Militaire uitgaven zullen sli gen tot 1,7 milliard Prof. Gerbrandy benoemd tot minister van Staat C.P.N. uit Amsterdamse raadscommissies Atoomgeheimen van V.S. naar Navo-landen Minister Zijlstra over loonpolitiek Nederlandse hotels boekten 5.S63.248 overnachtingen Thee 10 a 15 cent goedkoper HULDIGING IN DEN HAAG Moties: Stakers geïnstrueerd PHOENIX Prins en Prinsessen verlaten berghut DONDERDAG 14 APRIL 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 3052 Weerbericht Burgerlijk recht mj Van de Kerk DRm Jrs- Een congres Voorstel van dri-e fracties \fi Kinderen geofferd in Brazilië EISENHOWER KEURT PLAN Joegoslavische gezant naar Nederland WEER STAKING IN AMSTERDAM GOED SEIZOEN IN 1954: r 0" Belasting- en huurontwerpen «4-* Advertentie HALFWEG tel- K 2907-341 A Zie verder pagina 5 Door arbeiders van P.^SV Rotterdam" Witte de Withstraal SO Telef. 15700 <4 U Postbus 1112 Pestsiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 20-19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •«.Oravenhafle: Huygcnsplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—1&R0 n.: Tel. 362568 Schiedam: Laner- Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per v eck. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse rummers IS cent Verschijnt dagelijks IHaxuM" Weersverwachting. pel dig tot Vrijdagavond. DROOG. Aanvankelijk weinig, later iets meer bewolking en droog weer. Tot matig of ®vak afnemende wind uit Noordelijke richtingen. Plaatselijk lichte nachtvorst, mor^pn overdag" ii*ts minder koud. 15 April /on op S -18 onder 19 38; maan op 130 onder 11 09 L K Directie: C. A- KEVNïNfl Mr. K. VAX HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H- J. K. BRUINS SLOT ,AG. dr. J. G. STOKMAN O.F.M M heeft m „De Tnd" een uitvoerig artikel geschreven over de Haarlemse huwelijksgevallen Hi] geeft daarin een brede uiteen zetting van hetgeen dc I! -K Kerk leert aangaande het huweliik en van de r,-k. pi'octijb in bepaalde moei lijke gevallen. Daaruit valt de/e conclusie te trek- !con: De R.-K. Kerk leert, dat het huweliik onder de rechtsmacht van de Kerk behoort en niet onder die van de Staat. De Slaat kan alleen bepaal de nog niet eens alle burgerlijke gevolgen regelen. In beginsel ver werpt de R.-K. Kerk derhalve de Ne derlandse burgerlijke huwelijkswet. Hierin valt dr. Stokman Mgr Nolet af. die het anders had gelegd Maar dr. Stoltmaii betoogt vervol gens, dat de R.-K. Kerk aan haar le den voorhoudt, dat zij toch ook de bur gerlijke wet hebben na te leven in deren. Zij doet dat. omdat uit een te gengestelde houding grote nadelen en onheilen voor de huwenden zelf voort vloeien. Wij hebben indertijd ook op deze gevolgen gewezen. Dr, Stokman is ook evenals prof Komme van mening, dat art. 136 5,tV, en art. 449 W. v. Str. niet behoe- Uiterste voorzich tighei d blijft geboden Al mei al is de stemming op do heden te Amsterdam gehouden thee veiling meegevallen. Men had ver wacht, dat de belangstelling zeer ge ring zou zijn, doch hoewel bij ope ning de prijzen zich 10 a 15 centen lager stelen, kwam er gaandeweg wat meer bodem in de markt Het aanbod omvatte 6534 hele. 210 halve en 66 een kwart kisten Java- thee. al-mede 655 hele en 667 halve kisten Sumatra-thee. Vooral de blad thee en de souchons werden voor bui tenlandse rekening gekocht. Voor ..tipped teas" bestond in het geheel geên belangstelling. tijdiR eindverslag zal zijn uigebracht, aan dc Kamer voor 'e stellen deze ontwer pen in de vergadering van Dinsdag 26 April aan de orde te stellen. Het ligt in dc bedoeling van dc voor ven te worden afgescha.t Hier is zijn i./it4er j,,,. Tweede Kamer om. indien om- oordeel dan ook anders dan dat van j (rnt de wetswijziging van de Huurwet Mgr. Nolet in „De Tijd" en van prof. Duynstee in „De Maasbode". Hij is deze mening toegedaan in de eerste plaats, omdat deze bepalingen hoe wel z.i. in beginsel onrechtvaardig aiet absoluut hinderlijk zijn voor de oplossing van gewetensvragen en an derzijds de totstandkoming van maat schappelijk ongewenste huwelijks situaties voorkomen. In dit verband veroordeelt mag. Stokman dan ook het gedrag van de priester, die de genoemde bepalingen overtrad. Die priester deed dit zonder noodzaak en hij kon daardoor de Kerk zelf schaden vanwege d« bezwaren en reacties bij het niet r.-k. deel der be volking. De minister van Economische Zaken noemde een belangrijk punt in het eco nomisch beleid de voorgenomen belas tingverlaging van 500 millioen guloen. Dit kabinet, waarvan sommigen in 1952 zeiden, dat het onder rode signatuur stond, zorgt voor een belastingverlaging STOKMAN heeft zich veel moeite gegeven om ons duidelijk te maken dat wij niet bevreesd be hoeven te zijn, dat de bisschop voortaan per brief allerlei huwelijken ongeldig zal verklaren. De bisschop verklaart ni. geen hu welijk ongeldig. Want het uitsluitend burgerlijk huwelijk van de r-k. en de protestant in kwestie is voor de Kerk van meet af ongeldig geweest. Men zou kunnen opmerken, dat de uitdrukking „ongeldig verklaard" dan een beetje ongelukkig is, hetgeen dr. Stokman ook toegeeft. Dit wordt nog versterkt door het feit, dat in de in „Het Parool" afgebeelde brief de se cretaris van de bisschop tegenover de nog burgerlijk gehuwd zijnde vrouw in verband met die ongeldigverklaring schrijft over „Uw gewezen echtge noot", hetgeen het bestaan van een huwelijk in een eerder stadium ver onderstelt. Maar wij geloven, zeker.na de uitvoerige uiteenzetting van dr. Stokman, dat dit een onnauwkeurig heid van de secretaris is geweest. (Yan otwse parlementaire redacteur 1 VAN ENGELSE zijde werd na <k oorlog gesuggereerd hi de adelstand te verheffen. U zoudt dan in het Hogerhuis zijn gekomen. De verheffing in de Adelstand is echter in Nederland ongebruikelijk. De hoogste civiele onderscheiding: Het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd U reeds uitgereikt. Toch is liet wenselijk U op deze dag te waarderen. Het verheugt mij te kunnen mededelen, dat H M de Koningin besloten heeft U te benoemen tot minister van slaat. Mag" ik U het afschrift van het Koninklijk Besluit overhandigen en L namens de regering geluk wensen met uw zeventigste verjaardag en met het blijk van grote waardering dat H.M. de Koningin U heeft bereid De minister-president, dr W. Drees. zorgde voor hel hoogtepunt van de receptie, die door het Centraal Comité van 4R.-kiesverenigingen de zeventigjarige prof. Gerbrandy in hotel ..De Witte Brug m Den Haag werd aangeboden. Behalve de minister-president waren de, ministers Beyen, Beel, ZtjUtia, Donker, en Algera aanwezig. Voorts de vice-voorzitter van de Raad van itaie, jhr. Beelearts van Blokland en andere leden van dit college, de Pre sident van de Hoge Raad mr. dr. Don- vele kamerleden zowel anti- I NTUSSEN blijft er een zwakke stee in het betoog van dr Stok man. Hij neemt nl. aan dat er hoewel de R.-K. Kerk dit haars inziens onjuis te burgerlijke huwelijksrecht aan vaardt omstandigheden kunnen zijn, dat men van die wet mag af wijken. Die omstandigheden zijn daar aan wezig, waar huwelijksbeletselen naar burgerlijk recht of een bestaand bur gerlijk huwelijk een huwelijk belem meren, waar dit naar kerkelijk recht niet het geval is en waar „gewetens nood" een bepaalde persoon er toe dwingt om toch een nieuw alleen ker kelijk geldig huwelijk aan te gaan. Het canonieke recht kent noodhuwe- lijken, waar een priester niet bij te pas behoeft te komen. Aan de letter van de burgerlijke wet is dan voldaan en een kerkelijk geldig huwelijk komt dan tot stand. Dit houdt in, dat in uiG zonderlijke gevallen, en dr. Stokman laat nïe! na op het uitzonderlijke daarvan sterk de nadruk te leggen, de Kerk toch het eerst aanvaarde bur gerlijke recht opzij zet Deze „gewetensnood' doet immers de Kerk zeggen: Gij behoeft in dit spe ciale geval uw civielrechtelijke ver plichtingen, die gij door de sluiting van een burgerlijk huwelijk op u ge nomen hebt en waarvan de Kerk in het algemeen zegt, dat zij nageko men moeten worden, niet na te ko men. In dit uitzonderlijke geval laten wij ons grondprincipe, dat de Kerk in dezen prevaleert boven de Staat, gel den. Nu willen we daar allereeist van zeggen, dat er zich zo gevallen kunnen voordoen, waarin iemand verlossing van een gewetensnood zoekt en krijgt met bewuste krenking van de rechter van de andere partij in het burgerlijk huwelijk, een huwelijk, dat, al moge het dan kerkelijk niet geiden, ook vol gens dr. Stokman burgerlijk wel geldt. Het zal voor ieder in het algemeen een moeilijk te verteren ding zijn als iemand om gewetensnood weg te ne men rechten van anderen krenkt. Vindt dr. Stokman dat uitgerekend de Kerk ook al is het dan geen kerkelijk geldend huwelijk de weg daartoe mag openen? In de tweede plaats zouden we willen Stellen, dat het Ln een huwelijk dat Volgens de r.-k. kerkelijke wet en vol' tier, revolutionairen als socialisten rooms katholieken als liberalen. belangruke finuren uit de radiowereld, de A.K.- vartij en allerlei andere levensupngen, o.a. vele professoren van de vnje uni versiteit. Om drie uur werden prof. Gerbrandy en zijn echtgenote met hun beide zoons de grote receptiezaal binnen geleid De voorzitter van het Centraal Comité van A.H.-Kiesveremgmen. dr J. bchou- ten, wenste als eerste de jubilaris na mens het Centraal Comité geluk met deze dag. Hij noemde het een niei atle- daags en zeldzaam verschijnsel, dat fel le critici zowel als de vurige bewonde raars het met hem eens zijn. ilat p.of. Gerbrandv de waardering verdient yan het Nederlandse volk om zijn bezielen- (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra, verklaarde gister avond, in een vergadering van de A.R. Kieskringcentrale van Den Haag. dat het Nederlandse prijspeïi giobaal op bet ogenblik ongeveer tien procent verschilt van het buitenlandse. Misschien zouden de lonen daarom in Nederland wel iets omhoog kunnen, maar als wij de lanen en prijzen laten oplopen tot de uiterste limiet dan krijgen wij een klap, wanneer de con- junctuur om ons heen terugloopt. De uiterste voorzichtigheid blijft daarom greboden, vooral in verband met het feit, dat Nederland zo afhankelijk is van de export. Overal waar prijsverlaging mogelijk is en overal waar de prijzen onnodig worden verhoogd, zal door de overheid moeten -worden ingegrepen. Het is haar taak te speuren naar gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde bedrijfsregelingen, aldus prof Zijlstra. In het bijzonder met het oog op de vergeten groepen. ran 1 milliard gulden. Dal had men in 1952 met kunnen geloven. Dank zij de poiu.ek van hoge belastingen, die na de oorlog voor het herstel van Nederland noodzakelijk waren, kon een deviezen voorraad worden opgebouwd, die ons thans veel speelruimte laat. De bijzondere omstandigheden, die deze hoge belastingen nodig maakten, zijn nog niet alle verdwenen. Daar zijn de woningnood en de militaire uitga ven, welke laatste volgens de komende jaren hoger zullen zijn dan ooit, nl. 1,7 milliard gulden. Sprekende over de middenstandspoli- tiek wees minister Ziilstra erop, dat de welstand van de middenstand niet be paald wordt door marges en prijsrege lingen. maar door de koopkracht van het publiek. De algemene economische politiek, die gevoerd wordt, is daarom doorslaggevend voor de middenstand. De middenstand is voor alles gebaat met het feit. dat er geen nieuwe loonronde in Nederland komt. Minister Ziilstra was van mening, dat conjunctuur-politiek voor Nederland pp het ogenblik betekent loon- en prijs politiek. Rust in de lonen en prijzen blijft geboden. In zijn inleiding bracht minister Zijl- »tra zijn gehoor onder het oog, dat ons lar.d medé door het teloorgaan van het imperium in Indïë een klein land is geworden, dat bijzonder afhankelijk is van de buitenwereld en dat een steeds groeiende bevolking bezit. De invoer van grondstoffen enz. bedraagt de helft van ons nationale inkomen, een ver houding. die waarschijnlijk door geen land ter wereld wordt geëvenaard. De-ze situatie maakt overheidsingrijpen in het economisohe leven blijvend noodzake lijk, ook in tijden van hoogconjunctuur, of in zgn. normale tijden. Prof Zïjlstra zag er een winstpunt m, dai in A.R. kring na de oorlog dit in zicht algemeen is geworden. Dat wil niet zeggen, aldus de minister, dat voor de oplossing van alle moeilijkheden een beroep op de overheid moei worden gedaan. De overheid dient slechts op te treden als het strikt nodig is- Na zijn rede werden aan minister Zijlstra vele vragen gesield, die de be windsman op vlotte wijze beantwoordde. Het was een zeer druk bezochts verga dering. :Sjl WE vestigen de aandacht op een bericht elders in ons blad over eers congres van academici, behoren de tot de Gereformeerde gezindie, dat van 13 tot 15 Juli op Woudsehoten zal worden gehouden Het congres zal zich bezinnen op de betekenis van de Bijbel in hei leven van de Gereformeerde academicus op het thema „Geloof en Wetenschap" en op het thema „Geloof en Practijk". Het is van belang, dat Gereformeer den uit verschillende kerkformaties tot- een gezamenlijke discussie komen over deze vragen. De ontwikkeling der wetenschap maakt voor ons een telkens vernieuwde confrontatie met de Bijbel nodig. En het is goed. dat mensen van dezelfde belijdenis dat zo veel mogelijk samen doen Om zo een gemeenschappelijke weg te zoeken. Wij wekken gaarne op tot deelne ming aan dat congres. X.K.H. I'riin Kernhnrti en Up primeswn Beatrix en Irene. die tijdens een ski-pnrtij geisnlperd uitren gerankt, zijn gisteren door pnlhiernruinen uit hun ongemakkelijke positie hei rijd. (Van een onzer verslaggevers) De tien communistische leden va,n de Amsterdamse gemeenteraad wor den naar het zich laat aanzien ontslagen uit de achttien commissies van bijstand, waarin zij tot nog toe zitting hebben. Vanmiddag zal over een desbetreffend voorstel worden gestemd. De maatregel, die werd voorgesteld door drie fracties (de PvdA-, de KVP- en de Prot.-Chr.-fractie), is een uit vloeisel van de houding van een aantal communistische raadsleden bij de recente stakingen bij enige hoofdstedelijke gemeentebedrijven. Bedoelde raadsleden hebben namelijk, naar werd uiteengezet, hun taak als stads bestuurders verzaakt door gegriefde "gemeenfë-STbeiclers op te wekken tot chaos en door hun leiders te instrueren. Het voorstel tot dit ontslag werdtanimeren en te steunen, en door in gisteravond ingediend tijdens een i de raad een .stakingsdebat uit te lok- vergadering die aansloot op een op j ken. verzoek van de CPN-fractie gehouden Godsdienstige dwepers hebben op Goe de Vrijdag te Malacachets, een stadje in de Braziliaanse staat Mmas Gerais, vier kinderen ..geofferd* aldus werd Woensdag te Rio de Janeiro vernomen. De fanatici. 200 leden van de secte der Adventisten van de Belofte .hin gen de kinderen met de voeten omhoog op en doodden, hen vervolgens met stok slagen. De slachtoffertjes waren negen maanden, een, vijl en zeven jaar. Zeven andere kind-eren werden gege seld. de woorden e« daden urt de oorlogs tijd. Niet alleen om deze reden maar vooral daarom hebben velen ernaar ver langd uw verjaardag te vieren, aldus dr. Schouten. Het is tevens een hulde- betoging. maar voor u en yoor veien met mij geldt, dat God u m die tijd de gave schonk om leiding te geven Dat heeft u mogen doen. als een goed instrument. De waardering voor het in strument mag niet ontbreken. Dr. Schouten eindigde zijn toespraak met de wens uit te spreken, dat God prof. Gerbrandy met vrouw en Kinde ren nog vele jaren mege schenken, ja ren waarin hij Gods zegen ontvangt en zegen mag verspreiden. De minister-president, dr. W. Drees, gevoelde behoefte om namens de rege ring uiting te geven aart dc grote wüttr- dering voor hetgeen prof. Gerbrartdy voor Nederland betekent. In en buiten het parlement hebt gij hef land ge diend als hoogleraar, m de raaio. oij het rechtsherstel en op vele andere terreinen, aldus dr. Drees. Maar dui delijk is uw bijzondere betekenis ge bleken in Londen, toen gij de leiding van het kabinet had m oorlogstijd. Toen hebt gij de geest van mis volk weten te wekken en te versterken. Naast koningin Wilhelmma zijt gij het geweest die een beroep heeft gedaan op de beste gevoelens van ons volk dat gij het vei trouwen in de toekomst hebt doen behouden. Door alle tegen slagen heen hebt gij volgehouden. Voor al de laatste maanden en dagen van de oorlog hebt gij op de bies gestaan voor ons volk. da: door de honger dreigde bijzondere zitting, waarin „de huidige situatie ir. Amsterdam" werd bespro ken. met andere woorden: wem gede batteerd over de stakingen en het daaruit voortgevloeide ontslag van een aantal figuren die daarbij op de voor grond zijn getreden. Aangezien de drie fracties, namens welke het voorstel werd ingediend, samen dertig van de 45 stemmen kun nen uitbrengen, ziet het er wel naar anmiddag de Tijdens de bijzondere zitting, die gisteren de middag en een deel van de avond in beslag nam. werd al een voorspel tot dit ontslag uit de raads commissies gespeeld. Toen diende na melijk de heer Herfst (PvdA) een, mede door de heren Douqué (KIT) en Van Sandick (Prot.-Chr.) onder tekend, voorstel in om het reglement van orde voor de Amsterdamse raad in dier voege aan te vullen, dat de raad bevoegd zou zijn aan een lid van een raadscommissie tussentijds hebben gekaatst door de stakingen te ontslag t= v.rlono» ing.v.I dit lid bal kunnen ie s. heeft opgehouden het vertrouwen van de raad te bezitten. Dit voorstel werd aangenomen met 29 tegen 15 stem men. Tegen stemden de communisten en de leden van de VVD-fractie, waarvan de leider, de heer Le Cave- her. betoogde dot er geen causaal verband bestaat tussen de stakingen en het lidmaatschap van de commis sies van bijstand en dat er dus geen aanleiding is om. om 'n incidentele reden tot maatregelen over te gaan. Z.K.H. Prins Bernhard en de prinses sen Beatrix en Irene hebben gisteren de berghut verlaten waar zij sinds Zondag morgen wegens het slechte weer hebben vertoefd. Het weer was gisteren veel ver beterd, zodat de skitocht naar Klosters kon worden voortgezet. In gezelschap van skileraren en drie gendarmes in burger verheten de ^Prins en de Prinsessen de Jamtal-hut. Zij gin gen naar de Wiesbaden-hut, vijf kilome ter verder, hemelsbreed gemeten_ en ar riveerden daar later op de middag. Het weer was vandaag mooi en helder. Daarom besloot de prins de skitocht vol gens het uitgestippelde program voort te zetten. Radio Belgrado heeft bekend ge maakt dat de nieuwe Joegoslavische ge zant in Nederland, Salko Fejitsj uit Bel grado naar Den Haag is vertrokken. Fejitsj was voor zijn benoeming in Den Haag afdelingschef op het Joegoslavi sche ministerie van Buitenlandse Zaken. President Eisenhower heeft keuring gehecht aan een voorstel, dat het mogelijk zal maken dat de dertien andere landen van de NAVO deelgenoot worden in atoomgeheimen van de Amerikanen Het voorstel opent echter met de moge- liikheïd tot uitwisseling van atoomwapen» zelf of van inlichtingen over de vervaar diging van atoomwapens. Fik der NAVO-ianden zal nog zijn goed- keuring aan het plan moeten hechten. oordat dit van ktachl kan wmd.tnvhf.!d Het Plan voorz.et irt de mogelijkheid te °bew.v?jken.Dr" Drees herinnerde zich ciaV"(lc "Verenigde Staren aan de NAVO levendig boe prof. Gerbrandy zich toen latlden miichtingen over de atoom-energie heeft ingespannen om de civiele en mi-1 verstrekken, die naar de opvatting titaire leiders van de geallieerden ervan de vs 2ullen bijdragen tof te doordringen dat aan de nood van ons volk onmiddellijk een eind nioest wor den gemaaki en dat het Nederlandse volk slechts gered kon worden door de „droppings" van voedsel. 1. D« ontwikkeling van defensieplan- ne" De opleiding van personeel in het gebruik van en de verdediging tegen atoomw apens. van het j voor d? eens de Nederlandse burgerlijke wet ge- loten is, ook mis kan gaan. Ook dan kan er zich een gewetensnood oordoen. Maar dan is er geen oplossing voor de nood m de bovenbedoelde zin- Vt ant dan werkt de onontbindbaarheid huwelijk in volle omvang rooms-katholieken. Waarom moet men m zulk een geval met de burgerlijke wet de hand lichten, wat men met de kerkelijke wet nooit zou doen? Is het niet zo, dat m het ene en m het andere geval de wegreming van de ge wetensnood en de behartiging van hei Jeleheii alleen kan worden gevonden in het doen wat rechl is? IN principe echter hebben we hier te maken met een conflict tussen de R.-K. Kerk en de Ned. Staat, waal- beide pretenderen een bepaald stuk burgerlijk recht te regelen en nog we! in tegengestelde ain. Van r.-k. zijde is daarbij een beroep gedaan op de gewetensvrijheid. Wij kunnen gewetensvrijheid moeilijk zo opvatten, dat die zou inhouden, dat, overal waar de Kerk, met uitsluiting van de Staat een <tuk recht wil regelen, de Staat voor de Kerk te wijken heeft. Integendeel, wij menen dat de gewe tensvrijheid veeleer meebrengt, dat het burgerlijk recht vrij blijft van dfl zeg- gensmaehi van de Kerk. 7>r nelfgpiih-id am zijn zrientitle verjaardag uerif l'rrif. mr. I'. S. Ger brandv in hotpl If invhrua te Dell llnitg gehuldigd nimrhij de minister-president dr. Drees de jarige mededeelde, dat H.M. de Koningin hem lind bevor derd tot minister van Slaat. 1 clcn hwa- Geheel tinkt mevrouw Gerbrandy. men pruf. Gerbrandv met deze eervolle benoeming felieihert-n Men ziet op de foto i tin rechts ntior links de ministers lleijen en "/.ijlstra, de Jrtwliei onrzitter dr. J. Schouten, de I onrzitter der Tieet'de Kamertie heer L. f». Korten- horst en rle ministers Donker en ürees. J. De schatting van het vermogen van I eventuele vijanden om atoomwapens te gebruiken. Het plan is gegoten in de vorm van een ontwerp-overeenkomst die reeds op 2 Maart door de NAVO-raad werd goed gekeurd maar niet werd gepubliceerd, voordat het Witte Huis nu met zijn mede deling kwam. In de overeenkomst is speciaal aange geven dat krachtens de bepalingen geen overdracht van atoomwapens of speciaal kernsplitsingsmateriaal zal plaats hebben Op een gisteren in Frascafi ie Amster dam gehouden vergadering van arbeiders van de Dienst der Publieke Werken is besloten om heden opnieuw in staking te gaan. De vergadering werd door ruim 400 aibeicleiR bezocht Toen de voorzitter van hei stakingscomité, de heer J. Mooyen. vroeg wie er voor was heden m staking te gaan, stak ongeveer de helft van de aanwezigen de hand op. De voorzitter concUideeide toen „dat met overgrote meei dei beid was besloten met aan het werk te gaan De eisen weiden door een der leden rail het stakingscomité als volgt gefonnu- j leeitl Hoofddoel blljfl vr!hoging der lonen Daarnaast si de staking het ant- 1 woord op de rancune-maatregelen vail B en W. die bij de dienst van P.W due i arbeiders, leden van het stakingscomité, hebben ontslagen, Voorts dient zn als t drukmiddel" op de besturen van de er- kende vakbonden, opdat nret het overleg over de zaak van de lonen spoed wordt betracht Naar vanmorgen van officiële zijde is vernomen, is hel aantal stakers van t de dienst der Publieke Werken 274. Op de beslraüngswerf hebben zich 74 man afgemeld: 10 arbeiders werken daar normaal door. Op de diverse werken in uitvoering hebben van de totaal ca. 600 arbeiders 200 vanochtend het werk neergelegd. De overigen hebben zich niet bij de stakers aangesloten. Van geen der overige gemeentelijke diensten is melding van enige moeilijk heid ontvangst». I «/i t'rn i mi* ie hf'Hinprn tan (ie ^cherp^u vrf ,J)*1 Danwtuul' ff otb bruafip in Zuid-Holland h<>pft tnpirnuw K ChTh. leiptiosch, de echtupnotp urn dirwtpur der Vhwrijmspectip. na hrt i »»rrir/ifen m» dt* plechtiap doop, hot ii\n>rijondprzapkinssta(irtuip „Jf ilfpm ttettkehz" te unier gelaten. Het t aartitig, uaartan de hoittv uerd mogelijk £#*mrirtA"r door gelden uit de tegentcaarderekening tan hel Marshall* plan, zal dienst doen i oor het verrich ten tan onderzoekingen ten bate van de visserij op de «Voordzee. HET Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft cijfers bekendge maakt over het aantal buitenlandse bezoekers en hui' overnachtingen in Nederlandse hotel» en seizoenpensioii» gedurende het jaar 1954. In dat jaar werden in totaal bi Nederland 5.363.248 overnachtingen geboekt. waarvan 2.150.742 door buitenlanders en 3.312.506 door Nederlanders. De aamailer. hotelbezoekers warer 952.460 buitenlanders en 1.491.514 Ne- dëriaodewi, aodat zo wol wat de buiten landers als de Nederlanders betreft het gemiddelde aantal overnachtingen per persoon ruim twee bedraagt. Van de buitenlandse bezoekers waren de Duitsers vefo in de meerderheid. Na de Duitsers voigden de Amerisanen, direct gevolgd door de Belgen en Lu xemburgers en Engelsen. Van de andere landen, waarvan min der dan 100.000 Njeristen in ons land overnachtten, gaal Frankrijk aan de kop, dan volgen Zweden en de Arnerk kaanse strijdkrachten sa Duitsland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1