r Imaginair milliard Kamerverwerpt huur-ontwerp Socialisten stemden als één man tegen m H.M. de Koningin O vanmorgen de E 55 pende met 48 tegen 50 stemmen Dr. Drees wilde «een uitstel Nci een nacht van storm en regen Het zog Foster Dulles bracht verslag uit In grote tent 2000 genodigden bijeen Duitse prins wil Elten terug Adenauer blijft voorlopig - WOENSDAG 18 MEI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3078 Weerbericht m'Ml De luchtstrijdkrachten van Rusland en de V.S. Spannende ogenblikken Met Tronic op mars Op Zaterdag 11 Juni in Den Haag ("Van onze parlementaire redacteur) I"! EiV os er zevenen zijn de minister-president dr. Dree.» en de vice-minister-president prof. Beel gisteravond naar Soesldijk gereden om H.M. tie Koningin het ontslag van liet kabinet aan te bieden. H.M. de Koningin beeft het verzoek om ontslag in overweging genomen en de ministers en de staatssecretarissen uitgenodigd in middels alle.» te blijven verrichten, dat zij in het belang'van het Koninkrijk noodzakelijk achten. De Tsveede Kamer had s middags om halfzes door de versverping van bet ontsverp-huursvet van minister Witte met 18 stemmen vóór en .M) tegen, de val van het kabinet-Drees veroorzaakt. Tegen stemden de socialisten, de liberalen, de communisten, de S.G.P., de K.N.P. en de heren Gerbrandy (A.R.) en Schmal (C.H.). Vóór stemden de K.V.P. en de overige A.R. en C.H. leden. De uitslag van deze stemming, die onder grote spanning en bijpassende stilte plaats vond, gaf de minister-president, dr. Drees, aanleiding de Kamervoorzitter, dr. Kortenhorst, te verzoeken de behandeling van de hangende wetsontwerpen voorlopig te schorsen. De vorige week had dr. Drees de Kamer reeds laten weten, dat de verwerping van de ingediende huurwet de val van het kabinet ten gevolge zou hebben en dat de voorgestelde belastingverlagingen tot een bedrag van 500 millioen gulden niet per 1 Juli a.s. zouden doorgaan. Zie verder pagina 3 GRAUW# wolkengevaarten trokken vanmorgen over de Maasstad, toen H. M. Koningin Juliana door het overnalen van een handle de nationale manifestatie E 55 officieel opende. De gehele nacht had een felle wind over het tentoonstellings terrein gejaagd. De hoge bomen in het park hadden gekreund onder het tomeloze geweid waarmede de Noordwester over de brede rivier kwam aangegierdDe mannen van het laatste uur, dte alles in gereedheid moesten brengen voor de opening, hadden te lijden van regen en hagel, die striemend neersloeg op ieder, die zich m de open lucht dorst te wagen. Maar die woeste aanval van de wind, hagel en regen heeft de opening van de E 55 niet kunnen tegenhouden. In de grote tent, waar vanmorgen ongeveer tweeduizend genodigden bijeen waren, verhief ieder' zich van zijn zetel, toen H. M de Koningin cue ondanks de kabinetscrisis naar Rotterdam was gekomen om deze grootse manifestatie van Nederlands kunnen te openen, van Haar zetel opstond om door een enkele handbeweging de opemngs- olechtigheid te verrichten. H. M. sprak bij deze handeling de volgende woorden: „Dankbaar voor betgeen in de afgelopen Uen jaar werd verricht en met een blik vol vertrouwen op de toekomst, verklaar ik de E 55 voor geopend Het Energie Teken, symbool van de E 55, begon te wentelen en "moest'in het Havenziekenhuis wor-1 gn bereikte spoedig een bijna angstaanjagend toerental. Een lang durig applaus en gejuich steeg op. .ungeIls gebo. A Zie verder pagina 5 Buitenlands bezoek aan Rotterdam De meer dart 8000 deel nemers aan de „Trouw lus- trummars" te Amsterdam zijn, na de geslaagde tocht van Zaterdag jl. weer in hun woonsteden teruggekeerd. Zij zijn het die kunnen vertellen hoe plezierig een wandelmars van Trouw is, zij zijn net ook. die de beste propaganda kunnen maken voor de Haagse Trouw-mars ip Zaterdag 11 Juni. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertcntie-afd Tel. 114402 Dordrecht Seheffersplein 3 Telefoon 4570 Postgiro No. 424208 Klachtendienst Tel. 7314 Gouda: Flmvelensmgel 104. Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwattaal Losse nummers 13 cent' Verschijnt dagelijks Diri i-c tie: C'. A. Kill'MM; en Mr. K. VA-N HOUTEN O O Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. KOUD WEER Nu en dan opklaringen maar ook enkele regen- of hagelbuien. Tot krachtig of matig afnemende wind tussen West en Noordwest. Koud voor de lijd van het jaar. ZON EN MAAN 19 Mei: zon oo 4 44. onder 20 34; maan od 2 58. onder 17.49. 20 Mei: zon op 4 42. onder 20.3j: maan op 3 Sa. onder 19.1a Hoofdredacteur: Dr. -1. A. H. J. S. BRUINS SUOT EEN voor zijn standpunt beslissen de plaats nemen tn do beschou wingen van dr. Hommes in een aantal artikelen uit het dagblad „De Tijd", verzameld in een brochure onder de titel „Een milliard beschikbaar". Het is aan de hand van deze artikelen dat dr. Hommes zijn cntiek op de belas- tingpolitiek der regering uitoefent. Dr. Hommes spitst zijn critiek met name toe op het verschijnsel dat de opbrengsten zeer verre de ramingen hebben overtroffen in het verleden. Wij zijn daar bij de beschouwing van dr. Hommes' open brief lEeds uitvoe ring op ingegaan en zullen dat niet uitvoerig herhalen. Dr. Hommes heeft op onze beschouwingen niet gerea geerd. Wij herhalen en het stuk van dr. Hommes bewijst hetzelf dat zijn gemiddelde van 1 milliard boven de raming niet betrekking heeft op de belastingopbrengsten, maar op het totaal van de rijksmiddelen. In het door dr. Hommes geproduceerde staatje zitten allerlei andere inkom sten van het Rijk dan belastingen en bovendien een bedrag van plusminus 2 milliard aan oelastinginhaa! (ach terstallige belastingen van vorige ja ren). Dat alles heeft met een verschil tuisen raming en opbreng-: der belas tingen niets te maken. Dat verschil en daarover had dr. Hommes het in zijn open brief is m ons staatje uitgedrukt en het is ook in de artike len van „De Tijd" te vinden. En dan wordt het verschil plusminus 750 mil- liocn. Dr. Hommes vindt, dat de Staat eigenlijk datgene wat de belastingen meer opbrengen dan de raming terug moet geven aan de burgers. Wij komen daar later op terug. Alleen willen we nu reeds opmerken dat dr. Hommes vergeet dat er naast meevallers ook tegenvallers rijn. Hij laat uitsluitend meetellen dat de inkomsten yioter werden, maar vergeet dat in de loop van een jaar door begrotingswijzigin gen ook de uitgaven stijgen. WIJ willen nu onderzoeken hoe de schrijver in „De Tijd" aan zijn «telling komt dat er nu een milliard beschikbaar is voor belastingverla ging. De redenering komt hierop neer: In vergelijking met de begroting 195S komt er na 1855 een bedrag van 400 millioen 's jaars vrij wegens ge ringere uitkering voor oorlogsschade en 140 millioen wegens het vervallen van uitkeringen wegens stormramp- schade. Dat is samen 540 millioen het geen volgens „De Tijd" een belasting verlaging van 650 millioen mogelijk maakt. Bovendien schat het blad dat de toe neming van het nationaal inkomen van 1954 op 1955 minstens 1 milliard hoger ie dan de 300 millioen die ue minister van Financiën raamde. De grotere be-, lastingopbrengst daarvan schat het blad op 40 procent of 400 millioen. '50 millioen plus 400 millioen. ziedaar: iet beschikbare milliard, volgens „De "ijd". ("TEGENOVER deze redeneringen moet als eerste algemene bezwaar wor den ingebraoht, hetgeen wc hiervoor reeds tegen dl'. Hommes zelf inbrach ten, namelijk dat „De Tijd" hier wel met de aanwas der belastingen, maar niet met de aanwas der uitgaven reke ning houdt. Integendeel, evenals dr. Hommes rekent het blad alleen met verlaging der uitgaven. Dit is zeer onredelijk. Als wij even tot dr. Hommes terugkeren, deze houdt een hele philippica over de uit- gavenpolitiek. Hij noemt met name het te veel aan ambtenaren. Men kan geredelijk toegeven dat er te veel ambtenaren zijn. Dat is de klacht ge weest in alle tijden, bij alle departe menten ongeacht wie ze beheert. Dat is niet een specifiek socialistisch ver schijnsel. Het overcompleet aan per soneel doet zich niet alleen bij de over heid voor, het doet zich voor in de ad ministratie ook van alle grote particu liere bedrijven. Men kan daar alleen wat tegen doen, niet door een efficien- cy-inspecteur, maar door het domme potlood. En dat is aan de andere kant ook weer een gevaarlijk instrument. Maar vermindering van ambtenaren zou in het geval van dr. Hommes de uitgaven niet verminderen. Want hij verklaart dat hij het getal imbtena- ren wil verminderen en hun salaris verhogen. Daarenboven verwaarloost dr. Hom mes en verwaarloost ook „De Tijd' tot welke wij nu weer terugkeren, dat de toekomstige begrotingspositie niet zo gunstig is. Om maar een paar dingen te noe men. De weduwen- en wezenpensioe nen van het rijkspersoneel zullen om hoog moeten worden gebracht. Het onderwijs, waaraan op het ogenblik bepaald te weinig geld wordt besteed, lal veel meer gaan kosten. Het kleu teronderwijs dat nu in de pacificatie gaat delen, zal grote bedragen ver gen. Dan is de positie van het land- bouw-egalisatiefonds verre van gun stig. En ten slotte zijn daar de Delta plannen. Ui IVT EN moet zich dus met eenzijdig blindstaren op meevallers, maar ook op de tegenhangers daarvan letten. Dit geschiedt met in de besproken ar tikelen. Het is dan ook waarschijnlijk dat voor 1956 de gewone dienst, de buiten gewone dienst I en het landbouwegalï- satiefends, als de belastingverlaging van 500 millioen die thans aan de orde is doorgaat, een tekort van 100 millioen zullen opleveren, ondanks de verlaag- k lil.'ÏÉT-DREES GEVALTEf 1 «y W, WMMT Met name de socialistische kamer fractie heeft het beroep, dat de mi nister-president, de vergrijsde voor man van de Partij van de Arbeid en de overige voormannen van de Partij van de Arbeid in het kabinet deden, radicaal afgeslagen. Als één man stemden zij tegen. Het feit, dat mi nister Mansholt, van wie bekend is, dat deze in het kabinet het dichtste bij hel standpunt van dc tweede ka merfractie stond, om drie uur achter de regeringstafel had plaatsgenomen hij was in allerijl op verzoek van mr. Burger uit Zweden naar Neder land teruggekeerd bleek aan de gang van zaken niets te veranderen. Toen de minister-president niet be reid was in te gaan op het voorste! van mr. Burger om de behandeling van de ingediende huurwet uit te stellen en los te maken van de be handeling van de belastingvoorstellen het kabinet stelde vorige week de portefeuille-kwestie als de Kamer mocht besluiten huren en belasting los te maken van elkaar stond het vast, dat de Partij van de Arbeid zou tegenstemmen. Na de artikelsgewïjze behandeling legden alle fractievoor zitters een korte verklaring af, waar in zij hun stem motiveerden. Dr /ut» toon: hor tia tb beslissing tot verdagen ion tb vergadermg hrt kabinet tb zetels achter de irgeringsttlfel verlaat. I on link, nmr recht-Jen we tb ministerJ. G. Suurhoj. ir. B. J. f#;, J- Ktej,. pro!, dr. L. 1. M. Heel, dr. Jt'Drees, prof. (Ir. J. '/ijlstra en S. I.. Mansholt. Senator Symington, een voormalig de- mocratisch minister van de .Amerikaanse j luehtmacht, heeft een senaatsonderzoek voorgesteld naai- de krachtsverhouding1 tussen de luchtstrijdkrachtenvan dei Ongeval in de haven. Aan boord van Sowjet-Unie en die der Westelijke sta-;-e[ rpnschip Silva Plana is gistermid- ri" dng dé 34-jarige loodsbaas A. B. uit de 2e Pijnackerstraat te Botterdam uit-in gleden en achterover tegen het dek ge- ten. Hij is van mening, da', de Ameri kaanse minister van Landsverdediging Wilson een „volkomen onjuiste schat ting" heeft gemaakt van dc sterkte der Sowjetrussische luchtmacht. Symingtons uitspraak is gegrondvestden opgenomen, op de verleden week door het Ameïi-| kaanse ministerie van landsverdediging uitgegeven bekendmaking, dat de Sow jet-Unie thans escadrilles reusachtige! bommenwerpers in de lucht heeft, die in staat zijn van het ene naar het andere vasteland te vliegen en die te verge lijken zijn met de Amerikaanse „B-52"- straalbommenwerpers. slagen. Hij klaagde over pijn in de rug Morgen, Hemelvaartsdag, zal Trouw niet verschijnen. de uitgaven uit hoofde van oorlogs- en rampschade. Maar nu de tweede factor. „De Tijd" berekent uit hoofde van een vermeer derd nationaal inkomen 400 millioen meer belasting: 40 procent van een milliard. Anders clan „De Tijd" doet is het zuiverder cieze berekening_niet Uit i te voeren op de raming van 1955, maar j op de raming 1056. Want daar gaat het over. Welnu, hel is weinig aannemelijk.) dat het nationale inkomen dan met1 meer dan 1300 millioen toeneemt. Men probeert immers lonen en prijzen in toom te houden en de productie heeft haar maximum bereikt. Het centraal planbureau raamt de toeneming voor j 1955 op 800 millioen. Dat is 500 mil-' lioen lager dan „De Tijd" deed. Daar van komt niet 40 procent aan de be-j lastingen ten goede maar hoogstens 25 a 30 procent. Dit komt er op neer dat er volgens deze aldus gecorrigeerde „Tijd"-bere-t kening niet een milliard beschikbaar is voor belastingverlaging, maar hoog stens 600 a 700 millioen. Dat verschilt nogal wat met een milliard. De rege ring stelt daar nu een half milliard van in uitzicht voor belastingverlaging. Er zit dus. budgetair gezien, enige speel ruimte in, maar lang niet in die mate als de artikelen in „De Tijd" suggere ren. Het milliard dat dr. Hommes al een paar maal wil besteden, is in feite 350 a 400 millioen lager. Dit is evenwel niet alles. Want de zaak heeft niet slechts een budgetair. maar ook een conjunctureel aspect. Dat is zelfs het belangrijkste. En dat dit aspect bestaat, komt in de ar-] tikelen van dr. Hommes niet eens tot uitdrukking. Laat staan, dat hij er aan dacht aan besteedde. Daarover in een volgend artikel. ren op de Bevrijdingsdag, 5 Mei 194o. hesen daarna de Nationale Driekleur en I dc elf vlaggen van de provinciën en op de elf vlaggen van de provinciën. Een oorverdovend gejubel van duizenden toe- schouwers, die zich zo dicht mogelijk bij "de ingang van het tentoonstellingster rein hadden verzameld, brak los. De Landsvrouwe, nog enkele ogenblikken opgehouden door het lied „Holland is een heerlijk land....", gezongen door liet in traditionele klederdracht gestoken Westkapelse Vrouwenkoor, begaf zich naar bet Elf Provinciénplein, waar de vluygemasten stonden opgesteld. De Ma rinierskapel, o.Lv. kapitein Gijsbert Nicuwland, speelde hier eerst Neder lands viaggelied en vervolgens de E 55- mars van Jan Massaeus. Koningin Juliana was gearriveerd m gezelschap van Z.K.H. Prins Benihard. Tal van hoge autoriteiten, waaronder de demissionaire minister-president dr. W, Drees en vele andeie kabinetsleden, i diplomaten, militaire en burgerlijke fi- I guretn waren bij deze opening tegen- 1 woordig. Onder het baldakijn bij de ingang van de tent werd hei koninklijk gezelschap ontvangen door het dagelijks bestuur van de E .55. ir. J. W. Ernste. mr. K. P van der Mandele. J. Meertens, C. F. Breed- 1 veld. D. Hoogendijk. ir. J. A. C. Tillema 1 en de irganisator Jac. Kleiboer, verge- z.eld van hun dames. Voorts waven ter 1 begroeting aanwezig de minister-presi dent dr. W. Drees, de commissaris der Koningin tn de provincie Zuid-Holland mr. L. A. Kesper en mr. H. Vlug. voor zitter van de commissie van ontvangsten, vergezeld van hun dames Fenna Oorthuys uit Amsterdam, een der Nederlandse kinderen die op Be vrijdingsdag 5 Mei 1945. werden geboren, bood H.M. een veldbouquet aan. samen gesteld uit bloemen uit elk der elf Nederlandse provincies De gure Noord-Wester gierde vanmorgen over de tent. waarin zich dc twee duizend genodigden bevonden voor de opening van de E 55. De zeilen waren een ware speelbal voor deze woedende bries en met angstige blikken volgden de aanwezigen de be wegingen van de wanden. Maar de tent hield zich staande tegen deze krachtige aanvaller. Na afloop van deze bijeen komst maakte het grote gezel schap een rondgang over de tentoonstellingsterreinen. Ook daar joeg de wind over de hoof den en met moeite kon men zich een weg banen naar het Park. De Aeolus-masl op de Westzeedijk zweefde vervaar lijk heen en weer. Op deze stormachtige dag was deze mast wel bij uitstek het symbool van de energie van de natuur. DE meest onmogelijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft giste ren, dooi de verwerping van de huur wet ons land in een crisis gestort. De combinatie Gortzak-Oud-Burger- Zandt-Weiter-Gerbrandy-Schmal heeft dit gewrocht. Daartegenover stonden de gezamen lijke christelijke partijen. Het overwegende en beslissende centrum van de nieuwe oppositie wordt gevormd door de aaneengeslo ten PvdA-fractie, die, onder leiding van de heer Burger, een kabinet, waarin dr. Drees 'de eerste minister is en waarvan socialistische sterren van de eerste grootte als Donker, Mans- holt, Suurhoff en Van de Kieft met een aantal socialistische staatssecreta rissen, deel uitmaken, de laan uitge stuurd heeft. Dit betekent een groot conflict in de PvdA. Dit betekent, dat de socialistische Tweede-Kamerfractie het in zo sterke mate niet eens is met het beleid van de meest prominente socialistische leidslieden in het kabinet, dat zij daarover een conflict doet ontstaan, dat de PvdA in haar grondvesten moet doen schudden. WAT is nu het wezen van de grie ven van de PvdA-fractie tegen het beleid van het kabinet en van de socialistische ministers? Het is dit, dat deze fractie vindt, dat het kabinets beleid en dat de socialistische minis ters te veel voeren in het zog van de christelijke partijen. Dat zat de heren zo hoog en dat zat de heren zo diep, dat ze het niet lan ger verkroppen konden en dat er voor hen een uitweg moest komen, zelfs als die zou moeten gaan ten koste van de man, die de Party van de Arbeid na de oorlog groot gemaakt heeft en dat is dr. W. Drees. Voor allen, die menen, dat in de iaatste jaren de christelijke partijen in het zog van het socialisme gevaren hebben, is dit een aanwijzing hoe mis zij het hebben gehad. Want als van dat laatste ook maar een schijn of schaduw waar geweest. %vas, zouden de socialisten zich giste ren niet in de afschuwelijke positie hebben gewurmd, waarin zij zitten. Deze gehele geschiedenis bewijst, dat het beslag van het socialisme op onze politiek aan betekenis inboet en dat tegelijkertijd de kracht- van ie. christelijke politiek aan invloed wint. Prins Hubertus zu Loewenstein, libe raal afgevaardigde in de Westduiise Bondsdag, heeft de Westduiise regering gevraagd wanneer zij denkt te gaan on derhandelen over een teruggave van de „onder voorlopige administratie gestelde Duitse gebieden". Het gaat hier o.a. om Ellen en Tuddern, de voornaamste plaats jes in de smalle grensstroken, die inder tijd door een verordening van het Britse militaire bestuur aan Nederland en Bel gië werden overgedragen als een cor rectie der grenzen. Loewenstein is enkele jaren geleden een actie voor terugkeer van alle af gescheiden gebieden begonnen op het toen nog als doelwit der Britse bom menwerpers gebruikte eiland Helgoland. Met een troepje studenten trotseerde hij de Britse verboden en ondernam een particuliere invasie op het eiland. Twee dagen woonde het gezelschap op het vol ledig vernielde eiland in tenten tot het door Britse politie werd teruggehaald. John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft Dinsdagavond voor de radio en televisie in de werkkamer van de president ver slag uitgebracht over zijn besprekingen van de vorige week in Parijs en Wenen. Hij zeide, dat recente gebeurtenissen op het wereldtoneel een keerpunt in de wereldgeschiedenis zouden kunnen be tekenen. „Wat de vorige week gebeurde was voor een groot deel het gebeuren van dingen waarop wij gehoopt haddon", al dus Dulles. Het was een zware strijd geweest. Duitsland samen met Frankrijk en andere landen in de Westelijke ver dedigingsgemeenschap te verenigen, om dat de~Sowjet-Unie alles op alles zette om bekrachtiging <-an de verdragen tot herbewapening van Westduitsland te verhinderen. Dulles noemde de uiteinde lijke goedkeuring van de desbetreffende overeenkomsten de grootste diplomatieke nederlaag van de Sowjet-Unie m de laatste jaren. President Eisenhower verklaarde, dat de jongste gebeurtenissen, zoals de over eenkomst over Oostenrijks onafhankelijk heid. de hoop hadden gewekt, dat de V.S. met de Sowjets tot nieuwe betrek kingen zullen kunnen komen, die de hoop op vrede zullen vergroten. Volgens Dulles was het hoogtepunt van zijn jongste verblijf in Europa wel licht de ondertekening van het Oosten rijkse verdrag geweest. De kern van de moeilijkheden t.a.v Oostenrijk was ge weest. dat dc Russen er niet aan kon den denken, hun troepen uit Oostenrijk terug te trekken. Koningin Juliana stelde vanmorgen het Enet gieteken in werking. Gisteren bracht de „Chambre Syndicale des Architectes du Havre" een bezoek aan Rotterdam teneinde zich op de hoogte te stellen van de stand van de wederop bouw. Voorts vertoefde in de stad een de legatie uit de gemeenteraad van Stutt gart. meer speciaal om kennis te nemen van hetgeen is tot stand gebracht op het gebied van de volkshuisvesting. Laatstge noemd gezelschap bezocht ook het open baar slachthuis. De Westduiise t is-onrad Adenauer heeft zijn pi«n om de por tefeuille van Buitenlandse Zaken nog deze maand aan Heinrich vou Brentano over te dragen, onverwacht uitgesteld. Dit werd gisteren door regerings woordvoerders meegedeeld. Adenauer wenst het departement van Buitenlandse Zaken nog enige tijd te blijven leiden met het oog op de ko mende conferentie der Grote Vier en andere internationaie ontwikkelingen, aldus de woordvoerder. Adenauer is van mening, dat op de conferentie van de Grote Vier op het allerhoogste niveau allereerst de Duitse kwestie ter sprake za! komen. De woordvoerders spraken de ver wachting uit, dat von Brentano Aden auer binnen ongeveer drie maander ils minister van Buitenlands Zaker. -ai opvolgen. Wie geen deelnemer van het Amsterdamse wandelleger spreekt, kan zich toch oriënteren: hij of zij behoeft slechts aan een der kantoren van „Trouw" de brochure ..Met Trouw op Mars" aan te vragen. Na lezing van dit boekje zal ook tot deelneming besloten worden! Aanmeldingen kunnen gesehie- 'en bij onze kantortin en bij de 'eer J. G. van As. Hyacinthweg 6 te Den Haag. De kosten zijn 0.50 voor jongens en meisjes tn i' 1,— voor ouderen boven 15 jaar. Men kan ook inschrijven per giro (nummer 424867 t.n.v. Trouw Den Haag) of per postwissel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1