Te Molotow W enen en Westelijken Zaterdag in Eisenhower accoord met later topgesprek? Tweede Kamer voor een moeilijke b sslissing Luimige conferentie „op hoog niveau r r weinig w Debat over huur en belasting begonnen Kabinet schijnt het ergste nog niet te vrezen AmerikaanseSabre's" schieten twee comm. „Migs" neer ZONDAG ONDERTEKENING Bambang Soegeng zou heengaan Moeilijkheden bij vooroverleg Hagelstorm teistert Afghanistan R'dam se Droogdok 25 (22) procent Ontspanning Op de top van de Mount Everest Boven Gele Zee aangevallen Wandelaar dicht T rouw-mars herijmd DIASDAG I» MET 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3071 Weerbericht Geen stappen door de Ned. regering Spoedige bouw van een nieuw schip voor HAL D Eerste spreker de C.H. woordvoerder f6«"Ter"'ftÏÏlïn U 00,11 Pe3' f 226 -J T\E MINISTERS van Buitenlandse" Zaken van de drie grote Wes- telijke mogendheden zullen Zaterdag in Wenen bijeenkomen met hun Russische collega Molotow. Het Oostenrijkse vredesverdrag wordt waarschijnlijk Zondag ondertekend. Dit heeft de Franse minis ter Pinay in Parijs meegedeeld. Dulles, Pinay en Macmiilan hadden voorgesteld de ondertekening reeds aanstaande Vrijdag te doen plaats hebben. Maar Molotow liet weten, dat hij de voorkeur gaf aan Zondag of Maandag De Westelijke grote drie zullen waarschijnlijk binnen 48 uur een tweede, zeer belangrijke uitnodiging aan de Sowjets doen toekomen, namelijk voor het houden van een conferentie van de grote vier over de wereldproblemen Volgens diplomatieke kringen te Parijs heeft president Eisen hower formeel toegestemd ir. het bijeenroepen van een conferentie van internatior@e leiders in de zomer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles heeft echter bij het betreden der vergaderzaal in het „Palais de Chaillot", waar de vijftien NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken vandaag hun beraadslagingen voortzetten, tegenover verslaggevers verklaard geen goedkeuring van president Eisenhower te hebben ontvangen voor het organiseren van vier-mogendhedenbesprekingen „op het hoogste plan". Kwestie Vermeulen Advertentie lllllllllKStllllI Dulles waarschuwt D De onderhandelingen over de financiering van de bouw van een tegen einde 1958 op te leveren, 36.000 ton metend zusterschip van de Nieuw Amsterdam, bevinden zich op het ogenblik in het laat ste stadium. Laatste post Binh Xoeyen in Saigon ingenomen 3? (Vart onze parlementaire redacteur) *7 AL het kabinet ten aanzien van de voorgestelde verlaging van de belastingen en het voorstel tot verhoging van de hogere huis huren deze week de parlementaire storm doorstaan? Deze vraag beheerst de gesprekken, die politici en parlementaire journalisten de laatste dagen met elkaar in Den Haag hielden. Hedenmiddag om één uur begonnen de met spanning tegemoet- gezienc openbare beraadslagingen van de Tweede Kamer over het complex van belasting- erl huurmaatregelen van de regering. De Kamerfracties van alle partijen hebben gisteravond en van morgen langdurig vergaderd. Niemand kan zeggen, hoe het verloop van de debatten zal zijn en met welk resultaat, maar de politieke neus van velen in Den Haag snuift geen kabinetscrisis. Men ver wacht dat Kamer en Kabinet tenslotte een uitweg zullen vinden. Dr. Kortenhorst, de Kamervoorzitter, stelde bij de aanvang van de vergadering van hedenmiddag geen spreektijdbeperking voor en hoopte dat de regering Donderdagmiddag in eerste termijn de alge mene beschouwingen over het gehele complex van voorgestelde maatregelen zou kunnen beantwoorden. De heer Kortenhorst ver wachtte, dat de debatten ook volgende week Dinsdag en Woensdag dienen te worden voortgezet. Advertentie man prefereert TOOTAL V) Concours Reine Elisabeth PRIJZEN HUISBRANDKOLEN NIEUWE ZUID VIETNAMESE REGERING SAMENGESTELD Botterdam: Witte de With,straat 30Telef. 115700 n D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KUiLhtendieiist abonnementen 18 30-19 30 a Zaterrings 17—18 uur. Telefoon 11570O '?-Gi avershagc tl uy^en-ptem 1 Postgiro 4*M867 Redactie- Tel. 111892 - Aam Tel. 114402 KlachtciidiNut 18 30—1930 u: Tel. 36256S Schiedam, f.ange KcrkMiaat tNb Telefoon 87882 b to pcj KHailial Lo«e nummers 13 cent Vei schijnt dageliikt Pfrectie: A. KEl'NTXG <»n Air. K. \AN IIOt'TEX THxxUM' Weersverwachting. geldig tot Woensdagavond. KOUD WEER. Veranderlijke bewolking en enkele buten, maar morgen ook flinke opklaringen. Vrij krachtige tot matige wind tussen West en Noord. Koud. ZON EN* MAAN II Mei eon op 4 56. onder 20.21: maan oponder 7.5a. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT rU willen nu nagaan wat de Synode /.egt omttent het velband tussen het belijden cn de partijkeuze De Synode zegt op pag. 13 en 14. dat uit het belijden bepaalde overtuigingen j voortvloeien. Deze leiden tot houdin gen waarbij karakters en omstandig heden mede van invloed zijn En die houdingen voeren tot gedragingen. Er is dus, volgens de Synode, een lijn van het belijden naar hel leven. Maar dit houdt niet in dat de leden der Kerk tot de/elfde gedragingen ko men. Daar behoeven we. volgens de Synode, met over vermjti >isi te zijn, indien de leden der Kei k hun houding en gedragingen maar dooi hun belij den willen laten bepalen De Synode laat nu na te zeggen waarnaar vctj dat moeten beooi delen Waai aan knn men beoordelen, dat de bedoelde wil aanwezig is. Want dat ts dan toch het punt waar het op aan komt. De simpele mededeling van een lid der Kerk, dat hij zulks wil is onvol doende. Het moet materieel te beoor delen zijn. De Synode zwijg! daarover Dit is te erger, orndat de Synode elders, op pag. 29. zegt dat de crisis der verdeeldheid op zichzelf genomen, Haar in de huidige situatie in het Ne derlandse volk niet met zoveel zorg vervult. Het zou een verdeeldheid kun nen zijn, om Christus' wil. Wij menen echter aldus de Synode dat dit in feite zeker niet ten aanzien van alie gebieden en verhoudingen waarin zi<*h deze verdeeldheid voordoet, mag wor den gezegd. Wij tekenen hierbij aan. dat de Sy node, die zelf nalaat een maatstaf te geven, waarnaar nten kan beoordelen of de een terecht zus kiest en de ander terecht zo, hier zonder enige argumen tatie stelt dat de verdeeldheid op ve lerlei gebied geen verdeeldheid om Christus' wil is. De Synode maakt ons van deze haar opvatting deelgenoot, heeft blijkbaar zelf daarbij een maat staf gebruikt, maar laat na die aan de lezers van het Herderlijk Schrijven door te geven. Daar hebben we dus niet veel aan. Dit is immers geen Rooms stuk, waar het op gezag aan komt. Dit wil een reformatorisch stuk zijn, waar het op argumenten aan komt. Maar dit verhindert met. dat de Sy node aan deze argumentatietoze mede deling de vérstrekkende conclusie ver bindt, dat, als er geen wending komt, dit proces der verdeeldheid daarom tot een verhindering zal worden voor ons volk als geheel om werkelijk hert Woord Gods te horen over zijn poli tieke en maatschappelijke leven. Dit „daarom" wekt de indruk dat er een motivering is uitgesproken. Maar daar is geen sprake van. Het „daar om" bevat niets anders dan de niet bewezen en zelfs niet toegelichte op vatting van de Synode, dat de ver deeldheid er geen is om Christus' wil F illiam Mnorv ml I.oiul-n. hier loopplank itin het troepentniniport- «■hip afloopt, ztil uruirschijniijk i<r! de ihhmart in het l'ngeltc leger zijn. '/.ijn battled ren ir uiteraard maatuerk, c.emrhlen, dat hel schip, toen hij op de kant .ttond. een heel slull in de hoogte kus gegaan, moeten achter met een korreltje zont genomen i< orden. Het Indonesische blad „Mcrdeka" dat acuter de legering staat, meldt, dat het Indonesische kabinet generaal-majoor Bambang; Soegeng veriof heeft gegeven ontslag te nemen als stafchef van het leger. Ai een half jaar lang loopt het ge rucht. dat de generaal voornemens is 'neen te gaan. Sommige bladen brengen het ontslag in verband met een wrüving tussen Bambang Soegeng en de links-georiën teerde minister van defensie Iw* Koe- soemasoemantri. GEWAPEND met dit inzicht in wat de Synode bedoelt en stelt en niet toelicht keren wij terug naar het grote citaat van pag. 22 en 23, dat wij Zaterdag aldrukten. Daar zegt de Synode: Wij zeggen niet dat partijpolitiek geen verband houdt met geestelijke beslissingen. Maar geheel in overeenstemming met hetgeen we hierover reeds uit het Herderlijk Schrijven releveerden wordt over de aard van het verband door de Synode niets gezegd. De Sy node houdt de weg naar twee aan el kaar tegengestelde keuzen open en zegt negatief dat dan de een. die voor de „algemene" partij kiest op moet passen voor neutralisme, de ander die voor de Christelijke partij kiest op moet passen voor sectarisme. Het laatste kan door ons onderschre ven worden. De gedachte waarvan de Christelijke partijen uitgaan is niet deze, dat wij knusse onderonsjes wil len hebben, maar dat wij met onze inzichten en overtuigingen waarbij wij naar beste weten de band met ons be lijden vasthouden, het volk als geheel willen dienen Maar hoe kan de Synode voor neu tralisme waarschuwen in een „alge mene" partij, als de Synode over het materieel verband tussen het belijden en de politiek niets zegt en op dit stuk alleen maar zegt dat er een „willen" moet zijn om dit verband te leggen? Dat is toeh een lege huls. Hoe kan men tegen neutralisme waarschuwen als men niet bereid is het positieve gedrag ons concreet voor ogen te stellen althans ons een maat- Op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Roemers over de uitwijzing van de heer Vermeulen uit Venezuela, heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken geantwoord dat de raad van beheer van de internationale arbeidsorganisatie verantwoordelijk was voor de rede. die de heer Vermeulen tijdens de openings zitting van de commissie voor de pe troleumindustrie te Caracas uitsprak. Hij sprak nl. in zijn functie van ver tegenwoordiger van de raad van beheer van de I.A.O. Er was voor de regering geen aan leiding tot het doen van enige stappen in deze aangelegenheid, zolang de be sprekingen. die gaande waren tussen de internationale arbeidsorganisatie en de Venezolaanse regering, nog de moge lijkheid van een terugkeer van de heer Vermeulen openlieten. ONBEPERKTE CABANTIE Of Ot „II! MSOUi «H tr.ALWA<tK'A»<IUtM té 1 weer eens conclusie. En die is: bi) alle partijen nalatigheden en kort zichtigheden. Het doen van de wil van God is niet te vereenzelvigen met de pi act ijk van een onzer democratische partijen. Neen natuurlijk niet, beamen wij. Maar de vraag, zoals ze naar de me- ning der Christelijke partij gesteld r beoordeling daarvan te ge- moet W0I-den is niet of haar pracüjk Ven; vereenzelvigd kan worden met het doen van de wil van God, maar of, gezien het karakter van onze tijd, haar praetijk in het politieke leven genoemd mag worden wat in Zondag 44 van de Catechismus genoemd wordt „het klein beginsel dezer gehoorzaam heid" en het „ernstig voornemen, om niet alleen naar sommige, maar naar alie geboden Gods te beginnen te le ven". Maar de Synode stelt die vraag met. Zij praal niet over dal kleine be ginsel, 'die materiële band van het belijden aan het leven. Zij zegt: nalatigheden en kortzich tigheden alom! En verder hebben we U niets te vertellen dan dat bij de Christelijke partij allerlei zonden voor de deur liggen en dat U bij de alge mene organisatie op moet passen voor neutralisme. Wij kunnen met de beste wil van de wereld hier geen pastorale leiding in ontdekken. Het bisschoppelijk mandement mo ge op dit gebied te veel weten en te veel doen. het Ned. Herv. Synodale Herderlijk Schrijven weet te weinig en doet te weinig. En dat te weinig drijft de mensen in de richting van de niet-Christelijke organisatie. En dan keert de Synode zich weer tot de Christelijke partij Denk er om, zegt ze, de vraag of ge naar het Woord handelt hangt niet alleen van Uw programma's en idealen af, maar hangt ook af van Uw concreet positie kiezen in de vragen van het politieke leven. Volkomen accoord, zeggen we hier op. We moeten dus concreet worden. Het concreet worden, dot de Synode ons voorhoudt, maar waarvoor zij zelf stelselmatig terugwijkt' En na ons dit nog eens weer for meel voorgehouden te hebben, zegt de Synode: „wanneer wij nu op deze vra gen en op de verschillende positie keuzen letten (zou de Synode nu con creet en materieel gaan worden?) kunnen wij onmogelijk met de klem van hoger gezag bij de ene partij ge hoorzaamheid en bij de andere onge hoorzaamheid constateren". Helaas, de Synode geeft hier weer een niet geargumenteerde stelling. Zij heeft blijkbaar haar verborgen materiële maatstaf weer gebruikt, de concrete band van het belijden aan het leven. Maar wat die is komen we weer niet te weten. Maar de Synode geeft wel Nader wordt gemeld, dat de Navo- raad zijn goedkeuring- heeft gehecht aan het plan om de Sowjet-unie een confe rence voor te stelïen van regerings leiders der Grote Vier over Europese vraagstukken en mogelijke internationale ontwapening. De koppige Russische weigering om een omstreden artikel in het Oosten rijkse verdrag te wijzigen, schijnt ge leid te hebben lot vertraging in de vijfmogendheden-onderhandelihgen in Wanrfn. De ambassadeurs van Rusland, Amerika, Frankrijk .en Groot-Brittan- nië zijn er gisteren niet in geslaagd overeenstemming ie bereiken over ar tikel 3S de toekomst van vroegere Duitse bezittingen, die door de Sow- jel-Unie in beslag genomen zijn. De moeilijkheden ontstonden, nadat eerst bericht was, dat het laatste be langrijke struikelblok het lot van de olievelden uit de weg was ge ruimd. De Russen zouden geweigerd hebben in het verdrag de uitgebreide econo mische tegemoetkomingen op te ne men, die zij in Moskou aan kanselier Raab beloofd hebben. De Russen schij nen deze tegemoetkomingen in een tweezijdig verdrag met Oostenriik te willen vastleggen, terwijl het Westen er op staat, dat ze in het verdrag wor den opgenomen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft tijdens de middagzitting van de ministerraad van de Navo verklaard, dat de Sowjet-Russiscbe bereidwillig heid om een Oostenrijks onafhanke lijkheidsverdrag te tekenen, nu op recht schijnt. Maar Duiles voegde hiel de waarschuwing aan toe. dat het uit eindelijk doel van de Russische po litiek niet veranderd is. Als bewijs niervoor noemde hij o.a. het verster ken van de militaire banden tussen de Sowjet-Unie en haar satellieten, waar toe Woensdag in Warschau een con ferentie begint. (Hoe belangrijk Mos kou deze conferentie vindt, blijkt uit het feit dat zowel premier Boelganin als minister Molotow er aan zal deel nemen». De ommezwaai in de Russische hou ding ten opzichte van Oostenrijk noem de Dulles de eerste vrucht van de herbewapening van West-Duits land. Duiles zei dat waakzaamheid gebo den blijft. De Westduitse bondskanse lier Adenauer sloot zich hierbij aan. Hij meende dat men vooral niet te veel moet verwachten van een of twee korte conferenties van de grote vier. Een hele reeks geduldige be sprekingen zouden nodig zijn om de spanningen in de internationale toe stand te verrminderen. Het Noorden van Afghanistan is ge troffen door een hagelstorm, die !9 mensen het leven heeft gekost. Ruim hoiuleid personen zouden vermist wor den. Volgens radio-Kaboel u, de materiële M Drs. J. F. Posthuma, directeur van de Maatschappij tot Financiering van het NationaalHerstel N.V.. heeft Maan dag verklaard, te verwachten, dat de onderhandelingen voor een aan de Hol- land-Amerika-Lijn te verstrekken lening ter grootte van 30 procent van de bouwkosten ten bedrage van ruim 100 miilioen gulden tegen het eir.de van de volgende maand voltooid zullen zijn. Dis. Po-thuma arriveerde m New York aan boord van de Weslerdam, die met 105 passagiers uit Rotterdam gekomen was Zodra ue onderhandelingen voltooiJ zijn zal de Holland-Amenka-Lijn vol gens de verwachtingen een contract verstrekken aan de Rotterdamse Droog dok Maatschappij, welke reeds enkele jaren met de H.-A.-L. aan de plan nen voor het nieuwe schip werkt. Het nieuwe schip /al voortgestuwd worden door atoom-turbines en iels sneller zijn dan de Nieuw Amsterdam De heden te Rotterdam gehouden al gemene vergadering van aandeelhou ders van De Rotterdamse Droogdok Maatschappij N.V. heeft de balans en verlies- en winstrekening over het boek jaar 195-1 goedgekeurd en het dividend op de aandelen vastgesteld op 25'", lover 1953 22 i. terwijl vooi houders der bewij/en van oprichtersrechten wordt bestemd f 2100 (over 1953 1800' per bewijs, alsmede „au aandeelhouders van de agitu-reserve wordt uitgekeerd een bedrag van 20 94 per aandeel De/e laatste uitkering is vrijgesteld van dividend- en inkomstenbelasting Tot commissaris werd herbenoemd de heer mr. K. P. van der Mandele. Het politiebureau van Dakao. het laatste botwerk van de Binh Noeven IJrl nu tint ia Ir i erzetwwnumrnt, Int op dr Dunt tr Amsterdam zttl n orden gppfaabf begint rijn x oltooiin» te nadrrrtt. In hel atrlirr t an dr breid' houuer John Kaderteer legt dien s zoon Jnn Willem de laatste hand aan hel vóór fragment. E internationale situatie vertoont na de toetreding van Duitsland tot de Navo en na het stichten van de Westeuropese Unie een zekere ont spanning. Een ontspanning die nog meer dan in het Verre Oosten, is waar te nemen in Europa. De conferentie in Warschau, waar men een soort communistisch pendant van de Navo voorbereidt, verandert aan het beeld weinig. Want in feite is Rusland met de satellietstaten allang zulk een blok. Belangrijk is of de conferentie te Wenen het resultaat zal opleveren waarvan de gunstige voortekenen thans gezien worden. En niet minder belangrijk is of het gesprek over wereldproblemen met de Russen weder op gang zal komen. Zoals het thans lijkt is het zicb sterk maken van het Westen eerdei een stap in de richting van ontspanning dan ia de richting van oorlog. schade zeer groot, terwijl gevreesd wordt.i te Saigon, is vanochtend door het na dat het aantal slachtoffers veel groter is[ tionale leger van Zuid-Vietnam ver dun tot dusver is opgegeven overd. De ministers Van de Kieft van Finan ciën. Zijlstra van Economische Zaken, Kernkamp van Overzeese Rijksdeler, want alleen de kreuk- hersiellende Tootal das blijft zelf*- na vele malen gewassen te zijn, onberispelijk. Fl. 2,95 Ft. 3,95 Fl. 4,50 Fl. 2,50 voor jongens Voor de handelTOOTAL Marnixstraat 415, Amsterdam. DAG Hammarskjolri, de secretaris generaal van He Verenigde Naties, heeft dezer dager, in Washington, terwijl president Eisenhower aandach tig luisterde, op de wijs van „Oh what a beautiful morning" gezongen: Ik ben in uitstekende stemming. De vrede is eind'lijk op komst (1 got a wonderful, feeling: peace nou» it coming our way) Eisenhower zelt werd toegezongen door maarschalk Zjoekow op deze manier: Werp ra'sj aten bloemen tee. Prijs mijn naam niet te veel Roem mijn faam niet te veel: Men zegt gaansdie twee zijn. verliefd. Sla mij niet te hoog aan, Wij zijn gelijk in rang. Maar pronk met je sterren niet: Wen zegt gauw: die twee zijn verliefd. John Foster Dunes en Tsjoe-en-Lat zongen een duet waarin de volgende schone regels voorkwamen: Ik weet, dat je mij gelukkig zou maken, mijn lief. Wanneer it mij Formosa schonk Dulles dong zingend naai de gunst van Tsjoe-en-Lai* „Ik zou met jou gelukkig kunnen worden, Tsjoe" Hij kreeg gazongen ten antwoord: „Ik zou niet jou kunnen handelen. John" Dulles had een slechte ademtech- niek, want hij arriveerde laat met Tsjang Kai-Sjek op zijn rug op de top van de Mount Everest, waar de ande ren al aan het confereren waren over beëindiging van de koude oorlog. De bespreking had plaats „aan de top van de wereld", omdat de temperatuur daar geschikt was voor een gesprek over de koude oorlog en omdat de Ver Staten al zoveel eebied in Azië er Europa hadden weggegeven, dat beneden de boomgrens toch niet vee meer over was. De persiflages vormden de hoofd schotel van het laarlijkse diner var de „Gridiron Club' (bakrooster-club) waaraan journalisten de grote figuren in de wereldpolitiek op de hak plegen te nemen. Tot de 500 gasten die aan zaten behoorden president Eisenhower en Avereil Harriman, de gouverneur van de staat New York. Naar wij vernemen zal aan het vioolconcours Reine Elisabeth te Brus sel ook worden deelgenomen door Eddo van der Hoog, leerling van het Rotterdams Toonkunst Conservato rium. 1 .Witte van Wederopbouw en Volkshuis vesting en staatssecretaris Van den Ber ge hadden achter de regeringstafel plaats genomen. Het viel op dat de minister-president dr. Drees niet aanwezig was. Hieruit werd door velen de conclusie getrokken dat het kabinet op dit ogenblik nog niet het ergste vreest. Vandaag worden de algemene be schouwingen ovev de belastingwetten gehouden en morgen over de huurwetten. De eerste spreker was de heer Van de Wetering (C.H.i. Hij wees er op. dat de belastinginkomsten van het rijk ruim vloeien. In het eerste kwartaal hebben de inkomsten de ramingen overtroffen. Daarom was de heer Van de Wetering van mening, dat de schatkist best een adcilating van mer dan f 500 miilioen kan lijden. Om deze reden had de C.H.- wjordvoerder er ook bezwaar tegen dat de regering de vennootschapsbelas ting niet op het oude peil wenst terug te brengen. Naar wij vernemen zullen de prijzen der huisbrandkolen, zoals die per 1 Maart golden, tot 1 Juli gehand haafd blijven. Voordien moet nog met de regering overleg worden gepleegd in het kader van haar prijspolitiek. Bovenstaande geldt echter niet voor eierrkolen, magere nootjes 4 en bruin koolbriketten. De prijs der eierkolen zou een lichte verhoging moeten onder gaan. maar dit zal niet nodig blijken indien de spoorwegen voor deze soort niet tot vrachtverhoging overgaan. De magere nootjes 4 zijn op 1 Mei j.l. reeds 20 tot 30 cent per h.L duurder geworden en de prijs der bruïnkool- bitketten is met 30 cent per 100 kg gestegen in verband met het vervallen van subsidie en vrachtegalisalie. Laatst genoemde brandstof is nu op de nor male marktprijs gekomen. De Zuid Vietnamese premier, Nge Dinn Bietn, zal vandaag de samenstelling van een nieuwe regering bekeuc maken, aldus meldt het Franse persbureau uit Saigon. Het merendeel van de leden van het nieuwe kabinet ziin ..nieuwelingen", die nog nimmer ministr zijn geweest. Premier Diem heeft een beroep ge daan op verscheidene leden van het revoldticnnaire comité, onder wie de president. Ngoejen Bao Toa.i. In de nieuwe regering zal Diem rege ringsleider en minister van Defensie zijn. Als minister van Defensie wordt hij evenals in de vorige regering, bijge staan door Tran Troen Doeng. Minister van Buitenlandse Zaken wordt Voe Van Maoe, eon-rector van de rechtsfaculteit te Hanoi, die naar Saigon is verplaatst. "TWEE Amerikaanse „Sabre"-jagers „ÏUig"-viiegers met valschermen uit hsbben in een luchtgevecht, onge-1 ',un toestellen. Een derde „Mig" dook veer tachtig kilometer ten Zuid-Oosten op een gegei en ogenblik steil omlaag, van Sinoeidjoe aan de Chinees-Ko- reaanse grens twee communistische1 „Mig"-jagers neergeschoten. Waarschijn- lijk werd ook nog een derde „Mig" vernietigd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heelt medege deeld, dat het gevecht ontstond, door dat vier Noordkoreaanse Migs boven de Gele Zee een Amerikaans verken-i rung-vliegtuig aanvielen. Daarop wer den de aanvallende ..Migs" ï>o hun oeurt aangevallen dooi de ..Sabre's" 1 die dit toestel begeleidden. De ..Migs" vluchtten hierop naai Noordkoreaan.s gebied, waarbij zii dooi i de .Sabre's" werden achtervolgd. Bo-j ven Noord-Korea werden toen twee) toestellen der communisten neerge-l schoten. Omtrent du icat-te /egt het State i Department, dat dit in de lijn is metj net beginsel van het z.g. lopende gc-j vecht, waarbii het mogelijk is dat Ame-i rikaanse vliegtuigen boven gebied ko men. dat normaal buiten hun operatie- j terrein /ou vallen. l De neutrale comims-ie- van toezicht! voor liet naleven van het Koreaanse bestand kon geen overeenstemming bereiken over de toedracht van het incident De Zwitserse en Zweedse le den waren van mening, dat de negen Amerikaanse toestellen het verken ningsvliegtuig en de begeleidende ..Sabre's'" het Noordkoreaanse ge bied niet hadden geschonden. De Poolse en Tsjechoslo waakse leden waren een tegenovergestelde mening toegedaan. De leiding der Amerikaanse lucht strijdkrachten in het Verre Oosten meldt nog dat de „Migs" het vuur openden, hetgeen cfoor de Sabre's" werd beantwoord. In de loop van het zich daarop ont spinnende gevecht sprongen twee terwijl er rook uit de staart kwam. UeN der enthousiaste tcande- *-J iaarSj die reeds Dierwiaai de Amsterdamse Tronic-mars heeft gelopen, is aan het dichten ge slagenHij zond ons dit riim mel het oog op de lastrummars van 14 Mei a.s. (Melodie: Naar de speeltuin) Vb we samen wand'len gaan Staat de Trouw-mars steeds vooraan In 't Amsterdamse bos. daar lopen we zo fijn teder jaar dan gaan wij weer t Is nu voor de vijfde keer En het wordt een feest zoals nimmer is geweest Allen hepen blij te moe Opgewekt naar 'l Bosplan toe Om zich even uit te leven Want de dagelijkse sleur Staat weer heel gauw voor de deur En zal ons meer zorgen geven. Wij zijn altijd eensgezind Ieder is een ieders vTind. Want wij wand'len graag bij zonneschijn, maar ook in weer en wind Nieuwelingen trekt het aan Om met ons ook mee te gaan En die zingen dan ook; Trouw staat steeds vooraan DAAN WIJSMULLXK. Het aantal deelnemers aan on- ae lustrum-mars heeft thans de 210 overschreden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1