Dr. J. Schouten treedt af als voorz. Centraal Comité A.R. Nederlandse nota in zake proces-Jmigschlaeger Wegens drukke werkzaamheden Voorstellen tot reorganisatie vonden gunstig onthaal NIEUWE POGING KABINET- DREES TE BEHOUDEN Reconstructie-opdracht aan mr. Burger gegeven KANSEN LAAG AANGESLAGEN Acties tegen R.M.S. op Ambon ENGELAND ter stembus Opdracht tot Reconstructie •Haagse TROUW-mars met verfrissing Centralen-Convent OP WEG NAAR DE HOLLANDSE NIEUWE PHOENIX DONDERDAG 26 MEI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 30H4 Weerbericht Britse haven staking breidt uit Onverwachte mededeling Dulles waarschuwt Waar en wanneer komen Grote Vier bijeen Ministers over de broodprijzen cN BRITTEN NIET TOEGELATEN Curtis Bennett krijgt geen visum HARINGVANGST IS BEGONNEN Raadsverkiezingen m Losser 'mimtsst DE deelnemers aan de Haagse Trouwmars, die op Zaterdag 11 Juni gehou den wordt, krijgen aan het einde van de geslaagde tocht natuurlijk hun beloning, be staande uit de Tromv-me- daille, of uit de cijfertjes 2 of 3, welke bevestigd moe ten worden aan het lint van de medaille, in 1953 of 1954 behaald. Sisii Twee programs? Casco voor baggermolen thans gearriveerd „Met verbazing heeft de Nederlandse regering kennis genomen van de weigering der Indonesische regering een visum te verstrek ken aan de Britse verdediger Curtis-Bennett en zijn Britse mede werker en van de gronden, die door haar zijn aangevoerd ter moti vering ven dit besluitaldus deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken mede. De Indonesische ambassade te Londen, die deze beslissing bekend maakte, heeft het nodig gevonden het besluit te verdedigen met een uitgebreide verklaring; de hierin gegeven deels onjuiste en deels tendentieuze voorstelling van zaken is, voor zover ter zake doende, door de Nederlandse regering in talloze nota's en eommumqué'sj reeds eerder weerlegd en rechtgezet. - i Advertentie J HALFWEG TEL- K 2907-341 Sastroamidjojo naar Peking vertrokken Botterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klantendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Sr-I5ii cent per ïeek' 2'26 Per maand, b./b per kwartaal Losse nummers 13 cerrt Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEI'.NING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. DROOG EN ZONNIG. Droog weer met weinig bewolking, zwakke tot matige Oostelijke wind. Koude nacht met plaatselijk, vooral in het Noordoosten van het land, nachtvorst Morgen overdag over het algemeen hogere tempera turen dan vandaag. ZON BN* MAAN lt.00, onder 0.33 27 Mei: zon op 4.34, onder 20.45; maan op O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET Centralen Convent der A.-R. partij behandelde gisteren het ont werp gewijzigde statuten der partij. Er waren door tal van centralen en kiesverenigingen een keur van amen dementen ingediend. Die amendemen ten werden bediscussieerd en voorzo ver ze dan later niet werden ingetrok ken of door het Centraal Comité wer den overgenomen beslist daarover straks de buitengewone deputatenver- gadering. Als iets duidelijk is, dan is het wel dit dat de A.-R. partij bij deze aange legenheid een brok interne democra tie heeft tentoongespreid die de par tij haast boven het hoofd groeit. Want de behandeling van zulke sta tuten met hun moeilijke kwesties van redactionele aard en met de compli caties, die amendementen vaak teweeg brengen, is voor een vergadering met honderden aanwezigen haast ondoen lijk. De vergadering heeft er zich door geslagen en dat kwam door twee din gen. In de eerste plaats doordat men hel algemeen in de grote lijnen met deze statutenwijziging eens is. Er rijt: maar weinig verschillen van grote be tekenis aan het licht getreden. En in de tweede plaats kwam dit door de leiding van dr. J. Schouten die in de beantwoording der sprekers, het bewijs leverde doorkneed te zijr in heel de problematiek van deze toch diep ingrijpende statutenwijziging. Van 's morgens 10 uur tot 's avonds vijf heeft de heer Schouten voor - vergadering gestaan op een verst voet en hij stond zijn mannetje! DE grootste gebeurtenis van de dag was echter een mededeling van dr. J. Schouten die hem persoonlijk raakte. Dr. Schouten deed namelijk de verrassende mededeling, dat hij na rijp overleg besloten had om aan het eind van de komende buitengewo ne deputatenvergadering het voorzit terschap van. de partij neer te leggen. Dr, Schouten legt het Kamerlidmaat schap niet neer en blijft dus voorzitter van de A.-R. fractie. Het besluit van dr. Schouten vloeit voort uit het feit dat zijn leeftijd hem noopt zich beperkingen op te leggen. De dubbele functie vergt te veel van zijn krachten. Het is dus zeker nu nog niet de tijd van het afscheid. Gelukkig niet. Aan de A.-R. politiek blijft Schouten lei ding geven. Maar tóch, de zaal werd muisstil toen Schouten, zijn mededeling deed. De A.-R. mannen en vrouwen begre pen, dat hier iets gebeurde dat in de geschiedenis der A.-R. partij toch een periode gaat afsluiten. Sinds de bevrijding kenden wij Schouten op de voorzittersstoel van al le grote A.-R. vergaderingen. Straks zal dat niet meer zo zijn. En dat is toch even een vreemde en nare gewaarwording. Het A.-R. volk zal hem er zeer missen. En degenen, die onder Schouten's leiding aan het A.-R. verzet hebben deelgenomen tijdens de oorlog en die zo zielsgelukkig waren teen hij na de oorlog uit de afschu welijke concentratiekampen terug kwam om zijn plaats aan de kop van de partij in te nemen, hebben er »en extra-beetje moeite mee. Dat mag vandaag In het blad, dat hij in de bezetting mee hielp oprich ten, wel in de eerste plaats gezegd worden. J N de geschiedenis van de A. R. Partij zal het Centralen Convent, *- dat gisteren te Utrecht bijeenkwam, als een bijzonder belangrijke bijeenkomst worden geboekstaafd. Allereerst omdat duidelijk bleek, dat de reorganisatie van de partij algemeen instemming had, al worden op onderdelen tal van wijzigingen voorgesteld, die echter door de Deputatenvergadering merendeels wel niet zullen worden aanvaard. In de tweede plaats, omdat op deze vergadering dr. J. Schouten de mededeling deed, dat hij de dubbele taak van Tweede Kamerlid en voorzitter van het Centraal Comité niet langer naar behoren kan vervullen en dat hij daarom besloten heeft als voorzitter af te treden, zodat de buitengewone Deputatenvergadering van 22 Juni een opvolger voor hem zal hebben te kiezen- |||||||pgj|»| Dr. J. Schouten De Britse havenstaking heeft zich uit gebreid. Er zijn verscheidene honderden stakers bijgekomen, waardoor op nog een dertigtal schepen het werk moest worden neergelegd. Er wordt thans op bijna tweehonderd schepen in de voornaamste Britse ha vens niet gewerkt. Er zijn ruim 18.000 stakers. De mededeling van het aftreden van dr. Schouten als voorzitter van het Cen traal Comité kwam geheel onverwacht bij de discussie over artikel 17 van het nieuwe statuut, bij de behandeling van een amendement, waarin uitgesproken werd, dat de voorzitter van het Centraal Comité, tenzij in zeer bijzondere om standigheden. niet tegelijk voorzitter van de Eerste of Tweede Kamerfractie kan zijn. Discussie over deze mededeling werd niet toegestaan en de vergadering heeft deze dan ook slechts voor kennisgeving] kunnen aannemen. De vervanging van de voorzitter zal nog moeten plaats hebben volgens de (Van onze parlementaire redacteur) UIT de formulering van de opdracht van H. M, de Koningin aan mr. Burger, de voorzitter van de Tweede Kamer-fractie van de P.v.d,A,, blijkt, dat H. M. de Koningin vasthoudt aan de meerder heid van de adviezen die zij de vorige week heeft ontvangen, namelijk te trachten het Kabinet Drees in stand te houden. Wanneer dit de beste weg is dan ligt het voor de hand dat een socialist de opdracht krijgt maar dan spreekt het ook vanzelf, dat de socialisten begrijpen moeten dat zij de meerderheid van het parlement niet onder hun juk kunnen laten doorgaan. Dit begrip lijkt ons bij mr. Burger, niet aanwezig Zijn kansen worden dan ook in vrijwel alle politieke kringen laag aangeslagen. Het staat vast dat de andere par tijen de terugkeer van het kabinet Drees niet kunnen aanvaarden wan neer op het punt van de huurverho ging de socialisten halsstarrig blij ven. De normale weg voor mr. Burger zou thans zijn dat hij zich eerst in verbinding stelt met de fraetievoor- Drie leden van de R.M.S., die zich in een loopgraaf bevonden voor het ge bouw van de provinciale politie te Am- bon, zijn door de mobiele brigade met geweervuur tot overgave gedwongen, al dus is van de zijde van de provinciale politie te Ambon aan F .LA. verklaard. Dit geschiedde 10 Mei. De mobiele bri- Vandaag beslissen de Brit ten of zij voor de volgende vjjf jaar door de Conserva tieven of door Labour gere geerd zullen worden. De stembus zal op deze vraag antwoord geven. Vanavond om 9 uur <Ne derlandse tijd) gaan de stem lokalen dicht. De eerste uit slagen worden omstreeks halfelf vanavond verwacht en als om 4 uur 's nachts de telbureau s worden gesloten zullen waarschijnlijk de uit slagen van 200 a 250 distric ten bekend zyn. Die van de rest (in totaal zijn er 630 districten/ volgen in de loop van Vrijdag. Het eindresul taat zal vermoedelijk in de namiddag of avond van Vrij dag kunnen worden vastge steld. Pagina 5 van dit nummei is gewijd aan: DE VERKIE ZINGEN IN ENGELAND. De artikelen op deze pagina treden in de plaats van het buitenlands overzicht „Uit de Wijde Wereld". gade legde daarbij beslag op een Lee- Ënfield karabijn. Volgens een verlaat bericht heeft op 4 Mei een bataljon van het leger op Ambon een aanval gedaan op schuil plaatsen van troepen van de R.M.S., die zich December vorig jaar terugtrok ken in de bossen. Bij deze actie werden twee R.M.S.-ers gedood en twee ande ren. waaronder een meisje, genaamd Telma Papiladja, gewond. Zij worden thans veroieegd in het ziekenhuis te Ambon. Deze groep R.M.S.-ers bestond blijkens mededelingen van de zijde van het leger uit 10 personen, waarvan 6 ontsnapten. Het leger zette daarop een zuiveringsactie in. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles heeft gewaarschuwd om uit de ommekeer in de Sowjet-politiek af te leiden, dat het gevaar geweken is. Hij zei, dat indien Amerika dit standpunt ging innemen de kracht van de vrije wereld spoedig uit elkaar zou vallen. I Dulles vertelde de commissie voor 1 Buitenlandse Zaken van het Huis, dat er hoop is, dat de communisten een verdraagzamer politiek gaan voeren. Hij voegde hier echter aan toe: .Wij kunnen hopen, dat een nieuwe dag aanbreekt. Maar te dikwijls zijn mensen tot hun ondergang gebracht door een valse dageraad aan te zien voor een echte. Wij moeten die fout niet maken." bepalingen van het oude statuut. Aan het einde van de vergadering deelde dr. Schouten mede, dat hij, ingeval van Kamerontbinding, nog als voorzitter zal aanblijven om al datgene te doen. wat in verband met de dan noodzakelijke verkiezingen noodzakelijk is. Op deze laatste mededeling volgde een dankbaar applaus. Al werd tegen de algemene opzet van de reorganisatie van de partij geen en kel bezwaar ingebracht, toch werden op tal van artikelen nog amendementen verdedigd. Bij artikel 3 werd gepleit voor een duidelijke uitspraak, dat er zal komen een afzonderlijk beginselprogram met daarnaast een algemeen staatkundig program. De voorzitter merkte op. dat het Centraal Comité geen principieel be zwaar heeft tegen twee programs, doch dat het niettemin gewenst geoordeeld werd het artikel zo te redigeren, dat men beide kanten uit kan.- Zie verder pagina 3 Het Kabinet deelt mede: der Koningin Hare Majesteit de Koningin heeft gisteravond ten paleize Soestdijk mr. J. A. W. Burger ontvangen en hem opdracht ge geven tot reconstructie van het kabinet. De heer Burger heeft H. M. verzocht de opdracht iu beraad te mogen houden. Een definitieve beslissing omtrent de plaats en de lijd waarop de Grote Vier zullen bijeenkomen is nog niet gevallen. Het bericht door Pinay. de Franse mi nister van Buitenlandse Zaken, medege deeld. dat Eisenhower als datum 1821 Juli zou hebben goedgekeurd en als plar.ts Lausanne, werd later door het Witte Huis tegengesproken. De perschef van Eisenhower, James Hagerty, zei dat het mogelijkheden waren, die overwogen werden, maar dat de be slissing nog niet was gevallen. zitters van de partijen, die het kabi net Drees hebben gesteund. Doet hij dit niet en wendt hij zich tot de demissionnaire ministers dan zal hem ongetwijfeld hetzelfde overkomen als dr. Drees, die Maandagmorgen dooi de demissionnaire ministers naar de frac tievoorzitters werd verwezen, aangezien deze bewindslieden van mening zijn dat niet zij, maar de fractievoorzitters de eerstbetrokkenen zijn bij een kabinets formatie. Voordat mr. Burger tegen ze ven uur gisteravond aan het paleis Soest dijk arriveerde had de Koningin gister ochtend contact met de demissionnaire minister van buitenlandse zaken mr. Beyen. Tegen half 5 begaf de heer Bey- en zich te voet naar hot kabinet van H.M. de Koningin. Men neemt aan dat de Koningin mr. Beyen met een opdracht wilde belasten doch dat deze H.M. ge vraagd heeft daarvan te mogen worden ontlast. Direct daarop moet mr. Burger door H.M. de Koningin zijn uitgenodigd naar Soestdijk te komen. De heren Zijlstra. minister van Eco nomische Zaken, Veldkamp, staatssecre taris van Economische Zaken, en Mans- holt, minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening hebben op vragen van de heer N. v. d. Heuvel o.m. het volgende geantwoord: 1 Het staat voor de bewindslieden vooralsnog niet vast, dat de in Dor drecht en Amsterdam-West berekende broodprijzen liggen beneden het niveau- dat noodzakelijk is voor volledige dek king van kosten in de zin, zoals in de vraag nader is omschreven. Overigens zijn hun in het overleg met de orga nisaties uit de branche dat als ge volg van wederzijdse toezegging plaats vindt geen mededelingen van deze aard gedaan, nooh verzoeken om eer, onderzoek in te stellen of maatregelen te treffen. 2. Hoewel uit dien hoofde de tweede vraag geen beantwoording verlangt, wil minister Ziilstra opmerken, dat hij van zelfsprekend de gedane toezegging om gebruik te maken van de bevoegdheden ontleend aan het kartelbcshiit. gestand doen. Dit geldt uiteraard ook voor Dor drecht en Amsterdam-West. Indien hem. overeenkomstig de daarvoor in acht te nemen regels, een bedrijfsregeling ter algemeen-verbindendverklaring zou wor den voorgelegd en indien aannemelijk zou worden gemaakt, dat in genoemde plaatsen inderdaad een desastreuze con currentie heerst, zou hij zo spoedig mo gelijk het advies der commissie-bedrijfs regelingen inwinnen ter zake van een toc-passing van het kartelbesluit. als hier bedoeld. Bij de werf van de sleephellingmaat- schappij te Scheveningen is gearriveerd het casco van een baggermolen, welke vorige week te Rotterdam te water ge laten werd. Het casco zal in Scheve ningen worden afgebouwd. Het vaartuig is bestemd voor het aannemersbedrijf Boltje uit Zwolle. Door een vanmiddag op getreden storing in het electrisclie net, tengevolge waarvan de technische werk zaamheden in ons bedrijf noodgedwongen moesten worden gestaakt, is deze editie, zeer tot ons leed- zeer wezen, onvolledig. De Indonesische verklaring noemt vele feiten, waarmede de strafzaak- Jungschlaeger geen. verband houdt of waarvan het verband juist door het strafproces zou moeten worden aange toond. De Nederlandse regering legt dus de volle nadruk op het belang van een zo zuiver mogelijk gehouden pro ces, dat het de rechter mogelijk moet maken ter zake een onbevooroordeelde uitspraak te doen. Een eerste vereiste voor elke straf zaak is een verdediger ter vrije keuze van de beklaagde, zoals dit ook is ge regeld door het Indonesische straf procesrecht. Er bestaat in Indonesië geen wettelijke bepaling, die de rech ter in staat stelt een raadsman als zo danig te weigeren. Terecht heeft de rechter Maengkom zulks reeds eerder erkend. De Nederlandse regering betreurt diep, dat onder de politieke spanningen, waaronder dit proces zich afspeelt, toepassing van duidelijke wetsbepalin gen niet mogelijk blijkt te zijn. Zij kan in de onderhavige weigering slechts welke middelen voor haar nog open staan om de verdediging van de gede tineerde landgenoten in Indonesië mo gelijk te maken en verwacht, dat het strafproces in Djakarta ten minste wordt uitgesteld tot op de door de be klaagde gewenste wijze in de verdedi ging gal kunnen zijn voorzien. Indonesië heeft geweigerd de twee Britse advocaten Derek CurtisBennett en Kenneth Richardson, toe te staan Indonesië binnen te komen ter verdedi ging van de Nederlander Jungschlae- ger. Dit is Woesdag te Londen bekend gemaakt. Het besluit inzake het niet toelaten van CurtisBennett werd Woensdag middag tijdens een persconferentie op een voortzetting zien van de pogingen 'de Indonesische ambassade in Londen der Indonesische regering een deskun- 'bekendgemaakt. Het besluit werd geno- dige verdediging onmogelijk te maken. fn<-n door het Indonesische hooggerechts- Dc Nederlandse reeerinir 7al navian i Dit hof heeft vastgesteld, dat ,,al- ue £>euenan«se regering zal nagaan, j]een inc!onesische burgers gerechtigd zijn in Indonesië te pleiten, ofschoon uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor Nederlandse advocaten, die in In donesië verblijf houden en geaccredi teerd zijn". De eerste vissersboot uit Katwijk) is Woensdag in de namiddag de haven van IJ muiden uitgevaren op weg naar de Hollandse'nieuwe. Op de voorgrond wordt bij andere schepen nog hard gewerkt om alles aan boord te krijgen. Op de achtergrond ziet men de sluizen en in de verte de hoogovens. (Van onze correspondent) Nadat in allerijl geproviandeerd was hebben tussen half zes en zes uur gis teravond de eerste loggers de. haven van IJmuiden verlaten op weg naar de baringgronden. Ook uit Katwijk is een groot aantal vertrokken. Het drietal dat de kop genomen heeft bestaat 1 uit de Katwijk 18 Hollandia, de Katwijk 22 Orion en de Katwijk 45 Neptunus. Veilig verkeer Amerikaanse mili tairen te Bamberg hebben een veilig- verkeer-demonstratie gehouden. Hierbij moest de chauffeur een vol kopje wa ter in één hand houden. Papieren be kers bakenden een nauwe route af aan het einde waarvan de chauffeur naar de achterkant van zijn auto moest gaan en daar een handvol biscuits eten. een „milkshake" drinken en fluiten. Daar na werd hij geblinddoekt achteruitrij dend langs hetzelfde parcours geloodst. Overreden papieren bekers en gemorst water vormden strafpur.ten. De drie Westerse ambassadeurs te Bonn hebber, slappen gedaan bij de Sowjetrussische hoge commissaris in Duitsland Poesjkin omtrent de mogelijk heid om de 63-jarige voormalige Duitse admiraal Karl Doenitz, gewezen opper bevelhebber der ..Kriegsmarine" en door Hitier tot zijn opvolger aangewe zen, op vrije voeten te doen stellen. fe-sisiw,;; In Losser, dat bij de recente grenswij ziging een deel van zijn grondgebied aan Oldenzaal heeft afgestaan zijn met het oog daarop gisteren tussentijdse ge meenteraadsverkiezingen gehouden. Het totaa! aantal geldige stemmen was 8140, ongeldig 149. De K.V.P. kreeg 5826 stem men. de C.H.U. 821. P.v.d.A. 800, C.P. N. 693. Aantal zetels K.V.P. 12. C.H.U. 2, P.v.d.A. 2, C.P.N. 1. Bij de verkiezingen in 1953 was de zetelverdeling: KV.P. 14 zetels, C.H.U. 2 zetels, P.v.d A. 1 zetel, C.P.N. 1 ze tel. Totaal aantal stemmen in 1953 9763. In Berghuizen, het deel der gemeente Losser dat nu naar Oldenzaal is ge gaan kreeg de K.V.P. in 1953 1847 stem men. Premier Ali Sastroamidjojo is gisteren met een gevolg van 21 personen per vliegtuig naar Peiping vertrokken. Voor zijn vertrek deelde de premier mee. dat zijn bezoek aan communistisch China plaats vindt naar aanleiding van de uitnodiging, die door premier Tsjoe En-Lai op de Aziatiseh-Afrikaanse con ferentie van Bandoeng is gedaan. Een woordvoerder van de regering zei, dat de Indonesische premier in Peiping de kwestie Formosa zal bespreken. Sastroamidjojo zal tot 6 Juni in com munistisch China blijven. Spoed. Het Amerikaanse leger, dat voorbereidingen treft Oostenrijk te ver laten, heeft ven uiterste termijn gesteld voor romances tussen Amerikaanse sol daten en Oostenrijkse meisjes. De man schappen kregen het advies, dat een sol daat die van plan is, een Oostenrijks meisje te huwen, zijn bevelvoerend offi cier vóór 15 Juni om toestemming móet vragen. „Anders zal er misschien geen tijd meer zijn de aanvraag af te werken," aldus de legerleiding. De premier van Thailand werd gistermiddag op het pulfis Soestdijk ontvangen door H. M. de Koningin. Links mevrouw l'ibuhonggram en het verdere gevolg. Maar de deelnemers wacht ook een verrassing. Tijdens de mars mogen zij genieten van 'n kopje thee, aangeboden door Niemeijer nii Groningen. Het is nog niet te iaat zich te melden voor deze mars. Men kan zich opgeven aan alle kan toren van het Dagblad „Trouw", of per postwissel of per giro op nummer 424867, van het „Dag blad Trouw, Huygensplein X, Den Haag". De deelnemerskosten bedra gen voor jongeren f 0.50, en voor personen boven de 15 jaar 1»- Voor groepen dient een volledige lijst van namen en adressen te worden ingeleverd. Zij, die inlichtingen wensen, kunnen het boekje „Met Trouw op mars" aanvragen aan alle bureaux. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1