Oostenrijk juicht herwonnen vrijheid over Rusland gaat accoord met topgesprek Tien op 8464 wandelaars braken record 'TROUW-MARS EVENEMENT IN SPORTWERELD Den H Joegoslavië zal vriend van Westen blijven" r jaar Contact-Centrum Voorlichtingsgebied Verklaring van het Ned. Hoge fjpi Stormloop op startbureaux En nü - VERDRAG IN WENEN ONDERTEKEND Molotow hoopt op méér neutralen Commissariaat over mr. Bouman Looiiconflicl haringvisserij VERWARDE SITUATIE IN VISSERSPLAATSEN DE „Yan ZijP terug uit Korea Verkiezingszege voor Adenauer in Zuidelijk Rijnland en Paltz Geen aansluiting bij een blok Dulles uit Wenen vertrokken MAANDAG 16 MEI 1955 DKKTIKNDE JAARGANG No. 3076 Weerbericht Toespraak dr. Drees Ieder vertrouwen verloren gegaan' Koning" Boudcwijn TITO OVER RUSSISCH BEZOEK: Hollands echtpaar in België omgekomen Aftreden Molotow op handen o o 3 Staatscommissie van advies INTERIMRAPPORT INZAKE KIESSTELSEL „Wie volgt?" (Van een onzer verslaggevers) lROUV;tAMSTERDAM heeft zijn lustrum gevierd in de wan delsport. Het eerste lustrum. En dat eerste lustrum ig hpt vier de record geworden. Want opnieuw is het aantal deelnemers met een sprong boven dat van 't vorige jaar gekomen. Mei een sprong van vijftienhonderd: het Trouwleger telde thans bijna acht-en-een. half duizend leden om precies te zijn 8464. Een aantal, dat dat van de Nijmeegse Vierdaagse naar de kroon steekt, dat deskundigen deed zeggen: „Maar dit is toch geen gewone wandeltocht meer. en dat die eenzame politieman bij Bovenkerk deed verzuchten: „Zou ik hier nog langer moeten staan?" jes, al dan niet"in uniform, heb ben Zaterdagmiddag in en om het Amsterdamse Bos, de bakermat van de Trouw-mars, genoten van de voorjaarszon, die de schone vergezichten op polder en plas gloed en diepte gaf. Kilometers lang was het kleurig lint dat werd getrokken langs het Nieuwe Meer, door de zonbeschenen pol der ten Zuiden van de hoofdstad en over de beschaduwde naden van het Amsterdamse Bos. Iwan Hon je iv de nienw-benoemde Russische opperbevelhebber van de strijdkrachten der acht bij het Pact van Warschau aangeslo ten landen. c Voorstellen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <1 IJ Postbus 1112 Postgno No. 424519 Klaehtenclienst abonnementen 18.30-19 30 u Zalctdass 17—18 uur; Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 flO19 30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C- A. JvEUNlNG en Mr. K. VAN" HOLTEN' 7"tXXUM- Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. PLAATSELIJK NACHTVORST Aanvankelijk opklaringen, matige tot zwakke Zuidwestelijke wind en plaatselijk nachtvorst. Later vrij koud weer met toenemende bewolking, plaatse lijk enige regen en matige tot vrij krachtige Zuid oostelijke wind. ZON EN MAAN 17 Mei: /on op 4.47, onder 20 31; maan op 2 18. onder 15 03^ Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Met klokgebeier, wapperende vlaggen, zang en gejuich heeft Oostenrijk gisteren zijn vreugde geuit over de historische plechtigheid die 's morgens in Wenen plaats had: de ondertekening van het verdrag waardoor Oostenrijk een vrij en neutraal land zonder bezetting zal worden. Een dichte menigte verdrong zich voor bet Belvédère-paleis en lokte met spreekkoren de vijf ministers naar buiten die in de marmeren zaal van het paleis het verdrag hadden ondertekend. Een gejuich als een orkaan brak los, toen de Oostenrijkse minister Figl zijn armen om zijn Amerikaanse en Russische collega's Dulles en Molotow heensloeg en hen naar het balkon trok. Ook de Britse en Franse ministers, MacMillan en Pinay, kregen een ware ovatie. Enkele minuten lang riep de menigte in koor „Seid einig, seid einig", een verzoek om de internationale spanning overal te verminderen. Is er inderdaad ontspanning ophanden? Zaterdagavond hebben de Westelijke ministers de instemming van Molotow verkregen voor het bijeenroepen van een conferentie der regeringsleiders: Eisen hower, Boelganin, Eden en Faure. Overeenstemming werd bereikt over doel en werkwijze van de conferentie, maar nog niet over tijd en plaats. Het schijnt dat Molotow de bijeenkomst in Wenen wil houden. De Westelijken wezen dit af, omdat zij vreesden dat bij een bespreking van de Duitse eenheid het voorbeeld van een neutraal Oostenrijk te veel op de voorgrond zou staan. Zij stelden Lausanne in Zwitserland voor. Ook Stockholm wordt genoemd. Oostenrijk wordt een vrij land! Na de laatste besprekingen met de ambassadeursverlaat de Oostenrijkse minister van Bui tenlandse Zaken, Leopold Figl, opgewekt het gebouw van ïa- menkomst ie Wenen. De ondertekening van het Oosten rijkse staatsverdrag had plaats in de „marmeren zaal" van het Belvédère paleis met zijn grote spiegels en rode karpetten, eens het verblijf van de prinsen van Savoye. Builen luidden de kerkklokken en klonk muziek. In de zaal zelf stond een tien me ter lange, met verguldsel versierde wit te tafel op een Perzisch tapijt. Op de tafel lag over de hele lengte een kleed (Van een onzer redacteuren) Toespeling op" de spanning, die de laatste dagen over het bestaan van het kabinet heerst, bleven uiteraard niet achterwege toen de minister-president, dr. W. Drees en de ministers Algera en Cals Zaterdagmiddag tot de genodig den behoorden van een groot aantal personen, werkzaam op het gebiedran de voorlichting die met een lunch in de Wille Socieioit in Den Haag het tien jarig bestaan van het Coniaci-centrum op Voorlichtingsgebied vierden. Dr. Drees heeft bij deze gelegenneid enkele opmerkingen gemaakt over vooilichting door de overheid. „Het zullen maar losse oppmerkingen zijn, want ik heb mijn gedachten in de af gelopen dagen te veel aan andere za ken moeten geven om een mooie rede te kunnen maken", zo begon de minis ter-president zijn toespraak, waarin hij grote waardering uitte voor de jubile rende organisatie, „ook omdat zij in deze tien jaar cfe kosten voor haar le den niet heeft doen stijgen, waarmee zij meewerkt aan een streven dat bij ce regering thans zo sterk leeft". In totalitaire staten, waai- men het volk aan één bepaalde gedachte wil binden, heboen de moderne voorlich tingsmedia ongelofelijke mogelijkheden geschapen. In democratische staten staat men echter wel wat huiverig tegenover rechtstreekse overheidsvoor lichting. Dr. Drees herinnerde er aan dat deze voorlichting na de oorlog, ie een tijd van de grootste verwarring en nood, ter hand moest worden genomen, maar dat reeds kort daarna wantrou wen ontstond. Wat bedoeld was als een beroep op het gec.ele volk om een uiterste krachtsinspanning te leveren, werd door sommigen uitgelegd als een Een interim-rapport is verschenen van de staatscommissie van advies in zake het kiesstelsel en wettelijke re geling der politieke partijen. De staatscommissie heeft tot de in diening van dit interim-rapport be sloten naar aanleiding van een ver zoek van de minister van Binnen landse Zaken om na te gaan, of het de commissie mogelijk zou zijn tijdig voor de verkiezing van 1956 een wet telijke regeling voor de vermelding van de namen der politieke groepe ringen of van afkortingen daarvan op het stembiljet te ontwerpen, los van eventuele andere voorstellen in zake het kiesrecht en de politieke partijen. Na bestudering van dit onderwerp is de staatscommissie tol de con clusie gekomen, dat het zeer wel mo gelijk is. de gevraagde regeling in de Kieswet te incorporeren zonder daar bij vooruit te lopen op een even tuele wettelijke regeling van de po litieke partijen. Gevolg gevend aan het verzoek van de minister van Bin nenlandse Zaken heeft de staatscom missie deze regeling mitsdien neerge legd in een ontwerp van wet, het welk tezamen met een daarbij be horende memorie van toelichting bij dit rapport is gevoegd. poging om eenzijdig een bepaalde poli tiek te propageren. Toch is net, aldus dr. Dree- et recht en de plicht van de overht n wanneer eenmaal een bepaald t is vastgesteld, te trachten voor Cu oe« leid vertrouwen te winnen en het in gang te doen vinden. Maar zij heeft niet het recht het volk te beïnvloeden ten aanzien van punten waarover de Stalen-Generaal nog een beslissing moeten nemen. De overheid mag bij voorbeeld buiten cfe Kamers om geen invloed uitoefenen ten aanzien van de belasting- en huurvraagslukken. Dr. Drees wekte even de indruk alsof hem dit wat speet want hij liet er op volgen, dat de regering soms wel wat meer zou willen doen. „Allerlei instellingen en organisaties kunnen via de pers en langs andere wegen bezwa ren en meningen kenbaar maken over voorgenomen regeringsmaati egelen, maar de regering /.elf moet zwijgen totdat zij in bet parlement kan spre ken'". Een goed voorbeeld van wat goede voorlichting vermag noemde de minis ter-pres ident de enorme belangstelling die de gehele wereld getoond heeft voor Nederland na de watersnood van 1953. Hij sprak als zijn overtuiging uit. dat allerlei vormèn van voorlich ting in onze huidige, ingewikkelde maatschappij, onontbeerlijk zijn ge worden en dat deze voorlichting in de eerste plaats door particuliere organen bedreven behoort te worden. van scharlaken damast en stonden vier gouden kandelaars mei kaarsen. Een doos van groen leer bevatte vier in leer gebonden afschriften van het verdrag. In snelle opeenvolging plaatsten Mo- iotow, MacMillan. Dulles. Pinay en Figl en de amba-sadeurs der vier mo gendheden hun handtekeningen en om half twaalf was alles achter de rug. Na de ondertekening sprak Molotow veelbetekenend de hoop uit, dat an dere landen het voorbeeld van Oos tenrijk zouden volgen en de neutrali teit zouden verkiezen. De Sowjet-Unie heeft er naar ge streefd een oplossing te vinden niet alleen voor Oostenrijk, maar ook voor het Duitse probleem, zei Molotow. Hij- onderstreepte: dit is onmogelijk geble ken onder de huidige omstandigheden, die bet gevaar van een wedergeboorte van het Duitse militarisme vergroot hebben. De Sowjet-Unie zal voortgaan te trachten een oplosisng van het Duit se probleem te vinden. Wij wensen eenheid van Duitsland zonder milita risme, zei hij. De Westelijke ministers hielden kor te toespraken waarin zij Oostenrijk gelukwensten. De* Oostenrijkse regering, de Britse minister MacMillan en zijn Franse ambtgenoot Pinay hebben gistermid dag een dankdienst in de kathedraal van St. Stephan biigewoond. Zaterdag hadden de ministers na een conferentie, die tachtig minuten duur de. de definitieve tekst van het ver- riiag goedgekeurd. Op verzoek van Oostenrijk werd uit de inleiding van het verdrag een zinsnede verwijderd, waarin het uitbreken van de tweede wereldoorlog ten dele ook aan het Oostenrijkse volk werd geweten. Het verdrag wordt definitief van kracht na bekrachtiging door de vijf parlementen en deponering_ in de ar chieven van de Sowjet-Unie. Er wor den in dat opzicht geen moeilijkheden verwacht. De vreemde troepen zullen Oostenrijk verlaten binnen 90 dagen na bekrachtiging, zo mogelijk uiterlijk op 31 December a.s. In het prachtige paleis van Schoen- brunn heeft de Oostenrijks regering Zondagavond ongeveer 1.200 gasten, onder wie de ministers van Buiten landse Zaken van de ..Grote Vier", ontvangen, nadat aan de buitenlandse gasten en hun gevolg een diner was aangeboden. Van de zijde van het Nederlandse Hoge Commissariaat te Djakarta heeft men desgevraagd aan P.I.A. meegedeeld, dat het besluit van mr. Bouman om de verdediging in de strafzaken legen Jungschlaeger c.s. neer te leggen, zon der voorkennis van enige Nederlandse autoriteit is genomen. Daarna heeft, zo als achteraf is gebleken, mr. Bouman zijn persoonlijke veiligheid geheel zelf standig verzekerd, zo zegt de verklaring, die voortgaat: Ten aanzien van de motieven, welke hem daartoe hebben geleid, moet wor den vastgesteld, dat de wijze, waarop vreemdeling, die Indonesië wenst te ver laten. een uilreisvergunning dient te ver krijgen van de immigratiedienst. Voor de Indonesische autoriteiten is het een raadsel, hoe mr. Bonman in staat is geweest Indonesië te verlaten. De Of ficier van Justitie, aldus vernam P.I.A had ntr. Bouman zelfs opgeroepen Maan dag (heden) voor hem te verschijnen. De betrokken instanties stellen thans een ondeizoek in naar de ..vlucht" van mr. Bouman. Van de zijde van de KLM verklaarde men. dat deze maatschappij de heer Bonman met heeft vervoerd Mevoruvi Bouman bevond zich tot Als groent» slingers benogen (Ie intluntrv grorppn zwh lungs hrt ioor- jaarsgroen tan hrt Amsterdam** nutunrrewrvaat, hot Bos. Het heeft de organisatoren van deze tocht behalve een vergenoegde glim lach heel wat hoofdbrekens gegeven, dat lint. Maar dank zij de urenlange hulp van die eenzame politieman en zijn vele collega's, en van een legertje ElIBO-ers uit Amsterdam en omge ving, is alies gesmeerd verlopen Dat dat ene Amsterdamse schooljongetje met een bloedneus bij de finish aan de Brahmsstraat arriveerde was niet te wijten aan het feit dat de politie niet zorgde dat de wandelaars ruim baan hadden, of dat de ElfBO-ers verstek lie ten gaan. Dat kwam alleen maar hier door dat het knaa|ije na tien Kilome ters nog fit genoeg was om te serieus te stoeten en een neusje heeft dat lang blijft doorbloeden als het is gekwetst, zoals een EHBO-er had geconstateerd. Zie ook pag 5 Acht-en-een-half duizend man nen en vrouwen, jongens en meis- li!l!lillilllllilll!llllllll!!l!llll!!llill!illll!ll!i!llillllillillliilllllil h-'< th IPirnn deze verdedigd sinds medio ff,| bruari laatstleden is geageerd een zo- Maandag in Indonesië, danige uitwerking op hem heeft gehad, dat ledet vei trouwen in de mogelijkheid van een normale voortzetting van de vetdediging en een ubjectie\e behan deling van de tegen hem pei soonlijk ojigezette zaak bij hem is verloren ge gaan Het uitvallen van nnBouman schept een nietnv probleem vooi de ver dediging van beklaagden Schmidt en Jungschlaeger en de andeie in dit ver band geariesteeide Nederlandeis in In donesië. zodat de komst van de door de Nedei iandse regering aangezochte Britse verdedigei Curtis-Bennett thans van nog groteie urgentie is gewoiden. aldus de mededeling van het Neder landse Hoge Commissariaat Kuning Boudewitn san Belgie i» Maandag in Leopoldville, Belgi-che Congo, aangekomen ooi zi|n eerste criiciele bezoek aan de kolonie. Van onze Haagse redacteur Het loonconflict in de haringvisserij heeft vandaag een verwarde situatie doen intstaan in de vissersplaatsen, waar de vloot thans gereedgemaakt moet worden voor de uitvaart, die vast gesteld is op Maandag a.s. De Centrale Bond van werkgevers in het transport bedrijf. aangesloten bij het N'.V.V., die vergaande looneisen gesteld heeft, advi seerde zijn leden vandaag niet aan het werk te gaan indien geen overeenstem ming over het „graailoon" bereikt zou zijn. Onder graaien verstaat men het ge reedmaken van de schepen voor de ha ringvangst. Die overeenstemming is niet bereikt, met het gevolg, dat in Scheve- ningen en Vlaardingen vrijwel niet ge werkt werd, De leden van de centrale bond in IJmuiden en Katwijk hebben zich echter van het advies weinig aan getrokken. Op en om de schepen van deze vissersplaatsen was het werk van morgen in volle gang. Het advies van de Centrale Bond om vandaag niet te werken gaat lijnrecht in tegen de gemaakte afspraak, 7.0 werd ons van de zijde van de Christelijke Be drijfsgroepen Centrale, de organisatie waarbij de Christelijke vissers zijn aan gesloten. te kennen gegeven. Op 11 Mei jl. heeft een bespreking plaats gevon den tussen vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorgaisatie, Stichting van de Arbeid en college van rijksbemiddelaars. In deze bijeenkomst is afgesproken at partijen onderling na der overleg zouden plegen en dat. in dien dit niet tot overeenstemming zou leiden, een nieuwe bespreking met col lege en stichting gehouden zou worden op 18 Mei a.s. Indien ook dan geen resultaat wordt bereikt, zal het college van rijksbemid- Als laatste van de zes Nederlandse oorlogsbodems, die in het Koreaanse con flict een rol hebben gespeeld Hr. Ms. regat „Van Zijl" is vanochtend in het vaderland teruggekeerd. De marinebasis Den Helder bereidde het schip een fees telijke ontvangst, niet alleen door de aan wezigheid van de Marinierskapel van. de Koninklijke Marine maar ook doordat de kade dicht bevolkt was met marineperso neel. met mede-levende burgers en niet het minst met familieleden der thuis- vare.idcn. Op de in de haven liggende schepen stonden de bemanningen model aange treden. ZATERDAGMIDDAG 11 Juni begint evenals vorige jaren de Haagse Trouw- mars bij de Johan de Witt- H.B.S. aan de Nieuwe Duinweg te Scheveningen. Het parcours van deze derde voettocht voert langs de zee. door de duinen en over polderwegen. De afstanden bedragen: 10. 20 en 30 ktn., de kaften: Voor deelnemers tot en met 14 jaar 0.50 Voor deelnemers van 15 jaar en ouder 1. .4au militairen wordt een reduc tie van f 0.25 verleend. Er kan persoonlijk worden ingeschreven bij: Dagblad ..Trouw", Huygens- plein 1, 's-Gravenhage: Witte de W ithstraal 330, Rotterdam: Scheffersplein 33. Dordrecht: N.Z. Voorburgwal 225. Amster dam: Ged. Oude Gracht 84, Haarlem: Ganzenmarkt 16. Utrecht: Westersingel 25. Gro ningen: Hoofdstraat 102. Apel doorn: Merkmarkt 34. Zwolle: Dhr. J. G. van As. Hyacintweg 16. 's-Gravenhage: dhr. K. E. v. d. Stal. Hoofdweg 416. Am sterdam. Men kan het inschrijfgeld ook per postwissel of per post giro overmaken aan Dagblad „T r o u tv", 'sGravenhage No. 424867. Giro's tot 6 Juni. Met verrassing hebben de betiokken Indonesische instanties, waaronder de minister van Justitie, het parket de Dja- kaïta en de immigratiedienst, vernomen, dat de Nederluandse advocaat in de 7aak-Jungschlaeger, mr. Bouman, m Nederland is aangekomen. R. Soe- padt. plaatsvervangend hoofd van de immigratiedienst verklaarde aan P.I.A. dat de immigratiedienst totaal niets afwist van het vertrek van mr. Bouman. Hij voogd» hieraan toe, dat iedere President Tito vau Joegoslavië heeft gisteren naar aanleiding van liet aan staande bezoek van Russische leiders verklaard, dal Joegoslavië zijn buiten- Zondag is iu de hondsrepubliek 1 was als bi-de bondsdagverkiezing van weereen landelijke verkiezing geliou- j 19o3, wist de partij toch de absolute, ,andje „oUtiek van vriendschap met Ditmaal S «"J*» land met de Rijnpalts aan de beurt. Een der kleine staten van de bonds staat, waarvan het bestaansrecht vaak bestreden is. De staat telt slechts ruim twee millioen kiezers, waarvan driekwart ter stembus is gegaan. De bevolking van het in overgrote meerderheid katholieke gebied heeft ook deze keer weer haar trouw aan dr. Adenauer betuigd. Alhoewel het procentuele stemmental der Christe- lijk-Democratische Unie niet zo hoog zetten.Tot dusver had de C D.U. slechts 43 zetels. Zij behaalde*» haar winst in hoofdzaak ten koste van de liberale pat tij, waarmee zij vier jaar lang geregeerd heeft. De liberalen hepen terug van 19 tot 13 zetels. Ook ofschoon zij et ook hier in slaagden de sociaal-democraten, de enige op positiepartij in de landdag te Ko blenz, leden een verlies van 2 zetels hun procentuele terugslag van 1953 weer te overwinnen. De socialistische oppositie zal voortaan uit 36 in plaats van 38 afgevaardigden bestaan. sprak In de historische stad Pula bij een herdenking van de tiende verjaar dag van de bevrijding rsn Istrië. Joegoslavië zal zijn vrienden niet ln de steek tat-k-n. Maar het wil zowel goede betrekkingen met het Oosten ais met het Westen, zei Tlto. „Het hele Westen zal weten wat wij besproken hebben en waarover wij overeenstemming bobben bereikt. Er zullen geen manoeuvres achter de schermen plaats hebben". De Joegoslavische regering wil al leen op voet van gelijkheid met de Russische leiders praten. Bij de voorbereiding van de confe rentie is aan de Sowjet-regering me degedeeld, dat Joegoslavië bereid is als een onafhankelijk iand op basts van gelijkheid te confereren, dat het de betrekkingen met. zijn vrienden wil handhaven en dat het in zijn binnen landse aangelegenheden geen enkele Inmenging, zomin van het Oosten als van het Weaten, zal dulden. Omdat Joegoslavië tegen blokvor ming is, zal het zich noch bij de NAVO, noch bij een ander blok aansluiten. Het wapengekletter moet ophouden, de atoom- en waterstofwapens verbo den en er moet een begin worden ge maakt met bewapeningsbeperking. Tito ontkende, dat Joegoslavië plan nen heeft om een derde macht te vor men met India en andere landen van bet Midden-Oosten. delaars een beschikking uitvaardigen. Met deze afspraak zijn alle partijen ac coord gegaan. „Het is een verbreking van het gegeven woord om thans, twee dagen voordat deze bespreking zal plaats vinden, de leden te adviseren het wrek neerte leggen", aldus de Chr. Be- driifsgroepen Centrale. „Men heeft dit advies gegeven in een manifest dat onder de vissers is ver spreid. maar men heeft niet eens de moeite genomen de werkgevers er van in kennis te stellen. Wij kunnen dit geen bonafide vakverenigingen meer noemen". De Cent!ale Bond heeft bovendien het besluit om vandaag niet te werken, niet genomen nn gehouden ledenvergaderin gen, maar na een vergadering van het hoofdbestuur met vertrouwensmannen. Eerst tegen 18 Mei a.s. zijn in de vis sersplaatsen ledenvergaderingen van de ze bond uitgeschreven waar het besluit goedgekeurd moet worden. Wat de voorstellen van de Centrale Bond met betrekking tot de loonrege ling aangaat, staat de Chr. Bedrijfsgroe pen centrale op het standpunt, dat dit een overbieden van de E.V.C. is. Wat de socialistische organisatie in het georga niseerd overleg inzake de ambtenaren salarissen ten onrechte aan de christelij ke organisatie verweten heeft, wordt thans door een N.V.V.-verbond in prac- tijk gebracht. De Ccntiale Bond vraagt een verbo ging van het gatantieloon van een matroos van f 55,65 per week tot f 75 per week en een maandelijkse in plaats van een tweemaandelijkse afrekening. Men motiveert dit voorstel om o.m. met het argument, dat de toepassing van loonronden op de vissersionen dan geert moeilijkheden meer behoeft op te leve ren, aangezien deze dan zonder meer over hel garantieloon berekend kunnen worden. De Chr. Bedrijfsgroepencentrale acht dit voorstel, zowel wat de hoogte van hetg arantieloon als de argumente ring onhoudbaar. Het graailoon dat thans f 51.20 per weck bedraagt, wil cle chr. bedrijfsgroepencentrale verhoogd zien met 10 pet. De Centrale Bond heeft echter f 60.per week gevraagd. Intus sen is besloten dat een studiecommissie zal worden ingesteld, om de gehele loon- structuur in de haringvisserij te onder zoeken en te trachten een betere regeling te ontwerpen, die aan de jaarlijks terug kerende moeilijkheden een einde zal maken. De Chr. Bedrijfsgroepen Centrale acht zich in deze zaak bebonden aan het ge geven woord. Voor haar is het nog slechts een zaak van wachten op de be schikking die het college van rüksbc- middelaars Woensdag zal uitvaardegen. Het is echter de vraag wat de centrale bond zal doen. Het staat wel vast, dat deze beschikking bij lange na niet zal geven wat deze bond eist. Het staat echter ook vast dat de Cen trale Bond de eerste geweest is die om' een bindende uistpraak" gevraagd heeft. De Bond heeft met zijn hoge eisen zich zelf dus in een moeilijke positie ge bracht. Een besluit om ook na de be schikking niet aan het werk te gaan. zou vooral Scheveningen in een bijzon der onprettige positie brengen, aangezien het dan zeer de vraag is of de vlooi- schouw waarvoor H.M. de Koningin is uitgenodigd. Zaterdag a.s. gehouden kan worden. Het is echter evenzeer de vraag of de leden van de Centrale Bond een eventueel advies om niet uit te varen zouden opvolgen. Doordat de auto, waarin zij uit België onderweg waren naar Maastricht, Vrij dagavond onder de .gemeente Veldwezelt <Belgié) door de leuning van een houten brug over het Albert-kanaal is gereden, zijn twee inwoners van Gulpen (L.) verongelukt. Het zijn de 46-jarige J. Eleveld en zijn 41-jarige echtgenote E. H. M. EleveldGroöthausen. Het echtpaar laai een zoon van twaalf jaar achter. De auto moet een val van 12 tot 15 meter hebben gemaakt en werd later geheel vernield op de oever van het Albertkanaal gevonden. De inzittenden waren toen reeds overleden. De brug zou vooral bij nat weer een zeer glad wegdek hebben. Ook het vo rige jaar is daar een auto door de brug leuning gereden. Het parket uit Tonge ren stelt een onderzoek in. In Wenen doen hardnekkige berichten de ronde dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, de 6ó-jarigc W. M. Mblotow, met de ondertekening van het Oostenrijkse staatsverdrag tevens zjjn laatste officiële daad als minister van Buitenlandse Zaken heeft verricht. zou binnenkort worden opgevolgd door de eerste plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromyko. Deze berichten vinden een zekere steun in de bekendmaking over de Rus sische missie naar Belgrado. Deze missie, die om nog r.iet verklaarde redenen on der leiding staat van de eerste secreta ris van de Russische Communistische partn. Nikita Chroestsjew, en niet onder die van premier Boelganin (die toch ook naar Belgrado gaat) zal niet Molo tow, ntaar we] Gromyko omvatten. Minister Dulles is Zondagavond per vliegtuig uit Wenen, waar hij het Oostenrijkse staatsverdrag mede heeft ondertekend, -naar Washington ver trokken. Tevoren had hij in het paleis van Schoenbrunn afscheid genomen van zijn collega's Molotof, Macmillan en Pinay. zonder dat men tot een be sluit was gekomen omtrent de da tum en de plaats van de conferentie van de regeringsleiders der „Grote Vier". Functionarissen zijn van oordeel, dat de kwestie thans via diplomatieke kanalen, waarschijnlijk in de komen de tien dagen, zal worden geregeld. Vanmorgen, zjjn, ook MacMillan en Pinay uit Wenen vertrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1