheid" Churchill vergezellen. Een democratie moet haar staatslie den beoordelen naar de resultaten die zij bereiken. Vóór en tijdens de eerste wereldoorlog heeft Churchill het iand grote diensten bewezen, doch in de Twee de Wereldoorlog was hij. meer dan wie ook. de architect van de overwinning, aldus Lord Samuel. De premier van Zuid-Afrika. Johannes Strijdom, verklaarde: ..Sir Winston Chur chill verdwijnt uit het openbare leven op het toppunt van zijn macht en pres tige en als één van de meest dynami sche politieke figuren, die Europa ooit heeft voortgebracht". De vorige president van de Verenigde Staten. Harry Truman, noemde Chur chill „een grote man van onze eeuw", „Natuurlijk spijt het ons allen hem te zien verdwijnen". De premier van Nieuw-Zeeland, Syd ney Holland, verklaarde: „Britten over de gehele wereld zullen hem nooit toe staan te verdwijnen van de speciale plaats in hun genegenheid en respect, die hij in een levensperiode van dienen en prestaties heeft veroverd".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1