Ambtenaren salarissen vraagt Azië Eisenhower hulp voor r IWest-Europa' kan economisch op eigen henen slaan Afsluiting van de zeegaten en Moerdijkkanaal aan de orde Motorschip Kota Baroe omhoogj vlot gevaren en weer Resolutie inzake Nw.-Gninea te Bandoeng aanvaard Economische Zaken onderzoekt artikelen op handelsmarges Ernstige aardbeving in Griekse havenstad Volos Prins een goede RUIM 3.5 MILLIARD Nieuwe zaak tegen Nederlanders Radford met spoed naar Formosa Teleurstellend Misstanden gerapporteerd DOiNDERDAG 21 APRIL 195.' DERTIENDE JAARGANG No. 3058 Weerbericht REPUBü ELECTRIFICATION V-UENngN'NfiS 4 .THiöNVULE -T-f-nfè hjz Nederlandse in Duitsland verongelukt Landgerecht Djakarta Belgisch-Nederlandse conferentie „Gespannen toestand (Van onze parlementaire redacteur) Zowel de minister van Buiten landse Zaken mr. Beyen als de minister van Buitenlandse Zaken zonder portefeuille mr. Luns zul len Zaterdag, zij het afzonderlijk, met de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul Henri Spaak confereren. Mr. Beyen zal trachten met de heer Spaak een gemeenschappelijk Benelux-stand- punt te ontwerpen ten aanzien van het weer op gang brengen van de Europese integratie. De heer Luns stelt zich voor de hangende kwesties tussen Neder land en België met minister Spaak door te praten o.a. de kwestie van het Moerdijkkanaal en de afsluiting van de zeegaten in Zuidwest-Nederland. Beroep op Nederland onderhadeUngen met Indonesië ie heropenen Eden leider van de conservatieve partij Koningin en Prins op 5 Mei naar Amsterdam Radiotoespraak dr. Drees PRINS BERNHARD SPREEKT VOOR STICHTING '40—'45 - ELKE WEEK TWEE BLADZIJ DEA' Botterdam: Witte de Withstraat 30 Te-lef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendicnst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «•-Gravenhoge: Huygcnsnletn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendieust 18 20—19 30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788.' Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxum- Directie: C. A. HEI NING en .Mr. K. VAN HOLTEN O Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond KANS OP NACHTVORST. Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Van nacht plaatselijk nachtvorst, morgen overdag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige, tijdelijke zwakke wind tossen West en Noord. 22 April: zon op j 33 onder 19 50. inaan op 5 00 onder 20 22N M Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE laatste maanden z»jn de ambte- narens., la rissen uj discussie. Het overleg tussen de regering en de smbtenarenorganratios is vastgelo pen. Na langdurig overleg kon 111 de Cen- Iraic Commissie voor Georganiseerd Overleg m Ambtenarenzaken geen overet n-temnnng worden bereikt. Dat vv..-> veo" de eeiste maal na de oorlvg en is dus wel een zeer ern stige zaak. Tc meer omdat ook tussen de amble- nareiiota.i'usaties /elf verdeeldheid aan liet licht is gekomen. Men u-eet. waar het in concreto oseigaat. van socialistische zijde ver wijt men de confessionele vakbeweging dat zij in het overleg zou hebben over vraagd. Dit refrein wordt tot in den treure herhaald en heeft eergisteren nog weer een rol gespeeld in de beraad- jlagingen van de Eerste Kamer over de begroting van Sociale Zaken. Het lijkt goed hier nog een enkel woord over te zeggen. Allereerst dient dan te worden ge constateerd dat de socialistische Amb tenaren Centrale (ACOP) tijdens de onderhandelingen een weinig fraaie rol heeft gespeeld. Toen het overleg in het najaar van 1954 begon hebben verschillende amb- tenarenorganisaties haar voorstellen op de tafel der regering gedeponeerd. Of deze voorstellen aan de hoge of iage kant waren, doet niet ter zake. Tast staat dat de socialistische Cen trale m dit stadium der besprekingen géén enkel voorstel deed. Men keek de kat uit de boom. gerst toen de regeringsdelegatie rich uit het overleg terugtrok voor nader beraad met de regering over de ingediende voorstellen deed plotse ling tijdens dit beraad de socialisti sche Centrale een compromisvoorstel, dat voor de regering, naar later bieek, aanvaardbaar was, zij het dat er nog ten kleinigheid van werd afgedaan. Hierover is o.i. terecht ernstige ont stemming ontstaan bij de andere amb- lenarenorganisaties, die aan het over leg deelnamen. De voorzitter van de NCBO, de heer P. Kapinga, heeft dit optreden zonder meer stijlloos ge noemd. En inderdaad, wie iets afweet van de sfeer waarin onderhandelingen plegan te worden gevoerd, moet er kennen, dat het ACOP zich hier aan een wel zeer ongebruikelijke wijze van doen schuldig maakte. Wie boter op zijn hoofd heeft, moet Biot in de zon aaan staan, zegt het spreekwoord. Welnu, laat men van socialistische rijde W3t minder hoog van de toren blazen gezien de rol die het ACOP in het overleg heeft gespeeld. Hn dus niet achteraf verwijten dat er overvraagd is. tcrwij! men zelf volko men m gebreke bleef. EEN tweede punt is of er werkelijk in het overleg werd overvraagd. Daarover lopen de meningen uiteen. Van de zijde van het CNV heeft de voorzitter, de heer M. Ruppert, tijdens een vergadering te Amsterdam ver- klaard, dat het laatste compromis voorstel van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel verdedigbaar was binnen de richtlijnen van de loonpoli- riek. I Tijdens de behandeling van de begro- ttng van Binnenlandse Zaken in de i Eerste Kamer heeft minister Beei zich in feite op het standpunt gesteld dat hij binnen die richtlijnen niet ver- der kon gaan dan hij al gegaan was. Het komt er dus op neer, dat er over de toepassing van de richtlijnen voor de loonpolitiek verschil in inter pretatie bestaat tussen de regering en de (niet socialistische) ambtenarenor- ganisaties. Het is duidelijk, dat een buitenstaan der daar niet uit komt. In dit meningsverschil kunnen slechts deskundigen de oplossing bren gen. Daarop heeft o.a. het Eerste- Kamerii.j Schipper gewezen. Hij stelde voor een commissie van „wijze man nen" te benoemen om een uitspraak te doen in het gerez.cn geschil. In eerste instantie heeft minister Beel afwijzend geantwoord. Doch dezer dagen heeft het Tweede- Kamerlid Andriessen via schriftelijke vragen een zelfde suggestie gedaan. Het wil ons voorkomen, dat de sug gestie der genoemde Kamerleden waardevol moet worden geacht en j de omgevmg overweging verdient. Indien de regering bereid zou zijn op deze suggrrii" m te gaan zou wel licht de norzaak van veel ontevreden heid kunnen worden weggenomen. En daarmee levens de positie over en weer in het toekomstig overleg kunnen worden vergemakkelijkt. IN een speciale boodschap aan het Amerikaanse Congres lreeft pre sident Eisenhower van nit zijn vacanticverblijf voorgesteld een bedrag van ruim 3.5 milliard dollar uit te trekken voor hulp in de bestrijding van het communisme in de wereld speciaal in vrij Azië. Het reusachtige bedrag in Nederlands geld ongeveer 13.3 mil liard gulden is bestemd voor het belastingjaar 1956. Het ligt ongeveer 15(1 millioen dollar beneden dat van het vorige jaar. De onmiddellijke bedreiging van de veiligheid en de stabiliteit van de wereld is nu in .Azië samengetrokken, zegt Eisenhower. De Westeuropese landen van het plan-Marshall hebben volgens de pre sident geen economische hulp meer nodig, omdat zij in staat zijn de huidige doelen op het gebied van de verdediging zonder derge lijke hulp te bereiken. De v/apenleveranties aan deze landen krach tens eerdere toewijzingen zal worden voortgezet. In 19.72 onlving Europa nojj 75 pro- rem van de Amerikaanse hulp aan het buitenland en Azie 12 procent. Maar liet vorige jaar kreeg Europa maar 25 pro cent en Azië 53 procent. Spanje t-u Zuid-Slavie. die zeen van beide onder het plan-Marshall vielen, kunnen hun verdedifiingsprograms al leen met succes uitvoeren, mdten hun economische grondslag verder wordt versterkt Volgens de president zijn nieuwe toewijzingen noodzakelijk voor voortzetting van dc Amerikaanse sa menwerking met deze landen. Ook Ber lijn. ..die voorpost van de vrijheid" moet verder worden gesteund De president deelde niet mee, welk deel van het totaal naar Azic zal gaan. Maar vorige maand heeft Harold E. Stassen, dc duecteur van de buiten landse hulp, verklaard, dat 2.140.5 mil boen dollar, wat tweederde is van het totaal, gereserveerd zou worden voor vijftien Aziatische landen In de boodschap van de president wordt gezegd, dat van het totaal (3.530 millL>en dollar) ongeveer 1.717 2 mil joen dollar gebruikt zal worden voor mi litaire bijstand en uitrusting van troe penuniformen en schoenen bijvoorbeeld. Eisenhower vraagt 712.5 millioen voor economische bijstand en 1.100.3 millioen voor defensiesteun. Dit laatste bedrag dient zowel economische als defensie doeleinden van die voornamelijk Azia tische landen, du- defensiemaatregelen uitvoeren, welke boven hun financiële draagkracht gaan. Hieronder valt de ver sterking van de defensie van dc natio nalistische regering van China op For mosa en militaire bevoorrading van Ko rea. r"ANt Ai'-E IIi" Wins 1 kW M5| De Frunze PTT zal niet ingimg run 6 Juni een nieuwe serie zegels op rIe markt brengen. Het zijn i tin.Inn en naar beneden: een zegel ter gelegen heid 10n de .ïflsle herdenking mn de ■.lerjtlag MI" I'd es I "erneeen zegel, die de toenemends' electrificatis' tin de sptturicegen in lieeld brengt en een liwhtpostzegel met het portret i an de aiinrrice Murs.se ISuflie. Een Nederlands meisje en een Amerikaanse soldaat zijn gisteren in an Kassei bij een auto- ongeluk om het leven gekomen. De auto waarin zij reden kwam in botsing met een vrachtwagen. Het meisje is de 25-jarige mej. C. van R. uit Amsterdam, een studente. De chauffeur van de vrachtwagen, bleef ongedeerd. Voor het landgereeht te Djakarta is vandaag e»n begin gemaakt met de behandeling van een nieuwe zaak te gen Nederlanders, die verdacht wor den van subversieve activiteiten. Evenak in de zitting van Maandag in het proces Jungschlaeger, was mr Bouman, die ook in deze zaaik als verdediger zou optreden, niet versche nen, omdat hij nog geen antwoord van de minister van Justitie heelt ontvan gen, op zijn verzoek om gevrijwaard te blijven van beschuldigingen van de zijde van getuigen. Verdachten in de zaak, die heden diende, zijn de Ne derlanders E. 1. M. Versteegh. 53 jaar oud, geboren te Djogja, I. A. M. Schmutzer. 30 jaar oud, geboren de Djakarta en de Indonesiër J. Caton 42 jaar oud. van geboorte Nederlan der, geboren in Djakarta. Djaksa Sianaan las de dagvaarding voor. waarin staat, dat verdachten te zamen. dan wel afzonderlijk in de pe riode tussen 1950 en februari 1954 in het gebied van Tasikmalaja op Java opstandelingen hebben gesteund Indien dergelijke feiten vallen on der „hulpverlening aan de vijand" staat daarop de doodstraf, of levenslange gevangenisstraf, dan wel ten hoogste 20 jaar gevangenisstraf. Verdachten ontkenden ten stelligste het hun ten laste gelegde. De zitting zal op 26 Mei worden voortgezet. '1 éi De jubileum landdag i an de U.V.V., welke deze Unie in „Kras" in Amster dam hield, in verband met met het tienjarig bestaan, kreeg IVnensdagmorgen een bijzonder feestelijk harkt er door bet bezoekdat II.M. Koningin Juliana vnt rncacht aan de jubilerende dames bracht. Deze foto, gemaakt in Krasnapolski, toont het moment, wuurop de leden ian hel dagelijks bestuur van de Unie aan HM. worden voorgesteld. ..De voorzitter van de Amerikaanse stafchefs, admiraal Arthur W. Radford, en vice-minister van Buitenlandse Za ken Walter Robertson zullen zich on middellijk per vliegtuig naar Formosa begeven in verband met de gespannen toestand die In het gebied van Formosa blijft voortduren." Dit heeft het Ameri kaanse ministerie van Defensie bekend gemaakt. Radford en Robertson zullen overleg plegen met functionarissen van de Chi nees-nationalistische regering in het ka der van het verdrag van wederzijdse hulp met Formosa. In Washington werd vernomen, dat Radford voornemens was over enige da gen naar Europa te vertrekken om deel te nemen aan een commando-oefening van de Navo De toestand in het Verre Oosten was echter voor president Eisen hower aanleiding de reis naar Europa van Radford af te gelasten. Uit goedingeüchte bron vernam A.F.P. later, dat Radford cn Robertson naar Formosa gaan om te proberen generaal Tsjiang Kal-Sjek over te halen tot eva cuatie van de eilanden Quemoy en Mat- soe, welke vlak onder de kust van com- munistisch-Chlna liggen. Een. tweede factor welke aanlei ding heeft gegeven tot het uitzenden van Radford en Dobertson is de toe genomen levering van Russische straalvliegtuigen van een der laatste typen aan communistisch China. De Amerikaanse inlichtingendienst is ge waar geworden, dat er de laatste tijd meer van die toesnellen uit Rusland naar China gaan en dat sommige er van een vergelijking met de "beste Amerikaanse machines kunnen door staan. Mr. Beyen is van mening dat na de ratificatie van de Parijse Accoorden er geen militaire obstakels meer zijn, die de verdere voortschrijding van de Euro pese integratie belemmeren en dat de draad opnieuw kan worden opgenomen die in September 1952 op de Luxemburg se conferentie is blijven liggen. Toen besloten de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat een (Van onze verslaggever i Het motorschip van cie Koninklijke Eolterdamsche Lloyd, de Kota Baroe, is gisteravond omstreeks half elf na bij Maassluis uit het roer gelopen en aan de Noord wal van de Nieuwe Wa terweg aan de grond gevaren. De sleepboot „Maas" van L. Smit en Co., Internationale Sleepdienst voer dadelijk ter assistentie uit en tegen één uur gelukte het de „Kota Baroe" weer vlot te trekken. Gedurende de tijd dat het schip zich £n de moeilijke! positie bevond, moesten cok maatrege-( len worden genomen voor de scheep-1 vaar' op de Nieuwe Waterweg. 1 Het schip stak met de achterzijde in| dc rivier en nagegaan werd of er vol-l doende ruimte aanwezig was voor del passerende schepen. Dit bleek rutm-l schoots het geval. Ter hoogte van oei plaats, waar de „Kota Baroe" was ge-I strand, bleef zelfs nog zovyri ruimtel over dat twee schepen elkander konden| passeren. Het schip was op weg naar Liver pool. Voorzover bekend heeft de „Kota! Baroe" geen "-'«menswaardige sehadej opgelopen. DE Afrikaans-Aziatische confe- verplichtingen volgens bovengenoemde overeenkomsten na te komen en zij rentie te Bandoeng heeft Don- uj. ernstige hoop. dat de Verenigde derdae er op aangedrongen, dat Naties de betrokken partijen zullen bij- x, j- i-i. ,i staan een vreedzame oplossing van het Nederland zo spoedig mogelijk de eesch,i te vinden". onderhandelingen met Indonesië De resolutie zal worden opgenomen m de slotverklaring der conferentie, zal heropenen „teneinde zijn-^ Werd in conferentieleringen ver- vcrplichtingen inzake Westelijk klaard, Nienw-Hninen gebaseerd od des-Mohammed Ali van Pakistan en Nieuw vxumca, „eoasetio op u s xehroe van India, cue onderling vele betreffende overeenkomsten met bittere geschillen hebben, zijn naar Indonesië uit te voeren" .aanleiding van het Indonesische voor- indoneste. Uil ie toeren su.; voor het eerst tijdens de conferen- tie met elkaar in botsing gekomen. Ali betoogde op de zitting van de politieke commissie: „Wij behoren de Ver. Naties niet te veroordelen". Nehroe stond op en verklaarde. ..U probeert enkele grote mogendheden in bescherming te nemen". ..Wij willen geen grote mogendheden in bescherming nemen", antwoordde Alt, volgens gedelegeerden, die de zit ting hebben bijgewoond, doch wij wil len" de Ver. Naties evenmin veroorde len. omdat het de Ver. Naties zijn, die dit probleem tot een oplossing moeien brengen". De eerste gedelegeerde van Turkije Fatin Zorloe sloot zich bij Pakistan aan en zei: „De Vas- Naties vormen een unieke internationale organisatie en wij moeten haar morele en materiële kracht op geen enkele wijze afbreuk doen". Ceylon, de Libanon en Irak kant len zich eveneens tegen de aanval op de Ver. Naties, Volgens conferentiekringen besloot de politieke commissie vandaag, eenstem mig. dat de conferentie de volgende verklaring inzake steun aan de Ara bieren in Palestina zou uitgeven: „Met het oog op de bestaande span ning in het Midden-Oosten, veroorzaakt door de Palestijnse kwestie, steunt de AA-eonferentie volledig de rechten van de Arabieren in Palestina en vraagt zij uitvoering van de resolutie der Ver enigde Naties inzake het Palestijnse vraagstuk en vreedzame regeling van deze kwestie". Tsjou was van mening, dat factoren van buiten de werkelijke oorzaak van de „Palestijnse tragedie" waren. Hij zou verklaard hebben, dat deze kwestie ge lijk was aan die van Formosa. £JE PREMIER van Ceylon, sir John Kotelawala, heeft gisterem in Bandoeng de oprichting van een onaf hankelijk Formosa voorgesteld als de juiste oplossing voor het meest drin gende probleem in het Verre Oosten. Hij probeert reeds twee dagen een bijeenkomst te beleggen van natio nale leiders met inbegrip van de premier van China. Tsjoe En Lai, en de premier van India, Nehroe, om zijn voorstel te bestuderen. Volgens confereiilïek'ringen nam de politieke commissie eenstemmig de vol gende resolutie over Westelijk Nietiw- Guinea aan: „De Aziatisch-Afrikaanse conferentie steunt, tegen de achtergrond van het door haar tot uitdrukking gebrachte standpunt inzake de opheffing van ko lonialisme. het standpunt van Indone sië in de kwestie-West-Inan. gebaseerd op de desbetreffende overeenkomsten tussen Indonesië en Nederland. De Aziatisch-Afrikaanse conferentie dringt er bij de Nederlandse regering op aan, zo spoedig mogelijk de onder handelingen te hervatten, teneinde haar assemblee ad hoc in te stellen en deze opdracht te geven een Europese grond wet te ontwerpen met een Europese Politieke Gemeenschap en daarbij be horende organen. De assemblee ad hoe heeft deze taak vervuld en een ontwerp statuut voor een Europese Gemeenschap tot stand gebracht. Eén van de bouw stenen van deze ontwerpstatuten vorm de de Europese Defensie Gemeenschap. De verwerping van de E.D.G. door Frankrijk deed echter het werk van de assemblee ad hoc naar de boekenplank verhuizen. Het ontwerpstatuut had over eenkomstig de besluiten van de Luxem burgse conferentie van September 1952 tot grondslag moeten dienen voor de constructie van de Europese Gemeen schap. Naar verluidt is minister Beyen van mening dat op de komende conferentie van de ministers van Buitenlandse Za ken der zes landen van de Kolen en Staal Gemeenschap die half Mei in Lu xemburg zal worden gehouden, de Bene- luxlanden het initiatief dienen te nemen door voor te stellen de Assemblée ad hoe opnieuw aan het werk te zetten en het ontwerpstatuut op basis van de ge wijzigde omstandigheden en van de nieuw te geven richtlijnen te herzien. De economische integratie in Europa zou volgens de heer Beyen via de vorming van een supranationaal gezagsorgaan moeten leiden tot een schepping van een gemeenschappelijke Europese markt. De Belgische minister de heer Spaak, ge looft niet dat deze globale aanpak in de andere landen vee! kans van slagen heeft en staat op het standpunt dat men be ter kan trachten voor bepaalde sectoren zoals het Europese transportwezen en de Europese energiebronnen gemeen schappen op te richten in geest van de Europese Gemeenschap voor kolen en Staal. Men zou dan voor deze gemeenschap pen ook de organen van de Kolen en Staal Gemeenschap kunnen gebruiken ril. de Hoge Autoriteit, de Algemene Ver gadering. Het Hof van Justitie enz. De standpunten van Nederland en Bel gië lopen dus nogal uiteen, maar lijken niet onoverbrugbaar. In Den Haag heeft men althans goede hoop dat Spaak en Beyen het met elkaar eens zullen wor den. Sir Anthony Eden is gekozen tot leider van de Britse conservatieve partij, als opvolger van Sir Winston Churchill. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebben het voornemen de officiële plechtigheid ter herdenking van tien jaar herwonnen vrijheid, weike op 5 Mei, 's middags van 17.30 tot 18.30 uur in de Nieuwe Kerk te Amsterdam wordt gehouden, bij te wonen. De mogelijkheid bestaat, dat ook de oudste Prinsessen hierbij aanwezig zui len zijn. ÏN het dezer dagen verschenen orgaan „Berichten cn Bijdragen" \an C.N.S. kuir.t bat getuigenis voor, dat de Hoofdcommissie aa Christe lijk Nationaal Schoolverband onlang» richtte tot de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk en te vens het antwoord van de Synode. De duidelijke strekking van het stuk van C.N.S. was, in verband nM de actie „De giote Trek'", er op te wijzen, dat het onvoldoende is tot het lezen van dn Bijbel aari te sooren, als men niet tce'ijkertijd maatregelen neemt om deze Bijbel te leren lezen, i.e. het advies te geven, de Kinderen te zenden naar scholen, waai dit le zen in de Bijbel wordt geleerd. Het slot van het getuigenis der Hoofdcom missie luidde: „Wij rijn dan ook van mening, dat de opwekking, om het bijbellezen in ere te herstellen, verge zeld moet gaan van een opwekking, aan de Bijbel weer op de scholen in Nederland de plaats te geven, die hem toekomt. Wij dringen er dan ook bij u op aan te bevorderen, dat de kinderen van ons volk gezonden wor den naar scholen, waar de Bijbel on belemmerd kan worden onderzocht en dat op scholen, waar dit nog niet ge beurt, de gelegenheid daartoe worde geschapen of uitgebreid". De Synode schreef een kort ant woord, waarin zij meedeelde ten volle te kunnen onderschrijven d conclusie, dat de Bijbel op de scholen in Neder land de plaats dient te worden gege ven, die hem toekomt. Op de zinsnede, waarom het het C.N.S. vooral te doen was, nl. te bevorderen, dat de kinde ren van ons volk gezonden worden naar scholen, waar de Bijbel onbe lemmerd kan worden gelezen en on derzocht, dus de Christelijke scholen, is de Synode helaas niet ingegaan. Zolang de Synodale uitspraak van 1952 in zake het schoolvraagstuk ge handhaafd blijft, zal men wel tever geefs moeten wachten op een verkla ring, waarin de Ned. Herv. Kerk haar voorkeur vóór de School met de Bij bel boven de neutrale school zal ken baar maken. Het Herderi'jk schrijven opent in dezen ook niet het minste perspectief. (Van onze parlementaire redacteur) OP HET ogenblik worden door het departement van Economische Za ken enige tienlallen artikelen onder zocht op hun. handelsmarges. Het feit, dal een onderzoek wordt ingesteld, wil nog niet zeggen, dat er tegen de De minister-president dr. "W. Drees zal op Dinsdag 26 April "s avonds om zeven uur een radiotoespraak houden in het programma van de K.R.O. over Hilversum I. De titel van deze toe spraak is: „Terwille van hen, die wij niet vergeten". In verband hiermede zullen de nieuws- oerichten, die normaal van 13.00 zot 19.10 worden uitgezonden, die dag_wor den uitgezonden van 19.05 tot 19.15. Prins Bernhard zal Zaterdag a.s. een korte rede uitspreken op de vergade ring van de Stichting '40-—*45 te Amster dam. Voorts zal de Prins Maandag 25 April om 20.00 uur voor de zender Hilversum II spreken over deze Stichting. Het hoofdkwartier van de Griekse gendarmerie meldde vandaag telefonisch, dat tengevolge van een aardbeving vrij wel elk gebouw' in de Griekse haven stad Volos geheel of gedeeltelijk is ver nield. Het bericht is nog niet officieel be vestigd. Volos heeft normaal een bevolking van 51.000 zielen. Op het observatorium van Athene werd gezegd, dat de schok bijna even krachtig was als die van Dinsdag avond, toen in Volos 1000 huizen wer den vernield. Het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft bekend gemaakt, dat er van morgen in Volos vijf lijken geborgen zijn. Er zijn verder acht ernstig gewon den. Het ministerie deelde mee. dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk groter is. Volgens het observatorium vond de schok plaats om 07.18 Ned. tijd. De auto riteiten in Athene hebben de vrees uit gesproken, dat de schade welke door de ze tweede belangrijke schok is aange richt, „enorm" zal zijn. Zij wezen er op dal alle gebouwen in de betrokken streek reeds verzwakt wa ren door de voorafgaande schokken. Inmiddels heeft een coördinerende raad een spoedbijeenkomst gehouden. De raad gaf de minister van Binnenland, se Zaken. Ionnis Nicolitsas. opdracht onmiddellijk naar Volos ie gaan en de leiding te nemen bij de hulpverlening aan de getroffenen. Ook uit het Pyrgos gebied in de Pele- ponesos werd een aardschok gemeld. Deze was echter niet ernstig en heeft weinig schade aangericht. Het bureau van de premier heeft be kend gemaakt, dat er met grote spoed voorraden uit Athene, Larissa. Kozane en Saloniki naar het getroffen gebied worden gebracht. Een bataljon genie, gestationneerd in Verria in Macedonië, heeft opdracht ge kregen om zich onmiddellijk naar Volos te begeven. handelaars en fabrikanten van deze artikelen ook maatregelen zullen wor den genomen. Wel is het zo, dat het departement enige misstanden zijn gerapporteerd, die een onderzoek rechtvaardigen. Het is echter reeds voorgekomen, dat bij het onderzoek kon worden vastgesteld, dat deze misstanden incidenteel zijn en geen grond bieden voor het treffen van een algemene maatregel. Het de partement, en speciaal de afdeling kartelbeleid wenst n:et mede te delen ten aanzien van weike artikelen het- onderzoek gaande is. omdat het gevolg daarvan zou kunnen zijn, dat het publiek het kopen van de artikelen voorlopig staakt. Persberichten over een in gang zijnd onderzoek naar de prijzen van bril- moniuren en bouwmaterialen worden dan ook betreurd, omdat het helemaal niet zeker is, of er voor de overheid wei voldoende reden bestaai hier in te grijpen. Hei onderzoek is namelijk nog in volle gang. Opticiens beweren dat de marges voor brillen nogal verschillen. Even als de artsen kijken zij hun publiek op de welstand aan. wat men op de prijs van een bril voor iemand met een geringe draagkracht laat vallen, verbaalt men veelal op de kopers, die het beter kunnen betalen. Bovendien leveren zij tegen goedkope prijs aan ziekenfondsen. Het departement wil, voordat het een oordeel uitspreekt, precies weten hoe de rituatie bij de briüenverkoop is. Ook met de bouwmaterialen is het geen eenvoudig geval, vooral niet wat het aardewerk betreft, omdat de vraag naar Nederlands aardewerk in Belgie zo groot is. dat daar een hogere prijs kan worden verkregen dan bij verkoop in Nederland wordt gevraagd. Is hier sprake van ongeoorloofde prij zen? Ook hier is eer. grondig onder zoek nodig, voordat een oordeel kan worden uitgesproken professor C. F A vuu Dam heeft bij rijn bezoek aait Buenos Aires gezegd, dat prins Bernhard „één van rijn beste leerlingen" is. De hoogleraar deelde aan de pers mee, dat hij dc afgelopen vier jaa> elke Dinsdag aan print Bernhard en zijn secretarissen en aides Spaanse les heeft gege ven. „Het is een van de meest amusante ervarin gen van mign leven", zei Hitb Prins Bernhard mmiki goede vorderingen, aldus professor Van Dam. El ke week vertaalt hij een bladzijde vau werken van de ISe-eeuwse Ne derlandse historicus Robert Fririn in het Spaans en een bladzijde van de Spaanse auteur Don Ramon Perez de Ayala in het Nederlands. „tlV is een van mijn baste leerlingen en ik ben erg trots op hem" Pro}. Van Dam ver telde. dat de Nederland se scholieren behalve hun moedertaal, Frans. Duits en Engels leren, doch dat zij volgens hem de keuze moeten hebben tussen Frans en Spaans,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1