Bevrijders namen deel aan herdenkingen Groots militair défilé op capitulatieplaats I Bezetting West-Duitsland pleehtig beëindigd Nederland herdacht zijn gevallenen Reeds 1500 deelnemers Gratiebesluit afgekondigd v_ DERTIENDE JAARGANG No. 3069 Koninklijk gezin in hotel «De Wereld" Saaraccoord ïs van kracht verklaard „BevrijdingscarilloiT' luidde de herdenking- in Carillon van de bevrijding Eden wil gesprek met Boelganin Lustrum-mars Trouu) VRIJDAG 6 MEI 1955 Weerbericht wm Overwinning voor Mend'ès- France ZONDER FEESTELIJK VERTOON: April-overschot in EBU 48 millioen (Van onze speciale verslaggever) BEROERD door de voorjaarsstorin. die de vlaggestokken boog. dansten de blauwe vlammen van het vuur der bevrijding in het oude hart van hel herhoren Wageningen. Ten dele keerde liet verleden terug op deze zonnige, maar ruige morgen, toen de bevolking zich tot op de daken een plaats had gezocht en de vlaggen der naties, die herinnerden aan een wapenbroedersehap. uitwoeien boven de hoofden van allen, die de historisch geworden grond in en nabij het hotel ..De Wereld" betraden. Koninklijk Gezin. Regering en volk hebben in deze Gelderstad de bevrijding der Nederlanden herdacht. En ten dele keerde de historie weer. Opnieuw was generaal Foulkes, oud-commandant van het Canadese Eerste Legerkorps, in Wageningen en opnieuw betrad Prins Bernhard, eertijds bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, de zaal waar een schrikbewind zijn einde vond.... Maar het was alles nu geheel anders. wj Hulde en dank Grootse parade Amsterdam -•isiKfrraafli maKÊÊÊtmm Wï mi - ■mé Advertentie MET een reeks plechtigheden, maar zonder feestelijk ver toon, is op de Nederlandse be vrijdingsdag de Westduitse bonds republiek souverein geworden. Om klokslag twaalf uur 's middags deponeerden na elkaar de Franse en de Britse ambassadeurs In de bondskanselarij in Bonn de bekrachtigingsoorkonden van de verdragen, die de bezetting op heffen en de status der vreemde troepen in Duitsland regelen. De Hoge Commissaris van de Ver. Staten en Adenauer zelf hadden dit reeds drie weken geleden gedaan. Amersfoort Overveen Grebbeberg Loenen (Van een onzer verslag gevers) tt ET Bevrijdingscarillon, tl dat op de avond van 4 Mei voor het eerst op de Dam in Amsterdam is geluid, is een nationaal carillon. Het bestaat uit 23 klokken; de grootste is genoemd naar H.K.H. Prinses Wilhelmina; de tweede naar H.M. Konin gin Juliana, de derde naar Z.K.H. Prins Bernhard. Op elf klokken is het wa pen van een der provincies aangebracht. Negen kleine klokken dragen alle de in scriptie „Je Maintiendrai". De klokken zijn m de jaren 1953'54 gegoten te Heili- gerlee, door de gebr. Van Bergen. Het doel van dit carillon dat in Amsterdam geplaatst zal worden, is de herinnering aan onze bevrijding in 1945 levendig te houden. WOENSDAGMIDDAG be- droeg het aantal deel nemers aan de lustrum'-mars van het dagblad TROUW, op Zaterdagmiddag 14 Mei door het Amsterdamse Bos: 1575. Wij herhalen het verzoek van de administratie van de Trouw-mars: wacht niet tot de laatste dag met inschrij ven, verlicht de hoogspan ning, die toch al de laatste dagen voor deze, reeds tra ditioneel geworden mars, op onze bureaux heerst. Meldt U nog vandaag aan! Rotterdam! Witte da Withstrant 30 Tel et. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygcnspicin 1 Postgiro 424867 Redactie.' Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Turwu* Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond, TIJDELIJK REGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt, later weer opklarin gen. Tijdelijk regen met kans op onweer. Morgen overdag koeler. Aanvankelijk matige wind uit Zuidelijke richtingen, later krachtige wind uit Westelijke richtingen. 7 Mei: zon op 5.03, onder 20.15: maan op 21.22, onder 4.51. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOLTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN JUBEL GING OVER NEDERLAND Duizenden juichten toen de voorname crème calèche, waarin 't koninklijk paar gezeten was, het centrum van Wagenin gen binnenreed, duizenden juichten toen even later de auto's arriveerden met de princesscn. In de Bergstraat riep een vrouw, nadat de stemmen even zwegen: .Dag Marijke En terwijl heel Wageningen vervuld was van militair gerucht en men schou der aan schouder stond langs de wegen om deze eerste herdenking in den lande van tien jaar vrijheid mee te maken, was bet hartje van Dikkie van Roekei. een mciskc zoals Marijke, weer tot rust ge komen: zij had de ruiker aan het jongste prinsesje keurig overhandigd. Tegenover het bevrijdingsmonument der stad ontwaarde men een galerij van autoriteiten: hot plechtige zwart en de glans der uniformen, alsmede de schitte ring der decoraties, accentueerden mede de voorname stijl van dit gebeuren. Aan de rechterzijde van onze vorstin, die gekleed was in een lichte zomer jurk, een grijze mantel en die een blauwe hoed droeg, zaten verscheidene leden van het kabinet. De internationale sfeer van deze officiële herdenking kwam onder meer tot uiting in de aanwezigheid van de ambassadeurs van België. Canada. Frankrijk. Luxemburg. Groot-Brittannië, de Verenigde Staten. Als een treffend bewijs van het jonge Nederland, dat in vrijheid aan zijn toe komst kan bouwen, zaten Margriet en Irene tussen de hoofdfiguren der 5de Mei 1945 in: generaal Charles Foulkes en de Prins der Nederlanden. Deze oud-com mandant van het Canadese eerste leger korps heeft in een lange toespraak, on der meer de voorgeschiedenis van de overgave geschetst; hij bracht hulde aan het geduid en het doorzettingsvermogen van het Nederlandse volk. Koningin Juliana zeido. dat Nederland opnieuw zijn dankbaarheid uitspreekt tet hen, die destijds kwamen als redders in de nood. De Landsvrouwe bracht hulde en dank aan de velen, die stierven voor de bevrijding God riep hon bij de naam en sprak de hoop uit. dat allen, die voor de bevrijding hebben gestreden, de mensheid de verplichting hebben op gelegd er voor zorg te dragen het leven waardig te leven. „Moge deze boodschap begrip onder' vinden over het rond der aarde en in het hart van een ieder." aldus besloot de vorstin haar rede. In de stilte, die viel. zongen de ver enigde zangkoren der stad „Gelukkig is bet land. dat God de Heer beschermt." Voor de komst naar hotel „De Wereld" had het koninklijk paar troepen geïnspec teerd. De plechtigheid op de plek van de capitulatie werd besloten met een groots défilé, dat dubbel spectaculair was door zijn internationale samenstelling. België defileerde met 200 man van het bataljon ..Liberation". Canada met een zelfde aantal van de Royal Canadian Horse Artillery Frankrijk in hoog tem po met een aantal manschappen van het le regiment genietroepen uit West-Duits- land, Luxemburg presenteerde 65 man van het Gardekorps. Groot-Brittannië verscheen even zwierig als correct; de gele pluimen van de Lancashire Fuseliers glansden in de zon. Bijna modieus was de indruk van de Amerikaanse infanteristen met de blauwe en rode halsdoek op het veldgroen. Er was hartelijk applaus. En zeker ook voor de onderdelen van de Nederlandse Landmacht. Luchtmacht en Zeemacht, dc mannen van het Garde regiment Fuseliers „Prinses Irene", de Ma riniers. de stoottroepen, de matrozen, de adelborsten en cadetten, alsmede voor de onderscheidene muziekkorpsen. Na het défilé liet Hare Majesteit dc commandanten van dc onderdelen aan zich voorstellen door de parade-comman dant, It-kol. L. A. Broucherie. Omstreeks half één verliet 't koninklijk gezin, langs dichte hagen van geestdrifti- gen, het rijkelijk met dundoek, bloemen en guirlandes getooide Wageningen. In Amsterdam is het tiende bevrij dingsfeest met enthousiasme gevierd. Duizenden Amsterdammers stonden om streeks vier uur opeengepakt op de Dam om de Canadese generaal Foulkes, de bevrijder van do hoofdstad, toe te juichen. Toen de generaal het voor het Paleis opgetrokken podium besteeg, klonk er een daverend gejuich uit talloze kelen, een gejuich, dat ook bestemd was voor de juist gearriveerde kleine groep Canadezen, die met hun geweren, hun keurige uniformen en bordeaux-rode ba retten zich eveneens op een podium hadden opgesteld en wier aankomst wel het evenement van de middag be tekende. Toen ze daar allen stram in het ge' lid naast eikaar stonden, zwol het ge- juich opnieuw aan om tenslotte te cul mineren in het ..Alle man van Neèr- lands stam", dat met als basis de door de luidsprekers ten gehore gebrachte muziek van een gramofoonplaat, opval lend maatvol uit duizenden kelen schalde. De Canadese militairen waren de Dam opgereden in enkele zware gevechts wagens. die al spoedig bedolven werden onder de bloemen ende tientallen Amsterdammers, die evenals tien jaar HM. koningin Juliana tijdens het uitspreken tan haar redevoering. Geheel rechts generaal Foulkes. geleden zij het wat minder spontaan uitgelaten met vlaggetjes zwaaiden. Dc Canadese ambassadeur in ons land. de heer Th. A. Stone, hield een toespraak, waarin hij de gevallenen uit de laatste oorlog herdacht en tevens herinnerde aan de intocht van de Cana dese troepen in Amsterdam op de 8ste Mei 1945. In Utrecht heeft de bevolking ..meat and vegetables" gegeten, als herinne ring aan het bevrijdingsvoedsel. dat tien jaar geleden in de Domstad zo gretig aftrek vond. Ook de minister van Over zeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. A. Kernkamp, die tevoren tijdens een offi ciële herdenkingsbijeenkomst in ..Tivoli" had «esproken, heeft zieh dit bevpijdings- maai uitstekend laten smaken. Een levend prentenboek trok op de middag van de Bevrijdingsdag door de binnenstad van Den Haag en dit was voor tienduizenden Hagenaars onge twijfeld het hoogtepunt van de feest vreugde. Langs een route van negen kilometer lengte trok een stoet van drie kilometer en In een bont allerlei zagen dc dichte drommen de Vaderlandse Ge schiedenis herleven. Het historische deel van de optocht was een fleurig geheel. Vele overbe kende personen waren omringd door hun, meestal schitterend uitgedost, ge volg. Het historische deel werd gevolgd door een tweede deel, uitbeeldende de j moderne tijd. Hierbij kwamen voor alle j mogelijke schakeringen van het heden daagse jeugdwerk. Pierre Mendës-France heeft Woensdag avond op het speciale congres van zijn radicaal socialistische partij een meer derheid behaald voor zijn program. Met groot enthousiasme werd het voor stel van de ex-premier goedgekeurd om de rechtse partijleider Leon Martinaud- Deplat te vervangen door een commis sie van zeven, die toezicht zal houden op de partij en die ecri links program zal opstellen voor de verkiezingen die volgend jaar gehouden zullen worden. tn het Staatsblad is gepubliceerd het besluit van 25 April 1055, houdende be palingen met betrekking tot het verlenen van gratie naar aanleiding van de her denking dat het vaderland tien jaren geleden werd bevrijd. Dit besluit heeft betekenis voor alle veroordeelden, wier vonnis vóór 6 Mei 1955 in kracht van gewijsde is gegaan Ier zake van vóór 1 Februari 1955 ge pleegde delicten. De gratie is uitslui tend van toepassing op geldboeten en tijdelijke vrijheidsstraffen. Geldboeten van 25 en minder wor den geheel kwijtgescholden, boeten tot en met 100 worden met 25 vermin derd en van boeten boven de 100 wordt een vierde kwijtgescholden. Straffen van 14 dagen en minder wor den geheel kwijtgescholden en alle an dere straffen worden met een vierde gedeelte verminderd, echter met een minimum van 14 dagen en een maxi mum van 9 maanden. MN?- :*$iKTJ -O Twee minuien voor twaalf betraden cie autoriteiten de kabinetszaal. Ade nauer werd voorafgegaan door een ambtenaar van het -protocol. Links van hem liep Francois Poncet en rechts Sir Frederick Hoyer Miliar. De drie diplo maten zetten zich aan de tafel en plaatsten snel hun handtekeningen on der de documenten. Daarna wisselden Adenauer en Fran cois Poncet de documenten uit die be trekking hebben op de Frans-Duitse Saar-overeerukomst. De laatste hinderpaal voor de West duitse souvereinileit was Woensdag uit de weg geruimd. Het Westduitse con stitutionele hof in Karlsruhe verwierp namelijk de klacht van de socialisten dat het Frans-Duitse accoord over Saarland in strijd zou zijn met de West duitse grondwet. De plechtigheid op de kanselarij duurde nauwelijks vijftien minuten. Er werden slechts korte toespraken gehouden, waarin Engeland en Frank rijk hun gelukwensen aanboden en West-Duitsland beloofde alles te zullen doen om de vrede te handhaven. Een uur voor deze plechtigheid wa ren de ambassadeurs voor het laatst als hoge commissarissen bijeengeweest. Adenauer heeft Donderdagavond in een radiorede, bestemd voor Berlijn en Oost-Duitsland. verklaard, dat hét doel van zijn regering blijft vereniging van Oost- en Wesl-Duitsland in wede en vrijheid. Verder zei Adenauer, dat sou- vereiniteit grote waarde heeft, doch dat West-Duitsland bereid blijft te allen tijde deze souvereiniteit onder te bren gen in een grotere gemeenschap van Europese volken. De Westduitse gezondheidsdienst is op grond van statistische gegevens tot de slotsom gekomen, dat de Duitsers langer worden. Aan fabrikanten van bed den, beddegoed, schoenen, kleding, stoe len, fietsen en motorrijtuigen wordt aan geraden de maten van hun standaard- eenheden te herzien. (Van een onzer verslaggevers) „Wilhelminaklok" heet de grootste klok van het Nationale Bevrijdings- carillon en zij heeft Woensdagavond op de Dam in Amsterdam de plechtige dodenherdenking ingeluid. Van halfzeven af trok een lange stille stoet door de stad. Het doel van de tocht was het Nationale Monument op de Dam, maar onderweg hield men een paar maal in: bij de Spieghelschool en op het Weteringplantsoen, twee fu- siiladeplaatsen, tekenen van vijande lijke terreur. Tegen aoht uur naderde men de Dam. waar de Amsterdamse politie- kapel.. vlak bij het bevrijdingscarillon opgesteld, koraalmuziek speelde. Daar na, om precies acht uur, gingen alle stadslichter, branden er het hcorrsig- naal „Geeft acht" door de kapel onder streepte het sein, dat de minuten van stilte waren aangebroken. De stilte werd verbroken, toen de politiekapel het Wilhelmus inzette, waarbij de melodie omspeeld werd door de klokken van het Bevrijdingscarillon. Het mannenkoor „Amstel's Werk man" zong en burgemeester mr. Arn. J. d'Ailly hield een korte toespraak. Een stoet van meer dan tien duizend mensen trok Woensdagavond door Amersfoort naar de begraafplaats „Rusthof", waar, bij de halfstok han gende vlaggen van de geallieerde lan den, twee minuten stilte werd betracht. Toen de laatste klanken van een lied dat door het Amersfoorts mannenkoor ten gehore werd gebracht, waren ver storven. trad burgemeester H. Molen dijk naar voren om aan de voet van een groot wit kruis een krans in de Amers- foortse kleuren neer te leggen. Daarna legden nog vele anderen kransen. De autoriteiten, onder wie het vol tallige gemeentebestuur van Amers foort begaven zich vervolgens naar de Russische begraafplaats, waar door het leggen van kransen eer werd betuigd aan de 850 Russen die daar begraven Liggen. Geen woord werd gesproken tijdens de imposante herdenking, die Woens dagmiddag gehouden is op de fusillade- plaats van het voormalige concentratie kamp Vught. In stilte trok een lange stoet van autoriteiten, militairen, na bestaanden der gevallenen en ingezete nen van Vught en Den Bosch door de ruisende bassen. Bij het monument, dat de namen be vat van de gefusilleerden, werd met een hoornsignaal het begin van de plechtig heid aangekondigd. Daarop schreden de commissaris der Koningin en de burge meester van Vught naar voren om aar. de voet van het monument kransen neer te leggen. Na hen volgden nog veie anderen. De wind sloeg wild door de duinpan nen en joeg onstuimig over de hoofden van de velen, die Woensdagavond op weg waren naar de Erebegraafplaats in de duinen bij Overveen. Enige honder den. die op de plaats, waar velen zijn gevallen en begraven, herdenken wil den. Hoog boven de dodenakker, op een verre duintop stond het stillen kruis tegen de grijze avondhemel. Grijs wa ren ook de zerken op de graven, waar langs de nabestaanden, de vrienden en de mensen, die de hun onbekende ge vallen verzetshelden toch wilden eren, trokken en waarop zij hun bloemen- roet legden. Zo werd opnieuw de stil le tocht naar het kerkhof in de duinen gemaakt. Aan deze tocht ging een bijeenkomst vooraf in een gebouw van de gemeente Bloemendaal aan het begin van de Zee weg. Dr. Ch. de Beus, Hervormd pre dikant te Overveen hield een toespraak. Een dubbelmannenkwartet zong enige liederen, waaronder het „Lied der aeht- Itien doden". Kapelaan P. H. Heemskerk richtte zich in zijn toespraak tot de I ouders, de vrouwen, de mannen en de 'verloofden van de gesneuvelde verzets strijders, Onder het lichte lentegroen van de dodenakker op de Grebbeberg, waar nu in lange grasperken oranje siertulpen en blauwe viooltjes bloeien, zijn Woens dagmorgen de gesneuvelden uit de Mei dagen van 1940 herdacht door het Ne derlandse leger. Bij de vele nabestaan den van de gesneuvelden, die de plech tigheid meemaakten, waren ook kolonel Pahud de Moniagne namens H. M. de Koningin, generaal B. R. P. F. Hassel- man en de staatssecretarissen van Oor log en Marine, mr. F. J. Kranenburg en vice-admïraal H. C. W. Moorman. „Een kwetsbare zaak om hier bijeen te zijn," zeide de hoofdlegerpredikant kolonel A, T. W. de Kluis. „De grote stilte hier kan alleen maar gevuld wor den door de stem van God," aldus ds. De Kluis, die er voorts op wees, dat door deze herdenking de geestkracht en het roepingsbesef weer in de herinne ring worden gebracht. De hoofdleger- aalmoezemer, mgr. kolonel H. J. J. M. van Straelen bad vervolgens het Onze Vader, waarvaip hij de beden afzonder lijk paragrafeerdc en toepaseslijk maakte op onze tijd en deze plechtigheid. Aan de plechtigheid werd deelgeno men door manschappen van het 431ste bataljon Infanterie en verscheidene mi litaire deputaties. Nadat de Kon. militaire kapel onder leiding van kapitein R. van Yperen enige liederen had gespeeld, werden 12 kransen bij het houten kruis op de be graafplaats gelegd. Woensdagmiddag zijn ook op het ere- kerkhof te Loenen op de Veluwe. waar bijna duizend doden rusten, de geval lenen herdacht. Het was een eenvoudige, treffende plechtigheid, die ongeveer 150 autoriteiten en familieleden van de hier ter aarde bestelden, naar Loenen voerde. De Ncderlandsche Bank deelt mede dat het betalingsverkeer met de aan dc Europese Betalings Unie deelnemende landen voor Nederland in de maand April 1955 in een overschot van 48.056.200.— (dollar 12.649.000) heeft geresulteerd. Van dit bedrag zal Nederland bij de verrekening op 13 dezer 24.035.000 (dollar 6,325.000) in dollars ontvangen, terwijl voor een bedrag ad. 24.031.200 (dollar 6.324.000) door Nederland credie^ wordt verleend aan de E.B.U. Voorts zal op het door Nederland aan de E.B.U. verleende crediet in mindering worden gebracht een bedrag van ƒ3.883.600 (dollar 1,022.000)dat op dezelfde datum uit hoofde van de met Engeland, Eranlc- rijk, Noorwegen en IJsland gesloten con- sohdatie-overeenkomsten in dollars wordt ontvangen. Na uitvoering van bovengenoemde verrekeningen zal de vordering van Ne derland op de E.B.U. ƒ713.924.200 (dol lar 187.709.000) bedragen. Op de tweede dag van zijn zltting- 1955 heeft de Argentijnse Senaat een wetsontwerp goedgekeurd, dat het r.k. godsdienstonderricht op de openbare scholen van het land verbiedt. Verwacht wordt, dat het voorstel on middellijk door het Huis van Afgevaar digden goedgekeurd en door president Perón getekend zal worden. Gegezeten in een calèche inspecteerden- H.M. de Koningin en Z.KH. Prins Bernhard in Wageningen de troepen. Dc Britse regering zal er bij Frank rijk en Amerika op aandringen, be sprekingen met de Sovjet-Lnle te la ten plaats hebben op het hoogste ni veau. Premier Eden wenst dus een bij eenkomst van Eisenhower, Boelganin, Faure en hemzelf. Of deze conferentie voorafgegaan of gevolgd zal worden docr een bespre king van de ministers van Buitenland se Zaken van de Grote Vier, is niet bekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1