Bevrijdingsfeest in Schiedam belooft groots te worden H.V.ANDEL Bezwaren tegen bestelling van tramwagens in Zwitserland Gevarieerd programma werd voor de Koninginnedag samengesteld MODEREVUE IN DE HARMONIE Eden eerst heden benoemd Gezagvoerder van de Klipfontein schuldig Nederlandse industrieën zenden een adres aan Raad van Rotterdam Raad van Maasland discussieerde over landbouwhuishoudcursus rafos» ™s Ks i is TROU^ ueiisdag O -iprji i ,0 SCHIEDAM Finale schoolvoet- en handbal Onthulling monument De dodenherdenking te Schiedam Schiedamse schooltuinen werden geopend Voet- en handhalloumooi 1955 voor de scholen Voor de feestviering op de bevrijdingsdag staat de Schiedammers heel wat te wachten. Het feestprogramma, zoals dit in grote lijnen door het Comité 5 Mei 1955, dat is gevormd uit vertegenwoordigers van alle organisaties die iets met de bevrijding van ons land te maken hebben gehad, is samengesteld, belooft een dag vol ontspan ning te worden, die de herdenking van het einde van de bezetting tooh waardig zal zijn. Het gehele programma bestaat eigenlijk uit drie grote stukken. In de morgenuren wordt het accent gelegd op jeugdfeesten, terwijl in de middag- en avonduren voor de gehele burgerij ontspanningsmogelijkheden zijn uitgedacht. VLAARDINGEN Belangwekkende lezing over het huishoudgeld Burgerlijke stand van Seliied am Advertentie KLOKKEN Burgerlijke Stand van Rotterdam Geen officiële versiering op bevrijdingsdag Op bevrijdingsdag op zes plaatsen jeugdfeesten Ketel met bouillon ontplofte Schooljeugd krijgt beker tijd ens bevrijdingsfeesten Aanrijding MISLUKTE INBRAAK Gemeentelijke kantoren gesloten Spirit-Oranje Nassau 2 MAASSLUIS SCHIEDAM Schade van f 500.- Wiel los GESLOTEN ZIJN Dulles over bijeenkomst Grote Vier EXTRA TREINEN TIJDENS PAASWEEKEINDE T ermijnnoteringen Tien maanden geëist wegens diefstal •Smw S', Het weer in Europa a» V isscrijberichten De plannen voor, de feestviering op Koninginnedag, die door de Vereniging „Nationale Feest- en Gedenkdagen" te Schiedam worden uitgewerkt, zijn reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Der traditie getrouw zullen aan de vooravond van de dertigste April om acht uur van verschillende punten in de stad muziekcorpsen vertrekken naar -de Grote Markt. Om half negen zullen de daar verzamelde corpsen enkele muziekstukken ten beste geven. Dadelijk na de klokslag van negen uur wordt er dan door het C.J.M.V. tamboer- en pijpercorps „Harmonie" een taptoe geblazen waarbij een muziekcorps zjjn medewerking zal verlenen, De volgende morgen tussen negen en tien uur zal een muzikale rondgang plaats vinden waaraan drie korpsen hun medewerking zullen verlenen. Het eind punt van deze rondgang zal evenals op de vorige avond de Grote Markt zijn waar na enige nummers, het Wilhelmus éeblazen zal worden, waarna voor het emeente bestuur zal worden gedefi leerd. Om negen uur begint ook de finale •van het schoolvoet- en hand'oaltournooi op de terreinen in de Boshoek. Op 12. 13 en 14 April daaraan voorafgaande zal reeds worden gespeeld op de terrei nen m de Boshoek en in het Volkspark. Om twaalf uur zal de strijd gestreden zijn. waarna de prijzen zullen worden uitgereikt, door burgemeester Peek. Een kindervariété waaraan vele artis- ten meewerken wordt tussen 10 en 12 uur in de Plantage gegeven. Eveneens in de Plantage, verzorgt tussen drie en vijf uur O.B.K. en een ensemble van Schiedamse zangverenigingen o.l.v. Piet 't Hart een populair concerl. Voor de leerlingen van de verschillen de scholen heeft de traditionele estafet te plaats in de Stadhouderslaan om wis- seiprijzen. Om 4 uur kunnen scholieren op de zandvlakte graven naar schatten in de vorm van busjes met nummers, die daar worden begraven. De num mers geven recht op een prijs. 's Avonds aanvangende om acht uur wordt het feest dan besloten met een Variétéprogramma in de Plantage, die gehouden zal worden voor de ouderen en waarbij de nummers uitteraard ook anders zullen zijn dan bij de voorstel ling, die 's morgens plaats vindt. Het feest voor de kleuters wordt ge heel op de scholen afgewerkt, die allen zelf een programma in elkaar hebben gezet. De Commissie ter herdenking van de gevallenen te Schiedam heeft doordat het herdenkingsmonument aan de Gerrit Ver- boonstraat op de avond van de vierde Mei zal worden onthuld, het programma zoals dat ieder jaar wordt uitgevoerd, iets moeten wuz.igen. Deze wijziging geldt o.a. voor de opstelling van de deelnemers bij het monument. Om zeven uur zal de stoet zich bij het stadhuis aan de Grote Markt in bewe ging zetten, voorafgegaan door de arbei dersmuziekvereniging „Crescendo", die treurmuziek za! spelen. Om ongeveer tien minuten voor acht komt de stoet bij het monument aan, dat dan zonder meer door burgemeester mr. J. W'. Peek zal worden onthuld. Daarna vindt het neerleggen van kransen en bloemen aan de voet van het monument plaats. Om acht uur zal twee minuten stilte in acht genomen worden, die ingeluid zullen worden door een hoomsignaal. Tenslotte wordt de plechtigheid besloten met het spelen van het Wilhelmus. Maandagmiddag was het voor de tiende keer na de bevrijding dat het hek tan Sde Schiedamse schooltuintjes werd ge- iopend voor een enthousiaste schare jongens en meisjes aan wie dit jaar een tuintje i« toegewezen. In totaal zijn er dit jaar 540 tuintjes van 20 m2 beschikbaar. Vorig jaar werd een (gedeelte van de tuintjes ingenomen Sioor de woningbouw aan de Vlaardin- jgerdijk, maar door het gemeentebestuur !w«nd een groter aangrenzend gdeelte grond aan het complex toegevoegd, zo- Bat nu 80 kinderen meer ingeschreven Jconden worden dan vorige jaar. Door de dienst van gemeentewerken (afdeling plantsoenen is alles in het werk gesteld oen de percelen Wdtg klaar te 'krijgen en dat is gelukt. Elf groepen van ongeveer 48 dee In e- (mers zullen dit jaar gaan tuinieren. Zij (komen tweemaal in de week gedurende anderhalf uur zaaien, bewerken en oog sten. Elf soorten groenten en tien soor ten bloemen zullen aan de zorgen van fdeza leerlingen van de Schiedamse scho len worden toevertrouwd. De schooltuin is geopend: Maandag. Dinsdag, Donderdag «n Vrijdag van vier tot half zes. Belangstellenden zijn feieëds welkom op de tuin. Kinderen heb ben uitsluitend onder geleide toegang. Reeds zeer vroeg zullen de feestelijk heden beginnen en wel om half acht. De symbolische opening van het feest zal dan op de Koemarkt plaats vinden door het aansteken van een bevnjdingsvlam. Een installatie waarin een gasvlam zal kunnen branden, zal daartoe op de Koe markt worden gebouwd. Op het zelfde ogenblik dat de vlam wordt ontstoken, zullen van zes ver schillende punten in de stad muziek corpsen opmarcheren, die de jeugd naar de Plantage zullen trekken, waar een jeugdappèl zal worden gehouden. Van 9 tot 10 uur is een rustpunt in he programma omdat dan in verschillen de kerken herdenkingsdiensten zullen worden gehouden. Van 10 tot 12 uur heb ben dan de verschillende pleinfeesten voor de jeugd plaats. Tot drie uur is er daarna opnieuw een rustpunt in het programma om een ieder gelegenheid te geven, huis bij de radio te luisteren naar de reoprt&ge van de landelijke herdenking, zoals die omstreeks die tijd in Wageningen wordt gehouden. Van drie tot vijf uur staat de Schiedam mers dan een sensationele openlucht- Broersvest twee muziekcorpsen spelen. Tussen elf en twaalf uur wordt het feest dan besloten met een groot vuur werk in het Emma plantsoen, dat hoofd zakelijk uit hoogtevuurwerk en Ben- gaalsvuur zal bestaan. Bovendien zal de gehele dag de „In- HaBe tentoonstelling op de Broersvest geopend zijn. T)E VLAABDINGSE DAMES hebben gisteren tijdens een groots opge zette modeshow, kunnen genieten van de voorjaaracoüectie van het modehuis Van Bever. De vele belangstellenden hebben een uitmuntende indruk gekre gen van wat de verschillende zaken ;n mode-ai tikelen presteren. Zo bracht de fi.rma Van Bevei dames- en kmderfdedin-g. die een pluimpje veidient. Ze stonden leuk: de wijde lokken, uitstaande door een daaronder gedragen pettycoat. de japonnetjes met de zo geklede bijpassende jasjes, de eenvoudige en 'gedistingeerde mantels, kortom een collectie, die draagbaar en charmant was. De kleuren w»ien veelal de pastel tinten bleu en rose, met daainaast het manneblauw-wjt, welke laatste het nog steeds doet en op iedere show terug keert. Voor het jonge meisje staat een blouserok combinatie ook heel aardig. Van verharde nylon was een zwarte rok vervaardigd, waarop een apphqué garnering m een contrasterende "kieur een grappig effect leverde De kleurige wandeltolletjes deden ons weer des te sterker vei langen naar de zomei. Een aardige streep was verwerkt m een katoenen japonnetje, waar de grote kraag Faths invloed ondergaan had De grote, witte strohoed, afkomstig van de firma Weerheim, vervolmaakte 'het geheel, evenals de andere accessoires, zoals tassen en 'oyoux van de firma Venboom. (~J P SOHÖENENOEBI'ED waren de meuwste modellen van de firma Kruimger aanwezig. De ..qeennie" loopt gemakkelijk en is uitstekend geschikt voor fhefi. ponge meisje, dat nog met aan een hoge hak kan wennen. De kapsels, veelal volgens de lijn ,.a la flamme". waren verzorgd door de firma Roodenbtirg- De firma Bracco toonde een aantal badcostuums, waarvan vooral die van de bekende ontwerper Heinzeimann het meest bewondering oogstten, zoals oen lastexmodel in een katoenen stof. waarvan het ballonbroekjc heel grappig stond. „En nu onze jongste mannequin in de dop". Met deze woorden kondigde de leady-speaker mevrouw C. van der Heydt. een schattig -meiske van ongeveer drie jaar aan. Zij kwam zonder de minste verlegenheid het podium opgewan deld en toonde wat het modehuis Van Bever op 'het gebied van kinderkleding te bieden heeft. De cocktail- en avondtoiletten vielen op door hun zeer mooie modellen en stoffen. De etagerok kwam veelvuldig voor Het streepiaponneije m rood en wit. vervaardigd van nylon, viel op door de fraaie verwerking van de rok Natuurlijk ontbrak ook de bruid met .n een prachtig witte creatie, vergezeld door twee bruidsmeisjes. Daarachter volgden de andere mannequins. Met dit défilé werd de zozeer geslaagde modeshow besloten. show te wachten afgewisseld met een dagvuurwerk. Opnieuw wordt daarna gelegenheid gegeven, thuis rustig naar de radio te gaan luisteren naar de uit zending vanuit de Nieuwe kerk te Am sterdam. Het avondfeest wordt hoofdzakelijk in In de Huishoud- en industrieschool te Schiedam hield mevrouw E. J. Wilzen Bruins gisteravond haar tweede lezing over de besteding van het huishoud geld. Het onderwerp voor deze avond was „zakgeld- kleedgeld - kostgeld," De spreekster werd ingeleid door de voorzitster van het schoolbestuur, mevr. HoutzagerKruisinga, Voordat de inleidster aan haar eigen- _ijke onderwerp toekwam beantwoordde Eij enige vragen, die een vorige maal waren gesteld en waaraan toen geen aandacht kon worden geschonken. Onder vitamine bestaat, aldus de spreekster, geen verschil in prijsgehal- te maar wel in smaak. Tachtig procent Ivan de vitamine toestaat uit vet en twin- he t centrum van de stad gehouden. Men ftig procent uit water. Bijna alle marga- wil trachten 's avonds het Bevrijdings feest eens echt te doen herleven. Op de Broersvest wordt een variètéshow gege ven, in de Lange Kerkstraat een bios coopvoorstelling, terwijl in de Plantage een openluchtbal voor de jeugd zal plaats vinden. Vermoedelijk zal 'boven dien op een ander plein nog een volks- dans-demonstratie worden georgani seerd. De gehele avond zullen op de Het Schoolvoetbal- en Handbaitomooi J955 te Schiedam zal wonden gehouden jto 12 13 en 14 April, terwijl de finale gip 30 April gespeeld zal worden. Het verschil met vorige jaren is dat er m verschillen tóe poules gespeeld zal wor den en geen afvalsvsteem. maar een hal- we competitie. eD elftallen dienen er dan look rekening mee te houden, dat men de gehele dag op de veldnr, moet zijn, Bodat brood meegenomen moet worden. Het is de elftallen verboden om pal len mee te brengen. Door medewerking van de sportcommissie zal er door de «commissie voor het speelmateriaal ge zorgd worden- Men moet er tevens re kening mee houden, dat de wedstrijden gespeeld zullen worden op de complexen Boshoek en het Volkspark. Geboren: Jan K, l r J J Overgoojr en H Valek: Johan >f. z v W Hulskef en M M C Wijtenburg: Lobina Vf M, d v G A Kra mers en H M v Laarhoven OverledenA de Jong 62 j.ï W Scnolt* 73 J.l W Fontijn 52 j. R U I ME SOR TER ING JUWELIER HORLÓGER HOOGSTRAAT 164 - TEL 115432 ctr of dc i/tcsmci ..dc ocu* mCT OC 2 CCLUtSMIMCIH SEIJERLANDSEIAAN r TEL 703A0 ROTTERDAM V Aangiften van 5 April BEVALLEN: A Th de Wolff—Brandenburg d' B C Chr van Hengel—Dahmen d: H J M Malleus—Cools z. M C C van Herwaar denHerrewijn d- M Stracke—Emmeloi z: H M Pino—van Geldcren d; C dc Visser— Rooi d: P J Mulders—de Laet z; A L de Wit—'Maris d: M J van Eekeren—van Mie dek d; W var, der Nagel—Drenth d; G Gil- zen—van der Stelt x, P Meelaijk—Lusten burg z. J C Bos—van Heijst d; M C Wcster- veld—Steegman z; E E Bogaarts—Ptjfers z: D T Janssen—Mamntveld z: H Komngs - Jonkman d; E A van Wijngaarden-van der Meijden d: A G H van den Elshout—Lam bert d: P den Drijver—van Dijk z: J Croon— Lange z; J F Lakwijk—Weber d; D Heij- koopKasteleij n z; G Wectelmg—Lankhaar z; A E Sinke—Brinkhuis d. OVERLEDEN: N J A Ermers. man van G L Bertholet 82 j; M van der Klooster, San van J F Kloote 70 j: C G M Burck- sen. vrouw van G A Nagelkerken 32 j: W J Mulder, man. gen gew met H Lanacgenl 35 1' B Bibbe. vrouw van L Nijboer S3 J, H de Graaf, man van L F W Schmidt 75 j: C Mul. man. geh gew met J E Buauet o3 i, p M E van dc Ven, man van W M P de Maat 40 j: D Troch, man van T van Er- kelens 71 j: P Hoppzak. vrouw- van J Sto. 42 i: W Bijl, vr. geh gew met C SKwe- stroo 85 j; M Vrijland!, vr. geh gew met J Struuk S3 j: E C Streefkerk, vr. geh gew met A Gouw 88 i: J H Cceten. imgeh.man fkl i: P A Smeehuuzen. man van M J Hoog- man 88 j: C J Maas, vrouw van P Masten broek 52 j; J E W M Nmricker ongeh.vrouw Vi i* F de Groot, zoon 1 mna, A Smit, vr, gfh 'gew met J Smit B2 j: H de Gier, doch ter 1 dag: L van Mastrigt. man, geh gew met H M van Leusden 74 1F J Holzhauer, man, geh gew met L N Hoebee 67 j. J Bout. man cen me». J dc Bol <0 j, 1*1 H Paau. vrouw van A L J Card ma al 63 j; i-j vos man van C Slijkoord f3 j» AA van Winkel, man van_ J W Baden 66 J; M J _W Rijnhout, zoon 17 j: J de liegt, man van A van Tricrum 84 i; F Gons. man. geh gew met L W Sieman 72 j; W B A Noordermeer. ^Voorts'als levenloos aangegeven: H A van - - - n.^ienVinton TnoFM r* «an Ben officiële versiering zal te Schiedam niet worden aangebracht tijdens de be vrijdingsfeesten, maar wel hopen de organisatoren dat de bevolking zal zor gen. voor een provisorische versiering en verlichting. Het publiek zal er echter rekening mee dienen te houden dat het niet gewenst is, dat deze versiering reeds op de vierde Mei wordt aangebracht in verband met de dodenherdenking. lm het gebouw Arcade te Schiedam kwamen Maandagavond vertegenwoordi gen van xetiien jeugd-, gymnastiek-, wijk en buurtverenigingen bijeen om enkele onderdelen van het bevrijdingeprogram ma te bespreken. Na de opening door de heer L. Kamp, die rijn vreugde er over uitsprak dat er zo velen gekomen waren, kreeg de heer Karei Scholten Sr. het woord om over het jeugdappel en de pleinfeeslen te spreken. Deze feesten zullen gehouden worden voor de jeugd van 618 jaar. In grote trekken schetste hij de opzet van de beide gebeurtenissen. Vooral de pleinfeesten vroegen een belangrijk deel van de aan dacht. Het is de bedoeling op zes ver schillende punten in de stad nameliik deze biieenkomsten te doen plaats vin den. Behoudens goedkeuring van B. en W. zal dat zijn op: Het speelterrein Maasboulevard onder enrige Rotterdamse worstmaker L. A. jrine is gevitaminiseerd Ten aanzien van de kosten van de brandstof merkte de spreekster op, dat er zeker een verschil bestaat tussen haarden, haardkachels en gewone ka chels. Het is bovendien niet zo, dat dure brandstof in het gebruik uiteindelijk toch goedkoop is. Goedkopere brandstof is inderdaad voordeliger. Het voorde ligste stookt men met een mengsel van anthraciet en parelcokes. Van de drie onderwerpen, die voor deze avond de inleiding vormden, werd over het zakgeld van de kinderen het uitvoerigste besproken. Met zakgeld te geven aan kinderen kan men beginnen wanneer zij kunnen tellen en wisselen d.w.z. tussen de 8 en 10 jaar. De grote van het bedrag hangt af van wat de ouders kunnen missen en wat de kinderen er mee moeten doen. Wanneer de kinderen 10 jaar worden kan men beginnen met hen zelf de con tributie voor de verschillende verenigin gen te laten betalen. Het is wel goed wanneer de ouders de kinderen voor iets laten sparen. Op het „doel-sparen" legde de spreekster dan ook de nadruk. Na de pauze konden opnieuw vra gen worden gesteld. Met behulp van een flanelbord ging spreekster daarop uit voerig na. welke verschillende mogelijk heden er bij het sparen voor de kinde ren zijn en hoe men het zakgeld kan onderverdelen. De raad werd echter gegeven wel een oogje bij de uitgaven m het zeil te hou den. maar de kinderen bij het uitgeven toch een groot vertrouwen te schenken. Gistermiddag om half drie had in Boot's vleeswarenfabriek aan de Nas- saulaan te Schiedam een ontploffing plaats in een ruimte waar een ketel met bouillon stond te koken. Het koken ge schiedde onder een halve atmosfeer druk. Door een constructiefout vloog .op een gegeven moment de deksel van de ketel. Een rooster met hete stukken vlees vloog door de lucht en trof de 34- vulmlo - aan ji«v hihiohci der Vaart—van Rietschoten, zoon, H C van overgelaten j5„rkelvan Vendelen, zoon, wolaen overgelaten. leiding van de Katholieke Gidsen en Ver kenners. Sportterreinen Boshoek, daar zullen de A.J.C.. Gymnastiekverenigingen en de VCJC leiding geven. Voor de jeugd van Nieuwland wordt het terrein Spie- ringhoek gevraagd en de CJMV heeft toegezegd het een en ander te verzorgen. De Boerhavelaan wordt voor het Oosten an de stad „speelterrein"; het Ned. Pad vindster Gilde en de wijkvereniging Sin gelkwartier zullen in gezamenlijk overleg het programma verzorgen. De Parallelweg wordt ook niet vergeten, de Ned. Padvin ders-vereniging heeft een goed programma in voorbereiding. Het Centrum van de stad ..op het Broersveld" komt voor re kening van het Clubhuizenwerk St. Fran- ciscus Liefdewerk en St. Jores Doele. Er kunnen zich nog spelloidersfstersl aanmelden bn Karei Scholten Sr, Fr. Halsplein 6 b. lei. 68338. Voor elke wijk 7iin hoofdleiders(sters) en assistenten, die hel werkcomité vormen. Op Woensdag en Donderdag 13 en 14 April worden om te beginnen spelleiderscursussen gehouden. De deelnemers!stersl kriigen hierover persoonlijk bericht Om 10 uur werd deze prettige en vruchtbare vergadering door de heer L. Kamn gesloten. De tiende herdenking van onze bevrij ding zal ook aan de Scmedamse school jeugd niet ongemerkt voorbijgaan. De gemeenteraad beslont enige tijd geleden reeds voor de schooljeugd een crediet van 10.000 beschikbaar te stellen. Aan ieder kind op de gewone—, voort gezette en buitengewone lagere scho len zal een mooie beker worden aan geboden. gevuld met snoep. De beker zal versierd zijn met motieven die aan de bevrijding herinneren. Verder zal de viering echter geheel aan het initiatief van de scholen zelf J„ die naar het Coolsingel ziekenhuis te Rotterdam overgebracht moest worden. De 37-jarige Schiedamse worstmaker A. K. kreeg eveneens brandwonden in dc nek en aan de linker bovenarm. Hij werd naar het Gemeente ziekenhuis te Schiedam overgebracht Voor de grensftat aan de Rotterdam se dijk te Schiedam sta'k gistermiddag om tien minuten over vijf de jeugdige C. L. uit de Reaumurstraat plotseling over. Zij werd door een lesauto aangereden. De G.G. en G.D. verbond het slachtof fer ter plaatse. In de nacht van 11 en 12 Januari j.l. begaven de 39-jarige classificeerder J. A. V. en de 27-jarige hcibaas M. M. beiden uit Rotterdam, zich per motor rijwiel naar Schiedam, met de bedoe ling daar eens rond te kijken en. zo mo gelijk, een kraakje te zetten. In de Burgemeester Knappertlaan, meenden zij hun kans schoon te zien en V. be gaf zien naar de achterzijde van per ceel 120, terwijl M. aan de voorzijde uitkeek naar eventueel gevaar. Juist had V. een raam uit de sponning ge licht. toen M. waarschuwde voor twee mannen die kwamen aanlopen. De in brekers gingen er van door, doch lie pen meteen in de armen van twee re chercheurs. Voor de rechtbank te Rot terdam bekenden beiden het hun ten- laste gelegde feit van poging tot braak. V, bleek de hoofdschuldige en de offi cier van Justitie eiste tegen hem een jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorwaardelijk. De eis tegen M. luidde tien maanden gevangenisstraf, met af trek. waarvan twee maanden voor waardelijk. Mr. Mulder en Pieters verzochten op legging van lichtere straffen. Uitspraak op 19 ApriL De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven te Vlaardingen zijn op Vrijdag 8 April en Zaterdag 9 April 1955 gesloten. Het bureau „Burgerlijke Stand" is echter op Zaterdag 9 April geopend van 912 uur, voor het doen van aan gifte van geboorte en overlijden. De gemeentelijke volkscredietbank is op Zaterdag 9 April a.s. van 912 uur en van 1416 uur voor het publiek ge opend. Ook de return-match is door de Nas sau-reserves gewonnen. Werd het de vorige maal een 43 overwinning voor Oranje-Nassau 2. nu werd op het Spirit- terrein ook met de oneven goal ge wonnen. Aan het vertoonde spel was te zien, dat dit de eerste wedstrijd was, na de abnormale lange winterslaap. De eerste aanvallen waren voor Oran je-Nassau, maar het schot faalde Ook bij Spirit was het schot finaal zoek, zo dat doelpunten schaars bleven. Het eer ste doelpunt viel pas 10 min. na de rust. toen mevr. Benjert gebruik maak te van een verwarring in d- Spirit-ver dediging. Snel plaatste zij naar de vrij staande Langbroek, die feilloos voor Oranje-Nassau inschoot (01). Lang ple zier had O.N. van deze voorsprong met. want kort daarop wist Spirit met een ver schot gelijk te maken (1D. Na de vakwisseling was Oranje-Nassau sterker, wat tot uitdrukking kwam in een doelpunt van Van Houwelingen (12>. Spirit zette nu alles op alles om de gelijkmaker door de mand te krijgen, maar de Oranje-verdediging bleek on- passeerbaar. Met de stand 12 voor O.N. kwam het einde van deze sportie ve wedstrijd. Met deze 2 winstpunten is het gevaar voor de rode lantaarn voor Oranje-Nas sau weer verminderd. Oranje-Nassau 3 bevocht op eigen ter rein een verdienstelijk 22 gelijkspel tegen KOAG 2. Voor de rust verwierf KOAG een 20 voorsprong. Na rust kwam Oranje-Nassau aan bod en werd het 22. Oranje-Nassau 4 leed een grote 90 ne derlaag tegen Maassluis 3, nadat de rust met een 50 achterstand was ingegaan. De Oranje-Nassau junioren hadden een productieve middag. In Maasland werd het tegen de O.D.O.-junioren 92 in het voordeel van Oranje-Nassau. De Oranje-Nassau junioren bezetten nu in hun afdeling de eerste plaats. ExcelsiorC.S.V.D. uitgesteld. Door dat doelverdediger J. v. d. Gaag als reserve is aangewezen voor de Bonds- ploeg, die Zaterdagmiddag te Amster dam tegen de tweede-klasser V.V.A. speelt, is de wedstrijd Excelsior Maas sluis—C.S.V.D. uitgesteld. Voor Zaterdag 16 April is de belang rijke ontmoeting voor de bezetting van de onderste plaats Excel sior te Schiedam vastgesteld. Aankoop. Door de gemeente Maas sluis is onderhands van de Erven N. Booster te Maassluis aangekocht het perceel grond met opstal aan de Sluis- polderkade nr. 8 voor 1750. Marktdag. In verband met Goede Vrijdag wordt de marktdag te Maas sluis deze week op Donderdag gehou den. Aan het Hoofdplein te Schiedam, bij het Schreiershuisje, heeft gedurende enige tijd een 1600 kg. zware cylinder gelegen. Gistermorgen was het stalen gevaarte verdwenen. Vermoedelijk is het in de Maas gerold. De schade be draagt S 500. Aan de B.K.laan te Schiedam raakte een wiel van een aanhangwagen van een daarnjdende vrachtwagen los. Het wiel trof eerst een tegenligger en be schadigde tenslotte een stationcar ern stig. KRAAMVERPLEEGSTERS In bet Gemeente Ziekenhuis te Scnicaam slaagden voor de aantekening Kraamver- plegmg de zusters- E. A. C. Oosternotf. M. N. van der Veen. C. J. Valenbrcaer. M. E. Snijders, M. D. Mulder, T. J, Tetro. BEKENDMAKING van het DIACONESSENHUIS ROTTERDAM Op GOEDE VRIJDAG. APRIL zullen de Röntgen af delinghot Laboratorium en de Polikliniek Op die dajc houden de artsen GEEN SPREEKUUR. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles heeft tijdens een persconferentie verklaard dat het er niet naar uitzie; dat in Juni reeds een bijeenkomst van de Grote Vier georganiseerd zal kunnen worden. Tegelijkertijd legde Dulles er de nadruk op dat West-Diutsland een actieve rol zal moeten spelen in komende bespre kingen tussen Oost en West over de toe komst van Duitsland. De minister verklaarde dat het mo gelijk was dat de ministers van de Wes telijke Grote Drie overleg zouden ple gen voor de bijeenkomst van de NATO- raad van ministers, die in Mei in Parijs plaatsvindt. Tijdens dit overleg zou waarschijnlijk gesproken worden over een agenda voor een eventuele bespre king met de Sowjet-Unie. Hij wees er op dat aan een dergelijke bespreking een vrij langdurig diplomatiek overleg vooraf moest gaan, teneinde de datum, de plaats en de agenda vast te stellen. Gedurende het Paasweekeinde sul len de N.S. op de vqornaamste lijnen extra treinen laten rijden. De dienst regeling van enige "dezer treinen is in het spoorboekje opgenomen tus sen vette lijnen. De overige zullen als voor- en volgtreinen 'kort voor en na treinen van de gewone dienstrege ling rijden. Het aantal van deze extra treinen, dat op Zaterdag 9 en Maandag 11 April (2e Paasdag) vrij groot is, zal op Dinsdagmorgen 12 April beperkt zijn. omdat de N.S. op die ochtend een zeer groot aantal militairen per trein naar hun garnizoenen moeten terugvoeren waarvoor veel spoorweg- materieel nodig is. Deze Dinsdagochtend bestaat dan ook de kans dat tussen 7 en 12 uur niet in alle treinen voldoende plaats zal zijn, (Medegedeeld door de firma A> Mafckreel, makelaar in granen). ROTTERDAM, 6 April. Vor. slot V.K. S.K. Miis Mei 26.30 26.10 26.12», .ruh 26.22'i 26,00 26.05 Sept. 26.10 25.90 25.95 Nov. 25.90 23.63 23.70 Gerrt Mei 22.52 22.55 Juh 21.75 21.75 Sept. Nov. 21.70 21.70 De officiële bekendmaking werd door Buckingham Palace gepubli ceerd, kort nadat de 57-jarige Eden een bezoek aan koningin Elizabeth had gebracht. Eden was 12 minuten te vroeg voor het onderhoud, dat om 11 uur (12 uur Ned. tijd) zou plaatsvinden. Hij streek zijn grijze haar glad en trok zijn das recht. Hij zag er ner veus uit. Buiten het paleis stond een me nigte van naar schatting 3000 mensen. Terwijl Eden bij de Koningin werd toegelaten en haar hand kuste, werd de 80-jange oud-premier Sir Winston Churchill op no. 10 Downing Street door ztjn arts bezocht. Deze arts, Lord Moran. bleef 50 minuten. Uit betrouwbare bron wordt ver nomen, dat het een routmebezoek was. Nadat de nieuwe premier zijn ambt aanvaard had deelde oen hoogge plaatste autoriteit moe. dat Eden, naar verwacht wordt, verschetdene wijzigingen in het. kabinet zal aan kondigen. Aangenomen wordt, dat minister van Defensie Harold MacMillan de portefeuille van Buitenlandse Zaken krijgt. De tekst van de bekendmaking van Buckingham Palace luidt als volgt: „De koningin heeft de Right Ho nourable Sir Anthony Eden, parle mentslid, vanmorgen in audiëntie ontvangen en hem de post van pre mier en Thesaurier van de schatkist aangeboden. Sir Anthony heeft het aanbod van Hare Majesteit aanvaard en haar na de benoeming de hand gekust". Voor de Rotterdamse rechtbank heeft terecht gestaan de 45-jarige B, C. den B., uit Rotterdam, die als magazijnbe diende in dienst van de N.V. Verenigde Industrieën Ie Rotterdam, zich had schuldig gemaakt a^n diefstal van een grote hoeveelheid gloeilampen en fit tings., tot een waarde van 1100. Verdachte bekende. De officier van Jusutie noemde het geen verdachte had gedaan, schromelijk misbruik van vertrouwen en etste tegen verdachte tien maanden gevangenis straf, met aftrek van voorarrest, waar van vier maanden voorwaardelijk. De raadsman, mr. A. A. Verbeek, was van oordeel, dat verdachte zich met aan diefstal, maar aan verduistering had schuldig gemaakt, en dus moest wor den vrijgesproken. Subsidiair vroeg plei ter oplegging van een lichtere straf. Daarna heeft, wegens heling in deze zaak. terecht gestaan de 41-jange C. R electromonteur te Rotterdam. Deze had van de vorige verdachte ongeveer 1300 gloeilampen en een aantal fittingen ge kocht. terwijl hij redelijkerwijs had kunnen begrijpen, dit deze van dief stal afkomstg waren. Verdachte zei daarvan geen vermoeden te hebben ge had. omdat de verkoper zich als gros- »üer had voorgedaan. fvlaar de lage prijzen dan?" vroeg de president. Bij verdachte waren nog ruim dui zend lampen in beslag genomen. De officier van Justitie eiste tegen verdach te wegens heling twee maanden gevan genisstraf. Uitspraak op 19 April. De Raad voor de Scheepvaart heeft vanmorgen het onderzoek naar het vet gaan van het m.s. Khptontem voort gezet met hel horen van de le stuur man, de 48-jarige P. Akkerman uit Den Haag. Deze betond zich op net moment van het stoten in de eetzaal. Hi) stelde eerst de verschrikte passa giers genist en begaf z.icn terstond naar cie brug. Op dat moment spoten drie dikke stralen olie over die ruimte, Hn gat de derrie stuurman opdracht een peihitg te nemen en ging vervolgens oe ruimen inspecteren. Vervolgens be gaf nij zich naar het sloepenöek om de boten in gereedheid te doen brengen. De afstand tot de kust op het ogenblik dal het schip stootteschatte ni) op 2 tot 24 mill. 'Bn de behandeling van „de scheeps- verklaung" maakte een der leden van de raad de opmerking, dat over de ramp maar zeven regel? in de scheeps- verklaring staan. „Is dat niet wat wei nig. dat is toen wel nee! erg summier?" Ook de in.-pecteui -generaal van d« scheepvaart vroeg deze getuige uitvoe rig over het afleggen der scheepseer- klaring. Later, in November jl-, was da oerde stuurman gehoord door de in specteur-generaal. Daarbij was hem een verkiarmg van de kapitein voorgelezen waarin als afstand tot de kust een myi v,as vermeld Deze derde stuurman zou aldus de mspecteur-generaai niet meer geweten hebben wat hij daarop moest zeggen. De schoep-verklaring noemt een andere afstand (nl. 2 a 2)j mijl). Op verzoek van de raadsman van de kapitein, werd nog als getuige gehoord de purser R. van den Tempel fAm- steraam). De scheeps verklaring al dus deze v. d. T, was. naaat ïeoer zijn op- en aanmeikmg te aerne had gebracht, tenslotte zo opgesteld, dat ïeoer er mee actoord kon gaan'. D« purser zeiae. dat nem niet bekend of er over de at stand tot de kust bij net op.-teilen cier scr.eepst erklanng dis cussie is getoerd. „Tussen 12.56 en 13.18 uur, de fatale 22 minuten, neeft niemand oe moeite genomen' om op de radar oen afstand te nemen", merkte een der leden van de raad op, toen nogmaals de 3e stuur man en de kapitein werden gehoord. Aan hel eind van lijn conclusie* zeide de inspecteur-generaal voor dt scheepvaart, de heer C. Moolenburgh, dal de kapitein van de „Klipfontein", de 57-jarige thans gepensionneerde J. H. O. uit Heemstede, schuldig 15 aan hel vergaan van zijn schip. Bovendien maa.kle hij de raad erop opmerkraam, dat de verklaring, welke direct na het ongeval op de „Bloemfon tein Castle" is opgesteld, een mislel- deden en foutieve indruk maakt. De inspecteur-generaal vervolgde: „Niemand kan mij wijsmaken, dat de kapitein niet heeft geweten, dat hij dichter onder de wal voer dan in de scheepsverklanng door hem is opge geven. Artikel 389 bis van het Wetboek van Strafrecht stelt, dat een schipper, 01e een verklaring opmaakt, waarvan hij weet, dat deze in strijd met de waarheid is, gestraft kan worden met een gevangenisstraf van 4 jaar en dat schepelingen, die deze verklaring mede ondertekenen kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van 2 jaar", „Dit", zo oegde de inspecteur-gene raal er aan toe. „zal de raad, indien hij met mim conclusie mee kan gaan, Ln zijn uitspraak mede moeten overwe gen". De inspecteur-generaal stelde ten slotte de raad voor de kapitein te straf fen door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen le ont nemen voor de tijd van zes maanden. Kaar aanleiding van het voorstel van B. en W. van Hoiiordam tot aanschaffing van trammateriaai voor de R.E.T., waar voor bij aanvaarding van het voorstel de order in Zwitserland zal worden ge plaatst hebben de N.V. Allan Co's Kon. Ned. Fabrieken van Meubelen en Spoor- wegmaierieel te Rotterdam, de Kon. Fa briek van Rijtuigen J. J. Beynes N.V. le Beverwijk, de Metaalbedrijf Rademakers N.V. te Rotterdam, de Electrotechmseiie Industrie v/h Willem Smit Co. te Slikkerveer en Werkspoor N.V. te Am sterdam, «en schrijven gericht tot de Gemeenteraad van Rotterdam, waarin zij met nadruk bezwaar menen ie moe ten maken, dal deze belangrijke leve rantie geheel onnodig aan de Neder landse industrie wordt onthouden. In het schrijven wordt opgemerkt, dat het materieel van de R.E.T. algerheen een goede naam heeft en dat cle laatstelijk door de N.V. Allan geleverde tramrijtui gen nimmer aanleiding gaven tot belang- Maandagavond kwam de Raad van Maas* land in voltallige vergadering: bijeen ter behandeling van een korte agenda» waarop hoofdzakelijk hamerstukken prijkten. Slechts ruime discussie ontlokte het voorstel van B. en W. l.z. het afgeven van een verkla ring ten aanzien van de oprichting en in standhouding van een landbouwhuishoud cursus, uitgaande van de L.T.B. De Onder- wijsvereniging van de LT.B, had van In woners der gemeente het verzoek gekregen een dergelijke cursus te organiseren. Reeds 21 meisjes hadden zich als gegadigden aan gemeld. Om diverse redenen stelden B, en W. voor op het verzoek tot het afgeven van een urgentie-verklaring afwijzend te be schikken. Dit 'Ktlokte de heer Olsthoom (R.K.) een lar" eïoog, waarin hij zijn teleurstelling ove ast voorstel in passende woorden scncip tot uiting bracht, Wel heeft aldus de heer Olsthoorn het pestuur van de dhr. Landbouwhuishoudschool (die over een jaar gereed kan zijn) medegedeeld dat zil bij voldoende belangstelling ook een derge lijke cursus wij organiseren maar haar plannen zijn nog in veel minder ver ge vorderd stadium, getuige alleen het feit dat zij nog met over een lijst van a.s. cursisten beschikt. Bovendien zou de L.T.B. reeds dit jaar met de cursus willen starten, hetgeen voor de Chr. Landbouwhuishoudschool nfet mogelijk zal zijn. De heer Olsthoorn deelde tenslotte mede dat bij aanvaarden van het vooistel. zoals dat door B. en W. is gedaan, het bestuur van de L.T.B. bij hoger instan ties m beroep ï:ou gaan tegen deze beslis sing, er van overtuigd zijnde dat dan aan het verzoek van de L.T.B. zou worden vol daan. Om dit te voorkomen stelde hij voor dat het huidige voorstel zou worden terug genomen, opdat B. en W. in de volgende Raadsvergadering met een ander voorstel zouden komen. In zyn antwoord verklaarde burgemeester F J. Groot Enzennk, dat B. en W. bij het opmaken van dit voorstel waren uitgegaan van de gedachte dat de goede samenwer king die in het verleden tussen C,B.T,B. en L T B. was gebleken, wat betreft het orga niseren van cursussen, ook in de toekomst zou voortbestaan. Daar de Chr. Landbouw huishoudschool, wat betreft leerkrachten en lokaliteit voor het organiseren van cursus sen. als nu in het geding, de beste moge lijkheden biedt leek het dan ook het college van B. en W. het beste dat deze daartoe gemachtigd zou worden. Dit heeft dan nog het voordeel dat de gemeente slechts 1 keer materialen hoeft te bekostigen ea niet twee maal. zoals het geval zou zijn als ook de L.T.B. een cursus organiseert. Op een vraag van de heer Korpershoek A.R.) verklaarde zich de burgemeester gaarne bereid partijen waarom het hier gaat (en waartussen blijkbaar enige ver wijdering is ontstaan) weer nader tot elkaar te brengen, In afwachting van het resultaat hiervan aanveardde de Raad het voorstel Olsthoorn met alg. stemmen en werd deze verdaagd *0 t0t GCn vo!gende vergadering Aan de agenda werden twee punten toe gevoegd; het eerste behelsde het beschik baar stellen van een crediet aan de R.K Par. school voor de aanschaffing van leer- middejen en het tweede de omzetting van Wlnkellersbeurs geopend. Dinsdagmiddag heeft burgemeester F. J. Groot Enzerink de eerste Maaslandse winkeliersbcurs officieel geopend, nadat de heer P. Buitelaar als voor zitter van de plaatselijke winkeliersvereniging de officiële genodigden en de eerste be/oekers verwelkomd had. ln ztjn openingswoord wees burgemeester Groot Enzennk op het belang van de beurs voor Maasland. Verheugd was hij over het feit, dat de Maaslandse midden stand zijn dienende taak goed heeft gezien. Zijn eerste indruk was van dien aard, dat hu er niet aan twijrelde dat deze beurs vele malen zal worden herhaald, al vreesde de heer Groot Enzerink wel dat bij toenemende belangstelling van de zijde der winkeliers, de beursruimte spoedig te klem zou blijken. Da beurs wordt gehouden m Het Trefpunt dat hiervoor een ideale gelegenheid blijkt te zijn. Op aantrekkelijke en veelal originele wijze hebben de deelnemende winkeliers hun stands ingericht. Met raad en daad staan zij de bezoekers ten dienste en velen voorzien de bezoekers van een aardige surprise. De Maaslandse middenstand maakt hiermee ongetwijfeld een prima beurt bij het kopende publiek en za) zeker hiervan goede resul taten kunnen zien. De tweedaagse beurs is geopend tot Woensdagavond 10 uur. Baldadige jeugd. De Rijkspolitie te Maas land heeft enkele jongelui in de Westgaag bekeurd, die zich bezig hielden met het moed willig vernielen van straatverlichting. Ook elders m het dorp worden soms moedwillig goederen vernield, reden waarom burgemees ter Groot Enzerink een oproep tot de ouders richt hun kinderen op het verkeerde hiervan t« wijzen. rijke klachten. Integendeel met dit mate rieel kan Rotterdam de vergelijking mei andere, ook buitenlandse steden, zeer goed doorstaan. Weliswaar cfeien B. en W. mede. dat de mogelijkheid open blijft om. na de eerste in Zwitserland te plaatsen leve rantie, de vervolgbestelimgen bij de Nederlandse industrie te plaatsen, die dan het materieel in licentie zal kunnen ver vaardigen. doch ook daartegen gaan de bezwaren van adressanten. Het in eerste aanleg volkomen negeren van de Nederlandse industrie is een slag in het aangezicht van deze industrie Adressanten achten het met met elkan der te rijmen, dat enerzijds alle pogin gen worden aangewend om vreemde in dustrieën naar Rotterdam te trekken en aan deze industrieën belangrijke facili teiten te verlenen, zulks in de verwach ting. dat hierdoor dc werkgelegenheid in Rotterdam zal worden vergroot, ter wijl in het onderhavige j;eval reeds vele jaren in Rotterdam gevestigde industrieën, die aan vele ingezetenen werkgelegenheid verschaffen, thans zonder egards opzij worden gezet. Zij zijn van oordeel, dat de Nederland se industrie volkomen in staat zal zijn om binnen een redelnke termijn een minstens aan het Zwitserse fabrikaat gelijkwaardig product te leveren tegen een beduidend lagere prijs. Tot siot wordt in het schrijven B.,en W. in overwoging gegeven de Neder landse industrie alsnog in de gelegenheid te stellen op korte termijn een concur rerende aanbieding te mogen doen. Weerrapporten van Neertó hedenochtend 7 uur temp- afgel. Station Weer 24 uur Stoclch. sneeuw ZW 4 —0 2 Cbio nevel WNW 2 1 1 Kopen h. nevel OZO 4 1 0 Aberdeen tak. bew. wind st. 8 1 Dublin 7.w. bew. WZW 5 8 1 Londen half bew. ZZW 1 3 0 A'dam mist Z 2 7 0 Brussel half bew ZW 4 8 0 Parus half bew windst 8 0 Bordeaux iw. bew. ONO 1 7 0 Grenoble on bew. wmdst. 5 0 Helsinki geh bew O 2 —7 0 Berlijn mist windst 7 5 1 Pramkfort mist wmdst. 4 \Tii nchen regen windst. 6 3 0. Zurich mist wmdst. 2 Genève nevel wmdst. 3 0 Locarno on bew. ONO 2 4 0 Wenen eeh. bew. windst. 5 1 Innsbruck regen wnndst. 6 4 10 Rome half bew. windst. 9 'ï-GRAVEMJAGE, 6 April Met versé vis waren hedenmorgen aan de markt o' loggers Sch 73 met 5730 Sch 97 met 4300.- en a kustvissers met 1010. Prijzen verse vis. grote tong 2.12-2 35, gro?' middel schol 21 00-23,50; kleine schol 1850 2 80, tong 1 3.07-3 22, tong 2 2 87-3.00. tarbot 2 70-3 00, tarbot 2 2.00-2.40 tarbot 3 1.50-1". tarbot 4 100-1,10. griet 1 1.43-1.55. griet 1 00-J.05 alles per kg. Grote schol 28 50-30,00, zetschol 46 00-48 Oft middel schol 2ct.oo-23 50 kleine schol Is-SO* 18.50, schar 15.80-17 00 alles per 40 kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2