Prachtige koninklijke stoet in Den Haag 1 Marge-beschikking is tijdelijk Ny,V.-bestuurder uit Venezuela gezet r Klokgelui en voorjaarsbloemen VORSTELIJK BEZOEK AAN HOGESCHOOL TE DELFT Te weinig kalk Inflatiespiraal vermijden WOENSDAG 27 APRIL 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3063 s Weerbericht Bewondering i oor de Keukenhof OUDE TRADITIE VANMORGEN IN ERE HERSTELD Ad Vermeulen had critiek geleverd VITAMINEN VOOR DUITSE LEGER De dreigende Britse spoorwegstaking U ssmm Het vertrek 01 Het gaat goed! Zweedse pers enthousiast Interpellatie-De Groot toegestaan Ernstig auto-ongeluk bij Soesterberg MINISTER ZIJLSTRA: Rede tot Christ, middenstanders Botterdam Witte de Withstraat 30 Telef 11570Ü (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtcndienst abonnementen 18 30 1«30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 V Gravenhage Huvgensplein 1 Postg ro 424867 Redactie Tel 111892 Adm Tel 114402 Klachtendienst 18 30—1010 u Tel 362560 Schiedam Lange Kerkstraat Telefoon «788 Abonnementsprijs 52 cent per week 226 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dageluks Tuxum- Weersverwachting geldig tot Donderdagavond. ZACHT WEER Veel bewolking met aanvankelijk vooral in het Noorden van het land enige lichte regen of motregen Morgen verspreide opklaringen en overwegend droog weer Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest Weinig verandering in temperatuur 28 Apr 1 zon op o 20 onder 20 00 maan op 1018 onder 1 43 Directie C A REtNING en Mr K VAN HOUTEN Hoofdredacteur Dr J A H 3 S BRUINS SLOT (Van een on/ei vesl i^geversi NA. HET Bt70EK am de Moei ende Keukenhof waai <1 vo gels opgewekt kwd tetilen in «Ie bomen hebben koning Gu«taaf 1 Adolf en koningin Louise v minor gen hud grote bewonder»nr mtpp sproken voor den wondere bloemt n pracht Voorldurt nd lileef komn,. Gustaaf VI Adolf die h lf een hart* tochtelijk tuinier is bi| d< paiktn itaan en liy vroer lu|/oiiiJerli( «li n over zeldzame tulpen De bloembollenkweker Th de Vroo men vice voorzitter van Keukenhof leidde de Koning rond cr moest 43 namen van tulpen en narcissen note ren, die de Koning zich voorneemt aan te schaffen voor de tuinen tan zjn paleis Vooral m de kas, waar de tul pen op hun ranke stelen e»n milde geur verspreiden raakte het Zweedse koningspaar met uitgekeken Ik wist met dat er zon wonderschone tuin bestond zei koning Gustaaf VI Adolf By aankomst in de Keukenhof wei den de vorstel ij ae bezoekers oegroet door de burgemeester van Lisse mr Th M J de Graaf die zes bestuur; leden van de Keukenhof aan hen voor stekte De helemaal met verlegen 4 jange Keesje Guldemond cn de 4 jarige Geertruida de Ruyter boden koningin Juliana en komngm Louise boeketten tan witte narcissen aan voorzien van de Zweedse en Nederlandse nationale kleuren. Hierna werd het gezelschap door de tuinen die dooi de zon zacht werden beschenen rondgeleid H M de Koningin was gekleed m een petrol- kleurige japon en droeg een stola van nertzbont en een lichtblauwe toque Komngm Louise was gekleed in een pantel van oud rose en droeg een don kerblauwe hoed Het Zweedse vorstenpaar had vooral aandacht voor de Botanische tulpen het bezoek aan de kas echter waar de heer A Wam aar het gezelschap rondleidde vormde wel het hoogte punt Telkens bogen de vorstelijke personen zich over naar de bloemen om hun schoonheid beter te bekijken Even voor het instappen in de auto s doopte de voorzitter van de stichting „Keukenhof de heer Th M van Wa veren een prachtige oranje roodkleu rige amarylius naar koning Gustaaf VI Adolf Daarna bood hij de konmg voor zrjn kleinzoon die op 30 April 9 Jaar wordt een zilveren bierpul a«n waarop het wapen van dc Keukenhof gegraveerd staat (Van oure verslaggevers 1 Ik "N IIAAG in fce-Uooi heeft vanmiddag het Zweedse komnk lijk.i p t ii een hartelijk welkom toegeroepen Zweedse en Ne<lerldii<Le vlaggen wapperden vrolijk lan hoge vlaggemasten en ovtrii in de stad waren versieringen van vlaggen en bloemen aan- gehriclit De duizenden die zich langs de route geschaard hadden tu>«< n de gren- uv de gemeente en het oude stadhuis aan de Gr ik n markt genoten van de heerlijke gtur van voorjaarsbloemen In een prachtige stoet zijn de vorstelijke personen door de Haagse straten naar het stadhuis gereden waar het gemeentebestuur een ontvangst en een lunch aanbood Om twaalf uur precies am veerde het hoge gezelschap aan de grens der gemeente bij het land goed Clmgendaei Daar werden de auto s waarmee men van de Keu kenhof was gekomen verlaten en namen konmg Gustaaf VI Adolf en zijn ga^tvrouwe koningin Juliana plaats in een open ealeche be spannen met vier paarden In de tweede caleche reden koningin Louise en prins Bern hard Voorafgegaan dooi de hoofdcommissa m van politic en zijn adjudant beiden te paardeen oud" traditie die vele vele jart i mderbrokc n is geweest en een commando ryksoohtic te paard in piach tige ceremomele uniformen, gw het in draf langs de versierde straten en plei nen waar duizenden Hagenaars de vor stelijkt bezoekeio lu de toejuichten De klokken beierden toen de stoet het oude stadhuis aan de Groenmarkt nader de Hinderden schoolkinderen zwaaiden met papieren vlaggetjes m de Zweedse ei di Nedtilandse kleuren en op het bordes dat et i smaakvolle versiering van voorjaarsbloemen droeg en waar twee manschappen van de Koninklijke Maitchaussee in ceremonieel uniform d-» wacht hielden verschenen burgemees ter Sehokkmg m ambtscostuiim en de de oudste wethouder de heer Th M Dresmi om de koninklijke gasten te ver welkomen Het was precies half een toen de paar den voor het stadhuis stilhielden Stalknechts schoten toe om de paardcfi van de adjufcnten die de stoet escor teerden over te nemen en een daverend geiuien brak lo* toen de eerste calèche voorreed Komngm Juhana die een blauwe japon met een lichtblauw hoedje een rert? stola droeg steeg aks eerste uit g*>volgd door de kon tv* /an Zweden Bui gemeester cn wethouder Dresme daalden de trap van het bordes af om bedir harte ijl te begroeten en ver olgens koningin Louise en pnns Bern hord d hand te arukken Het hoge gezelschap en de leden van het gevolg begaven zich op het bordes waar Yvonne Dumoulm leerlinge van de Thoibecke HBS en Anneke Scholten leerlinge van dt 1ste Vrijzinnig Chris tel ke Lvceum de beide vorstinnen bloe men aanbod*.n mooie binnenkomst Het wmit een erg mooie b nnen- komst Met deze woorden begroette T)E heer Ad Vermeulen secre taris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW) is uit Venezuela uitgewe zen Hij had tijdens de openings vergadering van de petroleum commissie der Internationale At- beidsorganisatie (ILO) ernstige critiek geleverd op de arbexdstoe standen m Venezuela De perschef van de ILO deelde mee dat de heei Vermeulen Maandagavond in een vliegtuig was gezet Hij beschik te niet over bijzonderheden aangaan de het vliegtuig cn zijn bestem nmg Loden van de petroleumcommissie di" gisteren by een kwamen waien verrast toen zy ta kennis weiden gesteld va i de uitwijzing In zijn redevoering had de heei Vei meulen de gevangenzetting veiooideeld van Venezolaanse vakbondsleiders Hij leverde critiek op wat hij noemde de weerbarstige houding van de tegeung Later heeft Pedro Estiada directeur van de afdeling vooi de nationale veilig heid verklaard dat de heer Veimeulen in een vliegtuig van de Pan Ame ïcan Airways gezet wetd dat naai Cuiacao is vertrokken De petroleum commissie van de Intet nationaie Arbeidsotgams »t e heeft haar beraadslagingen over de uitw izin., uit gesteld tot de plenaue zit+ing welke Vrijdagmiddag gehouden zal uoiden Enkele gedelegeerden zeiden persoon hjk van mening te zijn dat de conferen tie afgelast behoorde te vvoiden Ande ren varen het daai echtei met mee eens De leiding van de confeieitie vei klaarde dat de plenane zitting uitgesteld was om alle gedelegeerden n de gele genheid te stellen zoigvuidig overleg over de maatregelen te plegen Naar verluidde hebben Ilo functionnaiissen te Caracas contact opgenomen met de be «tuursraad m Europa ten einde de mening van dat orgaan aan de plenaire zitting te kunnen voorleggen Verschillende commissies zijn Dinsdag middag ter bespreking van de zaak ach ter gesloten deumn bijeengeweest De Nederlandse regering overweegt op dit ogenblik geen stappen naar aan leiding van de uitwijzing van de beer Vermeulen Daar de heer Vermeulen niet als Nederlands afgevaardigde doch als lid van de ïaad van beheer van de Internationale Arbeiders Orga nisatie m Venezuela vertoefde stelt men zich voorshands oo het standpunt aat het hiel in de eerste plaats een zaak van deze organisatie en van de heer Vermeulen zelf betreft De aanstaande herbewapening van West Duitsland heeft aanlei ding gegeven tot de volgende ad veitentie in een krant te Frank fuit Toekomstige reeiuten v ei hoogt uw kracht door mid del van tatmnen en dextrose <dru i en&u ker) Veiknjgbaar bij drogisten en apothekers de Kovtngm mr L A Kesper haai Commissaris in de provincie Zu d- holland nadat zij en haar gasten door burgemeester Sehokkmg en wethou- der Dresme waren binnengeleid m het oude stadhuis By de ingang in de zaal De vierschaar met de prach ttge gebrandschilderde ramen welke hoogtepunten uit de geschiedenis van Nederland en Oranje uitbeelden ston den ter opumchting gereed naast mr Kesper mevrouw Sehokkmg en me vrouw Kesper de gouverneur van dt residentie luitenant-generaal Buui man van Vieeden en echtgenote me vrouw Dahlman de echtgenote van de Zweedse gezant de Nederlandse gezant m pweden mr J Visser en de wethoiulers Van Aartsen Dett- meijer en Van den Oeue- Het verwelkomen en het voorstellen duurde slechts korte tijd Daarna bega ven de vorstelijke gasten zich naar de burgemeesterskamer waar de gemeente raadsleden van Den Haag zich bevon den Het grootste deel van de raadsleden droeg op deze dag voor de eers v maal de badge waardoor zij kenbaar waren als lid van de gemeenteraad van Den Haag De burgemeester sprak hier een adres van hulde uit {Zie pag 5) Konmg Gustaaf die gekleed was m het generaalsuniform van de Zweedse luchtmacht sprjk op zachte toon enkele korte dankwoorden tot de b ur gem eest e- Hierby gaf hy uitdrukking aan zijn gevoel van eikentelijKheid voor de ont vangst van Den Haag De laadsleden werden vervolgen* voo gesteld aan de Zweedse Koning en Komrgin en na het voorstellen begaven zij zich naar de gang van het gebouw Zo kiegcn het Nederlandse er het Zweedse vmstelijke paar me hun ge volg de gelegenheid zich gedurende en kele ogenblikken te verpozen Bloemenpracht Omstreeks kwart voor een verlieten de voistehjke personen de burgeme°s terskamer om zich te begeven naar de tiouwzaal waar de lunch zou plaats vinden aangeboden door het gemeen e bestuur van Den Haag Tijdens deze heel korte wandeling meikte konirg Gustaaf de prachtige bloemversienng op van hoofdzaak azalea moius die was De k« g e eef een ogenblik be in de zalen en de gangen aangebracht wonderend staan om zich een goede in druk te vormen van de pracht aan alle zijden Zyn echtgenote die met konm gin Juliana voor hem liep maakte hij op deze versiering attent Zo kreeg het betieden van de tiouw zaal iets ongedwongens en pnns Bern hard beleefde kennelijk genoegen aan sze bewondeung In de trouwzaal waren voor de lunch mede aanwezig enkele geno digden ow de fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad Het menu was als volgt samengesteld Chaudfroid de caneton Montreuil jambon de Gueldre en eroute suce Piemiei Eden heeft gisteren zijn ka binet bijeengeroepen om een laatste po ging m net werk te stellen de spoorweg stak ng die Zondagavond ovei het genele land za' uitbreken te voorkomen De m nister van Arbeid Waltei Monikton heeft er inmiddel \oor ge vaaischuvd dat de staking als sy uitbleekt onverimjdelyk rampzalig" gevolgen zal hebbben voor het leven in Engeland Tijdens een danei van dagbladeigena ei heeft Moticklorv veiklaavd wat er just en oajuist is in dit bijzondere ge schil allen /jn zich de ernst van de nmiddellyke situatie bewust Het ziet ci naar uit dat de dag van heden beslissend zal zijn Hel betreft hiei een dreigende staking van 65 000 machinisten en stokeis die een loonsve» hoging van 8 shilling per vv eek eisen Jongen overreden Gistermiddag omstreeks kwart voor vier is op ae Korte Frasengiaeht nabij de Haarlemmerdijk te I'm sterdam de zevenjaixge jongen J v d V die op de rijweg speeld dooi een vierwielige vrachtauto aange reden De jongen kreeg het achterwiel van de vagen over het hoofd en was vrijwel op slag dood Het stoffelijk overschot is naar het Wil helmmagasthuis vervoerd De chauffeur reed met de vrachtwagen zonder stil te houden door (Van een onzer verslaggevers) OP DE tweede dag van het bezoek van liet Zweedse koningspaar aan Nederland stonden Delft en Den Haag in het middelpunt van. de belangstelling De vormelijke stoet, bestaande uit vijf auto s, amveeide te eoed kwart over twee brj de Broekinolenweg aan de gren» van de gemeente Delft en werd daar opgewacht door de mobilofoonwagen van de Delftse gemeentepolitie De kortste route Vryenbanselaan. Nieuwe Plantage Oostplantsoen en Fortuinstraat gaf de Delftenaren nog ruimschoots gelegenheid, ons vorstelijk paar en' 21>n"xöh inklijke gast te begroe ten Versaheidene belangstellenden had den zich dan ook langs ae weg opgesteld en juichten hartelij-t toen de stoet pas seeide In de eerste auto zaten konmg Gustaaf VI Adolf van Zweden koningin Juliana "n prins Bernhard Het gevolg reed mee m de vier auto s en toestond uit de Zweedse minister van buitenlandse zaken Oesten Unden schout by nadht Erik Wetter eerste hofmaarschalk van de Koning majoor W F K Bischof van Heerr^erck, eerste stalmeester van de Komngm Madeire, pointes d asperges ananas a la Chantilly terwijl daarbij ge schonken werd champagne pommerv et greno rose brut 1047 De tafels waien op vorstel,.!"» wijze gedekt met glas en porcel n uil de achttiende eeuw terwijl ook hiei eerf bloemversienng aanwezig was De lunch eindigde omstreeks kwart voor twee Koningn Louse vertrok als eeiste en zy werd door burgemeester Sehokkmg naar de int gang geleid In de auto nam naast haar plaats bcionesse Louise Raalamb geboren Tamim groot meesteres terwijl in de volgauto vier leden van het gevolg plaats namen Na enkele ogenblikken namen de koning van Zweden koningin Juli«na en prins Beinhard m de vestibule even eens afscheid van het Haagse gemeen tebestuur waaihby zy nogmaals de ge legenheid vonden om hun dank te be tuigen voor de waaiilyk vorstelijke ont vangst welke Den Haag op deze dag bereid had De burgemeester deed ook hen uitgeeide tot aan de auto In de koninklijke «*uto namen plaat» koi.ng Gustaaf konngrn Juliana en prins Bernhard terwijl m de vier volg autos de leden van het gevolg stapten De rijkspolitie nam thans het escorte weet over en omstreeks twee uur ver biok de stoet in de richting van Delft mevrouw W A Repelaer v an Dnel geb Van dei Willigen dame du palais mr G C D baron van Hardenbroek groot meester van het huis van HM de Ko ningin, luit-kolonel C C Geertsema adjudant van ae Prins Luit generaal Hugo Cederschioeld adjudant generaal en chef van het militaire huis van de Zweedse koning Even voor half drie draaiden de auto s het terrein tussen het Waterloop kundig Laboratorium en de bibliotheek der technisdne hogeschool op De auto s reden tot vlak voor de ingang van bet laboratorium waar de hoge gasten wer den begroet door de burgemeester van Delft de heer D de Loor en de direc teur van het Waterloopkundig Labora tonum pro* it J Th Thysse Na de begroeting werden aan de Zweedse konmg de komngm en prms Bernhard voorgesteld de heren dr ir J A. Rra gers waarnemend voorzitter van de Stichting Waterloopkundig Laborato rium C N van der Leeuw president- curator van de technische hogeschool prof dr O Bottema rector-magnificus der technische hogeschool en xr H J" Schoemaker en ir E W Bnker beiden medewerkers van prof Thysse Nadat Claartje Schoemaker het achtjarig dochtertje van ir Schoe maker aan de Komngm bloemen had aangeboden begaf het gezelschap zich naar de bestuurskamer waar prof Thijsse een korte inleiding hield In aansluiting daarop werd bet labo ratorium bezocht In de eerste hall werd het model van de benedenrivie ren (Rijn- en Maasdelta) m ogen schouw genomen In de wmdgoot werd de bezoekers gedemonstreerd hoe de golven door de wind in om vang en kracht toenemen en de zee wering aan een zware aanval van de golven wordt blootgesteld Ten slotte werden in de tweede hal o m bezichtigd modellen van de haven a an Breakens van het splitsingspunt van de Rijn by Pannerden en van oe omge ving van het Goereese Gat Door middel van dit laatste model wordt bestudeerd hoe de deining \an de Noordzee binnen dringt Koning Gustaaf VI Adolf werd m het laboratouum rondgeleid door prof Thysse De heien Schoemaker en Byker begeleidden ïespectievelyk koningin Juliana en prms Bernhard Omstreeks half vier eindigde het be zoek Het hoge gezelschap vertrok langs dezelfde route weer terug naar Den Haag Ah bhjk tan dank aan /ueden dat lia het Rode hrun m 1945 meel naar Nederland stuurde heeft gistermorgen het Nederlands Nattmial Bakkers Co nul mn \t de Koning i an 7ueden een kri lallen tcinsliooraerp aangeba den De overhandiging geschiedde in de troon aal van het palets op De Dam in Amsterdam Ontiangst tan het 7teeedse koninklijke paar aan de grens van de gemei nte s Gruht.nhage alwaar overgestapt uerd u» njtutgen voor een rijtoer door de stad NS artikeltje laatst over de pres taties der communistische ka merleden heeft geholpen. We beleefden prompt een interpel latie aanvrage van de heer Gortzak, een mondelinge vragenstellen] van de heer Haken en een interpellatie- aanvrage van de heer S de Groot. Een edele wedstnjd in nobele drif ten De vele Zweedse journalisten die m Nederland verslag uitbrengen over hel bezoek van het Zweedse koningspaar zyn enthousiast over de ontvangst m Am sterdam Zelden hebben wij zoveel versienn gen gezien Zelfs onze eigen boofdslad was nimmer zo fleurig getooid tijdens een Komnklyk bezoek was een van de reaches Een andere journalist gewaagde van de grote hartelijkheid van de ontvangst in Amsterdam die een bewijs is van de vriendschap en sympathie die beide landén voor elkaar hebben Hedenmiddag os in de vergadering der Tweede Kamer aan de orde geko men het verzoek van. de heer De Groot (CPN) om verlof tot het richten van vragen aan de ministers van Economi sche Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende de toe stand in de aiamantmdustrie en de sociale en economische kwesties, hier aan verbonden. Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt het gevraagde verlof verleend De interpellatie zal op een nader t« bepalen dag worden ge houden INTERPELLATIE-AANVRAAG GORTZAK AANGEHOUDEN In de vergadering der Tweede Ka mer is hedenmiddag o m aan de orde gekomen het verzoek van de heer Gortzak (CPN) om vragen te mogen richten aan de minister van Justitie over het aanhouden en ver horen van ex stakers leden van het gemeentepersoneel te Amsterdam De voorzitter vroeg de heer Gort zak of hij de aanvraag nog wilde aanhouden, omdat thans geen behoor lyke behandeling van de zaak te wachten zou zyn De heer Gortzak (CPN) had tegen een paar dagen respyt geen bezwaai Hy vraagt echter bespoediging De voorzitter zei dat het hem geen goede gang van zaken lykt midden m een onderzoek met een interpel latie te komen Besloten werd de interpellatie nog Uit te stellen Russisch-Japans overleg in Londen De Sowjet Unie heeft ingestemd met een Japans voorstel om op 1 Juni in Londen besprekingen te beginnen over hervatting van de diplomatieke betrek kmgen tussen de beide landen De Japanse delegatie op deze confe ïentie zal worden geleid door de voor mahge Japanse ambassadeur in Londen Matsoemoto Het bezoek aan het kleurig en volop bloeiende Keukenhof imponeerde konmg Gustaaf Adolf en komngm Louise zicht baar Tijdens de uitgebreide rondwandeling moest de heer Th R de Vroomen tal van uiterst deskundige vragen be antwoorden en hij merkte daar bij wel dat de Zweedse vorst, evenals zijn gemalin zeer goed op de hoogte was Herhaalde malen spraken zy hun bewon dering over deze sprookjesach tige schoonheid uit Tenslotte wilde koning Gustaaf Adolf graag persoonlijk kennis maken met de tuinarchitect van Keu kenhof de heer J van der Lee bij de'e onverwachte ont moeting complimenteerde de koninklijke bezoeker de heer Van der Lee hartelijk en wilde hij gaarne ook nog enige vragen stellen Aangezien de tuinarchi tect geen Engels sprak fungeer de kweker De Vroomen als tolk De floxen m mijn tuin tril len maar niet langer bloeien Kunt my ook zeggen wat daar misschien de oorzaak van zou kunnen zijn9vroeg de ko ning van Zweden x As uw grond wel voldoende kalknjk majesteit9 vroeg op zijn beurt de heer Van der Lee Aha zei de oning kijk dat heb ik nu juist ook altijd tegen mijn tuinman beweerd maar die wilde daar maar met aan Heel hartelijk bedankt voor dit advies Een uit Den Haag komende perso nenauto waarin zi-oh. twef daim es en een heer "bevonden is vanmongen oen. streeks «.eht uur ter hoogte van de toegangs veg naar het eenoste voortui gen pa ik aan de Amersfoortsastraatv eg te Soestebberg m hevige botsung geko men met een vrachtauto van Twymstras 01 efabrieken te Maarssen. De inzitten den van de personenauto werden uit de wagen gesl ngerd Een dame werd op slag gedood De twee andere passa giei s werden levensgevaarlijk gewond Zy zijn m het zaekenhuis De Luchten berg opgenomen De chauffeur van de vruchtauto beo geen letsel op (Van een onzei verslaggevers) TT/-AAROM heeft de regering de Pi ïjzenbaehikking Handelsmar ges 1955 uitgevaardigd' Deze maatregel was een onmisbaar onderdeel van het programma om rust te brengen m de sector van lonen en prijzen Het is volkomen onjuist te stellen dat de handel op deze wijze m een kwaad daglicht werd gesteld W e zich aan de beschikking houdt staat niet in de hoek In het overleg heeft de regering herhaaldelijk gezegd dat de beschikking van tijuelyke aard zou zijn Het is met de bedoeling tien jaar na de bevry dmg opnieuw duurzaam een systeem van margebevriezing m te voeren Het gaat er om de boot veilig door de branding heen te sturen Als we er doorheen 2ijn zal de regering met vreugde de margebeschikking weer op- Deze woorden sprak de muuster van Economische Zaken piof dr J Zijl tra gistermiddag te s-Gravenhage jdenc het congres van de Chr Mid enstandsbond waar hy de verzamel e middenstanders met minder dan vee uur gelegenheid gaf met hem i ei de margebeschikking te discus ieren Tevoren had de minister in een vlot betoog de vele achtergronden belicht waartegen men deze maatregel meet zien In een opwaartse conjunctuur zoals we die de laatste jaren beleven is het een uiterst gevaaiiyk verschijn sel wanneer loon en prijsstijgingen een eigen leven en een eigen tempo gaan krijgen met beheerst door an dere factoren Er ontstaat dan een mflatiespiraal met alle gevolgen van dien export stagnatie (terwijl we 40 a 50% van onze productie moeten exporteren) en dalende koopkiacht van de gulden Wat gebeurde er nu m 1954' Twee loonronden brachten het loonniveau ca 15% omhoog en in het begin van dit jaar begon de vrees te leven dat er misschien wel weer een loonrondt zou volgen. Zie rdco* pagina 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1