Eden nam de zetel van Churchill in ,Sir Winston zal hier blijven 9 Erken Indon eis op Irian-Barat TWEEDE KAMER OVER DE BELASTINGVOORSTELLEN Churchill verliet zijn ambtswoning m. Eerste rede was diplomatiek Premier Eden en de muziek Contact Industrie - Hoger Onderwijs MEL WE PREMIER LAGERHUIS Eden fractieleider Conservatieven Parijse accoorden bekrachtigd Gramofoonplaten op 12 April goedkoper Alles normaal in de hoofdstad MR. SU SANTO: IN HET ONVERMIJDELIJKE" Critiek op vele punten Koninklijk gezin naar de Alpen Auto gegrepen op onbewaakte DONDERDAG 7 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. >048 Weerbericht "N Labour aanzienlijk achteruit f' v«, o Nieuw Sowjet-miuisterie in liet leven geroepen In Hel'jii' en Luxemburg OP de premierszetel in de regeringsbank van het Britse Lagerhuis, tot voor kort de zetel van Churchill, zat gistermiddag voor het eerst Sir An-thony Eden. De eerste rede van de nieuwe premier was een lofzang op Churchill. Eden gaf uitdrukking aan zijn vreugde over het besluit van Sir Winston om zijn kiesdistrict in het Lager huis te blijven vertegenwoordigen.- „Wij allen weten heel goed dat, wanneer hjj na zijn vacanfie in ons midden is teruggekeerd, hij nog steeds de dominerende figuur zal zijn", zei Eden met warmte. Tevoren hadden politieke voor- en tegenstanders aan Churchill, die zelf afwezig was, hulde gebracht. Eden zei, dat deze hulde hem zeer geroerd 'had en besloot: „Ik zal op mijn beurt alles doen wat in mijn vermogen ligt om het land te dienen De regeringsbank was bijna vol, maar toch werd de afwezigheid van Churchill gevoeld als een gemis. Het was voor velen moeilijk te geloven, dat hij nimmer meer in zijn hoekje zal zitten. Maar al was Churchill zelf niet present, er was wel een lid van de familie Churchill aanwezig: mevrouw Clarissa Eden geboren Churchill, de charmante echtgenote van de nieuwe 57-jarige premier. a 1 In «r 4 K K -v V, 51'VïK- "G'g ■emm 11 Op Goede Vrijdag zal Trouw niet verschijnen. Til EK GEIT ON DEN Rotterdam: Witte de Withstiaa* 30 Telcf. 11 >700 (4 1.) Postbus 1112 PostKiio Mo 424 >19 KlncLtendicnsl abonnementen IS.'>0-1930 u. Z.iteiriaes 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhace Ho, gensplcin I Postjire 18(17 Herlat'ie: Te! 111892 Adm Te] 114402 Kl.ic'teml.enst 18 30—1930 tt Tel 302509 Schiedam: Lange Kerkstraat 2--tb Telefoon 67882 A'janneinentspri: V cent per v.rek, f 2.2(1 per manna, 6 75 per kwartaal I.0--0 nummers 13 cent Herschijnt bi'jrtijk^ 1' Directie: C. A. KKI'NINC en .Mr. K. VAN HOUTEN THottM" Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. VRI.T VEEL BEWOLKING Over het algemeen veel bewolking en^ tijdelijk wat lichte regen of motregen. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON' EN MAAN. 8 April: zon op B.04 onder 39.36; maan op 21 21 onder 5 57 S .Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p. E Ccntiaïe Werkgeversorgamsa- 1J ties hebben mder'ijd onder voor- jjlterschap van mr. J- Meynen een Contact-commissie industrie Ho- «er Onderwijs" ingesteld. Deze commissie, waarin veitegen- «oordigers van het bedrijfsleven en van het economisch en technisch Ho- ver Onderwijs zitting hadden, heeft een rapport uitgebracnt over de aan sluiting van het loc Attisch en econo misch Hoger Onderwijs aan de taken, die afgestudeerde ter tnici en econo men in hot bedrijfsleven te wachten sta®"- i Ir dat rapport J* een aantal ge dachten gepit, wan. v m he* van be lang is kennis te ii-men. De commissie is kennelijk van me ning, dat de toenemende industrialisa tie bii de voortduur meer academisch aevormden zal vragen. In het algemeen gaat het daarbij om drie typen: a. mensen met brede wetenschap pelijke vorming en voldoende practi- sche zin en kenn.s om een leiding gevende functie te b- kleden. b practische spec disten, zoals de constructeur in de technische en de organisatie-adviseur in de economi sche richting. c. het specifiek-we' enschappeliik ty pe,'dat speur- en ontwikkelingsarbeid verricht. Het Hoger Onderwps dient zich naar het oordc-el der com nissie net meert op de eerste groep te richten, omdat de vraag daarnaar verreweg het grootst is. De ervaring lwrt, dat af£?estudcer- den in tegenstelling tot wat het bedrijfsleven soms ten onrechte ver acht bij hun intrede in het be drijfsleven niet zijn voorzien van een direct toe te passen dosis parate en practische kennis. Deze kennis kan pas m de praktijk var. het bedrijfsleven ontstaan. Door de lengte vin de studie en door de militaire diensttijd varieert de leeftijd, waarop men zijn intrede in het bedrijfsleven doet thans van 25 tot 28 jaar. Deze mensen moeten dan toch eigenlijk wel in staat zijn om tot gezinsvorming over te gaan en dienovereenkomstig inkomsten te ver krijgen. En dergelijke inkomsten zou den dan om te beginnen niet in over eenstemming zijn met de verrichte prestaties. DB eommissie zoekt hier een aan passing naar beide zijden van het vraagstuk. Zij wil een verkorting van de studietijd, waarbij gedacht wordt zowel aan een inkrimping van de hui dige studietijd als aan de instelling van een tussengraad baccalaureaat die de afsluiting zou vormen van een beperkte maar toch afgeronde studie. Over dit laatste oordeelt men ook in de commissie verschillend. Ge vreesd wordt, dat het bedrijfsleven de meruen met de tussengraad als niet volwaardig zal beschouwen. Voor het verkrijgen van een kortere studie tijd beveelt de commissie voor de eer ste studiejaren een sterkere studiedis cipline aan. Dit zou betekenen, dat de eerste academische studiejaren in plaats van door de ongebonden vrij heid van thans door een meer school se tucht zouden worden gekenmerkt. Gezien de kostbaarheid van het Hoger Onderwijs en de lange tijd, die het thans neemt om in de maatschappij oo zijn plaats te komen, lijkt deze sug gestie alleszins verantwoord. Behalve dit, bepleit de commissie een practische vorming van da, stu dent tijdens de studie. Men wil de stu dent practisch laten werken in he* be drijfsleven. dat deze studenten /dan moet opnemen vmi kortere of lange re perioden De student zal dn^rloor de prartisehe vraagstukke" van het bedrijfc'eren toren zien H'i zon b v. het werk moeten doen dat zun toe komstige onderges'-Hit-'en verrichten, waardoor hij zowel de mensen als de zakelijke problemen van hun werk leert zien. H'i zou ook maar dan moet de workneriode iets len 'er ziin in nauw contort met ?i:n hoogle raar, ingeleid toe werk. dot bii Inter als afstort ud"": do gaat verriehten Een moeiliikheid is echter rtot dit practisch wpi-k«*n weer tonde"'-" !n rle richting van lnnwre Miichr ft"t is on mogelijk om clr nrnpi's-b werken al leen In de grote vncantie te doen liet bedrijfsleven kan dez.e studenten al leen opnemen als dat kan geschieden over het gehele iaar verdeeld j Men zal dus. Om en gnedn nnliêssip" l te verkri'/tnn -,-n Vin de ene knï~it de stud'ebid a], van de and-'-o kont van het vraagstuk, de practische er varing tijdens de studie, naar elkaar toe moeten werken. Ongetwijfeld bevat het ra poort in dezen beschouwingen, die overwogen dienen te worden. Want dat er. met behoud van het zuiver wetenschappe lijk karakter der opleiding ook oen aanpassing van het Onderwijs aan de ehen van het bedrijfsleven dient te bestaan, zonder tot vakopleiding te ge raken, is onbetwistbaar. 4ii de Sowjet-Ume is een nieuw mi nisterie in het leven geroepen, dat zien 231 hp7in u .1 »-m n 4 4r> U/Mitiuyprk- De nieuwe Britse premier, sir Anthony Eden. is met alqemenc stemmen tot leider van de conservatieve fractie in het Lager huis gekozen. Later zullen de conseivatteve fracties in net Lager- en .Hogerhuis, alsmede 150 leden van het bestuur der partij, bijeen komen Dan zal Eden benoemd worden tot leider van de conservatieve partij. Van 57 win de 62 graafschappen m i.ngei.UKi en Wa'c-, waai verkiezingen zun ge.ooucten. zijn de ic-uttaten thans nekend Er blokt een aanzienlijke ach teruitgang van de Labourpartij uit, aan gezien de -ociali-ten in vijf raden de meerderheid aan de conservatieven of de met deze verbonden onafhankelijken hebben ei loren. Over het algemeen heeft niet meer dan 32 procent van de stemgeiechtig- tien zun ■-tem uitgebracht. De Belgische Senaat heeft gisteren de Parijse verdragen over de herbewapening van Wesl-Duitsland goedgekeurd. Ket Belgische parlement heeft nu de bekrachligingsprocodure voltooid. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde de verdragen in januari reeds goed. Het wetsontwerp moet nu nog door koning Boudewjjn worden gelekend om wet te kunnen worden. De uitslag van de stemming in de Senaat was 142 voor, 2 tegen en een ont houding. De tegenstemmers waren de communisten. De onthouding kwam van de k atholiek-onafhankelijke Baron De Dorlodt Tpdens het debat deelde minister Spaak mee, dat hij van plan is zo spoe dig mogelijk met de Westduitse regering onderhandelingen te beginnen over de kwestie van de grensgebieden van België en Duitsland. Het Luxemburgse parlement, dat uit éér. kamer bestaat, heeft de Parijse over eenkomsten gisteren met 48 tegen drie stemmen goedgekeurd. Er waren geen onthoudingen. i Eigen berichtl Naar wij vernemen zullen de prijzen van gramofoonplaten met ingang van 12 April een verlaging ondergaan, zulks als gevolg van de besprekingen van de be treffende imDorteurs en handelaren met het Ministerie van Economische Zaken. De prijsverlaging geldt voorlopig alleen voor de duurste geprijsde 25 en 36 cm langspeelplaten, waarvan de prijzen tus sen' 20 cn 39 lagen. Er zal een ver schuiving plaats vmden. waardoor deze prpzen met ingang van genoemde datum tussen 15 en 25 komen te liggen. Definitieve cnfers zijn nog met gegeven, aangezien de fabrikanten resp. importeurs thans nieuwe prijzen calculeren. Verwacht mag worden, dat zij hierbij onderling overleg plegen, zodat de pt-ij- ■en voor dezelfde soort platen van ver schillende merken vrijwel gelijk zullen z.ijn De toespraak van Eden maakte indruk» maar ioch beseften allen in het Lagerhuis, dat *ijn welsprekendheid niet vergelijk baar was met de indrukwekkende, telkens weer ontssT inboezemende redenaarskunst •/art Churchill. Eden, die 13 jaar heeft gewacht op de gelegenheid in het voetspoor van leermeester te treden, loonde zich xn zijn eerste rede als premier meer dan voor zichtig zijn woorden kiezende en wikken de diplomaat dan de naar effect strevende politicus. Om twee minuten voor halfvijf betrad Sir Anthony Eden voor de eerste maal als premier het Lagerhuis. De consert a* tieven juichten luid, terwijl Eden lang- zaam de zaal doorschieed naar de pre mierszetel op de regeringsbank. Een la- bourlid riep de Conservatieven toe: ..Har der juichen. Er zit misschien een baantje voor u in." Hij doelde hierbij kennelijk de eerste taak. die de premier te protesten, met Sir Winston Churchill's nicht Clarissa, die thans 35 jaar is Minder dan .70 jaar geleden werden m het zich van tradities bewuste Engeland gescheiden personen niet eens voorge steld aan de „verdediger des geloofs". zo als de vorst in Engeland wordt genoemd. De verandering in de besetting van hef premierschap heeft, naar men aanneemt, het verzet m de hoogste kringen legen een eventueel huwelijk van prinse* Mar garet met kapitein Peter Town send wat verzwakt. De tegenstand van de kerk hier tegen berust immers op het feit. dal Towrsend een gescheiden man is. Terwijl Eden gistermorgen nog bij de Koningin was. liet Aneurin Bevan van de Labourpartij de eerste critiek op de nieu we premier horen door in de wekelijkse Tribune te betogen, dat Eden „nauwelijks geschikt kan worden genoemd om de epi sehe uitdaging van de waterstof-eeuw het hoofd te bieden." «taait cte vorming tok op wachten kabinet. Edens verschijning in het Lagerhuis veroorzaakte geen grootse demonstratie. De conservatieven gaven uiting aan hun goedkeuring, maar in het L.abourkamp heerste een volkomen stilzwugen. Onmiddellijk na de binnenkomst van Eden stond Attlee. de leider van de socia listische oppositie, op. om te verklaren, dat Churchill zijn land heeft geleid op het moment, dat het deze leiding het meest nodig had. Attlee's stem brak toen h11 zei. dat vijn partij Churchill zeer grote genegenheid toedroeg „Zun plaats in d^e geschiedenis is verzekerd." zei de 72-jari- •;c Lribourieicter. Attlee wenste Eden geluk met" zijn nieuwe functie en voegde daar lachenet nan toe: „Natuurlijk kunnen wij als le den van de oppositiepartij hem geen lang leiderschap toewensen." Na hem spraken vele anderen in de zelfde trant. Edens benoeming als eerste munster be tekent een flinke doorbraak in het pro tocol De thans 57-inrice diplomaat ver- krec een echtscheiding in 1950, na een huwelijk van 27 jaar. De rechtsgrond was verlating. Vrienden zeiden dat de eerste mrs. Eden de politiek moe was. Eden huwde 2'4 jaar later, ondanks kerkelijke «■V-W; ma* {Van aen oneer verslaggever») Na zes dagen te de situatie in de hoofdstad weer normaal. Bij alle gemeen telijke diensten en bedrijven is, nu giste ren ook de zevenhonderd stratenmakers van Publieke Werken zich weer hebben gemeld, het werk hervat. De militaire bezetting, waarvan gisteren nog een ge deelle bij de gasfabrieken was gestatión- neerd om in geval van nood voor de gasvoorziening te kunnen zorgen, is teruggetiokken. „«--toto»;;..-/'Gé tof toto r./'' 7- C'4% Deze foto aveit een moot trezirht op Hotel Chesa Groschunain Klostere het 1250 meter hoog liggende Zwitserse winter* sport plaatste in het kanton Granhundon, tiaar heen H Af. Kon in gin Juliana gisteren met de twee jongste prinsessen, Margriet en Marijke i< aangekomen om er tan zon, sneeuto en buitenlucht te genieten, Klosters ligt slecht* enige tientallen kilometers ternijderd ian het Oostenrijkst» St. Anton, uttar Z.K.HPrins Hernhard met de beide oudste Prinsessen van de wintersport zai genieten. „Be betrekkingen tussen Neder land en Indonesië zijn in de periode, waarin ik de Indonesische vertegen woordiging in Nederland heb geleid, helaas verslechterd". Deze woorden sprak de scheidende waarnemende Indonesische Hoge Commissaris in Den Haag, mr. Susanto Xirtoprodjo, gistermiddag tijdens een onderhoud met het A. N. P. op „Backershagen' de residentie van de Indonesische vertegenwoordiger waarvan overi gens de naam deze maand is gewij zigd in „Wisma Duta" (residentie van de vertegenwoordiger). Mr. Susanto. die de functie van waar nemende Hoge Commissaris van Indo nesië in ons lar.d ruim drie jaar heeft bekleed, zeide er de voorkeur aan te h> de Sowjet-Unie is een nieuw mi- nstene in het leven geroepen, dat zich ïal bezig houden met de bouwwerk- 1®amheden ir. de kolenindustrie. Dit Meldt het Sow jetpersbureau Tass .°e opperste Sowjet heeft Leonid Geor- ipewitsj Melmkof, voormalig ambassa- ëeur in Roemenië, tot minister be noemd. p"EN militair muziekkorps heeft gisteren het meeste applaus van Sir Anthony Edens eerste verschnmng in het openhaar als premier weggekaapt. Hei toneel was het Bucking- ham-paleis. Eden was binnen bij de ko ningin en luisterde naar de woorden, die hem tot de nieuwe premier maakten.... Meer dan 3500 mensen schuifelden langs de hoge ijzeren hekken bui len.... Ergens in een hoek van de grote binnenplaats van het paleis stond het muziekkorps. Als jullie er op wachten om de wacht te zien aflossen, moet je naar het middenhek", zei iemand. Dat was het teken voor een renpartij. De grote middenhekken die al die tijd gesloten waren geweest zwaaiden open. De menigte'verdrong zich er voor. Het korps kwam uit cle hoek van het plein en begaf zich naar het hek. De menigte klapte. Toen ontstond er beweging onder de politieagenten bij bet zijhek. De lange, lage wagen van Eden kwam in het gezicht. Een honderd tot honderdvijftig mensen holden er heen. Achter in de wagen zat Eden, met een opgerold document in zijn hand. De nieuwe premier maakte zijn entree op het Lon- dense toneel. Een vrouw wuifde. Niemand klapte. „Wie was dat?" vroeg een jongen. „Ik weet t nief, antwoordde zijn moeder, maar Churchill was het zeker niet." Aan het voorlopig verslag over die door de regering bij de Tweede Kamer ingediende voorstellen tot verlaging van enkele belastingen is ontleend: Men betreurde het dat in de Memo rie van Toelichting iedere motivering van het voor de verlaging beschikbare bedrag van 500 millioen gulden ont breekt. De regering mag echter niet verwachten, dat de Kamer ae apo dictische uitspraken, welke de toe lichting op dit punt bevat, een voldoen de grondslag acht voor het nemen van beslissingen. Er moge dan een belangrijke verbe tering m de toestand van 's Rijki financiën kunnen worpen geconsta teerd, dit neemt niet weg, dat nog steeds grote voorzichtigheid blijft ge boden, met name omdat de staats schuld nog steeds zo hoog is, dat de daaruit voortvloeiende iasien bij de huidige hoogconjunctuur wél, doch bij een eventuele terugslag nauwelijks kunnen worden gedragen. Op grond hiervan betreurden deze leden het dan ook. dat de wetsontwerpen de Kamer pas op een zodanig laat tijdstip hebben bereikt, dat de beoogde inwerkingtre ding van de belangrijkste verlaging per 1 Juli 1955 slechts kan worden verwezenlijkt ten koste van de dege lijkheid van de parlementaire behan deling, en dat de toelichting op de voorstellen van de regering zo bijzon der summier is uitgevallen. Mei beirekking foi de inkomslen- belasling kan uit de verstrekte gege vens worden afgeleid» dat de midden groepen rekening houdende met de huurverhogingen, die zij ie betalen icrijgen het slechtst afkomen. Vele leden \erklaarcien niet vol doening de indiening van de reeks wijzigingen m onze be lastingen te hebben begroet. In tussen voelden zij zich teleurge steld door het voornemen van de re gering. het totaal van de belasting verlagingen te beperken tol 502 mil lioen. terwiil blijken.- de Memorie van Toelichting oorspronkelijk kennelijk gedacht werd aan 550 millioen. Tegen het nieuwe tarief der inkom stenbelasting werden door door vele leden bezwaren naar voren gebracht. De voorgestelde verlaging van het tarief zo betoogden zij verdeelt de welvaartsverruiming wel zeer on evenredig. Verschillende andere leden gaven u/tmg aan hun teleurstelling over het feit, dat de verlaging der inkom stenbelasting m het voorstel der regering met verder gaat. Uit de mii- i.oenennota toch viel af te leiden, dat een bedrag van 270 millioen voor dit doel beschikbaar zou zijn, wanneer het tanei van de vennootschapsbelasting op 43 pet. gesteld zou worden. Hoewel dit thans wordt voorgesteld, :s toch de 270 millioen niet bereikt. Door ver scheidene leden werd de aandacht ge vestigd op de onbillijkheden, welke aan het bestaande stelsel van de inkomsten belasting verbonden zijn voor de be lastingplichtigen met een wisselend inkomen. Bijzondere aandacht wilde een aan- lal leden ook nog vragen voor hef la- rief, geldende voor de ongehuw de n. Hei bijzondere iarief voor de ongehuwden, dat in vergelijking tot hel tarief voor gehuwden zonder kinderen hoger is dan in vrijwel alle andere landen ter wereld, vindt zijn oorsprong in het tijdens de bezetting ingevoerde tarief, dat geïnspireerd was op hei Duitse, waaraan overwegingen van be volkingspolitiek niet vreemd waren. Een hoger tarief voor de ongehuwden is gerechtvaardigd, voor zover mag worden aangenomen, dat de draag kracht van de ongehuwden groter is dan die van gehuwden met een gelijk inkomen. Naar van de zijde dezer le den reeds bij herhaling naar voren werd gebracht, pleegt dit verschil in draagkracht echter aanzienlijk te wor den overschat. geven in te gaan op de middelen, die tot verbetering van de Nederlands-In donesische betrekkingen kunnen leiden, en geen analyse te zullen geven van da oorzaak van de slechter wordende re laties. Wat betreft het Nederlandse aan deel om tot verbetering te komen zei- de mr. Susanto: ',,De Nederlanders moe ten berusten in het onvermijdelijke, dat is de volledige overdracht van de sou- vereiniteit over het gehele territoir van het voormalige Nederlands-Indië. Dat houdt dus in de erkenning van de na tionale eis van Indonesië op Irian-Ba rat". Voorts noemde mr, Susanto als voor waarde, dat de Nederlanders elke zucht tot inmenging, in welke vorm dan ook. in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië, opgeven. De scheidende waarnemende Hoge Commissaris lichtte dit toe met te wijzen op de steun, die zekere groepen van de Nederlandse samenleving geven aan de onwettige opstandige beweging van de zogenaam de Republiek der Zuid-Molukken en de wens. nog steeds invloed te willen blij ven uitoefenen op de samenstelling van de Indonesische regering en de terug keer van de federale structuur in de In donesische staatsvorm". Als voorwaarde, waaraan van Indo nesische zijde dient te worden voldaan, noemde mr. Susanto het accepteren als een onvermijdelijke overgangstoestand van het normaal functionneren van het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië. Mr. Susanto voegde hier aan toe. dat het Nederlandse bedrijfsleven in Indo nesië echter van harte dient mede te werken om zich aan te passen aan de wensen van Indonesië om de koloniale economie van het land om te buigen tot een nationale economie. Op de vraag, hoe men van Indonesi sche zijde een oplossing ziet van het vraagstuk van de in ons land verblijven de Ambonezen zeide mr. Susanto, dat naar zijn mening dit probleem alleen De Koninklijke familie zal tijdens de Paasvacantic van de prinsessen wederom in het Alpengebied verblij ven. De prinsessen Beatrix en Irene gaan met prins Bernhard eerst een trektocht in het hooggebergte van Oostenrijk maken en zullen de laatste vacantiedagen in Klosters (Zwitser land) doorbrengen, alwaar prinses Margriet met de Koningin de ski- sport gaat beoefenen. De Koningin zal worden verge zeld door haar hofdame jonkvrouwe C. E. B. Roëll. Prinses Marijke zal wederom logeren in het kinderhuis „Le Genise" te Arveyes-Villars (Zwit serland). alwaar zij ook gedurende de kerstvacantie verbleef. Prins Bernhard is gistermiddag met de oudste twee prinsessen vertrokken en gisteravond aangekomen op het vliegveld Kranebitten bij Innsbruck in Tirol. H.M. koningin. Juliana zou zich vandaag met prinses Margriet naar Klosters in Zwitserland begeven om er te gaan skiën. afdoend kan worden opgelost, indien het officieele standpunt van de Neder landse regering, die de beweging van de R.M.S. beschouwt als een opstandige beweging tegen het wettige gezag in In donesië. volledig door de gehele Ne derlandse samenleving wordt aanvaard en dat dienovereenkomstig wordt ge handeld. Mr. Susanto deelde in antwoord op verdere vragen nog mede, dat met de reorganisatie van het Indonesische Hoge Commissariaat tot normale am bassade gestadig wordt voortgegaan. Alle leidende functies op het hoge com missariaat worden thans door Indone siërs bekleed. Mr. Susanto zeide voorts het zeer waarschijnlijk te achten, dat met het benoemen van een opvolger zal worden gewacht tot na de ratificatie van het protocol tot opheffing van de unie verhouding. Tenslotte zeide mr. Susanto, dat on danks de politieke controversen zijn sa menwerking met de Neder'a dse auto riteiten steeds van vriendschappelijke aard is geweest. ..Mijn contacten met minister Luns en de regeringscommissaiis voor Indone sische aangelegenheden, mr. N. S. Blom. zijn zelfs ..familiair" te noemen" aldus mr. Susanto. die de volgende Dinsdag zijn nieuwe functie van Indonesisch am bassadeur in Parijs zal aanvangen. N Op een onbewaakte overweg m de spoorlijn Hoek van HollandRotter dam onder Poortershaven is Woens dagmiddag een trein m botsing ge komen met een personenauto. De twee inzittenden van de auto. mej. H. K. en de heer J. C B„ beiden uit Rotterdam, werden gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam vervoerd. Het treinstel werd beschadigd en had ongeveer 20 minuten vertraging. Het ongeluk is volgens de auto mobilist veroorzaakt door het afslaan van de motor van de auto midden op de overweg. Gelukkig zag de treinbestuurder biitijds wat er gaande was. Toch werd de auto geheel ver nield. De beide inzittenden werden er uit geslingerd. SIR Winston Churchill heeft giste ren met tranen in de ogen zijn officiële ambtswoning aan de Dow- ningstreet 10 verlaten. Een luid juichende menigte stond in de rustige straat te wachten, toen Sir Winston langzaam de stoeptreden van de officiële verblijfplaats der Britse premiers afdaalde. De „old man" keek bedroefd. Maar toen hij het ge juich hoorde, kwam er een glimlach om zijn lippen en langzaam ging zijn hand omhoog om het beroemde V-te ken te maken. In de deuropening verschenen ach ter Churchill de leden van zijn perso neel. Even bewogen als hun meester, hieven zij het „He's a jolly good fel low" aan. De premier richtte zich op en steunend op zijn wandelstok, nam hij zijn onafscheidelijke sigaar uit de mond en mompelde: „Dank u. dank u". Daarna stapte hij in zijn limousine. Enkele lakeien legden een reusachti- gen wollen reisdeken, waarop de Brit se vlag geborduurd was, over zijn knieën en sloegen het portier dicht Langzaam zette de wagen zich in be weging, op weg naar Chartwell, het buitenverblijf van Churchill, waar de grijze staatsman de Paasdagen zal ioorbrengen. Churchill leunde voorover en keek uit het portierraam, terwijl hij voort durend bleef wuiven naar de menigte Hij zal zes dagen op Chartwell ver toeven. Dinsdag vertrekt hij naar Si cilië om daar met Lady Churchill van een welverdiende vacantie te gaan ge nieten. Het zal zijn eerste vacantie iworden in anderhalf jaar. v-v. to®;»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1