Met recht en reden r loskou dringt aan op conferentie Gelukkig gezin in Luxemburg Regering blijft waakzaam op het loonfront Londense persen gaan weer draaien m r Oostenrijks staatsverdrag „Vervolg ons ook" mille Post dief stal van zestig vandaas voor de rechter Dringend advies Honderden dessa- bewoners op Java bedolven Ten minste twaalf dagen per ja ai- Uit de Eerste Kamer Visconservenfabriek te Vlaardingen ging geheel in vlammen op Grotere militaire uitgaven Hongarije „Parijs" bekrachtigd in Denemarken KRANTENSTAKING TEN EINDE Minister Kernkamp blijft aan WÖ&NSDAG 20 APK1L 1955 DLIlliLiNUL JAAKGAiM* INo. Weerbericht Vacwitiewet op komst Spoedig beslissing in Zuid-Vietnam o Aardbeving in Griekenland Boodschap Zjoekow aan Amerika Thee weer goedkoper GELIJKE BETALING VOOR MANNEN EN VROUWEN GELEIDELIJK INGEVOERD Schade geschat op 150.000.- Nederlander in Djakarta op vrije voeten gesteld V__J C.P'.N .-Kamerleden: piKt- (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER Suurhoff verklaarde gistermiddag bij de beantwoor ding van hetgeen de Kamerleden vorige week in de Eerste Kamer over de begroting van Sociale Zaken hadden gezegd, dat wanneer bepaalde gebeurtenissen op het loonfront van de laatste tijd, waarbij de vakbonden tegen elkaar opbieden, meer dan inciden tele betekenis krijgen, dit niet veel goeds voorspelt voor de vrije loonvorming. De regering volgt metv waakzaamheid de gang van zaken. Sprekende over de jongste staking in' Amsterdam, wees de bewindsman van Sociale Zaken erop, dat het overheidsapparaat onder alle omstandigheden moet kunnen function neren. Daarom moet deze staking worden veroordeeld. In het particuliere bedrijfs leven kan staking slechts als uiterst middel worden aanvaard. Zie verder pagina 3 Prins Henri van Luxemburg gedoopt Stevenson geen presidents- candidaat in 1956 DE Londense krantenstaking is ten einde. De vakbonden, die de stakers vertegenwoordigen, hebben verklaard te hopen dat het werk vandaag tijdig hervat zal worden, zodat de bladen Donderdag ochtend kunnen verschijnen. De staking heeft 26 dagen geduurd. Alleen de 700 electriciens en arbeiders voor onderhoudswerkzaamheden hadden het werk neergelegd, maar het gevolg was. dat bijna 24.000 personeelsleden van de kranten moesten worden ontslagen. De organisatie van dag bladeigenaren heeft bekend gemaakt, dat de staking meer dan 20 millioen heeft gekost. g Rotterdam: Witte de With straat 30 Teief. U5700 (4 J.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kl.ichtcndienst abonnementen 13.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115709 •s.Gravenhago: Huygensplein 1 Posforo 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm Tel 114402 Klaehtenri.en-t 18.301930 u.- Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2Jh Telefoon 67882 Abonnementsprijs 32 cent per week, 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAX HOLTEN TH&um- Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: TIJDELUK WAT REGEN. Zwaarbewolkt met verspreide opklaringen en tijdelijk enige regen. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Overwegend matige wind tussen Noord west en Noord. ZON EN MAAN. 21 April* zon op 5,35 onder 19 48: maan op 4 36 onder 18.55 O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H« J. S. BRTJINS SLOT ET Vrije Volk" van 5 April r-[ j.l. (polemiserend met de K.V.P. over de schoolstrnd in Bel gië), schrijft over de beschuldiging in r,-k. bladen alsof het hier te lande met de vruheid van onderwijs ge daan zou zijn, indien de socialisten het voor kot zeggen hadden, het volgen de: ,.De P.v.d.A, heelt zich inzake dc gelijkstelling van openbaar en bijzon der onderwijs volkomen «uidelijk ei- ondubbelzinnig uitgesproken. Is mei aan K.V.P.-zijde bijvoorbeeld som. vergeten, hoe de P.v.d.A. zich in dc Kamer gesteld heeft achter de subsi diering van het bijzonder hoger on derwijs? De onderwijspacificatie it voor de Pv.d.A. geen tactische ma noeuvre, doch een beginsel. Wanneet heeft de P.v.dA. er aanleiding toe gegeven, dat op dit punt met recht en reden aan haar beginsel kan worden getwijfeld?" We willen hier de P.v.d.A. wel ever *it de droom helpen. Laat ze „Het Vrije Volk" van 4 No vember 1954, pan. 5 eens opslaan. Daar vindt ze een artikel van het P.v,d_A.-Tweede-Kamerlid, de heer C Egas, over de strijd om een land bouwschool in de N.O.-polder. We doen een enkele greep uit dit artikel om de mentaliteit, die hier aan het woord is, te laten ptoeven. Met dikke letters staat boven het artikel: Star confessionalisme door brokenVerder: „De idealen van de nieuwe generatie werden echter verstikt onder het onkruid vaa een historisch sectarisme". Met dit onkruid wordt gedoeld op de poging, hier een bijzondere prot. chr. landbouwschool op te richten. Een mentaliteit komt hier openbaar, die als twee druppels water lijkt op die van het negentiende-eeuwse libe ralisme. Een geest, die Groen van Prinsterer reeds signaleerde, toen hij schreef, dat men van dié zijde de bij zondere school zag „als een noodzake lijk kwaad, als een overtolligheid, ais een hors d'oeu.vre, als een lastige bij- woneres onder de fatsoenlijke burge rij, als een te midden van (en nu ko men we in de buurt van de bovenbe doelde socialistische typering, G.) de gouvernementsculture® schadelijk ge was". Ook aan het slot 'van het artikel wordt opnieuw ten overvloede de po ging om eigen bijzondere christelijke scholen op te richten gekwalificeerd als „starheid van een leerstellig confessionalisme". De P.v.d.A. moet zich toch niet ïo verbaasd afvragen, waarom men haar niet direct op haar woord gelo ven wil, zolang nog dergelijke type ringen als de bovenbedoelde over de christelijke school in haar eigen pers de ronde doen. De Sowjet-Unie heeft aangedrongen op een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier in Wenen in de naaste toekomst, ter ondertekening van een Oostenrijks staats verdrag. De Sowjct minister van Buitenlandse Zaken. Molotow. heeft de hoogste diplo matieke vertegenwoordigers van Enge land. Frankrijk en Amerika vanmorgen bij zich ontboden en hun meegedeeld, „dat als gevolg van de gedachten wisse ling met de Oostennjkse "kanselier Raab en zijn delegatie de vorige week. het duidelijk is. dat de mogelijkheid bestaat de Oostenrijkse kwestie op te lossen en een Staatsverdrag met Oostenrijk te slui ten". Het ligt in de bedoeling van de re gering te komen met een Vacanliewel, waarin is opgenomen een vacantie- regeling voor ouderen van tenminste 12 dagen en voor jeugdigen van ten minste 18 dagen. Er is overleg gaan de met hel departement van Justitie. Dit overleg kan einde volgende maand worden algeslolen. Dan gaat het ont werp om advies naar de S.E.R. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. Van Rhijn, Dinsdag ia de Eerste Kamer meege deeld. De leden van de Tweede Kamer P. de Groot, G. Wagenaar en H. Gortzak, en het lid van de Eerste Kamer, tevens lid van de Raad van Amsterdam, de heer J. Brandenburg, hebben zich met een schrijven gewend tot de officier van Justitie te Amsterdam naar aanleiding van de arrslaties en verhoren van diverse leden van het Amsterdamse overheids personeel. Zij zeggen daarin, van mening te zijn, dat in de Nederlandse rechtspleging sta king. ook van overheidspersoneel, niet strafbaar is. verklaren zich volledig soli dair met de gearresteerde personen en verzoeken de officier, indien hij een en ander in strijd met de wetten zou achten ook tegen hen een justitiële vervolging te doen instellen, teneinde juridische klaarheid in deze te verschaffen. D P.C.W.G. in de P.v.d.A. beijvert zich dezer dagen om de bezwaren, die er van de zijde van het bijzonder on derwijs zouden kunnen zijn tegen de hoofdstedelijke socialistische onder wijspolitiek weg te nemen. Deze po ging valt te waarderen. Maar dan zijn wij er nog niet. Zolang opmer kingen, als hier gesignaleerd, in de landelijke pers blijven voorkomen, zal er argwaan tegen de onderwijspolitiek van de P.v.d.A. blijven bestaan. Want ze verraden een geestesge steldheid, die hier de Christen, groot gebracht bij de gedachte van de christelijke organisaties en de chris telijke politieke partijen, ogenblikke lijk op zijn hoede doet zijn. En om „Het Vrije Volk" te citeren: Met recht en reden. T. M. Gilhuis. De Amerikanseautoriteiten zijn thans evenals de Fransen tot de conclusie gekomen, dat piemier Ngo Dinh Diem van Zu:d-Vietnam vermoedelijk vervan gen zal dienen te worden als Zuid-Viet nam van het communisme gered moet worden, aldus hebben diplomatieke woordvoerders gisteren verklaard. Dit is een belangrijke wijziging in de Amerikaanse politiek. Naar alle waar schijnlijkheid betekent deze wijziging, dat Diem die zich thans in ernstige moeilijkheden met een aantal sekten bevindt geen premier zal kunnen blijven. Volgens diplomatieke woordvoerders zal voor het einde van deze maand een beslissing genomen moeten worden, onverschillig hoe de moeilijkheden met de sekten geregeld worden. De mogelijkheid bestaat natuurlijk theoretisch, dat Diem als premier ge handhaafd zal kunnen worden, als hij in staat blijkt te zijn een regering van bekwame ministers te vormen, waarbij hij zo nodig de door hen ut het verleden begane zonden zou dienen te negeren. Deze mogelijkheid is met Diem besproken, maar hij heeft ver klaard er niets voor te voelen. Ondei druk van de Verenigde Staten z.-.u hij echter misschien een ander standpunt kunnen gaan innemen. (Van een onzer verslaggevers) Door de vierde samer van de recht bank te Amsterdam wordt vandaag een speciale zitting ge>viid aan het verhoor van twee. verdachten in zake dc dief stal uit een postauto te Amsterdam op 28 October 1954. Zoals bekend, ver dwenen uit deze auto op mvsterieiize wijze een postzak en een geldkistte met een totale inhoud van ruim f 63 090 aan contanten De lwee verdachten die morgen teiecht zullen staan, zijn de 33-jarige gedetineerde bankwerker F J. H. en de 30 jarige gedetineerde koopman HES. Hun wordt ten laste gelegd, dat zij In vereniging, al dan niet met nog een andere, onbekend gebleven persoon uit een vrachtaut-. van de PTT een metalen trommel met f 11 344 aar. bank- en niuntbilictton en een post zak met. aangetekende stukkon met geld ten bedrage van f 51.158,50, be nevens een aantal postwissels, giro- biljetten en adnvnislraticbescheiden ten nadele van de PTT hebben ge stolen. De daders moeten de deur van de postauto met valse sleutels hebben geopend. Subsidiair wordt aan de beide ge noemde verdachter ten laste gelegd, dat zij medeplichtig zijn geweest dooi zich op te houden in de nabijheid van deze auto en uit te kijken en de weg genomen voorwerpen hebben overge nomen en met zich hebben meege- Dc secretarissen en directeuren van een tiental Europese cfuciencyv eremg-ngen Komen van 27 tot 30 April in Den Haag byeen, ter uitwisseling van ervaringen en ter bespreking van gemeenschappelijke Vraagstukken. voerd. Tenslotte wordt hun subsidiair ten laste gelegd, dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan heling van een geldsbedrag en dit bedrag hebben vervoerd, bewaard oi verborgen Een vijftal rechercheurs, drie PTT- jmbtenaren en nog vijf andere per sonen zijn als getuigen in deze zaak pgeroepen, In zijn hedenmiddag om één uur ge houden requisitoir heeft de officier van Justitie l>ij de Amsterdamse Rechtbank, mr. \V, B. J. Aberson, tegen de twee Jordaners. die door hem worden be schouwd als schuldig en medeplichtig aan de op 28 October gepleegde diefstal uit de PTT-auto, resp. vier en drie jaar met aftrek geëist. De 30-jarige gedetineerde koopman II. E. S. (eis vier jaar) moet volgens de Officier gezien worden als de eigenlijke dader en de andere verdachte, de 33- jarige gedetincerdr bankw erker F. J. H., zou zich hebben schuldig gemaakt aan opzettelijke heling, verberging en be waring van dc buitgemaakte gelden. Tengevolge van een zware aard beving, die zieh gisteravond in het gebied van Volos, ongeveer 225 km ten Noorden van Athene, heeft voor gedaan, zijn 3500 personen dakloos geworden. Een persoon werd gedood, terwijl er ongeveer vijftig werden gewond. Te Volos, een Thessalische stad met 50.000 inwoners, stortten driehonderd huizen in. De bevolking, die door pa niek bevangen was, bracht de nacht in de open lucht door. In de Sowjetnota wordt verklaaid dat afgevaardigden van de Oostenrijkse rege ring aan de Weense besprekingen moeten deelnemen 1 De Britse piemier. Sir Anthony Eden zei gistei en m het Lagerhuis dat Groot- Bntunnie gaai nu onderhandelingen zal voeren met de Sovvjet-regermg zo spoedig mogelijk na de bekrachtiging van de over eenkomsten van Londen en Parijs over de Westduitse herbewapening. De methoden en de procedure voor het tot stand brengen van dergelijke onder handelingen worden door de geallieerden nu besproken Een verdere aankondiging over dit ondeiwerp zal mogelijk in de komenae paar dagen worden gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken, Harold McMillan, zei Eden. Zorgvuldig ontweek Eden bij zijn ver klaring uit de doeken te doen of hij be- spiekingen op het hoogste niveau, van de ministers van Buitenlandse Zaken of tussen de ambassadeurs op het oog had. Eden legde deze verklaringen af m zijn eerste antwooid als premier op een par lementaire vraag. Geallieerde autoriteiten hebben in Lon den verklaard te geloven, dat het Westen vermoedelijk zal instemmen met het Rus sische voorstel voor een spoedige con ferentie van de ministers van Buitenland se Zaken van de grote vier voor de vol tooiing van een Oostenrijks staatsverdrag. Maar zij waarschuwden er onmiddellijk voor. dat de Amerikaanse. Britse en Fran se regeringen mogelijk nog enige ophelde ringen kunnen verlangen, alvorens zich vrij te voelen het verdrag te onderteke nen. Maarschalk Georgi Zjoekow de Rus sische minister van Defensie, heeft in een brief aan de overzeese jpersclub, die gisteravond te New York haar jaar lijkse diner hield, de president en het volk van de Verenigde Staten het al lerbeste toegewenst. Zjoekow critiseerde de „voorstan ders van een nieuwe oorlog' en zei: „Het gewone volk van de wereld heeft geen oorlog nodig". De bekrachtiging van de verdragen van Parijs en Londen, die voorzien in een bewapening van West-Duitsland, hadden de internationale spanning verhoogd. „Nieuwe pogingen" waren nodig om een verdere toespitsing te voorkomen. Er aan herinnerend dat Eisenhower als opperbevelhebber van de geallieer de strijdkrachten in Europa in- de laat ste wereldoorlog met hem had samen gewerkt bij het verslaan van Duits land. zei de maarschalk: „Ik ben er zeker van dat hij zich onze gezamen lijke verzekering zal herinneren be treffende onze vredelievende bedoe lingen en zijn best zal doen de zaak des vredes m de praktijk te bevorde ren. Naar wij uit vakkringen vernemen zijn de theeprijzen voor de consu ment met ingang van gisteren verder verlaagd, en wel met 6 tot 10 cents per pakje van 100 gram. De theesoort van 1.15 per 100 gram wordt nu 1.08, en die van 0.98 wordt 0.88. De vorige verlaging van de theeprijs was op 17 Maart jl. De vermindering bedroeg toen 6 tot 12 cents per pakje van 100 gram. 2 A -L- fjji A De bewindsman wees de communistische senator, de heer Brandenburg, erop, dat diens opmerking dat de Amsterdamse staking resultaten zal bren gen, volkomen in tegenstelling is met de werkelijkheid. Zij leverde mets op en daarom had men haar niet moeten beginnen, Minister Suurhoff noemde de ar beidsbemiddeling, die de Sticnting „Het leven begint bij 40" had verleend, ondeskundig en onverantwoord. Daar om had hij deze Stichting gezego, hier mee niet voort te gaan. Door de Ge westelijke Arbeidsbureau's werden m 1954 98.000 mensen boven de v%ertig jaar geplaatst, dat is 35Vc van het to taal van 275.000 plaatsingen. Op dit terrein wordt er dus nog wel wat ge daan door de Arbeidsbureau's. De Visconservenfabriek „Flamingo" aan de Koningin Wilhelminahaven van Var der Windt's Handelmaatschappij N.V. is Dinsdagavond geheel uit gebrand. Hoewel de brandweer na de ontdekking van de brand vrij snel ter plaatse was en met twintig stralen water het vuur heeft bestreden, viel in het bedrijf vrijwel niets meer te redden: het brandgrage emballage-materiaal heeft een snelle verspreiding van het vuur bevorderd. Een gedeelte van het dak van de fabriek is ingestort. De oorzaak van de brand, die vele uren nablussing vergde, kon Dinsdagavond nog niet worden vastgesteld. De nablussing vergde, kon Dinsdagavond nog niet worden vastgesteld. Het pand van de heer G. Struys en de inventaris zijn verzekerd, zeven zijn enkele jeugdige arbeiders aan het stoeien geweest bij de kleedlokalen die op de embaüagezolder van het be drijf zijn gelegen. De 18-jarige M P. R. uit Maassluis is daarbij met een bran dende sigaret in de hand in een stapel oud papier gevallen, waardoor het vuur van die sigaret afviel. De jongelui heb ben toen nog even naar het gevallen vuur gezocht, maar het zoeken weer al te gauw gestaakt toen ze het niet von den. Ze zijn daarop naar huis gegaan, terwijl het ruur doorsmeulde Terwijl de beren N. Bones en J. v. d. Windt na het beeindigen van hun dag taak hun werkboekje zaten bij te wer ken, gilden nog enige aanwezige arbeids krachten ..brand, brand". Bories heeft toen onmiddellijk alarm gemaakt. Ter wijl men op de brandweer wachtte, heeft men gepoogd het vuur te bestrijden met eigen middelen, hiermede had men geen succes De b andweer kwam niet veel mate rieel Desondanks «as haar taak niet eenvoudig. De biana was n 1. ontstaan op de zoldei. waai veel gemakkelijk brandbaar materiaal, o a carton, lag opgeslagen, en greep snel om zich heen. Met twintig stralen is het vuur bestreden Dank /ij de gunstige Zuidwestenwina leveide de brand vrijwel geen gevaar op vooi de belendende percelen. Na ruim een uur zag men nauwelijks niet-r dan rook. Veel mateiieel kon toen inrukken i naar de brandweerkazerne Eén brand weerploeg bltcf achter en heeft zieh tot ver na middernacht met de nablussing bezig gehouden Er was veel publieke belangstelling Op het tei rein van de brand zagen wij o a mr J Heusdens. burgemeester, en commissaris K v d Ham De leiding van het blu-smgswerk berustte bij de heer A Groeneveld. commandant van dc brandweer, daarbij krachtig geassis teerd door zijn plaatsvervanger, de heer T. Maat. Op de plaats van de brand zagen wij van hel materieel de nieuwe brandwagen met de Magirus-ladder. de Austin, de Ford. de ladder-Ford, de Burch en de Chevrolet, plus twee materiaalwagens Uit het brandende pand heeft men een spijkermachtne en twee etiketteermachi nes gehaald, benevens een radiotoestel met pick-up en nog wat materiaal Var. deskundige zijde werd vernomen da: de schade rond de 150 duizend gulden zal liggen Uit een door de poiitie ingesteld on derzoek is intussen gebleken, hoe de brand is ontstaan. Om ongeveer haif- De heer Regout fKVP) verklaarde voordat minister Suurhoff en staats secretaris dr. Van Rhijn aan het woord kwamen, dat hij overwoog tegen de Begroting van Sociale Zaken te stem men, indien de minister zijn politiek tot bevordering van de emigratie zou voortzetten. In emigratie zag de heer Regout altijd verarming en in deze tua van spanning op de arbeidsmarkt dien de zij te worden tegengegaan. Minister Suurhoff wees dit standpunt ten enenmale af. De eeuwen door zijn tienduizenden Nederlanders over de gehele wereld uitgezwermd. De bevol kingsgroei stelt ons voor schier onop losbare problemen. De bewindsman noemde het verkeersvraagstuk, de schaarste aan cultuurgronden, het ver dwijnen van recreatie-mogelijkheden en natuurschoon, de toenemende wa ter en bodemvervuiling, het toenemend lawaai enz, Ook als het economisch niet zo noodzakelijk is als het nu is, aldus de heer Suurhoff, zou emigratie om al deze redenen nodig en gewenst zijn. Duisdagut and had de hrundueer le Vlaardingen handen i oi werk hij het blussen i nu een brand in de ti\cun- seri enjabriel, „Flamingo" nun de Km ningin Wilhehninuhm en. Hongarije zal m het komende be grotingsjaar zijn militaire uitgaven met 132 millioen forint verhogen, tot 5.400 miliioen forint, om het hoofd te kunnen bieden aan de toestand die i= ont-taan door de ratificatie van ae Pariise accoorden door het We-ten Deze verhoging van de militaire uit gaven. die in 1954 5.2S8 millioen fo rint bedroegen, i« in overeenstemming met de besluiten, die op de recente conferentie van Oosteuropese landen in Moskou zijn genomen, aldus heeft de Hongaarse m.nister van financien, Karoly Olt, gisteren in het parlement verklaard. Onze trlefato toont een gelukkig gezin te Luxemburg: dat ran Prim Jean en Prinses Josephine-Charlotte, dat 'Aaler dag verblijd uierd met de geboorte tan «en prinsje, Prins Henri. Prinses Jo sephine-Charlotte houdt hier Prins Henri m haar armen leruijl Prins Jean en het prinsesje Marie-Astrid toekijken. Prins Henri is gisteren ten doop gehouden. Dinsdagochtend is op het kasteel Betz- dorf de pas geboren prins Henri van Luxemburg gedoopt. De jonge prins, wiens vader, erfgroothertog van Luxem burg. kroonprins is. is eveneens kroon prins. Onder de gasten bevond zieh ook Koning Leopold van België. Hij maakte een paar opnamen. Peter was de Prins van Luik en me ter Prinses Gabriella, een zuster van de erfgroothertog, die gehuwd is met graaf van Holstein-Ledreborg. De jonge prins kreeg de namen Henri Albert Gabriel Felix Marie Guillaume. MEN heeft dezer dagen in de pers kunnen lezen, at de besturen jan de Vereniging voor Christelijk Na tionaal Schoolonderwijs en het Geref. Schoolverband zich ernstig ongerust maken over het feit, dat er nogal wat ouders zijn, die hun kinderen be stemd hebben voor onderwijzer of on derwijzeres aan eeChristelijke School, maar hen ter jplmding zenden naar een neutrale kweekschool, hoe wel het met geringe m :ite mogelijk is, hen te zenden naar een christelijke kweekschool Ditzelfde geldt ook voor hen, die zonder noodzaak een neutra le spoedcursus bezoeken. De besturen van C.N.S. en van G.S.V. zijn van mening, dat, als er door de ouders der aanstaande onderwijzers, zo weinig waarde wordt gehecht aan een principieel gerichte opleiding, het op de weg der schoolbesturen ligt, de ze aldus opgeleiden niet als leerkracht aan hun school te benoemen, zonder zich vooraf grondig overtuigd te heb ben van de motieven, die deze keuze hebben bepaald. Hiermee zijn wij het van hart® eens. Dringend wekken wij onze be sturen op deze gedragsl-jn te volgen. Niet minder hopen wij, dat de ouders zich op de schoolkeuze van hun kin# ernstig zullen bezinnen. Hei Deense parlement heeft mei 145 legen 24 stemmen er mee ingestemd, dat West-Duitsland zich gaat herbe wapenen en lid van de Navo wordt. Nu moet alleen nog de Nederlandse Eerste Kamer de Parijse accoorden goedkeuren, Adlai Stevenson, de leider van de Amerikaanse Democratische Partij, schijnt niet van plan te zijn zich can- didaat te stellen voor de presidentsver kiezingen, die het volgend jaar in de "Ver. Staten gehouden zullen worden. Op vragen naar zijn plannen, tijdens een kort oponthoud op het Parijse vlieg veld Orly, verklaarde hij Dinsdag, dat „eenmaal genoeg is". Stevenson is op weg van New York naar Zuid- vfrika, waar hij drie weken zal verblijven. Hei einde van de slaking kwam gister avond, nadal de vakbonden en de dag bladeigenaars de hele dag onderhandeld hadden. Na de besprekingen werd meegedeeld, dat de vakbonden hel aanbod van de eigenaars hebben aanvaard, hangende verdere onderhandelingen. De nieuwe be. sprekingen sullen niet later beginnen dan 8 weken na de dag waarop het werk her vat is. Een nieuw geschil dreigt intussen de kans op een spoedige hervatting van de publicatie de bodem in te slaan. Een andere vakvereniging van typo grafen de Natsopa verklaarde name lijk het helemaal niet zeker te achten, dat de kranten weer spoedig in het stads beeld zullen terugkeren. De leden van de Natsopa m hoofd zaak arbeiders, die de machines bedienen behoorden tot de 24.000 vakarbeiders, lie Vrijdag jl ontslag kregen De dagblad directies en de functionarissen van de Natsopa begonnen gisteravond om 10 uur te onderhandelen. Van het resultaat hangt een snelle hervatting van het werk bij de grote dagbladen af De staking had alle 23 dagbladen van Londen met een totale oplage van 50 millioen exemplaren vijf-zesde van de Britse kranten lamgelegd. In de 26 dagen dat de persen van Fleet Street niet draaiden, zijn in Engeland enige bijzondere belangrijke gebeurtenis sen voorgevallen, zoals het aftreden van Sir Winston Churchill en de benoeming tot premier van Sir Anthony Eden. Mil- h Ï7_ i'j Naar aanleiding van een bericht als zou dc minister van Overzeese Rijks delen, prof. mr. W. A. -J. Kernkamp, genoodzaakt zijn opnieuw op medisch advies geruime tijd rust te houden, vernemen wij van officiële zijde, dat een dergelijk gerucht volkomen uit de lucht gegrepen is. De minister heeft Maandag j.l., zo als aangekondigd, zijn werkzaamhe den volledig hervat, geheel in over eenstemming met het medisch advies. In de zitting voor strafzaken van de Hoge Raad is gisteren als lid van de Hoge Raad der Nederlanden geïn stalleerd prof. mr. B. H. Kazemier, voor heen raadadviseur by het departement van justitie. lioenen op nieuws beluste Britten moesten het zonder de grote Londense bladen stel len en genoegen nemen met wat radio, televisie en film aan nieuws brachten. De stakers wilden een loonsverhoging van 58 shilling 6 pence per week. De eige naars boden 10 shilling voor hen die over dag werken en 12 shilling voor hen die nachtwerk verrichten. Het huidige ge middelde weekloon is 13 pond. Het gemiddelde loon in de Britse in dustrie is iets meer dan 10 pond. Volgens inlichtingen van het gou verneurskantoor voor Mïdden-Java zijn in de Dessa Pakasiran, in het regentschap Wonosobo (Midden- Ja va), dezer dagen 500 dorpelingen levend begraven als gevolg van een aardverschuiving, die dit dorpje teis terde. Na een storm, die in Februari ter plaatse woedde, waren de dorpelingen reeds gewaarschuwd voor het drei gend gevaar van een aardverschui ving. doch deze waarschuwing schijnt zonder resultaat te zijn gebleven. De aarde van twee heuvels, waar tegen het dorpje was gebouwd, stort te omlaag, terwijl de meeste bewo ners sliepen. Nog slechts twee over levenden werden aangetroffen. Zes en veertig huizen werden bedolven onder een laag van ongeveer vijf meter aarde en stenen. Tot dusver werden slechts vier lijken geborgen: de omwonenden vrezen, dat het niet mogelijk zal blij ken meer slachtoffers te bergen. De Nederlander L Wolfe, die in Fe bruari 1954 in Indonesië werd aangehou den, verdacht van subversieve activiteiten is Dinsdag op vrije voeten gesteld. De heer Wolfe is nog wel een meldings plicht opgelegd. Voor zijn arrestatie was hij hoofd van de pakhuizen van de firma Harmsen, Venvey en Dunlop in Djakarta.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1