„Oostenrijk komt vrij", zegt Raab I 1 Belangrijke ontwikkeling ACC00RD IN MOSKOU M Critiek Westelijke stap voor gesprek Indonesisch regeringsantwoord over opheffing Unie GEEN OMZETBELASTING MEER VERSCHULDIGD Einde staking Amsterdam V.S. wensen nauwer contact in Moskou Prijsstop melk verlengd Tragisch conflict in Beieren om elfjarig meisje Wenen gematigd m optimistisch Zwitserse trams voor Rotterdam Zweedse Koning naar Zierikzee Bedieningsgeld in hotels, cafes enz, Verstrekken afrekenbonnen weer mogelijk C.P.N. verdwijnt uit commissies Londense kranten „blij ven staken Uitkering ineens rijkspersoneel VRIJDAG 15 APRIL 1955 DEK! IJiiSDE JAAKGAJNG IX o. H053 Weerbericht o Plan Spaak-Be ij en integratie Europa Koninklijke skiërs weer in hut opgesloten Julius Raab Washington over Raab Communique IN DE HOOFDSTAD; Pari:jse verdragen in Deense Kamer Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 M ld Postbus 1152 Postgiro No. 424510 Klachtondicnst abonnementen 18.20-19 30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'e.G-ravenfcage: Huygensplein 1 Postgiro 424R67 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachten dienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand.' j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks fhottM' Weersverwachting:, geldig tot Zaterdagavond. NACHTVORST. Over liet algemeen Heht tot half bewolkt en droog weer. Overwegend matige Noordoostelijke wind. Lichte, plaatselijk /.ware nachtvorst. ZON EN MAAN. >6 April: zon op 5.45 ene'er 19.-2*); maan op 2.75 onder 12.20. Directie: O. A. KECNING en Mr. K. VAN HOLTEN Hoofdredacteur: A. H. .L S. BRUIN'S SLOT Dg naar menselijke overwegingen Ie vroeg gestorven president van Duitse Bondsdag Hermann Ehlers heeft een bijzonder goed werk ver richt. toen hij de stoot gaf tot het jtichten van een Protestantse ar beidsgemeenschap binnen de Duitse C.D.U. Wij werden daar opnieuw bij be paald toen wij dezer dagen kennis na men van de gedrukte referaten, die op de derde jaarvergadering van rie- arbeidsgemeenschap zijn gehou den. Het eerste referaat handelt over de christelijke leer van de Staat. Het andere over de christelijke verant woordelijkheid in de democratie. EK rijn mensen ook in eigen kring die de Duitse C.D.U. als christelijke partij zeer laag aanslaan, jij menen dat het hier minder om aea christelijke partij gaat dan om sen partij van christenen. Het feit dat Booms-Katholieken en Protestan ten hier samen in één partij zich be vinden vergroot hun achterdocht. Er sljn joveel verschillen tussen de R.-K. sn de Protestantse geloofsovertui ging. dat men moeilijk kan geloven, Aat in een gezamenlijke partij veel principiële stevigheid zou zijn te vin den, Indjwtktad vs het zo, dat er in een land als Nederland geen sprake kan lijn van één de beide confessies om vattende christelijke partij. Noch van R.-K. noch van Protestantse zijde denkt men daarover. Het zou in een land als Nederland met onze. histori sch» achtergronden en ook met onze reedt generaties lange bezinning op JiH verband van religie en politiek niet mogelijk zijn. OOSTENRIJK en de Sowjet-Unie hebben gisteren een overeen komst gesloten die de voorwaarden van een vredesverdrag mei Oostenrijk regelt. Beide landen zijn, naar verluidt, voornemens aan te dringen op een vijlmogendbedenconferentie over een vredesverdrag op basis van hun overeenstemming. De Oostenrijkse kanselier Julius Raab heeft gisteren uit Moskou aan het Oostenrijkse volk de volgende boodschap gezonden: „Oostenrijk zal vrij worden. Wij zullen ons vaderland in zijn geheel terugkrijgen. Alle krijgsgevangenen en burgers, die nu nog in Russische concentratiekampen verblijven, zullen het vaderland terugzien. Dit is bereikt door de oprechte houding van ons volk. Wij zien ernaar uit weer thuis te zijn na de beëindiging van de moeilijke onderhandelingen in Moskou". De verklaring van Raab werd uit Moskou naar de Oostenrijkse Conservatieve Volkspartij getelegrafeerd en door de persdienst van de partij bekendgemaakt. Aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen van de Kolen- J en Staalgemeenschap zal, wanneer v.ij bezin Mei te Luxemburg: bijeenkomen. een nieuw Benelux-initiaticf voor de integratie van Europa worden voorge- I legd. j Kon woordvoerder voor het Neder landse ministerie van Buitenlandse Za- jken heeft volgens Ass, Press verklaard. dal de Belgische minister van Buiten- j landse Zaken. Paul Henri Spaak, vóór 'eind April naar Den Haag zal komen j om met zijn Nederlandse ambtgenoot jm-r. J. W. Beven over het nieuwe plan voor de economische integratie van i Europa te spreken. I Het initiatief van Spr.ak en Beven, j zoals do woordvoerder het voorste! l noemde, komt in grote trekken overeen riet het zogenaamde plan-Beven van U ET gerucht gaat, dat het munistische Kamerlid de com- heer Gortzak in het partijbestuur van de C.P.N. nogal op zijn hoofd heeft ge had vanwege zijn prestaties in de Tweede Kamer. Naar onze bescheiden mening moet, als er een communistisch Kamerlid dient te worden geeritiseerd vanwege zijn prestaties in de Kamer de heer Gortzak de laatste zijn, die de wind van voren krijgt en de heer S. de Groot de eerste. De prestaties van de ze laatste zijn nul komma nul. Met dr heer Gortzak mag men het in geen enkel opzicht eens zijn, hij ts actief, gevat en intelligent. Een rare boe! daar met die critiek. En Gortzak heeft, zegt men. ook nog De landen die in aanmerking komen voor de definitieve conferentie over Oostenrijk, zijn Amerika, Rusland. Enge land, Frankrijk en Oostenrijk. Men neemt aan dat de Duitse kwestie niet zal voorkomen op de agenda van die conferentie. Diplomatieke kringen achten het mo gelijk dat de drie Westelijke mogend heden dc voorwaarden van een confe rentie over dc Oostenrijkse kwestie zul len aanvaarden. MAAR in Duitsland Is dat heel an ders. ïn Duitsland stondon Kooms-Katho- Seken en Protestanten in 1.945 samen in één grote ruïne. In letterlijke en figuurlijke zin een ruïne. Achter hen leg de vergiftige leer van het Nazis me, voorbereid door Bismarck en het keizerlijk Duitsland. Voor hen dreig de het niet minder vergiftige nihilis me. Indien de christenen van beide con fessies de handen niet politiek in eengeslagen hadden, zou Duitsland menselijkerwijs gesproken niet te redden zijn geweest. Reeds nu wijzen de feiten ait dat, zonder de C.D.U., Duitsland thans reeds een verkapte bondgenoot van de communisten zou *tjn geweest. De positieve waarde van de C.D.U, blijkt daaruit zonneklaar. Men moet zich ook realiseren, dat fc Nederland de Christelijk-Histori- «he en Antirevolutionnaire Partij reeds tientallen jaren in de politiek meededen voordat zij een afgerond en algemeen program van beginselen hadden. Ook onze christelijke partij en zijn evenals de C.D.U. uit de nood geboren. De christenen liepen te hoop om hun bedreigde zaak te redden. Zo bet ook in Duitsland. r*N nu is het zo verheugend, dat in de C.D.U., die toch nogal wat politieke successen heeft weten te be halen, daardoor het politieke oppor tunisme niet veld wint, maar dat de algemeen principieel politieke bezin ning er toeneemt. De genoemde re feraten leggen daar duidelijk getuige nis van af. En het is nog meer ver blijdend, dat die bezinning juist in Protestantse kring plaats vindt en dat men zich daar bezint op de betekenis van het eigen reformatorisch erfgoed .voor de politiek. Natuurlijk is daar aan niet vreemd de bestrijding, die de Protestantse C.D.U.-ers uit de hring van hun geloofsgenoten in de Evangelische kerk ondervinden. Dat noopt hen tot principiële keuze en principiële formuleringen. Gelijk vanzelf spreekt zijn de beide seferaten afgestemd op de Duitse verhoudingen en de Duitse historische achtergronden. Ook speelt de ontwik kelingsgang van de theologie in Duits land er een grote rol in. Maar bij dit aliei moet gezegd worden dat in bei de referaten op uitstekende wijze de noodzaak en onmisbaarheid ener christelijke politiek wordt betoogdy Er. de principiële wijze waarop de - Overheid en de Staat worden belicht' 'kan in de hoofdlijnen als Christelijk- Historisch en Antirevolutionnair wor den aangeduid. Wij moeten daar toch wel oog voot hebben. In het huidige Europa zijn de Nederlandse Protestantse partijen met haar christelijke politiek niet meer de geïsoleerde zonderlingen. Dit troost ons enigszins over som- mige beschouwingen ir. de herderlij ke brief van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk. Sneeuwstormen hebben prins Bomhard cc. de twee prinsessen gisteren opnieuw gevangen gehouden in een Oostenrijkse alpenhut. De sterke muren van de Wics- tadener-hut zijn cr echter op gemaakt alle stormen te weerstaan. Daarenboven ligt hut op een helling, die beschermd is •cgen lawines. Dc Prins en de prinsessen brachten dc «ld door rnet het lezen van boeken. Het koninklijk gezelschap hoopt echter heden Paar Kloste:s in Zwitserland te skiën. De "Westelijke Grote Drie hebben gis teren hun eerste concrete stap gedaan voor een conferentie met de Sowjet-Unie over 'Oostenrijkse en Duitse vraagstukken en de wereldspanning in het algemeen, ver telde een Franse woordvoerder gisteren in Parijs. Amerika. Engeland en Frank rijk zijn het eens geworden over metho den, die zij zullen gebruiken bij de voor bereidingen voor een conferentie van de Grote Vier deze zomer, verklaarde de zegsman tijdens een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De overeenstemming werd eerder op de dag bereikt tussen de Franse pre mier Edgar Faure, de Amerikaanse am bassadeur C. Douglas Dillon en de ge zant-kanselier van de Britse ambassade D. P. Reilly. De Franse premier verving de minis ter van Buitenlandse Zaken. Antoinc Pi nny. die niet in Parijs is. Reilly sprak namens de Britse ambassadeur Sir Glad- wvn Jebb, die met vacantie is. Deskundigen van de drie landen zul len spoedig bijeenkomen om de Weste lijke posities in een conferentie met de Russen te bestuderen. Zij zullen ook een mogelijke agenda voor dergelijke onder handelingen bespreken. Het departement van Buitenlandse Za ken te Washington heeft het Russische standpunt inet betrekking: tot een ver drag tot herstel van Oostenrijk's onaf hankelijkheid gisteravond bemoedigend genoemd. t In Moskou heeft de Oostenrijkse am- basadeur Norbert Bischnff verklaard, dat zijn land en Rusland net met be- trekking tot het verdrag op vrijwel alle punten eens zijn geworden. Hei departement van Buitenlandse Za ken 'neef: in een communiqué verklaard te hopen, dat deze overeenstemming zal' leiden tot een. spoedige totstandkoming, van een staatsverdrag voor Oostenrijk, j Geen commentaar werd echter gele verd op ..het wezen van dc kwesties". welke tijdens de besprekingen tussen; dc Oostenrijkse kanselier Julius Raabj en de Russische autoriteiten te Moskou te berde gebracht zijn. Kanselier Konrad Adenauer heeft te Luneburg verklaard, dat hrt prachtig zou j zijn als Oostenrijk en Sowjet-Rusland er in geslaagd zouden zijn overeenstem ming te bereiken over het Oostenrijkse verdrag. De kanselier wees er echter op, dat, de Russen verleden jaar tijdens de Ber-j lijnse conferentie betoogd hebben. dat| het onmogelijk zou zijn de Oostenrijkse} kwesties te regelen zonder tegelijk een. oplossing te vinden voor het probleem van de hereniging van Duitsland, ..Als de Sowjct-Unie er thans anders over denkt", voegde hij hier aan toe. ..is dat, omdat zij naar het Westen be gint te luisteren." De Oostenrijkers hebben met gema tigd optimisme de berichten uit Moskou begroet. De mensen op straat geloofden nauwelijks het bericht, dat als een lo pend vuurtje door Wenen ging. Ook de Westelijke politieke waarne mers in de Oostenrijkse hoofdstad ble ven wat sceptisch. Deze functionarissen menen, dat de Russen met een grootscheeps plan bezig zijn, dat bedoeld is om de Westelijke plannen voor de Westduilse herbewape ning in de war te sturen. Zij geloven dat dc Russen Oostenrijk vrijheid wil len voorspiegelen om de Westduitsers bang te maken, voort te gaan met de oprichting van een Duits leger. In een gezamenlijk Russisch-Oosten- rijks communiqué, dat Vrijdagmor gen werd uitgegeven, werd gezegd dat de Russische regering heeft inge stemd met een terugtrekking van alle bezettingslegers uit Oostenrijk op het ogenblik dat een Oostenrijks vredes verdrag in werking zal treden en niet later dan 31 December 1955. De Oostenrijkse regering verklaart niet van plan te zijn enig militair bondgenootschap aan te gaan of het •vestigen van militaire bases op haar grondgebied toe te staan. In de gezamenlijke verklaring werd verder gezegd dat de Russische en Oostenrijkse regeringen hebben inge stemd, dat er op het ogenblik „gun stige gelegenheden" zijn voor het slui ten van een vredesverdrag tussen de Grote Vier en Oostenrijk. De Sowjet-Unie heeft Vrijdag inge stemd met het teruggeven van de onder Russisch beheer staande olie raffinaderijen en olievelden in Oos tenrijk in ruil voor leveranties van ruwe olie. Rusland heeft toegestemd alle Oos tenrijkse krijgsgevangenen en burger gedetineerden, die nog in Rusland .Y(tinens <le „Kunvrein". lie .1.1.. in het ZiWlscr.se leinlerspttrlrentntm K lusters, letter II. M. Koningin Jnlïtina op hot moment met Prinses Margriet rertaelt in afwachting rmi dc aunkpmst van 7..K.H. Prins Remluirrl met tie heide mulste Prinsessen irit Gultiir. hebben tteep jotigp Zwitserse sehtnten. gekleed in tie fleurige ,.Hüudner"-lrIerlenfrarlit, ttttn II. M. een houten melkemmer, t er tier.! niet limit snij- werk en gevuld met voorjaarsbloemen, nis aandenken aangeboden. II. \1. toonde zich .zeer ingenomen met dit smaakvolle geschenk en Het zich uitvoerig voor lichten, zowel tit er de immer en het gebruik dattrvnn ah over de klederdrachten Ivin de heide meisjes. Db Indoneische minister van Bui tenlandse Zaken, Sunario, heeft in het regeringsantwoord oft de beschouwin gen in eerste termijn over hei proto. col van de opheffing van de Neder lands-Indonesische Unie, gezegd, niet de mening te delen van hen, die zeg gen, dat de resultaten, die de missie- Sunario in Den Haag heeft bereikt, neerkomen op een „officiële doodver klaring van wat on-offieïeel reeds dood was". ..Zo eenvoudig was het niet", aldus de minister. In de practijk vormden worden vastgehouden, naar Oostenrijk terug te zenden. Uil Moskou vertrokken De Oostenrijkse delegatie is uit Mos kou naar huis vertrokken. Kanselier ..Raab wii;bij het vertrek: ■Wij keren als gelukkige mensen naar Wenen terug. Er is goed werk gedaan, dat van belang is voor alle volkeren der wereld. Wij vertrekken met grote dankbaarheid en wensen de volken van de Sowjet-Unie veel geluk. De delegatie werd uitgeleide gedaan door Molotof. Mikojan en Gromvko. De ambassadeurs van de Westelijke Gro te Drie waren ook op het vliegveld. .•.AjiriUCV de nog niet opgeheven overeenkom sten hindernissen voor de onafhanke lijkheid en souvereiniteit van Indone sië en waren zij van invloed op de publieke opinie in binnen- en buiten land. Minister Sunario verwees in dit verband naar de houding van enige landen, die meenden inzake finaneieel- economische aangelegenheden eerst met Nederland in verbinding te moeten treden. Bovendien wekte het bestaan van het Hoge Commissariaat en van commissariaten in Indonesië de in druk. alsof de status van Indonesië ten aanzien van Nederland gelijk zou zijn aan die, welke bestaat tussen de staten van het Britse gemenebest. Ten aanzien van Nederlands Nieuw- Guinea zei de Indonesische minister van Buitenlandse Zakqji na o.a. te hebbengezegd, dat Indonesië in de Verenigde Naties subjectief, noch ob jectier verloor dat. gezien de „houding van Nederland, dat niet wenst te onderhandelen over West- Irian en gezien de gebeurtenissen in de Verenigde Naties, er thans rooi de regering geen andeere weg open is dan die van een unilaterale houding. Door West-Irian als apart kiesdistrict in te delen bracht de regering feite lijk dit gebied reeds de jure binnen het grondgebied van.de republiek In donesië, aldus minister Sunario. Op 26 April zal ds Zweedse koning de eerste steen leggen van het Rode Kruis- ziekenhuis ie Zierikzee, dat door Zweden werd geschonken. De colonne Zierikzee, uitgebreid met twee afgevaardigden van elke Zeeuwse colonne zal een erewacht vormen. Het aantal Rode-Kruisleden in Zeeland is in 1954 met 3000 toegenomen. Eind van 1954 waren er ruim 17.000 leden. Verwacht mag worden, dat dit jaar het 120.000ste lid geboekt mag worden. 1952. waarin voorgesteld werd een gc- j beterschap beloofd! Dat zal dan wat m pen scha p poijk e markt, ecu to!-unie en worden na het reces. een Europees tarieven-orgaan te sticn- ten. I (Van onze Haagse redacteur). NAAR Wij vernemen is door een bijzondere regeling van de omzetbelasting voor Horeca-bedrijven een verbetering in» het systeem van het „bedie ningsgeld" mogelijk geworden. De staatssecretaris van Financiën heeft nl. bepaald, dat over hel bedienings geld in hotels. restaurants en café's geen omzetbelasting meer vers:nuldïgd zal zijn. Daar staat tegenover dat het gemiddelde belastingtarief voor deze bedrij ven iets verhoogd Is. De organisatie van werkgevers en werknemers beraden zich nu over de mogelijkheid, die het besluit van de staatssecretaris biedt voor een beter systeem van het bedieningsgeld. Het bedieningsgeld werd in 1951 in het leven geroepen als eerste stap op de weg naar afschaffing van de fooien. Het was de bedoeitng om vla deze re geling te komen tot een stelsel van uitsluitend „inelustef-prijzen", waarbij het bedieningsgeld dus in de prijs be grepen zou zijn en het publiek geen enkele moeilijkheid met „ex" of ,,ln' meer zou hebben. Aan de verwezenlijking van dit stel sel stond tot dusverre de omzetbelas ting in de weg, omdat deze dan over het totale omzetbedrag, dus ook over het bedieningsgeld berekend zou wor den, hetgeen voov de bedrijven niet bijster aantrekkelijk was. De nieuwe regeling heeft deze be lemmering weggenomen nadat er langdurig over onderhandeld is. Een tweede belemmering is nog de loonregeling voor het Horeca-bedrijf, die uitdrukkelijk voorschrijft dat dé afrekening „exclusief" dient te ge-; schieden. De organisaties van werk-' gevers en werknemers hebben deze loonregeling nu in bespreking geno-' men. waarbij ook andere.punten aan de orde zijn. Afgewacht moet nog worden welk resultaat dit overleg zal hebben ten aanzien van het systeem van het bedieningsgeld. In elk geval vloeit uit de nieuwe regeling van de omzetbelasting voort, dat de Horeca-bedrijven weer kannen overgaan tot het verstrekken van de zg. afreken-bonnen, waarop het pu bliek de prijs en het bedieningsgeld kan aflezen. Deze bonnen werden ra 1952 buiten gebruik gesteld-lom het bedrag van het bedieningsgeld buiten de omzetbelasting te houden. (Vaji een onzer verslaggevers) De communistische leden van de Am sterdamse raad zijn inderdaad ontslagen uit de commissies van bijstand. De ge meenteraad van de hoofdstad heeft na melijk gistermiddag met 25 tegen 14 stemmen het voorstel van de P.v.d.A.-, de K.V.P.- en de Prot.;Chr. fracties aangenomen. Tegen stemden, behalve de communisten, de ieden van de V.V.D. De Amsterdamse raad gaat nu een aantal vervelende zittingen tegemoet, aangezien dc communisten niet zullen nalaten obstructie te voeren. Zij zijn daar. nadat de beslissing was gevallen, al meteen mee begonnen. De 274 arbeiders van de afdeling bestratingen van de Amsterdamse dienst der Publieke Werken die gister ochtend opnieuw in staking waren ge gaan) hebben zich vanmorgen naar hun werkobjecten begeven en de wens te kennen gegeven het werk te her vatten. Op order van B. en W. zijn zij echter teruggestuurd met de mede deling „dat zij zich morgenochtend wederom konden melden en dan nader zouden horen". Een deel van de arbeiders der Gemeen telijke Stadsreiniging te Amsterdam, dat [gisteravond in vergadering bijeen is ge- j weest in gebouw ..De Brakke Grond", is itlaar zonder stemming accoord gegaan met 'het voorste! van het actie-comité niet op- j nieuw in staking te gaan. „Wij willen tastbare resultaten zien", zo voegde spreker hieraan te. Na deze termijn zou men opnieuw bijeenkomen om zich te beraden over de dan verder te nemen stappen Dit voorstel werd aangenomen. Naar van gezaghebbende Amerikaan se zijde in Washington wordt vernomen, hebben dc Ver. Staten de Sowjet-rege- ring laten weten, dat zij voorstander) iijn van een veelvuldiger contact tus- j SI De onderhandelingen tussen vertegen woordigers van de Londense kranten eigenaars en van de stakers zijn afge broken, aldus heeft een woordvoerder van de laatsten vanmorgen vroeg na ccn bijeenkomst de onderhandelaars meegedeeld. Er is geen nieuwe bijeenkomst vast gesteld. De staking wordt voortgezet, zo zeide hij. De staking duurt thans 22 dagen. De onderhandelingen, welke op initiatief van de regering werden gevoerd, namen Donderdag bijna veertien uur in beslag. De besprekingen duurden veertien uur en werdén gehouden in het ministerie van arbeid. r (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal hei overheids personeel over hei eersie halfjaar van 1S55 een uilkering ineens krijgen. Deze uitkering varieert voor degenen die rop weekloon werken van vijftig gulden lol vijfenzeventig gulden en voor de maand salarissen van tweeënvijfiig iol tweehon derdveertig gulden. Het ligt in de bedoe ling deze bedragen in de eersie helft van Mei uil ie betalen, tegelijk'mei de vacan- iieioeslagen. De uitkering ineens wordt gegeven, om dat hei om administratieve redenen niet mogelijk is terugwerkende krach! te ver lenen aan de loonsverhoging, die hel overheidspersoneel mei ingng van 1 Juli a.s. krijgt. Het Deense parlement, dat uit één Ea- ïïl*bestaat, 'heeft g^ren de P^rij^ n j u, i' tieke vertegenwoordigers van de Weste- Op de vannacht m „Behevue gehot.- !njke moReïldheden ?n MosUou om d den vergadering van voornamelijk rtj- betrekkingen tussen Oost en West t dend personeel van net gemeentelijk vo'bHereu vervoerbedrijf te Amsterdam is even- ij f eens besioten vandaag niet opnieuw in i staking te gaan. Slechts ongeveer 15 der ruim 800 aaft- j weziger, waren voor staking. iEv werd met handopsteken gestemd i. j Een der leden van het stakingscomuc I stelde voor. naar wat hij noemde „een j klein ultimatum" te stellen, waarbij i ongeveer drie weken zou worden ae- 1 wacht om het college var. B. en W. 'de gelegenheid te geven de eis: her- classificatie. waarvoor op Donderdag 31 Maart in staking werd gegaan „in orde te maken". Het Cola ba-observatorium te Bom bay heeft een zware aardbeving gere gistreerd waarvan het epicentrum iu de j Chinese provincie Sikiang werd vastge-| steld. De Rotterdamse Gemeenteraad heeft, zoals bekendbesloten een mtnlril trains iwi Zwitserse makelij aan Ie kopen. De bovenste foto geeft een beeld vin het interieur van de leugen dut in grote trekken vee! weg heeft i rui tic nienue Amsterdamse trains de'onderste foto toont het hnileinmnzicht. Het bedrijfschap voor zuivel heeft be- sloten de voorsteilen, waarbij een ma ximumprijs voor de consumptiemelk werd ingesteld, tot 14 Augustus van dit jaar te verlengen. Dit besluit wijkt af van een eerder genomen beslissing, die inhield dat de prijsstop deze maand zou vervallen. Het bedrijfschap acht de verlenging gerechtvaardigd op grond van het feu dat de kosten van de standaartisatie van de melk niet overal gelijk is en zelfs verschillen van een halve cent en meer per' liter vertonen. te Toen de Amerikaanse ambassadeur tn de Russische hoofdstad. Charles Bohlen. dit verlangen Dinsdag op een receptie ter ere van dc Oostenrijkse delegatie onder kanselier Raab bij een informeel gesprek met maarschalk Boclganir. ken-( baar had gemaakt, beloofde de Sowjot-|14 van de 179 zetels bezet, was tegen premier de kwestie met zijn minister ratificatie, daar bewapening van West- van Buitenlandse- Zaken, Mototow, lejDuitsland naar zijn mening noodlottige zullen bespreken. gevolgen voor Europa zou hebben. verdragen, waarbij iVest-Duitsland be wapend wordt, besproken en ter verdere bestudering naar een commissie gezon den. Woordvoerders van de sociaal-demo craten. de boeren- en dc conservatieve partij spreken zich uit voor ratificatie der overeenkomsten welke hierdoor vrijwel vast staat. Dc leider van de radicale partij, die TIET kleine Beierse sfodje Ebersberg ts in opschudding geraakt ovar het lol van een «Efjarig schoolmeisje, dat door een Amerikaanse rechter öct Francatse is verklaard en nu door hnnr moeder in Marseille toordt fenaj- verlangd. Het meisje kwam in de laatste maanden van de oorlog met twaalf andere naamloze kinderen in een transport uit Oost-Dtlitsland aan in Eger in het. Stidetenland. Mier werd het ctoor een Duitse familie als pleegkind opge nomen Met vluchtte met de familie naar Beieren, maar hef is opgegroeid. Thans heeft het Amerikaanse gerecht in Frankfort uitgemaaktdat het kind de dochter is part een Franse verzetsstrijdster, die het in 1.944 tn een gevange nis in Breslau ter wereld bracht Het kind was terstond can de moeder meege nomen, doch na de oorlog heeft de internationale vluchtelingenorganisatie alles gedaan om het op te sporen. Dat Is thans gelukt en de Amerikaanse rechter heeft bevolen, dat het kind aan de in Marseille lerende moeder saï worden teruggegeven. De pleegouden willen het kind evenwel niet meer ajsffian en hebben verklaard, dot h-et voor ie politie verborgen rullen #wwctwv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1