jinderverlamming kan worden voorkomen Grootscheepse proeven in geslaagd Als Cliristelijk- Historischen gaan wij onze eigen weg Gerbrandy SALK-VACCIN IS DOELTREFFEND Dertig leiders ontslagen Entstof volkomen ongevaarlijk Vliegtuigongeluk is gevolg van sabotage-actie Ons dagelijks verhaal Geld van vereniging verdwenen ROOFOVERVAL OP BEJAARDE MAN IN DEN HAAG Een openbaring H. W. Tilanus op algemene vergadering: Samenwerking met A.R. wordt zeker niet afgewezen Vier doden en één gewonde k. op overweg bij ongeluk ..t# WOENSDAG 13 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3951 Weerbericht Radio'Pehing beschuldigt: Prins en Prinsessen nog steeds ingesneeuwd o o Staking te Amsterdam Ontploffing OOK fiV FRANKRIJK GEEN OCTROOI IK? vd Sl \%<G Inauguratie ie Rotterdam (Van een onzer verslaggevers.) WIJ ALS Christelijk Historischen gaan onze etgeri,. weg. Wij 'zullen voor ons eigen beginsel opkomen en met objectiviteit en zakelijkheid ons oordeel trachten te vormen. Sommige leden van-de Protestants Christelijke werkgemeenschap van de P.v.d.A. zullen misschien wel eens uit propagandistische overwegingen schrif telijke of mondelinge aanvallen op ons doen en ons verwijten dat we „tekort geschoten" zijn. Wij gunnen hun die propaganda. Als het nodig is zullen we hen weerleggen en verder trekken we ons er niet veel van aan. Hoofdvraag blijft immers: Van welk beginsel gaat gij uit? bij het antwoord op die vraag lopen onze wegen uiteen. Met deze woorden keerde de lieer H. W. Tilamu zich tegen d« leden van de Protestants Christelijke werkgemeenschap van de P.v.d. A, in zijn rede, die hij vanmorgen als voorzitter uitsprak ter opening van de algemene vergadering der Christelijk Historische Unie, welke in „Believnc" te Amsterdam werd gehouden. O :,V' •II verder pagina 3 E Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 315700 (4 1.' Postbus 1132 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19 36 h Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravsnhage: Huvgensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30- fluit0 u Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-to Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks K Directie: C. A. XEÜNING en Mr. K. VAN HOLTEN TuxUAaï Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. DROOG WEER. Droog weer met over bet algemeen weinig beuoi- king. Vnnnacht kouder, morgen overdag ongeveer derelfde temperaturen. Zwakke tot matige wind, mimend naar Noord tot Noord-Oost. ZON EN MAAN. 14 April: zon op 5 50 onder 19.36; maan op 1 58 onder 10 02. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. 8. BRUINS SLOT HET leven van prof. Gerbrandy i< ïo uitwendig gezien, in een aan tel duidelijk van elkaar afgescheiden jjoofdf tukken te verdelen. Het eerste hoofdstuk speelt zich af ja Friesland, toen hij advocaat in Sneek en lid van Gedeputeerde Sta ten van Friesland was. Het tweede hoofdstuk vormt zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit, waarover prof. dc Gaay Fortman gisteren in oni blad schreef. Het derde wordt ge vuld door zijn ministeriële loopbaan, dit haar hoogtepunt vond in het mi nister-presidentschap gedurende de oorlog. Het, tot dusverre, laatste hoofdstuk wordt gevormd door zijn politieke activiteit na de oorlog, zijn bijdrage tot de strijd om Ned. Indié •n zijn Kamerlidschap. OVER het eerste hoofdstuk zullen wij niet veel zeggen. Wij menen t« weten, dat prof. Gerbrandy met vtel genoegen en naar het oordeel der Friezen ook naar hun genoegen het ambt van Gedeputeerde heeft be kleed. Prof. bb. V. H. Rutgers, die ook «venals de heer Gerbrandy verschei dene openbare functies heeft bekleed, dacht steeds met het meeste genoe gen terug aan zijn lidmaatschap van Gedeputeerde Staten. Er is geen ambt, zo placht hij te zeggen, waarin men meer macht heeft en meer goeds kan doen. Hoe dit zij zowel prof. Rut gers als prof. Gerbrandy heeft op «en gegeven ogenblik dit ambt inge ruild voor een ander. En uit hetgeen prof. Fortman gisteren schreef, kan blijken hoezeer Gerbrandy als hoogle raar door zijn leerlingen is gewaar deerd en hoezeer hij daarin wat heeft betekend. MAAR het staat wel vaat dat, hoe Gerbrandy's verdere levensloop ook zal zijn, menselijkerwijs gespro ken zijn grootste, immers waarlijk nationale, verdienste gelegen is ge- weest in de wijze waarop hij in Lon den, onder koningin Wilhelmino, Ne derlands naam heeft hooggehouden en gevochten heeft voor onze bevrij ding. Gevochten tegen de Duitsers en ge vochten hij de bondgenoten voor Ne derlands rechten. Daarvoor verdient Gerbrandy ons aller dank. Hij heeft daar gestaan op sijn moeilijke post als een goede Ne derlander «n als een ware Christen. £n hoe wij ook over allerlei denk beelden en daden van Gerbrandy den kan en daar i« nog wel eens enig verschil van maning over om mijn visie tijdens de oorlog, om zija onwan kelbare trouw aan de zaak van Ne derland tijdens de oorlog, en om zijn geloof aan de zaak van vrijheid en recht tijdens de oorlog ic hij voor ons allen een voorbeeld. Wij sijn dank baar, dat Gerbrandy toen en daar op de plaats stond, waar hij heeft gestaan. En daar is hij Nederland dui delijk tot zegen geweest. Ea het is ons een voorrecht daar van op deze dag getuigenis af te leg ion. OVER het hoofdstuk, dat tot dus verre het laatste is, zullen wij geen oordeel uitspreken. Het is nog niet afgesloten en dan is een oordeel altijd voorbarig. Gerbrandy schroomde nimmer al leen te staan. Soms scheen en schijnt hij daarin een welbehagen te hebben. Met groot gemak verlaat hij plotse ling zijn politieke vrienden, om bij „vrienden ad hoe", zoals hij dat noemt, een meer of minder tijdelijk onderdak te vinden. Iedereen vindt dat van Gerbrandy een even gewone zaak als hij zelf dat vindt. Emotioneel «n naïef vindt hij de kwinkslag, die dat allemaal goed moet maken. In ieder geval lacht men er gezamenlijk over heen. Dit zijn de moeilijkheden, die Ger- brandy's individualistische aard te weegbrengt. Die individualistische aard vormt een minus op het Calvi nisme, dat zijn leven beheerst en dat wij hier gaarne erkennen als de springader van zijn activiteit en waar van hij somtijds op treffende wijze getuigenis geelt. Op die basis vinden wij elkaar en op die basis willen wij dan ook van daag Gerbrandy hartelijk gelukwen sen. Een gelukwens, die culmineert m de dankbaarheid voor wat hij in de oorlog voor ons land heeft gedaan. En wij hopen dat hij, met mevrouw Gerbrandy, nog vele jaren in goede DE nieuwe entslof van de Amerikaan dr. Jonas-Salk tegen kinderverlam ming is veilig, kraehiig en doeltreffend. Bij de proeven, die vorig jaar met 1,8 miliioen Amerikaanse kinderen zijn genomen, 5* gebleken dat het vaccin voor 80 tot 90 pet. succes heeft in het voorkómen van de gevreesde ziekte. Deze nieuwe schitterende overwinning in de lange strijd van de mensheid tegen ziekten is gisteren officieel bekendgemaakt. De onthulling werd gedaan in de wetenschappelijke bijeenkomst van de universiteit van Michigan, in aanwezigheid van 400 vooraanstaande geleerden en medici, Dr. Thomas Francis, hoofd van het centrum voor de bestudering van kinderverlamming, bracht het officiële rapport uit. On middellijk daarna stond de ontdekker, dr. Jonas Salk uit Pittsburgh, op. Hij verklaarde er zeker van t,e zijn, dat het vaccin voor bijna 100 percent doeltreffend kan worden gemaakt en de kinderverlamming volledig zal kunnen overwinnen. Ue uili intlcr lan het t accin tegen kin derverlamming. dr. Jonas Salk, Aan een aantal leiders van is sla. kingsactie te Amsterdam in de dagen voor Pasen, die geschorst waren. thans door het gemeentebestuur van de hoofd stad een definitieve ontslagbrief verzon den. Zoals gemeld, bleven na de stakings actie ongeveer honderd leden van het gemeentepersonecl geschorst. Een groot aantal van hen wordt alsnog in gemeen tedienst teruggenomen. Aan ongeveer dertig man. van wie duidelijk vast is komen te staan, dat zij tot de stakings actie hebben aangespoord, ie ontslag aangezegd. Dr. Francis zei nog dat het vaccin bovendien volkomen ongevaarlijk is gebleken. Tijdens de proeven onder vond slechts 0,4 procent van de_ behan delde kinderen enigszins nadelige ge volgen. Vijf maanden na de inenting was de kracht van het vaccin maar wei nig verminderd. Slechts één kind dat met het vaccin was ingespoten, stierf. Bij dit geval is aangetekend dat de amandelen van de patiënt werden geknipt, twee dagen nadat hij voor de tweede maai met het vaccin was ingespoten. Bovendien bleek achteraf, dat dit kind reeds kin derverlamming onder de leden had. Dr. Salk drong er op aan. de kin deren dit jaar slechts twee vaccinaties te geven om de doeltreffendheid van het vaccin te bevorderen. Hij zei dat deze vaccinaties met twee tot vier we ken tussenruimte moeten worden gege ven. met een derde tenminste zeven maanden daarna omdat het vaccin dan de beste bescherming blijkt te geven. De vergunning voor het gebruik van het vaccin door het Amerikaanse Na- Radio Peking heeft gezegd» dai Ame rikaans» #n nalionalistisch-Chmese agenten samengezworen hebben om Chinese afgevaardigden naar de confe rentie van Bandoeng te vermoorden door hei vliegtuig van de Indiase lucht vaartmaatschappij, dal hen vervoerde, de*er dag»n te laten verongelukken. Radio Peking beweerde, dat het sabo- tageeomploL eigenlijk gericht was tegen, de premier van communistisch China, Tsjoe-en-Lai, die echter niet in het vliegtuig zat. Verteld werd, dat de rege ring m Peking tevoren de Britse zaak gelastigde in Peking verzocht heeft te gen het „complot" te waken. Het ongeluk met de Constellation Kashmir Princess rechtvaardigt de waarschuwing van de volksrepubliek China volkomen, zei radio Peking- Een woordvoerder van het bestuur van Hongkong heeft verklaard, dat meer dan gewone veiligheidsmaatrege len waven getroffen met betrekking tot het vliegtuig, zulks, nadat de zaakge- Ons nieuwe feuilleton, ,.De Liefde van ds Meredith" (..Dark Moon">, is geschre ven door Helen Heney De roman speelt in het Australische plaatsje Liverpool. Het romantische verhaal geeft een leven dia beeld van het Australië %an 1840 en keilt boeiende verwikkelingen. Jarenlang heeft de hoofdfiguur, ds. Meredith, ge leefd met de gedachte dat zijn verloofde bil een schipbreuk is omgekomen Dan komen er geruchten dat zij nog in leven zou zijn, 7.1! /oil onder inboorlingen ver keerd hebben. De kleinsteedse samenlev mg komt in rep en loer en wat deze geruchten voor ds Meredith betekenen, iaat zich aan voelen. Hoe verscheiden reageren hij. run vrienden en de samenleving! Wn vertrouwen, dat ons nieuwe ver- 8=^ mal leven ie midden zijns volks. J g. enocJicn. dit verhaal te publioeicn. lastigde in Peking de autoriteiten van Hongkong van de Chinese bezorgdheid op de hoogte had gebracht. Men was. nadat men had vernomen dat het vlieg tuig toch was verongelukt, onmiddellijk met een onderzoek begonnen. „Doch tot nu toe is er niets bijzonders aan het licht gekomen." In ambtelijke Amerikaanse kringen te Washington werd de Chinese be schuldiging „belachelijk" genoemd. Reddingsploegen hebben tot dusverre zes overlevenden opgepikt van de ver ongelukte Constellation. Volgens dc gendarmerie te Galtuer zijn Z.K.II. Prins Bemhard en de prinses sen Beatrix en Irene nog steeds in de berghut in het .Tantal. De gendarmerie meende dat er nog te veel sneeuw en een te groot gevaar voor lawines was om af te dalen. Door sneeuwbuien, lawines en dikke mist kan het koninkleijk gezelschap en een groot aantal andere toeristen de hut. die op 2.300 meter hoogte ligt. niet ver laten. In de Tiroler Alpen is vandaag 50 cm sneeuw gevallen. Drie beproefde bergbeklimmers zijn gisteren m de hut aangekomen Zij brachten levensmiddelen en post mee. Men beschikt over voldoende mondvoor- raad Ook H.M. koningin Juliana, diejnet piinses Margriet m het Zwit.-er.-e Klos tere vertoeft, was gisteren genoopt bin nenshuis te blijven, tengevolge van een lelie sneeuwstorm. Hoewel het zicht cioor de storm sterk verminderd was. stond pnn.-e- Margriet ei op toch met haar .-kile^en door te gaan. Een politie man op ski's vergezelde haar hierbij. Men verwacht dat de Prins en de beide oudste Prinsessen zich Vrijdag bij de Koningin en prinses Margriet in Klostere zullen voegen. De hut. waarin het gezelschap -zien bevindt ligt op een hoogte van 2163 meter m ae Zuidwestelijke hoek van Tirol. lak bii de Zwitserse grens. Uit heel Tirol is vandaag zwaie sneeuwval gemeld. In de Alpen is hel afgelopen etmaal meer dan een halve meter sneeuw gevallen. Verscheidene bergpassen, waaronder de Avlbergpa-. zijn gesloten wegens sneeuwval en het gevaar voor lawines. tionale Gezondheidsinstituut zou reeds gisteravond worden afgegeven, zodat men snel zal kunnen beginnen met een grootscheepse inentingscampagne. Er zal vermoedelijk dit jaar weinig van het vaccin beschikbaar zijn voor gebruik buiten, de Ver. Staten. Op het ogenblik wordt slechts eer» beperkte hoeveelheid aangemaakt en er zal ze ker een schaarste ontstaan vóór de pro ductie op volle toeren komt Volgens een Deens zegsman is Denemarken het enige land buiten de Ver. Staten waar het Salkvaccin in grote hoeveelheden gemaakt kan worden. Intussen maakte in Parijs het hoofd van de virus-afdeling van het instituut Pasteur, professor Pierre Lepme- Dins dag bekend dat ook Frankrijk spoedig een doeltreffend vaccin tegen kinder verlamming zal hebben, dat ongeveer gelijk is aan dat van dr. Salk. Professor Lepine zei dat het vaccin, dat op het instituut Pasteur wordt ge maakt. over een paar weken gereed zal zijn voor aflevering aan artsen in heel Frankrijk. In Helsinki verklaarde een lid van de Finse hoge medische raad, dr. Risto Paetiaeiae, dat het vaccin van dr, Salk reeds ongeveer een jaar met succes in Finland is gebruikt. Volgens medewerkers van dr. Salk zijn gedurende zes jaren van proefne mingen 15.000 apen gebruikt. Thans le veren de nieren van een aap voldoende vaccin om 2000 kinderen de serie van drie inspuitingen ie geven. Salks onderzoekingen hébben in to taal 10 miliioen' dollar gekost. Dat geld is opgebracht door het Amerikaanse volk in een grootscheepse actie die be kendheid heeft gekregen als de „March of dimes" t'De opmars der stuivers). Toen dr. Salk verslag uitbracht over "het vaccin, werd hij door MM geleer den en journalisten toegejuicht. Hij heeft geen octrooi aangevraagd voor het door hem ontdekte middei. De thans veertigjarige dr. Jonas Edward Salk is m 1949 begonnen met zijn onderzoek va'n de kinderverlam ming. Tevoren had hij studie gemaakt van de oorzaak van griep. Hij vond een vaccin tegen griep, dat thans reeds in de handel is. Reeds als student had dr. Salk op het terrein an de gïi&P onderzoekingen verricht, welke hij in 1942 hervatte. Zweedse doktoren hebben dr. Salk geprezen voor zijn genieid succes. lie professoren Gunnar Olin en Sven Gard van het beroemde ..Karolinska Institute" voor medisch onderzoek in Stockholm, hebben er op gewezen, dat het voor hen onmogelijk is het resul taat van het Salk-experiment te be oordelen voordat zij de volledige tekst van de officiële bekendmaking van de proeven ontvangen hebben. De Amerikaanse regering heeft for meel vergunning verleend het ktnder- verlammingsvaccin van Salk voor al gemeen gebruik te vei vaardigen. Mevr. Oveta Culp Hobbs. minister van Sociale Zaken. heeft bekendge maakt. dat zes pharmaceutische con cerns licentie verleend is het vaccin te vervaardigen en te distribueren. Mevrouw Franklin D Roosevelt, wier echtgenoot door kinderverlamming aan getast was. heeft Dinsdag verklaard verheugd te zijn over het resultaat van de proever, met het vaccin van Salk. Zij verklaarde echter, dat de Amen- kanen giften naar de nationale sliea- ting tot bestrijding van de kinderver lamming moeten 'olijven zenden om de behandeling te kunnen betalen van hen. die reeds "aan de ziekte lijden Mevrouw Roosevelt sprak met de pers nadat itj een kians op het giaf van haar man gelegd had. - i- 7 - - •c i - X3 «JA» o: -re -1- Prinses Margriet gereed voor een flinke skitocht. 0E communisten hebben op hun Paascongres geopenbaard, dat de z.g. „spontane" staking bij de Am sterdamse vervoersbedrijven eigenlijk hun werk is geweest. Duidelijk blijkt hieruit, dat de sta king door de communisten is gemaakt tot een politieke staking, die niet ten doel had een bepaald sociaal-econo misch doel, maar alleen de verster king van de communistische partij. Deze partij heeft in Nederland wei nig mogelijkheden. Daarom werpt ail» zich op dergelijke wilde stakingen Uit de mededelingen op het com munistische congres gedaan mogen de met-communistisehe arbeiders de les trekken hoe gevaarlijk het is ach ter dergelijke stakingsacties aan ie lopen. Zij dienen er niet eigen rechten en belangen mee, maar worden het slachtoffer van het communistische machtsstreven. De enige weg om grieven uit de wereld te helpen is die van het georga niseerd overleg. Ter gelegenheid van. de ingebruik neming van haar nieuwe gebouw aan de Sarp'natikade 12 zal de industrie diamant-onderneming D. Druikker Zoon N.V. te Amsterdam een internatio nale tentoonstelling „Diamant in kunst en industrie" houden. De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, zal de expositie op Donderdag 28 April om vier uur des middags openen. C:4'i H. ÏT-. TILANUS uit eigen beginsel Op 26 Apnl houdt de nieuw benoem de lector in de Staatshuishoudkunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, de heer J. S. Zuidema, een openbare les. De heer Tilanus begon zijn rede met economisch op te bouwen, lettend op enkele citaten van buitenstaanders, die hun oordeel over de C.H.U. gaven en treffend juist het typisch karakter weer gaven van de Unie, wier leden zich als vrienden verbonden voelen op de basis van hun beginsel, begerig om te zoeken en te verwezenlijken wat het beste voor het volksleven is, begerig om het volks leven geestelijk en cultureel, sociaal en Op een onbewaakte, van knipperlichten voorziene spoorwegovergang in de lijn WinschotenGroningen is gistermiddag omstreeks twee uur een ongeluk gebeurd, dat aan drie personen het leven heeft gekost en waarbij twee personen werden gewond. De trein van 13.39 uit Winschoten, richting Groningen, reed een per sonenauto met vijf inzittenden aan. Twee van hen verloren onmiddellijk het leven, drie werden gewond. De vijf inzittenden van de auto waren meisje I. H. A. Behrens, het li-jarige mevrouw J. Hooyer—Hof, 63 jaar. uit Groningen, haar dochter mevrouw G. L. BehrensHooyer, 44 jaar. en drie kinde reu van deze laatste: het 13-jarige Van onze Haagse redacteur I van de Omstreeks 12 uur heeft gisteren eenj tafel te grissen. De heei W. explosie plaats gehad in dewomng van cchtei een hamer om de indi inger (de pensionhoudster v. T. st waardoor de/e het bewustzijn vcr-jhet gasfornuis heeft aangestoken en 1,1 daarbij ook de gaskraan van de oven eer due kwartier bleel de heer die niet brandde heeft opengedraaid Het gas, dat danidoor vrij kwam. ont plofte op een bepaald ogenblik. Lichte materiele schade was het ge- i volg. Op klaarlichte dag is gisteren in degiecp eoiu»"Ji" "1* ^xst zich van'dïtiStadhouderslaan te Schiedam De oor- Engeleni.urgstraat in Den Haag een tc ,c" erizaak van het gebeuren moet gezocht roofoverval gepleegd op een oude """'S*""11', Lo([ei: t,en s]ag mee tegen dei worden m het feit dat een der gasten die het geld van een vereniging waar-' zijn slachtoriti tensiag a.»' Bnsai.nills hw,ft aanL,est0ken en van hij penningmeester is zat te teilen, bor De dader is zijn slachtoffer niet een hamer tc lijf gegaan en daarna met een bedrag van 1180 gulden verdwenen. De overval gebeurde in de morgen uren toen de 72-jarige heer W, W. m de voorkamer van zijn woning bezig was het geld dat bestemd was voor een uitstapje tc tollen. Waarschijnlijk heeft hij de buitendeur laten open staan Want plotseling stond er een man in ae kamer, die kleedjes te koop aanbood. Toen de heer W. niets wilde kopen vroeg de man of hij 2a gulden kon wisselen. Terwijl de bejaarde man het wissel geld telde trachtte de koopman het gelei Onget» W. bewusteloos liggen. Dnama wist hij bij de deur te komen en vroeg een passerende jongen zijn broer te waar schuwen. die in cle nabijheid een werkplaats heeft. De broer van de heer \V. stelde de politie van de overt al in kennis. De recherche begon onmiddel lijk met het onderzoek. Het slacbtoit'er had geen ernstige verwondingen opge iopen. Hij kon de politie een tamelijk goed signalement van de dader opge ven. De man moet ongeveer 35 jaar oud zijn en heeft een donker uiterlijk. ren. wat de overvaller te koop aan bood. Het kunnen kleedjes of beeldje- geweest zijn. In de omgeving van dc Engelenburgstraat is hiermede evenwel niet geleurd, zodat het vermoeden rust dat de dader met dc omstandigheid, dat de heer W. geld in huis had, op at De beer W. kon zich niet meer herinne- hoogte is geweest. meisje If. II. Behrens en de 8-jarige jongen \V. H. Behrens, allen uit Olden burg (Duitsland). Het oudste meisje en de jongen zijn direct om het leven gekomen. De twee dames werden zwaar gewond overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis m Groningen. Vanmorgen is in het Academisch Ziekenhuis in Groningen overleden het hetgeen historisch geworden is. met als richtsnoer en toetssteen hetgeen in de Heilige Schrift wordt geopenbaard, en bij dit alles en in alles erkennend Gods souvereiniteit. De unievoorzitter herdacht met eer bied de trouwe vrienden en geestver wanten. die de C.H.U. het afgelopen jaar heeft verloren, omdat ze tot hoger leven werden geroepen, en constateerde met vreugde, dat de dochterorganisaties van de Unie met toewijding en energie hun arbeid voortzetten. Met instemming citeerde de heer Tila nus. hetgeen de heer T. Rademaker bij zijn afscheid als voorzitter van de fe deratie van Chr. Hist. Jongeren Groe pen in zijn brochure „Onze zwakheid, onze kracht?" schreef: „Indien plotse ling de Christelijke partij zou verdwij nen. zou dit voor het Christelijke karak ter van het Nederlandse volk een nade lige invloed hebben". "..Alleen al uit de veronderstelling van haar met-bestaan weet de Christelijke politieke partij, welk een taak zij op 't ogenblik vervult'". ..Tenslotte is niet de kracht van de partij het belangrijkste, maar de macht van het beginsel". Deze gedachte, die de heer Tilanus van harte onderschrijft, blijkt z.i ook van diepe inhoud te zijn in het politieke leven. Het is een gedachte, aldus de Unie-voorzitter, die werkelijk in de C.H.U. leeft. Juist omdat het om het beginsel gaat komt de partij bij de C.H.U, minder tot haar recht. Haar partij-apparaat is al leen dan van belang, wanneer het er om gaat het beieden beginsel tot uitdruk king te brengen en Waar mogelijk tot gelding te brengen. li-jarig meisje I. H. A. B., dat gisteren Niet alleen de partij-organisatie acht- aewond raakte bi] de aanrijding op de te dc lieer Tiianus van belang, van niet spoorwegovergang bij Heiligerlee, Het ------- aantal slachtoffers is daardoor gestegen toi vier. De enige overlevende van het ongeluk is nu de moeder van hei meisje, mevrouw G. L. B.H. Hoe hei ongeluk kon gebeuren is nog met geheel opgehelderd. De treinbestuur der heeft verklaard, dat hij, vlak voor de overweg gekomen, de auto, die door mevrouw Behrens—Hooyer werd be- I stuurd, m volle vaart de overweg zag oprijden Getuigen zeiden, dat het knip- I perlieht en het belsignaal goed function- I neei den. De politic is dan ook geneigd Sir II tnsion Church-' aan te nemen, dat de chauffeuse de loos" i< met zijn echtgenote naar Sf- II ie iertrohken ncitr zij hun mean- tie zullen doorbreit. zen. Atl afloop kan minder betekenis is volgens hem de re gelmatige voorlichting door de pers. In verband hiermede deelde hij mede, dat pogingen worden gedaan voor een con tactblad. Met dankbaarheid constateerde de voorzitter, dat meer dan een half mil iioen nl. ruim 514.000 mannen en vrou wen hét Christelijk Historisch beginsel bij de kamerverkiezing van 1952 trouw bleven Niettegenstaande haar wijze van reclame en propaganda neemt het aan tal stemmen, dat op de C.H.U. wordt uitgebracht, bij alle verkiezingen toe. Spreker wees met het oog op de kamer- ,tiiiihte- waarschuwingen noch de trein heeftverkiezing 1956 op een betreurenswaar gezien jdig feit uit de statenverkiezing, nl. dat i"nct Gereformeerd Politiek Verbond, wei- In het Academisch Ziekenhuis te Ike groep samenwerking met de beide Groningen is de 63-jarige mevrouw J.'andere Prot. Chr. Partijen weigerde, de HooyerHof uit Groningen, de moeder van de bestuurster van de auto, gister avond overleden. Ie grijze staatsman' De toestand van de beide gewonden zich don weer mei 'm? 7I'er ernstig. hernienude moed' op sijn niemie be zigheden uerpen. Oe foto toont hel echtpaar staande i oor Chartuell' op het moment, dal zij zich naar het i lirgveld hegeieit. ItKSMCTTELIJKC ZIEKTEN Dtt Staatscourant van gisteren bevat een lijst --an aangegeven gevallen van besmette lijk» ziekten over de week van 27 Maart tot en met 2 April Deze lijst vermeldt o.m 147 gevallen van roodvonk (waarvan 61 te Rotterdam) en 1 geval van kinderverlamming (Nijmegen). enige Prot. Chr. Statenzetel in Limburg verloren deed gaan. Die partij ver wierf 600 stemmen, terwijl de kiesdeler 8000 was. De Egyptische minister van Sociale Zaken, kolonel Hoessein el Sjafei heeft gisteren meegedeeld dal Seifoel Islam Abrioellali. de broer van de Imam Ahmed van Yemen ter dood is veroordeeld we gens pogingen om een revolutie te ver oorzaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1