r Bandoeng Belastingen omlaag met half milliard Regering streeft naar prijsverlagingen een H H99I ■Ha Ambassadeurs te Wenen dienen weg voor te Grote effenen Vier .HUISDIEREN" VAN Grote belangstelling lustrum-mars uoor WIJZIGINGEN IN VOORSTELLEN ANTWOORD AAN MOSKOU Boodschap van H.M. Koningin Juliana aan Nederlandse jeugd Onderhandelen over Formosa Geen garantie Nog geen warm lenteweer Fi arts-Amerikaans verschil van mening over Z. - Vietnam BONN OP 5 MEI SOUVEREIN m TROUW-TOCHT OP 14 MEI Belangrije uitgaven niet voorzien Op w oensdag 4 Mei voor Hilversum I en II Pessimisme in Washington ZATERDAG 23 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. SlioU Prof. mr. R. H. Wol tja hij ongeluk gewond Nederlands jurist zal Roemenen verdedigen Centralen Convent A.R. Kiesverenigingen f Zie verder pagina 5 Tsjoe En Lai: Indonesië hoopt op gemengd bestuur West-Nw.-Guinea V—-J V. (Van onze Haagse redacteur) LEVEN VAN PREMIER EDEN BEDREIGD Bejaardenaftrek Prijsverlatt ng WEST-DUITSLAND zal op 5 Mei zijn lang verwachte souvereiniteit verkrijgen en vier dagen later formeel tot de NAVO toetreden. Di* is in Bonn officieel bekendgemaakt. Te voren had de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Antoine Pinay, verklaard de bekrachtigingsoorkonden van de Parijse verdragen op 5 Mei te zullen deponeren. Van Britse zijde is vernomen, dat Londen dezelfde gedragslijn zal volgen. Amerika heeft de verdragen reeds eerder gedeponeerd, evenals West-Duitsland. Bandoeng-conferentie mi Mil-- TJIT STEDEN EN DORPEN bereiken ons verzoeken om inlichtingen over de lustrum- ivandelmars. Reeds zijn dui zenden exemplaren van ons marsboekje gezonden, waarin alle gegevens over de tocht te Amsterdam - Zaterdag 14 Mei en die te Den Haag, Zaterdag 11 Juni - zijn vermeld. Rotterdam: Witte de Wilhstraat 30 Telef. 115700 <4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KlaehteDdienst abonnementen 18.30-19.30 i> Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 KJachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand". 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEL'XHS'G en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. ENIGE REGEN Veel bewolking met tijdelijk enige regen, over wegend matige wind, aanvankelijk Zuidwestelijk, later ruimend naar Noordwest tot Noord. Tamelijk koud weer. 24 April zon op 5.28 onder 19.53; maan op 6.09; onder 23.07. 25 April: zon op 5.26, onder 19.;»; maan op 7.00 onder Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT DJ conferentie van Bandoeng is een gebeurtenis van historische be tekenis. Die betekenis is niet gelegen in het feit, dat daar meer dan de helft van de mensheid vertegenwoordigd is. Als de Verenigde Naties vergaderen is zo wat de gehele mensheid vertegen woordigd en daarvan knippert niemand met de ogen. De betekenis zal ook niet gelegen zijn in geweldige resultaten, die de conferentie zal opleveren. De politieke en economische tegenstellingen, die de wereld in het algemeen beheei- sen, tekenen zich ook in de wereld van Bandoeng af. En toch moeten wij van historische betekenis spreken. De volkeren, die hier bij elkaar zijl. uit Azië en Afrika beschouwen zich namelijk ais een groep tegenover de volkeren van Europa, Australië en Amerika. En de sleutel tot het verstaan van wat hen bijeenbrengt ls het woord ko lonialisme. Al deze volken hebben, zij het in verschillende vormen, de over macht van het Westen gevoeld. Een overmacht, die thans voor een groot deel is verdwenen. Zij zijn nu vrij en ils vrije volken getuigen zij nu van hun sentiment. En dat is een senti ment, dat betrekking heeft op het ver leden. Het min of meer gemeenschap pelijk verleden heeft hen bij elkaar gebracht. En dat verleden stelt hen nu gezamenlijk tegenover Europa en Amerika. Er zijn ook nog wel een paar punten uit dat verleden, die in het heden voortleven, Marokko, Tunis, Hongkong, Malakka, Brits Borneo, Portugees Timor, Ned. Nieuw Guinea, donker Afrika. Maar dat kan toch ter nauwernood hoezeer het psycholo gisch de volkeren van de conferentie van Bandoeng verbindt de basis zijn van een gezamenlijke alomvatten de politieke gedragslijn. Want zij, die in Bandoeng bijeen zijn, hebben met het verleden afgerekend en wat er nog aan kolonialisme bestaat raakt hen, op een paar kleine uitzonderingen na, niet meer rechtstreeks. Dl merkwaardigste figuren in dit bonte gezelschap vormen de Tur ken. Want Turkije is riet een land dat onder kolonialisme geleden heeft. In tegendeel. Turkije is in het verleden een grote koloniale mogendheid ge weest. Turkije behoort weliswaar aardrijkskundig voor een groot deel tot Azië, maar het behoort politiek tot Europa. In Turkije vinat men, sinds Kemel Ataturk de regeneratie van zijn land bewerkte, het duidelijke streven om Europees te zijn en te denken. De Turken willen Europeanen zijn. Het land ls dan ook lid van de Raad var Europa. Wanneer men zou willen stellen, dat da volkeren van Bandoeng door een anti-Westerse teneur verenigd wor den, dan vormt Turkije daarop een uitsondering. WIJ ontveinzen ons niet, dat het verleden lang nawerken kan en dat sentimenten de mensen zozeer kunnen beheersen, dat zij de politiek bepalen kunnen buiten de werke lijke politieke belangen der staten om. Maar op den duur houdt dat toch geen stand. Dan gaan voor het bepa len van een politieke beleidslijn en voor het aangaan van politieke ver bintenissen de in de werkelijkheid, de in het heden liggende staatkundige doeleinden een beslissende rol spelen. Dan is het communisme een bindmid- lel voor dezen, een reden tot uiteen gaan voor anderen. Dan kan het neu tralisme in de trant van Nehroe iets •oortgelijks worden en de vrijheids drang in de aan de communisten te gengestelde zin ook. En dat blijkt nu reeds op de conferentie van Bandoeng in Yolle omvang het geval te zijn. De kleur van de huid als politiek ijibboleth is uit de tijd. En in zoverre geldt voor de conferentie van Ban doeng hetzelfde. Wanneer wij de con ferentie van Bandoeng een historische gebeurtenis noemen dan kan men dit zo zeggen als men er op let, dat hier de gekleurde volkeren van Azië en Afrika voor het eerst bij eikaar zijn in volle vrijheid en buiten aanwezig heid van Europa en Amerika. Dat is zo. Maar als men dat historische zou moeten qualificeren, dan betekent het in ieder geval de afsluiting van een voorbijgegaan tijdperk. Of het de ope ning van een nieuw tijdperk betekent, in die zin, dat hier een nieuw samen gaan ontstaat, kan men met recht l twijfelen. Het oud-lid van de Eerste Kamer, voorzitter van de Onderwijsraad en hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte, aan de Vrije Univer siteit van Amsterdam, professor mr. R. H. Woltjer uit 's-Gravenhage, is gister morgen gewond geraakt bij een onge luk te Wassenaar. Ter hoogte van het Dierenpark Wassenaar wilde de 76-jari- ge hoogleraar op een drafje de Rijks straatweg oversteken, waarbij hij werd gegrepen door een personenauto die juist een voor hem uitrijdende driewie- iige bestelwagen aan het inhalen was. De bestuurder van de personenauto trachtte door remmen en uithalen naar links een aanrijding te voorkomen, maar deze poging slaagde niet. Pro fessor Woltjer werd met een breuk in het linkeronderbcen en schaafwonden door de Wassenaarse G.G.D. vervoerd naar het ziekenhuis Bronovo in Den Haag. Naar het A.N.P. verneemt, zal mr. C. Kousemaker te Zeist deel uitmaken van een groep van twaalf Europese ad vocaten, die in September te Bern (Zwit serland) de destijds gearresteerde Roe menen zal verdedigen. Zoals bekend is hebben in de nacht van 15 op 16 Februari vier Roemenen in de Roemeense Legatie te Bern inge broken. Deze Roemenen zullen thans voor een rechtbank te Bern terecht staan. Op initiatief van de ..Federation In ternationale Latine des Juristes et Avo- cats" zal de verdediging van deze vier Roemenen door twaalf juristen worden gevoerd t.w. uit België, Spanje. Frank rijk, Griekenland. Italië, Portugal, Zwit serland. Roemenië en Nederland. Mr. C. Kousemaker is advocaat en procureur te Zeist. Hij heeft destijds deel uitgemaakt van de tribunalen te Tilburg en Utrecht. Hij is vice-president van de ..Federation I.-.tcnationale Lati ne des Juristes et Avocats". Mr, Kousemaker zal reeds in Augus tus naar Zwitserland vertrekken. belastingverlaging beschikbare bedrag, dat ET brnlo voor tussen 500 en 550 millioen zon liggen, is nu definitief vast gesteld op 500 millioen. De noodzaak van enige belang rijke uitgaven, die bij de opstelling van liet belastingplan niet konden worden voorzien, en bet besluit om tot een geringere huurverhoging over te gaan dan aanvankelijk in de bedoeling lag. hebben tol deze beslissing geleid. De uitgaven hebben betrekking op de verhoging van lonen en salarissen van het rijkspersoneel, waarmee naar raming zowel voor 1955 als voor 1956 ca. 45 millioen gulden gemoeid zal zijn en op wijzigingen van het subsidiebeleid, o.m. ten aanzien van melk en margarine, waardoor het nadelig saldo van het Landbouw- egalisatiefonds ongeveer 80 millioen gulden zal stijgen. De geringere huurverhoging betekent, dat de baten die hieruit voor de belastingen zullen voortvloeien, kleiner zullen zijn dan voorzien werd. zicht ook uit sociaal-economisch oogpunt een gunstig effect kan uitgaan. De bewindslieden hebben enige wijzi gingen in hun voorsteilen aangebracht. In verband met de stijging van het salaris peil is besloten de tabel van de loonbe lasting. die tot f 15.500 loopt, uit te wer ken tot een jaarinkomen van 21.000. Als voorlopige voorziening wordt het maximum voor de aftrek van lijfrente- premiën voor de inkomsten- en loonbe lasting gesteld op 36C0 per jaar voor alle belastingplichtigen. Het bedraagt thans naar gelang van de tariefgroep, waaronder men valt, 600. 1200, 1500 of 1800. Aan dr. W. tc**rd gistermorgen hat perste exemplaar ran het hoek .JO jaar vrede* ttitgegeven door de ,.Hpxigv Bij*r door de directeur van cheque groot f iO.OOQ aan. deze uitgeverij, dr. W. J. Schouten, aan geboden. DrDrans hood tijdens deze bijeenkomst aan K. li. van Staal, voor* zitter van de ,J$tichting '40'45" een Deze mededelingen hebben de minister en de staatssecretaris van Financiën ge daan in hun Memorie van Antwoord in zake hel plan tol verlaging van de belas tingen. Zij wijzen er op. dat het niet alleen overwegingen van budgetaire aard. maar ook van sociaal-psychologisch en van financieel-economische aard zijn, di» het belastingplan verantwoord doen zijn. De prognose, vervat in het Centraal Economisch Plan 1955, verschenen na de indiening van de voorstellen, heeft hen gesterkt in de opvatting, dat van enige verruiming van de binnenlandse koop kracht. naast het effect dat de individuele armslag wordt vergroot, op iets ianger De Ver. Staten, Engeland en Frankrijk hebben gisteren voor waardelijk het Russische voorstel aangenomen voor een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier ter voltooiing van een Oostenrijks onafhankelijkheidsverdrag. De lijfwacht van Sir Anthony Eden is enige tijd versterkt omdat hij op de dag. dat hij minister-president werd. telefonisch bedreigd is. zo heeft Scot land Yard gisteravond bekendgemaakt. De politie nam op 6 Aprü maatrege len. nadat een man Scotland Yard te lefonisch mededeelde: Twee mannen zullen vanmiddag al les op alles zetten om Eden te verwon den. Dit is geen scherts pas op Het anonieme telefoontje kwam toen Sir Anthony op Buckingham Palace door koningin Elizabeth werd benoemd. Ér gebeurde echter niets en de spe ciale voorzorgsmaatregelen werden weer ongedaan gemaakt, daar land Yard ondanks alles toch tot de conclusie kwam, dat een grappenma ker aan het werk geweest moest zijn. Woensdag 25 Mei zal te het gebouw voor Kunsten schappen het CentraJen Utrecht In en Weten- Convent wor- De voorwaarde is, dat de am bassadeurs van de Grote Vier in Wenen eerst met Oostenrijkse vertegenwoordigers bijeen moeten komen om nog niet geregelde kwesties op te lossen. De voorwaardelijke aanvaarding was vervat in nieuwe nota's die gisteren in Moskou zijn overhandigd en waarin de Westelijke mogendheden voorsteller., dal er zo spoedig mogelijk in Wanen inleidende besprekingen door de ambas- deurs zullen plaatsvinden. Als datum wordt genoemd 2 Mei. Over de tekst van het Westelijk ant woord is Donderdag overeenstemmini bereikt tussen minister MacMillan an zijn Franse ambtgenoot Pinay. die overleg een dag naar Londen was ge komen. Met de V.S. was langs diploma tieke weg van gedachten gewisseld. De Noordatlaniische Raad zal van 9 tot 11 Mei te Parijs bijeenkomen. De bijeenkomst van de Navo-raad valt samen met een conferentie van de ze ven landen van de Westcuropese Unie. Britse. Franse en Amerikaanse des kundigen zullen op 27 April te Londen bijeen" komen ter bespreking van voor bereidingen voor een vier-mogendheden- eonferentie. Westduitse vertegenwoordi gers zullen in de besprekingen worden betrokken als Duitse vraagstukken aan de orde komen. Voorgesteld woedt ook om de voorzie ning voor bejaarden en invaliden be staande uit een exira-altrek op het in komen van 824 per jaar op 1 Juli 195S in werking te doen treden. Voor 1955 zal deze aftrek dus 312 bedragen. In verband met de techniek van da lc jelasting is een vervroeging tot I 1955 niet mogelijk. De datui.l'van ingang ,f-roor de voor zieningen met" betrekking tot de prv- mie-aftrek voor ziekte- 'cn ongevallen verzekering en de verhoging van het vrijgestelde gedeelte van de overdrachls- en liquidatiewinst en van de winst bij overlijden van de ondernemer, wordt vervroegd tot 1 Januari 1955. De regering kan echter niet tegemoetkomen aan de wens om de verhoging van de belasting vrije minima voor de vermogensbelasting reeds in 1955 in werking te doen treden. indien het thans aanhangige ontwerp tot wet zal zijn verheven zal een be schikking worden uitgevaardigd, waarbij onder nader te stellen voorwaarden over de op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet. bij handelaren aanwezige voorraden textielgoederen, die zij na 31 December 1954 hebben aangeschaft, een teruggaaf van omzetbelasting zal worden verleend. Een algehele afschaffing van het weeldetarief ligt niet in het voornemen van de regering. Over de doorwerking van de verlaging der omzetbelasting deelt de regering o.a. mee aan te nemen, dat in de textielin dustrie de verkoopprijzen van de fabri kanten met hei gehele bedrag, waarmee de omzetbelasting voor textielgoederen wordt verminderd, zullen worden ver laagd. Hare Majesteit Koningin Juliana is voornemens ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat 10 jaren geleden ons land de vrijheid her kreeg, zich met een boodschap te richten tot de jeugd van Nederland. In een nationaal herdenkingspro gramma voor de scholen op Woens dag 4 Mei zal Hare Majesteit deze boodschap uitspreken voor de radio microfoon. Aan deze koninklijke woorden gaat een hoorspel vooraf, getiteld: ..De bloem van de vrijheid", auteur C. Wil- keshuis, te Deventer. Deze radio-uitzen- Voor margarine geeft de vrijstelling van omzetbelasting voor de grondstoffen inderdaad een mogelijkheid om tot een prijsverlaging van 8 cent per kg te komen. Om deze verlaging zo snel mogelijk te ■effectueren zal met het bedrijfsleven na der overleg worden gepleegd. Indien aan de verwachtingen van de regering in dit opzicht niet zou worden voldaan, zal zij niet aarzelen de nodige maatregelen te nemen De Prijzenbeschikking handels marges 1955 zal bewerken., dal deze door werking van de o-mzetbelastingverlaging geheel in de consumentenprijs tot uit drukking komt. Ook ten aanzien van gas en elcetrici- teit zal de regering er naar streven dat de verlaagde belastingdruk aan de consu ment ten goede komt. Tsjoe En Lai, de premier van Communistisch China, heeft van daag in de politieke commissie van de Aziatisch-Afrikaansc con ferentie te Bandoeng verklaard, dat Communistisch China bereid is te onderhandelen over Formosa. ding welke geschiedt via de beide Hil- versumse zenders en van 10.30 tot 11 uur duurt is gezamenlijk voorbereid door de sohoolradiosecties van KRO en NCRV en de Stichting Nederlandse Schoolradio. De minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen heeft dezer dagen de medewerking ingeroepen van de bestu ren van de openbare en bijzondere scholen voor lager, buitengewoon lager, voortgezet lager, uitgebreid lager, nij verheids- en voorbereidend hoger en middelbaar dagonderwijs, alsmede van de kweekscholen, om het nodige te doen opdat bovenbedoelde radiouitzending op de onderscheidene scholen gezamenlijk kan worden beluisterd door de betrok ken leerlingen. Na afloop der radio-uitzending zal aan ieder der leerlingen (voor het lager on derwijs uitsluitend aan de scholieren uit de 5e en 6e klas) van genoemde scholen een „Gedenkplaat Mei 1955" van Rijks wege gratis worden uitgereikt. Op deze plaat is de tekst der bood schap van de Koningin afgedrukt. De tekst is omlijst door een vierkleurig randmotief, in opdracht van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen getekend door Jenny Dalenoord. Door tussenkomst van de Nederland se Jeugdgemeenschap zal de gedenk plaat eveneens worden uitgereikt aap'de niet-schoolgaande jeugd van 1438 jaar. voor zover deze .jeugdigen zijn aange sloten bij de N.J.G. Het persbureau Reuter bericht, dat in eonferentiekringen te Bandoen# ver klaard werd. dat Indonesië hoopt nieu we onderhandelingen te beginnen over westelijk Nieuw-G-uinea. waarvan spra ke was in een resolutie die de politieke commissie der conferentie dezer dagen aanvaardde. Het zal trachten een o£ an dere vorm 'van gemengd bestuur over het gebied te verkrijgen, zo zei men. Gemengd bestuur., waarbij Indonesiërs en Nederlanders gezamenlijk het gezag over het gebied uitoefenen, zou voldoen aan de herhaalde verzoeken van Indo nesië tot uitoefening van het bestuur over het gebied. Waarnemers te Bandoeng geloven niet, dat Australië het voorstel inzake een ge mengd bestuur zal steunen, maar dat het zijn huidige stand-punt. dat westelijk Ninuw-Guinea politiek, ethnologisch cn geografisch nit bij Indonesië hoort, zal handhaven. De vijf Joegoslavische voetballers, die niet met hun ploeg naar hun land terugkeerden, nadat zij in Cannes had den deelgenomen aan een paas-jeugd- tornooi. hebben in Frankrijk politiek asyl gekregen. E advocaat van de Nederlander» in het beruchte proces Jung- schlager heeft van de Indonesische mi nister van Justitie niet de garantie kunnen krijgen, dat hij in zijn ver dediging niet meer zal worden gehin derd door langdurige verhoren als de een of andere getuige hem van een of ander misdrijf belieft te betichten. Dit is wel een ergerlijk schandaal. Het schandaal is niet dat men een advocaat niet mag beschuldigen. En ook niet dat de Justitie hem daarover verhoort en eventueel vervolgt. Het schandaal is dat men de zaken niet gescheiden houdt en de zaak waarin de advocaat optreedt afwerkt om daar na eventueel te zien wat men ten aanzien van de advocaat moet doen. Nu probeert men het moreel van de advocaat te breken, hem te hin deren in zijn ambtelijk werk en zijn taak onmogelijk te maken. De reden daarvan is duidelijk. Als deze advocaat ongehinderd zijn werk mag doen, scheurt hij de hele aan klacht, die door de Indonesische poli tie in elkaar geflanst is, aan flarden. Een kwestie van vrijheid. Mis schien iets voor de A-A.conferenÖe. (Van onze weerkundige medewerker) Aan de voortdurende aan voer van koude lucht uit het hoge Noorden is een einde ge komen. Wat zachtere lucht van de oceaan is thans op weg naar ons land. De temperaturen zul len daarmede samenhangend in het binnenland wat hoger wor den. Aan de kust blijft een frisse zeewind waaien. Warm voorjaarsweer is nog' met in zicht, omdat bij de heersende luchtcirculatie boven Europa warme lucht in Zuid-Frankrijk en in het Middellandse Zee gebied zich niet naar het Noorden kan uitbreiden. Toch is de huidige weers- toestand niet abnormaal voor de tijd van het jaar. Voor het weekeinde worden ongeveer normale temperaturen verwacht. Wel zat er vrij veel bewolking zijn. maar vooral in het Zuiden zal ook af en. toe de zon schijnen. V den""gehouden van A.R. Kiesverenigin gen. Op dit centralen convent zal wor den besproken het reorganlMtlevoorstel van het centraal comité zoals dit thans bij de kiesverenigingen is ingediend. De Brits-Franse stap zal de laatste formaliteit zijn om de tien jaar lange bezetting te beëindigen en West-Duits- land toestemming te geven zich te her bewapenen in de Westeuropese Unie. Men neemt echter aan, dat Pinay de datum van 5 Mei niet bekend gemaakt zou hebben indien hij er niet op reken de dat voordien de laatste bijzonder heden om de Saar te Europeaniseren geregeld zullen zijn. Diplomatieke "waarnemers in Was hington schijnen thans de hoop op te geven, dat uit de Afrikaans- Aziatische conferentie te Bandoeng een belangrijke ontwikkeling zal voortvloeien, waardoor een staking van de vijandelijkheden in het ge bied van Formosa naderbij zal wor den gebracht. In gezaghebbende kringen in Washington is Vrijdag verklaard, dat „ernstige meningsverschillen" zijn gerezen tussen Frankrijk en de Ver. Staten over de wijze, waarop de crisis in Zuid-Vietnam bezworen moet worden. In Ame rikaanse ogen is de kwestie-Viet- nam bijna net „zo ernstig" als de kwestie-Formosa, zo verklaarde men. Franse en Amerikaanse diploma ten hebben Vrijdag besprekingen gevoerd om tot een gemeenschappe lijk beleid voor Vietnam te komen. Generaal Collins, president Eisen howers speciale afgezant in Zuid- Vietnam, heeft de president Vrijdag inlichtingen uit de eerste hand over de crisis in Saigon verstrekt. Volgens genoemde kringen heerst er een aanzienlijke verwarring. De geschillen zijn voortgekomen uit het Amerikaanse standpunt, dat de op standige politiek-religieuze secten in Zuid-Vietnam niet de gelegenheid mogen krijgen zich met de wapens in de vuist een plaats in de regering te veroveren. Frankrijk meent, dat de enige rea listische manier om de dreiging van een burgeroorlog in Zuid-Vietnam af te wenden is gelegen in het opnemen van vertegenwoordigers der opstan dige groepen in de regering. De Verenigde Staten hebben Don derdag nota's gezonden aan Polen en Rusland met een verzoek om inlichtingen met betrekking tot 18 leiders van de Poolse ondergrondse, die door de Rus sen zijn gearresteerd en berecht. Onder de vele bezienswaardigheden van de E 55 zal ook een voor-historisch landschap met de daarin thuishorende „diertjes" te bewonderen zijn. Momenteel is men nog hard aan het werk om de Tricoratops (links) en de Tyrannosaurus, twee diersoorten uit lang vervlogen tijdperken na te maken op ongeveer de helft van de ware grootte. Maar dat wordt dan altijd nog 13 bij 3 en 16 bij 4,5 meter. De firma No.-Pa-Min uit Den Haag voert dit enorme karwei uit. In de Tyran nosaurus is ongeueer 4000 meter betonijzer verwerkt en het gevaarte heeft een gewicht van 4 ton. De voorbeelden waarnaar men gewerkt heeft, zijn afkomstig uit Zuid.-Amerika, waar twee skeletten van dergelijks dieren in vechthouding gevonden zijn. Het ontwerp van deze wonderlijke wereld is van de heer Wiegman. De administratie van onze marsen verzoekt aan leiders van scholen, militaire- en politiegroepen niet te wachten met aanmelden tot de laatste week. Amsterdam rekent op een groot aantal deelnemers; moge lijk wordt het record van 7000, dat vorig jaar bereikt werd, gebroken. De lustrum-mars voert door het bloeiende Amsterdamse Bos. Rhythme en klank zijn reeds ruimschoots verzekerd. Voor de lustrum-mars heeft zich Inmiddels het achtste muziekcorps aange meld: het tamboer- en pijperscorps „Irene" uit Halfweg. Voor boide tochten lean mei. Inschrij ven bij ondergaande adressen: Bureaux Dagblad Trouw. N.Z. Voorburgwal 226. Amsterdam; Ged Oude Gracht 84. Haar lem: Huygensplein 1. 's-Gravenhage; Witte de Withstraat 30. Rotterdam; Gan zenmarkt 16. Utrecht: Westersingel 35, Groningen; Hoofdstraat 102. Apeldoorn; Melkmarkt 34. Zwolle; ScheHerspledn 3, Dordrecht; dhr. S. v. d. Stat, HOoMweg 416-1. Amsterdam W; J. Geervliet, Sportstraat 24-111, Amsterdam Z; K. A. Bron». Bosch en Lommerweg 174-1, Am sterdam; dhr. J. G. van As. Hyaciotweg 16. 'r-Gravenbage. Ook kan worden Ingeschreven door her inschrijfgeld over te maken per post wissel of per giro op postgironummer 412139, o( op Gemeentegiro Amsterdam T 500. Op de postwissel of glrostrook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Tronw-mar» Amster dam of Den Haag. b. Of Ingeschreven wordt voor 10, 15, 20, of 30 km. e Voor de hoeveelste maat aan da Trouw-mars wordt deelgenomen. Groepen dienen een volledige lijst van de namen en adressen der deelnemer* in te leveren. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar aan ons hoofdkantoor. Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amsterdam, Men kan zich ook aanmelden to de bal van het gebouw Nieuwe Zijds Voor burgwal 225. Amsterdam-C.. Dagblad Trouw- Het inschrijfgeld bedraagt 0.50 voor deelnemers tot en met 34 jaar: I 1.— voor deelnemers van 15 jaar en ouder. Na 11 Mei wordt het inschrijfgeld met 10 cent verhoogd. In het wandelboe&je „Mot TROUW op lustrummars", dat op aanvraag gratis wordt toegezonden, vindt men alle bij zonderheden. Aanvragen te richten liefst per briefkaart aan het Secreta riaat van de Trouwmarsen, Nieuwe Zijds Voorburgwal 223 Amsterdam. S.v.p. ver melden of men de Amsterdamse, dan wel de Haagse uitgave wil ontvangen. In Den Haag wordt op 11 Juni de nerde Haagse Trouw-mars gehouden. Wandelaars <Ke voor de 3« leeer deel nemen ontvangen een kroontje op hun medaiUe en kunnen, indoen zij dat wen sen. een nieuwe jnedatUe io ontvangst nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1