58 Smederij gedeeltelijk vernield door korte maar felle brand faaM 1 tomatensoep Redactieadres ZESTIGDUIZEl SCHADE D( Laatste inzamelingsactie voor Stichting 1940-'45 f HEERLIJK VLUG Kt Om twaalf uur waren de stands op de Mipa 2 geheel gereed Bevrijdingsbeeld aangekomen Jaarvergadering slaagde bijzonder Protest inzake Museum Bredius Moffelinrichting ir een prooi d<] THO UW Dinsdag 26 April 1955 SCHIEDAM Brandmeester gewond bij val door ruit Maandagmiddag brandde het voorste gedeelte van de smidse van de heer J Schellekens aan het Noordeinde 7 tegenover de Herv kerk m het voormalige Kethei geheel uit Omstreeks kwart -voor twee ontdekte de heer Timmers die met acht anderen in de smederij aan het werk was aan een trailer vlammen in de r«.htei bovenhoek van de zoldering juist daar waar het rietdak dat een «Tdeelte van de dertig meter lange werkplaats dekte zichtbaar was On- rmddelliik alarmeerde de heer Schellekens in zijn woning die aan de werk taats grenst de brandweer en inmiddels trachtten de anderen met een kanriblussei het \uur te doven De motorspuit van Kethei was onder leiding van brandmeester v d Loo snel ter plaatse maar water kon met gegeven worden omdat de motor warm liep gedeelte be vont* zich voor een waarde an 700 aan electroden De eerste Intti sen grepen de vlammen steeds ,eroe om zich ree c. vonden ten cemakke jke prooi m het rieten dak linnci zeer korte t jd was echter ook de brand seci uit Scl ledam onder lei rime van waai nemend commandant ae heei C Oortmersen aanwen* met eei mot isput er i n aterlaaiv agen en ce mag"i ladderwagen Dadel jk werd met bet bl en met een paar stralen oo de waterleiding een aanvang gc t maar om bet gevaar van uit tare di iS 11 bel iu z dicht bebouv.de eedcete c oorkomen weid tcn<:I?'i.e met zes «til ei op te motorpomo M2 atcr gesrven De ladderwagen werd met «ebrtikt men Klom op het aak, met behulp van enkele gewone houten 'a<Heiaas gebeurde ei tijdens het bl is en een ongc al vaarvan de brand meester C Keuzerkamo het slachtoffer werd Deze viel namelijk door ccn clasruit n het dak en kwam ongeveer dr e mete Iteer iret s-ujwonden aan vt HoVtl 'P wn \'«M D," Jcr te hiln werd rerlee. d door een aan bet Voordei dc wonende a tj waarna het slachtoffer door de GG e GP n nr net ziekenhuis te Schie dam wed overgeb acht Om one uur was dc brand veer het v ii r mee «r Al Het net werd daarna *an he dak vei vyderd De schade a"in bet pand dat voor het gedeelte onder het rietdak fich-ci werd vermeld en waarvan de omvang nog niet is vastge steld wordt dcor de verzekering ge dekt Op de zolder van het verbrande paar dagen zal in het bedrijf met ge werkt kunnen worden De corzaak van de brand moet waar schijnhjk worden gezocht m het weg springen van een vonk by het lassen Het is een gelukkige omstandigheid geweest dat er op het ogenblik van de brand in het geheel geen wind was On getwijfeld zou anders de ramp met te overzien zijn geweest De nablusstngswerkzaamheden hfj de brand die gistermiddag in de smederij Schellekens te Kethei woedde Op de toorgrond het glazen gedeelte I an het dak iuiardoor brandmeester C Keu xetikamp naar beneden tief Alle winkels 's avonds open tijdens Inhabe Door de gemeenteraad van Schiedam s op 25 Maart aan de winkels op de Inhabe ontheft ng verleend van het avondsluitingsuur in die zin dat zij tot 12 uur voor het publiek geopend mogen z jn Thans is een verzoek tot B en W gericht om deze ontheffng uit te brei den tot alle vmkels in de stad In v»r band h ermede merken B en W op dat sinds het m verkmg treden van Wm kelslu tingsv et IJtol ten aanz en van de ze mater e n Sch edam als vaste regel is aangenomen slechts in z»er b jzon dere omstand gheden een algeme ie ont heffing te verlenen van de bepalngen dezer vet In de practijk is dit ot dus verre hierop neergekomen dat uitslui tend tijdens de Vacantietees «n een zo damge ontheffng werd verleend tot IC uur onder bepal ng evenwel dat het personeel na 6 uur geen d enst meer zou behoeven te doen Waar bij deze feesten vrijwel de gehele stad betrok ken is kan worden aangenomen dat inderdaad daarbij een later sluitingsuur in het algemeen belang s Deze overweging heeft eeh er niet voorgezeten bij het nemen van het be sluit om de winkels op de Inhabe na 6 uur geopend te laten aldus B en W Dit besluit gaat ervan uit dat een ont heffing ingevolge de Winkelsluitingswet voor het welslagen van deze tentoons el luie noodzakelijk is Het betreft hier een initiatief dat al Ier waardenn-g en medewerking ver dient Een zekere steur om dit nieuwe initiatief te stimuleren en het de gele genheid te bieden, om ut te g oe en achten B en W dan ook alleszins ge wettigd een reden om de ontneffing uit te breiden tot alle w nkels z et het college echter met althans nog me aanwezig De Gemeenteraad zal hierover even wel het laatste woord spreken Auto vloog uit bocht Oo het dr Uioautplein te Schiedam vloog giste midaa- een auto bestuurd door dc 19 jarige W A H uit de bocht Naast de jongen zat zynvader een chauffeur De wagen schepte by deze wending de Schtedamse arts dokter J v d V die met dc fiets aan de hand de wes ove stak Gelukkig kreeg de dokter geen letsel De auto kwam tegen «en muur tot stilstmd en werd beschadigd Bromfiets aangereden Aan de Rotterdamse cüjk tc Schiedam hii het Rode hek weid de bromfietser H K aangereden door de vrachtauto bestuurd door W M v H De vracht auto had geen voorrang gegeven De bromfietser klaagde over pijn ra de rug en werd door de G G en G D naar het Gemeen e Ziekenhuis overgebracht Eendeneieren opgegeten Door dc pol tie te Schiedam werden lts 10 jarige jongens aangehouden die op de Algemene begraafplaats een nest met eendeneieren hadden geplunderd, fc Vijfden eieren hadden zij gebakken en opgegeten De ouders zullen de scha dfc moeten betalen Aanrijding Op do Vlaardingerdljk te Sdtiedsm bij de vijfsluizen brug had gistermiddag een isnrjding plaats tussen een vraentwa gen met onbekend gebleven bestuurder en de 51 jarige slager M R uit Vlaar dingen d e licht werd gewond De auto had geen voorrang gegeven Film voor medewerkers van Pro Juventute Voor de verkoopsters en de verkoper* van de Pro Juventute kalender 1955 er zijn er 1700 verkocht werd gisteravond m het Herv weeshuis De Lindenhof te Sch edam een filmavond gegeven Vertoond werden films o a ov er het preventieve werk zoals het kampwerk Advertentie AGGI VTrVTo V*N ,0* DOOFST rnOFOE TOM* T E N pw Ziïveswéj* 4 diep* berden VLAARDINGEIN Vanmiddag geopend Tot het middaguur is er ontzettend hard gewerkt aan de opbouw van de MIPA 2 te Viaardmgen Na twaalf uur mocht geen hamerklap meer worden gehoord geen verfkwast meer worden gebruikt toen moest ook iedere standhouder een punt zetten achter het etaleren Een legertje dienaren van de Gemeentereimgmg vei scheen op het tentoonstellingsterrein om met bekwame spoed binnen anderhalf uur de restanten papier en hout op te ruimen en verder alles te doen wat tot zijn taak behoorde om te bevor deren, dat het te even half twee verwachte grote gezelschap een goede indruk van de grote midaenstandstentoonstelling kan krijgen en de uitzending gedurende de grote cantie van kinaeren uit rampgebieden Het gezell g samenzijn werd besloten Advertentie Emmabloemeollecte bracht ƒ5834,31 op De Emmabloemeollecte die te Schie dam werd gehouden heeft in totaal 5834 31 opgebracht Dit is het resultaat van de straatcollecte van Zaterdag en van de lijstcollecte bij de bedrijven die Vrijdag werd gehouden In totaal waren er Vrijdag 100 collectanten ra de weer Zateraag hebben 76 mensen zich voor de T B C patiënten ingezet Het bedrag dat vorige jaar in Schiedam weid ter zameld ƒ6107 38 werd dus met bereikt maar ongetwijfeld zal het actieve Em mabloemcomue bestaande uit de heten A M Sundermar S J Kleyn en de dames Kuyper Walsmit en Aduaansens tevreden zijn met dit resultaat Kapperszaken zijn op Koninginnedag geopend Het bestuur van de Nederlandse Kap persbond afdeling Schiedam heeft h° sloten dat alle kapperszaken te Schie dam Zaterdag 30 April geopend zullen £Un Op g Mei sluiten de Schtedamse kappers hun zaken Buigerlijke stand van Schiedam Geboren Hermanus J C z v F J M Voor wald en C P Teunlssen Willem z v Th H f «veren en C B Baart Mar Una J d v B Mesrits en C A L dc Jonge Overleden E Hulsman Tl j vr v C Ket hng H Hoppe 57 j Woonark „De Tweester" Wilkmskade t/o Groenelaan Schiedam, Tel 66900 Vanmorgen tussen tien en elf tnir Is het bevrijdingsbeeld voor Schiedam dat door de Utrechtse beeldhouwer J van Luijn Is ontworpen, en door de Rijnlandse Kunstgieterij J S Stoxen In Leiden is gegoten, te Schiedam aangekomen Onder^. -grote belangstelling werd -van-het transportbedrijf Köntg-,, éérst het voet stuk geplaatst op .db Heeds van te vck ren gereed gemaakte plaats in de Plantage daarna Werd het drie meter hoge beeld op het voetstuk gezet een werk dat om twaalf uur was vol tooid Het beeld zal eerst nog door een omhulsel aan het oog worden onttrokken waarna het ot> 4 Mei door burgemeester mr J W Peek officieel zal worden onthuld De ge meentebjke plantsoenendienst werkt momenteel het geheel af met tegels en planten Bij de plaatsing was ook de beeld houwer de heer Jan van Luyn zelf aanwezig Van de voorstudies voor het beeld en van tekeningen en enige andere werken van de kunstenaar zal een tentoonstelling worden ge houden in het Stedelijk museum te Schiedam van 2 tot 30 Mei ter ge legenheid van de plaatsing van het monument N.C V.B. afd. Schiedam De dame» van de Ned Christelijke Vrouwen Bond afdeling Schiedam waren gisteravond gezellig bijeen in dc grote zaal van- het Gebouw Irene op de fees tell jke jaarvergadering die daar werd grii ouden Aan deze avond werkte behalve een dameskoortje gevormd uit leden van de afdeling ook een toneelgroep je van N C V B dames mee "Het was een bijzondere avond deze keer v ant niet alleen de dames waren gekomen maar ook hun echtgenoten Mej H de Vries de presidente van de afde lmg Schiedam merkte m een geestig openingswoord dat ir dichtvorm was gegoten dan ook op dat de heren deze keer aanwezig mochten zijn omdat zij, eens in de maand hun vrouwen naar de vergaderingen laten gaan Het gaat de, afdeling overigens goed want mei De Vries kon met vreugde constateren at het ledenaantal flink vooruit was «egaan Onder leiding van mevr v d weg zongen vervolgens zes dames een aan tal liederen die zeer goed k onken Het koortje trad rogmaals op tussen de bedrijven van het toneelstuk dat wei de hoofdschotel van de avond vormde Strijd aan het Witte front een te neelspel m drie bedrijven van W v d Berg werd door een aantal leden van de Vrouwenbond met succes over tiet voetlicht gebracht onder regie van de heer P Egberts De dames hebben gedurende vier maanden ernstig gestudeerd en dat was aan de kwaliteit van bet spel e zien Het gebodene stond op een zeer hjog peil en de vele aanwezigen de Z33l was geheel vol hebben ongetwijfeld ge noten van de verrichtingen van de da mes De presidente mei De Vries heeft de vergadering gesloten Mej. S C. Bok zeventig jaar Naar wij vernemen hoopt mej S C Bok oud directrice van de Gemeentelij ke Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam op 28 April haar 70ste verjaardag te vieren MAASSLUIS Zilveren jubilarissen bij Ver. Touw- fabrieken Het personeel van de Verenigde Touw fabrieken te Maassluis wa Zaterdag avond In de fabrlekscantine bijeen om negen zilveren jubilaris se r te huldigen >*Ean-J***<van de-heer- J>-vw-6tratcn kon wegens -ziekte mafc^gianwezlg zijn eyenals de directeur van de V T de heer RED Barmen 't Loo Hierover sprak de heer C D Poortman In zijn welkomstwoord zijn teleurstelling uit De heer 3 Hennevanger sprak na mens de directie de jubilarissen de he ren Bergwerf! Booister De Haan Zo mer De Jong Van den Meerberg Brouwer en Kouwenhoven hartelijk toe Hij uitte daarbij de wens dat zij allen het bedrijf nog vele jaren met toewij ding zouden kunnen dienen tot heil van het bedrijf en hun gezin De heer Ohlsen vertolkte de gevoe lens van de ondernemingsraad en trok een vergelijking tussen de sociale om standigheden in het bedrijf van 2o jaar geleden en thans Hij kon met voldoe rung constateren dat er ook bij de Ver enigde Touwfabrieken veel ten goede is veranderd Een feestelijk programma werd ver volgens afgewerkt Een belangrijk aan deel hierin hadden de kunstfluiter Ra ven en de Imitator Schippers Nieuw rusthuis van Hervormde kerk De diaconie der Ned Herv Kerk te Maassluis heeft plannen n studie geno men om te komen tot «tichtmg van een nieuw rusthuis Waar dit nieuwe gebouv il verrijzen is nog niet bekend Excelttornipuws In de ontmoeting te Vlaardirgen te gen De Hollandlaan speelde Excelsior Zaterdagmiddag een goede wedstrjd De voorhoede was ook deze middag het zwakste deel van het elftal en kwam met verder dan één doelpunt De Vlaar dmg»rs scoorden er twee en wonnen der halve met 2I Competitie uitsla een De Paghe 2 Excelsior 2 3—5 Excelsior 3 T O G R 3 10 D V O 4—Excelsior 5 2 -4 en Ex celsior 6G S V Sere 2 2—2 Jumoren Excelsior a2Ursus 2 3—3 Excelsior b2- Excelsior 20 b4 S—O en Excelsior c2Hollandlaan c2 31 Samenwerking De heer W D Holle brands uit Rijswijk houdt Woensdag avond in het Zeemanshuis te Maas sluis voor de middenstandsvereniging Samenweikmg een lezjng over De positie van de zelfstandige ondernemer in deze Ujd De heer Hollebranós spreekt om over de volgende punten a de bevriezing van de winstmarges b de komende wet cadeaustelsel en c de komende vet ouderdomsvoorzien ng Korfbal Het eerste kwartaal van Maassluis moest Zaterdagmiddag op eigen terrein m Qu ek zijn meerdere erkennen De Rotterdammers hielden het tempo veel hoger dan de gastheren en boekten een verdiende 5 1 overwin mng Het derde team deed het veel beter en verstevigde zijn positie met een 2 1 overwinning op Spin* uit Vlaar dingen Permynnoteringen (Medegedeeld door ae firma A Wakkreel makelaar In granen) BOTTERDAM 26 April Vor slot S K Me?*1* 27 35 27 80 juli 27 3d W1" Sept 26 95 28 02 tj Nov 36 00 »«la Maasland Burgerlijke stand Geboren Robert z v K P Kleijwegt en C v Praag Adriana Jo hanna Maria d v A J v Leeuwen en A C Vievee Adrianus Arnoldus z v A J Ham en M W M Overgang Gehuwd Paulus Moerman 58 j en Adrlsna Johanna Moerman 57 3 Teunis Vellekoop 23 j en Cornelia Pletemella v d Meer 23 J De Veren tot Instandhouding van Kleine Kinderbewaarplaat sen te Rotterdam vraagt per J Juni a t in een van haar Dag bewaarplaatsen voor de functie van Adj Directrice een ERV. KINDERVERZORGSTER Leeftijd 25 jaar Extern Sol HcitaUe# met opgave van di plomas en vroegere betrekkin gen in te dienen bij de Secre taresse Groene Wetering 31 te Botterdam, bewonderen ook anderen zullen bij een eventuele vernieuwing van het interieur zich well cht herinneren dat op de MIPA 2 een pioeve van de mogelijkhe den om het in huis gezellig en comfor tabel te maken aanwezig was Of gaat Uw voorkeur uit naar gothische meu beien en bijpassende kamer accessoires dan vindt die elders Er zijn ook enige nieuwtjes op de MIPA 2 De melk bergrekken van de VMC bv welke stand is ingericht door jeugdige leerlingen van de Haagse Kunsta cademie Tenslotte vindt men in de bijgebouw de tent nog een fLmke verpozingsruimte en is het bijgebouwd MIPA koffiehuis ai nex restaurant groot genoeg om vele gasten te ontvangen Daar is ook op ge rekend zowel met de voorraad als met het aantal obers verzekerde de ijverige Lycklama ons Wat Vlaardmgers vingen Met verse haring en vis waren gister morgen aan de markt de loggers bch met t 8 Sch 72 met f 5120— Sch 6170 voorts drie fcustvtssers totaal 8 0aan verse vis Volgens het tijdschema moest de ge charterde Sabena helicopter met o a burgemeester mi J Heu«dens ei De Spelbrekers als passagiers om tien mi nuten over een dalen op de For una helinaven en vou het gezelschap z ch ia de begroeting aldaar waar o k lal an standhouders aanuez g moesten zijn voor een massale demonstratie naar de Hoflaan begeven Om vanm ddag om twaalf uur kirt cn klaar te zijn is hard gewerkt heel hard zelfs g steren g steravond de gehele nacht door Slechts enkele standhouders waren g steravond al geheel klaar met de inricht ng van de door hen gereser veerde ruimte De meesten waten druk bezig Enkelen moesten zelfs nog begin nen Hoe vel derhalve nog geen volled g o emcht mogelijk was de was giste avond dooi ons opgedane indruk dat de tentoonste ling heel goed van opzet de standmricht ng tn het algemeen alle redel k te stellen e sen voldo" en mode coor de georganiseerde attrac t es een bezoek aan de tentoonstelling geen teleurstelling behoeft te zijn De Plantsoenendienst heeft voor eer pen aardige entree b j d geme ntelyk hal zorg gedragen de verlichting aan de Hoflaan die Maandagavond proef brandde behoort feite! jk ook reeds tot die entree De bezoeker vindt dan rechts opgesteld de beroemde fontein de Fontana dl Trevi en links de Won derdiepzeeshow Op de tentoonstelling is vrijwel iedere branche vertegen woord gd Radio s meubelen textiel woningtextiel dere tot de won nginrichtmg behorende attributen kolfers names en heren con fectie speelgoed boeken en kantoorbe nodigdheden Men kan op enige stands ook z jn v erzekeringen afsluiten op an dere een hapje eten of een rokertje verkrijgen Toen wij giste-avond een rondgang maakten op bet tentoonstellingsterrein velen kwamen «en kijkje nemen waaronder ook Viaardingens eerste bur ger mr J» Heuideps __-vWas*ïict *-toerr J^^^CeudahioemBtraat» iiD> Reirépje aanwezige wel Voldbende om zich een 5^® Y°.sf^er-.Brldl beeld te vormen, var de grootte van de tentoorstellirg Toch kon uiteraaid het; beeld nog niet volledig zyn De gezamen lykc drogisten die de grootste oppervlak te hebben waren nog bezig maar ook d' kleinste ruimte was nog n et voltooid In het oog liep de bijna gereed zijnde fraaie stand van de firma Lengkeek de pas aan stand die op bijzonder aantrekkelijke wijze was ingericht Ons Huis springt er ook uit Niet alleen verloofden rullen deze stand van moderne woningmrientmg attributen Feestavond voor de bejaarden Vrolijke accordeon muziek verwelkom de de bejaarden van Viaardmgen die door de Volksbond tegen Drankmisbruik waren uitgenodigd voor een feestavond u gebouw Excelsior Na een begroe tmgswoord van de heer D v d Ende voorzitter van de Volksbond startten de schetsspeters met een "bont programma afgewisseld met wijsjes op accordeon piano en gmtaar Later op de avond traden op de Bella Donna s twee me s jes met zang en de Picobello s wee jongens met een gutaar die bewezen het vak te verstaan Al met al hebber de bejaarden een prettige avond gehad die hun door de Volksbond was aangeboden Patatkraain uitgebrand In de nacht van Zaterdag op Zondag ontstond brand n een op de Westhaven plaats te Viaardmgen staande patates frites wagen Door de bemanning van de surveillerende politieauto werd de brand met emmeis water cn schuim blussers geblust zodat de inmiddels ge aïartneeide brandweei geen d enst be hoefde te doen De b and ontstond door dat de vlam van het doot de e genaar van de wagen bij het bakken gebiu kte butagastoestel in de pan sloeg waarna de bovenbouw van de wagen in brand ge raakte De patatbakket durfde daarop de gastoevoer n et meei af te sluiten hetgeen ten gevolge had dat de brand flink werd aangewakkerd Niet verhin derd kon worden dat de opbouw van de car>*oaserie geheel uitbrandde hetgeen voor de eigenaar die n et verzekerd bleek te zyn een flinke schadepost be tekent MET HERSENSCHUDDING DOORGE WERKT Een kok van het Delta hotel te Vlaai dingen leed Zaterdagmorgen te Grn venhage met zyn ry viel tegen het plot seling geopende portier van een auto *.r kvam daardoor te vallen Aam anke lijk ondervond hij geen hinder van deze val Des middags even vel werd nj be zijnde in zyn keuken onve (et bleek dat hy een hersenscrudd ng had opgelopen Per ambulance auto is hy naar zyn woning vervoerd LEjl OP t VERKEER Za erdag ieed nabij de molen te ylaard ngen een wielrijder komende u t de richting VI Oost zonder enig teken te geven vsn dc Schxedamscdyk plots ling de Kor edyk op Hij werd daarbij aangereden dooi een hem tegemoetko mende motorrijder Beide voexluigeo werden beschadigd De duopassagier van de motorrijder kwam door het plotse Imge remnen te vallen en Lep daar door schaafwonden op De beide bestuur deis k vamen er met de schrik af GEEN SPREEKUUR De burgemeester van Viaardmgen is verhinderd op Vrijdag 29 April zyn we kelyks spreekuur te houden Korte Vlaardingse berichten Zaterdag ontstond een schoorsteen brand ten huize van de fam T m de Ke serstraat te Viaardmgen Door de brandweer die spoedig ter plaatse was werd het brandje geblust voordat scha de kon worden aangericht Naar wy vernemen heeft mr C J G Bredius oud kan onrechter wonenae te iïilthoven naaste bloedverwant hier te lande van dr A Bredius zich tot B W van s Gr avenhage gewend met een schryven waarin hy uiting geeft aan zyn verbazing en ontsteltenis over d® by het raadsbesluit van 18 dezer tot aankoop van het pand Lange Vijverberg 14 gebleken bedoeling om de collectie Bredius daarin over te brengen Hy spreekt als zyn oordeel uit dat de betreffende passage m het testament luidende Je legue a la ville de La Haye (Pays Bas) tous les tableaux et tous les dbjets dart oui sont exposes au Musee Brediusuis au Prinsegracht a La Haye lis devront renter exposes exclusivement dans le ditmusee volko men dudelyk is en dat het stellig de be doeling van dr Bredius is geweest dat de collectie in het pand Museum Bredius Prmsegracht 6 moet blijven Hy neemt aan dat voormelde testa mentaire bepaling ter raadsvergadering met bekend was en verzoekt B en W het daarheen te leiden dat de duidely ke bewoordingen en bedoeling van het testament nageleefd worden Visserij met dnj fnetten leverde 1100 kisten op (Van een onzer verslaggevers) Gisteren was aan de afslag te Sche- vemngen de Sch 63 van de rederij Vro lyk Deze logger bracht aan 1100 kisten verse haring welke gevangen waren door deze logge en. de loggers Sch t>3 en Sch 81 Deze drie vaartuigen hebben de dryf netvisery op haring uitgeoefend op de Vikingbank op ongeveer 60 graden No-derbreedte Burgerlijke stand van Vlaardingen Geboren Cornells Dirk z v J Bloot hoofd en M Schoon Inaulindwlnge] 53C Pietcr Johannes z v P J Scheffer en A Hoedemakers Jan Steenjitr 13 Henriette d X J C de Ruljter en A F M van dar Steen Floreslaan 16 Hubertus Franciscus z v H F Bras «n 3 C Poldervaart Huijgens str aa Jacob z v J van der Blom en H Trooster 4e Maassteeg 11 Bonny Corlna d v W H C van ProoÖen en P Hempenlus Heemraadstr 62 Wllhelmina d v W P H Pouwels en J A Hoogerwerf Hennaarde radeel Wommels 150 Jacobus z v J Spyker en A J Steehouwer Maassluis Nleuwstr 2 rood Marius Cornells z v L Lodder en N P van Ast Binnensingel 159 Johanna Evemia d v C T Hobfjn en E M Timmer- ifepje d v Brederostr WUlemine Arendje Adnana Cqmeli» Johanna d v J Moerman en L de Man Joh de WIttstraat 10IA Robert Marcus z v A 2 Pronk en M Vermeulen P K Drossaartstr 20 Gerardus Frans z v F van L nden en B Brugman 2e van Bletswijk straat 16 Adrma Neelt(e d v C Kortleven en H J van Krimpen Rich Holstraat 101 Betje Debora Jannetje d v J P Dupon en B D J Wijnhorst Markgraaflaan 4 Joh an nes z v l den Breems en A M \an Vliet Balistraat 6 Gehuwd Maarten Oosterlee 28 en Aga tha Aria Chardon 27 j Joannes Paree 37 3 en Augustma Maria Cornelia VoUerfng 32 jaar Overledei\ Arie Bongers 81 j echtg van M Smink Aert v Nesstraat 25 Johannes Wilhelmus de Hoog 69 j wed van J A van Kralingen Eendrachtstraat 63 In Rotterdam-Delfshaven heel brand gewoed Omstreeks half driJ in R het pand waar de moffelmnl Deege -De brandweer- bestreecferhdj echter niet vèrhinderen, dat hef gfl werd De aangerichte schade w# taxeer d OORZAAK ONBEKENDl Bewoners van de Schans ontdekten I de brand Zij waarschuwden dadelykI de brandweer en enkelen van henl begaven zich naar het brandende! pand om de niets vermoedende oudel mevrouw Deege te wekken die del derde etage van het huis bewoont Zyf kon zich bytyds m veiligheid stellen Aandeel van Rotteidam f 400.000 TN d« Burgerzaal van h«t Rolterdam»» raadhuis hadden zich gistermiddag da ladan van hef comite van voorbaralding varzamald dia da grootsehsapsa acfia van da Stichting 194045 vandaag habban ingezet Aan de Rotterdamse bevolking wordt gevraagd gezamelyk aen bedraa van vierhonderd duizend gulden bijeen te brengen teneinde de nabestaanden vat» de gevallen verzetsstrijders in hun onder houd te kunnen voorzien Niemand twijfelt er aan of Rotterdam zal dit gestelde bedrag bijeenbrengen Mag het zo zijn aldus de burgemeester an Rotterdam mr G E van Walsum in een tot de aanwezigen gehouden toe spraak dat Rotterdam aan de spits zal gaan bij deze inzameling Er is nimmer tevergeefs een beroep gedaan op het Rotterdamse bedrijfsleven en de burgerij Vandaag zullen negenen die zich voor deze actie hebben ingezet een begin ma ken met deze grote inzameling Onder! het motto onbezo-gd de verzorgden kun I nen blijven verzorgen zullen zy trach L ten het gestelde doel te bereiken zol merkte de voorzitter van het bestuur del heer J de Klerk op Het doen van een klemmend beroepl op de bevolking mag dan zeker gerecht-I vaardigd zijn Het bestuur wenst dezel actie als de laatste te beschouwen Daar-1 na mag worden gezegd dat de verzorginj ra financiële zin van de nabestaande! erzekerd zal zyn. Naar wü vernemen is Inmiddels reedsl aan giften binnengekomen een bedragl van 50 000 Vliegtuigmotor opgevist en in de haven gegleden Van een onzer verslaggevers De Sch 70 vis e gistermiddag op de Noordzee een vliegtuigmotor op Met be hulp van de Sch 62 zette het vaartuig koers naar Schevenmgen omdat het sturen bemoeilijkt werd Nadat het schip in de Tweede Binnenhaven te Schevemn gen gemeerd lag werd getracht me be hulp van de hijskraan de motor aan de wal te krijgen De touwen van de hys kraan braken evenwel af waardoor de motor weer in het water glipte Gedurende vier uur is men vanmorgen bezig geweest de motor te zoeken Eerst om elf uur kon de motor op de wal ge zet morden Baggermolen stootte op wrak Van een onzer verslaggevers De baggermolen Maas van Bos en Kalis uit Sliedrecht is gistermiddag by baggenverkzaamheden in de Buitenha ven te Schevenmgen op een wrak gesto ten Dit geschiedde met een luide knal welke tot ver in de omtrek te horen was Het bleek dat de emmers en het vierkant van de ladder ontwricht wa ren waardoor de Maas de werkzaam heden moest staken Het vermoeden be staat dat het een wrak is van een schok ker welke vlak na de eerste w«r«ldoor log ra de buitenhaven zonk. Een raam voor de Oude Kerk De Kerkvoogdij van de Ned Herv gemeente heeft zich tot het college van B en w gewend met het verzoek of de gemeente genegen zou zyn om een gebrandschilderd glasraam te doen plaatsen in het noorder transept der Oude Kerk Het bedoelde raam dat tot voor korte tijd was dichtgemetseld en thans weer van glas zal woiden voorzien beslaat een oppervlakte van 100 M2 waarvan 60 tot 70 M2 voor beglazing in aanmerking komt De uit voering zal moeten plaats hebben door een bekwaam kunstenaar in samenwer king met de Rijksdienst voor de Mo numentenzorg en de architect voor de restauratie van het kerkgebouw Hoewel de te ontwerpen vooistelling uiteraard een christelijke inslag moet hebben zal dit raam een symbool zyn van de bevrijding van ons vaderland m 1945 Maar de restauratie van de Oude Kerk regelmatig voortschrijdt acht het college het nu een by uitstek geschik e gelegenheid om ra dit kerkgebouw het welk een monument is van grote cul tuur historische betekenis vanwege de burgerlijke gemeente een raam te doen plaatsen als blijvend aandenken aan de bevrijding De kosten van een dergelijk raam zul len ten hoogste 30 000 bedragen B en W stellen de raad voor dit bedrag te voteren Naar wy vernemen heeft de kerkvoogdij ook aan andere open bare lichamen het verzoek gericht een raam voor de Oude Kerk te schenken Fabrikant vei duisterde drie auto's In Den Haag is gisteren aangehouden de 34ja-ige fabrikant J P S wegens verduistering van drie a ito s By een ft nanciermgsmaatschappy financierde hy voor 5000 drie auto s Tegenover de politie verklaarde hy dat hy ra geldelyke moeolykheden. verkeer d« getracht her bedwingen Daarin slaagde men geen een grote geruststelling was voor de omwonenden Na'circa een uur blussen kon wor den gezegd dat men de brand mees ter was Toen op dat ogenblik onder leiding van hoofdman J J Oster een onderzoek werd ingesteld bleek dat weinig meer over wa& van de m stallaties en inboedel Het vuur had viywel alles vermeld Omtrent de oorzaak tast men nog m het duister Bevredigende aanvoer van verse vis (Nan een onzer verslaggevers) Gisteren waren aan de markt te Schevemngen vyf trawiloggers en de dryfnetlogger Sch 63 Vandaag brachten drie trawiloggers verse vis binnen De aanvoer was op deze twee dagen bevre digend maar de prijzen waren niet zo best. Geen resultaat bij span> en kabeljouwvisserij (Van een onzer verslaggevers) Gistei middag kwamen ra de Scheve- nrngse haven binnen de Sch 123 en de Sch 124 van de rederij Vrolyk Deze log gers hadden wederom de spanvisserh uitgeoefend maar de resultaten vielen wederom tegen De vangst bedroeg prac- tisch mets ook de twee loggers welke ter kabeljouwvissery uiigevaren waren keerden zonder resultaat ra Sohevenin- gen terug Het waren da Sch 5 en de Sch 399 van de «Verre Visserij Maat schappij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1