F. H. v. d. Wetering sprak over „Christelijke politiek" Redactieadres SCHIEDAM Gemeenschappelijke vergadering A.R. en C.H. Burgerlijke Stand van Rotterdam Nieuw bedrijf vestigt zich in Schiedam Propaganda-avond voor kankerbestrij ding C.J.M.V. vertoonde films Hoogstraat houdt voorjaarsactie Mooie geschenken voor bezoekers van de Inhabé G.T.B. voetbalt Zaterdag thuis VLAARDINGEN Bevrijdingsfeest van buurtvereniging Uit het Zwaluwennest Zwaluwen-T. S.B. V.D.V.'ers in actie Reeds 2500 bezoekers MAASSLUIS Maasland Ds. Van Krimpen voor Chr. Werkgeverst „NIEUWE INITIATIEVEN VOOR BEDRIJFSJEUGDVORMING" Hoek van Holland „Positie zelfstandige ondernemer" Wijkraad vergaderde twintig minuten Geslaagde uitvoering van „Tenaco 'j in grote zaal van „Odeon" Vij f maanden geëist wegens beroving TKLU* Donderdag 28 April 1955 pc A.R.- en de C.H. Kiesvereniging te Schiedam waren gisteravond in gemeenschappelijke vergadering bijeen in het Jeugdhuis aan de Lange Haven. Vooral ook aan het knappe betoog van de spreker op deze avond, £»t Tweede Kamerlid der Stalen-Generaal, de Hoogedelgestrenge heer F H. v. d. Wetering, die het hoe, wat en waarom van de Christelijke oólitiék naar voren bracht en daarbij in strakke lijnen aanduidde wat helde partijen gemeenschappelijk hebben, is het te danken dat deze bij enkomst zo'.n succes werd, dat deze ongetwijfeld, hoewel de voorzitter van deze avond, de heer J. Wagenaar, hier niet zover op. wilde vooruit jopen, navolging zal vinden. leiding van de vergadering over om een slotwoord te spreken. Hij geloofde dat men. op deze avond samen had gevoeld verbonden te zijn :h Christus. Hij waarschuwde er voor dat als men niet zorgde ten slotte als cén groep te staan, men de kans liep tegenover zulk een grote groep van anderen niet meer te kunnen getuigen van het gezamenlijk beginsel, aat staat in Christus. In de verkiezingsstrijd moe ten wij dan ook naast elkaar staan en elkaar tot steun zijn, aldus de heer Koren. Met het zingen van twee cou pletten van het Wilhelmus werd de samenkomst gesloten. De heer Wagenaar, voorzitter van de atT Kiesveieiuging in Schiedam, die HP leiding had over het eerste gedeelte van de avegid, sprak er in zijn openings woord -hm vteugde o\er uit, dat het mogelijk was deze vergadering te hou den Hij hoopte dat uit deze avond mocht blijken dat samenwerking verschillende opzichten zeer goed mo- gehik is. Het organiseren van deze avond wilde echtei met zeggen dat men tot een fusie zal komen, ook niet dat men nu altijd gezamenlijk gaat optie den Waar het mogelijk is wil men echter toch samenwerken. Spreker wees er op dat er verschillen zijn, historische en die wat de mentaliteit betreft mis schien, maar een ding hebben beide partijen gemeen; de giondsiag waarop men staat, het woord Gods. De heer Van de Wetering liaakte op deze gedachte tn en ging in zijn betoog over „Cbnsteujke politiek" ook uit van deze gemeenschappelijke grondslag. Er zijn weinig mensen, aldus spreker, die de Christelijk Protestantse partijvor ming destijds met nuttig hebben geoor deeld. Tegenwoordig zijn ver»cheidencn echter van mening dat er geen reden en plaats meer is voor Christelijke par tijvorming. Spreker maakte in zijn ver dere betoog echter waar dat Christelijke partijvorming nuttig en zelfs geboden is. Over de vraag hoe de politieke hou ding van de Christen in deze tijd zal zun meikte de heer v. d. Wetering op, dut men. met aile eerbied voor de grote voormannen als Groen van Prmsteiei en dr. A. Kuyper, bij verscheidene huidige problemen ook andore bronnen zal moeten aanboren. De pol.t.ekt hou ding van een groep wordt namuyk be paald coor de actuele po lit t-x van zun geestelijke tegenstand ei Teg.nwoouug staat men tegenover geneei anciere groeperingen als honderd jaar geieden, al hebben zij dezelfde naam behouden, en men zal daar ook zijn politiek by dienen aan te sluiten. De beoefenaar van de politiek dient een scheppend mens te zijn. hardnekkig, volhoudend, krachtig en werkend vanuit zijn kennis,. Wij dienen voor een goed begrip in ver schillende politieke problemen, de maat schappij van tegenwoordig door en door te kennen. Hfer komt de vraag op en hier nadert men het hart van de poli tiek, of de evolutie in het maatschappe lijk leven praevaleert of dat het waarde oordeel centraal zal worden gesteld. Men dient hierbij scherp positie te kiezen. Spreker kwam dan tot de slotsom, dat de met-ChristeUjke partijen de perl- pherie-pohtiek zoeken. Dan is de Chris telijke politiek, die politiek, die voort vloeit uit het maatschappelijk en staatkundig beginsel waaraan de levens- en wereldbeschouwing ten grondslag ligt, steunend op het woord van God. uVje deze mekor uit de politiek haalt heeft zich gesteld aan de peripheric, aldus spreker. Na vervolgens het verschil te hebben ■aaehilderd tussen de politiek van de Protestants Christelijke partijen en die van de Christenen in niet-Christelijke ■partijen, de Katholieken en de liberalen, vroeg spreker zich al of de Prot. Chris telijke partijen in de tegenwoordige tijd wel een taal sprefcen. die duidelijk ge noeg is voor het vont. De heer v. d. Wetering besloot zijn referaat ten slotte met de vraag of de Prot. Christelijke partijen wel g-noeg invloed hebben op de huidige politiek, een vraag die hij bevestigend kon beantwoorden. Nadat de heer v. d. Wetering nog enkele vragen, die hem door belang stellenden waren gesteld, had beant woord, nam de voorzitter van de C.H. Kiesvereniging, de heer N. Koren, de Contactbijeenkomst Bond van Oud-Strijders De afdeling Schiedam van de Bond van Oud-Stry'ders en Dragers van het Mo- büisatiekruis heeft gisteravond In de bo venzaal van gebouw Amstelbron een con tact-bijeenkomst gehouden. Deze bijeen komst was matig bezocht. De voorzit ter. de heer Van Rijn sprak een ope ningswoord en gaf vervolgens een over zicht van de In de toekomst vast te stel len regels met betrekking tot de vie ring van de bevrijding en de herden king der gevallenen. Daarna bestond gelegenheid tot contact tussen de leden onderling. Het programma voor het verdere gedeelte van de avond bestond uit enkele spelletjes en verdienstelijk pianospel van mevrouw Van Rijn. Burgerlijke stand van Schiedam Geboren: Willem z v J Groenendaaï en •MB van Dijk,- Cornells, z v R den Broe ien en I v d Waal; Paul W G R. z v P «D Russel en D J Arnold. Woonark „De Tweester" Willemskadie t/o. Groenelaan Schiedam, Tel. 66900 DM,„ Aangften van 27 April BEVALLEN": A A Paul—de Groot d; •""andermans— Henstra d: A C Gouweleen ""■van den Meinacker d; S D Soeterboek— 1?" der Waard d; M C Heijndersvan Leur S, van den Heónk—Visser d; F M Pante- *9ek—van Wingerden d: N de Jong—van vSn, Bvrg d; T Ba]negervan Eaancn z; J d: D witter—van den Bosch d: Th j Baars— Schulte d; G Groenendijk— Boer dj.G M Doolhoff—van Daal - van Aken—Noord am d, M E Köhne— iends z; I K Groenewegen—Bollekamp 2, u?. f-esma—Verzij] 2 z; A van der Wel— »J5. z; L a LedeboerNienhujs Mulder Za, ,c Walter—de Munnik z; E A Bnnkraan r -n e c Etzlnga—van 't Veer d; rJr^0 Eean—Bouwen z; E van Merkom—de 2: J G GUijmase—labeling d: A G wETaï~KrBnte z' W van Oord van den v*k1?°,,Hoob d: E van Lellvcld—Sonne- M van HeemstVerhoeve d. OVHRLEDEN: c N Hart, vrouw v G van «O Hoek 54 J; 3 3 de Cloe. man v A Hage i. S van de Velde, zoon 1 j; P Mulder, 2™. Beh gew met M J Verschoor 66 j; W ongeh man 19 J; J M van der dochter 3 i; M D Nagolkerken, vrouw, «n gew met j H Gnaafland 44 J; M van a..« 'JWPUW« Beh gew met F van der 5hiys 79 j. T BJ]It man v w Trouw 72 S 2* 8<w, man v M L F Dobbelaere 58 tL.* v Waa CoHenburg, vrouw, gèh gew f' S? >ü«k »1 «N30-Pernis; P Korevaar, man v K Ver- Weeg 77 J. SCHIEDAMMER KREEG HIJSKRAAN OVER VOET By de N.V. Fokker Vliegtuigfabrie ken te Dordrecht is gistermiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De 23-jarige heer J. H, Y, uit Schiedam, was op kraanbaan aan het werk, toen hij een kraan met een gewicht van tien a twaalf ton over zijn linkervoet kreeg. De heer Y. had zich op' de kraanbaan begeven zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de kraandrijver. Men had daarom geen maatregelen kunnen treffen. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen aan z n linkervoet en aan beide benen in het Geriieenteziekenhuis opgenomen. Waarschijnlijk zal een deel van de voet moeten worden geamputeerd. Opnieuw wenst een bedrijf zich In Schiedam te vestigen. De N.V. Ge&rs. Bijker's Handelsonderneming te IJssel- monde heeft zich tot het gemeentebe stuur gewend met het verzoek aan haar in erfpacht een perceel grond te ver strekken aan de Bettoweg, groot onge veer 900 m2 met een optie op het daar naast liggende terrein, groot ongeveer 850 m2. Nadien is met B, en W. over eengekomen, dat het hele terrein m erf pacht wordt gevraagd, terwijl voor het aanvankelijke optieterrein drie jaar, een verlaagd canon zal gelden. De handelsondernemmg denkt ln Schie dam een galvanisch bedrijf te vestigen. Ondanks de folderacUe, welke door bereidwillige banden hub aan. bob door geheel Schiedam was gevoerd, was de grote zaal van Arcade slechts gedeel telijk gevulg, toen de heer J. Bnntjer, neer. penningmeester der afd. Schiedam van het Koningin Wilhelmtnaionds, de vergadering opende. Hij deelde mede, dat dr. A. Hijmans, die dese avond sou spreken, verhinderd was en dat in zijn plaats de röntgenoloog der gemeente Schiedam, dr. G. de Reus, het geven onderwerp zou behandelen. Veel dank wist spreker zich voorts verschul digd aan bet centrale Vrouwen-Comité, omdat dit tezamen met de afdeling Schiedam deze avond heeft voorbereid. De heer H. van Wijk uit Amsterdam sprak namens de Centrale Vereniging van het Kon. Wühelmlnafonds een op wekking tot toetreden als lid of als begunstiger. Momenteel telt de ver eniging 80.000 leden, maar het Ideaal is 500.000. een aantal dat nodig Is om de jaarlijkse subsidie van 1 500.000 te kunnen betalen aan de be staande centra. De actie die tot dusver is gevoerd in onderscheiden plaatsen le verde het bevredigend resultaat op dat gemiddeld 50 pet. van de bevolking zich als lid liet inschrijven. Dat kan ook voor Schiedam, aldus de heer Van Wijk Nadat dr. G. de Reus een oriënterend woord inzake het ontstaan van kanker en de bestrijding daarvan had gespro ken. vertoonde men na de pauze een documentaire film onder de titel: er Is een tijd van komenwelke film laat zien hoe kanker ontstaat met „het op roer van het weefsel" en hoe het zich verder weet te vertakken. Doch ook de onderscheiden methoden van bestrijding passeerden de revue, als: hormonenbe- stri'ding, röntgen-bestraling en radiothe rapie, met een duidelijke indicatie van de apparaturen en hun bouw. Het op wekkend slotwoord werd gesproken door mevr. E. M. den Boer. Tussen de pro grammapunten door zorgde het dames koor Arti Vocali o.l.v. de heer Aekema voor een goede ontspanning, onder pia nobegeleiding van mevr. Buntjer. Door de Fed. van C.J.M.V.'s te Schie dam afd Jongenswerk werd gisteren in het gebouw voor Christelijke en so ciale belangen aan de Lange haven een filmmiddag en avond gehouden voor alle jongens van de diverse afdelingen in Schiedam. Het Is een geregeld ge bruik dergelijke filmvoorstellingen te houden, 's Middags waren het de jongens van 8—12 jaar, die keken naar de film over het leven van Dik Trom. 's Avonds waren de 12 16-jarige jongens bijeen om de leuke rolprent „Met William naar de stad", een Engelse versie van de familie Doorsnee te zien. In beide voor stellingen werden enkele aardige voor films vertoond. Overweg Schiedamseweg gesloten Op 29 April zal de overweg aan de Schiedamseweg van 24.00 tot 6.00 uur voor alle verkeer met motorrijtuigen, op meer dan twee wielen en bespannen wa gens gesloten zyn. Straataanleg in Nieuwland Aan de gemeenteraad van Schiedam wordt voorgesteld een crediet van 400 000 te verlenen voor straataanleg in Nieuwland, ten Oosten van de Schie damseweg tussen de Burgemeester van Haarenlaan en de spoorbaan Hoek van Holland—Rotterdam, dit in verband met de bouw van 228 woningen aldaar. De kosten in verband met voorzienin gen, die de Gemeentelijke Technische bedrijven daar gaan aanbrengen, zoals het aanleggen van gas-, waterleiding en electrlsche leidingen zullen ƒ287.620 zijn. Ook voor dit bedrag stellen B. en W. voor «en crediet ta verstrekken. Moeilijklieden bij organisatie De winkeliers-vereniging van de Hoogstraat te Schiedam, waarbij 92 neringdoenden zijn aangesloten, heeft een grote actie op touw gezet, die dit gedeelte van de stad van 29 April tot 10 Mei ongetwijfeld in een fees telijke sfeer zullen dompelen. Er zal een etalagewedstrijd worden georganiseerd waarbij het publiek zijn mening zal mogen geven en op formulieren, die zullen worden uit gereikt zal kunnen aantekenen welke etalage de mooiste is. Men zal achter eenvolgens vijf etalages mogen aan- wïjizen. Voor hen die de juiste volg orde, die door het publiek in zijn geheel zal worden bepaald, zal heb ben geraden zijn prachtige prijzen beschikbaar. De hoofdprijs üt een televisietoestel. De Hoogstraat zal gedurende deze dagen zyn versierd met bloemen en ballons, die in grote getalen zyn aan geschaft, om aan de kopers uit te delen, 's Avonds zal een feestverlich ting branden. Als bijzondere attractie zullen er een aantal ballons van twee en een halve meter hoog worden op gehangen, die ongetwyfeld aan het geheel nog een kleuriger effect zul len geven. De winkeliersvereniging in de Hoog. straat bestaat zes jaar en in die tijd is in voor- en najaar steeds een der gelijke actie georganiseerd, maar nu heeft men met het organiseren daar van toch wel enige moeilijkheden ondervonden. De tijd datdeze actie wordt gehouden Is namelijk gelijk met de te houden InHaBe, In ver band hiermee ook heeft de vereniging een verzoek tot B. en W. gericht tot het openstellen van alle winkels tij dens de avonduren. Men heeft daar mee niet het doel afbreuk te doen aan de InUaBe. Men gelooft in te gendeel zelfs dat het bezoek in de stad tijdens de avonduren hierdoor zal worden gestimuleerd. De dingen in deze moeten niet te klein gezien worden, aldus het be stuur van de vereniging. Een ver zoek als de vereniging deed kon ech ter slechts in behandeling genomen worden door de gemeenteraad, zo werd te verstaan gegeven, wanneer dit was ingediend door de Schie- damse Middenstandscentrale. Daarom stelde het bestuur van de winkeliers vereniging zich in verbinding met het bestuur van de Centrale dat voor een actie zoals men in de Hoogstraat wenste, echter weinig voelde.. Op een ledenvergadering van de S.M.C. besloot 'men echter een enquête te organisren onder alle neringdoende middenstanders, aangesloten bij de S.M.C. in geheel Schiedam. Het re sultaat hiervan was» dat driekwart van de middenstanders vóór het later openhouden van de winkels tijdens de InHaBa was. Zo werd dus door de S.M.V. een verzoek tot het later openhouden van de winkels gedaan aan het gemeentebestuur, een ver zoek dat Vrijdagavond in de vergade ring zal worden behandeld, maa- waarop B. en W een afwijzend ad vies hebben gegeven. Een vergunning tot het maken van muziek in de Hoogstraat gedurende de dagen van de reclameactie -werd niet gegeven, terwijl de verenig-ging ln overweging is gegeven het geheel zo sober mogelijk te houden. Morgen zal de Inhabê te Schiedam worden geopend. Om 11 uur Vrijdag morgen 2al door burgemeester mr. J. W. Peek in de consumptiehal een hef boom worden overgehaald, waardoor de donkere tentoonstellingsruimte plot seling In een zee van licht zal baden. Om half één wordt de tentoonstelling daarna voor het publiek opengesteld. Door de standhouders zijn voor de bezokers een groot aantal geschenken beschikbaar gesteld. Deze geschenken varieren van een koelkast tot een strijk ijzer. Iedere dag zal er een gr~~x schenk en e enaantal kleinere uit gedeeld, die 's avonds om tien uur worden uitgereikt aan de glukklgen, die hetzelfde nummer hebben op het toegangsbewijs, als die welke van te vorén in het geheim aan de politie zijn medegedeeld. Op de openingsdag zal een wasma chine ten geschenke worden gegeven. Tijdens de Koninginnedag zal een der gelukkigen een koelkast mee naar huis kunnen nemen. De tentoonstelling 2al dagelijks ge opend zijn van 's morgens 105 en van 711 uur. Voor de lezing die de stadsarchivaris over de ruïne zal houden, bestaat een grote belangstelling van de zijde van de schooljeugd. Reed nnn zijn binnengekomen. Het lijkt er op dat gtb te Schiedam haar inzinking enigszins te boven is ge komen gezien het resultaat van de laatste wedstrijden om van de een na onderate plaats naar het midden op te klimmen. Dit wil niet zeggen dat de Schiedammers de dans voor degradatie zijn ontkomen. In tegendeel! wanneer men de stand bekijkt die hieronder wordt weergegeven is alles nog mogelijk. GTB 1 speelt Zterdg har voorlaatste thuiswedstrijd tegen WOR l. Wanneer de Geelzwarten met hun zelfde elan en geestdrift werken ais Zaterdag J.I., dan is het niet onmogelijk dat G.T.B. op de goed ingeslagen weg voort bltjft gaan. De wedstrijd die geleid zal worden door de heer J den Hartog zal plaats vinden op het Gem. Sportterrein Havendijk. Aanvang 4.15 uur. gesp gew gei ver! SptJkenlsae Melissant Barendrecht WOR GTB ZBVH DVO HVO punt 12 II 0 l 51—14 22 13 7 1 S 29—24 15 10 12 3 1 5 21—12 24—22 16—27 11—20 25-31 SM 13 3 2 B 27 GTB 2 speelt eveneens op de Havendijk tegen BVCB 2 en krijgt de gelegenheid de balans in evenwicht te brengen. Aanvang 2,30 uur. GTB 3 gaat in Vlaardlngen aan de Industrieweg by The Red Stars 2 op be zoek. Aanvang 3 uur. Amsterdamse wisselkoeren 17 .April Connate Koenen: Ponden 10 (5—49. dollar 3 73W—80«. OuukL dollar» S.8I14—84*. Fr. Iwn (l 835—0 835. Bet» fram® 7.60—«1. Dulue marken 00 3313. 55wit« franc» 80 04—70. vrij» 89 65— Noor» kr, 5310—19, Deenw kr 13.88—98, Zweed» 71 18—15, lira*, dollars 3 80U Arswit. dol- 3 81—82. lap doil. B8»4i—S3*. TurKra dollar* 3 79—35 London H ia l. 1 rand ~%H, 1« m —5. -A, l'A m -4%. 3 ui -55t, 4 m -7, 5 m - New York ra A. 1 m li, 1* m 14, t m -ft. m -ft, 3 ra 4 ra -14, 5 m Zttrlob m -1, 1 ra 1, 1* n» 1 8, 1* m —IS, t ra Oiedjo wmikmoteriMBn onswriidgd. Ook de buurtvereniging „Beatrix" te Vlaardlngen heeft een eigen program ma ontworpen in het kader van het Bevrijdingsfeest. Het Messchaertplein heeft een feestelijk aanzien, zodat met medewerking van de bewoners in die omgeving een gezellig „Familiefeest" kan worden gehouden De opening vindt Vrijdag 29 April plaats. „Sursum Corda" onder leicung van de heer H. van Beek zorgt die avond voor vrolijke klanken. Op 3 Mei treedt een accordeongezelschap op. even als op 29 April van 20.00—22.00 uur in de Diepenbrockstraat. De jeugd is natuurlijk ook met ver geten. Jonge „Beatrix'-leden zijn op 7 Mei 'g middags welkom in Excelsior, waar een kindermiddag wordt gehouden met poppenkast en film. Het bestuur van de buurtvereniging zal het plantsoen speeltuin Mesnchaertplein verlichten en hoopt, dat de bevolking, voor zover dit het nog met heeft ge daan, ook gedurende de Bevrijdingsfeest- week voor wat extra verlichting b.v. door het licht in de kamer (s) aan de straatzijde te ontsteken en de gordijnen met te sluiten —zal zorgen. Wasgoeddiefstallen De laatste tijd wordt van washjnen te Vlaardingen meermalen wasgoed, in het bijzonder damegondericleding, ver- mist. De politie neemt aan. dat de da der identiek is met iemand, die er een gewoonte van maakt o.zn. door middel van insluiping plasticartlkelen van aller hande soort weg te nemen. De diefstal len geschieden doorgaans des avonds of des nachts. Zij, die menen inlichtingen te kunnen verschaffen, wordt verzocht de politie (telefoon 2345) vaa hun vermoeden op de hoogte te stellen. Uiteraard, zal de politie het ook op prijs stellen, wanneer degenen, die Iemand zich verdacht héb ben zien ophouden bii waslijnen of in stegen en sloppen, daarvan eveneens kennis geven. Westelijk Zaterdagelftal tegen Vlaardingen Zaterdag 30 April zal op het terrein van VFC te Vlaardingen een wedstrijd worden gespeeld als opening van de be- vrijdingsfeestweek tussen een Vlaardings KüNVB-elftal en een Westelijk KNVB- ZaterdagelftaL De samenstelling van de elftallen is als volgt: Vlaardings «Utah Meeldijk (Hollan- diaan) doel; Maarleveld (HoUandiaan) en Bos (Sunlight) achter; v. d. Mark (Sun light), Bosman (TRBO en Den Bakker (TSB) midden; Botst (Sunlight). Swane- veld (HoUandiaan), v. d. Berg (TSB), v. Zevenbergen (TSB) en Vink (Hollandl aan) voor. Westeiyk elftal: v. Wijngaarden (Sche- veningen) doel; v. d. Giessen (NSiW) en Vermeulen (CSVD) achter; Geerlings (RCL), Oly (CSVD) en Krijgsman (ARC) midden; Lagendijk (Ornas), C. Nieuwstra- ten (Zwart-Wit *28), v .d. Pols (TOG-R), Scheffer (HB3S) en De Priester (Zwart- Wit "28) voor. De wedstryd begint te 3.30 uur, nadat een rugby demonstratie heeft plaatsgehad. Voor Zaterdagdag (Koninginnedag) is jeen KNVB-programma vastgesteld en is dus de daad uitsluitend aan de lage re elftallen. Het programma voor die middag luidt: H.V.0.2—Zwaluwen 3, S uur Industrie weg; Zwaluwen 6—Rozenburg 3, 4.15 uur Kethelweg; Zwaluwen 7Excelsior M 5; 2.30' uur Kethelweg; G.S.S. 3- Zwaluwen 8, 4 uur Schiettjkanstr., Ke- thel; Zwaluwen 9—Bolnes 3, 4.15 Ke thelweg. Bovendien komen de volgende junior-elftallen ln het veld: Zwaluwen a2Excelsior M al, 2.30 uur; Zwaluwen a3—V.D.E». a, 4.30 uur; Zwaluwen b4—Excelsior M b2, 3.15 uur; Zwaluwen c4—Excelsior M c2, 2 uur, allen aan de Kethelweg. Een krachtmeting, waarnaar velen reeds lang hebben uitgeeien, zal op de Bevrijdingsdag. 5 Mei te Vlaardingen plaats vinden. Op die dag 2al 's morgen» om 1 uur op het Zwaluwen-terrein aan de Kethelweg een vriendschappelijke wedstrijd tussen Zwaluwen en T.S.B. worden gespeeld. Dinsdagavond werden in de lunch room van het Handelsgebouw te Vlaar dingen voor de bordenbezetting de vol gende partijen gespeeld: A. Lansbergen—A. v. d. Moer 2—0. W. J. Doudeyns—J. van Vliet 2—0. N. Olie man—R. van Woerden 2—0, L, Boude- wijnsD. Moetert 2—0, R. C. van Woer den—O. v. d. Moer 2—0, L. Boudewüns J, Leewis 2—0. J. LeewisA. v. d. Moer 1—1, J. Kisch—A Man in t Veld 20, N. VoogtD. v. d. Kerkhoff 2—0, A. Bakker—H. Lansbergen 2—0, J. van Deventer—C. van Veelen 2—0. C. Om- mering—G. O, Finek 1—1, A. Man in 't Veld—J. Vermeulen 0>2, W. J, Dou- deijna—M. Althuizen 2—0. Woensdagavond omstreeks 9.00 uur werd de 2500e bezoeker van de MIPA 2 geregistreerd. Het was mej. Ger Had- deman, uit de De Wetstraat, die in gezel schap van baar verloofde, de heer P. Westerman. de show bezocht. Mej. Haddeman werd hartelijk gehul digd. Zij ontving een waardebon van 75, terwijl tal van standhouders voor een aardige attentie zorgdroegen. De heer Westerman had reeds eerder met het tentoonstellingsterrein kermis gemaakt: hij is n.l- PTT-beambte en had de telefoonaansluitingen aangelegd, KORTE VLAARDINGSE BERICHTEN Dinsdag om 12 uur vondt op de Sahiedamsecujk te Vlaardingen een aan rijding plaat» tussen een auto en een wielrijder. Deze laatste, die zonder op te letten de weg plotseling overstak, kwam door de botsing te vallen. Hij liep enige ontvellingen op. Zijn rijwiel werd geheel vermeid. Op dezelfde dag om ongeveer 4 uur stak een 7-jarig meisje plotseling de Schiedamsedijk te Vlaardingen over juist voor een naderende personenauto. Hoewel de bestuurder krachtig remde kon hij met meer voorkomen, dat het kind door de auto werd geraakt. Won der boven wonder bleek het meisje slechts een ontvelde knie te hebben op gelopen. Een scholier, die met zijn rijwiel over de Anthonie Knottedbeltsingel te Vlaardingen reed, kwam zo ongelukkig ten val, dat hij zijn linkerbeen brak. Op het Raadbuisplein te Vlaardin gen vond een aanrijding plaats tussen een auto en een wielnjdster. Laatstge noemde verleende geen voorrang. Zij werd op de straat gesmakt en liep lich te verwondingen op. ONDERLINGE GYMNASTIEK- WED STRIJDEN In da gymnastiekzaal van de R.K. school te Maasland heeft de Chr, Gymnastiek vereniging „N.I.O." haar jaarlijkse onder linge wedstrijden gehouden. De heer A. Mostert sprak een openingswoord, waar na de meisjes-afdelingen gelegenheid kre gen hun werk uit te voeren voor twee juryleden uit Delft Bij de wedstrijden voor adsplranten en dames kwam mejuf frouw E. v. Buuren in het bezit van de wisselbeker. Met woorden van dank aan jury en leiding werd het geheel besloten door voorzitter H. N. de Nie. De uitslagen luiden: Meisjesafdelingen. Afd. I, le graad: T. Hemert 22 pnt.; R. v. Roon 19% pat.; N. de Jong 19% pnt.; A. Brinkman 18% pnt.; N. de Blools 18% pnt. Idem, 2e graad: H. Stans 20% pnt.; M. v. Buuren 20 pnt.; H- v. Buuren 19% pnt.; M. v. Buuren 19 pnt.: I. Mostert 18% pnt; S. v. Vliet 18 pnt.; C. Pijn 18 pnt. Afd. 11. le graad: H. Visser 29% pnt; T. Buijnink 29% pnt; M. v, d. Kooy 29 pnt.; J. v. d. Meer 28% pnt, Idem. 2e graad: J. v. Woerden 24 pnt; A- Buitelaar 23% pnt; G. v. Buuren 23% pnt; E. Nouwt 23 pnt; A. v. Trigt 23 pnt; E. v. d. Akker 23 pnt Afdeling Hl. ie graad; R. Korpershoek 29% pnt.; J. Mostert 28 pnt; M. v. Buuren 26% pnt.; C. v. Buuren 25% pnt. Idem 2e graad; J. v. d. Meer 30 pnt. v. Buuren 28% pnt; C. v. d. Kooij 27% pnt.; L. Buitelaar 27 pnt; W. Klelj- wegt 27 pnt. Adspiranten, le graad: G. v. d. Kaaden 30 pnt.; B. de Jong 28% pnt. Idem 2e graad: M. Korpershoek 29% pnt.; N. Broekman 28% pnt; A. Buite laar 27 pnt. Dames B. le graad: E. v. Buuren 29,80 pnt; L. v. d, Ende 29.75 pnt. Idem 2e graad: I. Mostert 29 pnt.; A. de Groot 28% pnt.; L. Mostert 28% pnt Dames A. le graad: T. Lagra&uw 29,3 pnt; A. Post 29.2 pnt,. Idem 2e graad: A. de Graaf 29.2 pnt; S. Noordam 27,8 pnt; Lv. d, Berg 26,75 pnt Serratexle gulolen. De Gemeente secretarie van Maasland zal op Zaterdag 30 April de verjaardag van Hit de Ds. J. M. van Krimpen heeft gister middag op de in Atlanta gehouden ver gadering van het Verbond van Protes tants Christelijke Werkgevers In Neder land, afdeling Rotterdam, gesproken over „Nieuwe initiatieven voor bedrijfs- jeugd-vorming". Het gehoor van ds. Van Krimpen bestond uit gereformeerde pre dikanten, werkgevers en werknemers, die bijeengekomen waren met het doel met elkaar van gedachten te wisselen over de verantwoordelijkheid van de christenen in het bedrijfsleven. De inleider betoogde dat ons protes- nnts-christelyke volkdseel zich weinig heeft aangepast aan de structuele wij zigingen, zoals die zich de laatste ja ren hebben voltrokken. Het wordt nu hoog tijd, aldus spreker, dat wij ons als gereformeerden afvragen of wij in deze wereld nog wel staan op de plaats waar wij behoren te staan. Sprekende over de bedrijfsjeugd, te kende ds. Van Krimpen de omstandig heden waarin en waaronder deze leeft. - - viert de gedachte van oogtij, waarvan de oor- W. D. Hollebrands overt Woensdagavond sprak de heer W. D. Hollebrands uit Rijswijk voor de mid denstandsvereniging te Maassluis ln het Zeemanshuis over het Interessante vraagstuk „De positie van de zelfstan dige ondernemer". Na gewezen te hebben op de veran derde economische omstandigheden sinds 1945 en het bereikte welvaartspr.il van 1952—54 mede an het licht van de loon- ronden, die zich voltrokken voor de werk nemers, meende spreker te moeten con stateren, dat de middenstanders in de ze jaren zeer ongunstig uit de bus zijn gekomen. De Middenstandsnota kan in dit licht worden bezien, doch de wijzi ging Omzetbelasting bracht evenmin verlichting van de lasten, omdat de mid denstanders de 3 pet. niet incasseren. Spreker stelde de vraag of men in be paalde kringen wel voldoende beseft, welke positie de middenstand inneemt. Het is immers een niet te onderschat ten groep in ons landelijk economisch bestel! Vervolgens bepaalde de heer Hol lebrands zich tot de volgende drie pun ten: le. De bevriezing van de winst marges; 2e. Het komende cadeaus'e'oei en 3e. De komende wet Ouderdomsvoor ziening. Deze printen lichtte spreker ach tereenvolgens breedvoerig toe. Na het eerste punt besproken te hebben, waarbij bij weea op het standpunt van de mi nister met betrekking tot de rust in de loon- en prijzenpolitiek, zei spreker dat le Wiet op het cadeaustelsel wel door de Tweede Kamer is aangenomen, doch de Eerste Kamer is er nog niet mee klaar. Bovendien bestaat er in middenstands- kringen over dit vraagstuk geen over eenstemming. Inzake de ouderdomsvoor ziening herinnerde spreker er aan, dat hiervoor nog geen wetsontwerp is inge diend. Wel Is er een advies van de So ciaal Econ. Raad en hierover verklaar- le de minister het er in grote lijnen mee eens te zijn. Tenslotte noemde spreket de noodzakelijkheid de aan de orde zijn de vraagstukken ernstig te bestuderen en hiertegen eventueel georganiseerd op te treden. Op deze leerzame causerie volgde nog een bespreking. In een recordtijd van twintig minuten heeft de voorzitter van de Wijkraad voor H, v. Holland het gisterenavond klaar gespeeld een volledige raadsvergadering te houden en met minder dan acht pun ten van het agenda te behandelen. Deze korte vergadering is gehouden omdat de wethouder van Openbare werken, en de directeur van de Dienst Stadsontwikke ling in besloten kring te half acht be sprekingen zouden voeren met de wijk raad en de Strandcommissie over het uit breidingsplan in details voor Hoek van Holland. Op dit openbare gedeelte der vergadering is op advies van het dag. bestuur door de raad aangenomen de groentenhandelaar Storm uit Monster voor een jaar een r/entvergunmng verschaffen. De Hoekse groentenhandelaar de Man zal weer zijn ventvergunning verkrijgen, doch de heer Trees uit Rotterdam, han delaar in poetsartikelen en petroleum, sal de gewenste vergunning niet ontvan gen, daar H, v. Holland voor twee van dergelijke zaken geen bestaan biedt. B. en W. hebben de W. Raad reeds eerder doen weten geen behoefte te heb ben op de Hoek een spee 1 automatenhal te laten verrijzen of het moet ziin ter verheffing van de sociale of culturele waarde. Aangezien het verzoek van de heer Hommer son berust om er winst uit te slaan heeft de raad hier afwij zend over beschikt. Nagekomen was een verzoek van de fa. Rooney Guxe autoverhuur) om op het uitbreidingsplan een stukje grond te verkrijgen aan de Rietdijkstraat (hoek Zwarte Pad) voor de bouw van een ga rage en twee woonhuizen. Met de wet houder zal zo mogelijk deze avond hier over worden gesproken, doch voorzitter weet dat het bedoelde stukje grond be stemd is voor andere doeleinden. Met de rondvraag kwam plotseling, een geheel andere zaak aan de orde 11L de slechte financiële toestand van de Hoekse Harmonievereniging „Rotter dam aan Zee". Het raadslid D. Ver meulen (p.v.d.a.) verzocht het dag. be stuur te trachten bij de Gemeente Rot terdam gedaan te krijgen een subBldle tot in stand houding van deze enige Harmonievereniging in H. v. Holland, die voor het culturele leven van deze plaats onmisbaar mag worden geacht. Het jeugdorkest met 20 leerlingen, staat op het punt te liquideren omdat instrumenten ip bruikleen moeten wor den overgenomen of worden terugbe zorgd. I Voorzitter zegde toe een verzoek aan, B. en W. te doen. Indien subsidie kan| worden verstrekt zal R.A.Z. zelf zich tot] het college moeten wenden. 1 Tenslotte werd door de heer Hepp ge vraagd of het dag. bestuur nog eens wfl proberen om een busverbinding tot stand te brengen tussen het dorp en de kampeerterreinen-strand in de zomer maanden. Voorzitter zegde toe de mo gelijkheden nog eens onder ogen te ne men. Winkels op 5 Mei dicht? De plaatselijke middenstandsvereni- gingen te Maassluis adviseren de win keliers hun zaken op 5 Mei te sluiten. Sluiting gemeentelijke kantoren. B. en W. van Maassluis maken bekend, dat de gemeentelijke kantoren op Zaterdag April zijn gesloten. Deze kantoren zijn op Donderdag 5 Mel 1955 eveneens gesloten, evenwel met dien verstande, dat op die dag tus sen des voormiddag-s 8.30 en 9.30 uur ter secretarie gelegenheid bestaat tot hBt doen van aangifte van geboorte en overlijden. WIJKVERPLEEGSTER GAAT DE HOEK VERLATEN. De wijkverpleegster van het Groene Kruis te Roosendaal zal met ingang vanF van 1 Juni in functie komen als hoofdl van het medisch onderzoek van school-l kinderen te Assen. Het bestuur van de Gr. KruisvereniJ ging is tot nog toe er niet in geslaagd! in de komende vacature te voorzien.B Aangezien Zr. Roosendaal op H. v. Hol-» land veel goed werk heeft verricht enl dientengevolge hier erg gezien is hoopt! men op o-fficifele wijze afscheid vbji haar» te nemen. /JE uituoerinp die de Tutti- ett Athle- tiekclüb „Onesimus" (Tenaco) gis- teravond in Ödeon gaf, mag zeker zeer geslaagd worden genoemd. Deze N.C.- G.V.-vereniging kwam met een geheel ander programma dan „Kracht en Vlugheid", dat toij vorige week aan schouwden. Zoekt de laatste vereniging het in de technische perfectie, Tenaco streeft er naar meer spelelement in de oefenstof te brengen, hetgeen voor het gros der leden vermoedelijk aantrek kelijker is dan het streven naar een volmaakte techniek. Het laatste immers hoe zeer oofc gewenst voor een gym nastiekvereniging is het doel, dat slechts te bereiken is door enkelingen. De werkwijze van „Tenaco" brengt misschien minder prestaties, maar heeft het voordeel, dat de afdelingen meer op teamwork worden ingesteld. Wie in dit verband gelijk heeft, laten wij in het midden. Wel menen wij, dat het publiek, dat gisteravond de „open bare les" van „Tenaco" byuiooTtde, zich kostelijk heeft geamuseerd, zonder dat het topprestaties kreeg voorgezet. Dat wil echter niet zeggen, dat bij „Tenaco" geen oefeningen werden ge demonstreerd, die op hoog peil stonden. Na de pauze toen de oudere leden aan bod waren, kon men meermalen tech nisch goed uitgevoerde oefeningen zien en ook vóór de pauze, toen één der meis jesafdelingen de Jubo-oelening demon streerde, zagen we goed werk, al zal aan de techniek van het bewegen nog wel het één en ander moeten worden bij geschaafd. Bijzonder aardig was het optreden van de allerkleinsten en hun leidster, mej. Verhoeve, complimenteren wij graag. De heer Lamse gunde ons een kijkje tijdens de normale les en ook hij ver dient met zijn assistenten een pluimpje voor Je wijze, waarop hij het publiek dit deel van bet programma voorscho telde. Melden wij tenslotte nog, dat de heer A, Visser door zijn voorzitter, de heer M. van Buren gehuldigd werd ovor het M. van Buren gehuldigd werd voor het feit, dat hij twintig jaar lid van „Tena co" was geweest, een hulde, die alles zins verdiend te nemen is, want de heer Visser heeft in de loop der jaren veel werk verzet, niet alleen voor zijn eigen vereniging, maar ook voor het N.C.G.V. en de Christelijke Sportfederatie. In het N.C.G.V. is Arie Visser vooral bekend Koningin de gehele dag gesloten zyn. om zijn' prestaties op athletiekgebied. Hij is houder van verschillende N.C.G.B.-H records. I Het tamboer- en pijpercorps van defl vereniging, kreeg een nieuwe „maitre-r stok" aangeboden. Wegens beroving beeft voor de Rot-| terdamse Rechtbank terecht gestaan dei 33-jarige dienstbode Maria J. v. W., wo-H nende te Rotterdam. Haar was tenlaste gelegd, dat zij in de avond van 1 Fe bruari jl. zich vijf bankbiljetten vaw f 100.- zou hebben toegeëigend, toebeho rende aan A. v. d. B. De vrouw had v. d, B. in een café! aan de Byerlandselaan ontmoet en wasj met hem in een taxi gaan rondtoerenl waarbij verschillende gelegenheden werJj den aangedaan. r Tijdens de taxirit maakte de vrouwl _ch meester van de portemonnaie vanl v. d. B. en haalde daaruit een aantaï bankbiljetten, die zij in haar eigen tas-i je stopte. Toen de man de diefstal be-J merkte sloeg hy alarm en dirigeerde del goil tie de taxi met de vrouw naar het! ureau van politie, waar het gestoler" bedrag op haar werd gevonden. De vrouw gaf het haar tenlaste ge-1 legde feit toe, doch verklaarde niet gel heel bij haar positieven te zijn geweesfl omdat zij nog al veel geestrijk vochfl had genuttigd. i De Officier van Justitie achtte heB tenlaste gelegde feit bewezen en eistd tegen verdachte vijf maanden gevangenisB straf met aftrek, waarvan een maan* voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. I Mr. A. A. van Rossum, drong aan o« een zo groot mogelijk deel van dfl straf, voorwaardelijk te doen zyn. Uitspraak over 14 dagen. Termijnnoteringen (Medegedeeld door de firma A. I nakelaar ln granen). ROTTERDAM, 28 April. Mei Joh Sept. Nov. Gerst Mei Juli 27.501 27.051 28.80 26.00 27.40 I 2690 I 20.66 I 25 A3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1