Dr. Drees waarschuwt Tweede Kamer Baan vrij voor verdrag met Oostenrijk TROUW-mars gloeit naar de 7000 r Ir. Witte: Beperkte verhoging is enige mogelijkheid Accoord na 400 zittingen Men kan zich nog aanmelden. Peking zal Rusland bij oorlog helpen Belastingvoorstel uiterste grens Geen overeenstemming in geschil haringdrijfnetvisserij Aanrijding met dodelijke afloop te Rotterdam Replieken Grote winst voor conservatieven in Engeland Zondag ondertekening Ernstige onrust in Singapore Söwjetlenïng voor „verdediging" Een Is eer veelt ziels zeker van zijn zaak VRIJDAG 13 MEI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3Ü74 Weerbericht Vlaggetjesdag in het gedrang Haiphong „bevrij d" Adenauer gaal heen als minister van Buitenlandse Zaken Protest V.N. inzake incident Gele Zee RADIO-REPORTAGE TROUW-MARS J (Van 0117. parlementaire redacteur) I—I El kabinet zal aftreden als de huurwet van minister Witte verworpen wordt. Dit is de conclusie uit het be toog dat de minister-president, dr. Drees, gisteravond in de Tweede Kamer heeft gehouden. Dr. Drees verklaarde dat als minister Witte de verwerping van de huurwet niet verant woord acht, dit politieke consequenties zal hebben, ook voor het gehele kabinet. Dr. Drees raadde de Kamer aan de kwestie van de alge mene huurverhoging en de huurbelasting niet via een kabi netscrisis tot een oplossing te willen brengen, doch hiervoor het rustige beraad van de regering met de Kamercommissie van wederopbouw te kiezen. Zie verder pagina 3 RAADSVERKIEZINGEN HET laatste struikelblok voor de ondertekening van- het Oosten rijkse vredesverdrag is gisteren weggenomen. De baan is nu vrij voor de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier om Zondag in Wenen hun handtekening te zetten onder het verdrag dat een 'eind zal maken aan de bezetting van Oostenrijk. j Nadat men drie dagen lang geen stap verder was gekomen, heb ben de ambassadeurs van Amerika, Rusland, Engeland en Frankrijk gisteren in Wenen het laatste geschilpunt opgelost. Dit gebeurde toen de Amerikaanse minister Dulles reeds een soort van ultimatum had gesteld door zjjn vertrek naar Wenen te verdagen. De klip, waarop men de laatste dagen was gstrand. was artikel 35 van het verdragsontwerp geweest. Dit artikel regelt de kwestie van de Oostenrijkse schulden aan Rusland. Na lang aarzelen heeft Rusland nu toegegeven aan het verlangen van het Westen, dat de „overeenkomsten van Moskou", die vorige maand tussen de Oostenrijkse kanselier Raab en Russische leiders zijn gesloten, in het verdrag worden opgenomen, maar dan alleen als aanhangsel. Advertentie De reportage-dienst van de N.C.R.V. zal op Maandag avond a.s. in de sportrubriek enkele flitsen uitzenden van de terugkomst van de deel nemers aan de lustrum-mars van Trouw. Tijd van uitzen ding tussen 18.20 en 18.30 uur. De verslaggever is Dick van Bommel. Maarschalk Sokoloivski laat Eisenhower groeten Advertenzie wanneer hij onberispelijk gekleed is. Dat gevoel van zekerheid brengt hem succes. In zaken, in het gezel schap van dames, in eike situatie. Bata herenschoenen, mooi, goedpassend en ijzersterk, stellen nooit teleur. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 14 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570b •s-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 5?. cent per week. 2,28 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Ti&ujufi Directie: C. A. KEU KING en Mr. K. VAN HOUTEN" O O Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. OPKLARINGEN", Veranderlijke bewolking en enkele buien, morgen ook opklaringen. Matige tot krachtige Westelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets lagere. ZON' BS" MAAN' 14 Mei: zon op 4.51onder 20.2*5maan on 1.22. onder 11.17.^ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. S. BRUINS SLOT KABINET TREEDT AF BIJ AFWIJZÜNG HUURWET Ken ongedwongen opname van de Kamerleden mr. W. F. E. baron van der Feltz en Tj. Kroi tijdens de de batten in de Tweede Kamer betref- ftnde de huurverhogingWat zou er wel besproken worden?*,.. Communistisch China heeft gis- teren beloofd, dat zijn 600 millioen inwoners aan de zijde van de Sowjet-Unie zullen strijden in dien in Europa een oorlog wordt ontketend. Peng Teh-Hoeai, minister van De fensie en waarnemend eerste minis ter, heeft deze verklaring uit naam van de eommunïstisch-Chinese rege ring afgelegd op de middagzitting van de Warschause conferentie. Hy verklaarde tevens, dat Peking een krachtig voorstander is van een vreedzaam naast elkaar leven. nemen. Maar gezien de wijze, waar op de wetsvoorstellen, in het kabinet tot stand gekomen zijn, is het thans zó dat de verwerping van de huur wet van invloed is op de voorge stelde belastingverlaging. De minister-president verklaarde deze gang van zaken te betreuren, om dat de regering niet de verdenking wilde wekken politieke pressie te heb ben willen uitoefenen. Hij vond het echter beter deze zaak vooraf aan de Kamer mede te delen, opdat zij haar in de overwegingen kan betrekken. Minister Drees stelde er prijs op. te verklaren, dat ook de regering "deze belastingverlagingen zeer gewenst acht te. Na de rede van dr. Drees deelde de Kamer-voorzitter mede, dat vandaag de replieken zullen aanvangen. Daarna werd de vergadering gesloten. Na de zakelijke verdediging van de wetsontwerpen door de ministers Van de Kieft, Zijlstra en Witte, die gistermiddag en gisteravond plaats vond, meende de minister-president, dat het nodig was de Kamer te waarschuwen voor het feit, dat ver werping van de huurwet intrekking van de voorgestelde belastingverla ging tot gevolg moet hebben. De regering was van mening, dat het niet juist zou zijn geweest, in dien zij tijdens het mondelinge over leg met de Kamer-commissie tot voorbereiding van deze wetsvoor stellen, ook de politieke onverbreke lijke samenhang tussen huur en be lasting had gesteld. Daarvoor wilde zij de openbare beraadslaging be nutten. De minister-president en de leden van de regering hebben lang geaar zeld of zij deze houding zouden aan- Het staal nor zeer te bezien of, periode op de wal werkzaam zijn, geadvi- Vla«etl«dae welkT on de 23ste Mei seerd. in de bedrijven werkzaam te bhjven Vlaggetjesdag, weike op ae zasse j t mee us£ te varen. in Scheveningen zal plaats hebben, i doorgang zal vinden. Want na gisteren gehouden vergadering van de Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf heeft het hoofdbestuur van het N.V.V. vanmorgen de beslui ten die de Centrale Rond heeft ge nomen, goedgekeurd. Daarbij is over eengekomen. dat aan de Waterschouten verzocht zal worden, om, daar momen teel geen overeenstemming Is bereikt Inzake het geschil In de haringdrijf- netvisserjj, geen monstering aan te nemen. De vissers Is verzocht zich niet voor aan monstering beschikbaar te stellen. Voorts heeft men diegenen, die zich bezig houden met „graaien" (het optuigen van de sche pen voordat deze uitvaren) de werkzaam heden te staken, wanneer voor Maandag '•s. het geschil niet is opgelost. Ten slotte heeft men de vissers die tijdens de winter- Presidente Ho Tsji-Minh van Noord- Vietnam heeft vandaag de „bevrijding" van Haiphong, de haven van Hanoi, be kend gemaakt. De president deed een i e roep op de buitenlanders in de stad, htm bestaan in Noord-Vietnam rustig voort te zetten. Haiphong is thans door de Fransen overgedragen aan de communisten krachtens de Geneefse bestands-overeen komst. De stad is tot dusver onder Frans gezag gebleven om de evacuatie van vluchtelingen en het overbrengen van uitrusting naar Zuid-Vietnam mogelijk te maken. Eenheden van het leger van Noord- vietnam zijn vanmorgen vroeg Haiphong binnengerukt. De eerste detachementen reden met vrachtauto's de stad in ter wijl de laatste Franse patrouilles zich terugtrokken. De bevolking stroomde de huizen uit, richtte triomfbogen op. spreidde span doeken uit en bracht andere versierin gen aan vanaf het ogenblik, dal de jeeps van het operbeveï van de Viet- minh, voorafgegaan door auto's van de internationale commissie van toezicht, gearriveerd waren. Voorbij marcherende militairen werden door de menigte met bloemen begroet. Later in de ochtend volgde de bezet ting van de Europese wijk. Hier wa ren de straten verlaten en slechts hier en daar hing een vlag uit. Het geschil handelt in hoofdzaak over e%a I de vaststelling van het garantieloon, dat de Centrale Bond tot 75 gulden per weck ver hoogd wil zien. De reders daarentegen menen niet verder te kunnen gaan dan f 57.50. Daarnaast heeft de Bond de eis ge steld van een maandelijkse afrekening van het garantieloon, in plaats van een twee maandelijkse afrekening. Het graalloon wil men ten slotte van l 51,40 tot 60.ver hoogd zien. In het laatste overleg' met de reders, dat gisteren plaats vond, is men niet tot overeenstemming gekomen. Volgende week op de 18de Mei zal men opnieuw ibijeen komen onder leiding van de Stichting van de Arbeid. Echter de kans, dat, al zou men tot overeenstemming komen inzake een nieuwe arbeidsovereenkomst, deze nog goedgekeur d zal worden voor de 23ste Mei, "moet, zo deelde een woordvoerder van de Centrale Bood tijdens een van middag gehouden persconferentie mee. wel zeer gering wonden geacht. Dit houdt (tevens in dat Vlaggetjesdag, waarop H.M. de Koningin Scheveningen zou bezoeken en zou deelnemen aan de vlootschouw, bijzonder in het gedrang is gekomen. Bij het geschil zijn ongeveer 3000 vissers betrokken. Op de Hoofdweg bij de Tochtoi'Ug 'e Rotterdam werd vanmorgen de 19- jarige veehandelaar A, den Hollander dit Nieuwerkerk a.d. IJssel met zijh motorfiets aangereden door een Per sonenauto. De botsing was zo hevig, uat de motorrijder met het hoofd d°or oe voorruit van de auto sloeg. In zorg wekkende toestand werd 'het slacht- offer naar het Benvegziekenhuis ver voerd, waar hij kort na aankomst overleed. (Van onze parlementaire redacteur) De eerste spreker bij de repliek in de Xweede Kamer op het antwoord van de regering in? het huur- en belas tingdebat was vanmiddag de heer v. d. Wetering (C.H.), die minister Witte geen geluk kon wensen met zijn rede. HHij vocht ddaarin niet voor zijn leven en e heer v. d. Wetering had het ge voel dat minister Witte door anderen op de weg van de beperkte huurverho ging is gedrongen. De critiek van de C.H.-fractie gaat echter niet zo ver dat zij de belasting verlaging in gevaar zou willen bren gen of behoefte zou hebben aan een kabinetscrisis tegen het einde van de parlementaire periode. Het belang van het Nederlandse volk De heer v. d. Keuvel (A.R.) vond het staat voorop. vervelend dat de Kamer door het ka binet onder politieke druk wordt ge steld en gedwongen wordt het kreu pele kind van minister Witte te aan- de gewenste belastingverlaging of zelfs vaarden op starffe van verspeling van qp straffe van een kabinetscrisis. De Heer v. d. Heuvel stond zezer sympa thiek tegenover minister Witte, die hij noemde de hoofdpersoon in dit drama. Hoe komt hij erf toe, zoveel liefde op te brengen voor dit kreupele kind? De A.R.-woordvoerder kon dit alleen maar verklaren uit het feit dat men van Dc eerste uitslagen van gisteren in ongeveer 400 districten in Engeland en Wales gehouden gemeenteraadsverkie zingen tonen aanmerkelijke winst voor de conservatieve party. Toen van 381 van de 401 raden, waar op dc verkiezingen betrekking hadden, de resultaten bekend .waren, bedroeg de nettowinst van de conservatieven 300 zetels, terwijl dc socialisten 330 zetels hadden verloren. De communisten verloren de enige twee gemeenteraadszetels, waarover zij in Engeland en Wales beschikten. Het hoofdkwartier van Labour gaf la ter het verlies toe van een tweede be langrijke „katoenstadBurnley. In Bir mingham liep de socialistische meerder heid terug van 32 tot tien zetels. De Wesiduitse kanselier Konrad Adenauer heeft zijn kabinet vanmorgen meegedeeld, dat hij nog deze maand zijn functie van minister van Buiten landse Zaken zal neerleggen. Dit werd vandaag door een welinge lichte woordvoerder meegedeeld. "De woordvoerder, die de kabinetseitting van vanmorgen heeft bijgewoond, zei, dat Adenauer te kennen heeft gegeven, te zullen voorstellen de fractieleider van zijn Ohristen-Democratisehe partij Heinridh ron Brentano tot minister van Buitenlandse Zaken te benoemen. De Verenigde Naties hebben bij de au toriteiten ..van Noord-Korea en commu nistisch Cmna krachtig geprotesteerd te gen de aanval boven de Gele Zee van in Rusland vervaardigde „MIG's" op een verkenningsvliegtuig en „Sabre"-ja- gers der Amerikaanse luchtmacht. In het protest wordt gezegd dat com munistische vliegtuigen „onwettig en zonder enige uitdaging" Amerikaanse vliegtuigen ..duidelijk boven internatio naal gebied hebben aangevallen". Hieraan wordt toegevoegd dat de Ame rikaanse toestellen op geen enkel tijsdtip boven communistische territoriale wate ren hebben gevlogen. Het protest der Verenigde Naties be sluit: „De aanval is een uitbreiding van de reeds overstelpende hoeveelheid be wijsmateriaal, dat de communisten de Koreaanse 'bestandsovereenkoenst niet naleven en zich evenmin iets aantrekken van hun verantwoordelijkheid volgens de internationale wetten-'. kreupele kinderen meer houdt dan van normale. De heer v. d. Heuvel had met instem ming het betoog van dr. Drees over de eigen verantwoordelijkheid van de re gering gehoord. Dit is inderdaad een groot goed doch aan de andere kant is dit ook het geval met het gemeen over leg tussen regering cn Kamer. Daarvan komt op deze wijze weinig terecht. Er wordt van ons verlangd een krachttoer die schier niet te volbrengen is. De zitting duurt voort. Overzicht tijdens de debatten over de huurverhoging teel he Donderdag in de Tweede Ktimer plaats vonden: Achter rle tafel v.l.n.r, (Ie ministers li. B. J. Witte. dr. L. J. M. Heel, de minister president dr. IY'. Drees, minister J, van de Kieft f tijdens zijn rede), staatssecretaris dr. ff', r an den Berge en minister dr. J. Zijlstra. Hechts zien we nog tie kamerleden Sc hou ten, Kikkert en de Hui ter. De overeenkomsten van Moskou regelden de betalingen, die Oostenrijk in de komende tien jaar aan Rusland moet doen. Hat Westen stond er op, dat deze overeenkomsten in het staatsver drag werden opgenomen om te verhin deren, dat Rusland zijn troepen naar Oostenrijk terug zou kunnen sturen onder dekking van de oorspronkelijke tekst van artikel 35. Overeenstemming over het verdrag is bereikt na bijna 400 zittingen van Oost en West, een serie die in 1946 is begonnen. Een grote menigte juichte de ver tegenwoordigers van de vijf mogend heden toe, toen zij na de beslissende zitting het gebouw van de geallieerde controleraad verlieten. Men verwacht, dat een begin zal worden gemaakt met het terugtrekken var, de Bezettingstroepen nog vóór het verdrag formeel bekrachtigd is door de regeringen der Grote Vier. De Oostenrijkse kanselarij heeft be kendgemaakt, dat de ondertekening van het verdrag door de vier ministers van Buitenlandse Zaken Zondagoch tend om 11 uur zal plaats hebben in het Belvédère-paleis in de Britse sec tor van Wenen. De drie Westerse ministers var» Bui tenlandse Zaken, Dulles, MacMillan en Een woedende menigte heeft gisteren in Singapore een Maleise politieman doodgeslagen en een ander ernstig ge wond, nadat een staking van het perso neel van een busonderneming tot een complete rel was uitgegroeid. De politie heeft opdracht gekregen, zo nodig met scherp te schieten. Nadat het eerste slachtoffer van de onlusten was gevallen, verklaarde de eerste minister. David Marshal, in een radiotoespraak dat de gevolgde tactiek verdacht veel leek op die van de com munisten, die alleen bedacht zijn op het veroorzaken van onrust. Hij zei dat het buspersoneel de vrede had verstoord door met geweld de werkwilligen te ver hinderen uit te rijden. Meer dan 3.000 demonstranten betuig den hun sympathie met de 300 staken de personeelsleden van de busonderne ming. De politie wierp in de straten barricades op om te voorkomen dat de Chinese studenten zich bij de stakers zouden voegen, die zich in de garage van de onderneming bevonden. Toch slaagden honderden studenten er in door het politiecordon heen te breken. In Singapore, dat sinds kort voor het eerst een gekozen regering heeft, heb ben zich de afgelopen weken reeds tal van stakingen voorgedaan. Gene Symonds, directeur ran United Press voor Zuid-Oost-Azië, is vanmiddag overleden, 15 uur nadat hii bij enge- i regeldhedcn in Singapore ernstig gewond was geraakt. Hij overleed aan hoofdverwondingen zonder bij bewustzijn te zijn geweest. In de Sowjet-Unie is een staatslening ran 32 milliard zoebel (meer dan 30 mil liard gulden) uitgegeven. I Volgens radio-Moskou zullen de gel- Ben worden gebruikt voor de uitbreiding Van de zware industrie, de landbouw en de „noodzakelijke verdediging van ons |and". Westerse waarnemers menen, dat de nieuwe lening die neerkomt op een jsuperbeiasting getuigt van de vast- Ibeslotenheid der Russen thuis een oor- llogsmachine op te bouwen, ondanks piot- Iseïinge verzoenende stappen aan het di- Iplomatieke front. De waarnemers zeiden dat het Kremlin Izicb blijkbaar gedwongen ziet nieuwe Igelden te zoeken voor uitvoering van de l„harde" politiek die het „zachte" beieid (vervangt van de opzij gesehoven premier lMalenkow. Koning Boudewijn van België ver trekt 15 Mei naar de Congo. Hi] wordt 12 Juni in Brussel terugverwacht. Pinay, zullen vandaag per vliegtuig arriveren. De Russische minister Molo- tow komt Zaterdag per vliegtuig uit Warschau. Alle vier zullen Zaterdagavond samen dinerc-n. Men verwacht, dat zij bij die gelegenheid schikkingen zuilen uitwerken voor de ontmoeting „aan de top", deze zomer tussen de rege ringsleiders Eisenhower, Faure, Eden en Boelganin. De Oostenrijkse regering heeft haar ambassadeurs in Washington. Moskou, Londen en Parijs naar huis geroepen om de toestand te bespreken, die ont staat door ondertekening van het vre desverdrag. „Breng- president Eisenhower mijn vriendschappelijke groeten en beste wensen over," aldus heeft de stafchef van de Russische strijdkrachten, maar schalk Sokolowski, Donderdag 'gezegd tot iemand, die hem op een receptie vroeg of de maarschalk geen boodschap tot president Eisenhower wilde richten. Op de receptie gehouden in het huis van het Sowjet-leger te Moskou, waren buitenlandse militaire attache's aanwe zig. Maarschalk Sokolowski deed deze wensen mede namens de maarschalken Sjoekof en Konjef, die op het ogenblik de conferentie te Warschau bijwonen, en bracht een dronk uit „Op de Russi sche vriendschap". Het is voor het eerst sedert verscheidene jaren, dat een zo belangrijke militaire persoonlijkheid een dergelijke dronk heeft uitgebracht. HET ae.ntal deelnemers aan de lustrum-mars van TROUW morgenmiddag door het Amsterdamse Bos is de 6000 deelnemers royaal gepasseerd. De verwachting, dat het record van vorige jaar -- 7000 wandelaars en wandelaarsters gebroken zal worden, is waarschijnlijk. Op de drie centra waar gesti\rt wordt zal morgen in totaal sen staf van 70 vrijwilligers, overwegend administratief, bezig zijn. De technische dienst (marsleiders, assistenten en controleposten) om vat 32 personen. De jury bestaat uit 18 leden. Veertig leden van de EHBO staan klaar om zo nodig hulp te bieden. Ordemaatregelen worden uitge voerd door de politie van het bu reau Overtoom, met medewerking van het bureau Pieter Aertszstraat. Assistentie wordt verleend door padvinders van de eerste AMVJ- padvindersgroep (Hopman v. d. Sluijs) en de John Mott-groep (Hop man Farjon). Tien tamboers- en pijperscorpsen zullen de uittocht en intocht van de groepen opluisteren. Belangstellenden voor de intocht wordt verzocht tussen 5,30 en 8,30 een plaats in „e nemen op de trot toirs van de Brahmsstraat. Er bestaat nog gelegenheid tot aanmelding in de morgenuren var- Zaterdag op ons hoofdkantoor te Amsterdam (tot 11 uur) Daarna kan men nog r.schrijvon aan de startbureau's. Leiders van groepen wordt ver zocht de kinderen op een afgespro ken plaats te laten verzamelen. Dit kan in de omgeving van de eigen school of in een der straten in de omgeving van het startbureau zijn Bü voorkeur niet afspreken vóöv het startbureau Voor de 10 km v. IliHlgaertstraat kan men verzamelen in dc v. HI1- ligaertstraat, hoek Pünuekerstraat Voor de 15 km J. M. Coenenstraai kan men verzamelen in de J. M. Coenenstraat oneven zijde (tegen over de school).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1