Russische opening ijk verkeert in feeststemm i n Zal Moskou waarborgen willen verstrekken? „Oorlog" bestelt voor millioen bij dertig Philips Britse verkiezingen op de 26 Mei Geringe kans op regen Eerste scholïerengroep (Dr. Woltj er-school) is nu geboekt Vier arrestaties verricht na Amsterdamse staking RAAB MET VLAGGEN INGEHAALD M Nog twee grote vraagtekens GEEN ACCOORD IN LONDENSE KRANTENSTAKING Ontslag aan 23.000 employe's Betalen LUSTRUM-TROUW-MARS OP 14 MEI Eventuele strafvervolging Haagse raadsleden namen beslissing ZATERDAG 16 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3054 Nog steeds sleeht weer voor Prins en Prinsessen Gesprek Grote Vier over tolrechten IV'VM EDEN KONDIGT AAN: Int. conferentie van atoomgeleerden V Met vorktruck in het water gevallen Amsterdammer minister van financiën in Suriname Communiqué BES" PETROLEUMGASKACHEL ZUINIG - REUKLOOS - ONGEV AARLUK -LET OP DE NAAM „BES 77/ RE E SINK "k DE Wandelsportvereniging „Heka" te Rijssen, die tweemaal achtereen de wisselbeker van de Trouw-mars heeft gewon nen, komt deze op de lustrumtocht Zaterdag 14 Mei weer verdedigen. De N.V. Maggi's Producten Mij. zal bij deze wan delmars, die overwegend door het bloeiende Amsterdamse Bos zal leiaen, aan de deelnemers gratis tomatensoep uitdelen. V PLANTER BIJ OVERVAL OP WARIVASARI vermoord Aan de vooravond van de verkiezingen astterdae» Witte de Withstraat 30 Teief. 1157(30 M 1* Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 m. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g.Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<>b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.2S per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNIN'G en Mr. K. VAN HOLTEN Tuxum- Weersverwachting; geldig tot Zondagavond. DEZELFDE TEMPERATUREN. Tij (lelijk veel bewolking, maar ook flinke opklarin gen. Zwakke, later matige tot vrij krachtige wind tussen Noord en Noordoost. Vannacht in het binnen land lichte nachtvorst. Morgen overdag ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. ZON EN MAAN, 17 April: zon op 5.43 onder 13.41; maan op 3.19 onder 13.34. 18 April: zon op 5.41 onder 19 43: maan op 3.39 onder 14 50 V O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET heeft er de schijn van, dat er een vredesverdrag met Oosten rijk op komst is. De Oostenrijkse Kan selier Julius Raab is naar Moskou ge gaan en heeft vandaar uit" zeer opti mistische klanken doen horen. Oosten rijk komt vrij, zegt hij. Het is met Oostenrijk oen eigenaar dige zaak. Het land is in 1938 door Hit- ler-Duitsland geannexeerd. Van een vrijwillige aansluiting aan Duitsland was geen sprake, al was er in Oosten rijk ook een vrij sterke nazibeweging. Men kan dus Oostenrijk een der eer ste slachtoffers van Hitler noemen. Niettemin was Oostenrijk sindsdien in het Duitse Rijk opgenomen en maak te het dus deel uit van de vijandelijke staat Duitsland, Oostenrijkers maak ten deel uit van de Duitse regering. Oostenrijkers waren Duitse soldaten. Aanvankelijk legden de Oostenrijkers zich in meerderheid nogal gemakke lijk bij de annexatie neer. Daar wa ren in het "begin dan ook nogal wat voordelen voor hen aan verbonden. Later werd dat anders. Toen het met Duitsland hoe langer hoe meer mis liep ontwaakte bij de Oostenrijkers weer het streven naar zelfstandigheid. Zo werd Oostenrijk na de oorlog weer een zelfstandige staat. Maar doordat het deel had uitgemaakt van de vijan delijke staat Duitsland was er een vredesverdrag nodig. In afwachting daarvan bleef het land bezet door de Russen, Amerikanen, Engelsen en Transen. OVER de inhoud van een vredes verdrag met Oostenrijk waren de bezettende mogendheden het in grote trekken wel zo wat eens. Niettemin kwam het tot dusverre niet tot stand. In hoofdzaak, omdat de Russen in een vredesverdrag met Oostenrijk alleen dan wilden toestemmen, indien zij op andere punten, met name met be trekking tot Duitsland hun zin zouden krijgen. Daarop strandden tot dusverre alle pogingen om de Oostenrijkse kwestie wit de wereld te helpen. Want de En gelsen en Amerikanen weigerden de Russen op die punten hun zin te ge- Yen. Naar het schijnt hebben de Russen thans hun standpunt, dat de Duitse ea de Oostenrijkse zaak formeel sa menhangen losgelaten. Raab heeft in Moskou met de Rus sen overeenstemming verkregen over de inhoud van een verdrag, dat ook voor de Westelijke geallieerden wel acceptabel zal zijn. Het belangrijkste punt uit een Oos tenrijks vredesverdrag is, dat het land neutraal zal zijn. Anders dan Duits land zal Oostenrijk dus niet bij de Navo en niet bij de West-Europese Unie betrokken worden. In wezen is dit een ernstige beper king van 's lands vrijheid. Maar een beperking die de Oostenrijkers zich gaarne zullen .getroosten als zij daar mede hun vrijheid herkrijgen. Het is deze zelfde neutralisering, die de Russen t.a.v. Duitsland voorstaan. Maar daar stuiten zij op grote bezwa ren, zowel van de zijde van de meer derheid van het Duitse volk als van de Westelijke geallieerden. Een ge neutraliseerd Duitsland maakt n.l. een goede verdediging van het Westen onmogelijk. En dat betekent tevens dat Duitsland dan op den duur zeker in de Russische invloedssfeer komt. O ET Oostenrijk is dat anders. Oos tenrijk is zo klein, dat het niet essentieel is voor de Westelijke verde diging. Het Westen kan zich de neutra liteit van dit landje dus permitteren en kan het daarbij ook buiten de zuig kracht van de Russische macht hou den. Blijft de vraag waarom de Russen nu ineens zo soepel zijn geworden. On der het algemene voorbehoud, dat ook hier gissen missen kan zijn, zou men misschien kunnen zeggen, dat voor de Russen Oostenrijk het spierinkje is om een kabeljauw te vangen. Zij ge ven hiermee aan de Duitsers een de monstratie hoe een land zijn vrijheid en zijn eenheid kan kopen tegen de prijs der neutralisering. Misschien ho pen zij hierdoor in Duitsland het ver zet tegen de herbewapening nieuw le ven in te blazen en zo de Westelijke verdediging te torpederen. Want dat het minzaamheid jegens Oostenrijk is dat de Russen zou drij ven, kan zeker niet worden veronder steld. Daarvoor hebben de Russen te lang en te vaak blijk gegeven van het tegendeel. Oostenrijk is voor hen een Pion in hun grote schaakspel. Meer niet. En in dit licht moet het lot van Oostenrijk worden bezien. Want met dit vredesverdrag hebben wij in dit schaakspel te maken met een Rus sische opening. Voortdurende sneeuwval en slecht zicht hebben Prins Bernhard en de bei de Prinsessen gisteren gedwongen hun plan te laten varen over de Alp'en naar Zwitserland te skiën en zich te her enigen met Koningin Juliana. De koninklijke bezoekers gingen in. de plaats daarvan naar beneden naar hei dorp Parthenen in de provincie Vor- arlberg en daarna per auto naar Blu- denz. Zij waren van plan de nacht in Blu- denz door te brengen en heden per trein naar Klosters te reizen om zich bij de Koningin te voegen. De koninklijke gasten hadden gister morgen de Wiesbadener hut, die op 2400 meter ligt, verlaten om te trach ten via de Alpen naar Zwitserland te komen. Het slechte weer dwong hen echter hum plan op te geven. Tegen 12 uur keerden zij naar de hut terug vanwaar zij naar het dal gingen. De drie Westelijke hoge commissarissen in Duitsland hebben hun Russische ambt genoot Poesjkin voorgesteld een bijeen komst le beleggen om de buitensporige Ooslduiise tolrechten voor hel verkeer lussen West-Duitsland en Wesl-Berlijn le bespreken. (Van een onzer verslaggevers) De heer W. Smit, die op 't ogenblik werkzaam is op de afdeling externe con trole van het Nederlands Beheersinstituut te Amsterdam, heeft het verzoek gekre gen om minister van financiën in Suri name te worden. Dit verzoek is door hem aanvaard. Begin Mei zal de heer Smit, die geboren en getogen is in Suri name, naar zijn geboorteland terugvlie gen. ET vrolijke muziek, vlaggen en voorjaarsbloemen is de Oosten rijkse kanselier Julius Raab gistermiddag verwelkomd bij zijn terugkeer uit Moskou, waar hij een accoord heeft bereikt over de meeste punten van een Oostenrijks vredesverdrag. Honderdduizenden stonden langs de 35 km lange weg van het vliegveld Bad Voslau naar Wenen om de breeduit lachende kanselier toe te juichen. Overal waren inderhaast vlaggen uitgestoken en versieringen aangebracht. Van de Russische bezettingsgebouwen in Wenen wapperde voor het eerst sinds lange tijd de Oostenrijkse vlag naast de hamer en sikkel. Men ziet in V/enen overigens wel in, dat Oostenrijk nog lang niet vrij is en dat nog moeilijke onderhande lingen voor de boeg zijn over onop geloste vragen zoals: 1. Zal Moskou waarborgen verstrek ken dat na het terugtrekken van de bezettingstroepen die troepen ook buiten Oosfenrijk zullen blijven? 2." Zal Moskou wellicht als voor waarde stellen dat het rode leger Oostenrijk weer zal mogen binnen trekken in geval van een bedreiging van de onafhankelijkheid van dit land? In de slotverklaring die gisteren in Moskou na het vertrek van Raab is uitgegeven, wordt o.a gezegd: De Oostenrijkse delegatie heeft be vestigd dat Oostenrijk niet voornemens is, zich aan te sluiten bij militaire bondgenootschappen of vestiging van buitenlandse militaire bases op zijn grondgebied toe te staan. In diplomatieke kringen, te Londen heeft men zowel met vreugde ais met verbazing kennis genomen van het leit, dat Rusland thans een einde heeft gemaakt aan, wat het Westen be schouwt als zijn welbewust saboteren van een regeling van c}e Oostenrijkse A'n de officiële opening van de ten toonstelling „De Suiker" le Amsterdam, door Minister Man.shoil, maakte de bewindsman een rondgang door het RA!-gebouw. Bij de afdeling kunst- werken snapte onze fotograaf hem terwijl hij vol bewondering een der fraaistinzendingen bekeek: de Ro- zenkoningin" geheel tan marsepein vervaardigd. kwestie teneinde zijn troepen in Oos tenrijk te kunnen handhaven. Men vraagt zich af, waarom de Sowjetunie nu haar koers gewijzigd heeft en niet b.v. drie maanden geleden, toen een dergelijke zwenking mogelijk nog van invloed had kunnen zijn op de ratifica tieprocedure betreffende de Parijse aceoorden. Men wijst er in de Britse hoofdstad op, dat Rusland nu niets ge kregen heeft wat het ook niet vorig jaar op de conferentie van Berlijn had kunnen krijgen. Slechts weinige Westelijke diploma ten zijn van "oordeel, dat de Russen voor de Oostenrijkse regeling niets terug verwachten. In ruime kring op pert men dan ook de mogelijkheid, dat zij soortgelijke voorstellen voor één- making en neutralisering van Duits land zullen doen. Een dergelijk plan zou een groot deel van de openbare mening in West-Europa aanspreken, doch de regeringen zouden er over het algemeen niet voor voelen. Amerikaanse functionarissen toonden een voorzichtig optimisme. President Eisenhowers pérschef, Hagerty, ver klaarde te Augusta, dat hei er op grond van de te Moskou gehouden Russiseh-Oostenrijkse onderhandelin gen „hoopvol uitziet voor de uiteinde lijke .voltooiing van een Oostenrijks onafhankelijkheidsverdrag" waarbij de V.S., Engeland, Frankrijk en de Sowjet unie partij kunnen zijn. In een gezamenlijk Russisch-Oosten- rijks communiqué, dat Vrijdagmorgen werd uitgegeven, werd gezegd dat de Russische regering heeft ingestemd met een terugtrekking van alle bezettingsle gers uit Oostenrijk op het ogenblik dat een Oostenrijks vredesverdrag in wer king zal treden en niet later dan 31 De cember 1955. De Oostenrijkse regering verklaart niet van plan te zijn enig militair bond genootschap aan te gaan of het vestigen van militaire bases op haar grondgebied toe te staan. In de gezamenlijke verklaring werd verder gezegd dat de Russische en Oostenrijkse regeringen hebben inge stemd, dat er op het ogenblik gun stige gelegenheden" zijn voor het slui ten van een vredesverdrag tussen de Grote Vier en Oostenrijk. De Sowjet-Unie heeft Vrijdag inge stemd met het teruggeven van de onder Russisch beheer staande olieraffinade rijen en olievelden in Oostenrijk in ruil voor leveranties van ruw., olie. Rusland beeft toegestemd alle Oosten rijkse krijgsgevangenen en burgergedeti neerden, die nog in Rusland worden vastgehouden, naar Oostenrijk terug te zenden. Op het terrein van de Algemene begraafplaats te Schiedam werd gister middag door vier jongens van 10 en 15 jaar een vuurtje gestookt, waarvoor het brandhout afkomstig was van een daar in de buurt staande schaftkeet, die voor deze gelegenheid bijna geheel werd afge broken. De politie heeft zich over de knapen ontfermd. Advertentie _Z UTPH E N-AMSïERÖAM.-ROTT:E RDAM lussen de uil- gevers van de 23 Londense dagbladen en de leiders van de vakbonden van het slakende personeel bij die bladen zijn y^E onderhandelingen Met ministerie van Oorlog heeft gis teren bij de N.V. Philips' Gloeilampen 'antieken te Eindhoven voor een bedrag *an dertig millioen gulden besteld aan eiectronische apparatuur. Deze bestel- •Jhg betreft de aanmaak van onderdelen voor verscheidene typen zend- en ont vangtoestellen en de bouw van deze toe stellen. De leveringstijd strekt zich uit over enkele jaren. Het betreft hier hoofdzakelijk basison derdelen van radiozend- en ontvangappa- tatuur, die zullen dienen voor vervan ging van oude onderdelen en voor de bouw van nieuwe toestellen. Voorts zal het leger zelf gaan experimenteren met uit de onderdelen te vormen nieuw ma teriaal. Een. groot deel van de radic-appara- tuur van bet leger bestaat uit destijds van de Engelsen en Amerikanen overge nomen. toestellen, zodat men in deskun dige kringen zeer verheugd is over deze bestelling, waa -uit, zo verwacht men be langrijke technische aanvullingen en verbeteringen van de verbindingsdienst van het leger kunnen voortvloeien. gisteren vroeg in een impasse geëindigd. Reeds 23 dagen lang zijn de bladen niet verschenen. De besprekingen hadden 14 uur ge duurd. De beide partijen waren door het mi nisterie van Arbeid bij elkaar gebracht in een poging om bet loongeschil. waarbij 700 eleclriciens en monteurs betrokken zijn, te regelen. Tengevolge van dit negatieve resultaat der besprekingen is thans aan 23.000 em ploy's, die bij deze dagbladen werken, ontslag aangezegd. Redactioneel personeel is hierbij niet betrokken. De vereniging van dagbladeigenaars verklaarde het aanbod te hebben gedaan besprekingen over de ionen te openen op 1 Juli, met alle 14 bij het drukkersbednjf betrokken bonden, wanneer 700 stakers het werk zouden hervatten. Dit voorstel werd door de stakende bonden verwor pen. Van deze kant was het voorstel gedaan onmiddellijk met onderhandelingen over het huidige loonconflict te beginnen, doch dit werd afgewezen. Er is geen nieuwe bijeenkomst vastgesteld. Op 1 Januari 1955 bedroeg het aantal inwoners van het openbaar lichaam de Noordoostelijke Polder, zoals dit is vastgesteld door het Cen traal Bureau voor de Statistiek, 18586, waarvan 9533 mannen. si' S Qe helicopter, die gistermorgen om negen uur 1 an heliport aan het Hofplein le Rotterdam lertrok met bestemming Antwerpen hnd een gelukkige passagier pan boord. Het luns de l-l-jarige If'im Verhey uit Sliedrecht.' leerling van het Chr. Lyceum te Dordrecht. Hij ivoa de hoofdprijs van een verloting, die door de redactie van „De IJsbreker", de schoolkrant tan de leerlingen, was uitgeschreven. Deze. hoofdprijs bestond uit een gratis vlucht per helicopter Rotterdam Anttoerpen vice tersa. Uitgeleide gedaan door zijn ouders en zijn leraar drs. H, Smit rechts op de foto) vertrok I firn Verhey al wentel wiekend naar het Zuiden om '.s middags weer op dezelfde wijze terug te keren. Premier Sir Anthony Eden heeft gis teravond aangekondigd, dat de Britse algemene verkiezingen op 26 Mei zullen worden gehouden, In zijn eerste radiotoespraak tot het land. sinds hq Sir Winston Churchill als hoofd van het conservatieve kabinet is opgevolgd, zei Eden, dat hij de Ko ningin had verzocht, het Lagerhuis op 6 Mei te ontbinden. De Koningin heeft dit verzoek ingewilligd. Het nieuwe Lagerhuis zal op 7 Juni bijeengeroepen worden voor de beëdi ging. Koningin Elizabeth heeft er in toe gestemd de plechtige opening op 14 Juni te verrichten. (Van onze parlementaire redacteur) Op Et Augustus zal in Genève de internationale conferentie van atoom geleerden worden gehouden, waaraan ook Nederland deelneemt. De conferentie is een gevolg van een besluit van de laatst gehouden assemblee der Verenigde Naties om tot de stichting van een internatinaal bureau voor de uitwisseling van gege vens omtrent de toepassing van atoom energie voor vreedzame doeleinden te komen. De Ver. Staten, Austalië, Zuid- Afrika, België, Canada, Frankrijk en- Engeland verbonden zich een ontwerp statuut op te stelien voor de stichting van zo'n Internationaal bureau. Dit ontwerp-statuut is thans gereed ge komen en zal voor 1 September nadat het op de komende Geneefse confe rentie zal zijn besproken aan alle lan den van de Ver. Naties ter tekening worden voorgelegd. Hoewel deze conferentie een weten schappelijk karakter draagt, moet daar aan ook grote politieke betekenis wor den toegekend. Ten eerste omdat ook ^owjet-RssIand zijn atoomgeleerden ai vaardigt en ten tweede omdat de laatste tijd vele atoomgeleerden wijzen op de grote gevaren die er schuilen in de proefnemingen met A en H- bommen voor de mensheid. Elk land zal dan ook naast geleerden ook poli tieke adviseurs in de delegatie naar deze conferentie op nemen. De Neder landse regering heeft prof. Gorter, hoogleraar aan de Leidse Univer siteit gevraagd, om haar over de sa menstelling van de Nederlandse dele gatie te adviseren. Sprekend van zijn officiële, residentie in Chequers, zei Eden: „Het parlement dat in 1951 gekozen werd is nu in zijn vierde jaar. Het is daarom niet verrassend, dat met een verandering van premier algemene ver kiezingen verwacht worden. Onzekerheid in het binnen- en buitenland over de politieke toekomst is slecht voor onze invloed op de wereldzaken, slecht voor de handel en verwarrend in vele opzich ten. Ik geloof, dat het .beter is deze zaak nu onder ogen te zien." Eden's conservatieven hebben in het uit 625 leden bestaande Lagerhuis een meerderheid van 19 zetels boven de so cialisten. Sinds de vorige verkiezingen zijn vele kiesdistricten van vorm veran derd en sommige geheel verdwenen. Het nieuwe Lagerhuis zal 630 leden tellen. In politieke kringen meende men te weten, dat de staking van dagbladen de beslissingen van Eden bemoeilijkte. Een verkiezingscampagne zonder dag bladen zou een en ander veel ingewik kelder maken. DE Stichting '40—'45 doet van 25 April tot 9 Mei een beroep op ons volk om haar de millioenen te ver schaffen, die zij nog nodig heeft om haar taak in de komende jaren te ver vullen, Wij willen de inzamelingen, die d« Stichting daartoe in allerlei vorm de komende weken gaat doen, gaarne warm aanbevelen. Wanneer wij straks in dankbaarheid onze bevrijding gedenken is een dank offer op zijn plaats. Hoe kan dat offer 'beter gebracht worden dan voor be hoeften, die in en door de strijd om d« vrijheid zijn ontstaan? En geen adres is beter om (lit offer te bezorgen dan het adres van de Stich ting '40"45, die de zorg heeft voor do slachtoffers van het verzet en hun na bestaanden. Moge op het bevrijdingsfeest blij ken, dat het Nederlandse volk althans deze ereschuld heeft voldaan. Want het is toch geen compliment voor ons volk, dat het nog nodig is jtien jaar na de bevrijding een derge- jlijke inzamelingsactie te houden en Ihaar aan te bevelen. Een Noordelijke luchtstroom heeft vrijwel geheel Europa overspoeld met koude lucht. De eerste paar dagen wordt in deze toestand geen verande ring verwacht, zodat de temperaturen iets beneden normaal blijven. Tijdens nachtelijke opklaringen bestaat gevaar voor zware nachtvorst. Boven Duitsland kwamen in de koude luchtstroom gisternacht enkele regen en hagelbuien voor. Ze werden gevolgd door flinke opklaringen. Aan de Noor delijke zijde van de Oostenrijkse Alpen, wordt de lucht gedwongen op te stijgen hetgeen met regen en boven 1000 meter met zware sneeuwval gepaard gaat. Ook in Zwitserland valt hier en daar in de bergen nog sneeuw. In Engeland is het weer zonnig met weinig wind, maar de temperatuur steeg er Vrijdag niet hoger dan 14 gra den. Tussen Noorwegen en Spitsbergen ligt een diepe depressie, waarvan de wolkenvelden via Scandinavië naar het Zuiden afzakken. Deze wolkenvelden zul len waarschijnlijk Zondag de zon in ons land tijdelijk doen schuil gaan. Da kans op regen is echter gering. De eerste school, die zich voor de Amsterdamse Trouw-mars heeft aan gemeld, is de Dr. Woltjerschool met 45 deelnemers. Het aantal inschrij vingen heeft (hans de 150 overschreden. Ter gelegenheid van de lustrumtocht er wordt een record aantal deelnemers verwacht (er xün reeds zeven muziekcorpsen) zijn voor groepen van lagere scholen drie extra-prijzen ter beschikking gesteld. Het belooft in Amsterdam een fééstmars te worden, waar vele hon derden elkaar op de 10, 15, 20 of 30 km. zullen ontmoeten. In het wandelboekje „Met TROUW op lustrummars, dat op aanvraag gratis wordt toegezonden, vindt men alle bijzonderheden. Aanvragen té richten liefst per briefkaart aan het Secretariaat van de Trouw- marsen, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225 Amsterdam. S.v.p. vermelden of men de Amsterdamse, dan wel de Haagse uitgave wil ontvangen. In Den Haag wordt op 11 Juni de derde Haagse Trouw-mars gehouden. Men kan inschrijven voor de 10,j van de namen en adressen der deei- 15, 20 of 30 km en wel per post wissel of per giro op postgiro- nnmmer 412739, of op Gemeentegiro Amsterdam T 500. Op de postwissel of glrostrook dient te worden ver meil: a. Inschrijfgeld Trouw-mars Am sterdam of Den Haag. b. Of ingeschreven wordt voor 10. 15, 20 ot 30 km, e. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelge nomen. Groepen dienen'een volledigs Kjst nemers in te leveren. Formulieren hiervoor zijn ver krijgbaar aan ons hoofdkantoor, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225. Amsterdam. Men kan zich ook aanmelden in de hal van het gebouw Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam-C,, Dagblad Trouw. Het inschrijfgeld bedraagt 0.50 voor deelnemers tot en met 14 jaar: 1.voor deelnemers van 15 jaai en ouder. Als inleiding tot een mogelijke straf vervolging tegen degenen die tot de staking in. Amsterdam hebben opgewekt en/of daaraan leiding hebben gegeven zün dezer dagen de eerste verboren af genomen. In verband met de eventuele strafver volging zün voorts vandaag vier arres taties verricht. De eventuele strafvervolging zou wor den ingesteld op grond van de artikelen 358bis. ter en quater van het Wetboek van Strafrecht. De tekst daarvan luidt: 358 bis: De ambtenaar of enig in het spoorwegverkeer voortdurend of tijde lijk werkzaam gesteld persoon, niet be horend tot het personeel van een spoor weg waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd die, met het oogmerk om in de uitoefening van een openbare dienst of in het openbaar spoor wegverkeer stremming te veroorzaken of te doen voortduren nalaat of, op wet. tig gegeven last. weigert werkzaamheden te verrichten, waartoe hij zich uitdruk kelijk of uit kracht van zijn dienstbe trekking heeft verbonden, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoog ste zes maanden of geldboete van ten hoogste 300. 358 ter: Indien twee of meer personen ten gevolge van samenspanning het mis drijf plegen in het vorig artikel beschre ven, worden de schuldigen, zomede de leiders of aanleggers der samenspan ning, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 358 quater: Indien het oogmerk, bij artikel 353 bis omschreven, wordt be reikt. wordt gevangenisstraf opgelegd: in het geval van 358 bis van ten hoog ste een jaar. in het geva! van 358 ter van ten hoog ste vier jaren. Bij een overval op 6 April op de rubberonderneming „Warnasari" in het Bandjarse op de grens van West- en midden-Java, is de 54-jarige planter J. Alexander, een indonesisch staatsbur ger van Nederlandse afkomst, door een pistoolschot van het leven beroofd. Een bende, die naar schatting uit 25 man bestond, omsingelde omstreeks half negen de w.oning van de adminis trateur. welke volledig werd leegge roofd. Behalve de persoonlijke bezittin gen van de administrateur, maakten de rebellen zich hier ook meester van een bedrag van rp. 12.000 uit cfe brandkast van de onderneming en van een aantal ehrijf- en telmachines. Vervolgens was de nabijgelegen wo ning van de employé's aan de beurt, welke eveneens volledig werd geplun- der. Gistermiddag is de 24-jarige leerling bestuurder J. de Ruiter, wonende aan de Sikkelstraat te Rotterdam, op het terrein van Thomsen's Havenbedrijf aan de Maashaven te Rotterdam met een voiktruck waarop hij stond, tussen de kade en een zeeschip in het water ge vallen. Hij geraakte bekneld en liep een schedelbasisfractuur op. Hij is naar het Havenziekenhuis vervoerd en kort na aankomst overleden. Bovendien zou zulk een vervolging kunnen worden ingesteld zo deelde men ons van de zijde van de procureur- generaal mede op grond van art. 131 W.v.S. luidende: Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of rfbeelding tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig op treden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. De bijna 300 stratenmakers van de Am sterdamse dienst der Publieke Werken die zich gisterochtend weer op hun werk hadden gemeld doch teruggestuurd wer den met de mededeling dat zij nader zouden horen, en de enkele tientallen die zich in de loop van de dag met hen solidair hebben verklaard het betreft thans 445 arbeiders hebben ook van ochtend hun werk niet kunnen hervat ten. Zij hebben allen een brief ontvan gen waarin hen wordt medegedeeld dat zij voorlopig zijn geschorst. In de loop van de komende week zullen B. en W. beslissen over hun definitieve positie. Maandagmiddag zal de gemeente raad van Den Haag twee belangrijke benoemingen moeten doen. Onmid dellijk na de afhandeling van de in gekomen stukken en het verlenen van eervol ontslag aan de gemeente secretaris, de beer W. F. Wijthoff, zal een wethouder moeten worden ge kozen in de vacature Feber. Er moet voorts worden voorzien in de juist ontstane vacature Wijthoff. In de afgelopen weken zijn reeds vele besprekingen gewijd aan de candidaten voor deze vacatures, in het bijzonder aan de candidaat-wet- iiouder. Gisteravond, op de normale fractievergaderingen, hebben de raads leden onderling nogmaals van gedach ten gewisseld over hun houding bij de twee verkiezingen. Het besluit werd genomen om deze houding geheim te houden tot Maan dagmiddag en van te voren geen me dedeling te doen over het in te nemen standpunt. Het is dus niet uitgesloten, dat de resultaten van de benoemingen ver rassingen zullen opleveren vooral als de fracties besloten hebben de beide verkiezingen met elkaar in verband te brengen. Voor de benoeming van een gemeentesecretaris hebben B. en W. twee candidaten gest ld, namelijk de heer Bekink, die Hervormd is en de heer Van Praag, die R.K. is. Het zou dus kunnen zijn, dat een bepaalde fractie die haar stem niet wil uitbrengen op nummer een, de heer Bekink, ten aanzien van de wet- houderbenoeming een bepaalde con- sessie wil doen. Het is dus te verwachten, dat de stemmingen Maandagmiddag onder enige spanning zullen plaatsvinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1