Bezwaren tegen het voorstel i.z. huwende ambtenares Beslissing aangehouden tot de volgende vergadering Aii os-forumavond voor onderwijzers in spé Uitgebreid programma werd voor vlaggetjesdag opgesteld Replieken °- sniy"m" Gemeenteraad van Rotterdam SCHIEDAM Voor babies werd goed gezorgd A. v. cL Moer kampioen van Schiedam „Lindenhof viert 350 jarig bestaan Mej. S. Bolt verlaat het Clubhuis Sehiedamse inzending op de E 55 G.T.B.-nieuws RINGEN Laatste Nieuws Hoek van Holland DE KLERK&ZN Maasland VLAARDIiNGEM Bedrijfschapswimpél 'wordt bp VI. 89 gehesen sr ïifif2. s-kjss» VLAARDINGEN Open Kolpabad nog vóór Pinksteren geopend Ui Iers l gewichtig MAASSLUIS z TROUW Vrijdag 13 Mei 11*35 Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie NJ^inne/vr,» 295 Schoorsteenbrand Jaarvergadering E.N.B.O. Advertentie Programma voor Hoekse Boys Advertentie Nieuwe Geref. kerk Vervolg van pagina 1 Twee kinderen vermist in Den Haag lïSii 1847 Ic Dc; «fBjr'ïS 'tdSc SU» der Helststmat 90. te Den Haag. a m s verder wcrOen mej. A. Meer dan diamant ,.Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares kan bezwaarlijk afzonderlijk bezien worden. Hiertoe zal nodig zijn, dat een diepgaande studie wordt gemaakt van de positie van de gehuwde vrouw in het gehele maatschappelijke leven. Men kan er zich niet mee afmaken door te stellen, dat de vrouw uit eigen vrije wi' mag handelen. Hier is sprake van een ongelijksoortig begrip. De gehuwde vrouw heeft in haar gezin een grote verantwoordelijkheid te dragen en bovenal dient de waardigheid van de vrouw in aanmerking te worden genomen." Waarom haast H. W. Tilanus spreekt voor C.H. jongeren gfdrfifeenV^Eenongeluk wordt gevreesd. Krachtmeting Sunlight en Caltex personeel „De zee en de overkant" V.D.Y.-ers in actie Broekweg voorrangsweg Zilveren jubileum Uit het „Zwaluwennest" Belangrijke opbrengst collecte Stichting 1940-'45 Ingenomen Niet diepgaand Afivachten De Schiedamse Vereniging tot be scherming van zuigelingen hield in het Rode Kruisgebouw aan de Lange Nieuw- straat haar jaarlijkse ledenvergadering. Uit het jaarverslag bleek dat voor zr. De Waard, die inmiddels gehuwd is, een opvolgster zal worden gezocht, doch, omdat het werk voor één zuster te zwaar is, hoopt zij nog voor halve dagen in functie te blijven. Het aantal ingeschreven zuigelingen ■bedroeg precies 1000 (v.j. 1126,, tegen over welke lichte teruggang staat dat het aantal consulten relatief hoger kwam te liggen, van 5,6% op 5,8%. Het aantal consulten op het kleuterbureau liep op van 980 tot 1078. Er werden 365 (v.j. 566) kleuters ingeschreven. Gestreefd wordt naar de vestiging van een tweede kleuterbureau. Drie moedercursussen boekten 117 deelnemers. In de consuitatiebureaux werd iedere week zitting gehouden met totaal 2886 consulten. Gaarne zou het bestuur in het belang van het werk, zien, dat al de moeders, die soms jarenlang van het werk dezer vereniging hebben geprofiteerd, de band aan haar onderhielden door lid te blij ven tegen de minimale contributie van 1,per jaar. Dainnieuivs In het pers. kamp. van Schiedam is de beslissing gevallen. Dit resultaat werd eerst in de laatste ronde bereikt, waarin de volgende resultaten werden geboekt: C. W. Sleeuwenhoek—-J. de Wilde 02; J. P. v. d. WateringD. Mast 0—2; W A. VerhaalA. v. d. Moer 1i: J. Wes- terveldC. A. Habermehl uitgest. Op 6 Juni zal het 350 jaar geleden zijn dat de eerste steen werd geleg voor het ..Weeshuis der Hervormden", thans genaamd „Lindenhof" aan de Lange Achterweg 14 te Schiedam. Dit jubileum zal herdacht worden in een herdenkingsdienst die in de Grote kerk te Schiedam op 8 Juni zal worden ge houden en waar om 2 uur ds. J. Gras hoopt voor te gaan. Na afloop van de dienst zal van 3-5 uur in de Lindenhof een receptie wor den gehouden door de regenten van het tehuis. Op 9 Juli is het feest voor al het personeel en de 120 kinderen, die mo menteel in het huis zijn ondergebracht. Allen, die aan het huis zijn verbonden, zullen dan naar de grote speeltuin Oud Valkeveen te Huizen, in t' Gooi, gaan. Daarna wordt het strand bezocht in Noordwijk of Katwijk. Het personeel en de oudste jongens en meisjes gaan ter gelegenheid van het feeht nog een avond r.aar de E 55. Tenslotte zal ter gelegenheid van het jubileum door het bestuur van het Wees huis in samenwerking met de Schiedam- se Gemeenschap een deeltje van de hand van de heer A. v. d. Poest Cle ment in de reeks Schiedamse miniaturen worden uitgegeven, dat gewijd zal zijn aan de geschiedenis van het tehuis. Mej. S. Bolt, maatschappelijk werk ster in dienst van het clubhuis St. Jo- risdoeie gaat Schiedam verlaten. Op 28 Mei zal zij in het huwelijk treden met de heer T. Bovenberg in Hoogvliet. Mej, Bolt is reeds jaren aan het clubhuis verbonden en het zal zeker vreemd zijn wanneer van haar diensten geen ge- Door deze resultaten werd de volgen-j bruik meer kon worden gemaakt. Bo de stand bereikt (hierbij meet nog ge-'vendien is er nog steeds geen nieuwe speeld worden de partij Westerveld Habermehl. welke voor de bezetting van de eerste 3 plaatsen echter niet meer ran belang is/. 1. en kampioen: A. v. d. Moer 12 pnt.; 2. W. A. Verhaal 10 pnt.: 3. J. de Wilde 8 pnt; 4. D, Mast 6 pnt.; 5. C. A. Habermehl 5 pnt.; 6. J. Wester veld 5 pnt; 7. C, W. Sleeuwenhoek 4 pnt.; 8. J. P. v- d. Watering 4 pnt De prestatie van de heer v. d. Moer is des te opmerkelijker als men weet dat deze eerst na 5 barrages tot de finale wist door te dringen. De heer v. d, Moer is de.enige, die in de finale ongeslagen wist te blijven. Gezien de verrichtingen die G.T.B. de laatste wedstrijden tot stand wist te bren gen zou men daaruit kunnen constateren dat G.T.B. haar inzinking enigszins te boven is gekomen. Dit geeft de Geelzwar ten het nodige Vertrouwen om Zaterdag tegen Spijkenisse dat vorige week Zater dag kampioen van haar afdeling is ge worden partij te geven. Vertrek per auto bus vanaf het postkantoor te 2.45 uur. De leiding is in handen van de heer T. Baas. Aanvang 4.15 uur. Ook G.T.B. 2 komt aan de Schiedamse- weg fe Kethel tegen de kampioenscandi- daat Barendrecht 2 in het veld. Aanvang 4.15 uur. •Vooraf speelt G.T.B, 3 tegen T.S.B. 3 uit Vlaardingen. Aanvang 2.30 uur. Geboren: Marguerite Louise, v H Wet- steyn en J J G Finet: Marina, d v M H Houtzager en B G Hofman. "Gehuwd: J van Haren 26 j en N G L de Graaff 22 j; D de Winter 33 j en A C v d Biezen 26 i: A Smits 30 j en J C L van Steenoven 27 J; B de Smits 29 j en D A v Hoogdalem 22 jL J Stoot 24 j en M 3 van Gend 19 jJ van Ravens 24 j en M v d Leeden 22 j; W v d Geer 28 3 en A J de Jonge 24 j; J Kolthof 25 j en J Folkerts 21 i; Ph J L Hens 28 j en J P H Mol 26 3; H J Koffijberg 25 1 en H M Robart 23 y. P Bosch man 26 j en S C Bleecirc 27 3", J C Coenen 25 j er, L C v d Goorberg 20 J A C v d Hamer 25 j en M W Martens 23 j: P W Blomslecl 24 j en I Heinebal 24 3; H Overheu! 27 j en J Wielaard 23 j: C ,T Rissema 28 j en N Kok 25 j; J Lips 32 j en C Mak 23 j; A K Quartel 26 3 en H v d Mare] 25 j. 14en18kar. goud alle modellen SCHIEDAMSE WEG 129 jeugdleidster, d'e haar werk zal kun nen overnemen. Op Dinsdag 24 Mei zullen de leden van het clubhuis van elf jaar en ouder tijdens een genoeglijk feest afscheid van mej. Bolt nemen. Woensdagmiddag 25 Mi is er een gecostumeerd feest voor de jongeren. JUBILEUM Op 1. Mei was het 40 jaar geleden, dat de heer J. M. A. H. Heinen. wonende aan de Bergweg 268b te Rotterdam, als vertegenwoordiger in dienst trad bij P. van Gent's Distilleerderij N.V. te Schie dam. Woensdag. 18 Mei, zai dit jubileum gevierd worden en zullen de vele zaken- relatie's en vrienden hem geluk kunnen wensen van 1112 uur ten kantore van de firma. Noordmotenstraat 16 te Schie dam, alsmede 's middags te zijnen huize van 34 uur. De Schiedamse stand op de E55 groeit. Nsun een ontwerp van de Haagse binnenhuisarchitect S, Aardewerk en Ir. De Haas van gemeentewerken ztjn tim merlieden en decorateurs momenteel bezig in het paviljoen, dat gewijd ie aan de '.Groei en Bloei van Stad en Land" in de afdeling Zuidholland, de Schiedamse inzending te realiseren. Het hoofdmotief van de inzending was. Schiedam weer te geven als een cen trum van bedrijvigheid. Daartoe is bij de ingang een pendelfoto aangebracht, die een bewegende lijn te zien geeft tegen een donker vlak. In het midden van de stand, op een ronde tafel, bevindt zich een luchtfoto van Schiedam waarboven een groot aan tal lampjes aan en uit zulten flitsen. Op een gebogen wand wordt voorts met grote foto's aangegeven, wat Schiedam te bieden heeft. Het geheel wordt aangevuld met in zendingen van Schiedamse -bedrijven. In de eerste plaats is daar de gedistil leerd industrie. Een overheersend beeld geeft de intending van de Ver. Glas fabrieken, die met een zuil van glazen tegels en andere glazen materialen op artistieke wijze toont wat in haar be drijf wordt gemaakt. Met een draad- constructie toont de H.A.V. bank boe het bankwezen met de maatschappij verbonden. Een gedeelte va« de ruimte in de stand, die een oppervlakte heeft van dertien bij twaalf meter, wordt tenslotte ingenomen door Th. J. L. v. d. Berg's Etemiet fabriek, Coca Cola, Hoek's zuur- stoffabriek, Machinefabriek A. Fontijne. de Eerste Nederlandse fabriek voor ma nometers en door Van 't Hoff en Jon- gepier's Ned. Scantoorboekenfebriek, De ontwerpers hebben getracht van de uiteraard gevarieerde inzendingen een rustig geheel te maken. - Donderdag ontstond brand in de schoorsteen var. de woning Van Mus- senbroekstraat 17 te Schiedam, die be woond wordt door mevrouw E. v. W. Onder leiding van ondercommandant de heer C. van Oörtmerssen werd het vuur door de brandweer met de ramoneur geblust. De Eerste Nederlandse Bond van On derofficieren gaat haar 61ste jaarverga dering houden op Zaterdag 14 Mei in de Amstelbron, Broersvest 13 te Schie- dam. Aanvang 10.30 uur. 's Avonds zal de afdeling Schiedam van de Bond een feestavond organiseren in de beneden zaal van de Amstelbron ter gelegenheid van haar 20-jarlg bestaan. Aanvang van de feestavond 3 uur. Gm- Hoekse Boys 3 speelt Zaterdag haar kampioenwedstrijd in den Haag tegen A.V.A. 3. Eén winslpuntje is reeds vol doende dus jongens doet jullie best! liet eerste team speelt haar eerste wcdstiiid voor de Mavi-beker te 4-15 uur m den Haag tegen Semper-Altius en het tweede elftal speelt ook uit n.L te Wateringen tegen K.M.D. 2 te 5 uur. WIJKVERPLEEGSTER NEEMT AFSCHEID De wijkverpleegster van het Groene Kruis te Hoek van Holland, mej ut f rouw Roosendaal heeft per 1 Juni een medische functie aangenomen in Assen en zal op Maandagavond te acht uur in hotel America van de Hoekse burgerij officieel afscheid nemen. Reünie batterij. Zaterdagmiddag zullen de oud-militairen van de voormalige kustbatterij zes een reünie houden in restaurant ..Harwich" en vandaaruit te 15 uur een krans leggen op het graf van hun gesneuvelde kameraad Van Coute- ren op de algemene begraafplaat te Hoek van Holland. Burg. stand van Hoek van Holland. Geboren; Theodora A., dr. van J. Korte- land en A. v. Meerten; Adrianus R. J.. zn. van W. A. Suyker en H. J. Jansen: Jan. zn. van J. Pik en W. van Rijswijk. Overleden: G. J. Put, oud 57 jaar. Een Forum, bestaande uit vijf leden van A.R.J.O.S.-elubs in Rotterdam, heeft gisteravond in de aula van de christe lijke kweekschool aan het Aelbreclits- piein een groot aantal vragen tc be antwoorden gekregen van een dertigtal leerlingen dezer schooi. Onder leiding van mr. W. de Kwaad stemet heeft liet forum deze rijk ge- varietrde colecue vragen beantwoord, hetgeen gezien nu eenmaal het karak ter van een forumavond niet altud op volledige wif/c kan geschieden. Niettemin zal de belangstelling vooi do politieke vraagstukken van deze tijd. bij vele der a.s. onderwijzers sinds gis teravond aanmerkelijk zijn toegenomen Aan het begin van deze avond gaf de heer W Veencman een kort overzicht van enkele specifiek na-ooriogse pro blemen. die ook de Anti-Revolutionaire Partn niet onberoerd hebben gelaten. ROTTERDAM IN TELEGRAM Tentoonstelling. In ,.De Stroom" aan de Voorhaven 30 zal Zaterdag 14 Mei om 3 uur een tentoonstelling worden geopend van werken van H. F. Biehng te Rhoon. Het gehele meubilair, da tapijten, de gordijnen en de wandbeiimmering van Promenade Restaurant Lunchroom Tearoom Sunshine Corner RUTECK'S werden door ons verzorgd FABRIEKEN VAN BETIMMERING EN MEUBILAIR BREEVAARTST-R 65 ROTTERDAM TEL. 51344 (5 L 1 Ie MlDDEllANDSTRAAI 72, TtL.30340-37434 Maandag 23 Mei "s avonds om 5 uur zal het eerste gedeelte van de vissersvloot weer zee. kiezen om de jacht op de Hol landse Nieuwe te beginnen. Dit betekent dus dat Zaterdag 21 Mei de gehele vloot gepavoïseerd in de Koningin Wilhelmina- haven ligplaats zal hebben gekozen en dat het Comité Vlaggetjesdag weer enkele festiviteiten zal organiseren. Getrouw aan de traditie zal aan de avond, voorafgaande aan deze feesten, weer een korte herdenking plaats vinden bij het Vissersmonument „Voor hen die bleven". Vrijdag 20 Mei om 8 uur zullen daar kransen worden gelegd door het be stuur van de Vereniging ter bevordering van visserij, handel en nijverheid en door enkele vissers namens de schippers vereniging. Wiily Naujoks zal er decla meren. waarna het dameskoor „Viva Melodia" onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder zal zingen. Zaterdagmiddag zullen de schipper en de stuurman van de VL. 89 „Jan en Ineke" van G. Kornaat's Handelmaat schappij met hun resp. dames van het station worden gebaald en dan vooraf gegaan door een muziekcorps een korte rit door de gemeente maken. Om vier uur zai onze burgemeester, mr. J. Heus- dens. de bedriifswimpel hijsen vanaf de brug van de VL. 89, Dit zal met enig vlagvertoon gepaard gaan. Tijdens het hijsen zullen enkele honderden postdui ven worden losgelaten en met een aan tal ballons de lucht in gaan. Enkele van deze ballons zijn voorzien van een kaartje en zij. die deze mochten vinden zullen recht hebben op een vaatje van het heer lijke .zeebanket, zodra dit zal zijn aan gevoerd. 's Avonds zal de vloot weer door schijn werpers worden beschenen en zal Van Dijk's Amusementsorkest om acht uur een concert geven voor de met vlaggen zo rijk versierde schepen. Als bijzonderheid zullen dit jaar de reders, schippers, stuurlieden, bemannin gen, kantoorpersoneel, boetsters, kuipers, kruiers en andere mensen, die nauw bij de visserij zijn betrokken op Dinsdag 17 Mei om 8 uur als één gezellige vissers familie bijeenkomen in de Stadsgehoor zaal. Hier zal worden opgevoerd ..Alle hens aan dek", spel van woorden over en op de zee. onder leiding van George en Pietro, De medewerkers aan deze revue zijn vrienden en vriendinnen van de vis sers. Dat belooft dus wel wat. De heer Van Leeuwen (V.V.D.i hand haafde de door hem ingediende amen dementen lot verdere verlaging van de inkomstenbelasting. Hij was van mening dat de overheid m de middelen zwemt zodat de f 67 mil) toen die met deze amen dementen gemoeid zijn gemakkelijk te vinden zijn. De heer Hofstra (Arb.l diende een metie in waarin hij de "samer uitnodigt de regering tc verzoeken de welvaarts verruiming evenwichtiger over de ver schillende groepen van de bevolking te verdelen en een nieuw tarief voor de inkomstenbelasting vast te stellen da, •meer tegemoet komt oan de minder do deelden, de ongehuwde» en dc midden- groepen en d.e \v el vaanis ver ruiming voor de grote en zeer grote inkomens niet hoger te doen zijn procentueel, dan vooi andere groepen der bevolking. De heer Lucas iK.V.P.) bIce* ei bij dat de door de regering vooi gestelde verhoging van de vennootschapsbelas ting tot 43 pet onjuist u. Wanneer wij als Kamer echter dit wetsvoorstel ver werpen dan weten wij niet aan welke groepen van de bevolking de 60 mi - Hoen gulden die dan ter beschikkin» komen voor veraero verlaging ^n de inkomstenbelasting ten goede zullen komen, want de Ka mei heeft se keus Daarom diende de K.V.jP.-woora voerder een amendement in waarbij de verhoging van de vennootschaps belasting tof 43 pet voor twee jaar wordt toegestaan. Intussen zal aan worden bekeken of na twee jaar een verlaging tot 40 pet kan worden door gevoerd. üe hoofdinspectrice van politie, chef 1 ttreau kinderpolitie te Den Haag, er 7nt*kt namens de moeder opsporin0 \fjn de verblijfplaats van Andre ^0O/enf geboren Ie Den Haag 27 Augustus 1944 spr\ïjd""5/spre- en zijn zusje Elsje HooöendijKt \unr. -,ai nn deze vergadering een rui- De kerkeraad van de Geref. Kerk tc Maas land heeft op voorstel van de bouwcom missie, In principe besloten over tc gaan tot de bouw van een nieuwe kerk en cle no dige jeugdlokalen. Het gemeentebestuur heeft in zijn uitbreidingsplan achter het Raadhuis grond voor deze bouw gereserveerd. Maandag 23 Mei hoopt het Maaslandse echtpaar Van der PolLebrun zijn 65-jarige echtvereniging te vieren. De gezondheid van de 87 jaar oude bruidegom laat niets te wensen over maar de 85-jarige bruid is reeds enkele tijd bedlegerig. Enige jaren geleden verbleef het echtpaar Van der Pol vele maanden in Amerika, waar het verschillende kinderen bezocht. Thans brengen enkele van die kinderen een tegenbezoek, ODO II WON-VAN SPIRIT IV Donderdagavond speelde het tweede twaalftal van Odo een competitiewed strijd tegen Spirit 4 uit Vlaardingen. De Maaslanders namen voor de pauze in deze wedstrijd de leiding met 2I. Na de rust werd de stand snel 3I. maar toen duurde het geruime tijd voor beide partijen er weer in slaagden doel punten te maken. Tegen het einde van de wedstrijd werd het toch 62; bij het eindsignaal maakten de gasten er nog een doelpunt bij zodat de eindstand 13 in het voordeel van Odo 2 werd. Zilveren C.A.V. De Coöperatieve Aankoop- •ereniglng voor Land- en Tuinbouw G. A ie Maasland, kortweg de C.A.V., bestaat 25 jaar en hoopt Maandag 18 Mei dit feit te vieren met een bijeenkomst in „Het Tref punt". Aanvang 7.30 uur n.m. uitspraak was gedaan door de minis ter. Naar wij vernemen, wordt er naar ge streefd nóg vóór Pinksteren het open lucht ecdéfclte van het KOLPA-bad te Vlaardingen voor het publiek open te tollen en tegelijk uiteraard ook het dakterras. Aan het college van B. en W. is voor gesteld het Vlaardings publiek kennis te laten maken met deze nieuwe belang rijke aanwinst op de avonden van Dins dag 24. Woensdag 25 en Donderdag 26 Mei. Zulks, nadat met een beperkt aantal genodigden, op 23 Mei dc officiële ope ning van dit belangrijk restant van het KOLPA-bad haar beslag zal hebben typlrrP gpn Het buitenbad zou voor het publiek worden opengesteld dagelijks van /,0Q uur 's morgens tot een half uur voor zonsondergang. Op Zondagen zouden de uren van openstelling zijn van s morgens 10 CO uur tot 6.00 uur In de namiddag. Een klein gedeelte van de bestaande stadsilluminatie zal ten tijde van de :n gebruikneming langs dc toegangswegen worden aangebracht, evenals langs het bad. hetgeen op het water prachtig reflecteert. Op Zaterdagavond 14 Mei zal voor de Chr Hist. Jongerengroep van Vlaar- dingen de heer H. W. Tilanus komen spreken over het onderwerp ..De C.H.U. »i rÏA7« f 1 id T)a SDrG- Roos en mej. en pianospel aan het programma mee. De bijeenkomst die in het gebouw Gbadja" in de CaHenburgstraat worat gehouden begint om 8 uur. Belangstel- lenden zijn hartelijk welkom. Van 25 Mei af tot 5 Juni zullen op diverse werkdagen, uiteraard hoofdzake lijk in de avonduren, de verschillende afdelingen van de personeelsverenigingen „Sunlight" en „Caltex" te Vlaardingen weer onderling in een groots opgezet tournooi de krachten meten. Deze ont moetingen hebben nu reeds vier jaren achtereen plaats gevonden en vandaar dat men gemeend heeft deze vijfde keer als eerste lustrum een enigszins feeste lijk karakter te moeten geven. De leden van de beidé personeelsver enigingen zullen trachten in het sportieve vlak elkaar de loef af te steken in scha ken. tafeltennis, voetbal, tennis en vissen. Ook zal er een gecostumeerde voetbal wedstrijd worden gespeeld op 1 Juni des avonds om half acht op het Sunlight- terrein. Het gehele tournooi wordt be sloten met een grote feestavond op 4 Juni in bet Sunlight-clubgebouw te geven.j De Vlieger-auteur A. Viruly zal o; Maandag 16 Mei in de zaal Harmonie t Vlaardingen spreken. De heer Virulyj hoopt een causerie „voor jong en oud' te houden over zijn laatste boek „De1 Zee en de Overkant", waarin op amu sante wijze is beschreven hoe de autcur| tijdens de oorlog via Zweden in Enge land is terecht gekomen. Van daaruit maakte hij daarna zijn eerste transatlan tische tochten. De avond is belegd dooi de afdeling Vlaardingen van „Kerk en Vrede" in samenwerking met de boek verkoper Aart Pontier. Dinsdagavond werden in de lunchroom van het Handelsgebouw te Vlaardingen de partijen voor de bordenbezetting weer gespeeld. Vooral in de laatste ronden wordt er hard gevochten om een zo goed mogelijke piaats te vèrkrijgen. De resultaten waren als volgt; D. v. d. KerkhoffC. Ommering 20. C. Ommc- ringA. Soeteman 20. J. F. van De venter—-G. O, Pinck 20; P. van Veelen J. A. Bakker 20; K. Oudheusden J. F. van Deventer 11; P. van Veelen J., Vermeulen 2—0: W. H. NiestadtD, Man in 't Veld 20; A. Lansbergen D. Mostert 20; W. J. DoudeijnsA. v. d. Moer 0—2; J. van VlietJ. Lucassen 11; L. BoudeweijnsC. F. Heikoop 11; F. Dessens—IL Lansbergen 20; J. J. van LeeuwenA. Man in 't Veld 1—1; W. H. NiestadtJ. Vermeulen 20; W. J. Doudeijns—J. Seholten 20; A. Man in 't Veld—J. A. Bakker 20; D. v. d. Kerkhoff—K. v. Oudheusden I1; J. KischC. van Veelen 20; J. J. van LeeuwenW. H. Niestadt 2—0; J. J. van LeeuwenJ. Kisch 0—2. Burgemeester en wethouders vars Vlaar dingen hebben-besloten: voor He Weste lijkt- weghelft van de Patertiraat een wachtverbod vast te stellen; de Noorde lijke rijbaan van de Broekweg. van de kruising met de Burgemeester Pruis- singel af tot de Floreslaan in beide rich tingen gesloten te verklaren voor het verkeer met rij wielen en voor voet gangers en de kruising van de Broekse- weg met de Burgemeester Pruissingel aan te wijzen als voorrangskruising in die zin, dat het verkeer over de Broekweg en de Westlandseweg voorrang heeft. Gisteren is bij het Havenbedrijf Vlaar- dingen-Oost weer een jubileum gevierd; de heer J. van VVasbeek maakte toen namelijk zijn 25 dienstjaren bij het be drijf vol. Nadat hij per auto thuis was afgehaald, vond een ontvangst plaats in de kring van directie, bedrijfsleiding, bazen en ondernemingsraad, waar de heer Jonker waarderende woorden tot de jubilaris heeft gericht. Deze ontving ook de gebruikelijke gratificatie, ter wijl de heer Jonker tevens bloemen aan bood. Andere sprekers waren de heren Stolk. baas van de constructie-afdeling en Koomneef, van de Ondernemings raad. die eveneens bloemen meebracht. Nadat de heer Wasbeek voor deze huldiging had bedankt, volgde nog een gezellig samenzijn. Zaterdag gaan de Vogels uit Vlaardin- een verre vlucht ondernemen. Zij Deze passage uit de redevoering van mr. A. C. W. Beerman fchu), gister middag in de vergadering van de Rot terdamse gemeenteraad gehouden, had de bijzondere aandacht van de aanwe zigen. Op een sublieme wijze gaf de C. H. fractie-voorzitter de kern van het vraagstuk aan. Het was een rede a l'improvisle. niettemin getuigde deze van een duidelijk omschreven principi eel en helder inzicht. „Wie de facetten wil bezien," zo ver volgde spr„ „zgl tot de conclusie komen, dat liet gewenst is een rem aan te leg gen als het gaat om de behartiging van de belangen van man en vrouw. Dik wijls blijkt, dat de mens tegen zich zelf in bescherming moet worden geno men." In dit verband wees hü op de bestaande sociale wetgevingen en voorts op de ethische aspecten van dit vraag stuk. Spr. was van oordeel, dat de physi- sche inspanning van de gehuwde vrouw met jonge kinderen waarlijk niet moest worden onderschat. Mr. Beerman was ervan overtuigd, dat het verrichten van huishoudelijke bezigheden ook gerang schikt moest worden ónder de uiterst ge wichtige taken in het leven. De C.H.U.-woordvoerder toonde ver der aan, dat de werkende gehuwde vrouw niet altijd als ideaal moest wor den gezien. In de landen, waar de bezwaren hier tegen niet bestaan, zijn symptomen waarneembaar, die er op wijzen, dat men zoekt naar een afdoende oplossing. Zo had spr. In Finland ervaren, dat ernstig in overweging werd genomen, de gehuwde vrouw een toeslag van over heidswege te geven. Dh kosten van on derhoud voor de verblijven waar de kin deren moesten vertoeven, werden schrik barend hoog. Niet content was spr. met de uiteen zetting van B. en W. Met de heer P. Kapinga (an (wa hij van mening, dat het betreffende voorstel moest wor den aangehouden totdat hieromtrent een „Waarom zo'u haast?", zo vroeg de heer Kaplnga zich af. Het is bekend, dat de minister zich beraadt over het vraagstuk. Beter kan dan de beslissing worden afgewacht. Het advies van de destijds ingestelde commissie luidde, dat de ambtenares in dienst van de overheid, die ging huwen haar functie zou kunnen blijven vervullen. Hier werd niet gesproken over het in dienst stel len van gehuwde vrouwen. Op ethische gronden zette spr. voorts uiteen, waarom het ontoelaatbaar is een gehuwde vrouw in gemeentedienst te nemen. Daarnaast wees hij op de so ciale argumenten. Bij een neergaande conjunctuur tou het volkomen onjuist zijn de vrouw de plaats te laten inne men van de man. Geen bezwaar had spr. tegen het in dienst blijven, yan db. ambtenares;" die'in 'het' huwelijk treedt in bijzondere .gevallen. Spr, kun zich plaatsen, dat zulks in het belang van dc dienst was. Zijn bezwaren samenvattend, merkte de heer Kapinga verder op, dat er thans geen enkel mo tief aanwezig is de bestaande artikelen te wijzigen. De kwestie moest worden bezien in nauwe samenhang van het .Rijk met de gemeente en zolang er van de zijde van hel Rijk nog niets bekend was, meende de A. R. spreker te moe ten adviseren lot aanhouding van het voorstel. De heer F. Keesen stelde als zijn zienswijze, dat de vrouw van nature een plaats in het gezin had in te nemen. Hij prees het streven naar betere ge zinsomstandigheden. Volgen* hem moes ten, meer voorzieningen getroffen worden, waardoor de mogelijkheid werd geopend, dat iedere vrouw zich volledig kon wijden aan haar taak in het gezin. Mevrouw de VosKrul (cpn> juichte het voorstel toe, evenals de heer R. Langerak (arb.) De emancipatie van de vrouw schrijdt voort, zo betoogde de P. v. d. A.-spre- ker. De vrouw moet in vrijheid kunnen beslissen. Spr. geloofde, dat niet alleen de vrouw een centrale plaats heeft in te nemen in hel gezin, maar ook de man. Mr. Loeff (kvpi: .Ik wil best thuis blijven." Bij het vervullen van de functies speelt de aanleg van de vromv een grote rol. Spr. was er zeker van, dat er steeds mee: een beroep zou worden gedaan op de gehuwde vrouw. Thans kan men nog spreken over een overschot van vrouwen. Over twintig jaar zou er volgens spr. een tekort aan vrouwen zijn. Deze mededeling deed de heer Nef- ens (kvp) opschrikken en zichtbaar bezorgd riep hij uit: „Och, wat dan?" Mr. Loeff betoogde hierna, dat men goed dient te beseffen welke plaats de vrouw inneemt. Hij meende een verkeer de uitleg beluisterd te hebben van hel subsidiariteitsbeginsel bij de heer Langerak. Wethouder van der Vlerk, gezeten op de tafel van de lieer Jettinghof (arb.l in terrumpeerde: „Wij zien ook het gezien als een een heid". Maar mr. Loeff geloofde niet. dat de heer Langerak in deze zin had gespro ken. Hij gaf daaiop een beschouwing naar zijn eigen inzichten. „Wij willen horen wat U bedoelt met subsidiariteit", zo viel mr. H. Willamse (arb.) hem weer in de rede. ..Daarriiede zou een hele tijd ge moeid zijn', aldus mr. Loeff. ..Laten mij daarvoor liever een in formele bijeenkomst baleggen", zo stelde mr. Beerman voor. „Dav uall het niet zo op, als de heer Beerman verstek laat gaan", voegde de voorzitter mr. Van Walsum er aan toe. Na dit intermezzo besloot de hec Loeff mei te zeggen, dat ook hij voor stander was van aanhouding van het voorstel. De fractie-voorzitter van de i' s- A' Posthumus, ver- onderstelde, dat op deze middag eer onwezenlijk spiegelgevecht was gevoerd rion - "Te,'oePen was men al ver- jll ,i i°, ;j1et het doorvoeren van deze gedachte De houding van de tegen standers deed hem onwaarachtig aan. de heer'erh°TUTde| Pe''sor.eGiszaken. tUL Schilthuis. zeide niet het cSmbeseH he!?ben ^Pgaande prin. cipiele beschouwingen te houden Het steïrcnTmde d0/r de ministe; inge- „teJde commissie had weliswaar zo »e- kon blfïvpn m de- am^tenares in dienst h.u ra lc gl"S h wen. hd Y11" de Rotterdamse gemeen- teraad. mei. mr. J, Zeelenberg (arb" had drstud* deel uitgemaakt van deze' In lSp't h5ar ?ei dc wethouder: .,1» 19.-U, kuam de commissie wel tot i ^nparig advies. Uw menine zal shidsdien wel niet gewijzigd maar toch veronderstel ik, dat U de zaken i thans anders zoudt villen bezien." De heer De Kwaadsteniet (ar); „Dji klinkt ingewikkeld." Wethouder Schilthuis: „Vindt U hel ingewikkeld?" De heer De Kwaadsteniet knikte en- stemmend, maar verdere uitleg kreeg hij niet. De heer Schilthuis toonde waardering voor de principiële standpunten. Hier was echter in geding of de vrouw een eigen keus moest doen .De wethouder ontkende ten stelligste dat het voorstel was ingediend met het oog op perso neelstekort. Het vraagstuk speelt reeds 150 jaar en bezien m het kader van de gewijzigde tijdsomstandigheden, meende spr. te moeten adviseren ;ot aanvaarding van het voorstel. Met het oog op de tijd dc voorzitter zei onmogelijk in staat te zijn dc ver gadering "s avonds voort te zetten stelde mr. Van Walsum voor de beraad slagingen te sluiten en In de eerstkomen de vergadering het voorstel opnieuw aan de orde te stellen. De raad ging hierme de accoord. Daarop kwam het adres in behande ling van de N.V. Allan e.a. aangaande de bestelling van nieuw trammatcriee! in Zwitserland. Mr. H. Bavinck Sa.r.l, die hierover het woord had gevraagd, zei, na innerlijke beraadslagingen, tot het besluit tc zijn gekomen geen prae- advies te moeten vragen. Voor de tegen stemmers was het wel teleurstellend ge weest, dat de voorstanders destijds niet hebben voldaan aan het verzoek tot aanhouding van liet voorstel, teneinde na te gaan of de Nederlandse Industrie kolt worden ingeschakeld. Mr. Bavinck achtte het ook niet pro fijtelijk meer andermaal deze kwestie aan dc orde te stellen. Hij zou daarom berusten in hel voorstel van B. en ff. het adres als notificatie aan te nemen en afwachten welke besluiten er van de zijde vénMiet hogere gezag ten deze ink len worden genomen. Het voorstel, tot aankoop van een aan tal panden aan de Eerste Scheepvaart straat m Hoek van Holland, had de aan dacht in deze vergadering van de heer L. M. Bliek (arb) en daarna van ir. P. Boersma ichu). Sprs. stt-iden voor eerst de wijkraad te horen, voordat een be slissing zou worden genomen. Wethouder Meertens was ervan overtuigd, dat de wijkraad met du voorstel accoord zou gaan en hij adviseerde dc raad dit aan te nemen. Hiertoe werd besloten. De heer L. van Halm icpm zag het nut niet in van het instellen van een bedrijfszelfbescherming van het stad huis. Volgens hem was dat uitsluitend nodig om het smeulende oorlogsvuur weer aan te wakkeren. Burgemeester Van Walsum wees op hel Rijksvoor- schrift cn hij noemde het te optimistisch ie veronderstellen, dat maatregelen voor de bescherming van de bevolking niet meer nodig zouden zijn. Het voorstel tol het verlenen van een bijdrage over 1955 voor de instandhou ding van de veerdienst Hoek van Hol land en het eiland Rozenburg, wüde ir. Boersma aanhouden. Het advies van de wijkraad moest hierin worden ge hoord, zo was zijn mening. Als waar nemend wethouder voor de Havenbedrij ven. zei mr. Van Walsum, dat de ge meentelijke accountantsdienst hier een berekening had gemaakt, een maatregel waarmede de wijkraad ongetwijfeld ac coord zou gaan. Het voorstel werd hier op aangenomen, Het voorstel tot het regelen op <>e begroting 1955 van crediet voor uitbrei ding van het personeel van het Gemeen- telijk Geneeskundig Schooltoezicht, v-m voor de heer H. C. Kranenburg (chu aanleiding, hierover enkele opmerkin gen tc maken. Hij wenste te weten, de Nijverheidsscholen en de scholen voor het V.K.M.L.O. hierbij werden in geschakeld. Wethouder A. Hogeweg deelde mede, dat 8 technische scholen en 36 industrie scholen voor meisjes bij dit onderzo» waren betrokken. Met ingang van I Ja nuari 1956 zal ook een begin gemaas worden op de middelbare scholen, ge heren H. C. Kranenburg ichu) en A. li- de Kwaadsteniet (ar) spraken vervol gens over het voorstel met bctretcM»* tot vermeerdering van het aantal sciio- len voor buitengewoon lager onderwijs met een school voor kinderen met leer" en opvoedingsmoeilijkheden. Eerstgenoemde spr. informeerde nas de mogelijkheid van het instellen va een stichting. De heer De KwaadaUW vroeg naar de toewijzing van een liteit voor de vereniging „Zoek het vc lorene". Wethouder Van der Vlerk moee de heer Kranenburg teleurstellen, u» gevoerde besprekingen hadden niet w- het resultaat geleid, dat een sticht! r kon worden gevormd. Spr. zegde toe les in het werk te stollen ern localiKJ' voor „Zoekt het Verlorene" te vinden hij hoopte dat zulks mogelijk zou «J vóór September. Het voorstel inzake verbetering van Dorpsweg, had ook de aandacht van heer Kranenburg. Hier vroeg hij na de verbetering van de Korperweg- Wethouder Meertens deelde mede, a. de weikzanmheden hiervoor ook door gemeente zullen worden uitgevoerd. Het voorstel tot toekenning van c eenmalige subsidie voor Stichting u" 1945 van i 35.000 werd z.h.s, aan»* nomen. Het bestuur van de stichting Duindorp", heeft zich mei een acres s wend tot de gemeenteraad VBn„,iL£ Haag. Verzocht wordt in aanm m.,. te mogen komen voor een gemeente ke subsidie. De stichting „Vfïi dorp" is de grootste wijkgemeensowr van Den Haag en telt ongeveer low s zinnen als lid. ItOTTEItDA.VISCHK TIJHMIJNMARKT Bb'iE LIJNOLIE IN TRANSITO Slotnotering (in gids. per 100 kg-i meJc gedeeld door dc N.V, Commissiehandel v',, Julius van Roosendaal. Rotterdam IJ Mei; Mei 38,20 88,13; Juli 88,30 88,25. MP 88,23 88,25; Nov. 88.15 88.15. Omzet: 12 tracten en 14 contracten, 'w=S>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 2