Militaire trein ontspoord Westen wil praten Moskou met Westeuropese Unie in werking getreden r Twee doden, twee gewonden ONTZETTENDE R TV AGE BIJ DE LEGERPLAATS OLDEBROEK Zjoekow waarschuwt het Westen BEGINSELACCOORD IN PARIJS voor beperking bewapening Brits plan de van Deze week naar Wenen Amerikaanse belangstelling voor de Fokker F 21 Friendship Vandaag voor de eerste maal: DUITSE AFGEVAARDIGDEN BIJEENKOMST NAVO-RAAD IN Amerika desnoods accoord met afzetting van Bao Dai Staatshoofd wil op de troon terug Rusland schrapt verdragen Belg benoemd tot secr.-generaal Twee olifanten voor de E 55 Jury voer de TROUW-mars MAANDAG 9 MM [955 Rotterdam Witte de Witfastraat 30 Telef lloTOO <4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424M9 Kiachtendienst abonnementen 18 j0 19 30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 s Gravenhage Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie Tel 111892 Adm Tel 114402 KlachtendienM 18 30—1930 u Tel 362d69 Schiedam Lange Kerkstraat "h Telefoon 67P8 Abonnementsprijs 52 cent per week 2 26 pei maand 675 per kwartaal Los c nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Thouuf- DEK riLNDE JAARGANG No. 3070 Weerbericht Directie C A KBUIMNG en Air K AAN HOUTEN AA eerssorw achting geldig tot Dinsdagavond LAGERE MIDDAGTEMPERATUREN Aanvankelijk zwaar bewolkt dater wisselende be nnlkmg Enkele bmen met een kans op onweer Alor gen overdag lagere temperaturen Matige tot krach tige wind tussen Zuid en AA est ZON h\ MAAN 10 Me *on op 4 58 onder 20 20 maan op 23 j6 onder 6 oo Hoofdredacteur Dr J A H J S BUI ÏNS SLOT Een dode en een /waar- gewonde bij autobotsing Zaterdagmiddag is een dame gedood tn een andere zwaar gewond by tu to-ongeluk te Wychen bu Numt i De auto waarin de beide damt* feren gezeten kwam op de mcuve weg II»ie Wychen in botsing met een v acht auto die juist uit een gaiage kt m De botsing was zo hevig dal de per sonenauto geheel in elkaar werd ge drukt Mevrouw Dime s Hoefnagels we duwe van de oud voorzittei der Wt Nijmegen vooruit kreeg zulke mven dige kneuzingen dat zij kort na opname m een ziekenhuis aan haai ver vond) gen Is bezweken Haarschoonoocnte i de wagen bestuurde w erd/w aa" gewond m een ziekenhuis opgenomen TTieologisch student yermisl De inspecteur van politie te Leeidam verzoekt namens de o-idtrs m kenrn worden gesteld van de verblij plaa s van Frank Arie Verwey geboren 31 Septem ber 1929 te Leeidam Hy s theologisch student en woont te Leerdam Hij heeft op 6 Mei om 21 30 uur in overspannen toestand de oudetljke wo rung verlaten Signalement lang 180 m gnjsgioene ogen donkerblond haa"* lange b-uine broek licht groen colbertjasje grijs overhemd bru ne stropdas grijze sok ken en zwarte schoenen Een ongeluk wordt gevreesd Bij aan treffen gelieve mor telefoonnummer te Leerdam te bellen Maand-zieken fondscoupons i.pl.v. weekcoupons Op gr schikkini grond van een mm stune e be Jung d d 13 April 1955 zijn de werkgevers met ingang van 1 Juni 1955 gerechtigd asn een we~knemer die op weekloon werk? i maan delijks een maandcoupon af te geven Is een werknemer niet gedurende een volle maand werkzaam geweest dan moeten weekcoupons worden ver strekt overeenkomende met het aan tal gewerkte weken waarbij gedeel ttn van weken als volle weken wor den aangemerkt Slakingen in Italië Twee milboen Italiaanse landadbei ders zijn voor 24 uur in staking ge gaan Zy behoren tot Ohusten democta hsche vakverenigingen en vakbonden waarin de communistische invloed ovet heerst en eisen hogere gezmstoelagen en werkloosheidsuitkeringen Ook ongeveer 100 000 man personeel van commerciële ondernemingen i a renhuizen en winkels in 22 prcvmcies heeft voor een dag het werk neergelegd De stakers eisen hogere pensioenen In Genua de grootste haven van Ita he duurt een staking van 1 600 scheeps herstellers teeds 110 dagen Verdet zet ten 80 000 kantoorbedienden van semt rijksinstellingen voor sociale zekerheid hun staking van een week ter verkuj ging van hoger loon voort 50 QOO leraren van het openbare m d deïbare onderwijs te Rome hebben ge dreigd met ingang van 20 Mei voo on bepaalde tijd het lesgeven te cndeibre ken Ook zij zijn ontevreden ovei hun salariëring Dinsdag zullen arbeiders van particu ieie transportondernemingen thuis blij ven T vf»e militairen cwamen om net leven en twee werden gewond toen Zateiddgm Jdag tussen Wezep en Oldeoroek een trein -net militairen omspooide Een grote ravage weid aangericht Acnt Deisonenrijtuigen ae verwarmmgswagen en de locomotief liepen uit dt rails Een le*g hou*cn ujtu^g btandJe beheel uit en twee wagbns werden n elkaar gedruW Sleci a v ci wagona t^ev en o/e" eind De reda ng«pogmger» wetaen zee" bcmoeilyl-t doordat de ge wonden beh; e'd zaten tussen *jzc en staven er balke i Volgens acsk^nd gen »an ae NS die onmiddellijk een onderzoel n stelden, staal vast dat ae tc Va stïte installaties, va *t baanvak van de bevei'ig ng daar/an on Vo-a het rollend materieel geen gebreken vertoonden Een aiepci ^a-rd omlAH*vC» zal de oorïaak van het ongeluk aan het licht motten brcrgAn Asugciotnn void* aldus het ANP dat de machinist het sein langzaam l '.rijden met heeft begrepen en dat hij de trein met te grote snelheid heeft laten doorrijden C% li -O scer tuisen het cer^rum van het lana.' dneiheid tC ^£*Göt» vn het Noorden weid, Zateraa? uddag D* militaire ïmn wordt iedere Za ter dagmiddag in Zv-ollf- evormIn Wezsp xlf Zateroesmiudas ongoveer njftij militairen va» de mechanische vakschool der genie ingtMapt De vol gende stopplaats xou de legerplaats 01 debroek rijn Ongeveer anderhalve kilo meter voor het station legerolaals Olde broek i* de trein bij de aftakking naar een rijspoor waarschijnlijk door te grote vaart ut de rails gelopen De Russische minister van Defensie maarschalk Zjoekow die in Oost Berlijn is voor hel feit dat tien jaar geleden nazi Duitsland werd verslagen heeft daar bij een kranslegging verklaard De Panjse verdragen die een null faire groepering beogen met deelneming van Westduilse strijdkrachten versper ren hei pad dat leidt naar vreedzame hereniging van Duitsland en leveren een ernstig gevaar voor een nieuwe oorlog op De maarschalk zei verder dat de drei gingen d e de Paryse aecooidon nhou den Oost Du tsland en zjn trouwe vri°i den dwingen om tegenmaatregelen lt nemei Hiermee doelde hij op de confe i nt e d e Woensdag in Waischau be,mt met hel doe! een iod° Navo te stichten Zjoekow besloot met te veiklaren dat /jn land een verenigd en onafhankelijk Dutsland wenst Vuurgevecht bij grens India-Pakistan Twaalf Indiase soldaten zijn Zater dag gedood tydens een vuurgevecht mtt Pakistaanse grenspolttie m het aotp Nckowal m Kasjmir De regering van Inaia hepft een kracn g protest ingediend bij de Pakistaanse regei ng naar aanleiding van het mei dent HERR10T TREEDT AT ALS OORZITTER \AN DE FRANSE RADICALEN De 81 jarige Edouaid Herriot heelt Zateiuag afstand gedaan van het voor z tterschap voor het let en v an de Franse indicate partij Hy motiveerde zijn be slu t met de vei klaring dat sedert het stoi macht ge bt tengewone congtes van de party op Woensdag jl zijn vooizitter schap alle reden van bestaan verlo en heeft Hij zal deel blijven uitmaken var het nieuwe comité van actie dat op vt congtes werd gevormd om de lei a Lg va" de party over te nemen en e n kiiw pr igram op te stellen Vr j dtg benoemd0 dit comité oud ptemiet Mendes Ftance tot partij voorzittei De verk ezing van dit com te do t p*i t congre« wordt door een aantal leihist radicalen omeentmat g ge noe nd Dooi het afttecen van Hei not is ""endea France die in Februar als pte m ei kwam te vallen doordat ?yn recht se partijgenoten tegen hem stemden de leider van de party gewoiden Me i verwacht dat de rechte radica n tu zullen eisen dat een spec aal rat tijcongres wordt bijeer geroepen o£ uat het jaarlijkse congtes dat m Oc*o ber gehouden moet worden zal worden v erv roegd Anton Ruvs overleden lUagl i -ngtiegd vu Ameisfoort-Apeldoo^i-I In he wdhclmma gasthuis te Amster Zwohe Voor he lo"A e verkeer werder j vannacht overleden de heer autobussen tu.se» Nunsp-ct en Zwo e Jg™ ,sp elrvanhetRotter «gelegd lussc i Amersfoort en Nun d Seftyd Ke'„^uTnP°"de,t",nS' Nadut opiuimir splucgcn onder wie eol militairen gehele nacht doot wc kt hadden kon Zondagmoigen om t e-> v ur het spocn van Zwolle naar Wunspeet weer in gebiuik genomen woi den AMERIKA Engeland Frankrijk en Wcst-Duitsland zijn bet er in beginsel over eens geworden, dat een bijeenkomst van de grote Westelijke mogendheden met Rusland moet worden gehouden over de wereldproblemen Maar ei bestaat nog geen eenstemmigheid over de vraag wie aan dit gesprek moeten deelnemen de premiers of hun ministers van Buitenlandse Zaken Engeland en Franknjk hebben er gisteren by Amerika op aangedrongen accoord te gaan met een uitnodiging aan Rusland voor een spoedige bij eenkomst van de staatshoofden of premiers Eisenhower Boelganm Eden en Faure De bijeenkomst zou m Juli in Zwitserland moeten worden ge houden Dit voorstel is in Parijs aan de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Dulles gedaan door zyn Britse en Franse collega s Mac Mzllan en Pmay Mmistei Dulles heeft toegezegd onmiddellijk ovet leg te zullen plegen met Eisenhower Het antwoord van Eisenhower wordt bin nen 48 uur verwacht Amerika heeft steeds op het standpunt gestaan dat een bijeenkomst van de staatshoofden moet worden voorafgegaan door een gesprek van de mi msteis van Buitenlandse Zaken Verder zou Amenka menen dat de grote conferentie met moe* plaats hebben voor September Het Amerikaanse standpunt zou gesteund worden door de Westduitse bondskanselier Adenauer die gisteren aan het overleg m Parijs heeft deelgenomen problemen zullen kunnen uitgaan en dat de Westelijken in Wenen het met Molotow kunnen trachten eens te wor den over tijd en plaats van samen komst Nieuw plan Naai verluidt staan de drie Weste lijke geallieerden gunstig tegenover een Brits denkbeeld om de bewape mng van beide delen van Duitsland te beperken Zon beperking zou grondslag kunnen worden voor Europees stelsel van veiligheid op grotere schaal tussen Oost en We^t wa3rby beide kanten zich over en weer zouden verplichten slachtoffers van een aanval te hulp te komen Aan de grote Oost—AVest-conferen tie waarvan de eenheid van Duitsland een der belangrijkste onderwerpen wordt zal in elk geval voorafgaan een bijeenkomst van de ministers van Bui tenlandse Zaken van de Grote Vier m Wenen om het Oostenrijkse staatsver drag te onderteken De ministers van de Westelijke Grote Drie waren naar verluidt gisteren in Parijs overeenge komen dat zij minister Molotow zouden voorstellen tegen het eind van deze week in Wenen bijeen te komen Volgens diplomatieke kringen te Py rijs heeft de Sowjet linie te kennen ge geven dat zy instemt met een confe rentie der ministers van buitenlandse za ken der Gre'e Vier in AVenen op Vrijdag ter tekening van het verdrag waarbij een einde wordt gemaakt aan de bezet ting van Oostenryk Gezaghebbende klingen menen dat komt de ondertekening van het vre desverdiag met Oostenryk Viydag zal kunnen gebeuren Die kringen gelo ven dat wellicht Woensdag al de uit nodigingen voor een grote vier mo gendheden conferentie over wexeld Er ont xond geen paniek tt m i De brand in het afgesloten rijtuig ont In -lond tengevolge var het breken van de gasleiding Het uitstromende gas ont vlamde waardoor het rytuiq uitbrandde Door deze br*nd smolt de electnsche bovenleiding door Hei spoor werd over een lengte van ongeveer tweehonderd meter ernstig beschadigd De Ncde landse Si oi \cgcn zyn tol der d hcuten 'iijtui^en die in en op elkaar schoven zotcn nei luhlanxn Deze wason was er het alcclvLt aan toe dooi dat hy door de voorgaande en de \olgende m elkaat weid gepeiat On middelljk na het ongeluk dim eerde „ciceshundi e hulp van de t«,seip)aats Oldebroek Mihtaue sitsen alsmede de plaatirtiljke a ts tan het doip t Harde jlof ioor de krachtige hulp tan de te doklei Vasmel verleenden eeiste hulp Oldebroek gelegerde -mlitanen D« gewonde militairen i-oestsn met snijbranders en ijzerzagen worden b« vrijd By de laaisten gelukte dit eerst vier uur na de ramp De 20 jarige dienstplichtige soldaten H Froger F H L Innemee zijn kort nadat zij bevrijd waren overleden Vrij ernsiig gewond is de 20 jange dienstplichtige soldaat A FJ Amory uil Maastricht hcht gewond ris de 21 jange dienstplicb tige soldaat J M Heeren uit Oosler hout <N Br) De heei F F Six president de^ Continental Airlines een Ameriica«nce binnenlandse lucht vaartmaatschappij vertoeft thans in Engeland in verband met mo gelijke aankoop van Britse Vickers Viscount vliegtuigen De piesidert dei Ned Spool wegen F Q den Hollander mmistei Staf J Wessels Boei duecteur der NS i chef tan dienst van exploitatie en de officiet vai Justitie tan het paiket te Zwolle waren spoedig na het on0e luk ter plaatse Door de ontsponng werden beide hoofdsporen van de lyn ZwolleAmets tooit t "isperd de bovenleiding werd beschadigd en de rails zyn op verschei dene plaatsen ^ebroken Het tiemver De Ver Staten zullen een republiek in Zuid Vietnam in plaats van de huidige monarchie onder Bao Dai - erkennen als zy overtuigd zyn dai e«n republiek de wil van het volk! vertegenwoordigt. Dit heeft de Amen kaanse minister Dulles meegedeeld aan Engeland en Frankrijk zo is ver klaard m knngen die in nauwe be trekking staan tol de Amerikaanse delegatie te Parijs Dulles zou verder gezegd hebben dat de V S premier Ngo Dmh Diem rullen blijven steunen zolang hy aan de macht is en zich een onverzoen lijk anti communist toont Minister Dulles zou op het ogenblik niet voornemens 2ijn Bao Dai te ontmoeten Bao Dai stelde zi-A vorige week met de Amerikaanse ambassade m teib n ding met veizoek om een oi derhoua •het Dulles Hy legde etn plaa vooi ter regeling van zyn geschil met pie huer Diem Dit plan om\at 1 Een Hoge Raad bestaande uit vyf personen twd Diem twee leden van de keizerlijke familie en de hooi den van de beide politiek godsdien 2 Een niet gekozen Raad van Nota beien waaraan Bao Dai en Diem beiden hun wetgevende bevoegdheden zouden overdiagen 1 Bao Dais terugkeei naar Sai gon als const tutioneel monarch In een radiotede heeft piemier Diem gisteiavood Engeland Franktyk en de Ver Staten aangemaand het plan \an Bao Dai om zich in Vietnam te hand haven te terydelen Uitwijzing Vermeulen Verklaring ambassade Venezuela De ambassade van de lepubliek Ve nezuela teuoekt opname van het \o! gende In de vaste oieituigmg dat uit atin <ren van mmdet aangewezen wooid voerdeis by het publiek vetondei tel hngen doen rijzen die de goede betiek kingen tussen Venezuela en Nedetland schade berokkenen dementeert weer legt en verweipt de ambassade van Ve nezuela hiermede de verklaringen die gezien hun bednegelyk en onwaar karakter door de vertegenwoordiger der Internationale Atbeids Organisatie op diens doorreis tn Schiphol met be »n volk van Ve secten Cao Dai K Bto'Hao die trekking tot:'Wg-gJg A strijd voeren tegen premier Diem nezuela worden arBeie0a Parijs is vanmorgen de bijeen A komst van de NAVO raad begon ncn Zij werd voor de eerste maal bij gewoond door een afvaardiguig van het jongste NAVO lid West Duitsland onder leiding van bondskanselier dr Adenauer De Griekse minister vin buitenlandse zaken Stefanocpoelos die voorzitter was heette dr Adenauer de grote Duitse staatsman en onvermoeibaar strijder voor de AVestcrse idealen welkom Hierbij sloten dc andere dertien mins ters van Buitenlandse Zaken zich aan Dc a i i od zwaite vlag dei Westduit ads publ ck wappeidc vanaf het Palais de ChaiUot laatm het oidlwailiei gevestigd ter wyl 7y ook was aangebiacht boven de ingang tot hel vergadeiverüek De bijeenkomst van de NAVO taad zal due dagen duren De mmisteis zul len over politieke wexeld vraagstukken spreken Men verwacht dat zij hun goedkeunrg zullen hechten aan de uxt nodiging die de ministers van Buiten landse Zaken der Westerse giote drie tot hun Sowjetrussische ambtgenoot Mc lotow zuilen nchttn om aan het einde van deze week te Wenen bijeen te ko rren vo r de ondertekening van een vie desvetdiag met Oóstennjk De bijeenkomst was aanvankelijk optn baar doch werd latei in een besloten zitting voortgezet De Fianse mmistei van buitenlandse zaken Pmaj zeide in zyn welkomstwoord tot de Westduitse delegatie ondet meer Wij hebben onze hoop geplaatst op een peimanente verzoening der Euiopese vol ken Het tocticden van West Duitsland tot de NAVO tien jaai na de instating van een meedogenloze dictatuur is een historisch gebeuren van dc giootste bc tekenis Dooi onze verwelkoming van West Di ïtsl uid als NAVO lid spreken y onze ei kenning uit van het schitteiende werk dat de West Duitse regeung na de oorlog heeft venicht De Nedei landse minister Beyen meik te in zyn toespraak op dat de toette ding van de Duitse Bondsrepubliek als een gelijkwaardige deelgenoot in de ge meenschap van Noordatlantische volke ren en als lid van de Westcuiopese fa rrulie samenvalt met de dag van her denking van het catastrophale conflict dat de gehele weield gedompeld heeft in een diepte van leed en pun als mm me» levoien is geschied en dat Euiopa aan de rand van de iume heeft ge bracht riet moge waar zyn dat de lessen van de geschiedenis nooit woi den geleeid maar wij moeten althans de waarschuwing tei harte nemen die in deze merkwaardige samenloop van omstandigheden ligt besloten aldus minister Beyen De stiyd voor de vrijheid kan vol komen veiloren worden zo ging hy cider maai wordt nooit definitief ge wonnen Zoals alle grote gaven die de mtnshud dooi de goedheid van God ten deel vallen moet de viyheid woiden verdiend dooi onze dagelijkse pogingen Het bezit ex van moet woiden verdedigd: door onze kracht en onze moed Hy die vry wil zyn kan zich met veroor loven zwak te zyn Hij moet gewapend zyn tegtn di eigende gevai en maai wat nog moeilijker is hij moet waak zaam blijven ook als het gevaat schijnt tc slapen De heer Six zal volgens de lucht vaartcoriespondent van de Fin Times voor zyn teiugkeer naar de V S omstreeks 18 Mei nog een bezoek biengen aan de Fokkei fabriek m Amsterdam Volgens genoemde cor respondent heeft de heer Six bijzon dere belangstelling vooi het nieuwe toestel van Fokkei de F 27 Friend ship als mogelijke uitrusting voor de Pioneer Airlines een kleine maat schappij welke onlangs door de Continental Airlines werd overge len die thans een vloot van 15 D C 3 toestel en heeft welke toe stellen in de naaste toekomst zullen moeten worden vervangen door meu we vliegtuigen Hei presidium van de Opperste Sovjet heeft Zaterdag officieel het BnisRussische en hei Frans'Rus sische vriendschapsverdrag vervallen verklaard De verdragen stamden uit de oorlog De leden voor het besluit is het be krachtigen door de Britse en de Franse regering van de overeenkomsten van Pary over de Westduit e herbewa pening Formosa waarschuwt voor mijnengevaar Nationalistisch China heeft de Britse regering gewaarschuwd dal in de wa leren by de eilanden aan de kust van het communistische Chinese vasteland mijnen rijn gelegd en dal Britse s deze wateren slechts op eigen kunnen binnenvaren J>e Chinese r.alistische regering kan mei aans_ lyk worden gesteld voor schade aan deze Britse schepen of verlies daarvan zegt de nota De nota versterkt de algemene over tuiging dat de mijnenvelden met alleen zyn gelegd als verdediging tegen aan vallen van de communisten op de eiian den aan de kust maar ook om de handel met het rode China te bemoeilijken Vertraging bij afgifte van ken tekenbe wijzen Op viagen van. bet Tweede Kamer 1 d de heer Verkerk heeft minister Algexa geantwoord dat men het m derdaad ondanks maatregelen niet heeft kunnen voorkomen dat m be paalde gevallen te veel tyd verloopt tussen de aanvrage en afgifte van ken tekenbewyzen De vextragmg wordt mede veroorzaakt door nog veelvuldig voorkomende onjuiste en onvolledige mulUng van de aanvraagformulier ten zowel door handelaren als door het publiek Reeds geruime tyd geleden zyn. maatregelen genomen Het is uiterst moeilijk gebleken op korte termyn m, voldoende mate geschikt personeel aan te trekken en od te leiden Bovendien is de achterstand mede te wyten aan een abnormaal hoog ziektepercentage in de laatste maanden ZEVEN MINISTERS BIJEEN De Westeuropese Urne het militaire bondgenootschap van zeven vrye landen van Europa is Zaterdagavond officieel in t werking getreden Dit gebeurde m Parijs tijdens de eerste bijeen komst van de ministers van Buitenlandse Zaken der zeven aange sloten landen Groot-Brittanme, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, Belgxe en Luxemburg Door deze historische gebeurtenis is West-Duitsland opgenomen in een bondgenootschap met zijn buurstaten en voormalige vijanden en ts een belangryke stap gezet naar het ideaal van een verenigd Europa Door een misverstand waren bondskanselier Adenauer es in avondkleding verschenen terwijl de overige deelnemers m colbert- eostuum waren gestoken Daarom verkleedde een Britse pers- attache zich snel eveneens m avondkleding waarna hij zich onder de afgevaardigden mengde om de kleding van de Duitsers minder fe doen opvallen Tot secretaris generaal van de orgam satie werd benoemd Louts Goffm thans Belgisch ambassadeur in Perne De Italiaanse vice admiraal Luigi Fer ren werd benoemd tot directeur van het bureau voor toezicht op de bewapening De Ti u sman Charles Christofim werd benoemd tot waarnemend secretaris gene taal van uc WEU en tot sec etaris gene raai van het permanente bewapenmgs 7 oes/j taken De AVestduitse Bondskanseliei dr Adenauer sprak een dankwooid m de toespiaken waarin het toetreden van West Duitsland tot de NAVO was vei welkomd Hy zeide hienn ondei meei West Duitsland zal een bek\ame en betrouwbare deelgenoot zyn by de or ganisatie dei westelijke verdediging Ik dank u uit het diepst van mijn hart vooi de door u tot de Westduitse ie gei mg en het gehele Duitse volk ge lichte wool den van welkomst U 2ult zich vooi ogen kim en steil n dat dit gebeuren my met diepe ontioenng ver vult Ooi de Anei kaanse n nistei van Buitenlandse Zaken Foster Dulles, zei het toetrede 1 van West Duitsland tot de NAVO als een historische gebeurte nis te beaohouuen Hj zag ei een de moistia ie in tan het vermogen dei At lanti chc io ken om ouoe geschillei ter 7i de te schuiven ten einde de waar den dei Westetse be»chavng voor ver niet n te behoedtn De Br tse minister van Buite landse Zaktn MacMillan veiklaaide in zjn velkomstwooid ondei meer Hierbij spieken wi ons vei trouwe Lit m het Duitse volk De NAVO beschikt niet ovei een ge schreven handvest Zyn leden handelen als leden van een club namelijk door wederzijds b°g lp veroraagzaamhid en matiging Indien ivy nieuwe landen als leden uitnodigen zyn wij ei van ovei tutgd dat ook zy in ovei eenstemming met deze begirsclen zullen handele i In Carada zyn t< dusver 5011090 kinderen ingeent met het Salk vaccin Er is geen enkele ongunstige reactie geweest De regering zal met de uitvoering van het mentmgsprogramma in weerwil van het Amerikaanse besluit om de vaccina tie stop te zetten doorgaan Ivvee logge olifanten m de leeftijd van achttien jaai hebben vanmorgen de leis v an Colombo naar Rotteidam tot een goed einde gebracht Zy zyn na de ontsche ping aan de Lloydkade te Rotterdam naar de Paikkade gelopen waai een geriefe lyk veiblyf vooi de dieren was tnge icht De beide ol fanten afkomstig uit Cey Ion zullen de oei kracht voorstelten ty dens de expositie Op dit e land verricb ten de dteien dagelijkse bezigheden als tiekdieren op de plantages en houtwm mngsbediyven Twee oppassers uit Ceylon vei gezellen Kamula en Susila die door Diergaar deBhjdoip zijn aangekocht en daar ook permanent onderdak zullen vinden De olifanten werden vervoerd met de Modjoherto waai zy tydens de reis giaag geziene gasten waren Het schip moest acht ton hooi medenemen om die dieren met van hongei te laten omkomen Maar Kamula en Susilla lieten zich ook van de goede zijde zien De kindeien aan boord van het schip mochten nu en dan een ritje maken op de goedmoedige beesten De twee oppassers zullen geduiende de eeiste dagen woiden bijgestaan doo de heer Kuekenbeek uit Den Haag een Ceylonees die ook de Nederlandse taal machtig is De dieren waren vooi 75 000 pei stuk verzekerd en kapitein Van der Heuvel van de Modjokerto toonde zich waai lijk opgelucht toen hy eenmaal kon zeggen dat hy dittranspoit veilig en vel had afgeleverd comité of wapen pool belast met de samenbundeling van de wapenproductie Als waarnemend seci etarissen generaal zullen verder optieden de Brit Peter Fra zer en de Duitser Hasso von EtzdorL D assemblee het pailement van de Westeuropese Urne zal haar eerste zitting m Juli te Straatsbui g houden Het peimanente bewapeningscorruté Is alles wat is overgebleven van het ver stiekkende Franse plan tot oprichting van een boven nationale wapenpool De ministers van Buitenlandse Zaken- heoben naar vernomen wordt besloten waarnemers van de Nato de Verenigde Staten cn Canada toe te laten by de zit tingen van de raad der minister"! Vei der werd besloten dat Groot Brit tannie Fiankryk West Duitsland en Italië elk een vijfde van de kosten der WEU op zich zullen nemen De drie Bene lux landen nemen gezamenlijk een vyfde deel voor hun rekening De functionnarissen van de West euro pese Unie zullen de eersten zyn die Euiopese belastingen gaan betalen Zy zullen van hun salaris inkomstenbelas ting moeten betalen aan de schatkist van de Western opese Unie De jury voor de Trouw mars, die Zaterdag as 14 Mei te Amsterdam nordt gehouden een lustrum tocht bestaat uit de navolgende personen 30 km militaire en burgergroe- pen Luit J Hofs tra Amsterdam adj O O M J laekema Haar lem CNCWB) de heer v d Mark Weesp 20 km burgergroepen J de Boer Der Haag (NCWB) de heei A v Westerop Sr Santpoort J I indenburg Amsterdam 15 km wandel en schooï- groepen B 3 Kappers Stellendam 'NCWB) H J Dobbeng* Am sterdam X Rosenkramz, Hil versum (NCWB) 10 km a groepen van lagere scholen (nr 1 tem 40) M v Groeningen Amsterdam E v d Stal Jr Amsterdam 10 km b groepen van lagere scholen (nr 41 en daarboven) A M v Westerop Jr Sant poort M Overvoerde Den 10 km c wandelgroepen en schoolgroepen van Mulo e d W H Dircken Amsterdam, M Tammer Amsterdam Voorzitter van de jury E v d Stal bondssecretaris NCWB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1