Slotwoord KABINET NIET TE HANDHAVEI ■S55T1 Grote Vier pas in September bijeen? Staking legt vier Britse havens lam r Dr. Drees bleek machteloos Plaats en duur struikelblok Inklimmer-reci d ivist maakte het zich gemakkelijk Geheime opdracht? Dodelijk ongeval Twee arrestaties HEDEN NIEUWE OPDRACHT VAN H.M. DE KONINGIN VERWACHT Tot formatie of informatie Bracht Zondag door aan de radio in groot Amsterdams warenhuis Flan-Menoii voor Formosa? DINSDAG 24 MEI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3032 Weerbericht „Crisis thans eclil begonnen?" Vleugels van vogel als benzinemeter f 'alse toegangsbeicijxen voor ISederlond-Zwitserland Verkeersstremming Den Haag- Rotterdam tijdens ïlsy Advertentie (Van onze parlementaire redacteur). UIT het door het kabinet van H.M. de Koningin uitgegeven com muniqué van gisteravond over de kabinetscrisis kan men de conclusie trekken dat de meerderheid van de adviezen die de fractie leiders en de andere staatslieden aan H.M. hebben uitgebracht zich uitgesproken hebben voor een poging het kabinet-Drees te doen aanblijven. Het spreekt echter vanzelf dat deze adviezen alle op de verwachting gebaseerd zijn geweest dat dan de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid een veer zou moeten laten. Men mag niet aannemen dat de andere partijen er bijvoorbeeld genoegen mee zouden hebben genomen dat het kabinet gewoon verder regeerde zonder dat een nieuwe huurwet tot stand zou worden gebracht. Aan deze eis hebben uiteraard alle niet-socialistische fracties vastgehou den. Het demissionnaire kabinet zou ook niet anders hebben kunnen doen. Men mag dan ook aannemen dat dr. Drees gistermorgen in de zitting van het demissionnaire kabinet, die van elf uur tot een uur duurde, ten aanzien van het huurbeleid met een initiatief voor de dag is gekomen, dat de demissionnaire minister-president met zijn partijgenoten in de fractie heeft besproken en dat door deze fractie is goedgekeurd. Oordeel Dan „De Tijd Anti-Revolutionaire jonge onderwijzeres komen bijeen Prawda beschuldigt Foster Dulles Eden wil tijd om confereren te VIER JAAR M.A. GEËIST EERSTE KAMER VERGADERT VOEGENDE WEEK Haringstaking Beroep van centrale Chr. Bedrijfsgroepen Uiterste poging spoor wegstaking af te wenden Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 t4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-1930 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aóm. Tei. 114402 Xlachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 302569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per rvoek. 2,26 per maan<f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cenl" Verschijnt dagelijks Tuxum- Directie: C. A. KETJNEVG en Mr. K. VAN HOLTEN O O Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. OVERWEGEND DKOOG. Overwegend droog weer met opklaringen, maar vannacht plaatselijk misf. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Hogere temperaturen overdag. ZON EN MAAN 25 Meizon op 4 36. onder 20.42: maan op 8.18. onder Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OVER een paar punten van het be toog van Dr. Hommes willen wij nu nog enige opmerkingen maken. Dr. Hommes heeft een aantal arti kelen in „Trouw" met instemming aangehaald tegen het door ons ge voerde betoog. Dit heeft ons, even ais Dr. Hommes, genoegen gedaan. En wel hierom: Dr. Hommes roept ergens, na de artikelen in „De Tijd" geciteerd te hebben, uit: Waar heb ben wij A.R. in onze pers deze le vensruimte? Wel, deze vraag beant woordt Dr. Hommes zelf. Dergelijke artikelen, die Dr. Hommes met waar dering hebben vervuld, stonden in „Trouw"! Onze financieel-economische rubriek is een spiegel van de denkbeelden, die er in en over ons economisch leven aan de orde zijn. Wij trachten daarin een zo breed mogelijke voorlichting te geven. Bij wijze van spreken van de socialist Tinbergen tot de liberaal Van Leeuwen toe. En de nuanceringen in de beschouwingen in eigen kring komen daarin ook tot uitdrukking. Op zakelijke wijze. Maar het komt ons voor, en ook de schrijver van de door Dr. Hommes geciteerde artike len komt het zo voor, dat door Dr. Hommes uit bepaalde specifieke as pecten, die in die artikelen worden belicht, te generaliserebde conclusies zijn getrokken. Ook is de schrijver van die artikelen van mening, dat Dr. Hommes de monetaire aspecten van het vraagstuk onvoldoende in het oog heeft gevat. DR. HOMMES zegt gegriefd te zijn door onze vraag of hij soms een loon van 65.- of 70.- voor een ge schoolde arbeider te hoog vindt? Wij hebben Dr. Hommes niet willen grie ven. Het was als een rhetorische vraag bedoeld, die het antwoord: Na tuurlijk niet, als het ware inhield. Maar het antwoord van Dr. Hommes nu, noopt ons wel tot een opmerking, Dr, Hommes rekent het de bouwvak arbeiders ernstig toe, dat zij niet als één man zich hebben opgemaakt om door overuren in snel tempo de achter stand door vorstverlet in te halen. Hij bréngt daar Sanballat en Nehemia zelfs bij te pas. Wij zouden willen zeggen, dat dit pastoraal bewogen be roep van Dr. Hommes op die arbei ders een heel lelijk bijsmaakje heeft gekregen nu Dr. Hommes zegt, dat de arbeiders te weinig verdienen, maar dat zij door overuren speelruimte- moeten hebben om meer te verdienen. .Wij merken daartegen op, dat het onder bepaalde omstandigheden na tuurlijk best is, dat de arbeiders door overuren meer verdienen, maar dat het vast moet staan, dat de arbeiders in de gewone wettelijke arbeidsduur een rechtmatig loon ontvangen. Dr. Hom mes vindt het reële loon van de ar beiders te weinig. Maar hij wil dat „te weinig" wegwerken door de wet telijke beperkte arbeidsduur in ge ding te brengen. Het komt ons voor, dat dit voor iemand, die zegt in zijn denken en schrijven onder stroom te staan van Kuyper en Talma, een vreemde zaak is. Evenzo willen we opmerken, dat als Dr. Hommes de christelijke par tijen en het C.N.V. in het licht van Gods Woord schuldig verklaart, om dat zij niet hebben meegewerkt aan een heropvoeding van ons volk in die zin, dat een groter deel van het inko men aan huisvesting zal worden be steed, wij daartegen inbrengen, dat Dr. Hommes zelf compensatie voor verhoogde huishuur bepleit en in de tweede plaats, dat besteding van een groter deel van het-inkomen aan huis vesting alleen kan worden bepleit voor de arbeiders, indien hun loon 'daarnaar is En dat is zelfs volgens Dr. Hommes niet het geval. Wij zou den in dit verband die krasse uitlatin gen van Dr. Hommes over de christe lijke partijen en het C.N.V. met be slistheid willen afwijzen. CR zou over allerlei uitlatingen van dr. Hommes nog wel meer te zeg gen zijn. We willen dat nu verder niet doen. Wij hebben ons beperkt tot de hoofdzaken en willen daar nu een slot woord aan toevoegen. Dr. Hommes heeft naar aanleiding van ons antwoord op zijn Open Brie! gezegd, dat wij het wezen van zijn ver ontrusting niet begrepen hebben. Dr. Hommes is verontrust over ons va ren in het socialistische zog, dat ons drijft naar de welvaartsstaat en hij is verontrust over het feit, dat wij da' niet zien. Wij willen daar tenslotte dit van zeg gen: Wij zijn met dr. Hommes veront rust over socialistische politiek. Maai wij zijn ook verontrust en niet min der verontrust over een politiek als di< dr. Hommes zou willen voeren. Want wat dr. Hommes voorstaat zou ons te rugvoeren in een periode met scherpe Wasse-tegenstellingen. Natuurlijk be doelt dr. Hommes dat niet. Wat dr. Hommes voorstaat zou ons terugvoeren in een economisch bestel, dat voor onze uiterst kwetsbare economische positie but gevaar van een ineenstorting, als er een neergaande conjunctuur komt, met zich brengt. Ook dat bedoelt dr. Hommes natuurlijk niet, maar en hij neme het ons niet kwalijk, dat wij nu de conclusie trekken uit onze za kelijke weerlegging zijn gebrek aan gefundeerde kennis aangaande de za ken waarover hij schreef, hebben dat met zich gebracht. Want, evenals wij bij de Open Brief gedaan hebben, hebben wij nu ge tracht de zakelijke grondslagen van bet betoog van dr. Hommes, nl. dat de christelijke partijen in het zog der socialisten hebben gevaren, aan te tasten. Wij menen daarin te zijn ge slaagd. De feitelijke argumentatie, die T> LIJKENS een officieel communiqué van het kabinet der Koningin is dr. W. Droes er niet in geslaagd een oplossing te suggereren, waarbij het demissionnaire kabinet en de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid elkaar hebben kunnen vinden. Dr. Drees heeft gistermiddag op het paleis Soestdijk aan H.M. de Koningin medegedeeld, dat er zijns inziens geen voldoende politieke grondslag bestaat voor de mogelijkheid, dat het demissionnaire kabinet zou aanblijven, met uitzicht op overeenstemming met de Staten-Generaal over het verder te volgen huurbeleid. Gistermorgen is het demissionnaire kabinet te Den Haag in voltallige zit ting bijeen geweest en na afloop heeft dr. Drees zich naar het paleis Soest dijk begeven om rapport uit te bren gen aan koningin Juliana. Van onze parlementaire redacteur Naar wij vernemen is er vandaag geen officiële mededeling van het kabi net van Hare Majesteit de Koningin over de kabinetsformatie te verwachten. In politieke kringen in Den Haag maak te men daaruit op dat de Koningin gis teravond of hedenoviitend een of meer dere figuren met een geheime opdracht heeft belast, want men neemt niet aan dat sinds de mislukking van de poging van dr Drees geen nieuwe stappen door hare majesteit de koningin zijn gedaan. In zijn woonplaats Aerdenhout is gisteravond tengevolge van een onge val overleden de 51-jarige commission- nair in effecten mr. E. H. Halbertsma. Door hei natte wegdek slipte een bus van de lijn NoordwijkHaarlem bij een hoek van een der wegen in Aerdenhout en reed tegen de linker zijde van de auto van de heer H. Het slachtoffer was op slag dood. De heer Halbertsma was lid van het bestuur van de Vereniging voor den Effectenhandel te Amsterdam en van verscheidene commisssies bij deze ver eniging. Tevens was hij firmant van de oude Amsterdamse Effectenfirma Nache- nlus - en Zoon. - -a (VSO MENIG Volkswagenrijder heeft al eens langs de weg gestaan omdat zijn brandstofvoorraad was uitgeput. De Volkswagen is niet voorzien van ;een benzinemeter, zodat alleen kan morden nagegaan of er nog voldoende benzine in de tank is door de dop van de invoer af te schroeven om te zien hoe ver de benzine-voorraad strekt. Een Nederlands technicus heeft een handig apparaat ontworpen, dat op eenvoudige wijze weergeeft of er nog voldoende brandstof in de tank zit. Hei tapparaat dat midden op de motorkap wordt gemonteerd dient tevens ter versiering. Het is uitgevoerd als eev vogel die zijn vleugels opheft bij een gevulde tank en naarmate de brand stof verbruikt wordt, de vleugels laat zakken. Hebben de vleugels een ho rizontale stand bereikt, dan weet de automobilist dat hij de eerste de beste benzinepomp nodig heeft. Naar aanleiding van een radiopraatje, dal prof. Romme 2alerdagover de kabi netscrisis hield, steil de heer E. A. Ver meer, voorzitter van de P.v.d.A.. in Het Vrije Volk de vraag: „Is de crisis thans echt begonnen?" De heer Vermeer memo reert daarbij geruchten, dat prof. Romme, zeggende geen crisis ie willen, in werke lijkheid een oplossing verhindert, ten einde onmiddellijke verkiezingen te ver krijgen. Prof. Duynstoe herft Romme reeds juichend ingehaald in de Conservatieve vleugel van de KVP en de Weltergroep, die geen samenwerking met de PvdA wil." aldus de heer Vermeer, die dan vervolgt: ..Als Romme inderdaad crisis wil, dan is die daarmee thans werkelijk begonnen. De enige vraag met betrek king tot de oplossing van de crisis is en blijft: Wil de KVP Tweede-Kamerfractie de voortzetting van het kabinet-Drees of hebben Duynstee en Weiter hel daar ge wonnen? En aangezien deze ene vraag beslissend is. heeft het weinig zin andere vragen te stellen.'" De heer Vermeer zegt voorts, dat de oplossing van de crisis heel eenvoudig zou moeten zijn, namelijk doorwerken van het kabinet op dezelfde grondslag. Al of niet met vervanging van minister Witte, tot welke vervanging naar zijn mening ove rigens geen noodzaak bestaat. „De belas tingverlaging en de andere regerings voornemens kunnen dan doorgang vin den en de huurkwestie wordt in het door minister Witte aanbevolen vertrouwvol beraad nader bekeken," aldus de voor zitter van de PvdA. (Van een onzer verslaggevers) Zoals reeds werd medegedeeld, ble ken vele bezoekers van het Feijenoord Stadion, waarin op Hemelvaartdag de Voetbalwedstrijd NederlandZwitser- land werd gespeeld, valse foegangsbe- wijzen te hebben. Het betreft hier de plaatsen in de staantribunes. De recher che heeft een groot aantal van deze' plaatsbewijzen in beslag genomen en is' direct met een onderzoek naar de ver- i spreiders er van begonnen. Degenen. die het stadion op de valse kaartjes wa ren binnengekomen, bleken geheel te goeder trouw te zijn en daarom heeft de directie er in toegestemd dat zij de wedstrijd konden bijwonen. Gisteravond hield de recherche twee mannen aan als verdacht van het ver spreiden van de valse kaartjes. Het zijn de 36-jarige chemigraaf Th. van E. uit Amtserdam en de 41-jarige typograaf C. B. uit Hilversum. Zij werden in het Amsterdamse hoofdbureau in bewaring gesteld. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet. Het verkeer over de weg 's-Gravenhage Rotterdam zal op tweede Pinkster dag (30 Mei) met het oog op de vlieg- feesten op Ypenburg al naar de om standigheden dit vereisen worden om geleid. Op die dag moet tussen 9.00 en 21.00 uur met vertraging rekening wor den gehouden, zo deelt de KNAC mede. ooit gemaakt l w«i. •Kom cm uAgwAKuiuniMN h,:|V(hiuuk dr. Hommes aanvoert om zijn stelling te bewijzen, dat de belastingpohtiek en bet loon- en prijsbeleid der rege ring helemaal socaüstisch zijn geweest, kan niet bestaan voor een principiële critische bezinning. Daarbij vergeten wij niet, dat er in het geheel van dat beleid en dan doelen wij op bet beleid van de laat ste jaren dingen zijn, die moeilijk te verstouwen zijn. Wij zouden ook niet willen zeggen, dat er daarbij geen fouten zijn gemaakt. Wij hebben daar in de voorafgaande artikelen ook duidelijk op gewezen. Maar de vraag of deze politiek op het gebied van be lastingen. lonen en prijzen, over het geheel genomen, zakelijk anders ge kund had en principieel anders ge moeten had. beantwoorden wij ont kennend. En evenzeer betwisten wij op goede gronden onzes inziens dat deze politiek als socialistisch kan wor den gekwalificeerd. En wij zouden wel wensen, ciat dr. Hommes in zijn uiteindelijk oordeel over het beleid van de ehristeliike partijen, van het C.N.V. en van „Trouw" enige matiging bracht. Want het oordeel van dr. Hommes raakt o.i. kant noch wal. In overeenstemming met dr. Hom mes beëindigen we hiermede deze discussie. Ondanks het feit dat de demission naire bewindslieden van de niet-socia listische partijen zich op het formele eu juiste standpunt hebben gesteld, dat demissionnaire ministers geen ka binetten behoren te formeren en dat dr. Drees daarvoor bij de fractie voorzitters moest zijn, hebben zij naar men ons verzekerde gistermorgen toch uitvoerig over net door dr. Drees naar voren gebrachte denkbeeld over een nieuw huurbeleid gesproken, doch tenslotte bleek men toch afwijzend hier tegenover te moeten staan. De houding van de demissionnaire mi nisters moet dr. Drees niet veel moed hebben gegeven zich opnieuw met de fractievoorzitters van de vier partijen, waarop dit kabinet steunt, in verbinding te stellen ten einde hun oordeel te ver nemen. Want dit had beslist niet veel kunr.en verschillen van dat van zijn de missionnaire collega's. In politieke kringen in Den Haag ver wacht men dat de adviseurs van H. M. de Koningin de vorige week ongetwij feld nog meer wegen zullen hebben aan gegeven om uit deze kabinetscrisis te komen en dat niet na het mislukken van deze eerste phase opnieuw de rij van consultaties van de vorige week zal wor den afgewerkt. Na het mislukken van de opdracht van dr. Drees lijkt het daar om waarschijnlijk dat de Koningin van daag overgaat tot het verlenen van een nieuwe opdracht, hetzij tot formatie, het zij tot informatie. Wie echter de polemiek van de laatste dagen in de pers en voor de radio tus sen de twee grootste partijen in ons land volgt, zal hebben bemerkt dat de toon tussen beide steeds scherper wordt. Dat dit niet bevorderlijk is voor de kansen op succes voor komende formatiepogin gen spreekt vanzelf. -1— M aandagorhtend ontving H.M. koningin Jttlinna op het pal cis Soestdijk een dele gatie tan de General Federation of u omen's clubs'* uit dc VS., die op doorreis zijn nnur Gerieve naar do internationale conventie mn irouuwhtb* run 1*1.15 gehouden zal worden. De foto toont Hare Majesteit op de trappen run het paleis, omringd door de gehele delegatie. Links tati koningin Juliana, Mrs. C. M. Powell, lid van de „Texas Federationen rechts Mrs. Lewellyn fT. Hobinson, ex-presidente van de ,j\orth Carolina Federation", HET geschil tussen de Sowjet-U.nie enerzijds en de Westelijke mogendheden anderzijds over de mogelijke plaats, waar de voorgestelde bijeenkomst van regeringsleiders der Grote Vier (Eisenhower, Boelganin, Faure en Eden) ge houden zal worden, kan misschien ten gevolge hebben, dat de conferentie niet vóór September bijeen kan komen, meldt Reuter uit Washington. Functionarissen te Washington zeiden niet, dat de conferentie uitgestelc was. De datum was immers nog in het geheel niet vastgesteld. De menings verschillen over de plaats der conferentie en andere technische aspecten bepaalde regelingen voor de conferentie kunnen pas getroffen worden als hierover overeenstemming is bereikt kunnen er echter wel toe leiden, dat| de conferentie pas in September verwacht kan worden. DE Tijd" van gisteren houdt vast aan het milliard, waar mede de belastingen vanuit budgetair oogpunt verlaagd zouden kunnen wor den. Het blad heeft zelfs nog een paar honderd millioen als speling genomen als stootkussen, zowel voor tegenval- i Iers als voor niet te vermijden nieuwe uitgavenposten. Het „beschikbare milliard" is safe en „De Tijd" acht geen grond aanwezig waarom daarop eén korting van 35 pet. zou moeten worden gegeven. „Voor de confrontatie der 1050 mil lioen van „De Tijd" en der 700 mil lioen van „Trouw" met dc realisatie cijfers is het nóg te vroeg, maar aan gezien „the proof of the pudding is in the eating", nodigen wij reeds bij voorbaat „Trouw" uit op dit festijn", schrijft het blad. Wij hopen, dat „De Tijd" gelijk krijgt, want voor 350 millioen kan het een aardig festijn worden. Voor het overige is het voor dr. Hommes van belang, dat „De Tijd" in dit artikel ook het volgende schrijft: „Ter vermijding van misverstand stellen wij er prijs op te verklaren, dat dit probleem geheel losstaat van beoordeling der in het verleden ge voerde fiscale politiek. Nimmer heb ben wij gesteld, dat de K.VJP. zich aan het voeren van socialistische be lastingpolitiek zou hebben schuldig ge maakt en wij denken er evenmin aan de A.K.-partij een zodanige betichting naar het hoofd te slingeren." Zou dr. Hommes, die immers zeide, zich maar aan zijn deskundige coali tievriend te houden, nu zijn oordeel niet willen intrekken? Het bestuur van de Nationale Organi satie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs belegt op Dinsdag 31 Mei en Woensdag 1 Juni een conferentie voor jonge en a.s. onderwijzers. Het woord wordt gevoerd door de beer E. van Ruller over ..Waarom christe lijke politiek?" en door mr, A. B.' Roosjen over ,,De onderwijsnota .van minister Cals". De conferentie wordt gehouden ia het Zendingscentrum te Baarn. De Prawda koos gisteren de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken. John Foster Dulles, tot haar voor naamste mikpunt. Het blad zette zijn critiek op de Verenigde Staten voort in een serie artikelen over de wereld- In een rede op een gisteravond in Birmingham gehouden verkiezingsbijeen- komst zei premier Sir Anthony Eden daarmee hun éigen handelsbelangen te J nt Val ha VS* Kiln lawal AAti ïrmpénnnn. JS-h aw problemen, die tijdens de conferentie! van de Grote Vier ter tafel gebracht' zuilen worden. In een bericht uit Wenen wordt ge zegd, dat de Amerikaanse oliemaat- schappijen Oostenrijk geplunderd heb ben. Een artikel uit Parijs handelt I over de NAVO en de Westduitse her bewapening, die door de Russen be titeld worat als „de wrekende wehr- mac'nt, die door de Verenigde Staten ter wereld is gebracht". De scherpste critiek wordt echter geleverd in een artikel, waarin wordt gezegd, dat John Foster Dulles, zijr. broer Allen Dulles, de chef van de Amerikaanse centrale inlichtingen dienst en W. Averell Harriman, de gouverneur van New York plannen be- j ramen om de communistische volksre- publieken van Oost-Europa onder het I Amerikaanse juk te brengen, teneinde I dat hij. zo hij zijn land zou vertegen woordigen op een bijeenkomst van de Grote Vier „ruimschoots de lijd" wilde hebben voor zijn besprekingen, Er wordt in dit verband aan herin nerd dat president Eisenhower verleden week verklaarde een tijdbestek van niet meer dan „twee of drie dagen" voor besprekingen-op-de-top wenselijk te ach ten. En gisteren noemde het blad van de Russische communistische partij Praw da het „onmogelijk" resultaat te bereiken wanneer een conferentie tussen de hoog ste leiders van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië. Frankrijk en de Sow- jet-Unie maar twee of drie dagen zou duren:' HP OEN de 41-jarige schilder G. L. uit IJniuiden op Zaterdag 12 Maart j.l. na enkele halsbrekende toeren een groot warenhuis' aan de Kalverstraat te Am- ,.,A1 „Aiivnrvnr Divriri)lslerto was binnengeklommen, had hij COLLABORERENDE, li AA IV I LIC het zich gemakkelijk gemaakt. Links -1 I ij I v i l> iiPri.'l irrn (rechts jiakte hij wat van zijn gading IJl JAAR UrCELLOD |was deed de buit in een koffer uit de (Van een nnzer verslaggevers) (rijke voorraad en legde zich ter ruste De bijzondere strafkamer van «ei^p een geïmproviseerd bed van dwei- Amsterdamse Rechtbank heeft lieden- Jen, terwij! hij een wekker uit de hor morgen de 55-jarige vroegere Auister-( i0geafdeling op kwart over vijf zett damse bankier O. K. (thans Duitser en j (>nl jesen die tijd te laten wekken a _U T :n„V,ia«i.taini irornnr. woonachtig in Liechtenstein) veroor deeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van voorarrest (2 jaar en 300 dagen). De bijzondere strafkamer achtte het ten laste gelegde op een enkel punt r.a bewezen, namelijk dat R zich gedu rende de oorlogsjaren herhaalde malen heeft schuldig gemaakt aan het ver kopen van voor tientallen mtllioenon guldens aan effecten uit Nederland aan het buitenland ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel. De recht bank heeft in haar vonnis bovendien bepaald dat aan R. gedurende zijn leven de bevoegdheid moei worden ontzegd om een leidende of adviseren de functie te bekleden ais bankier of effectenhandelaar. De Officier van Justitie, mr. W. P. Bakhoven, had veertien dagen geleden vier jaar gevangenisstraf met aftrek tegen dc bankier geëist Lang gewacht. De Fransman Scra- phin Pruvost uit Siracourt bij Arras heeft 85 jaar gewacht op de medaille voor moed, getoond in de Frans-Duitse oorlog van 1870. Dezer dagen heeft hij de onderscheiding eindelijk gekregen: ter gelegenheid van zijn 106e verjaar dag. en het gebouw ongestoord te verlaten. Hij sliep evenwel dor zodat hij op Zon dag gewekt werd door het daglicht. Hij besloot die dag in het warenhuis door te brengen, deed zich te goed aan worstjes, kaas. bonbons en limonade en zette tegen de middag op het kantoor de radio aan. waarnaar hij ongestoord kon luisteren. Eerst tegen de avond ver liet hij het warenhuis met de buit: 175 horloges. 130 paar nylonkousen en on derjurken. De Eerste Kamer is bijeengeroepen voor een vergadering op Woensdag 1 Juni 's middags te half twee, met voort zetting, zo nodig 's avonds. De agenda vermeldt de volgende wets ontwerpen: Wijziging van de wet beperking cu mulatie pensioen en inkomsten. Vast stelling van de begrotingen 1953 en 1954 van Nicuw-Gttinea. Bevestiging van het besluit bewindsregelmg Nieuw-Guinea en vaststelling van een „tariefwet Nieuw- Guinea". Vanochtend moest de man zich voor deze inbraak voor de rechtbank te Am sterdam verantwoorden. Tevens waren hem nog andere grote diefstallen ten laste gelegd. De verdachte was 14 maal veroor deeld voornamelijk wegens diefstal door inkltmming en had totaal ruim 16jaar in de gevangenis doorgebracht. Vier jaar met aftrek eiste de Officier van Justitie tegen hem. nadat hij de ..enor me gemoedsrust" had gelaakt waarmee de man zijn misdrijven had gepleegd. Het geïmproviseerde bed m het Amster damse warenhuis was de man tenslotte noodlottig geworden. Met behulp van roken, was de man opgespoord. De rechtbank zal 7 Juni vonnis wijzen. Men verwacht, dat Krisjna Menon. de Indische vertegenwoordiger bij de V.N., die juist besprekingen met premier Tsjou en Lai van communistisch China heeft gevoerd, in het begin van de vol gende maand naar Washington gaat. Menon wilde in Peking bijzonderheden verkrijgen over het aanbod van Tsjou en Lai om directe onderhandelingen met de V.S. te voeren. Volgens nlet-otficiêle berichten te Wash ington is te Peking een ,.Plan-Menon" voorgelegd voor het tot stand brengen van een samenkomst van Amerikaanse en Chinese leiders. dienen. De Christelijke Bedrijfsaroepencentralel heeft gisteren in Den Haag' vergaderdl met de vakgroepbesturen en Vertrouwens-I mannen van de vissers uit Scheveningen.l Katwijk. Vlaardingen. Noordwijk enl IJmutden. De vergadering stelde de vol-| gende uitspraak vast: ..Nu het college van rijksbemiddelaars j uitspraak heeft gedaan inzake het graai- loon en het garantieloon, is elke dag langer staken spelen met de belangen van I de vissers. De vergadering doet een be-l roep op alle vissers, die verhinderd wer-| den aan het werk te blijven, nu de ar beid weer te hervatten en zich vool'l monstering beschikbaar te stellen". P ROTE stagnatie is Maandag in de Engelse zeehavens ontstaan tengevolge van de staking der havenarbeiders in verband met een bittere vete tussen de vakverenigingen onderling over het recht om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Reeds lagen tal van schepen met voedsel in de monding van de Theems zonder dat zij gelost werden en regeringsambtenaren waarschuwden, dat de vitale exporthaiidel van het land zou worden ver nietigd als de staking voortgang zou vinden. Meer dan 18.000 havenarbeiders in Londen, Manchester, Huil en Liverpool-Birkenhead en enkele kleinere havensteden her en der in het land hadden het werk neergelegd. Dertigduizend arbeiders bleven aan het werk. maar door het uiteenvallen van de werkgroepen waren vele ploe gen niet in staat haar normale taak te verrichten. In totaal waren in de vier havens 174 schepen ofwel onderbezet ofwe! geheel van werkkrachten verstoken. Premier Eden hield in zijn landhuis in Chequers voortdurend contact om de ontwikkeling van de staking te kun nen volgen. Zowel Labour- als Conservatieve dag bladen zijn ae regering bijgevallen door de havenstaking als „rustverstorend" te veroordelen. De stakende havenarbeiders zijn le den van de National Amalgamated Ste vedores en Dockers Union (NASDU), die beweert 17.000 leden in de vier ha vens te tellen. De organisatie vraagt volledige er kenning als onderhandel:ngsgemachti«- oe met werkgevers in de havens. Thans is alleen ae reusachtige Transport and pegeral Workers Union ITGWU) er kend, die de grote meerderheid van de bijna 100.000 havenarbeiders in het land onder z:cb heeft De staking van gisteren vormde het hoogtepunt van eer. strijd van enkele maanden tussen de beide vakverenigin gen om controle te krijgen over de havenarbeiders. In een uiterste poging om de spoor wegstaking af te wenden, had de mi nister van Arbeid, Sir Walter Monck- ton, gisteren een bespreking mei de leiders van de Britse transport-com missie, die de spoorwegen, welke in handen van de staat zijn, bestuurt, en mei vertegenwoordigers van het Ver bond van Vakverenigingen (TUC), 'aama bracht hij verslag uit aan Eden. De spoorwegmannen, die met staking iyfisen vragen hogere lonen om het geldelijke verschil te houden, dat hen van minder geschoolde spoorwegarbei ders onderscheidt. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1