De eerste fase door H. M. Dr. Kortenhorst de Koningin ontvangen Ontploffing in leiding bij Philips in Eindhoven Dulles Duitsland af Dr. J. Schouten sprak over contributieverhoging meuive fase Kabinetscrisis in een Grote verbazing in politieke kringen, zelfs K.V.P. Geen Eli Weer oorlog tussen Diem en Hoa Hao-secte on komst Keorganisatie aan de orde Mr. Be ven naar Soestdijk Dr. Kortenhorst rapporteert Vlammen sloegen uit de grond Met machtiging van Eisenhower Saigon met blok kade bedreigd? Deense arts schoot 4 personen neer Morgen Britse verkiezingen Grote Vier moeten nieuwe wegen zoeken Haringvissers gaan monsteren Verkeerstelling op 2de Pinksterdag Maliknaar Moskou WOENSDAG 25 MEI 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 3083 V' CENTRALEN CONVENT A.R.P. 1 Weerbericht - Fransen willen grondwet wijzigen Hij had Vrijdagmorgen, vertelde hij, het Amerikaanse stand punt uiteengezet aan ambassadeur Krekeier. Een politiek van neu traliteit is ongeschikt voor een land als Duitsland met zijn 70 mil- lioen inwoners, strategische ligging en grote hulpbronnen. Dulles kon niet geloven, dat iemand in ernst kon menen, dat de Duitsers geroepen zouden zijn een neutrale rol te spelen. Havenstaking duurt voort Botterdam; Witte de Withstraal 30 Telef. 315709 t4 L.> Postbus 11!2 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 Zaterdags 17—18 uur; Telctoon 15709 ■s-Gravanhage: Huegensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel, 111892 - Adm. Tel. 314402 Klaehlondienst 18.30—19.30 u Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<b Telefoon 67882 ^bR°7S e^rl'\-S-riJ4ccent per w;cpk J -•2G per maand". f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: G'. A. HEl'XI.VG en Mr. K. VAN HOUTEN TtOtUtA Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. DROOG. Droog iveer met over het algemeen weinig bewol king. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost, later ruimend naar Zuidoost. Tamelijk koude nacht. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag, in de Zuidelijke provincies echter iets hogere. ZON* EN* MAAN* 26 Meizon op 4 33, onder 20.44; maan op 9.40, onder 0.12. WAT algemeen vermoed werd bleek werkelijkheid. De Koningin heelt verleden week dr. Drees verzocht een rapport uit te brengen over de vraag of de mogelijkheid zou bestaan van een aanblijven van het demissionnaire kabinet met uitzicht op overeenstem ming met de Staten-Generaal over het verder te volgen huurbeleid. De heer Drees heeft Maandag jl. -aan de Koningin meegedeeld, dat daarvoor z.i. geen voldoende politieke grondslag bestaat. De strekking van deze mededeling is duidelijk. Zij houdt in, dat naar de mening van dr. Drees de vier partijen, waarop het kabinet steunt, het over het huurbeleid niet eens zijn en het op korte termijn niet eens kunnen worden. Nu is dit op zichzelf geen nieuws. Dat was nl. by de behandeling van de Huurwet in de Kamer reeds gebleken. Toen bleek dat geen enkele partij in genomen was met het ontwerp-Huur- wet. Niemand bleek er zelfs ook maar een goed woord voor over te hebben. Maar toen m de loop van dat debat de kabinetskwestie werd gesteld, kwamen de leden der Kamer voor de vraag te itaan, wat zij belangrijker achtten: da aanvaarding van de Huurwet of de val van het kabinet, die zou meebren gen het uitstel van tal van belangrijke zaken, waaronder om te beginnen de belastingverlaging per 1 Juli a.s. en die zou meebrengen het verbreken van de brede basis, waarop het kabinet steunde. Van socialistische zijde is in de Kamer opgemerkt, dat dit allemaal niet behoefde, dat de keus tussen de twee mogelükheden er niet behoefde te zijn. Immers, het kabinet zou de verwerping van de Huurwet kunnen slikken en dan gewoon verder gaan. Maar het beslissende punt was, dat het kabinet dit standpunt niet innam en op het ogenblik, dat dit vaststond, stond men dus wel voor een keus, nl. of aanvaarding van de Huurwet of de val. van het kabinet. Op het ogenblik, dat het zo stond, kon geen lid der Kamer meer vol houden, dat hij alleen de Huurwet op haar innerlijke waarde beschouwde en daarnaar zijn stem bepaalde. Hij moest daarbij de politieke gevolgen mee voor zijn rekening nemen en zal die cok stellig In zijn overwegingen hebben betrokken. De meerderheid van de Kamer heeft teen gekozen voor verwerping van de Huurwet en voor d« val van het hebioet, met alle gevolgen van dien. HET onderzoek naar de mogelijkheid tot aanblijven van het demission naire kabinet met uitzicht op overeen stemming met de Staten-Generaal over het verder te volgen huurbeleid had dus betrekking op twee zaken. Het had betrekking op de vraag in hoever de betrokken partijen de brede basis wensten te handhaven en in hoever er door een of meer partüen concessies zouden kunnen worden gedaan ter zake van haar standpunt met betrekking tot het huurbeleid. Nu moet hierbö in het oog worden gehouden, dat er in de Tweede Kamer ten aanzienlijke meerderheid was voor wn algemene huurverhoging van 10 waar dal de socialisten als minderheid ten daarvan afwijkend standpunt in namen. D« vraag was dus of de socialisten bereid waren water in hun wijn te doen. Want het was niet denkbaar, na alles wat er gebeurd is, om te ver wachten, dat de meerderheid in de Kamer voor de minderheid zou gaan bukken. En er was ook geen aanleiding om tt verwachten, dat het kabinet het •enmaal ingenomen standpunt zou ver loochenen. De vraag was dus of de socialisten het voortbestaan van de brede-basis- politiek afhankelijk zouden maken van het feit of zij in zake de huren hun zin zouden kunnen krijgen. Uit het feit, dat dr. Drees met een negatief antwoord bij de Koningin ge komen is, moet worden afgeleid, dat de socialisten dat inderdaad gedaan heb ben. Zü hebben zich op het standpunt gesteld: wij moeten onze zin hebben en anders vliegt het kabinet de lucht in. De socialisten zijn dus op het stand punt blijven staan, dat zij reeds in de Kamer hadden ingenomen. -O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT H. M. de Koningin heeft Maandag avond dr. L. G. Kortenhorst, voor zitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ontvangen om in lichtingen in te winnen over dt mo gelijkheden tot oplossing van de crisis. De heer Kortenhorst heeft gisteren aan H. M, rapport uitgebracht, aldus deelt het kabinet der Koningin mede. De Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdag met 404 tegen 210 stem men haar goedkeuring gehecht aan een door alle fracties met uitzondering van de socialisten en communisten ingedien de motie, waarin wordt aangedrongen 035 het wijzigen van de grondwet wal betreft 1. het stemmen over vertrou wenskwesties en moties van afkeuring: 2. de procedure betreffende het ontbin den van het parlement; 3. de organisa-, tie van de Franse Unie en 4. de wijze j (Van onze parlementaire redacteur) IN POLITIEKE kringen heeft men zich verwonderd over het optreden van dr. Kortenhorst in de kabinetscrisis. Het is bekend dat de voorzitter van de Tweede Kamer in de kringen van de K.V.P. een eigen schaats rijdt en met name tegenover de eisen van de P.v.d.A. een vee] soepeler standpunt inneemt dan prof. Romme. In de Volkskrant van gistermorgen stond nog een lang artikel van zijn hand waaruit dit duidelijk was te lezen. Hij is typisch een man van lijmen en krammen. Men neemt aan dat hij op verzoek van H. M. de Koningin gisteren geprobeerd heeft het bestuur van de K.V.P.-Kamerfractie onder leiding van prof. Romme waarmee hij gistermorgen in de eerste commissiekamer van de Tweede Kamer heeft geconfereerd mee te krijgen voor het voorstel van de socialisten dat dr. Drees gisteren in de kabinetszitting te berde heeft gebracht en dat met name door de demissionnaire K.V.P.-ministers was .verworpen. Met geen van de fractie-voorzitters I standpunt heeft ingenomen tegenover EEN hoofd ener christelijke school beklaagt zich over het feit, dat de pers verslagen geeft van terechtzittingen, waarop onderwijzers terechtstaan van wege het feit, dat zü leerlingen een pak voor de broek of een draai om de oren hebben gegeven. Dergelijke verslagen zijn, zo zegt hij, ook al wordt de onderwijzer vrij gesproken, ondermijnend voor het gezag van de onderwijzer in het algemeen. Wy zijn het met de klacht eens en zullen voortaan van dergelijke terecht zittingen tenzg het om abnormale en volkomen onduldbare handelingen gaat geen verslagen opnemen. Wij zijn er geen voorstanders van, dat de lichamelijke tuchtiging op de scholen regel wordt. Maar een flink pak voor de broek of een draai om de oren kan onder be paalde omstandigheden een jongen tot zegen wezen. Bri wy willen op dit punt de onder wijzers in de uitoefening van hun taak niet nodeloos hinderen. De opvoedkunde van Eli is de onze niet. het tot dusverre onbekende socialisti sche plan als de demissionnaire K.V.P.- ministers en dat men met de interven tie van de heer Kortenhorst helemaal Reacties uit K.V.F.-knngen wijzen er. niet gelukkig is. Vooral niet omdat uit van de andere partyen die het kabinet Drees steunden, lieeft dr. Kortenhorst gisteren nl. contact gehad. van het aanbrengen van grondwetswij-j op dat het bestuur van de Kamerfractie 1 dit plan nog steeds blijkt dat de P.v.d.A. zigingen, i van de K.V.P. hetzelfde afwijzende vrijwel volledig haar zin wil hebben. Dr. Kortenhorst heeft gisteravond aan H.M. de Koningin gerapporteerd. Men neemt aan dat de eerste phase van de kabinetscrisis, waarin gepoogd is het demissionnaire kabinet Drees alsnog te doen aanblijven, beëindigd is en dat thans een formateur of informateur zal worden aangewezen uit de kringen van de partijen, die de val van dit kabinet hebben veroorzaakt. Zekerheid hieromtrent bestaat niet. want H.M. de Koningin heeft haar vol- Gisteroclileml arriieerde op het vlieg- leld Valkenburg </e minister-president van Thailand, maarschalk Pihoe! Sonogram Maarschalk Songgrttrir, die vergezeld tvas tan zijn echtgenote, tvertl door minister Luns en echtge note op her vliegveld verwelkomd. De minister-president brengt een driedaags bezoek aan Xederltmd. Gistermorgen bezorht hij <lr. Drees, I ttndnag zal het echtpaar Songgram de lunch up het paleis Soesldijk gebruiken. gende stap in de kabinetscrisis nog niet j spoorwegstaking niet kunnen wegne- openbaar gemaakt. imen. In het kleine plaatsje Mershuin in Kenty truk gisteren de doop van 't dochtertje vuil lord en lady Brabonrne veel belangstelling. Het dopeling/je had nl. ah peetvader honing Gustnuj tan '/lieden. Lady Brabonrne, is de oudste dochter van graaf en gravin Mnunlbatlrn. /ij is 'n nicht 1 art koning Gustaaj, tviens iroutv, konin gin I.ouise, een zuster is van graaf Moiuitbullen, Op de jota staan van links nuar rechts: gravin Mountbatten, koningin Louise tan tredenkoning Onstaaf, graaf Mn/uitbuiten fop de achtergrond), lady Brabonrne met haar baby, de Markiezin van Sligo (groot moeder 1 an lord Brabonrne) en lord Brabonrne. l'oorop staan de twee oudere zoontjes vim lord en iuily Brabonrne. r~J 7 Jhuis overgebracht, namelijk drie vrou- jeiieib UC'LVOlICl-eII fwen, twee mannen en twee kinderen. Na O (behandeld te zijn konden vijf hunner naar huis worden teruggebracht. Een Kort na half drie gistermiddag heeft vrouw, die een beenbreuk had opgelopen, zich te Eindhoven een aantal ontplof- en een man met brandwonden werden fingen voorgedaan, als gevolg waarvan in het ziekenhuis opgenomen. Als ge- TA E Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren met speciale machtiging van president Eisenhower mei nadruk de idee van een neutralisatie van Duitsland van de hand gewezen. Dulles voegde er aan toe, dat dit zowel voor West-Duitsland als voot een eventueel verenigd Duitsland geldt. Naar aanleiding van de onzeker- -e-rLv v i beid aangaande de opmerkingen, welke Eisenhower de vorige week op «en woordigers van de vakbond en van de persconferentie gemaakt had, zei Dulles op een persconferentie, dat de aai? de sluw£ regering in Bonn officieel van het Amerikaanse standpunt op de hoogte is gesteld. Ook het gisteren tussen verlegen- eind kunnen maken doorsstaking in vijf grote Britse ha- vens en heeft de dreiging van een DIT la voor de P.v.d.A. een moeilijk in den lande verkoopbare zaak. Want wat zij moeten verkopen is dit: wy hebben Drees aan de dijk gezet. Het ii dan ook "een wonder, dat men van socialistische zijde nu de meest vreemdsoortige redeneringen hoort verkondigen om dit te bedekken. Men zoekt nu zondenbokken elders. De heer Vermeer, geïnspireerd door een radio rede van de heer Romme, werpt de schuld op de K.V.P. Maar als de K.V.P. schuld heeft, dan heeft ook zeker dr. Drees schuld, die het door de P.v.d.A. verworpen Huurwetje aan vaardde en de kabinetskwestie steldei Achter dit alles ligt de pretentie van de P.v.d.A. om aan anderen, die een meerderheid vormen, de wet voor te schryven. Onder de leiding van dr. Drees had de P.v.d.A. tot dusver aan deze verkeerde neiging weerstand weten te bieden. Maar nu op een on beraden ogenblik, verleden week, de heer losgebroken is, schijnt men hem tiet wr er te hebben kunnen vangen. De politieke crisis wordt hierdoor zeer moeilijk. Dat is de conclusie, die wij na de eerste fase hebben te trekken. OLGENS niet-officiële berichten die Dinsdag in Saigon zijn ontvangen, bestaal de mogelijkheid, dal deze week in het gebied ten Zuidwesten van Saigon een oorlog zal uitbreken tussen het natio nale leger van premier Ngo Dinh Diem en het particuliere leger van de Hoa- Hao-secte onder bevel van generaal Ba Cut. Het nationale leger heeft ongeveer 7.000 man laten overbrengen naar het gebied ten Zuidwesten van Saigon, een moeilijk begaanbaar gebied van rijstvelden, v aar volgens militaire meldingen ongeveer 37.000 man van Hoa-Hao zijn samenge trokken. Volgens een hardnekkig gerucht zouden de troepen van Ba Cut. in samenwerking met het particuliere leger van de Binh Xoeyen van plan zijn vandaag een blok kade van Saigon te beginnen. Uit gewoonlijk betrouwbare bron werd vernomen, dat premier Diem aan gene raal Ba Cut en de politieke leider van de Hoa Hao. generaal Tran van Soai. ruim dertien millioen gulden heeft aan geboden in ruil van steun van hun troe pen aan zijn regering, doch dit aanbod was afgewezen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Dinsdag m Londen verklaard, dat ae Britse regering de uitnodiging van premier Diem voor een conferentie tuisen Frankiijk. Groot-Brittannië, de Verenigde Politiepatrouilles in Kopenhagen wa ren gisteren op jacht naar een arts, die volgens de politie vier personen had neergeschoten. Twee mannen en een vrouw zijn terstond overleden, ter wijl het vierde slachtoffer, een andere vrouw, ernstig werd gewond. De voort vluchtige schutter was Gunnar Kelstrup. een 44-jarige arts in Kopenhagen. Ver volgens was hij met grote spoed m een taxi uit de Deense hoofdstad vertrok ken. Zijn slachtoffers waren: zijn 40- jarig. niet meer met hem samenlevende vrouw, haar moeder, zijn secretaris en een nog onbekende man. De politie heeft dr. Kelstrup niet kunnen arresteren. Voordat het zover kwam, had hij zich zelf met een revolver van het leven beroofd. Staten en Zuid-Vietnam ter bespreking van de toestand in Indo-China heeft aan vaard. Morgen worden de Britse verkiezingen gehouden. Op het spel staan 630 zetels van het Lagerhuis. De partij, die de meerderheid krijgt, zal een minister president aanwijzen, die een regering zal vormen. Op het ogenblik regeren de conservatieven onder minister-president Anthony Eden het land met een meer derheid van 19 zetels. In elk van de 630 kiesdistricten wordt door de stemgerechtigde Britten een afgevaardigde naar het Lagerhuis ge kozen. Niemand stemt op de leider van de conservatieve partij Eden, de leider van de iabour-partij Clement Attiee of de leider van enige andere partij, tenzij hij woont in het district, dat die leider in het huis wenst te vertegenwoordigen. In geheei Groot-Bniannië wonen 34.852.471 stemgerechtigden, maar het totale aantal uitgebrachte stemmen telt niet mee bij de vaststelling van de winnaar van de verkiezingen. De stembureaux zijn open van 7 tot 21 uur iNed. tyd>. De eerste uitslagen worden om 22 uur 15 iNed. tijd 1 verwacht. zeven personen werden gewond. De ont ploffingen vonden plaats in een onder grondse iciding van zuurstof, welke van de Philips glasfabriek loopt naar de Philips fabriek aan de Emmasingel. Op dertien piaatsen deden zij zich voor, voornamelijk in de straten, waardoor gaten van ongeveer twee meter door snee ontstonden. Op de Mathildelaan liep een vrouw mei een kinderwagen, toen plotseling een steekvlam uit de grond sloeg. De kinderwagen werd ondersteboven ge worpen. doch de baby kreeg geen let sel. De vrouw daarentegen kreeg brand wonden aan de benen. Op een andere plaats op de Mathildelaan werd een vrouw met een kind gewond, toen vlak bij haar een ontploffing optrad. Binnen de poort van de glasfabriek werd een arbeider gewond. Door de kracht der explosies, welke met een zware knal gepaard gingen, werd ook op verschei dene piaatsen de waterleiding gebroken, zodat de vlammen weer door het uit stromende water gedoofd werden. Van verscheidene huizen werden ruiten ver nield. De oorzaak der eigenaardige ont ploffingen kon nog niet worden vastge steld. In totaal werden zeven personen met verwondingen naar het Binnenzieken- volg der explosies ontstond ook een breuk in een gasleiding tengevolge waar- van even stagnatie optrad in de fabriek voor televisiebuizen van Philips. Ook het Philipsontspanningsgebouw kwam zonder gas te zitten. Dulles noemde de missie van pre mier Boelganin en Chroestsjew n$ar Belgrado een „nederige pelgrimage" om een scheurmaker van het Sowjet- communisme te eren. Dulles verwachtte, dat deze missie de onrust en de eisen voor vrijheid inde Sowjet-satellietstaten nieuw voedsel zal geven. Hij zou ten hoogste verbaasd zyn, in dien de critiek in de Prawcia op de voor bereidingen van een conferentie van de staatsleiders der Grote Vier bedoeid was om het doel van die conferentie te wijzigen. De resultaten van deze verkeerstel ling worden na afloop van de andere verkeerstellingen, waarvan de laatste op 7 October zal worden gehouden, verwerkt volgens normen en formules, die de 1" landen zijn overeengekomen. Dan ook zuilen vergelijkbare cijfers worden opgesteld. De Centrale Bond van Werknemers in! het Transportbedrijf heeft tijdens een1 De veikeerstellmg op Tweede Pmk- Dinsdagavond in de dierentuin te 's- .sterdag zal onder meer worden ge- Gravenhage gehouden vergadering be- j houden op de Vechtbrug te Muiden. sloten, de actie niet voort te zetten. Aan, op de pont te Velz.cn, op de Afsluit- de leden werd geadviseerd zo spoedig dnk. op de Hoornbrug by Ypenburg, mogelijk te monsteren. op enkele plaat-en m de omgeving van In Katwijk wordt, zo vernemen wij. 1 Amsterdam, op de weg Rotterdam druk gemonsterd, zodat naar men vei- Gouda nabii Hillegersberg. op de weg wacht tegen de middag de eerste vissers's-GravenhageGouda nabij Zoeter- m IJmuiden zullen aankomen. N'og in de meer. op de weg door de Haarlem loop van deze middag circa hall vier,nrtermeev en op de weg tus.-en zullen de eerste schepen zee kiezen, om- Leeuwarden en vraneker. dat de reders hebben besloten dat wie het eerst komt het eerst maait en dus niet de gehele vloot tezelfdertijd uit vaart. In Vlaardingen wordt, 1111 de staking bij de haringvisserij is beemdigd. met man en macht gewei ki om de schepen zo snel mogelijk vaarklaar te kriigen om de jacht op de Hollandse nieuwe te kunnen beginnen. Zo kon vanmorgen om tien uur reeds de VL 97, „Prinses Julia na''. schipper A. van Hoon, van de N.V. Doggermaatschappij de Koningin Wilhel- minahavon te Vlaardmgen uitstomen. De meeste vaartuigen zullen wel eerst morgenochtend in de vroegte uilvaren. Op Tweede Pinksterdag zal da dienst van Rijkswaterstaat op ongeveer 60 plaatsen in ons land verkeerstellingen houden. Deze tellingen geschieden ais onderdeel van de internationale ver keerstellingen, waartoe dit jaar 17 landen van Europa hebben besloten. Op zeven verschillende dagen van dit jaar zullen de tellingen geschieden, doch Tweede Pinksterdag is aange wezen voor de bijzondere verkeersle!- j ,t ach?31 dan Sen lopverkeer wordt 1 Comité met betrekking tot de opbouw vöïw*v"., van ,)e partij verre de voorkeur geeft DE VOORSTELLEN tot reorganisatie der A.R. Partij, in October van het vorig jaar gepubliceerd hebben in het algemeen een gunstig onthaal gevonden. Nadat de kiesverenigingen in de gelegen heid gesteld waren er kennis van te nemen en suggesties te doen, heeft het centraal comité de voorstellen, zij he' op bepaalde punten wel belangrijk gewijzigd, aanhangig gemaakt Op die voorstellen zijn ongeveer 400 amendementen ingediend. Een aantal daarvan Is door het Centraal Comité overgenomen en de aldus gewijzigde voorstellen kwamen vandaag aan de orde op het Centrale Convent der partij, dat te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Weten schappen werd gehouden. Dr. J. Schouten sprak een woord van welkom, in het bijzonder tot mr. J. C H, Unie weet men hoe men er over öer.kt. Daarvoor is geen motie of reso lutie nodig. Hierna werd overgegaan tot Partij moet worden bevorderd. Dit is de algemene gedachte van het Centraal Comité, daartoe moet al het nodige worden gedaan. Het Centraal Comité is nu het ge voelen toegedaan dat nu op de Deputa- tenvergadering geen motie of resolutie moet worden gedaan. Daarmede wordt de zaak in de gegeven omstandigheden niet op de beste wijze gediend. In de Algera, minister van Verkeer en Waterstaat. In zijn inleidend woord wees spreker erop, dat het Centraal de arfikelsgewijze behandeling van de voorstellen Dulles verwacht eind van de maand de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken Molotow en de ministers van Buitenlandse Zaken van Groot Britannië en Frankrijk te ontmoeten op de her denkingsbijeenkomst der Ver Naties in San Francisco. Hij zei, dat zij daar waarschijnlijk verdere informele bespre kingen zuilen hebben over de conferen tie van de Grote Vier. De minister deelde mede. dat Molo tow in Wenen had medegedeeld dat zijn regering een positieve houding innam tegenover de westerse plannen voor een ontmoeting der Grote Vier. Zodra de Westerse "mogendheden het over een gunstige tijd en plaats zullen zijn eens geworden, zullen zij de Russen een sug gestie doen. Op vragen van journalisten, naar aanleiding van critiek van de „Prawda". op het Amerikaanse standpunt ten aan zien van de plaats en de duur van de conferentie en de te bespreken kwes ties, verklaarde Dulles, dat de bijeen komst een poging zal zijn om nieuwe wegen te vinden die leiden tot oplossing van sommige wereldproblemen. Hij geloofde niet, dat in de beschik bare tijd vraagstukken die reeds jaren op een oplossing wachten, in enige da gen tïjds zullen kunnen worden opge lost. „Wat nu nodig is, is een nieuwe stoot en een nieuwe geest voor bespre kingen die wellicht op lager niveau tot regelingen zullen leiden". Dulles hoopte, dat dit het resultaat van de voorgestel de conferentie zou zijn. De planologische diensten van enkele provincies, alsmede enige gemeente besturen zullen op Tweede Pinksterdag bovendien enkele verkeerstellingen houden, waarbij vooral voor ogen staat een stroom van het verkeer met het oog op recreatie te onderzoeken. Leuxe. Functionarissen die de lei ding hadden van een wedstrijd in het maken van leuzen voor veilig verkeer in Morgantown (Ver. St.) kregen de volgende inzending; „Geef de sleuteltjes van uw auto nooit aan uw vrouw". aan ht fderatieve karakter. In het najaai zal een tegelmg aan de orde komen voor de candidaatstel- hng voos de verkiezing tot leden der; Tweede Kamer. Het was niet mogelijkj die regeling ook nu leeds te behande len Regeling van de candidaatstelling vooi de Eerste Kamer is wel nodig, doch hier liggen nogal moeilijkheden en het was mei te voorzien dat die rege ling haast had. omdat zij toch niet in hel jaar 1955 zou kunnen gelden In elk geval wordt gehoopt, dat de voorstellen tijdig aanhangig worden gemaakt. Wil men werkelijk de reorganisatie van de partij, dan moet de partij ook over fifnancten kunnen beschikken. De «organisatiecommissie meende dat he zou moeten komen tot een verhogin. van de afdracht aan hei Centraal Comi té tot 2.— per hd per jaar. Het Cen traal comité zal aan de Deputatenver- gadermg voorstellen de contributie-af dracht met ingang van 1 Januari 1956 te brengen op 2.50 met uitzondering van gehuwde vrouwen waarvan dc man ook lid is In dit geval zou de contrl butic op 1.— per jaar worden ge steld. Spieker heeft steeds op het stand punt gestaan dat de samenwerking in het bijzonder tussen C. H. Unie en A. R Jacob Malik, de Russische ambassadeur in Londen, is naar Moskou teruggeroe pen voor overleg intake de voorgesteld* Vier Mogendheden-ccnfereittie. Verwacht wordt, dat de Russische am bassadeurs in andere belangrijke hoofd steden, zoals Washington en Parijs, even eens spoedig naar Moskou zullen vliegen. Molotow, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft de gewoonte zijn voornaamste ambassadeurs naar het Kremlin te roepen als een internationale conferentie aanstaande is. De Sowjet-Unïe heeft informeel de Westelijke uitnodiging tot een conferentie op hoog niveau aanvaard, doch een defi nitieve goedkeuring is nog niet van het Krimhn ontvangen. Ook omtrent duur. plaats er. tijdstip van samenkomst is nog niets zeker. (Van onxc parlementaire redacteur) Hedenmorgen heeft de minister van Buitenlandse Zaken. mr. Beven, de Nieuw Australische ambassadeur naar Soestdijk vergezeld waar deze zijn geloofsbrieven aan Hare Majesteit de Koningin heeft overhandigd. In politieke kringen in Den Haag acht men het niet uitgesloten dat Ha e Majesteit de Koningin na afloop van deze plechtigheid mr. Beyen heeft verzocht na de mislukte pogingen van de heren. Drees en Kortenhorst om een politieke basis te vinden voor het aan blijven van het kabinet Drees eveneens een poging in die richting te doen. Het gerucht dat in sommige kringen heden ochtend de ronde deed als zou er een mogelijkheid bestaan dat minister Beyen zou worden aangezocht cen zakenkabinet te vormen wordt in dit stadium zeer on waarschijnlijk geacht. Tot haar leedwezen is de Koningin Fl®L het oog op de kabinetscrisis ver- JP r" hedenavond de voorstelling van „Kaïns geslacht", die als opening van de Amsterdamse kunstmaand in de Stads schouwburg te Amsterdam wordt ge geven, bij te wonen. H M. de Koningin ea Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebban evenals prinses Wilhelmina belangrijke bijdra", gen geschonken aan de Stichting 1940— 45 in verband met de laatste openbare inzameling van de stichting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1