r Stakingsles Algemene huurverhoging niet verantwoord geacht y Fran s-Tunesisch protocol vanmorgen getekend Russisch kolonialisme fel aangevallen REGERING ANTWOORDT TWEEDE KAMER: „Betrokken wetsontwerp maxi maal toelaatbare is A(H)A Westelijk antwoord over Oostenrijk CEYLON VERRAST BANDOENG Den Haag gaf nog geen commentaar Mr. Van Staay wijst benoeming af Rumoer om een dokter op de Faröer Bevolking verzet zich tegen overplaatsing van arts Lading zwavel raakte in brand Grote Vier? Nieuwe aardbevingen in Griekenland STAD VAN 65.000 INWONERS BIJNA GEHEEL VERWOEST BESTANDSLIJN IN STRAAT VAN FORMOSA? „Tegenover Formosa 800 1 ic<> tuiden" i YiuJI'AG 22 AP Kil, 1955 v___— GEKTlüiNDE JAAKGAlNG No. 3üo9 Weerbericht o Brits-Frans accaord Twist tussen Tsjoe en kolelawala Actie legen onderwijswet in Zuid-Airïka De resolutie in Bandoena Jacht op Hollandse Nieuwe begint 23 Mei De jacht op de „Hollandse Nieuwe" wordt op 23 Mei om 17 uur 's middags opengesteld. Dit' heeft het bestuur van het Bedrijf schap Visserij, behoudens goed keuring \an minister Mansholt, vastgesteld. Per rederij zal een aantal sche pen, vermoedelijk ongeveer de helft, voor de jacht worden aange wezen. Het ligt in de lijn der ver wachtingen, dat per schip 60 drijf netten gevoerd zullen mogen worden. De vloot vaart dus twee dagen na vlaggetjesdag, die op Zaterdag 21 Mei wordt gevierd, uit. Den Haag gaat opnieuw een wethouder kiezen NIEUW SOW"JET VOORSTEL AAN JAPAN In Zeven personen om liel leven gekomen Britse spoorwegmannen blijven op hun stuk staan Deponering ..ParijT* PROCES JUNGSCHLAEG ER Geen' „garantie'1" voor mr. Bonman Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef ii=i7<y» rj n Postbus 1112 - Postgiro No. 4245;9 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Poslsi>o 424S67 Redactie: Tel. 111892 - Advertentie-afd Te?. 114402 Dordrecht Schefferspicin 3 Tel "oon 4570 Postgiro No 424208 Klachlendienst Tel. 7314 Gouda: Fluwclensingcl 104 Red Tel. 2867. Adv. Tel. 4736 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEl'NJNt» en .Mr. K. AN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: IETS ZACHTER. Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer. Vannacht in het Zuidoosten van het land plaatselijk lichte nachtvorst. Morgen overdag over het algemeen iets hogere temperaturen dan vandaag. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richting. 38 April* /on op 5 31 onder 19.51; maan op 530 onder 21.43. Hoofdredacteur: Dr. -X. A. H. J. S. BRUINS SLOT NA zesentwintig dagen te hebben moeten zwijgen is de Britse lan delijke pers weer gaan spreken. En het is begrijpelijk, da de Bru te binden nu hun met mals commen taar op deze staking geven. In feite hebben 600 technici het En gelse krantenbedrijf lam gelegd. De ty pografen, journalisten en het kantoor personeel waren mei bij de staking betrokken. Zij dreigden wel het slacht offer te worden. Want de bladen kon den op den duur dit personeel niet aan houden. Men heeft zelfs de typogra fen moeten ontslaan. Daarbij ging he om 2G.000 mensen. In die zesentwintig dagen vond hc aftreden van Churchill plaats, vorm de Eden zijn Kabinet, werden Algeme ne Verkiezingen aangekondigd, ratifi ceerde Frankrijk de Parijse accoor- den, kwamen de Russen en Oostenrij kers tot overeenstemming en de Brit- N pers mankeerde op het appèl. T N een hoofdartikel in ,.The Times" 1 wordt er op gewezen, dat een der gelijke staking onmogelijk behoort te zijn. In een moderne samenleving is de krant onmisbaar. De krant bevat een enorme hoeveelheid al dan niet opvallende mededelingen die voor al lerlei takken van bedrijf en beroep onmisbaar zijn. Daar is allereerst het plaatselijk-, landelijk- en wereld- aieuws, waarvan de mensen moeten weten, wil het openbare leven op een behoorlijke wijze voortgang hebben. Daarvoor is ook het commentaar van de verschillende opinie-bladen nood- zakelijk. Als onze maatschappij be hoorlijk democratisch zal functionne- ren, dan kan deze veelzijdig gescha keerde pers niet worden gemist. De radio kan de pers niet vervan gen. De B.B.C. heeft tijdens de kran tenstaking meer nieuws gegeven dan anders, maar bet bleef ten slotte een beperkte nieuwsuitzending, die 111 geen verhouding stond tot wat een krant geeft. Wij zien hieruit, dat er bedrijven zijn, waar stakingen uit een oogpunt van openbaar belang niet getolereerd mosen worden. ÜE regering acht hel niet verantwoord de thans voorgestelde huur verhoging uit te breiden tot een algemene huurverhoging van tien pet. zoals door verscheidene Kamerleden was bepleit. Voor dit ogenblik zijn verhogingen als voorgesteld in het wets ontwerp het maximaal toelaatbare. Dit wordt medegedeeld in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer van de minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting over het wetsontwerp tot wijziging van de Huurwet. In deze Memorie van Antwoord wordt verder o.m. gezegd: Het heeft de regering geenszins bevreemd, dat het onderhavige voorstel in brede kringen geen bevrediging kon schenken Ook voor haar was het een teleurstelling, dat de sociaal-economische omstandigheden haar noopten om met een voorstel te komen, dat aanzienlijk minder bijdraagt tot de oplossing van het huurprobleem aan zij zich aan vankelijk had voorgesteld. Ter gelegenheid Kill hel onlangs ialtrohl.cn litiudijk ian rit' Tran se nmbussndeiir in 5rtlcritiritK J. Cnrnier, tccril Donderdagmiddag irt de Franse ItubaiS'lde ren ri'i rptie gehouden. Minister Luns en et hl genat e bieden htm gelukwensen nan f'.l.n.r. Metr. (ittrnier. ambassadeur 1. I'. Cornier, minister ntr. M. A. Luns en Met r. Luns. t'p de neg tussen de Braziliaanse slttd lltn de Janeiro en Sao Pair/» hotste et n nntohns tegen een i a/i de tegen- ct erliggcndr h-nn1 komende r lach'u ogen. Tengei nlge hirriati donk de litis in i ijltien nieter diep rut ijn. Men mag nog tan een wonder sprelten, dn! hij du nnpetal slechts tu ee mensen He dood t enden, tem ijl zes personen zwaar teerden gen oud. [)e foto toont ons de hits, zoals d**ze hij het onset al kit'tnt te liggen. Inmiddels sieml het tot verheugenis, d3t mei zo grole eenstemmigheid, als in het voorlopige verslag tot uiting komt, de noodzaak van verdere huur verhoging wordt bepleit. De beantwoording van een aantal in het voorlopig verslag gemaakte opmer kingen, kan naar de minister voor komt, in hoofdzaak worden samenge- vat in de beantwoording van de vol gende, zijns inziens esserttiele. vragen: a. Moeten verdcie huurverhogingen in een van tevoren vastgesteld sche ma worden vastgesteld of uitgestip peld? b. Is het inderdaad noodzakelijk (ie E wijze waarop men se moet voorkomen, moet echter verschil lend zijn. De Amsterdamse tramsta- ktng leert ons. evenals de spoorweg staking van 19-03 dot deed, dat der gelijke stakingen door de Overheid strafbaar moeten worden gesteld. Maar men moet met strafbaarstel ling van stakingen in de private sec tor echter zeer voorzichtig zijn- De Times beveelt voor het dagblad bedrijf het stelsel aan, dat in Zweden heerst waar de werknemers en de werkgevers in het dagbladbedrijf over eengekomen zijn, dat stakingen en uit sluitingen niet zullen plaats vinden. Waterdicht is het stelsel met ichrijft „The Times". Inderdaad, want in Engeland hebben 800 onder com munistische leiding staande technici het hele bedrijf en 20.000 bedrijfsge- coten tegen hun wil tot werkloosheid gedoemd. MEN ziet hieruit, hoe gevaar».jk óss communistische activiteit is. Dt ooi, -..unisten volgen een tactiek, ai< de Overheid als het ware bijna dwing om m te grijpen in de private sector In Engeland bedreigden zij door hui geraffineerde stakingstactiek eigen lijk oe staking»vrijheid. Zij proberen door hun optreden van de vrije siaten dwangstaten te maken. Daar lokken zij ais het ware ue Overheden toe uit Het is van belang dit door te heb ben. En daarom moeten we juist niet de kant uit waarheen de communis ten ons willen dwingen. Integendeel Het enige werkelijke remedie is de geestelijke isolering van de commu nisten, zodat ze geen vat meer kunnen krijgen op de mensen. Uit het Congres der communistische partij in Neder land is gebleken, dat de communisten alles doen om deze isolering te voor komen. Zij mengen zich, niet aie oommunisten te herkennen, onder het publiek om zo hun verderfelijke in vloed te oefenen. Wij zullen er steeds meer rekening mee moeten houden, dat zij dit systeem zullen perfection eren. Waartoe dat leiden kan, leert sowel de Amsterdamse tramstaking als de Britse krantenstaking. De iso lering van de communisten is derhalve «en levensbelang voor onze samenle ving. Franse en Tunesische gedelegeerden i Dit werd bekendgemaakt door een hebben vanmorgen vroeg een protocol van overeenstemming getekend betref fende de belangrijkste punten van de conventies, op basis waarvan Tunesle zelfbestuur zal verkrijgen. Franse woordvoerder, toen de Frans-Tu- nesisehe onderhandelingen over zelf bestuur voor Tunesie kort na midder nacht waren beëindigd. Op de Bandoeng.se conferentie van Aziatische en Afrikaanse mogend heden is gisteren en vandaag fel ge- erd op huurverhoging in zo sterke mate te be perken al» in het ondet havige wets ontwerp i» geschied? e. I» de than» vooi gestelde huurver hoging van voldoende belang voor de veidere ontwikkeling van de volks- j huist enting om de nadelen, die aam een panicle nuurvernogmg veibonden zijn, op de koop toe te nemen'1 Met betrekking tot de cer»te vraag meikt de mini-ter op, dat het huur- probieem als zodanig bij verschillende gelegenheden reeds uitvoerig werd uit eengezet. Daarbij heelt de regering zich ook over de op!o.--»ing van rilt probleem in algemene termen ctuide- hjk uitgesproken, waarbij als doel stelling werd geponeerd het bereiken van vrije huren bij een veizatligde dehattcerd" over het communisme. De markt Het verzoek om een nadere no- aanvaj 0„ (ieze ideologie werd in- ta over het vraagstuk van de huren s,ezet £i0or (ie premier van Ceylon, kan daarom, naar het de minister voor- ir_ T komt. slechts betekenen, dat men de *'lr John Kolelawala, die van oordeel overlegging zou vven=en van een con- was, dat de eonierentie ook nc creel plan voor de realisatie van de 1 nieuwste vorm van kolonialisme dien- in algemene termen reeds door de j de te veroordelen. Sir John wees op regering geformuleerde doelstellingen. I de Oosteuropes^ volkeren, die zijns De regering meent echter, dat zij tot i inïiens (ioor Rusland werden onder- het overleggen van een zodanig plan in de vorm van een nota niet kan overgaan Voor het uitstippelen van tijdens de rede van oe pre- een concreet plan tot het optrekken mier van Ceylon tekende premier van de huren zou namelijk op de eer-l Tsjoe En-lai van communistisch China »te plaats kennis nodig zijn van de 1 protest aan. Hij heeft vanmorgen op rendabele huren, du» van de bouw- j de rede van Sir John geantwoord, kosten, op het moment, dat de huur vrijgelaten kan worden, dit is bij een Tsjoe zeide van mening te zijn. dat de verzadigde rnoi'kt. Deze kennis nu is bespreking der ideologieën op de confe- Kort daarna werd ur een gezamenuj- ten eneilmaleT-'met aeiHvtzig. terwij!-retitie niet thuis hoorde. Zijn lede werd ke verklaring van ce beioe delegaties! €en enigszins betrouwbare prognose door de afgevaardigden zeer gematigd gezegd dat overeenstemming is be-i hierover met te geven is. enoemd. Ook Nehroe zeide, dat alles reikt over een algemene conventie en Voor zover zij daarover beschikt moesl worden vermeden, wat tot twee spalt op de conferentie zou leiden. Doch de verteenwoordigers van de pro-Wes- gezelenen. juridische zaken bestuursza- z meem echler met toe t kunnen kenen economische aangelegenheden Crg om concreet langjarig De conventies zijn nog met opgesteld 3an tel. dsACl,ssie te stellen, in hun uiteindelijke vorm doch de dele- gaties zullen uiterlijk 30 Mei bijeenko- mVUïlg men om ze te paraferen en nog te spre ken over enkele andere conventies De vraag, of de omvang van de De Franse premier. Edgar Faure. zei-1 voorgesteld® huurverhoging inderdaad de dat alle beperkingen op een na op de j in die mate moet worden beperkt als bewegingen van de voorzitter van de jn hei onderhavige wetsontwerp, is neo-destour jiartij. Habib Bourguiba, j geschied, beantwoordt de regering be thans zijn opgeheven. Hij zei dat het nu I vestigend. De minister is bij de mon- aan Bourguiba zelf ligt te beslissen of deling* beraadslagingen omtrent de hij naar Tunesia zal terugkeren. begroting 1955 van zijn departement Bourguiba i» reeds sinds twee jaar uit Tfl"" uiivoerig op deie in izi ;.ut'.uoi„ op uo jet-nota zin .Tunesie verbannen doch woont de laat-1 3 worden vei zocht i óor de bijeenkomst van ,te n,d ln bijna volledige vrijheid in 7 a 0 Zie verder pagina 5 De Fianse en BriUo minister -.an Bui tenlandse Zaken, Anionic Pinay en Ha rold MncMillan. zijn gisteren m Londen overeengekomen de Sowjet-Ume weldra te doen weten, dat Fiankrijk en Gioot- Brittannie het Russische voorstel tot het spoedig sluiten van een Ooslemijks vre desverdrag steunen. Dit verluidt m di plomatieke kringen te Londen. ministers van Buitenlandse Zaken een Frjnjfujjc Oesiïi ék:r,„ van de ambassadeurs :r. We nen cn Oostenrijkse legenngsvertegen- woordigers l houden De VciCi.nu. Staten ocboen reeds eer der hun instemming betuigd met deze regeling, zo werd vernomen Naar A.F.P. in gezaghebbende krin gen verneemt, menen Pinay en Mac- Milian. dat de Oostenrijkse neutraliteit zich moet beperken tot militair gebied. Oostenrijk zou volgens hen dus niet lid van de Navo kunnen worden, doch wel zou het zich moeten kunnen aan sluiten bil Europesec organi.-atics op cconomi.-ch gebied De ministers menen voorts, dat hel voor het Oostenrijkse leger genoemde cijfer van 53.000 man te klein is en dat cieze kwestie op een conferen tie over het Oostenrijkse staatsverdrag besproken moet worden. Het Afrikaanse Nationale Congres, de leidende politieke oigamsatie van de naturellen in Zuid-Afnka. heeft Donaei- dag a! zijn afdelingen bevolen de actie tegen de nieuwe wet op het onderwijs van Bantoes uit te breiden. Het con- gres dringt er bij alle Bantoe-oudeis oj» aan. dat zij op 25 April hun kinderen niet naar school laten gaan. Het ministerie van Buitenlandse I gen over Nieuw-Guinea met Indone- Zaken in Den Haag weigerde gister- jsië te hervatten en een beroep wordt middag commentaar te leveren op j gedaan op de Ver. Naties om de bei- het bericht dat de politieke cominis-'de partijen daarbij behulpzaam te sie van de Aziatisch-Afrikaanse con-jzijn, ferentie te Bandoeng een resolutie heeft aangenomen, waarin Nederland! E,('n officiële reactie is van de Ne wordt uitgenodigd de onderhandelin-' derlandse regering pas tvrse landen, t.w. Turkije, Pakistan, Irak, de Philippijnen en Ceyion hielden voet bij stuk en wensten, dat het kolonialis me zowel m zijn oude ais nieuwe vorm zou worden besproken. Turkije diende vervolgens een resolu tie in. waarin het standpunt van de anti communistische landen werd geformu leerd. De i esoiutie was opgesteld door Iran. Irak. de Libanon. Lybie. de Soedan, Li beria, Turkije en de Philippijnen. De resolutie luidde als volgt: „De Aziatisch-Afrikaanse conferentie, het probleem van de afhankelijke volken en het kwaad voortvloeiend uit overheer sing. exploitatie en onderdrukking in alle vormen bestudeerd hebbende: 1. Verklaart vertrouwen te hebben in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon en de rechten van de volken op vrijheid en onafhankelijheid. 2. Veroordeelt alle soorten van poli tieke. sociale, economische, culturele, intellectuele en geestelijke overheersing van volken. 3. Veroordeelt alle typen van kolonia lisme, met inbejpip van de internatio nale doctrines, die hun toevlucht nerrien tot methoden van geweld, infiltratie en i subversie. 1 4. Doet een beroep op elke deelnemer aan de conferentie, alsmede op elk ander land om zich te onthouden van het be oefenen van het kolonialisme in welke vorm ook. Ook door andere landen werden reso luties naar voren gebracht, o.a. door China en Indonesië. Een sub-commissie werd benoemd om te trachten een com promis te bereiken. Deze sub-commissie zal zo spoedig mogelijk aan de plenaire zitting van de conferentie verslag uit brengen. HET zou al heel vreemd sijn als de A.A. conferentie te Bandoeng zich niet met Nederlands Nieuw-Gui nea zou bemoeien. Ze heeft het gedaan in een vrij slappe resolutie, die in de politieke commissie uit de bus gekomen is. Het merkwaardige is, dat de com missie haar pro-Indonesisch stand punt baseert op haar mening, dat het kolonialisme afgeschaft moet worden. Maar dat de uitlevering van de Pa- ooea's aan Indonesië de creatie van kolonialisme is en dal ,;et Nederland se bewind met instemming van de be volking wordt gevoerd, dringt niet tot haar door. Het is met zelfbeschikking en kolo nialisme daarginds als het met vrij heid en democratie achter het ijzeren gordijn is. De woorden dienen om het tegenovergestelde van wat ze beteke nen uit te drukken. Dr. mr. .1. A. M. van Staay (K.V.P.), die Maandagmiddag jl. benoemd werd tot wethouder van de gemeente 's-Gra- venhage, heeft gistermiddag bekendge maakt, dat hij deze benoeming piet wenst te aanvaarden. Het blijkt hein niet mogelfjk te zijn zich op korte ter mijn vrij te maken van zijn advocaten praktijk. De gemeenteraad zal nu binnen acht dagen bijeenkomen om opnieuw over ie gaan tot de benoeming van een wet houder in de vacature-Feber. De benoeming van mr. A van Ftasy geschiedde eerst nadat vier stemmingen gehouden waren. Reeds na de eerste stemming verklaarde mr. Van Staay. dat hij een eventuele benoeming niet zou aanvaarden. De meerderheid van de raad hield evenwel geen rekening met deze mededeling en biacht toch haar stem op hern U't. B'j tie drie M- gende stemmingen vieler af de offic.ële candidaat vsn de K.V.P.. de heer Vugts en de candidaat van de P. v.d. A., dr. Van den Tempel. De Sowjet-Unie heeft Japan voorge steld, vertegenwoordigers van beide San-, den te Landen at Genève bijeen te la ten komen om kwesties van diplomatie ke betrekkingen te bespreken, aldus méldt het Russische nieuwsbim'Jj Tass.' De twee landen hebben reeds beslo ten. te spreken over beëindiging vant de. formeel tussen hen nog bestaande staat van oorlog. Zij zijn het tot dusver echter nog niet eens geworden over de plaats van de conferentie. Rusland had deze in Tokio of Moskou willen houden. Japan echter stond op New York, de zetel van de V.N. Het jongste voorstel van de Sowjet- Unie is gedaan in een nota. welke op 13 April aan de Japanse waarnemers bij de V.N. is overhandigd, aldus Tass. se diplomaten op '27 April a s m Lon den bijeen zullen komen om plannen te maken voor een viermogendheden-confc- rentie met Rusland. Pinay deelde du aan de peis mee. o De Griekse stad Volos, waar Dins- 049 grote schade werd aangericht door een aardbeving, is gislercn zoals reeds 'n een doel van onze edities werd ge- tneld opnieuw door een aardbeving Seiroffen en zo goed als geheel ver woest. Minder dan honderd huizen in de siad van 65.000 'inwoners zijn ge spaard gebleven. Volgens mededelingen van het biiekse mmivterie van Binnenunehe zaïten zijn zeven personen om het leven gekomen en zestig gewonci. Dc tootand v»n drie ernstig gewonden zou zeer cfnstig zijn. In vroegere berichten was gezegd, dat er twaalf doden gevallen Waren. De bevolking, die sedert de aard beving van Dinsdag waardoor 3.500 Mensen dakloos werden in een pa niekstemming verkeerde, i» grotendeels naar de heuvels in de omge\ uig ge vlucht. Een aantal inwoner» viucntte naar do haven, waar zij de beman ningen van de schepen smeekten hen aan boord te nemer, cn het „vervloek te land" te verlaten. Na de aardbeving an gisteren hing een grote stofwolk boven (ie »tad. Een politiefunctionaris van Volo» vei- klaarde. dat de beving van Donderdag sterker was dan die van Dinsdag, v eel dorpen in de omgeving van de stad zijn eveneens verwoest. De leiders van 70.000 Britse spoor- mannen hebben na een bespreking met minister van Arbeid Sir Walter Monck- ton verklaard dat hun plan voor een nationale staking ongewijzigd'is. te verwach ten, wanneer de tekst van de resolu tie bekend is en ook dan wordt het wellicht raadzaam geacht af te wach ten hoe het met deze resolutie in de plenaire zitting van de A.A.-confe- rontie loopt. Niemand verwacht ech ter dat aanvaarding van een soortge lijke resolutie voor Nederland aanlei ding za! zijn zijn standpunt ten aan-terwijl" hij op het punt stond ha een be- zien van Nieuw-Guinea te wijzigen, zoek van 24 uur aan Engeland naar een der ruimen van heli E(,n op de v-er Naties heeftj Parijs terug te keren Britse vrachtschip „Kingsmout met veel zin omdat de algemene ver-' ,p'nay heeft in Londen overleg ge- da! ligplaats had! getean i„ da «ad.™, y.» da VN tat-jÏSiS'Lt'SStïïSt.SS.B'"' Waalhaven bij Frans S wart touw, I geleden geweigeid heeft de zaak v/jj hebben geconstateerd, dat onze hrak vanninropii hrand uit Het1 Nieuw-Guinea op de agencia te plaat- standpunten inzake alle kwesties iden- o ra na uu. ,sen, Iiek /ijn aSdus p schip had een lading zwavel m i en spoedig was een dikke rook-i kolom te zien. Met behulp van de bemanning van het schip bluste de brand weer het vuur. De brand was omstreeks negen uur uitgebroken en legen half tien kon worden gezegd, dat men het vuur mees ter was. Nauwelijks was de brandweer ech ter ingerukt, of de brand begon op nieuw. Een hevige knal werd ge hoord en daarna zocht de rook een uitweg naar alle kanten. De brand weer werd wederom ontboden Een blusboot van de Havendienst spoed de zich eveneons naar de plaats de» onheils en personeel van de gereed schapswagen ging voorzien van zuur stofmaskers aan boord van het schip De gehele morgen heeft men ge tracht het vuur meester te worden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken. Pmay. die op het ogenblik voor overleg met leden der Britse regering, te Londen vertoeft, heeft meegedeeld, dat de bekrachtigingsoorkonden betref fende de Parijse aceooi den. waaibij Mc! veil zin III mn tciltth m. ..uutlenttui zi' tntittitcit htdthcn wSSke w?d®di&,0ogp^atCMd te drS >r weer. Bij,ut tier weken hebben de Parijs en Bonn zullen worden gedepo- bewoners tan - Lnt. hoofdsiru g~-Mt onder het gemis run hun dagelijks necrd. nieuws. En zoals bekent.: een Lontlenaar zónder krnm is maar een halve De Deense regering heeft besloten politie versterking tc sturen naar de stad Klaksvik op de Faroëreilanden, die tussen de Hebriden en IJsland liggen. De plaatselijke autoriteiten hebben om politieversterkïng ver zocht na ongeregeldheden in Klaks- van beschuldigd tijdens de oorlog steun te hebben verleend aan de Duitse bezetting in Denemarken en over deze kwestie is geschil gerezen tussen hem en het Deense medische genootschap. De Deense autoriteiten hadden daarom besloten dr. Halvor- sen over te plaatsen, doch toen de zer dagen plaatselijke autoriteiten met twee dokter? per schip te Klaks- vik aankwamen, verhinderde de be- De Deense regering heeft eenVolking dat zij het ziekenhuis betra- De Fianse minister van Buitenlandse i »chip gecharterd, dat tvaarschijnlijkden gy de betoging voor dr. Halvor- Zaken Antoine Pinay heeft vandaag ge-1 Donderdagavond nog met de politie-gen werd he3 hoofd van de politie zegd. dat Amerikaanse. Britse en Fian- mannen naar de Faroër zou vertrek- van de Faröer gewond. De betogers ken. sneden voorts de meertouwen van het schip door, waarmee de autori- FDDfwPlltlf Vfin tip vik, waar een groot deel van dc be- \jtm±GlA..IILJ.P tail Ut yoIklnff zk.h vereet tegen de over plaatsing van een dokter. Het gaat om dc overplaatsing van dr. Halversen, die hoofd is van het plaatselijke ziekenhuis. Hij wordt er iWÜ* uk f\'i De Amerikaanss regering zal, gehoor gevend aan de Britse drang voor een buigzamer politiek in zake Formosa, d® Chinese nationalistische regering polsen over een compromis-oplossing. Deze zou er op neerkomen, dat in de Straat van Formosa halverwege tussen dit eiland en het vasteland een wapensiilslandslijn wordt getrokken. Dit polsen is. zo verneemt Ass. Press, de laak van admiraal Arthur W. Radford, voorzitter van de commissie van staf-chefs en Walter S. Robertson, vice-minister van Buitenlandse Zaken, die uit Washington naar Formosa vertrokken zijn. Men acht het niet uitgesloten d,u zij Tsjiang Kaï-Sjek zullen meedelen, dat Amerika niet bereid is te helpen bij de verdediging van Quomoy en Matsoe. Ame- i ïka is daartoe krachtens het verdrag met nationalistisch China ook niet, verplicht. Van ambtelijke zijde op Formosa is ver klaard. dat dé nationalisten Quemoy en Matsoe met zullen opgeven. teiten gekomen waren. Deze zijn daarop naar Thorshaven, de hoofd stad van de Faröer. teruggekeerd. Inmiddeis zijn 130 jiolitiemannen uit Kopenhagen naar de Faröer op weg. Communistisch China heeft ongeveer tweederde van zijn luchlmaehl bijeen gebracht in Zuid-China, tegenover het nationalistische bolwerk Formosa, na melijk 800 van de ongeveer 1200 oor logsvliegtuigen. Dit is onthuld door gezaghebbende Chinese nationalistische bronnen. De Indonesische minister van Justi tie heeft aan dc Nederlandse advocaat, mr. H. Bonman medegedeeld, dat hij hem geen garantie kan geven, dat hij gevrijwaard zal zijn tegen vervolgings maatregelen. De brief van de Indonesische minister van Justitie aan mr. Bouman. waarin hij deze mededeelt hem niet de ge vraagde waaiborgen te kunnen geven, werd vanmorgen voorgelezen dooi rech ter Maengkom aan het begin van de tiende zitting van het proces tegen de heer Jungschlaeger. Bij deze behande ling waren wederom geen verdedigers aanwezig. Reenter Maengkom verklaaide. dat de zitting voor.gane kan vinder., aange zien bij afwezigheid van de verdedi gers deze toch alle gelegenheid zullen krijgen de afgelegde verklaringen te be studeren. Daarop werd gehoord getuige Daniel Fredoloen Manoppo. geboren "te Pare Pare (Celebes'!. 38 jaai. thans hande laar te Djakarta. Getuige legde de eed af volgens de christelijke formule. Hij verklaarde Jungschlaeger bij de Nefis te hebben ontmoet. Hierop werd. op verzoek van de rech ter. de zitting met gesloten deuren voort gezet. aangezien zoals de rechter ver klaarde getuige Manoppo drie be dreigingen van een onbekende heeft ont vangen. voor het geval Manoppo een na delige verklaring jegens verdachte zok afleggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1